Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2211(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0126/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0126/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.51

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0292

Usvojeni tekstovi
PDF 152kWORD 55k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
P8_TA(2019)0292A8-0126/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017. (2018/2211(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća br. 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću(5), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2019),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju koja je njezin sastavni dio proslijedi direktoru Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 36.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 36.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 90, 30.3.2007., str. 58.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017. (2018/2211(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću(5), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 36.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 36.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 90, 30.3.2007., str. 58.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017. (2018/2211(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2019),

A.  budući da je Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije („Zajedničko poduzeće”) osnovano u ožujku 2007. godine na razdoblje od 35 godina Odlukom Vijeća 2007/198/Euratom(1);

B.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Euratom, koji predstavlja Komisija, države članice Euratoma i treće zemlje koje su sklopile sporazum o suradnji s Euratomom u području kontrolirane nuklearne fuzije;

C.  budući da su ciljevi Zajedničkog poduzeća pružanje doprinosa Unije međunarodnom projektu za energiju fuzije ITER, provedba sporazuma o širem pristupu između Euratoma i Japana te priprema za izgradnju demonstracijskog fuzijskog reaktora;

D.  budući da je Zajedničko poduzeće u ožujku 2008. započelo sa samostalnim radom;

Općenito

1.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog sudaˮ) računovodstvena dokumentacija vjerno prikazana u svim bitnim aspektima te da su njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. i rezultati poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  prima na znanje da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima;

3.  ističe činjenicu da je Zajedničko poduzeće odgovorno za upravljanje doprinosom Unije projektu ITER i da se proračunsko ograničenje od 6 600 000 000 EUR do 2020. mora održati; napominje da u tu brojku nije uključeno 663 000 000 EUR koje je Komisija predložila 2010. godine za pokrivanje mogućih nepredviđenih izdataka;

4.  napominje da je Vijeće Organizacije za ITER („Vijeće ITER-a”) u studenom 2016. odobrilo novi temeljni plan projekta ITER u pogledu opsega, rasporeda i troškova projekta; nadalje, napominje da je odobren opći raspored projekta za operacije „Prva plazma” i „Deuterij-tricij”; napominje da je nakon odobrenja novog temeljnog plana projekta ITER, Zajedničko poduzeće sastavilo novi raspored i ponovno izračunalo povezane troškove pri završetku doprinosa Zajedničkog poduzeća fazi izgradnje projekta;

5.  i dalje je zabrinut jer se očekivani datum dovršetka cjelokupne faze izgradnje trenutno planira s kašnjenjem od oko 15 godina u odnosu na početni; prima na znanje činjenicu da je u sklopu projekta ITER krajem 2017. zabilježeno dovršenje 50 % „ukupnog opsega građevinskih radova preko Prve plazme”; napominje da je novim rasporedom koji je odobrilo Vijeće ITER-a projekt podijeljen u četiri faze, pri čemu je prosinac 2025. određen kao rok za dovršenje prve strateške ključne etape u fazi izgradnje projekta („Prva plazma”), a prosinac 2035. kao rok predviđen za dovršetak cjelokupne faze izgradnje; prima na znanje činjenicu da je cilj novog pristupa podjele projekta u faze bolje usklađivanje provedbe projekta s prioritetima i ograničenjima svih članova Organizacije za ITER;

6.  napominje da je u izvješću Revizorskog suda utvrđeno da su rezultati, koji su predstavljeni upravnom odboru Zajedničkog poduzeća u prosincu 2016., pokazali da se očekuje da će za fazu izgradnje nakon 2020. biti potrebne dodatne 5,4 milijarde EUR (u vrijednostima iz 2008.), što je povećanje od 82 % u odnosu na odobreni proračun od 6,6 milijardi EUR (u vrijednostima iz 2008.); ponavlja činjenicu da se iznos od 6,6 milijardi EUR koji je Vijeće usvojilo 2010. smatra gornjom granicom za rashode Zajedničkog poduzeća do 2020.; prima na znanje da dodatna sredstva koja su potrebna za dovršetak projekta ITER trebaju obuhvaćati buduće obveze u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira;

7.  ističe činjenicu da će Zajedničko poduzeće, osim fazi izgradnje, doprinos morati davati i operativnoj fazi projekta te naknadnim fazama deaktivacije i stavljanja ITER-a izvan pogona; prima na znanje da su doprinosi fazama deaktivacije i stavljanja izvan pogona procijenjeni na 95 540 000 EUR (u vrijednostima iz 2001.) i 180 200 000 EUR (u vrijednostima iz 2001.); zabrinut je zbog činjenice da još nije procijenjen doprinos za operativnu fazu nakon 2035. u financijskom smislu; poziva Zajedničko poduzeće da što prije izradi procjenu troškova za operativnu fazu nakon 2035.;

8.  ističe da je Komisija 14. lipnja 2017. objavila komunikaciju „Doprinos EU-a reformiranom projektu ITER” u kojoj je iznijela prijedlog prema kojem bi za nepredviđene situacije bilo primjereno predvidjeti razdoblje od 24 mjeseca u pogledu odstupanja od rasporeda te iznos od 10 % – 20 % u pogledu odstupanja od proračuna; nadalje napominje da su mjere koje su poduzete kako bi se poštovala gornja proračunska granica od 6,6 milijardi EUR uključivale odgodu javne nabave i ugradnje svih komponenti koje nisu ključne za fazu „Prve plazme”; zabrinut je zbog činjenica da, unatoč tome što je došlo do pozitivnog pomaka prema poboljšanju upravljanja i kontrole u fazi izgradnje projekta ITER, i dalje postoji rizik od daljnjeg povećanja troškova i kašnjenja u provedbi projekta u odnosu na novi predloženi temeljni plan; poziva Zajedničko poduzeće i sve strane u projektu da poduzmu odgovarajuće mjere za utvrđivanje i analizu svih potencijalnih rizika te da uspostave akcijski plan koji će obuhvaćati i daljnju analizu utjecaja Brexita;

Upravljanje proračunom i financijama

9.  napominje da je konačni proračun za financijsku godinu 2017. dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 588 916 058 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 864 914 263 EUR; prima na znanje da su stope iskorištenosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 99,9 %, odnosno 96,3 % (99,8 % i 98,1 % 2016.);

10.  izražava žaljenje zbog toga što je, kao posljedica ozbiljnih nedostataka u procesu planiranja proračuna u kombinaciji s akceleracijom nekih ugovora, Zajedničko poduzeće u konačnici trebalo 832 600 000 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje za 2017., dok je početni iznos koji je bio odobren u veljači 2017. iznosio 548 600 000 EUR; sa žaljenjem napominje da je Zajedničko poduzeće procijenilo nedostatak od oko 150 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje za proračun za 2018.; prima na znanje iz odgovora Zajedničkog poduzeća da je Euratom osigurao dodatna odobrena sredstva za plaćanje i da je sustav predviđanja plaćanja potpuno redizajniran i integriran;

11.  napominje da je od 588 916 058 EUR raspoloživih sredstava za preuzimanje obveza 96,5 % izvršeno u obliku izravnih pojedinačnih obveza (99,7 % 2016.);

12.  prima na znanje gotovo potpuno izvršenje proračuna za 2017. i automatske prijenose;

13.  napominje da je za financijsku godinu 2017. bilanca proračunskog rezultata iznosila 17 236 192 EUR (5 880 000 EUR 2016.);

Uspješnost

14.  primjećuje da Zajedničko poduzeće koristi skupove tehničkih i netehničkih ciljeva i ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje svoje uspješnosti; pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće 2017. ostvarilo sedam od devet planiranih ključnih etapa Vijeća ITER-a; sa zadovoljstvom primjećuje da je na razini cjelokupnog projekta ITER-a ostvareno 30 ključnih etapa Vijeća ITER-a od ukupno 32;

15.  napominje da su sadržaj, struktura te stoga i pouzdanost i djelotvornost rasporeda poboljšani tijekom posljednjih godina;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  napominje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća 2017. nastavio provoditi dio strategije za borbu protiv prijevara koji se odnosi na javnu nabavu; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće usvojilo kontrolni popis koji se temelji na njegovu skupu pokazatelja rizika od prijevara u nabavi, tj. upozorenja, te koji se smatra preduvjetom za razvoj informatičkog alata za borbu protiv prijevara i koji je izrađen interno; prima na znanje da se upotreba kontrolnog popisa sada uvodi u internim postupcima Zajedničkog poduzeća zajedno s drugim promjenama u javnoj nabavi; napominje da su za nove zaposlenike održana predavanja o etici i integritetu;

Odabir osoblja i zapošljavanje

17.  sa žaljenjem napominje da je Revizorski sud uočio znatne nedostatke kada je riječ o zapošljavanju na ključna rukovodeća mjesta; poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom pogledu;

Unutarnja kontrola

18.  napominje da Zajedničko poduzeće nije dosljedno poduzimalo daljnje korake u pogledu izjava o interesima koje je dalo više rukovodstvo; poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom pogledu;

19.  primjećuje da je Opći sud Suda Europske unije zbog nepravilnosti u postupku zapošljavanja 2018. poništio dvije odluke o zapošljavanju iz 2015.; prima na znanje iz odgovora Zajedničkog poduzeća da je ono uložilo žalbu na ta poništenja te da je Europski ombudsman u tim slučajevima presudio u korist Zajedničkog poduzeća;

20.  sa žaljenjem primjećuje da je zbog znatnih nedostataka u strategijama unutarnje komunikacije došlo do propusta u pogledu širenja informacija unutar organizacije o procijenjenim troškovima faze stavljanja ITER-a izvan pogona te stoga Zajedničko poduzeće za tu obvezu u računovodstvenoj dokumentaciji za prošlu godinu nije prikazalo nikakvu rezervaciju; napominje da je iznos računovodstvene odredbe do 31. prosinca 2017. procijenjen na 85 200 000 EUR;

Operativna nabava i bespovratna sredstva

21.  napominje da su tijekom 2017. pokrenuta 83 postupka operativne nabave i da je potpisano 69 ugovora operativne nabave.

(1) Odluka Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (SL L 90, 30.3.2007., str. 58.).

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti