Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2211(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0126/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0126/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.51

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0292

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 156kWORD 56k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης
P8_TA(2019)0292A8-0126/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2211(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8‑0100/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(5), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0126/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 36.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 36.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2211(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8‑0100/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(5), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0126/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 36.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 36.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2211(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0126/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Μάρτιο του 2007 για περίοδο 35 ετών με την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου(1)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρατόμ και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Ευρατόμ στον τομέα της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι να παράσχει τη συνεισφορά της Ένωσης στο διεθνές πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας από σύντηξη ITER, να εφαρμόσει την συμφωνία ευρύτερης θεώρησης μεταξύ Ευρατόμ και Ιαπωνίας και να προετοιμαστεί για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα σύντηξης για σκοπούς επίδειξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάρτιο του 2008·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διαπιστώνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2017 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και ότι συμμορφώνονται με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  επισημαίνει το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ένωσης στο έργο ITER και ότι πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των 6 600 000 000 EUR μέχρι το 2020· σημειώνει ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα 663 000 000 EUR που είχε προτείνει η Επιτροπή το 2010 για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών·

4.  σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2016, το συμβούλιο του οργανισμού ITER («το συμβούλιο του ITER») ενέκρινε μια νέα βάση αναφοράς του έργου ITER όσον αφορά το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου· σημειώνει, επιπλέον, ότι εγκρίθηκε το συνολικό χρονοδιάγραμμα έργων για τις επιχειρήσεις «Πρώτο πλάσμα» και το «Δευτέριο-τρίτιο»· σημειώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης της νέας βάσης αναφοράς του έργου ITER, η κοινή επιχείρηση όρισε νέο χρονοδιάγραμμα και υπολόγισε εκ νέου το σχετικό κόστος κατά την ολοκλήρωση της συνεισφοράς της στο στάδιο κατασκευής του έργου·

5.  εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του για το γεγονός ότι η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για το σύνολο του σταδίου κατασκευής προγραμματίζεται επί του παρόντος με καθυστέρηση περίπου 15 ετών σε σύγκριση με την αρχική βάση αναφοράς· αναγνωρίζει το γεγονός ότι το έργο ITER ανέφερε ότι ολοκλήρωσε το 50 % του «συνολικού φάσματος κατασκευαστικών εργασιών μέσω του πρώτου πλάσματος» στο τέλος του 2017· επισημαίνει ότι στο νέο χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε από το συμβούλιο του ITER περιγραφόταν μια προσέγγιση τεσσάρων σταδίων, η οποία όριζε τον Δεκέμβριο του 2025 ως προθεσμία για την επίτευξη του πρώτου στρατηγικού ορόσημου του σταδίου κατασκευής του έργου («Πρώτο πλάσμα») και τον Δεκέμβριο του 2035 ως την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνόλου του σταδίου κατασκευής· αναγνωρίζει το γεγονός ότι στόχος της νέας αυτής σταδιακής προσέγγισης είναι να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η υλοποίηση του έργου με τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς όλων των μελών του οργανισμού ITER·

6.  σημειώνει τη διαπίστωση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης τον Δεκέμβριο του 2016, κατέδειξαν ότι αναμένεται να χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 5 400 000 000 EUR (σε τιμές 2008) προς τη χρηματοδότηση που έχει ήδη προβλεφθεί για το στάδιο κατασκευής μετά το 2020, η οποία αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 82 % σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 6 600 000 000 EUR (σε τιμές 2008)· επαναλαμβάνει ότι το ποσό των 6 600 000 000 EUR που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 2010 λογίζεται ως το ανώτατο όριο των δαπανών που μπορεί να πραγματοποιήσει η κοινή επιχείρηση έως το 2020· αναγνωρίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου ITER πρέπει να περιλαμβάνει αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

7.  επισημαίνει ότι, πέραν του σταδίου κατασκευής, η κοινή επιχείρηση πρέπει να συνεισφέρει στο επιχειρησιακό στάδιο του ITER καθώς και στο ακόλουθο στάδιο της απενεργοποίησης και του παροπλισμού του ITER· σημειώνει ότι η συμβολή στα στάδια της απενεργοποίησης και του παροπλισμού εκτιμήθηκε σε 95 540 000 EUR (σε τιμές 2001) και 180 200 000 EUR (σε τιμές 2001)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συνεισφορά για την επιχειρησιακή φάση μετά το 2035 δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί από δημοσιονομική άποψη· καλεί την κοινή επιχείρηση να υπολογίσει το κόστος της επιχειρησιακής φάσης μετά το 2035 το συντομότερο δυνατόν·

8.  τονίζει ότι στις 14 Ιουνίου του 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συνεισφορά της ΕΕ προς ένα αναθεωρημένο έργο ITER, στην οποία εισηγήθηκε ότι θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί ένα περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες διάρκειας έως και 24 μηνών από άποψη χρονοδιαγράμματος και της τάξης του 10 έως 20 % από άποψη προϋπολογισμού· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την τήρηση του ανώτατου ορίου προϋπολογισμού των 6 600 000 000 EUR περιλάμβαναν την αναβολή της προμήθειας και εγκατάστασης όλων των συστατικών μερών που δεν είναι καθοριστικής σημασίας για το «Πρώτο πλάσμα»· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι, αν και έχουν γίνει θετικά βήματα για τη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου του σταδίου κατασκευής του έργου ITER, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος περαιτέρω αυξήσεων των δαπανών και καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου σε σχέση με τη νέα προτεινόμενη βάση αναφοράς· καλεί την κοινή επιχείρηση και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στο έργο να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό και την ανάλυση όλων των πιθανών κινδύνων και να καταρτίσουν σχέδιο δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τον αντίκτυπο του Brexit·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

9.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2017 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 588 916 058 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 864 914 263 EUR· επισημαίνει ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 99,9 % και 96,3 % αντίστοιχα (99,8 % και 98,1 % το 2016)·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω σοβαρών ελλείψεων στη διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με την επίσπευση ορισμένων συμβάσεων, η κοινή επιχείρηση χρειάστηκε τελικά 832 600 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το 2017, ενώ το αρχικό ποσό που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 2017 ανερχόταν σε 548 600 000 EUR· σημειώνει με λύπη ότι η κοινή επιχείρηση έχει εκτιμήσει ότι στον προϋπολογισμό του 2018 υπάρχει έλλειψη πιστώσεων πληρωμών της τάξης των 150 000 000 EUR· σημειώνει, με βάση την απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι η Ευρατόμ παρέσχε πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών και ότι το σύστημα των προβλέψεων πληρωμών έχει επανασχεδιαστεί και ενσωματωθεί πλήρως·

11.  σημειώνει ότι από το ποσό των 588 916 058 EUR που ήταν διαθέσιμο για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το 96,5 % εκτελέστηκε μέσω άμεσων επιμέρους αναλήψεων υποχρεώσεων (99,7 % το 2016)·

12.  αναγνωρίζει την σχεδόν πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017 και τις αυτόματες μεταφορές πιστώσεων·

13.  επισημαίνει ότι, το 2017, το υπόλοιπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανερχόταν σε 17 236 192 EUR (5 880 000 EUR το 2016)·

Επιδόσεις

14.  παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση χρησιμοποιεί σύνολα τεχνικών και μη τεχνικών στόχων και βασικούς δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση των επιδόσεών της· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση επέτυχε επτά από τα εννέα προγραμματισμένα ορόσημα του συμβουλίου του ITER το 2017· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στο επίπεδο του συνολικού έργου ITER, επιτεύχθηκαν 30 από τα 32 ορόσημα του συμβουλίου του ITER·

15.  σημειώνει ότι το περιεχόμενο, η δομή και, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των χρονοδιαγραμμάτων έχουν βελτιωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει ότι, το 2017, το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης συνέχισε την εφαρμογή του τμήματος της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση ενέκρινε κατάλογο ελέγχου με βάση τους δικούς της δείκτες κινδύνου απάτης, δηλαδή τις κόκκινες σημαίες, που θεωρούνται προϋπόθεση για την ανάπτυξη του εργαλείου ΤΠ για την καταπολέμηση της απάτης και που είχε αναπτύξει εσωτερικά· αναγνωρίζει ότι η χρήση του καταλόγου ελέγχου καθιερώνεται τώρα στις εσωτερικές διαδικασίες της κοινής επιχείρησης μαζί με άλλες αλλαγές στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· σημειώνει ότι οι σύνοδοι για τη δεοντολογία και την ακεραιότητα δόθηκαν σε νεοεισερχόμενους·

Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού

17.  σημειώνει με λύπη του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά την πρόσληψη βασικών διευθυντικών στελεχών· ζητεί από την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με οιαδήποτε πρόοδο επιτευχθεί εν προκειμένω·

Εσωτερικός έλεγχος

18.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση δε δίνει συστηματικά συνέχεια στις δηλώσεις συμφερόντων των ανώτερων διοικητικών στελεχών της· ζητεί από την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με οιαδήποτε βελτίωση επιτευχθεί εν προκειμένω·

19.  παρατηρεί ότι το 2018 το Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε δύο αποφάσεις πρόσληψης του 2015 λόγω παρατυπιών στη διαδικασία πρόσληψης· σημειώνει, με βάση την απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι η τελευταία άσκησε έφεση κατά των εν λόγω ακυρώσεων και ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είχε αποφανθεί υπέρ της κοινής επιχείρησης·

20.  σημειώνει με λύπη του ότι οι σημαντικές ελλείψεις στις στρατηγικές εσωτερικής επικοινωνίας δε διασφάλισαν τη διάδοση των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με το εκτιμώμενο κόστος της φάσης παροπλισμού εντός του οργανισμού, με αποτέλεσμα η κοινή επιχείρηση να μην κοινοποιήσει καμία πρόβλεψη για την εν λόγω υποχρέωση στους λογαριασμούς των προηγούμενων ετών· σημειώνει ότι το ποσό της λογιστικής πρόβλεψης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 έχει εκτιμηθεί σε 85 200 000 EUR·

Επιχειρησιακές συμβάσεις και επιχορηγήσεις

21.  σημειώνει ότι, στη διάρκεια του 2017, δρομολογήθηκαν 83 διαδικασίες σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων και υπογράφηκαν 69 επιχειρησιακές συμβάσεις προμηθειών·

(1) Απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου