Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2212(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0118/2019

Indgivne tekster :

A8-0118/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.52

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0293

Vedtagne tekster
PDF 154kWORD 51k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet
P8_TA(2019)0293A8-0118/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017 (2018/2212(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(5), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0118/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 452 af 14.12.2018, s. 10.
(2) EUT C 452 af 14.12.2018, s. 12.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017 (2018/2212(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(5), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0118/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 452 af 14.12.2018, s. 10.
(2) EUT C 452 af 14.12.2018, s. 12.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017 (2018/2212(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0118/2019),

A.  der henviser til, at SESAR-fællesforetagendet ("fællesforetagendet") blev oprettet i februar 2007 for at forvalte forskningsprogrammet for lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), der har til formål at modernisere trafikstyringen i Unionen;

B.  der henviser til, at SESAR 2-programmet efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 721/2014(1) forlængede fællesforetagendets levetid indtil den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab med Unionen og Eurocontrol som stiftende medlemmer;

D.  der henviser til, at Unionens bidrag til etablerings- og ibrugtagningsfasen af SESAR 2-programmet 2014-2024, som finansieres via Horisont 2020, er på 585 000 000 EUR; der henviser til, at Eurocontrols bidrag i henhold til de nye medlemskabsaftaler under Horisont 2020 forventes at være på ca. 500 000 000 EUR, og de andre partnere fra luftfartsindustrien vil bidrage med mindst 720 700 000 EUR, hvoraf ca. 90 % vil være bidrag i naturalier fra Eurocontrol og andre partnere;

E.  bemærker, at fællesforetagendet har forelagt sit budget i to særskilte afsnit: 1) SESAR 1 og 2) SESAR 2020; bemærker endvidere, at SESAR 1 blev medfinansieret af TEN-T og programmerne under det syvende forskningsrammeprogram, og at SESAR 2020 medfinansieres af Horisont 2020;

Generelt

1.  bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning om fællesforetagendets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017 ("Revisionsrettens beretning"), at det i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2017, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  bemærker, at fællesforetagendet ved udgangen af 2017 opererede under fire forskellige finansieringskilder; bemærker forskelligheden af de gældende retlige rammer med egne modeller og forpligtelser, i henhold til hvilke fællesforetagendet opererer, og erkender denne models høje grad af kompleksitet;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  noterer sig, at fællesforetagendets samlede betalingsbevillinger i 2017 var på 191 813 383 EUR (2016: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR (2016: 162 851 972 EUR), herunder formålsbestemte indtægter og fremførsler; bemærker, at forpligtelsesbevillingerne var på 113 346 265 EUR (2016: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR (2016: 101 407 854 EUR), herunder formålsbestemte indtægter og fremførsler;

5.  noterer sig, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger i henhold til Revisionsrettens beretning lå på henholdsvis 80,24 % og 67,97 % (95,7 % og 63,2 % i 2016);

6.  bemærker, at gennemførelsesgraderne for SESAR 1's forpligtelses- og -betalingsbevillinger var på henholdsvis 11 % og 68 % – og at så lave satser forklares med uventede formålsbestemte indtægter på ca. 17 mio. EUR – og at SESAR 1-programmet i december 2016 formelt blev afsluttet, og at den sidste betaling blev foretaget i december 2017, idet fællesforetagendet ved udgangen af 2017 skulle sikre tilstrækkelige midler fra det syvende rammeprogram til tilbagebetaling af overskydende kontantbidrag fra SESAR 1-industrimedlemmerne og til betaling af forsinkede, men stadig berettigede omkostningsopgørelser for igangværende projekter under det syvende rammeprogram;

7.  bemærker, at for SESAR 2020 blev henholdsvis 92 % og 68 % af forpligtelses- og betalingsbevillingerne gennemført. Den lave gennemførelsesgrad for betalingsbevillingerne skyldtes forsinkelser i gennemførelsen af de Horisont 2020-projekter, som blev gennemført af medlemmer fra industrien, og en temmelig forsigtig budgetplanlægning i betragtning af risikoen for forsinket modtagelse af de årlige delegationsaftaler om den finansielle gennemførelse;

8.  bemærker, at der som led i revisionen for 2016 blev kontrolleret 476 omkostningsopgørelser, som repræsenterede alle 15 medlemmer og beløb sig til 120 000 000 EUR eller 14 % af de samlede anmeldte omkostninger på 884 000 000 EUR med en restfejlfrekvens på 1,09 %;

Gennemførelse af det flerårige budget under det syvende rammeprogram og TEN-T

9.  noterer sig, at fællesforetagendet ud af det samlede aktions- og administrationsbudget på 892 800 000 EUR til SESAR I-aktiviteter ved udgangen af 2017 havde indgået forpligtelser for 853 000 000 EUR og afholdt betalinger for 801 000 000 EUR (89,7 % af de tildelte midler);

10.  noterer sig, at fællesforetagendet ud af de 1 254 500 000 EUR i bidrag i naturalier og kontantbidrag, som andre medlemmer skulle bidrage med til fællesforetagendets operationelle og administrative aktiviteter (670 200 000 EUR fra Eurocontrol og 584 300 000 EUR fra medlemmer af luftfartssektoren), ved udgangen af 2017 havde validerede bidrag på 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR fra Eurocontrol og 539 200 000 EUR fra luftfartssektoren);

11.  bemærker, at de samlede kontantbidrag fra Unionen ved udgangen af 2017 beløb sig til 633 900 000 EUR, i forhold til de samlede bidrag i naturalier og kontantbidrag på 560 700 000 EUR fra Eurocontrol og 539 200 000 EUR fra medlemmerne af luftfartssektoren;

12.  bemærker, at fællesforetagendet i 2017 gik videre med den finansielle og administrative afslutning af SESAR 1; noterer sig, at SESAR 1 i 2017 modtog 37 mio. EUR fra Unionen for at dække de udestående forpligtelser over for medlemmerne af fællesforetagendet som følge af vurderingen af de endelige regnskaber, der blev modtaget og gennemgået i 2017, og også for at dække omkostningerne til sandsynlige yderligere revisioner, potentielle søgsmål mod fællesforetagendet og godtgørelse af medlemmernes overskydende kontantbidrag; bemærker endvidere, at der blev valideret 25,9 mio. EUR som kontantbidrag fra Eurocontrol, hvoraf 13,4 mio. EUR er fra 2016, men er en del af 2017-budgettet på grund af tekniske spørgsmål, og 12,5 mio. EUR for 2017; bemærker, at fællesforetagendet modtog 16,8 mio. EUR som ekstraordinære indtægter, hovedsagelig bestående af inddrivelser i relation til medlemmerne; glæder sig over, at det resterende overskud af likvide midler på 23,1 mio. EUR og betalingsbevillinger på 38,6 mio. EUR er tilstrækkelige til at opfylde alle forpligtelser og til at lukke SESAR 1;

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

13.  noterer sig, at fællesforetagendet ud af de 639 800 000 EUR i aktions- og administrationsbudgettet for Horisont 2020, som blev tildelt fællesforetagendet til gennemførelse af SESAR 2020, ved udgangen af 2017 havde indgået forpligtelser for 236 700 000 EUR og afholdt betalinger for 112 300 000 EUR; noterer sig endvidere, at betalingerne hovedsageligt var forudbetalinger til den første og anden bølge af SESAR 2020-projekter;

14.  bemærker, at de øvrige medlemmer forpligtede sig til at bidrage med mindst 825 900 000 EUR i naturalier og kontantbidrag til fællesforetagendets operationelle aktiviteter i forbindelse med SESAR 2020 (ca. 500 000 000 EUR fra Eurocontrol og et anslået beløb på 325 900 000 EUR fra luftfartssektoren); bemærker endvidere, at de andre medlemmer ved udgangen af 2017 havde indberettet bidrag i naturalier på 97 300 000 EUR, men at de endnu ikke var blevet valideret;

15.  glæder sig over, at 2017-budgettets sektion 2 for første gang omfatter løbende omkostninger og bidrag i naturalier i relation til SESAR 2020; bemærker, at SESAR 2020 modtog 75,5 mio. EUR fra Unionen til dækning af de udestående forpligtelser for 2017 og de første måneder af 2018 og modtog 6,7 mio. EUR fra Eurocontrol som kontantbidrag til de løbende omkostninger;

16.  noterer sig, at arbejdet med de specifikke ændringer af Kommissionens fælles værktøjer til forvaltning og overvågning af tilskud under Horisont 2020, der er nødvendige for at muliggøre behandling af fællesforetagendets bidrag i naturalier, var ikke afsluttet ved udgangen af 2017;

17.  bemærker, at de samlede kontante bidrag fra Unionen til fællesforetagendets operationelle aktiviteter ved udgangen af 2017 beløb sig til 132 900 000 EUR, og bidragene fra luftfartssektoren og Eurocontrol beløb sig til 104 000 000 EUR;

18.  bemærker, at de første revisioner af SESAR 2020 viser, at antallet og omfanget af fejl er lavere som følge af de forenklinger, der er indført i Horisont 2020, og den øgede erfaring hos større støttemodtagere;

Performance

19.  glæder sig over, at fraværet af centrale resultatindikatorer ikke længere er et problem i forbindelse med Horisont 2020; beklager, at oplysninger om det tredje sæt af centrale resultatindikatorer endnu ikke er tilgængelige på grund af projekternes utilstrækkelige modenhedsgrad; bemærker dog, at de centrale resultatindikatorer viser, at målene samlet set var opfyldt; noterer sig, at eksperterne opfordrer til yderligere overvågning og analyse ved klart at skelne mellem de faktisk opnåede centrale resultatindikatorer ved udgangen af hvert år og de forventede centrale resultatindikatorer;

20.  bemærker, at fællesforetagendet opfyldte sine centrale politiske og operationelle mål som beskrevet i det samlede programmeringsdokument for perioden 2017-2019;

21.  glæder sig over, at SESAR har offentliggjort køreplanen med henblik på at garantere sikre droneoperationer i hele Europa; mener, at der er behov for en række nyskabelser, herunder lufttrafikstyringsteknologier (ATM), der kan gøre det muligt at integrere droner sikkert i det europæiske luftrum; bemærker med interesse oversigten over udviklingen af det europæiske marked for droner frem til 2050 og det enorme potentiale for Europa og dets globale konkurrenceevne samt de foranstaltninger, der skal træffes i de kommende fem til ti år med henblik på at udnytte dette potentiale, herunder støtte til forskning og udvikling gennem oprettelse af et økosystem på EU-plan, der omfatter både retlige rammer og teknologi, som samler alle vigtige offentlige og private interessenter, og som munder ud i øget EU-finansiering, især til gavn for små og mellemstore virksomheder i denne sektor;

22.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (administrationsbudgettet/driftsbudgettet) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

23.  bemærker med bekymring den foreløbige værdi af løftestangseffekten på 0,56 ved udgangen af 2017; opfordrer fællesforetagendet til at tage skridt til at opfylde den anslåede ønskede løftestangseffekt i hele perioden 2014-2020 på 0,85;

24.  bemærker med tilfredshed, at eksperterne – i sammenligning med driften af fællesforetagendet under det syvende rammeprogram – allerede har lagt større vægt på at opnå en bredere inddragelse af alle berørte parter i gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (ATM masterplanen);

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

25.  noterer sig på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet pr. 31. december 2017 havde 40 ansatte (2016: 44);

26.  noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted i 2017: 60 % operationelle stillinger, 30 % administrative stillinger og 10 % neutrale stillinger;

27.  påpeger, at fællesforetagendet iværksatte otte udbudsprocedurer, som førte til 14 rammekontrakter og direkte kontrakter om levering af tjenesteydelser; bemærker, at fællesforetagendet indgik 29 specifikke kontrakter og 13 ændringer, der beløb sig til den samlede værdi af de offentlige udbud, der blev afsluttet i 2017, til over 5 540 000 EUR;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

28.  bemærker, at der i løbet af 2017 blev gennemført ti revisioner af et andet eksternt revisionsfirma, og at rammekontrakten for Generaldirektoratet for Budget i forbindelse med en revision skulle anvendes på grund af en konstateret interessekonflikt for de tre virksomheder i fællesforetagendets rammekontrakt; anerkender, at der blev udført ni revisioner af den lovpligtige revisor; noterer sig, at fællesforetagendet har en revideret rammeaftale for revisionsydelser med tre eksterne revisionsfirmaer, og revisionsaktiviteten udføres kun af disse firmaer; fremhæver, at der ikke er blevet identificeret nogen væsentlige problemer i de til dato udførte revisioner, som kræver bestyrelsens opmærksomhed;

Intern kontrol

29.  bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendet har indført procedurer for forudgående kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og udfører efterfølgende revision af tilskudsmodtagere;

30.  glæder sig over, at fællesforetagendet er fortsat med at anvende en mange-facetteret tilgang med henblik på effektivt at gennemgå, forvalte og begrænse risici, og forventer, at fællesforetagendet retter opmærksomhed mod de kritiske virksomhedsrisici, som det har identificeret i forbindelse med den europæiske ATM-masterplan og SESAR 2020;

31.  beklager, at den eksterne revisor konstaterede mangler i fællesforetagendets finansielle kontrolprocesser, som hovedsagelig skyldes den komplekse finansielle ramme, centrale finansielle medarbejderes nylige fratræden og den alt for høje arbejdsbelastning i finansafdelingen;

Intern revision

32.  bemærker, at revisionsarbejdet med hensyn til SESAR 1 næsten er fuldført, efter at der blev planlagt 20 revisioner hos syv udvalgte medlemmer, hvoraf 18 blev afsluttet i 2017 som led i den fjerde cyklus af revisioner som beskrevet i fællesforetagendets strategi for efterfølgende revision; glæder sig over, at restfejlfrekvensen var på 0,36 % i 2017;

33.  bemærker, at Kommissionens midtvejsevaluering af fællesforetagendets operationelle aktiviteter under Horisont 2020 for perioden 2014-2016 var blevet gennemført; bemærker, at fællesforetagendets bestyrelse vedtog en handlingsplan i maj 2018, som omfatter en række aktiviteter, der allerede er blevet iværksat;

34.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i oktober 2016 gennemførte en revision af tilskudsprocesserne vedrørende Horisont 2020; bemærker, at IAS fremsatte fem anbefalinger, hvoraf den ene blev klassificeret som "meget vigtig"; bemærker endvidere, at der er blevet udarbejdet en detaljeret handlingsplan, og at handlingsplanen for fire ud af fem anbefalinger blev gennemført ved udgangen af 2017; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af den resterende udestående anbefaling;

35.  bemærker, at IAS i oktober 2017 gennemførte en revision af fællesforetagendets forvaltning, risikostyring og interne kontrolprocesser med henblik på koordinering med det fælles støttecenter (CSC) og gennemførelsen af CSC-værktøjer og -tjenester; bemærker, at IAS fremsatte tre anbefalinger; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse anbefalinger;

Andre spørgsmål

36.  noterer sig, at Kommissionens endelige evaluering af SESAR 1-programmet (2007-2016) blev gennemført i 2017, hvilket viser, at fællesforetagendet lever op til sine mål og bidrager til at afhjælpe fragmentering og skabe kontinuitet i forskningsmålene; bemærker, at Kommissionens foreløbige endelige evaluering af SESAR 2020 (2014-2016) blev gennemført og konkluderede, at forskningspartnerskaber mellem Unionen, den private sektor og medlemsstaterne er på rette kurs til at opfylde deres målsætninger; glæder sig over, at der blev vedtaget en handlingsplan med henblik på at efterkomme anbefalingerne i disse evalueringer;

37.  konstaterer, at den europæiske luftrumsstyring fortsat er fragmenteret, og at ideen om det fælles europæiske luftrum stadig ikke er realiseret; gentager, at SESAR spiller en afgørende rolle med hensyn til at koordinere og gennemføre forskning i SESAR-projektet og opfylde projektmålene;

38.  opfordrer SESAR og Kommissionen til at evaluere resultaterne af gennemførelsen af SESAR-løsninger, navnlig med hensyn til at sikre interoperabilitet og gøre fremskridt i forbindelse med fuldførelsen af det fælles europæiske luftrum;

39.  bemærker, at Revisionsretten i 2017 offentliggjorde en særberetning om initiativet til et fælles europæisk luftrum; beklager, at der i denne beretning sammen med Kommissionens endelige evalueringer blev gjort opmærksom på forsinkelserne i gennemførelsen af ATM-masterplanen og den manglende overensstemmelse mellem fællesforetagendets fastsatte reguleringsmæssige levetid og den planlagte varighed af det arbejde, der forventes af det; bemærker endvidere Revisionsrettens betoning af, at det er nødvendigt at styrke fællesforetagendets ansvarlighed med hensyn til gennemførelsen af ATM masterplanen;

40.  bemærker, at revisorerne udtog 16 SESAR-projekter, som blev revideret i fem forskellige lande og involverede forskellige SESAR-interessenter; opfordrer fællesforetagendet til fuldt ud at tage hensyn til anbefalingerne i særberetningen og træffe passende foranstaltninger;

(1) EUT L 192 af 1.7.2014, s. 1.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik