Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2215(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0104/2019

Texte depuse :

A8-0104/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.50

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0291

Texte adoptate
PDF 154kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI)
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2215(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 („întreprinderea comună IMI 2“) pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune IMI 2 pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune IMI 2(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune IMI 2 în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune IMI 2(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0104/2019),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune IMI 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune IMI 2 aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune IMI 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 57.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 59.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 54.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2215(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare IMI 2 („întreprinderea comună IMI 2“) pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune IMI 2 pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune IMI 2(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune IMI 2 în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune IMI 2(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0104/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 57.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 59.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 54.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2215(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0104/2019),

A.  întrucât întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare („întreprinderea comună IMI 2”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a îmbunătăți în mod semnificativ eficiența și eficacitatea procesului de dezvoltare a produselor medicamentoase, astfel încât, pe termen lung, sectorul farmaceutic să producă medicamente inovatoare mai eficace și mai sigure;

B.  întrucât, în urma adoptării, în mai 2014, a Regulamentului (UE) nr. 557/2014 al Consiliului(1), întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 („întreprinderea comună IMI 2”) a înlocuit întreprinderea comună IMI în iunie 2014, cu scopul de a finaliza activitățile de cercetare ale celui de Al șaptelea program-cadru și a prelungit durata de existență a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, care este reprezentată de Comisie, și Federația Europeană a Industriei și a Asociațiilor Farmaceutice (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations);

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună IMI pentru perioada de 10 ani este de 1 000 000 000 EUR, sumă care provine din bugetul celui de Al șaptelea program-cadru, iar membrii fondatori trebuie să contribuie în mod egal la costurile de funcționare, fiecare cu o sumă care să nu depășească 4 % din contribuția totală a Uniunii;

E.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună IMI 2 pentru perioada de 10 ani este de 1 638 000 000 EUR, sumă care provine din bugetul programului Orizont 2020, iar membrii, cu excepția Comisiei, trebuie să contribuie cu 50 % din costurile de funcționare și ar trebui să acopere costurile operaționale prin contribuții în numerar sau în natură sau ambele, egale cu contribuția financiară a Uniunii,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, în conformitate cu avizul Curții Europene de Conturi („Curtea”), conturile anuale ale întreprinderii comune IMI 2 aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei, și se bazează pe standarde de contabilitate acceptate la nivel internațional pentru sectorul public;

2.  ia act de opinia favorabilă a Curții cu privire la legalitatea și regularitatea sub toate aspectele semnificative a operațiunilor subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune IMI 2 pentru exercițiul 2017;

3.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2017 disponibil pentru execuția celui de Al șaptelea program-cadru și a programului Orizont 2020 a cuprins credite de angajament în valoare de 322 396 498 EUR și credite de plată în valoare de 206 372 367 EUR; observă că rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de 97,07 % (o creștere de 2,99 % față de 2016);

4.  regretă că pentru al patrulea an consecutiv creditele de plată au fost sub 75 %: în 2017, acestea au fost de 71,96 %; ia act de faptul că rata redusă de execuție a creditelor de plată se explică în principal prin reducerea sau amânarea trialurilor clinice din cadrul unor proiecte complexe și de anvergură care țineau de programul referitor la rezistența la antimicrobiene și de programul Ebola+, precum și prin întârzierile survenite în încheierea acordurilor de grant în urma cererilor de propuneri din cadrul programului Orizont 2020; invită întreprinderea comună IMI 2 să prezinte informații actualizate autorității care acordă descărcarea de gestiune și să îmbunătățească creditele de plată pentru procedura de anul viitor;

5.  salută creșterea numărului de plăți cu 9,33 % (de la 75 % la 82 %); subliniază că suma plătită a scăzut din cauza unui volum mai mare al costurilor recunoscute în comparație cu prefinanțarea deja plătită pentru proiectele întreprinderii comune IMI și ale întreprinderii comune IMI 2 (compensările au crescut cu 189 %, de la 20 347 000 EUR la 58 846 383 EUR);

6.  recunoaște limitările inerente procesului de previzionare a creditelor de plată; ia act cu regret că aceste limitații duc la deficiențe în planificarea și monitorizarea creditelor de plată, care, aproape de sfârșitul anului 2017, se ridică la 78 700 000 EUR de credite de plată neutilizate din exercițiile anterioare; salută măsurile corective puse în aplicare de întreprinderea comună IMI 2 pentru a rupe cercul vicios al alocărilor bugetare excesive; constată că consiliul de administrație al întreprinderii comune IMI 2 a decis să reducă creditele de plată operaționale din exercițiul respectiv cu 56 000 000 EUR și suma cumulată neutilizată din anii precedenți cu 25 800 000 EUR;

7.  constată că, din totalul de 1 000 000 000 EUR reprezentând fonduri aferente celui de Al șaptelea program-cadru alocate întreprinderii comune IMI 2, aceasta realizase, până la sfârșitul exercițiului 2017, angajamente în valoare de 966 060 000 EUR și plăți în cuantum de 719 978 000 EUR; observă că nivelul ridicat al plăților restante de 246 082 000 EUR (25,47 %), s-a datorat, în principal, demarării cu întârziere a activităților aferente celui de Al șaptelea program-cadru în primii ani de existență a întreprinderii comune IMI;

8.  constată că, din totalul de 1 000 000 000 EUR corespunzând contribuțiilor care trebuiau puse la dispoziție de membrii sectorului pentru activitățile întreprinderii comune IMI, întreprinderea comună IMI 2 validase, până la sfârșitul exercițiului 2017, contribuții în natură și în numerar în valoare de 551 800 000 EUR (529 900 000 EUR contribuții în natură și 21 900 000 EUR contribuții în numerar); subliniază faptul că membrii întreprinderii comune IMI 2 mai raportaseră și o altă sumă de 153 000 000 EUR din contribuții în natură fără validare; subliniază că, în consecință, la sfârșitul anului 2017, contribuțiile în natură și în numerar din partea membrilor sectorului se ridicau în total la 705 100 000 EUR; cu titlu de comparație, contribuția în numerar din partea UE la activitățile celui de Al șaptelea program-cadru aferente întreprinderii comune IMI se ridica la 827 200 000 EUR;

9.  constată că, din cele 1 680 000 000 EUR reprezentând fonduri aferente programului Orizont 2020 care au fost alocate întreprinderii comune, întreprinderea comună IMI 2 realizase, până la sfârșitul exercițiului 2017, angajamente în valoare de 819 010 000 EUR (50 %) și plăți în valoare de 179 650 000 EUR (10,97 % din fondurile alocate și 21,93 % din fondurile angajate) pentru implementarea a 13 cereri de propuneri; admite faptul că nivelul scăzut al plăților este cauzat în principal de perioada necesară consorțiilor de proiecte pentru a încheia acorduri de grant în cadrul programului Orizont 2020 cu partenerii din sector, lucru care întârzie prefinanțarea planificată a întreprinderii comune IMI pentru anul respectiv, și de durata proiectelor, care depășește adesea 5 ani, ceea ce determină efectuarea unei părți mari din plăți după 2020;

10.  constată că, din suma de 1 638 000 000 EUR reprezentând contribuții în natură și în numerar ce urmează a fi efectuate de către membri ai sectorului și parteneri asociați la activitățile întreprinderii comune IMI 2, suma de 82 500 000 EUR a fost validată de către directorul executiv, iar o sumă suplimentară de 50 300 000 EUR a fost raportată până la sfârșitul anului 2017; ia act, în plus, de faptul că directorul executiv a validat contribuțiile în numerar ale membrilor din sector în valoare de 7 600 000 EUR; mai remarcă, de asemenea, că în consecință, la sfârșitul lui 2017, contribuțiile totale din partea membrilor din sector la activitățile întreprinderii comune IMI 2 aferente programului Orizont 2020 se ridicau la 140 400 000 EUR, față de contribuția în numerar din partea Uniunii de 157 300 000 EUR; evidențiază faptul că în acest stadiu de implementare a programului sunt alocate angajamente în valoare de 391 000 000 EUR din fondurile Uniunii și de 381 000 000 EUR din contribuțiile în natură ale sectorului pentru 40 de proiecte din cadrul programului Orizont 2020 (dintre care 37 erau încă în desfășurare la sfârșitul anului 2017);

11.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2017, numărul total de posturi ocupate în întreprinderea comună IMI 2 a fost de 49, cu 8 mai multe decât în anul precedent;

Performanța

12.  salută faptul că absența unor indicatori-cheie de performanță (ICP) stabiliți nu mai reprezintă o problemă în cadrul programului Orizont 2020; regretă progresul lent al îndeplinirii unora dintre indicatorii-cheie de performanță specifici întreprinderii comune IMI, care au fost stabiliți pentru durata întregului program (s-au realizat mai puțin de 60 % din al treilea set de indicatori-cheie de performanță pentru 2017); salută decizia consiliului de administrație al întreprinderii comune IMI 2 de a aproba un nou set de indicatori-cheie de performanță specifici ai întreprinderii comune IMI, care corespund mai bine obiectivelor programului;

13.  observă că raportul costurilor de gestionare (bugetul administrativ/operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a întreprinderii comune IMI 2;

14.  salută valoarea provizorie din 2016 a efectului de pârghie, care se ridică la 0,96 și aproape depășește efectul de pârghie țintă pentru întreaga perioadă 2014-2020;

15.  remarcă faptul că cererile de propuneri ale întreprinderii comune IMI 2 sunt deschise noilor veniți în diferite moduri; constată, cu toate acestea, că participarea partenerilor asociați este încă redusă având în vedere obiectivele stabilite în Regulamentul întreprinderii comune IMI2 și va trebui să fie majorată în anii care au rămas;

16.  se bucură că toate cererile de propuneri au fost publicate și închise în conformitate cu planurile de lucru respective și că „durata procedurii de acordare a granturilor” și „durata procedurilor de efectuare a plăților” au înregistrat timpi mult mai buni decât obiectivele definite;

17.  salută strategia de implicare a IMM-urilor în calitate de beneficiari ai întreprinderii comune IMI, contribuind astfel la crearea unui lanț valoric; salută, de asemenea, implicarea organizațiilor de pacienți; recunoaște că, la sfârșitul anului 2017, aproximativ 50 % dintre proiectele întreprinderii comune IMI erau asociate, sub o formă sau alta, organizațiilor de pacienți;

Strategia antifraudă

18.  ia act de faptul că întreprinderea comună IMI 2 are o strategie de combatere a fraudei aliniată cu strategia comună antifraudă a Direcției Generale Cercetare și Inovare; salută faptul că, în 2017, nu au fost raportate noi cazuri Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF); constată, cu toate acestea, că au fost primite două cereri de informații din partea OLAF, și anume una pentru care nu au fost necesare măsuri și alta pentru care întreprinderea comună IMI 2 a stabilit procedura de recuperare;

Auditul intern

19.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a emis raportul final de audit privind procedura de atribuire de granturi a întreprinderii comune IMI 2 în cadrul Orizont 2020 în februarie 2017; subliniază faptul că IAS a recomandat ca întreprinderea comună IMI 2 să explice activitățile desfășurate de organismele sale consultative și interacțiunea lor cu Federația Europeană a Industriei și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA), printre altele, să furnizeze informații cu privire la rolul și activitățile întreprinse de reprezentanții EFPIA sau să se asigure că toți evaluatorii își semnează declarațiile de interese înainte de lansarea evaluării la distanță;

20.  salută faptul că întreprinderea comună IMI 2 a elaborat un plan de acțiune și toate cele patru recomandări au fost puse în aplicare înainte de sfârșitul anului 2017;

21.  salută faptul că, în noiembrie 2017, întreprinderea comună a pregătit un plan de acțiune care include o gamă largă de acțiuni care urmează să fie realizate, dintre care unele au fost deja inițiate, cum ar fi dezvoltarea seminariilor online, participarea IMM-urilor etc.;

Sistemele de control intern

22.  constată că întreprinderea comună IMI 2 a instituit proceduri de control ex ante fiabile bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale; observă că în ceea ce privește plățile intermediare și finale din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru, întreprinderea comună este cea care efectuează audituri ex post la nivelul beneficiarilor. În schimb, în cazul declarațiilor de costuri aferente proiectelor finanțate în cadrul programului Orizont 2020, Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei este cel responsabil de efectuarea auditurilor ex post; ia act de faptul că ratele de eroare rezultate în urma auditurilor ex post și prezentate de întreprinderea comună la sfârșitul exercițiului 2017 au fost de 1,29 % pentru proiectele din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru și de 0,81 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020;

23.  apreciază faptul că întreprinderea comună IMI 2 a putut reduce întârzierile în efectuarea plăților administrative către contractanți de la 34 % la 11,1 % și timpul de efectuare a plăților intermediare către beneficiarii proiectelor de la 94 la 65 de zile în 2017; recunoaște, în această privință, că durata medie de plată pentru plata finală a cheltuielilor declarate de către beneficiari a fost de 52 de zile;

24.  observă că Comisia a finalizat evaluarea finală a activităților întreprinderii comune IMI 2 (2008-2016) și evaluarea intermediară a activităților sale din cadrul programului Orizont 2020 (2014-2016) în 2017, cu o evaluare favorabilă și patru recomandări pentru care au fost stabilite planuri de acțiune;

25.  ia act de faptul că la sfârșitul anului 2017, Centrul comun de asistență al Comisiei nu finalizase încă dezvoltările specifice ale instrumentelor de gestionare și de monitorizare a granturilor din cadrul Orizont 2020, astfel încât întreprinderea comună IMI 2 să le poată utiliza pentru nevoile sale în materie de raportare și de prelucrare a contribuțiilor în natură; invită întreprinderea comună IMI 2să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceste rezultate.

26.  salută noul site internet lansat în 2017, care reflectă sugestiile principalelor părți interesate ale întreprinderii comune IMI și propriile sale obiective în materie de comunicare și care contribuie la sporirea vizibilității întreprinderii comune.

(1) Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (JO L 169, 7. 6. 2014, p. 54).

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate