Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2215(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0104/2019

Predložena besedila :

A8-0104/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.50

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0291

Sprejeta besedila
PDF 151kWORD 56k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017 (2018/2215(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI 2) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja IMI 2 za proračunsko leto 2017, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice Skupnemu podjetju IMI 2 glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 71,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja IMI 2(5), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja IMI 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja IMI 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 14.12.2018, str. 57.
(2) UL C 452, 14.12.2018, str. 59.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 54.
(6) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2017 (2018/2215(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI 2) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja IMI 2 za proračunsko leto 2017, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice Skupnemu podjetju IMI 2 glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 71,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja IMI 2(5), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2019),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 14.12.2018, str. 57.
(2) UL C 452, 14.12.2018, str. 59.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 54.
(6) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2017 (2018/2215(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2019),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI) ustanovljeno decembra 2007 za obdobje desetih let s ciljem znatno izboljšati uspešnost in učinkovitost razvoja zdravil, dolgoročno pa naj bi farmacevtski sektor proizvedel več učinkovitejših in varnejših inovativnih zdravil;

B.  ker je po sprejetju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014(1) v maju 2014 Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI 2) junija 2014 nadomestilo Skupno podjetje IMI in naj bi zaključilo raziskovalne dejavnosti sedmega okvirnega, z njegovo ustanovitvijo pa bo skupno podjetje delovalo do 31. decembra 2024;

C.  ker sta ustanoviteljici skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, in Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj;

D.  ker lahko prispevek Unije za Skupno podjetje IMI, ki bo izplačan iz proračuna sedmega okvirnega programa, v desetletnem obdobju znaša največ 1.000.000.000 EUR in ker morata ustanoviteljici enakomerno prispevati k tekočim stroškom, pri čemer znesek, ki ga krije vsaka od njiju, ne sme preseči 4 % celotnega prispevka Unije;

E.  ker lahko prispevek Unije za Skupno podjetje IMI 2, ki bo izplačan iz proračuna programa Obzorje 2020, v desetletnem obdobju znaša največ 1.638.000.000 EUR in ker morajo člani, razen Komisije, prispevati 50 % tekočih stroškov ter bi morali prispevati k operativnim stroškom z denarnimi in/ali stvarnimi prispevki, pri čemer bi morali biti njihovi prispevki enaki finančnemu prispevku Unije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da po mnenju Evropskega računskega sodišča (v nadaljevanju: Računsko sodišče) zaključni račun Skupnega podjetja IMI 2 za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije, temelji pa na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor;

2.  je seznanjen z mnenjem Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi Skupnega podjetja IMI 2 za leto 2017, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  je seznanjen, da je končni proračun za leto 2017, ki je bil na voljo za izvajanje sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020, vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 322.396.498 EUR in sredstva za plačila v višini 206.372.367 EUR; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti znašala 97,07 %, kar je 2,99 % več kot leta 2016;

4.  z obžalovanjem ugotavlja, da so bila sredstva za plačila že četrto leto zapored nižja od 75 %; ugotavlja, da so leta 2017 znašala 71,96 %; je seznanjen, da je bila tako nizka stopnja izvrševanja sredstev za plačila v glavnem posledica zmanjšanja števila ali preložitve kliničnih preizkušanj za nekatere velike in kompleksne projekte v okviru programov za protimikrobno odpornost in ebolo ter zamude pri sklenitvi sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, razpisanih v okviru programa Obzorje 2020; poziva Skupno podjetje IMI 2, naj organu za podelitev razrešnice posreduje posodobljene informacije ter do postopka naslednje leto izboljša izvrševanje sredstev za plačila;

5.  pozdravlja, da se je število plačil povečalo za 9,33 % (s 75 % na 82 %); poudarja, da se je izplačani znesek zmanjšal, ker so se povečali stroški glede na priznana predplačila za projekte Skupnega podjetja IMI in Skupnega podjetja IMI 2 (obračunana predplačila so se povečala za 189 %, in sicer z 20.347.000 EUR na 58.846.383 EUR);

6.  se zaveda, da postopek napovedovanja sredstev za plačila spremljajo neobhodne omejitve; z obžalovanjem ugotavlja, da zaradi teh omejitev prihaja do pomanjkljivosti pri načrtovanju in spremljanju sredstev za plačila, kar je bilo mogoče opaziti pri tem, da so se ob koncu leta 2017 nakopičila neporabljena sredstva za plačila iz prejšnjih let v višini 78.700.000 EUR; pozdravlja popravljalne ukrepe, ki jih je sprejelo Skupno podjetje IMI 2, da bi prekinilo krog dodeljevanja preveč proračunskih sredstev; ugotavlja, da se je upravni odbor Skupnega podjetja IMI 2 odločil zmanjšati operativna sredstva za plačila za zadevno leto za 56.000.000 EUR, nabrana neporabljena sredstva za plačila iz prejšnjih let pa za 25.800.000 EUR;

7.  ugotavlja, da je Skupno podjetje IMI 2 od 1.000.000.000 EUR, dodeljenih Skupnemu podjetju IMI iz sedmega okvirnega programa, do konca leta 2017 prevzelo obveznosti v višini 966.060.000 EUR ter izvršilo plačila v višini 719.978.000 EUR; ugotavlja, da gre visoko stopnjo neizvršenih plačil v višini 246.082.000 EUR (25,47 %) pripisati predvsem poznemu začetku izvajanja dejavnosti sedmega okvirnega programa v prvih letih delovanja Skupnega podjetja IMI;

8.  ugotavlja, da je do konca leta 2017 Skupno podjetje IMI 2 od prispevkov v višini 1.000.000.000 EUR, ki jih morajo za dejavnosti Skupnega podjetja IMI prispevati člani panoge, potrdilo 551.800.000 EUR stvarnih in denarnih prispevkov (529.900.000 EUR stvarnih prispevkov in 21.900.000 EUR denarnih prispevkov); poudarja, da so člani Skupnemu podjetju IMI 2 sporočili dodatne stvarne prispevke v višini 153.000.000 EUR, ki pa niso bili potrjeni; poudarja, da so posledično konec leta 2017 stvarni in denarni prispevki članov panoge znašali skupno 705.100.000 EUR, medtem ko so denarni prispevki Unije za dejavnosti Skupnega podjetja IMI v okviru sedmega okvirnega programa znašali 827.200.000 EUR;

9.  ugotavlja, da je Skupno podjetje IMI 2 iz sredstev programa Obzorje 2020 v višini 1.680.000.000 EUR, ki so bila dodeljena Skupnemu podjetju IMI, do konca leta 2017 za izvedbo 13 razpisov za zbiranje ponudb prevzelo obveznosti v višini 819.010.000 EUR (50 %) in izvršilo plačila v višini 179.650.000 (10,97 % dodeljenih sredstev oziroma 21,93 % sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti); priznava, da je nizka stopnja plačil posledica tega, da projektni konzorciji potrebujejo čas za sklepanje sporazumov o nepovratnih sredstvih v okviru programa Obzorje 2020 s partnerji iz panoge, zaradi česar v okviru Skupnega podjetja IMI prihaja do zamud pri načrtovanem predhodnem financiranju za zadevno leto, in da projekti pogosto trajajo 5 let, kar pomeni, da se večina plačil pomakne v obdobje po letu 2020;

10.  ugotavlja, da je izvršni direktor od skupnih stvarnih in denarnih prispevkov za dejavnosti Skupnega podjetja IMI 2 v višini 1.638.000.000 EUR, ki bi jih morali zagotoviti člani panoge in pridruženi partnerji, potrdil 82.500.000 EUR, do konca leta 2017 pa so bili prijavljeni dodatni prispevki v višini 50.300.000 EUR; poleg tega ugotavlja, da je izvršni direktor potrdil denarne prispevke članov panoge v višini 7.600.000 EUR; ugotavlja tudi, da so posledično prispevki članov panoge Skupnemu podjetju IMI 2 za dejavnosti programa Obzorje 2020 konec leta 2017 znašali skupno 140.400.000 EUR, medtem ko so denarni prispevki Unije znašali 157.300.000 EUR; poudarja, da so bile na tej stopnji izvajanja programa 40 projektom v okviru programa Obzorje 2020 (od tega jih je bilo ob koncu leta 2017 37 še vedno v teku) dodeljene obveznosti v višini 391.000.000 EUR iz sredstev Unije in stvarni prispevki članov industrije v višini 381.000.000 EUR;

11.  ugotavlja, da je bilo na dan 31. decembra 2017 v Skupnem podjetju IMI 2 zasedenih 49 delovnih mest , kar je osem več kot v prejšnjem letu;

Uspešnost

12.  pozdravlja dejstvo, da v okviru programa Obzorje 2020 odsotnost uveljavljenih ključnih kazalnikov uspešnosti ni več težava; obžaluje počasen napredek pri uresničevanju ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se nanašajo posebej na Skupno podjetje IMI in so bili opredeljeni za obdobje celotnega izvajanja programa (uresničenih je bilo manj kot 60 % tretjega niza ciljnih ključnih kazalnikov uspešnosti za leto 2017); pozdravlja, da je upravni odbor Skupnega podjetja IMI sklenil odobriti novi niz ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se nanašajo posebej na Skupno podjetje IMI in so bolje usklajeni s cilji programa;

13.  ugotavlja, da je stopnja stroškov upravljanja (administrativni/operativni proračun) še vedno nižja od 5 %, kar priča o tem, da je organizacijska struktura Skupnega podjetja IMI 2 precej varčna in učinkovita;

14.  pozdravlja, da je v letu 2016 vmesna vrednost učinka vzvoda, ki znaša 0,96, skoraj dosegla ciljno vrednost učinka izvoda v celotnem obdobju 2014–2020;

15.  ugotavlja, da so razpisi za zbiranje predlogov Skupnega podjetja IMI 2 na več načinov odprti za nove akterje na trgu; vendar opaža, da je sodelovanje pridruženih partnerjev glede na cilje, določene v uredbi o Skupnem podjetju IMI 2, še vedno šibko in ga bo treba v preostalih letih okrepiti;

16.  pozdravlja dejstvo, da so bili vsi razpisi za zbiranje predlogov objavljeni in zaključeni v skladu z zadevnimi načrti dela in da so bila nepovratna sredstva dodeljena in izplačila izvedena precej pred koncem opredeljenih ciljnih rokov;

17.  pozdravlja strategijo, s katero bodo med upravičence Skupnega podjetja IMI vključena tudi mala in srednja podjetja, ki bodo posledično prispevala k oblikovanju vrednostne verige; pozdravlja tudi vključitev organizacij pacientov; priznava, da so ob koncu leta 2017 pri približno 50 % projektov Skupnega podjetja IMI tako ali drugače sodelovale organizacije pacientov;

Strategija za boj proti goljufijam

18.  ugotavlja, da je Skupno podjetje IMI 2 svojo strategijo za boj proti goljufijam uskladilo s splošno strategijo, ki jo na tem področju uporablja Generalni direktorat za raziskave in inovacije; pozdravlja dejstvo, da leta 2017 Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) ni bil prijavljen noben primer; ugotavlja pa, da je OLAF posredoval dve zahtevi za informacije, pri čemer v zvezi z eno ni bilo treba ukrepati, v zvezi z drugo pa je Skupno podjetje IMI 2 vzpostavilo postopek izterjave;

Notranja revizija

19.  je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo februarja 2017 izdala končno revizijsko poročilo o postopku Skupnega podjetja IMI 2 za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; poudarja, da je služba za notranjo revizijo priporočila, naj Skupno podjetje IMI 2 pojasni, kakšne dejavnosti so izvajali njegovi svetovalni organi in kakšna je bila njihova interakcija med drugim z Evropsko zvezo farmacevtske industrije in združenj (EFPIA), posreduje informacije o vlogi in dejavnostih predstavnikov EFPIA ali poskrbi za to, da bodo vsi ocenjevalci pred začetkom ocenjevanja na daljavo podpisali izjave o interesih;

20.  pozdravlja dejstvo, da je Skupno podjetje IMI 2 pripravilo akcijski načrt in da so bila vsa štiri priporočila izvedena do konca leta 2017;

21.  pozdravlja, da je skupno podjetje novembra 2017 pripravilo akcijski načrt, v katerem je zajelo pestro paleto ukrepov, ki jih je treba izvesti, med katerimi so se nekateri, na primer ponudba spletnih seminarjev, udeležba malih in srednjih podjetij ipd., že začeli izvajati;

Sistemi notranjega nadzora

22.  priznava, da je Skupno podjetje IMI 2 uvedlo zanesljive postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije; ugotavlja, da skupno podjetje izvaja naknadne revizije za vmesna in končna plačila v okviru sedmega okvirnega programa pri upravičencih, medtem ko je za naknadne revizije zahtevkov za stroške projektov programa Obzorje 2020 pristojna skupna revizijska služba Komisije; ugotavlja, da sta stopnji preostale napake pri naknadnih revizijah, o katerih je konec leta 2017 poročalo skupno podjetje, znašali 1,29 % za projekte iz sedmega okvirnega programa in 0,81 % za projekte iz programa Obzorje 2020;

23.  pozdravlja dejstvo, da bi lahko Skupno podjetje IMI 2 v letu 2017 zmanjšalo zamude pri izplačilih upravičencem s 34 % na 11,1 %, čas do vmesnih plačil pa s 94 na 65 dni; v zvezi s tem priznava, da je povprečni čas do končnega plačila stroškov, ki jih prijavijo upravičenci, znašal 52 dni;

24.  ugotavlja, da je Komisija leta 2017 končno ocenjevanje dejavnosti Skupnega podjetja IMI 2 (2008–2016) in vmesno ocenjevanje njegovih dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020 (2014–2016) zaključila s pozitivno oceno in štirimi priporočili, za katera so bili pripravljeni akcijski načrti;

25.  ugotavlja, da ob koncu leta 2017 Skupni podporni center Komisije še ni razvil specifičnih procesov v okviru orodij za upravljanje in spremljanje nepovratnih sredstev iz programa Obzorje 2020, potrebnih za obdelavo stvarnih prispevkov Skupnega podjetja IMI 2 in poročanje o njih; poziva Skupno podjetje IMI 2, naj organu za podelitev razrešnice poroča o teh rezultatih;

26.  pozdravlja, da je bilo leta 2017 oblikovano novo spletišče, ki odraža predloge glavnih deležnikov Skupnega podjetja IMI in lastne cilje na področju komunikacije ter prispeva k povečanju prepoznavnosti skupnega podjetja.

(1) Uredba Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 54).

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov