Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2215(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0104/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0104/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.50

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0291

Hyväksytyt tekstit
PDF 143kWORD 44k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2215(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen (IMI2) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen IMI2-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon IMI2-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0104/2019),

1.  myöntää IMI2-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden IMI2-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman IMI2-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 57.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 59.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2215(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen (IMI2) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen IMI2-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon IMI2-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0104/2019),

1.  hyväksyy toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 57.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 59.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2215(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0104/2019),

A.  ottaa huomioon, että innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI-yhteisyritys) perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tavoitteena oli parantaa huomattavasti lääkekehitysprosessin toimivuutta ja tehokkuutta, jotta lääkeala tuottaisi pitkällä aikavälillä tehokkaampia ja turvallisempia innovatiivisia lääkkeitä;

B.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 557/2014(1) IMI-yhteisyritys korvattiin kesäkuussa 2014 toisella innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavalla yhteisyrityksellä (IMI2-yhteisyritys), jotta puiteohjelman tutkimustoiminta voidaan saattaa loppuun, ja yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin 31. joulukuuta 2024 asti;

C.  ottaa huomioon, että komission edustama unioni ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (EFPIA) ovat yhteisyrityksen perustajaosakkaat;

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa IMI-yhteisyritystä seitsemännen puiteohjelman talousarviosta enintään 1 000 000 000 eurolla kymmenen vuoden ajan ja että perustajaosakkaiden on katettava käyttökustannuksia saman suuruisilla osuuksilla, joista kumpikaan ei ylitä neljää prosenttia unionin koko rahoitusosuudesta;

E.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa IMI2-yhteisyritystä tutkimuksen ja Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta enintään 1 638 000 000 eurolla kymmenen vuoden ajan, että komissiota lukuun ottamatta osakkaiden on katettava 50 prosenttia käyttökustannuksista ja että niiden on määrä osallistua operatiivisen toiminnan rahoittamiseen käteissuorituksin ja/tai luontoissuorituksin, joiden arvo on yhtä suuri kuin unionin rahoitusosuus;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo lausunnossaan, että IMI2-yhteisyrityksen tilinpäätös 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2017 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti ja perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin antoi IMI2-yhteisyrityksen vuoden 2017 tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta puhtaan lausunnon, jonka mukaan toimet olivat laillisia ja sääntöjenmukaisia kaikilta olennaisilta osiltaan;

3.  panee merkille, että seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoon käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2017 lopulliseen talousarvioon sisältyi 322 396 498 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 206 372 367 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 97,07 prosenttia (2,99 prosentin lisäys vuoteen 2016 verrattuna);

4.  panee pahoitellen merkille, että maksumäärärahojen kohdalla osuus oli jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna alle 75 prosenttia, ja toteaa sen olleen 71,96 prosenttia vuonna 2017; ottaa huomioon, että tämä alhainen toteutusaste johtui lähinnä kliinisten tutkimusten vähenemisestä tai lykkäämisestä eräissä laajoissa ja monitahoisissa mikrobilääkeresistenssiä ja ebolaa koskevien ohjelmien hankkeissa sekä viipeistä, joita ilmeni avustussopimusten tekemisessä Horisontti 2020 -puiteohjelman ehdotuspyyntöjen yhteydessä; kehottaa IMI2-yhteisyritystä esittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ajantasaiset tiedot ja parantamaan maksumäärärahoja ensi vuoden menettelyssä;

5.  pitää myönteisenä, että maksujen lukumäärä lisääntyi 9,33 prosenttia (75 prosentista 82 prosenttiin); huomauttaa, että maksettu määrä väheni, koska suurempi määrä ennakkorahoituksesta maksettavaksi hyväksyttyjä kustannuksia oli jo maksettu IMI- ja IMI2-yhteisyritysten hankkeille (selvitykset lisääntyivät 189 prosenttia 20 347 000 eurosta 58 846 383 euroon);

6.  myöntää, että maksumäärärahoja koskevan prosessin ennustamisessa on luontaisia rajoitteita; pitää valitettavana, että nämä rajoitteet ovat aiheuttaneet maksumäärärahojen suunnittelussa ja seurannassa ilmenneitä puutteita, jotka käyvät ilmi siitä, että vuoden 2017 lopulla aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja oli 78 700 000 euroa; suhtautuu myönteisesti IMI2-yhteisyrityksen toteuttamiin toimenpiteisiin ylibudjetoinnin kierteen katkaisemiseksi; panee merkille, että IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto päätti vähentää kunkin vuoden toimintaan liittyviä maksumäärärahoja 56 000 000 eurolla ja aiemmilta vuosilta kertyneitä käyttämättömiä määrärahoja 25 800 000 eurolla;

7.  toteaa, että IMI2-yhteisyritys oli sitonut IMI-yhteisyritykselle seitsemännestä puiteohjelmasta osoitetuista 1 000 000 000 euron määrärahoista vuoden 2017 loppuun mennessä 966 060 000 euroa ja suorittanut maksuja 719 978 000 euroa; panee merkille, että suorittamattomien maksujen suuri määrä, 246 082 000 euroa (25,47 prosenttia), johtui lähinnä viipeistä, joita ilmeni seitsemännen puiteohjelman toimien käynnistämisessä IMI-yhteisyrityksen ensimmäisinä toimintavuosina;

8.  toteaa, että yhteensä 1 000 000 000 euron suorituksista, jotka teollisuutta edustavien osakkaiden on määrä maksaa IMI-yhteisyrityksen toimintaan, IMI2-yhteisyritys oli validoinut vuoden 2017 loppuun mennessä 551 800 000 euron luontois- ja käteissuoritukset (529 900 000 euron luontoissuoritukset ja 21 900 000 euron käteissuoritukset); huomauttaa, että IMI2-yhteisyrityksen osakkaat olivat lisäksi raportoineet 153 000 000 euron luontoissuorituksista, joita ei ole validoitu; korostaa, että teollisuutta edustavien osakkaiden luontois- ja käteissuoritusten kokonaismäärä oli näin ollen vuoden 2017 loppuun mennessä 705 100 000 euroa ja seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan liittyviin IMI-yhteisyrityksen toimiin kohdistuvat unionin käteissuoritukset olivat 827 200 000 euroa;

9.  panee merkille, että IMI-yhteisyritykselle Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitetuista 1 680 000 000 euron määrärahoista IMI2-yhteisyritys oli sitonut vuoden 2017 loppuun mennessä 819 010 000 euroa (50 prosenttia) ja suorittanut maksuja 179 650 000 euroa (10,97 prosenttia osoitetuista varoista ja 21,93 prosenttia sidotuista varoista) 13 tarjouspyynnön täytäntöönpanoon; toteaa, että maksujen alhainen taso johtui ajasta, joka tarvitaan siihen, että hankekonsortiot tekevät Horisontti 2020 -avustussopimukset alan teollisuutta edustavien kumppanien kanssa, mikä viivytti IMI-yhteisyrityksen suunniteltua ennakkorahoitusta kyseisenä vuotena, sekä hankkeiden kestosta, joka on usein yli viisi vuotta ja jonka vuoksi suuri osan maksuista suoritetaan vuoden 2020 jälkeen;

10.  toteaa, että yhteensä 1 638 000 000 euron luontois- ja käteissuorituksista, jotka teollisuutta edustavien osakkaiden ja assosioituneiden kumppaneiden on määrä maksaa IMI2-yhteisyrityksen toimintaan, toimitusjohtaja oli validoinut 82 500 000 euroa ja lisäksi 50 300 000 euron määrä oli raportoitu vuoden 2017 loppuun mennessä; panee lisäksi merkille, että toimitusjohtaja oli validoinut teollisuutta edustavien osakkaiden käteissuorituksia 7 600 000 euroa; toteaa lisäksi, että teollisuutta edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuudet Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevaan IMI2-yhteisyrityksen toimintaan olivat näin ollen vuoden 2017 lopussa 140 400 000 euroa ja unionin käteissuoritukset olivat puolestaan 157 300 000 euroa; korostaa, että 40:een Horisontti 2020 -hankkeeseen (joista 37 oli yhtä käynnissä vuoden 2017 lopussa) on ohjelman täytäntöönpanon tässä vaiheessa osoitettu sidottuja määrärahoja 391 000 000 euroa unionin varoja ja 381 000 000 euron arvosta teollisuuden luontoissuorituksia;

11.  toteaa, että 31. joulukuuta 2017 IMI2-yhteisyrityksen työpaikkojen kokonaismäärästä oli täytettynä 49 eli kahdeksan enemmän kuin edellisenä vuonna;

Toiminnan tuloksellisuus

12.  pitää myönteisenä, ettei vahvistettujen keskeisten tulosindikaattoreiden puuttuminen ole enää ongelma Horisontti 2020 -ohjelmassa; pitää valitettavana hidasta edistystä eräiden koko ohjelman ajaksi asetettujen, nimenomaan IMI-yhteisyritystä koskevien keskeisten tulosindikaattorien saavuttamisessa (vuoden 2017 kolmannen sarjan keskeisten tulosindikaattoreiden tavoitteista saavutettiin alle 60 prosenttia); suhtautuu myönteisesti IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvoston päätökseen hyväksyä uudet IMI-yhteisyritystä koskevat keskeiset tulosindikaattorit, jotka on mukautettu paremmin ohjelman tavoitteisiin;

13.  toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintabudjetti) on edelleen alle viisi prosenttia, mikä viittaa siihen, että IMI2-yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin kevyt ja tehokas;

14.  pitää myönteisenä, että vuoden 2016 alustava vipuvaikutus 0,96 oli lähes koko jaksolle 2014–2020 asetetun vipuvaikutuksen tavoitteen tasolla;

15.  ottaa huomioon, että IMI2-yhteisyrityksen ehdotuspyynnöt ovat avoimia uusille tulokkaille usean eri muodon kautta; panee kuitenkin merkille, että assosioituneiden kumppanien osallistuminen on yhä vähäistä, kun otetaan huomioon IMI2-yhteisyritystä koskevassa asetuksessa vahvistetut tavoitteet, ja toteaa, että osallistumista on lisättävä jäljellä olevina vuosina;

16.  pitää myönteisenä, että kaikki ehdotuspyynnöt julkistettiin ja saatettiin päätökseen niitä koskevien työsuunnitelmien mukaisesti ja että avustusten käsittely- ja maksuajat olivat selvästi määriteltyjä tavoitteita lyhyempiä;

17.  suhtautuu myönteisesti strategiaan sisällyttää pk-yritykset IMI-yhteisyrityksen edunsaajiin, mikä edistää arvoketjun luomista; suhtautuu myönteisesti myös potilasjärjestöjen mukaan ottamiseen; on tietoinen siitä, että vuoden 2017 lopussa potilasjärjestöjä osallistui jollain tavalla noin 50 prosenttiin IMI-yhteisyrityksen hankkeista;

Petostentorjuntastrategia

18.  toteaa, että IMI2-yhteisyrityksellä on petostentorjuntastrategia, joka on yhdenmukaistettu tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yhteisen petostentorjuntastrategian kanssa; panee tyytyväisenä merkille, ettei vuonna 2017 ilmoitettu Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) uusista tapauksista; toteaa kuitenkin, että OLAFilta saatiin kaksi tietopyyntöä, joista toinen ei edellyttänyt toimenpiteitä ja toisen osalta IMI2-yhteisyritys käynnisti takaisinperintämenettelyn;

Sisäinen tarkastus

19.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) antoi helmikuussa 2017 lopullisen tarkastuskertomuksen Horisontti 2020 -ohjelman avustusmenettelystä IMI2-yhteisyrityksessä; korostaa IAS:n suositelleen, että IMI2-yhteisyritys selittää neuvoa-antavien elintensä toimintaa ja niiden vuorovaikutusta muun muassa EFPIA:n kanssa, antaa tietoja EFPIA:n edustajien roolista ja toiminnasta ja varmistaa, että kaikki arvioijat allekirjoittavat sidonnaisuuksia koskevat ilmoituksensa ennen etäarvioinnin käynnistämistä;

20.  suhtautuu myönteisesti siihen, että IMI2-yhteisyritys laati toimintasuunnitelman ja että kaikki neljä suositusta pantiin täytäntöön vuoden 2017 loppuun mennessä;

21.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys laati marraskuussa 2017 toimintasuunnitelman, johon sisältyi monia erilaisia toteutettavia toimia, joista eräät oli jo aloitettu, kuten webinaarien laatiminen ja pk-yritysten osallistuminen;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

22.  panee merkille, että IMI2-yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt; ottaa huomioon, että yhteisyritys toimittaa seitsemännen puiteohjelman väli- ja loppumaksujen jälkitarkastuksia edunsaajien luona, kun taas Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeita koskevien kuluilmoitusten jälkitarkastuksista vastaa komission yhteinen tarkastus; panee merkille, että yhteisyritys raportoi vuoden 2017 lopussa jälkitarkastusten jäännösvirhetasoksi 1,29 prosenttia seitsemännen puiteohjelman hankkeiden ja 0,81 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden kohdalla;

23.  suhtautuu myönteisesti siihen, että IMI2-yhteisyritys kykeni vuonna 2017 vähentämään toimeksisaajille suoritettavien hallinnollisten maksujen viivästyksiä 34 prosentista 11,1 prosenttiin ja hankkeiden edunsaajille suoritettavien välimaksujen kestoa 94 päivästä 65:een; toteaa tässä yhteydessä, että edunsaajien ilmoittamien kustannusten lopullisiin maksuihin liittyvä keskimääräinen maksuaika oli 52 päivää;

24.  panee merkille, että komissio sai vuonna 2017 päätökseen IMI2-yhteisyrityksen toimien (2008–2016) loppuarvioinnin ja sen Horisontti 2020 -ohjelman piiriin kuuluvien toimien (2014–2016) väliarvioinnin ja antoi myönteisen arvion ja neljä suositusta, joiden osalta on laadittu toimintasuunnitelmat;

25.  panee merkille, että vuoden 2017 lopussa komission yhteinen tukikeskus ei ollut vielä saanut päätökseen Horisontti 2020 -avustusten hallinnointi- ja seurantavälineiden kehitystyötä, ja toteaa, että kyseisiä välineitä tarvitaan IMI2-yhteisyrityksen luontoissuorituksia koskevaa raportointia ja niiden käsittelyä varten; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näistä tuloksista;

26.  suhtautuu myönteisesti vuonna 2017 käynnistettyyn uuteen verkkosivustoon, jossa on otettu huomioon IMI-yhteisyrityksen tärkeimpien sidosryhmien ehdotukset ja sen omat viestintätavoitteet ja joka lisää yhteisyrityksen näkyvyyttä.

(1) Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54).

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö