Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2215(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0104/2019

Predkladané texty :

A8-0104/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.50

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0291

Prijaté texty
PDF 165kWORD 51k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2017 (2018/2215(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku IIL 2(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku IIL 2 za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku IIL 2(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku IIL 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku IIL 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 57.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 59.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2017 (2018/2215(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku IIL 2(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku IIL 2 za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku IIL 2(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 57.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 59.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2017 (2018/2215(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2019),

A.  keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik IIL“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom výrazne zvýšiť efektivitu a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým cieľom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 557/2014(1) v máji 2014 bol spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky v júni 2014 nahradený spoločným podnikom pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) s cieľom dokončiť výskumné činnosti podľa siedmeho rámcového programu a trvanie spoločného podniku sa tým predĺžilo do 31. decembra 2024;

C.  keďže Únia, ktorú zastupuje Komisia, a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení sú zakladajúcimi členmi spoločného podniku;

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie spoločnému podniku IIL na obdobie 10 rokov je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu, a zakladajúci členovia prispejú na prevádzkové náklady rovnakým dielom, pričom každý z nich poskytne príspevok nepresahujúci 4 % celkového príspevku Únie;

E.  keďže maximálny príspevok Únie spoločnému podniku IIL 2 na obdobie 10 rokov je 1 638 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu Horizontu 2020, a členovia – okrem Komisie – musia prispievať na 50 % prevádzkových nákladov a mali by prispievať na operačné náklady peňažnými alebo nepeňažnými príspevkami alebo ich kombináciou vo výške, ktorá zodpovedá finančnému príspevku Únie;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  berie na vedomie, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) účtovná závierka spoločného podniku IIL 2 za rok končiaci sa 31. decembra 2017 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku IIL 2 k 31. decembru 2017, výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie a ktoré vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor;

2.  berie na vedomie bezvýhradné stanovisko Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2017 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

3.  konštatuje, že konečný disponibilný rozpočet na rok 2017 na plnenie siedmeho rámcového programu a programu Horizont 2020 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 322 396 498 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 206 372 367 EUR; konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 97,07 % (zvýšenie o 2,99 % v porovnaní s rokom 2016);

4.  s poľutovaním konštatuje, že platobné rozpočtové prostriedky boli už štvrtý rok po sebe nižšie ako 75 %: v roku 2017 boli na úrovni 71,96 %; berie na vedomie, že táto nízka miera plnenia bola spôsobená najmä obmedzením alebo odkladom klinického skúšania v rámci niektorých veľkých a komplexných projektov týkajúcich sa antimikrobiálnej rezistencie a eboly a oneskoreniami pri uzatváraní dohôd o grante pri výzvach programu Horizont 2020; vyzýva spoločný podnik IIL 2, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil aktualizované informácie a aby zvýšil platobné rozpočtové prostriedky s ohľadom na budúcoročný postup;

5.  víta skutočnosť, že počet platieb sa zvýšil o 9,33 % (zo 75 % na 82 %); poukazuje na to, že zaplatená suma sa znížila v dôsledku vyššej sumy nákladov započítaných v rámci predbežného financovania, ktoré už bolo vyplatené na projekty spoločného podniku IIL a spoločného podniku IIL 2 (klíringy sa zvýšili o 189 % z 20 347 000 EUR na 58 846 383 EUR);

6.  berie na vedomie prirodzené obmedzenia pri predpovedaní procesu platobných rozpočtových prostriedkov; s poľutovaním konštatuje, že tieto obmedzenia spôsobujú nedostatky v oblasti plánovania a monitorovania platobných rozpočtových prostriedkov, čo sa ku koncu roka 2017 premietlo do sumy 78 700 000 EUR nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov; víta nápravné opatrenia zavedené spoločným podnikom IIL 2 na prelomenie cyklu tvorby nadmerného rozpočtu; berie na vedomie, že správna rada spoločného podniku IIL 2 sa rozhodla znížiť operačné platobné rozpočtové prostriedky v danom roku o 56 000 000 EUR a sumu nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 25 800 000 EUR;

7.  konštatuje, že zo sumy 1 000 000 000 EUR, ktorá bola vyčlenená pre spoločný podnik IIL z finančných prostriedkov siedmeho rámcového programu, prijal spoločný podnik IIL 2 do konca roka 2017 záväzky vo výške 966 060 000 EUR a vykonal platby vo výške 719 978 000 EUR; konštatuje, že vysoká miera neuhradených platieb vo výške 246 082 000 EUR (25,47 %) bola spôsobená najmä oneskoreným začiatkom činností siedmeho rámcového programu v priebehu prvých rokov existencie spoločného podniku IIL;

8.  konštatuje, že z príspevkov vo výške 1 000 000 000 EUR, ktoré mali členovia z priemyselnej sféry poskytnúť na činnosti spoločného podniku IIL, potvrdil spoločný podnik IIL 2 do konca roka 2017 nepeňažné a peňažné príspevky vo výške 551 800 000 EUR (529 900 000 EUR v nepeňažných a 21 900 000 EUR v peňažných príspevkoch); poukazuje na to, že členovia spoločného podniku IIL 2 vykázali ďalších 153 000 000 EUR vo forme nepeňažných príspevkov, ktoré neboli potvrdené; zdôrazňuje, že v dôsledku toho dosiahli nepeňažné a peňažné príspevky priemyselných členov na konci roka 2017 celkovú výšku 705 100 000 EUR v porovnaní s peňažnými príspevkami Únie na činnosti spoločného podniku IIL v rámci siedmeho rámcového programu vo výške 827 200 000 EUR;

9.  konštatuje, že zo sumy 1 680 000 000 EUR pridelenej pre spoločný podnik IIL z prostriedkov programu Horizont 2020 spoločný podnik IIL 2 do konca roka 2017 prijal záväzky vo výške 819 010 000 EUR (50 %) a uhradil platby vo výške 179 650 000 EUR (10,97 % pridelených prostriedkov a 21,93 % zaviazaných prostriedkov) na vykonávanie 13 výziev na predkladanie návrhov; uznáva, že nízka miera platieb je spôsobená najmä časom, ktorý projektové konzorciá potrebujú na uzavretie dohôd o grante v rámci programu Horizont 2020 s partnermi z odvetvia, čo spôsobuje oneskorenie predbežného financovania spoločného podniku IIL plánovaného na daný rok, a trvaním projektov, ktoré sú často rozložené na viac ako päť rokov, čo predstavuje veľký podiel platieb po roku 2020;

10.  konštatuje, že zo sumy 1 638 000 000 EUR v podobe nepeňažných a peňažných príspevkov, ktoré majú poskytnúť členovia odvetvia a pridružení partneri na činnosť spoločného podniku IIL 2, výkonný riaditeľ potvrdil sumu 82 500 000 EUR a do konca roku 2017 bolo vykázaných ďalších 50 300 000 EUR; okrem toho konštatuje, že výkonný riaditeľ potvrdil peňažné príspevky od priemyselných členov vo výške 7 600 000 EUR; konštatuje, že v dôsledku toho na konci roka 2017 celkové príspevky priemyselných členov na činnosti spoločného podniku IIL 2 v rámci programu Horizont 2020 dosiahli 140 400 000 EUR v porovnaní s peňažnými príspevkami Únie vo výške 157 300 000 EUR; zdôrazňuje, že v tejto fáze vykonávania programu sa záväzky vo výške 391 000 000 EUR z finančných prostriedkov Únie a 381 000 000 EUR z nepeňažných príspevkov priemyselných partnerov pridelili na 40 projektov programu Horizont 2020 (z ktorých 37 na konci roka 2017 stále prebiehalo);

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bolo z celkového počtu pracovných miest spoločného podniku IIL 2 obsadených 49, čo je o osem viac ako v predchádzajúcom roku;

Výkonnosť

12.  víta skutočnosť, že absencia stanovenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) už nie je v rámci programu Horizont 2020 problémom; vyjadruje poľutovanie nad pomalým pokrokom pri plnení niektorých kľúčových ukazovateľov výkonnosti špecifických pre spoločný podnik IIL, ktoré boli stanovené na celé obdobie trvania programu (dosiahnutých bolo menej ako 60 % z tretieho súboru cieľových kľúčových ukazovateľov výkonnosti na rok 2017); víta skutočnosť, že správna rada spoločného podniku IIL 2 schválila nový súbor osobitných kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločného podniku IIL, ktoré sú lepšie zosúladené s cieľmi programu;

13.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny/operačný rozpočet) je naďalej pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru spoločného podniku IIL 2;

14.  víta, že prechodná hodnota pákového efektu v roku 2016 vo výške 0,96 takmer dosiahla cieľový pákový efekt na celé obdobie 2014 – 2020;

15.  konštatuje, že výzvy spoločného podniku IIL 2 sú otvorené pre nových účastníkov rôznymi spôsobmi; konštatuje však, že účasť pridružených partnerov je stále nízka vzhľadom na ciele stanovené v nariadení o spoločnom podniku IIL 2 a bude sa musieť v zostávajúcich rokoch zvýšiť;

16.  víta, že všetky výzvy na predkladanie návrhov boli zverejnené a uzavreté v súlade s príslušnými pracovnými plánmi a že výsledky týkajúce sa času medzi podaním žiadosti a udelením grantu a času medzi udelením grantu a jeho vyplatením zostali výrazne lepšie, ako stanovené ciele;

17.  víta stratégiu na zapojenie MSP ako prijímateľov pomoci spoločného podniku IIL, čím sa prispeje k vytvoreniu hodnotového reťazca; ďalej víta zapojenie organizácií pacientov; berie na vedomie, že na konci roku 2017 približne 50 % projektov spoločného podniku IIL nejakým spôsobom zapájalo organizácie pacientov;

Stratégia boja proti podvodom

18.  konštatuje, že spoločný podnik IIL 2 uplatňuje stratégiu boja proti podvodom, ktorá je v súlade so spoločnou stratégiou v oblasti boja proti podvodom prijatou Generálnym riaditeľstvom pre výskum a inováciu; víta, že v roku 2017 neboli oznámené žiadne nové prípady Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“); konštatuje však, že z úradu OLAF boli doručené dve žiadosti o informácie, pričom pri jednej neboli potrebné žiadne opatrenia a pri druhej začal spoločný podnik IIL 2 postup vymáhania;

Vnútorný audit

19.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vydal vo februári 2017 záverečnú audítorskú správu o procese udeľovania grantov spoločného podniku IIL 2 v rámci programu Horizont 2020; zdôrazňuje, že IAS odporučil, aby spoločný podnik IIL 2 poskytol vysvetlenie k činnostiam, ktoré vykonávajú jeho poradné orgány, a k ich súčinnosti okrem iného s Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (ďalej len „EFPIA“), aby poskytol informácie o úlohe a činnostiach, ktoré vykonávajú zástupcovia EFPIA, alebo zabezpečil, aby všetci hodnotitelia podpísali príslušné vyhlásenie o záujmoch pred začatím hodnotenia na diaľku;

20.  víta, že spoločný podnik IIL 2 vypracoval akčný plán a všetky štyri odporúčania boli vykonané do konca roku 2017;

21.  víta skutočnosť, že spoločný podnik v novembri 2017 vypracoval akčný plán vrátane rozsiahleho súboru opatrení, ktoré sa majú vykonať, z ktorých sa už niektoré začali, ako napríklad vývoj webových seminárov, účasť MSP atď.;

Systémy vnútornej kontroly

22.  uznáva, že spoločný podnik IIL 2 zaviedol spoľahlivé postupy kontroly ex ante založené na administratívnych previerkach finančných a operačných aspektov; konštatuje, že v súvislosti s priebežnými platbami a platbami zostatku v rámci siedmeho rámcového programu vykonáva spoločný podnik audity ex post u prijímateľov a že za audity žiadostí o preplatenie nákladov projektov v rámci programu Horizont 2020 vykonávané ex post zodpovedá útvar Komisie pre spoločný audit; konštatuje, že miery chybovosti zistené pri auditoch ex post a vykázané spoločným podnikom ku koncu roka 2017 predstavovali 1,29 % v prípade siedmeho rámcového programu a 0,81 % v prípade programu Horizont 2020;

23.  víta, že spoločný podnik IIL 2 dokázal v roku 2017 znížiť oneskorenia administratívnych platieb dodávateľom z 34 % na 11,1 % a čas medzi udelením grantu a vyplatením priebežných platieb prijímateľom projektov z 94 na 65 dní; v tejto súvislosti berie na vedomie, že priemerný čas medzi žiadosťou o preplatenie nákladov, ktoré vykázali prijímatelia, a platbou zostatku bol 52 dní;

24.  poznamenáva, že Komisia v roku 2017 dokončila záverečné hodnotenie činností spoločného podniku IIL 2 (2008 – 2016) a priebežné hodnotenie jeho činností v rámci programu Horizont 2020 (2014 – 2016) s priaznivým posúdením a štyrmi odporúčaniami, pre ktoré boli stanovené akčné plány;

25.  poznamenáva, že na konci roka 2017 spoločné centrum podpory v rámci Komisie ešte nedokončilo vývoj špecifických prvkov v rámci nástrojov na riadenie a monitorovanie grantov v programe Horizont 2020, ktoré majú slúžiť potrebám spoločného podniku IIL 2 týkajúcim sa vykazovania a spracovania nepeňažných príspevkov; vyzýva spoločný podnik IIL 2, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o týchto výsledkoch;

26.  víta novú internetovú stránku spustenú v roku 2017, ktorá odráža návrhy hlavných zainteresovaných strán spoločného podniku IIL a jeho vlastné ciele v oblasti komunikácie a prispieva k ďalšiemu zviditeľneniu spoločného podniku.

(1) Nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54).

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia