Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2215(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0104/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0104/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.50

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0291

Usvojeni tekstovi
PDF 156kWORD 54k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2) za financijsku godinu 2017. (2018/2215(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 („Zajedničko poduzeće IMI 2”) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća IMI 2 za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće IMI 2 treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća IMI 2(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća IMI 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća IMI 2 za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća IMI 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 57.
(2) SL C 452, 14.12.2017., str. 59.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 54.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2017. (2018/2215(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 („Zajedničko poduzeće IMI 2”) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća IMI 2 za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće IMI 2 treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća IMI 2(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 57.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 59.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 54.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2017. (2018/2215(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2019),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće IMI”) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina kako bi se znatno poboljšala učinkovitost i djelotvornost postupka razvoja lijekova s dugoročnim ciljem da farmaceutski sektor proizvodi učinkovitije i sigurnije inovativne lijekove;

B.  budući da je donošenjem Uredbe Vijeća (EU) br. 557/2014(1) u svibnju 2014. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 („Zajedničko poduzeće IMI 2”) u lipnju 2014. zamijenilo Zajedničko poduzeće IMI kako bi se dovršile istraživačke aktivnosti Sedmoga okvirnog programa te produljio vijek trajanja Zajedničkog poduzeća do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, i Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja;

D.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI za razdoblje od deset godina iznosi 1 000 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmoga okvirnog programa te da članovi osnivači trebaju jednako pridonositi pokrivanju tekućih troškova, svaki u iznosu koji ne premašuje 4 % ukupnog doprinosa Unije;

E.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI 2 za razdoblje od deset godina iznosi 1 638 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna programa Obzor 2020. i doprinosa članova koji, osim Komisije, moraju sudjelovati u pokrivanju 50 % tekućih troškova te bi trebali sudjelovati u pokrivanju operativnih troškova doprinosima u gotovini, naravi ili na oba načina u iznosu jednakom financijskom doprinosu Unije;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da, prema mišljenju Revizorskog suda, računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća IMI 2 za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća IMI 2 na dan 31. prosinca 2017. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije te se temelji na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor;

2.  prima na znanje mišljenje Revizorskog suda da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća IMI 2 za 2017. godinu zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;

3.  napominje da je konačni proračun za financijsku godinu 2017. za provođenje Sedmog okvirnog programa i izvršenje programa Obzor 2020. uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 322 396 498 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 206 372 367 EUR; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosila 97,07 %, (povećanje od 2,99 % u odnosu na 2016.);

4.  izražava žaljenje zbog činjenice da su odobrena sredstva za plaćanje već četvrtu godinu za redom ispod 75 %: 2017. godine iznosila su 71,96 %; primjećuje da su razlozi te niske stope izvršenja uglavnom smanjenje broja ili odgode kliničkih ispitivanja u nekim velikim i složenim projektima u okviru programa za antimikrobnu rezistenciju i ebolu, kao i kašnjenja sa sklapanjem sporazuma o bespovratnim sredstvima na temelju poziva na podnošenje prijava u okviru programa Obzor 2020.; poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi ažurirane informacije i da za postupak sljedeće godine poboljša odobrena sredstva za plaćanje;

5.  pozdravlja činjenicu da je broj plaćanja porastao za 9,33 % (sa 75 % na 82 %); ističe da se plaćeni iznos smanjio zbog povećanja troškova koji su pokriveni iznosom pretfinanciranja koji je već isplaćen Zajedničkom poduzeću IMI 2 i projektima Zajedničkog poduzeća IMI 2 (poravnanje se povećalo za 189 %, s 20 347 000 EUR na 58 846 383 EUR);

6.  uviđa inherentna ograničenja u postupku predviđanja odobrenih sredstava za plaćanje; sa žaljenjem primjećuje da ta ograničenja dovode do slabih točaka u planiranju i praćenju odobrenih sredstava za plaćanje, što se krajem 2017. odrazilo u 78 700 000 EUR neiskorištenih odobrenih sredstava za plaćanje iz prethodnih godina; pozdravlja korektivne mjere koje je uspostavilo Zajedničko poduzeće IMI 2 kako bi se prekinuo začarani krug dodjeljivanja prevelikog iznosa proračunskih sredstava; napominje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća IMI 2 odlučio smanjiti operativna odobrena sredstva za plaćanje u predmetnoj godini za 56 000 000 EUR, a akumulirana neiskorištena sredstva iz prethodnih godina za 25 800 000 EUR;

7.  napominje da je od 1 000 000 000 EUR sredstava iz Sedmog okvirnog programa dodijeljenih Zajedničkom poduzeću IMI, Zajedničko poduzeće IMI 2 do kraja 2017. preuzelo obveze u iznosu od 966 060 000 EUR i isplatilo 719 978 000 EUR; primjećuje da je razlog visoke razine nepodmirenih plaćanja u iznosu od 246 082 000 EUR (25,47 %) uglavnom početno kašnjenje u provedbi aktivnosti iz Sedmog okvirnog programa tijekom prvih godina djelovanja Zajedničkog poduzeća IMI;

8.  napominje da je od 1 000 000 000 EUR doprinosa koje članovi industrije trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI do kraja 2017. Zajedničko poduzeće IMI 2 potvrdilo doprinose u naravi te novčane doprinose u iznosu od 551 800 000 EUR (529 900 000 EUR u naravi i 21 900 000 EUR novčanih doprinosa); ističe da su članovi industrije Zajedničko poduzeće IMI 2 izvijestili o dodatnih 153 000 000 EUR doprinosa u naravi koji nisu bili potvrđeni; ističe činjenicu da su, slijedom toga, na kraju 2017. doprinosi u naravi te novčani doprinosi članova industrije iznosili ukupno 705 100 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI u okviru Sedmog okvirnog programa iznosili 827 200 000 EUR;

9.  napominje da je od 1 680 000 000 EUR sredstava iz programa Obzor 2020. dodijeljenih Zajedničkom poduzeću IMI do kraja 2017. Zajedničko poduzeće IMI 2 preuzelo obveze u iznosu od 819 010 000 EUR (50 %) i isplatilo 179 650 000 EUR (10,97 % dodijeljenih sredstava i 21,93 % preuzetih obveza) za provedbu 13 poziva na podnošenje prijedloga; prima na znanje činjenicu da je niska razina plaćanja uzrokovana vremenom koje je potrebno konzorcijima za projekte za sklapanje sporazuma o bespovratnim sredstvima u okviru Obzora 2020. s partnerima iz industrije, što dovodi do kašnjenja planiranog pretfinanciranja u okviru Zajedničkog poduzeća IMI za određenu godinu, kao i trajanjem projekata, koji se često provode više od pet godina, zbog čega se velika količina plaćanja prenosi u razdoblje nakon 2020.;

10.  napominje da je od 1 638 000 000 EUR doprinosa u naravi te novčanih doprinosa koje članovi industrije i pridruženi partneri trebaju dati za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI 2, izvršni direktor potvrdio 82 500 000 EUR, a dodatan iznos od 50 300 000 EUR prijavljen je do kraja 2017.; osim toga, napominje da je izvršni direktor potvrdio novčane doprinose članova industrije u iznosu od 7 600 000 EUR; nadalje napominje da su, slijedom toga, na kraju 2017. ukupni doprinosi članova industrije aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI 2 u okviru programa Obzor 2020. iznosili 140 400 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije iznosili 157 300 000 EUR; ističe činjenicu da su u ovoj fazi provedbe programa za 40 projekata u okviru programa Obzor 2020. (pri čemu su 37 njih krajem 2017. još uvijek bili u tijeku) dodijeljena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 391 000 000 EUR iz sredstava Unije te doprinosi industrije u naravi u iznosu od 381 000 000 EUR;

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. broj zaposlenih u Zajedničkom poduzeću IMI 2 bio 49, što je 8 više nego prethodne godine;

Uspješnost

12.  pozdravlja činjenicu da nedostatak utvrđenih ključnih pokazatelja uspješnosti više nije problem u okviru programa Obzor 2020.; žali zbog sporog napretka u pogledu određenih ključnih pokazatelja uspješnosti specifičnih za Zajedničko poduzeće IMI koji su utvrđeni za cijelo trajanje programa (ostvareno je manje od 60 % trećeg skupa ciljnih ključnih pokazatelja uspješnosti za 2017.); pozdravlja odluku upravnog odbora Zajedničkog poduzeća IMI 2 o odobrenju novog skupa ključnih pokazatelja uspješnosti specifičnih za Zajedničko poduzeće IMI koji su usklađeniji s ciljevima programa;

13.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća IMI 2;

14.  pozdravlja činjenicu da je srednja vrijednost učinka poluge iz 2016. od 0,96 gotovo dostigla ciljani učinak financijske poluge za cijelo razdoblje od 2014. do 2020.;

15.  primjećuje da su pozivi Zajedničkog poduzeća IMI 2 otvoreni za nove sudionike putem nekoliko modela; napominje, međutim, da je sudjelovanje pridruženih partnera još uvijek nisko s obzirom na ciljeve utvrđene u Uredbi o Zajedničkom poduzeću IMI 2 i da će se morati razmjerno povećati u preostalim godinama;

16.  pozdravlja činjenicu da su svi pozivi na podnošenje prijedloga objavljeni i zaključeni u skladu s odgovarajućim planovima rada te da su rezultati u pogledu vremena potrebnog za dodjelu bespovratnih sredstava i vremena isplate ostali znatno ispod utvrđenih ciljeva;

17.  pozdravlja strategiju za uključivanje malih i srednjih poduzeća kao korisnika Zajedničkog poduzeća IMI, čime se doprinosi stvaranju lanca vrijednosti; također pozdravlja sudjelovanje organizacija pacijenata; uviđa da su na kraju 2017. u otprilike 50 % projekata Zajedničkog poduzeća IMI na neki način bile uključene organizacije pacijenata;

Strategija za borbu protiv prijevara

18.  prima na znanje da je strategija Zajedničkog poduzeća IMI 2 za borbu protiv prijevara u skladu sa zajedničkom strategijom borbe protiv prijevara Glavne uprave za istraživanje i inovacije; pozdravlja činjenica da Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u 2017. nije primio nijednu novu prijavu u vezi s prijevarama; primjećuje, međutim, da je OLAF zaprimio dva zahtjeva za informacije, pri čemu u pogledu jednog nije trebalo poduzeti nikakve mjere, dok je u vezi s drugim zahtjevom Zajedničko poduzeće IMI 2 uspostavilo postupak povrata;

Unutarnja revizija

19.  napominje da je u veljači 2017. Služba Komisije za unutarnju reviziju izdala završno revizijsko izvješće o postupku dodjele bespovratnih sredstava Zajedničkom poduzeću IMI 2 u okviru programa Obzor 2020.; ističe činjenicu da je Služba za unutarnju reviziju preporučila da Zajedničko poduzeće IMI 2 objasni aktivnosti koje poduzimaju njegova savjetodavna tijela i njihovu interakciju s Europskom federacijom farmaceutske industrije i udruženja (EFPIA), među ostalim elementima, da pruži informacije o ulozi i aktivnostima koje provode predstavnici EFPIA-e ili da osigura da svi ocjenjivači potpišu izjavu o financijskim interesima prije početka ocjenjivanja na daljinu;

20.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće IMI 2 pripremilo akcijski plan i da su sve četiri preporuke provedene do kraja 2017.;

21.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće u studenome 2017. pripremilo akcijski plan koji je uključivao opširan skup djelovanja koja treba provesti, a od kojih su neka već započeta, npr. razvoj internetskih seminara, sudjelovanje malih i srednjih poduzeća itd.

Sustavi unutarnje kontrole

22.  uviđa da je Zajedničko poduzeće IMI 2 uspostavilo pouzdane postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije; primjećuje da, kad je riječ o međuplaćanjima i završnim plaćanjima u okviru Sedmog okvirnog programa, Zajedničko poduzeće provodi ex post revizije na razini korisnika, dok je kod zahtjeva za povrat projektnih troškova u okviru programa Obzor 2020. za provođenje ex post revizija odgovorna Zajednička služba Komisije za reviziju; primjećuje da su stope pogreške za ex post revizije o kojima je Zajedničko poduzeće izvijestilo na kraju 2017. iznosile 1,29 % za Sedmi okvirni program i 0,81 % za program Obzor 2020.;

23.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće IMI 2 moglo smanjiti kašnjenja u administrativnim plaćanjima ugovarateljima s 34 % na 11,1 %, a vrijeme potrebno za isplatu međuplaćanja korisnicima projekata s 94 na 65 dana u 2017.; potvrđuje u tom pogledu da je prosječno vrijeme za plaćanje za završna plaćanja troškova koje su tražili korisnici iznosilo 52 dana;

24.  primjećuje da je Komisija 2017. dovršila završnu evaluaciju aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI 2 (2008. – 2016.) i evaluaciju na sredini razdoblja njegovih aktivnosti u okviru Obzora 2020. (2014. – 2016.), uz pozitivnu ocjenu i četiri preporuke za koje su uspostavljeni akcijski planovi;

25.  napominje da Zajednički centar Komisije za podršku nije do kraja 2017. unio posebne izmjene u alate za upravljanje bespovratnim sredstvima u okviru programa Obzor 2020. i njihovo praćenje kojima se Zajedničko poduzeće IMI 2 služi za izvješćivanje o doprinosima u naravi i njihovu obradu; poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o tim rezultatima;

26.  pozdravlja novu internetsku stranicu pokrenutu 2017., koja odražava prijedloge glavnih dionika Zajedničkog poduzeća IMI i njegove komunikacijske ciljeve te doprinosi većoj vidljivosti Zajedničkog poduzeća.

(1) Uredba Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 54.).

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti