Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2211(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0126/2019

Predkladané texty :

A8-0126/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.51

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0292

Prijaté texty
PDF 160kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER)
P8_TA(2019)0292A8-0126/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 (2018/2211(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(5), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0126/2019),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 36.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 36.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 (2018/2211(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007 o založení Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(5), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0126/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 36.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 36.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 (2018/2211(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0126/2019),

A.  keďže Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom(1) v marci 2007 na obdobie 35 rokov;

B.  keďže členmi spoločného podniku sú Euratom, zastúpený Komisiou, členské štáty Euratomu a tretie krajiny, ktoré s Euratomom uzavreli dohody o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy;

C.  keďže cieľom spoločného podniku je poskytnúť príspevok Únie na medzinárodný projekt energie jadrovej syntézy ITER, vykonávať dohodu o širšom prístupe medzi Euratomom a Japonskom a pripraviť výstavbu demonštračného reaktora jadrovej syntézy;

D.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v marci 2008;

Všeobecne

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uvádza, že ročná účtovná závierka vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a že výsledky jeho operácií, jeho toky hotovosti a zmeny v jeho čistých aktívach ku koncu daného roka sú v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  potvrdzuje, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka spoločného podniku za rozpočtový rok 2017, sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

3.  zdôrazňuje, že spoločný podnik je zodpovedný za spravovanie príspevku Únie na projekt ITER a že rozpočtový limit vo výške 6 600 000 000 EUR do roku 2020 je nevyhnutné dodržať; poznamenáva, že uvedený číselný údaj nezahŕňa sumu 663 000 000 EUR, ktorú navrhla Komisia v roku 2010 na pokrytie možných nepredvídateľných výdavkov;

4.  konštatuje, že v novembri 2016 rada organizácie ITER (ďalej len „rada ITER“) schválila nový základný scenár projektu ITER pre rozsah, harmonogram a náklady projektu; okrem toho upozorňuje, že celkový harmonogram projektu pre operácie Prvá plazma a Deutérium – trícium bol schválený; poznamenáva, že nadväznosti na schválenie nového základného scenára projektu ITER spoločný podnik stanovil nový harmonogram a prepočítal súvisiace náklady pri dokončení príspevku spoločného podniku k fáze výstavby projektu;

5.  vyjadruje pokračujúce znepokojenie nad tým, že predpokladaný termín ukončenia pre celú fázu výstavby sa v súčasnosti plánuje s oneskorením približne 15 rokov oproti pôvodnému základnému scenáru; berie na vedomie, že v rámci projektu ITER bolo na konci roka 2017 oznámené, že sa dokončilo 50 % „celkového objemu výstavby až po Prvú plazmu“; poznamenáva, že v rámci nového harmonogramu, ktorý schválila rada ITER, bola určená koncepcia pozostávajúca zo štyroch fáz, pričom december 2025 bol stanovený ako termín na dosiahnutie prvého strategického medzníka výstavby projektu (Prvá plazma) a december 2035 ako dátum predpokladaného ukončenia celej výstavby; uznáva, že cieľom novej koncepcie pozostávajúcej z jednotlivých fáz je lepšie zosúladiť realizáciu projektu s prioritami a obmedzeniami všetkých členov organizácie ITER;

6.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov z výsledkov, ktoré boli predložené riadiacej rade spoločného podniku v decembri 2016, vyplynuli požiadavky na predpokladané dodatočné financovanie k už viazaným prostriedkom vo výške 5 400 000 000 EUR (v cenách z roku 2008) na fázu výstavby po roku 2020, čo predstavuje nárast o 82 % oproti schválenému rozpočtu na úrovni 6 600 000 000 EUR (v cenách z roku 2008); opakuje, že suma 6 600 000 000 EUR, ktorú schválila Rada v roku 2010, predstavuje strop pre výdavky spoločného podniku do roku 2020; uznáva, že dodatočné financovanie potrebné na dokončenie projektu ITER musí zahŕňať záväzky budúceho viacročného finančného rámca;

7.  zdôrazňuje, že okrem fázy výstavby bude musieť spoločný podnik prispievať na fázu prevádzky ITER a následnú fázu deaktivácie a fázu vyradenia ITER z prevádzky; berie na vedomie, že príspevok na fázu deaktivácie sa predpokladal vo výške 95 540 000 EUR (v cenách z roku 2001) a na fázu vyradenia z prevádzky vo výške 180 200 000 EUR (v cenách z roku 2001); je znepokojený, že príspevok na fázu prevádzky po roku 2035 zatiaľ nebol z finančného hľadiska odhadnutý; vyzýva spoločný podnik, aby čo najskôr odhadol náklady na fázu prevádzky po roku 2035;

8.  zdôrazňuje, že 14. júna 2017 vydala Komisia oznámenie s názvom Príspevok EÚ k vylepšenému projektu ITER, v ktorom uviedla, že by bolo vhodné počítať s neplánovaným omeškaním oproti harmonogramu v trvaní až 24 mesiacov a s prekročením rozpočtu o 10 až 20 %; okrem toho upozorňuje, že opatrenia prijaté na dodržanie stropu rozpočtu na úrovni 6 600 000 000 EUR zahŕňali odloženie verejného obstarávania a inštalácie všetkých komponentov, ktoré nie sú nevyhnutné pre Prvú plazmu; je veľmi znepokojený tým, že hoci sa prijali pozitívne kroky na zlepšenie riadenia a kontroly fázy výstavby projektu ITER, naďalej v súvislosti s realizáciou projektu pretrváva riziko ďalšieho zvyšovania nákladov a meškania oproti novo navrhovanému základnému scenáru; vyzýva spoločný podnik aj všetky strany projektu, aby prijali primerané opatrenia na identifikáciu a analýzu všetkých potenciálnych rizík a vytvorili akčný plán, ktorý bude zahŕňať aj ďalšiu analýzu vplyvu brexitu;

Rozpočtové a finančné riadenie

9.  konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2017 pripravený na čerpanie zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 588 916 058 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 864 914 263 EUR; konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky boli využité na 99,9 % a platobné rozpočtové prostriedky na 96,3 % (v roku 2016 na 99,8 % a 98,1 %);

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na závažné nedostatky v procese plánovania rozpočtu v spojení s urýchlením niektorých zmlúv spoločný podnik napokon potreboval 832 600 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch na rok 2017, zatiaľ čo pôvodná suma schválená vo februári 2017 predstavovala 548 600 000 EUR; s poľutovaním konštatuje, že podľa odhadov spoločného podniku chýba približne 150 000 000 EUR platobných rozpočtových prostriedkov pre rozpočet na rok 2018; na základe odpovede spoločného podniku konštatuje, že Euratom poskytol dodatočné platobné rozpočtové prostriedky a že systém prognózovania platieb bol plne prepracovaný a integrovaný;

11.  poukazuje na to, že zo sumy 588 916 058 EUR dostupnej na viazané rozpočtové prostriedky sa 96,5 % čerpalo prostredníctvom priamych individuálnych záväzkov (99,7 % v roku 2016);

12.  berie na vedomie, že rozpočet na rok 2017 a automatické prenosy sa realizovali takmer v plnej výške;

13.  konštatuje, že v roku 2017 bol výsledok rozpočtového hospodárenia 17 236 192 EUR (5 880 000 EUR v roku 2016);

Výkonnosť

14.  konštatuje, že spoločný podnik na meranie svojej výkonnosti používa súbory technických a netechnických cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti; víta skutočnosť, že spoločný podnik v roku 2017 zrealizoval sedem z deviatich plánovaných medzníkov rady ITER; s uznaním berie na vedomie, že na celkovej úrovni projektu ITER sa podarilo dosiahnuť 30 z 32 medzníkov rady ITER;

15.  poznamenáva, že obsah, štruktúra, a tým aj spoľahlivosť a účinnosť plánov sa v posledných rokoch zlepšili;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

16.  poznamenáva, že v roku 2017 riadiaca rada spoločného podniku naďalej implementovala časť stratégie boja proti podvodom v oblasti verejného obstarávania; konštatuje, že spoločný podnik prijal kontrolný zoznam na základe vlastného, interne vypracovaného súboru ukazovateľov rizika podvodov vo verejnom obstarávaní, t. j. varovné signály, ktoré sa považujú za nevyhnutné na vypracovanie IT nástroja na boj proti podvodom; berie na vedomie, že používanie kontrolného zoznamu sa teraz zavádza do vnútorných postupov spoločného podniku spolu s ďalšími zmenami vo verejnom obstarávaní; berie na vedomie, že novým pracovníkom boli poskytnuté školenia v oblasti etiky a integrity;

Výber a prijímanie zamestnancov

17.  s poľutovaním konštatuje, že Dvor audítorov zistil významné nedostatky v súvislosti s prijímaním kľúčových riadiacich pracovníkov; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o pokroku v tejto veci;

Vnútorná kontrola

18.  konštatuje, že spoločný podnik dôsledne nekontroloval vyhlásenia o záujmoch vyššieho manažmentu vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o pokroku v tejto veci;

19.  podotýka, že v roku 2018 Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie vyhlásil za neplatné dve rozhodnutia spoločného podniku o prijatí do zamestnania z roku 2015 z dôvodu nezrovnalostí v procese prijímania zamestnancov; na základe odpovede spoločného podniku konštatuje, že sa proti týmto zrušeniam odvolal a že európska ombudsmanka v týchto prípadoch rozhodla v prospech spoločného podniku;

20.  s poľutovaním konštatuje, že výrazné nedostatky v interných komunikačných stratégiách neumožnili šírenie primeraných informácií o predpokladaných nákladoch na fázu vyraďovania z prevádzky v rámci organizácie, a preto spoločný podnik nezverejnil žiadne ustanovenie o takejto zodpovednosti v účtoch z predchádzajúcich rokov; konštatuje, že objem účtovnej rezervy do 31. decembru 2017 sa odhaduje na 85 200 000 EUR;

Prevádzkové verejné obstarávanie a granty

21.  konštatuje, že v roku 2017 bolo začatých 83 postupov prevádzkového verejného obstarávania a podpísaných 69 zmlúv o prevádzkovom verejnom obstarávaní.

(1) Rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58).

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia