Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2215(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0104/2019

Teksty złożone :

A8-0104/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.50

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0291

Teksty przyjęte
PDF 167kWORD 55k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017 (2018/2215(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych („Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2”) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu IMI 2 absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0104/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 57.
(2) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 59.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017 (2018/2215(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych („Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2”) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu IMI 2 absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0104/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 57.
(2) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 59.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017 (2018/2215(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0104/2019),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsiębiorstwem IMI”) zostało ustanowione w grudniu 2007 r. na okres 10 lat w celu znaczącej poprawy skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w perspektywie długoterminowej miałoby doprowadzić do tego, że sektor farmaceutyczny będzie produkował skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne;

B.  mając na uwadze, że po przyjęciu rozporządzenia Rady (UE) nr 557/2014(1) w maju 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem IMI 2”) zastąpiło w czerwcu 2014 r. Wspólne Przedsiębiorstwo IMI w celu ukończenia prac badawczych w ramach siódmego programu ramowego; rozporządzenie wydłużyło również okres działania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsiębiorstwa są Unia reprezentowana przez Komisję i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych;

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI przez okres 10 lat wynosi 1 000 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego, a członkowie założyciele wniosą równy wkład na pokrycie bieżących kosztów, przy czym każdy z nich wniesie kwotę nieprzekraczającą 4 % łącznego wkładu Unii;

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 przez okres 10 lat wynosi 1 638 000 000 EUR, przy czym kwota ta zostanie wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”, a członkowie inni niż Komisja pokryją 50 % bieżących kosztów oraz powinni wnieść wkład pieniężny lub rzeczowy (lub oba te wkłady) o wartości równiej wkładowi finansowemu Unii w celu pokrycia kosztów operacyjnych;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji oraz w oparciu o powszechnie przyjęte międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego;

2.  zauważa, że Trybunał wydał pozytywną opinię w sprawie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok 2017 we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że gotowy do wykonania ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 dostępny dla siódmego programu ramowego oraz programu „Horyzont 2020” przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 322 396 498 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 206 372 367 EUR; odnotowuje, że poziom wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 97,07 % (wzrost o 2,99 % w porównaniu z rokiem 2016);

4.  z żalem odnotowuje fakt, że środki na płatności przez czwarty rok z rzędu wynosiły poniżej 75 %: w 2017 r. były na poziomie 71,96 %; zauważa, że niski poziom wykorzystania tych środków był spowodowany przede wszystkim ograniczeniem lub przełożeniem badań klinicznych w ramach niektórych dużych i złożonych projektów w programach dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i wirusa Ebola, a także opóźnieniami w zawieraniu umów o dotacje w związku z wnioskami w ramach programu „Horyzont 2020”; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium aktualnych informacji oraz do zwiększenia środków na płatności w przyszłorocznej procedurze;

5.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że liczba płatności wzrosła o 9,33 % (z 75 % do 82 %); zauważa jednak, że wysokość wypłaconej kwoty zmniejszyła się z uwagi na wyższe koszty ujęte w płatnościach zaliczkowych, które już zostały wypłacone na rzecz projektów Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI i Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 (rozliczenia wzrosły o 189 % z 20 347 000 EUR do 58 846 383 EUR);

6.  przyznaje, że prognozowanie środków na płatności wiąże się z nieodłącznymi ograniczeniami; z ubolewaniem zauważa, że wspomniane ograniczenia przekładają się na słabości w planowaniu i monitorowaniu środków na płatności, co odzwierciedla kwota niewykorzystanych środków na płatności w wys. 78 700 000 EUR pozostająca pod koniec roku 2017; z zadowoleniem przyjmuje środki naprawcze wdrożone przez Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2, by przerwać cykl przekraczania budżetu; zauważa, że Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 postanowiła zmniejszyć kwotę środków na płatności tytułem wydatków operacyjnych przewidzianych na ten rok o 56 000 000 EUR, a skumulowanych niewykorzystanych środków na płatności z lat poprzednich – o 25 800 000 EUR;

7.  zauważa, że z kwoty 1 000 000 000 EUR środków siódmego programu ramowego przydzielonych na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI do końca 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 966 060 000 EUR i dokonało płatności na kwotę 719 978 000 EUR; zauważa, że wysoki poziom zobowiązań pozostających do spłaty, wynoszący 246 082 000 EUR (25,47 %), wynikał głównie z opóźnionego rozpoczęcia działań w ramach siódmego programu ramowego w pierwszych latach działalności Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI;

8.  stwierdza, że z 1 000 000 000 EUR wkładów, które członkowie z branży mieli wnieść na rzecz działań Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI, na koniec 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zatwierdziło wkłady pieniężne i niepieniężne w wysokości 551 800 000 EUR (529 900 000 EUR wkładów niepieniężnych i 21 900 000 EUR wkładów pieniężnych); wskazuje, że członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 zgłosili kolejne 153 000 000 EUR niezatwierdzonych wkładów niepieniężnych; podkreśla w konsekwencji fakt, że na koniec 2017 r. wkłady niepieniężne i pieniężne wniesione przez członków z branży osiągnęły wysokość 705 100 000 EUR, zaś wkłady pieniężne wniesione przez Unię na rzecz działań Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI w ramach siódmego programu ramowego osiągnęły wysokość 827 200 000 EUR;

9.  zauważa, że z kwoty 1 680 000 000 EUR środków z programu „Horyzont 2020” przydzielonych na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI do końca 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 819 010 000 EUR (50 %) i dokonało płatności na kwotę 179 650 000 EUR (10,97 % przydzielonych środków i 21,93 % zatwierdzonych środków) na potrzeby wdrożenia 13 zaproszeń do składania wniosków; przyjmuje do wiadomości, że niski poziom płatności wynika głównie z czasu, jaki jest potrzebny konsorcjom projektowym do zawarcia z partnerami branżowymi umów o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”, co opóźnia płatności zaliczkowe Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI zaplanowane na dany rok, a także z czasu trwania projektów, często obejmujących ponad 5 lat, co oznacza, że duża część płatności będzie realizowana po roku 2020;

10.  zauważa, że z kwoty 1 638 000 000 EUR wkładów niepieniężnych i pieniężnych, które miały zostać wniesione przez członków z branży i partnerów stowarzyszonych na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2, wkłady w wysokości 82 500 000 EUR zostały zatwierdzone przez dyrektora wykonawczego, a dalsza kwota 50 300 000 EUR została wykazana na koniec 2017 r.; zauważa ponadto, że dyrektor wykonawczy zatwierdził wkłady pieniężne od członków z branży w wys. 7 600 000 EUR; zauważa także, że w związku z tym na koniec 2017 r. łączna kwota wkładów ze strony członków z branży na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 w ramach programu „Horyzont 2020” wyniosła 140 400 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony Unii wyniosła 157 300 000 EUR; podkreśla, że na tym etapie wdrażania programu zobowiązania w wysokości 391 000 000 EUR z funduszy Unii i 381 000 000 EUR wkładów niepieniężnych z branży przyznane zostały na 40 projektów programu „Horyzont 2020” (z czego 37 było wciąż realizowanych pod koniec 2017 r.);

11.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba zajmowanych stanowisk we Wspólnym Przedsięwzięciu IMI 2 wynosiła 49 (o 8 więcej w porównaniu z poprzednim rokiem);

Wydajność

12.  z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie kwestii braku ustalonych kluczowych wskaźników skuteczności działania w ramach programu „Horyzont 2020”; odnotowuje z ubolewaniem powolny postęp w realizacji niektórych kluczowych wskaźników skuteczności działania w ramach Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI, obowiązujących przez cały okres trwania programu (osiągnięto mniej niż 60 % celów trzeciego zestawu kluczowych wskaźników skuteczności działania na rok 2017); z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 o przyjęciu nowego zestawu kluczowych wskaźników skuteczności działania w ramach Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI, które w większym stopniu odzwierciedlają cele programu;

13.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na raczej nierozbudowaną i skuteczną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2;

14.  z zadowoleniem odnotowuje tymczasową wartość efektu dźwigni w roku 2016 (0,96), która przekracza docelową wartość efektu dźwigni w całym okresie 2014–2020;

15.  zauważa, że zaproszenia ogłaszane przez Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 są otwarte dla nowych uczestników na wiele sposobów; zauważa jednakże, że udział partnerów stowarzyszonych jest wciąż niski, biorąc pod uwagę cele określone w rozporządzeniu ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2, i będzie wymagał zwiększenia w pozostałych latach;

16.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie zaproszenia do składania wniosków zostały opublikowane i zamknięte zgodnie z odpowiednimi planami prac, a wyniki pod kątem czasu oczekiwania na przyznanie dotacji i czasu oczekiwania na wypłacenie dotacji były znacznie poniżej określonych celów;

17.  przyjmuje z zadowoleniem strategię, która zakłada włączenie MŚP jako beneficjentów Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI, co przyczyni się do stworzenia łańcucha wartości; z zadowoleniem odnotowuje również zaangażowanie organizacji pacjentów; przyjmuje do wiadomości, że do końca 2017 r. organizacje pacjentów będą w ten lub inny sposób zaangażowane w około 50 % projektów Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

18.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 dysponuje strategią zwalczania nadużyć finansowych, dostosowaną do wspólnej strategii zwalczania nadużyć finansowych Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji; przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w 2017 r. nie zgłoszono nowych przypadków nadużyć do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); zauważa jednakże, że OLAF wystosował dwa wezwania do udzielenia informacji; w przypadku jednego nie były konieczne żadne środki, zaś w wyniku drugiego Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 wszczęło procedurę odzyskiwania należności;

Audyt wewnętrzny

19.  odnotowuje, że w lutym 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) opublikowała sprawozdanie końcowe z kontroli zatytułowane „Przyznawanie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020” na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2”; podkreśla, że IAS zaleciła, aby Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 wyjaśniło działania podejmowane przez jego organy doradcze oraz ich interakcję m.in. z Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), udzieliło informacji na temat roli i działań przedstawicieli EFPIA lub dopilnowało, żeby wszystkie osoby oceniające podpisywały deklarację interesów przed rozpoczęciem oceny na odległość;

20.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 przygotowało plan działania oraz że wszystkie cztery zalecenia zostały wdrożone do końca 2017 r.;

21.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w listopadzie 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie przygotowało plan działania, obejmujący szeroki zakres działań do wdrożenia, a niektóre z nich już zainicjowano, m.in. opracowywanie seminariów internetowych, włączenie MŚP itp.

Systemy kontroli wewnętrznej

22.  przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 ustanowiło wiarygodne procedury kontroli ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej; zauważa, że w odniesieniu do płatności okresowych i końcowych w ramach siódmego programu ramowego Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadza kontrole ex post w siedzibach beneficjentów, natomiast w przypadku zestawień wydatków poniesionych w projektach w ramach programu „Horyzont 2020” za kontrole ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji; zauważa, że w ramach kontroli ex post Wspólne Przedsięwzięcie zgłosiło na koniec 2017 r. poziom błędu resztowego wynoszący 1,29 % w przypadku projektów z siódmego programu ramowego i 0,81 % w przypadku projektów z programu „Horyzont 2020”;

23.  przyjmuje z zadowoleniem, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zdołało w 2017 r. zmniejszyć opóźnienia w płatnościach administracyjnych na rzecz wykonawców z 34 % do 11,1 %, a czas oczekiwania na dokonanie płatności na rzecz beneficjentów projektów z 94 do 65 dni; przyznaje w tym względzie, że termin dokonywania płatności końcowych w odniesieniu do kosztów zadeklarowanych przez beneficjentów wynosił średnio 52 dni;

24.  zauważa, że Komisja zakończyła w 2017 r. końcową ocenę działalności Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 (2008–2016) oraz tymczasową ocenę jego działalności w ramach programu „Horyzont 2020” (2014–2016), wydając pozytywną ocenę i formułując cztery zalecenia, co do których opracowano plan działań;

25.  zauważa, że do końca 2017 r. wspólne centrum wsparcia Komisji nie dokończyło konkretnego opracowywania narzędzi zarządzania dotacjami i ich monitorowania w ramach programu „Horyzont 2020”, służących zaspokojeniu potrzeb Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 w zakresie sprawozdawczości i przetwarzania w odniesieniu do wkładów niepieniężnych; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o tych wynikach.

26.  wyraża zadowolenie z uruchomienia w 2017 r. strony internetowej, w której uwzględniono sugestie głównych interesariuszy Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI oraz jego własne cele w zakresie komunikacji i dzięki której Wspólne Przedsięwzięcie jest coraz lepiej wyeksponowane;

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54).

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności