Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2211(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0126/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0126/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.51

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0292

Hyväksytyt tekstit
PDF 143kWORD 45k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: ITER-yhteisyritys
P8_TA(2019)0292A8-0126/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2211(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0100/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(5) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0126/2019),

1.  myöntää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 36.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 36.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2211(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0100/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(5) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0126/2019),

1.  hyväksyy ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 36.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 36.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2211(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0126/2019),

A.  ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys perustettiin 35 vuodeksi maaliskuussa 2007 neuvoston päätöksellä 2007/198/Euratom(1);

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat Euratom, jota edustaa komissio, Euratomin jäsenvaltiot sekä kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen tavoitteena on vastata unionin osuudesta fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-hankkeessa, panna täytäntöön Euratomin ja Japanin välinen laajempaa lähestymistapaa koskeva sopimus ja valmistella demonstraatiofuusioreaktorin rakentamista;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

Yleistä

1.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  korostaa, että yhteisyritys vastaa ITER-hankkeeseen tarkoitetun unionin osuuden hallinnoinnista ja että talousarvion 6 600 000 000 euron enimmäismäärän rajoissa on pysyttävä vuoteen 2020 saakka; toteaa, että kyseinen määrä ei sisällä komission vuonna 2010 ehdottamaa 663 000 000 euron määrää, joka oli tarkoitettu kattamaan mahdolliset ennakoimattomat menot;

4.  panee merkille, että marraskuussa 2016 ITER-organisaation neuvosto hyväksyi ITER-hankkeen uuden perusuran, joka koskee hankkeen laajuutta, aikataulua ja kustannuksia; panee lisäksi merkille operaatioita ”ensimmäinen plasma” ja ”deuterium-tritium” koskevan yleisen hankeaikataulun hyväksymisen; ottaa huomioon, että ITER-hankkeen uuden perusuran hyväksymisen jälkeen yhteisyritys asetti uuden aikataulun ja suoritti uudelleenlaskennan, jonka avulla määritettiin yhteisyrityksen hankkeen rakennusvaiheeseen osoittaman osuuden lopulliset kustannukset;

5.  ilmaisee jatkuvan huolensa siitä, että koko rakennusvaiheen arvioitu valmistumisaika on tällä hetkellä 15 vuotta myöhässä alkuperäiseen perusuraan verrattuna; toteaa, että ITER-hankkeen ilmoitettiin saattaneen vuoden 2017 lopussa ”ensimmäinen plasma” ‑operaation kautta päätökseen 50 prosenttia rakennustyön kokonaislaajuudesta; panee merkille, että ITER-organisaation neuvoston hyväksymässä uudessa aikataulussa määritetään nelivaiheinen lähestymistapa, jossa hankkeen rakennusvaiheen ensimmäisen strategisen välitavoitteen (”ensimmäinen plasma”) saavuttamisen määräajaksi asetetaan joulukuu 2025 ja koko rakennusvaiheen arvioidun päätökseen saamisen määräajaksi joulukuu 2035; on tietoinen siitä, että uuden vaiheittaisen lähestymistavan tavoitteena on saada hankkeen täytäntöönpano vastaamaan paremmin kaikkien ITER-organisaation osakkaiden painopisteitä ja rajoitteita;

6.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että yhteisyrityksen hallintoneuvostolle joulukuussa 2016 esitettyjen tulosten mukaan on odotettavissa, että lisärahoitustarve vuoden 2020 jälkeiseen rakennusvaiheeseen jo sidotun määrän lisäksi on 5 400 000 000 euroa (vuoden 2008 hintoina), mikä tarkoittaa 82 prosentin lisäystä hyväksyttyihin 6 600 000 000 euron (vuoden 2008 hintoina) määrärahoihin nähden; muistuttaa, että neuvoston vuonna 2010 hyväksymää 6 600 000 000 euron määrää käytetään enimmäismääränä, jonka yhteisyritys voi käyttää vuoteen 2020 mennessä; on tietoinen siitä, että ITER-hankkeen päätökseen saamiseen tarvittavaan lisärahoitukseen on liityttävä tulevien monivuotisten rahoituskehysten maksusitoumusmäärärahoja;

7.  korostaa, että rakennusvaiheen lisäksi yhteisyrityksen on rahoitettava ITERin toimintavaihetta sekä sen jälkeen ITERin deaktivointivaihetta ja käytöstäpoistovaihetta; panee merkille, että deaktivointivaiheeseen maksettavaksi osuudeksi arvioitiin 95 540 000 euroa (vuoden 2001 hintoina) ja käytöstäpoistovaiheeseen maksettavaksi osuudeksi 180 200 000 euroa (vuoden 2001 hintoina); on huolissaan siitä, ettei toimintavaiheeseen vuoden 2035 jälkeen maksettavan osuuden rahoitusmäärää ole vielä arvioitu; kehottaa yhteisyritystä arvioimaan toimintavaiheen kustannukset vuodesta 2035 alkaen mahdollisimman pian;

8.  korostaa, että komissio antoi 14. kesäkuuta 2017 tiedonannon ”EU:n osuus uudistetusta ITER-hankkeesta”, jossa se ehdotti, että enintään 24 kuukauden liikkumavara aikataulussa ja 10–20 prosentin liikkumavara talousarviossa olisi asianmukainen; toteaa lisäksi, että talousarvion enimmäismääräksi asetetun 6 600 000 000 euron määrän noudattamista varten toteutettuihin toimenpiteisiin kuului se, että kaikkien komponenttien, jotka eivät ole olennaisen tärkeitä ensimmäisen plasman kannalta, hankintaa ja asentamista lykättiin; pitää erittäin huolestuttavana, että vaikka ITER‑hankkeen rakennusvaiheen johtamista ja valvontaa on onnistuttu parantamaan, on edelleen olemassa jatkuva riski, että kustannukset kasvavat ja hankkeen toteutus viivästyy verrattuna uuteen ehdotettuun perusuraan; kehottaa yhteisyritystä ja hankkeen kaikkia osapuolia toteuttamaan asianmukaisia toimia kaikkien mahdollisten riskien tunnistamiseksi ja analysoimiseksi ja laatimaan toimintasuunnitelman, joka sisältää myös analyysin vaikutuksesta, joita Brexit aiheuttaa;

Talousarvio- ja varainhallinto

9.  panee merkille, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2017 lopulliseen talousarvioon sisältyi 588 916 058 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 864 914 263 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,9 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 96,3 prosenttia (99,8 prosenttia ja 98,1 prosenttia vuonna 2016);

10.  pitää valitettavana, että talousarvion suunnitteluprosessin vakavien puutteiden ja joidenkin sopimusten täytäntöönpanon nopeuttamisen vuoksi yhteisyritys tarvitsi vuodeksi 2017 lopulta 832 600 000 euroa maksumäärärahoja, kun alkuperäinen helmikuussa 2017 hyväksytty määrä oli 548 600 000 euroa; pitää valitettavana, että yhteisyrityksen arvion mukaan vuoden 2018 talousarviossa maksumäärärahoja puuttuu noin 150 000 000 euroa; panee yhteisyrityksen vastauksesta merkille, että Euratom antoi lisämaksumäärärahoja ja että maksuennustejärjestelmä on suunniteltu kokonaan uudelleen ja integroitu;

11.  toteaa, että maksusitoumusmäärärahoihin käytettävissä olleista 588 916 058 eurosta 96,5 prosenttia käytettiin suorien yksittäisten sitoumusten perusteella (99,7 prosenttia vuonna 2016);

12.  panee merkille vuoden 2017 talousarvion ja ilman eri toimenpiteitä tehtyjen siirtojen lähes täysimääräisen toteuttamisen;

13.  panee merkille, että vuonna 2017 toteutunut saldo oli 17 236 192 euroa (5 880 000 euroa vuonna 2016);

Toiminnan tuloksellisuus

14.  panee merkille, että yhteisyritys käyttää teknisiä ja muita kuin teknisiä tavoitteita ja keskeisiä tulosindikaattoreita toimintansa tuloksellisuuden mittaamiseen; on tyytyväinen siihen, että yhteisyritys saavutti vuonna 2017 seitsemän ITER-neuvoston suunnitelluista yhdeksästä välitavoitteesta; suhtautuu myönteisesti siihen, että kaikkiaan ITER-hankkeen tasolla saavutettiin 30 ITER-neuvoston 32 välitavoitteesta;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että aikataulujen sisältö ja rakenne ja siten niiden luotettavuus ja vaikuttavuus ovat parantuneet viime vuosina;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto jatkoi vuonna 2017 petostentorjuntastrategian julkisia hankintoja koskevan osan täytäntöönpanoa; panee merkille, että yhteisyritys hyväksyi sen omiin hankintoja koskevia petosriskejä kuvaaviin indikaattoreihin eli hälyttäviin merkkeihin perustuvan tarkistuslistan, jota pidetään edellytyksenä petostentorjunnan tietoteknisen välineen kehittämiselle, ja toteaa sen kehittäneen nämä sisäisesti; toteaa, että tarkistuslistaa sekä muita hankintoihin liittyviä muutoksia otetaan parhaillaan käyttöön yhteisyrityksen sisäisissä menettelyissä; panee merkille, että uusille tulokkaille on pidetty etiikkaa ja lahjomattomuutta koskevia tunteja;

Henkilöstön valinta ja palvelukseenotto

17.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi keskeisen hallintohenkilöstön palvelukseenotossa merkittäviä puutteita; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisista parannuksista tässä asiassa;

Sisäinen valvonta

18.  toteaa, ettei yhteisyritys ole toteuttanut johdonmukaisesti jatkotoimia ylemmän johdon sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten johdosta; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisista parannuksista tässä asiassa;

19.  panee merkille, että unionin yleinen tuomioistuin kumosi vuonna 2018 kaksi vuonna 2015 tehtyä palvelukseenottopäätöstä palvelukseenottomenettelyn sääntöjenvastaisuuksien takia; panee yhteisyrityksen vastauksesta merkille, että se haki kumoamispäätöksiin muutosta ja että Euroopan oikeusasiamies oli antanut asioissa päätöksen yhteisyrityksen hyväksi;

20.  pitää valitettavana, että sisäistä tiedottamista koskevien strategioiden huomattavien puutteiden vuoksi organisaation sisällä ei voitu varmistaa asianmukaisen tiedon levittämistä käytöstäpoistovaiheen arvioiduista kustannuksista ja että siksi yhteisyritys ei antanut edellisten vuosien tilinpäätöksissä lainkaan tietoja näistä vastuista; panee merkille, että tilinpäätösvarausten määräksi 31. joulukuuta 2017 mennessä on arvioitu 85 200 000 euroa;

Operatiiviset hankinnat ja avustukset

21.  toteaa, että vuonna 2017 käynnistettiin 83 operatiivista hankintamenettelyä ja tehtiin 69 hankintasopimusta.

(1) Neuvoston päätös N:o 2007/198/Euratom, tehty 27. maaliskuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58).

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö