Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2215(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0104/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0104/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.50

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0291

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 168kWORD 58k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI)
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2215(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2») για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0104/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) EE C 452 της 14.12.2018, σ. 57.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 59.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2215(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2») για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0104/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) EE C 452 της 14.12.2018, σ. 57.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 59.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2215(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0104/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ») ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και με μακροπρόθεσμο στόχο ο φαρμακευτικός κλάδος να παράγει αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα καινοτόμα φάρμακα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2014(1) του Συμβουλίου, τον Μάιο του 2014, η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2») αντικατέστησε την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, τον Ιούνιο του 2014, με σκοπό την ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων είναι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 000 000 000 EUR, ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου και ότι τα ιδρυτικά μέλη συνεισφέρουν ισομερώς στις δαπάνες λειτουργίας, έκαστο με ποσό που δεν υπερβαίνει το 4 % της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 638 000 000 EUR, ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020», και ότι τα μέλη, εκτός από την Επιτροπή, πρέπει να συνεισφέρουν καλύπτοντας το 50 % των δαπανών λειτουργίας και πρέπει να συμβάλλουν στις επιχειρησιακές δαπάνες μέσω συνεισφορών σε χρήμα ή σε είδος, ή και τα δύο, ίσων με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

Οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΦΚ 2 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης ΠΦΚ 2 την 31η Δεκεμβρίου 2017, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

2.  σημειώνει την ανεπιφύλακτη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 για το 2017, οι οποίες είναι νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά·

3.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2017 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση του έβδομου προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος «Ορίζων 2020» περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 322 396 498 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 206 372 367 EUR· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 97,07 % (αύξηση κατά 2,99 % σε σύγκριση με το 2016)·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών για τρίτο συνεχόμενο έτος ήταν κάτω από 75 %: το 2017 ήταν στο 71,96 %· σημειώνει ότι αυτό το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφειλόταν κυρίως σε μείωση ή σε αναβολή των κλινικών δοκιμών στο πλαίσιο ορισμένων μεγάλων και πολύπλοκων έργων που αφορούσαν τα προγράμματα για τη μικροβιακή αντοχή και τον Έμπολα, καθώς και σε καθυστερήσεις στη σύναψη των συμφωνιών επιχορήγησης για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 να παρουσιάσει επικαιροποιημένες πληροφορίες στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και να βελτιώσει τις πιστώσεις πληρωμών για τη διαδικασία το επόμενο έτος·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο αριθμός των πληρωμών αυξήθηκε κατά 9,33 % (από 75 % σε 82 %)· επισημαίνει ότι το καταβληθέν ποσό μειώθηκε λόγω του υψηλότερου ποσού κόστους που αναγνωρίστηκε σε σχέση με τις προχρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί και στα έργα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 (οι εκκαθαρίσεις αυξήθηκαν κατά 189 %, από 20 347 000 EUR σε 58 846 383 EUR)·

6.  Αναγνωρίζει τους εγγενείς περιορισμούς στη διαδικασία πρόβλεψης των πιστώσεων πληρωμών· σημειώνει με λύπη ότι οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε αδυναμίες κατά τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πιστώσεων πληρωμών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις αχρησιμοποίητες πιστώσεις πληρωμών προηγούμενων ετών, ύψους 78 700 000 EUR, κοντά στα τέλη του 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διορθωτικά μέτρα που έθεσε σε εφαρμογή η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της εγγραφής υπερβολικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 αποφάσισε να μειώσει τις επιχειρησιακές πιστώσεις πληρωμών του δεδομένου έτους κατά 56 000 000 EUR και τις συσσωρευμένες μη χρησιμοποιηθείσες από τα προηγούμενα έτη πιστώσεις πληρωμών κατά 25 800 000 EUR·

7.  σημειώνει ότι, από τους πόρους ύψους 1 000 000 000 EUR του έβδομου προγράμματος πλαισίου που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, έως το τέλος του 2017 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 966 060 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 719 978 000 EUR· παρατηρεί ότι το υψηλό επίπεδο των εκκρεμών πληρωμών ύψους 246 082 000 EUR (25,47 %) οφειλόταν κυρίως στην καθυστερημένη έναρξη των δραστηριοτήτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·

8.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 000 000 000 EUR συνεισφορές που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, μέχρι το τέλος του 2017 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 είχε επικυρώσει συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα ύψους 551 800 000 (529 900 000 EUR σε είδος και 21 900 000 EUR σε χρήμα)· επισημαίνει ότι τα μέλη είχαν κοινοποιήσει στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 άλλα 153 000 000 EUR σε συνεισφορές σε είδος χωρίς επικύρωση· τονίζει το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, στο τέλος του 2017, οι συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα των μελών του κλάδου ανέρχονταν συνολικά σε 705 100 000 EUR, σε σύγκριση με τις συνεισφορές σε χρήμα της Ένωσης, ύψους 827 200 000 EUR, για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ σε σχέση με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο·

9.  σημειώνει ότι, από τους ύψους 1 680 000 000 EUR πόρους του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, έως το τέλος του 2017 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 819 010 000 EUR (50 %) και σε πληρωμές ύψους 179 650 000 EUR (10,97 % των χορηγηθέντων πόρων και 21,93 % των δεσμευθέντων πόρων) για την υλοποίηση 13 προσκλήσεων υποβολής προτάσεων· αναγνωρίζει το γεγονός ότι το χαμηλό επίπεδο πληρωμών οφείλεται στον χρόνο που απαιτείται από τις κοινοπραξίες έργων για τη σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με τους εταίρους του κλάδου, γεγονός που καθυστερεί την προγραμματισμένη προχρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ για το δεδομένο έτος, αλλά και στη διάρκεια των έργων, η οποία συχνά εκτείνεται σε διάστημα άνω των 5 ετών, με αποτέλεσμα μεγάλο μερίδιο των πληρωμών να μετατίθεται για μετά το 2020·

10.  σημειώνει ότι, από τις ύψους 1 638 000 000 EUR συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου και οι συνεργαζόμενοι εταίροι στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2, έως το τέλος του 2017 ποσό 82 500 000 EUR είχε επικυρωθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή και είχε αναφερθεί περαιτέρω ποσό 50 300 000 EUR· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο εκτελεστικός διευθυντής είχε επικυρώσει εισφορές σε χρήμα από τα μέλη του κλάδου ύψους 7 600 000 EUR· σημειώνει ακόμη ότι, κατά συνέπεια, στο τέλος του 2017, οι συνολικές συνεισφορές των μελών του κλάδου στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ανέρχονταν σε 140 400 000 EUR, σε σύγκριση με τη συνεισφορά σε χρήμα της Ένωσης ύψους 157 300 000 EUR· τονίζει το γεγονός ότι, σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του προγράμματος, οι αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 391 000 000 EUR από πόρους της Ένωσης και 381 000 000 EUR από συνεισφορές σε είδος του κλάδου έχουν διατεθεί σε 40 έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» (από τα οποία 37 ήταν ακόμη ενεργά στο τέλος του 2017)·

11.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, οι θέσεις προσωπικού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 που είχαν καλυφθεί ήταν 49, 8 περισσότερες από ό,τι το προηγούμενο έτος·

Επιδόσεις

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η απουσία καθιερωμένων κύριων δεικτών επιδόσεων δεν αποτελεί πλέον ζήτημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· εκφράζει τη λύπη του για τον αργό ρυθμό εκπλήρωσης ορισμένων από τους ειδικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, οι οποίοι καθορίστηκαν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (έχουν επιτευχθεί λιγότερο από το 60 % της τρίτης δέσμης κύριων δεικτών επιδόσεων του 2017)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 όσον αφορά την έγκριση ενός νέου συνόλου συγκεκριμένων βασικών δεικτών επιδόσεων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τους στόχους του προγράμματος·

13.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει την λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης το 2016 η οποία ανήλθε σε 0,96, επιτυγχάνοντας σχεδόν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020·

15.  παρατηρεί ότι οι προσκλήσεις της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 είναι ανοικτές σε νεοεισερχόμενους φορείς, μέσω διαφόρων τρόπων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η συμμετοχή συνδεδεμένων εταίρων εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε σχέση με τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 και θα πρέπει να κλιμακωθεί κατά τα υπόλοιπα έτη·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν και περατώθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας και ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τον «χρόνο έως την καταβολή της επιχορήγησης» και τον «χρόνο πληρωμής» παρέμειναν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τους καθορισμένους στόχους·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική που αποβλέπει στη συμμετοχή των ΜΜΕ ως δικαιούχων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας αλυσίδας αξίας· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των οργανώσεων των ασθενών· αναγνωρίζει ότι, στο τέλος του 2017, οργανώσεις ασθενών είχαν εμπλακεί με κάποιο τρόπο περίπου στο 50 % των έργων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

18.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 διαθέτει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης ευθυγραμμισμένη με την κοινή στρατηγική καταπολέμησης της απάτης της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2017 δεν αναφέρθηκαν νέες υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· σημειώνει, ωστόσο, ότι υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις παροχής πληροφοριών από την OLAF, μία στην οποία δεν χρειάστηκε η λήψη μέτρων και μία άλλη για την οποία η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 διαμόρφωσε τη διαδικασία ανάκτησης·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής εξέδωσε, τον Φεβρουάριο του 2017, τελική έκθεση ελέγχου με θέμα «διαδικασία μη επιστρεπτέων ενισχύσεων του προγράμματος Ορίζων 2020 στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2»· επισημαίνει το γεγονός ότι η IAS συνέστησε να εξηγήσει η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 τις δραστηριότητες που ανέλαβαν τα συμβουλευτικά της όργανα, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους, μεταξύ άλλων, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations — EFPIA), να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τις δραστηριότητες των εκπροσώπων της EFPIA ή να διασφαλίζει ότι όλοι οι αξιολογητές υπογράφουν την αντίστοιχη δήλωση συμφερόντων τους πριν από την έναρξη της εξ αποστάσεως αξιολόγησης·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 κατάρτισε σχέδιο δράσης και ότι οι τέσσερις συστάσεις είχαν τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2017·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση κατάρτισε σχέδιο δράσης, τον Νοέμβριο του 2017, το οποίο περιλαμβάνει ευρεία δέσμη ενεργειών προς υλοποίηση, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως η ανάπτυξη διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), η συμμετοχή των ΜΜΕ κ.λπ.·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

22.  αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση ΠΚΦ 2 εφαρμόζει αξιόπιστες διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων σε σχέση με επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές πτυχές· παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές του έβδομου προγράμματος πλαισίου, η Κοινή Επιχείρηση διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους στο επίπεδο των δικαιούχων, ενώ όσον αφορά τις δηλώσεις δαπανών των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους είναι η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της Επιτροπής (CAS)· σημειώνει ότι τα υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος, όπως προέκυψαν από τους κατασταλτικούς ελέγχους που ανέφερε η Κοινή Επιχείρηση στο τέλος του 2017, ήταν 1,29 % για τα έργα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου και 0,81 % για τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 μπόρεσε να μειώσει τις καθυστερήσεις στις διοικητικές πληρωμές για τους αναδόχους από 34 % σε 11,1 % και τον χρόνο για ενδιάμεσες πληρωμές από 94 σε 65 ημέρες το 2017· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο μέσος χρόνος για την τελική πληρωμή των δαπανών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους ήταν 52 ημέρες·

24.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε το 2017 την τελική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 (2008-2016) και την ενδιάμεση αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (2014-2016), με ευνοϊκή αξιολόγηση και τέσσερις συστάσεις για τις οποίες καταρτίστηκαν σχέδια δράσης·

25.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2017, το κοινό κέντρο υποστήριξης της Επιτροπής δεν είχε ολοκληρώσει τις ειδικές βελτιώσεις στα εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», για την ικανοποίηση των αναγκών της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 όσον αφορά την καταγραφή και την επεξεργασία των συνεισφορών σε είδος· καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον νέο ιστότοπο που εγκαινιάστηκε το 2017, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις προτάσεις των κύριων ενδιαφερόμενων φορέων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και τους δικούς της στόχους επικοινωνίας και συμβάλλει στην περαιτέρω προβολή της κοινής επιχείρησης.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου