Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2212(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0118/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0118/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.52

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0293

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 49k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys
P8_TA(2019)0293A8-0118/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2212(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0101/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(5) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0118/2019),

1.  myöntää SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2212(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(5) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0118/2019),

1.  hyväksyy SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2212(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0118/2019),

A.  ottaa huomioon, että SESAR-yhteisyritys perustettiin helmikuussa 2007 hallinnoimaan SESAR-ohjelmaa (Single European Sky Air Traffic Management Research), jolla pyritään nykyaikaistamaan unionin liikenteen hallintaa;

B.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 721/2014(1) hyväksymisen johdosta yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin SESAR 2 -ohjelmalla 31. joulukuuta 2024 asti;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyritys suunniteltiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi, jonka perustajaosakkaita ovat unioni ja Eurocontrol;

D.  ottaa huomioon, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettava unionin rahoitusosuus SESAR 2 -ohjelman käyttöönottovaiheeseen (2014–2024) on 585 000 000 euroa; ottaa huomioon, että uusien Horisontti 2020 -osakassopimusten mukaisesti Eurocontrolin rahoitusosuuden odotetaan olevan noin 500 000 000 euroa ja muut ilmailuteollisuusalan kumppanit maksavat vähintään 720 700 000 euroa, josta noin 90 prosenttia Eurocontrolin ja muiden kumppaneiden olisi maksettava luontoissuorituksina;

E.  toteaa, että yhteisyritys on esittänyt talousarvionsa kahtena erillisenä osana, 1) SESAR 1 ja 2) SESAR 2020; panee myös merkille, että SESAR 1 -ohjelmaa yhteisrahoitettiin TEN-T-ohjelmasta ja seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja SESAR 2020 ‑ohjelmaa yhteisrahoitetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta;

Yleistä

1.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2017 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  toteaa, että vuoden 2017 lopussa yhteisyrityksen toimintaa rahoitettiin neljästä eri lähteestä; panee merkille, että yhteisyrityksen toimintaan sovelletaan useita erilaisia oikeuskehyksiä, joilla on omat mallinsa ja velvoitteensa, ja ymmärtää, että tällainen malli on hyvin monimutkainen;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  toteaa, että yhteisyrityksen maksumäärärahat olivat vuonna 2017 yhteensä 191 813 383 euroa (2016: 157 152 638 euroa), ja kun mukaan luetaan käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja siirrot edelliseltä varainhoitovuodelta, 213 022 000 euroa (2016: 162 851 972 euroa); toteaa, että maksusitoumusmäärärahat olivat 113 346 265 euroa (2016: 99 073 761 euroa), ja kun mukaan luetaan käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja siirrot edelliseltä varainhoitovuodelta, 130 944 000 euroa (2016: 101 407 854 euroa);

5.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 80,24 prosenttia (95,7 prosenttia vuonna 2016) ja maksumäärärahojen käyttöaste 67,97 prosenttia (63,2 prosenttia vuonna 2016);

6.  panee merkille, että SESAR 1 -ohjelman maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 11 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 68 prosenttia, ja toteaa alhaisten käyttöasteiden johtuvan noin 17 miljoonan euron odottamattomista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista; toteaa, että SESAR 1 -ohjelma päätettiin virallisesti joulukuussa 2016 ja viimeinen maksu suoritettiin joulukuussa 2017 mutta yhteisyrityksen oli kuitenkin varmistettava, että käytettävissä oli vuoden 2017 loppuun saakka riittävästi seitsemännen puiteohjelman varoja teollisuutta edustavien SESAR I ‑ohjelman osakkaiden maksamien ylimääräisten käteissuoritusten korvaamista ja käynnissä olevia seitsemännen puiteohjelman hankkeita koskeviin viivästyneisiin mutta yhä aiheellisiin kuluilmoituksiin perustuvia maksuja varten;

7.  panee merkille, että SESAR 2020 -ohjelman maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 92 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 68 prosenttia, ja toteaa jälkimmäisen jääneen alhaiseksi sen tähden, että teollisuutta edustavien osakkaiden toteuttamien Horisontti 2020 -hankkeiden täytäntöönpanossa ilmeni viivästyksiä ja talousarviosuunnittelu oli suhteellisen varovaista, sillä ne ottivat huomioon riskin, että vuotuisten rahoituksen toteuttamista koskevien valtuutussopimusten toimittaminen saattaa viivästyä;

8.  panee merkille, että vuoden 2016 tarkastuksessa tarkastettiin 476 kuluilmoitusta, joiden kohteena olivat kaikki 15 osakasta ja joiden osuus oli 120 000 000 euroa eli 14 prosenttia ilmoitetuista 884 000 000 euron kokonaiskuluista, ja että jäännösvirhetaso oli 1,09 prosenttia;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen seitsemännen puiteohjelman ja Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) yhteydessä

9.  panee merkille, että yhteisyritys oli sitonut sille SESAR I -ohjelman toimia varten osoitetuista kaikkiaan 892 800 000 euron toiminta- ja hallintomäärärahoista vuoden 2017 loppuun mennessä 853 000 000 euroa ja suorittanut maksuja 801 000 000 euroa (89,7 prosenttia käytettävissä olleista määrärahoista);

10.  toteaa, että muiden osakkaiden oli suoritettava yhteisyrityksen operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin luontois- ja käteissuorituksina 1 254 500 000 euroa (Eurocontrolin osuus oli 670 200 000 ja lentoliikennealan osakkaiden osuus oli 584 300 000 euroa) ja että vuoden 2017 loppuun mennessä yhteisyritys oli validoinut 1 099 900 000 euron rahoitusosuudet (560 700 000 euroa Eurocontrolilta ja 539 200 000 euroa lentoliikennealalta);

11.  toteaa, että kertyneiden unionin käteissuoritusten kokonaismäärä oli vuoden 2017 lopussa 633 900 000 euroa ja Eurocontrolin luontois- ja käteissuoritusten kokonaismäärä puolestaan 560 700 000 euroa ja lentoliikennealan osakkaiden suoritusten kokonaismäärä 539 200 000 euroa;

12.  toteaa, että vuonna 2017 yhteisyritys edistyi SESAR 1 -ohjelman varainhoitoprosessin päättämisessä ja hallinnollisessa päättämisessä; panee merkille, että vuonna 2017 unioni myönsi SESAR 1 -ohjelmaan 37 miljoonaa euroa kattamaan yhteisyrityksen osakkaille maksattamatta olevat velvoitteet, jotka olivat peräisin vuonna 2017 vastaanotetuista ja tarkistetuista lopullisista tilinpäätöksistä, sekä kattamaan todennäköiset lisätarkastukset, mahdolliset yhteisyritystä vastaan nostetut kanteet ja osakkaiden ylimääräisten käteissuoritusten palauttamisen; panee lisäksi merkille, että Eurocontrolin käteissuoritukseksi vahvistettiin 25,9 miljoona euroa, josta 13,4 miljoonaa euroa oli peräisin vuodelta 2016 mutta kuului vuoden 2017 talousarvioon teknisten ongelmien vuoksi ja 12,5 miljoonaa euroa koski vuotta 2017; toteaa, että yhteisyritys sai 16,8 miljoonaa euroa poikkeuksellisina tuloina, jotka koostuivat pääasiassa osakkaisiin liittyvistä takaisinperinnöistä; pitää myönteisenä, että jäljellä oleva 23,1 miljoonan euron käteisylijäämä ja 38,6 miljoonan euron maksumäärärahat riittävät kaikkien velvoitteiden täyttämiseen ja SESAR 1 -ohjelman päättämiseen;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä

13.  panee merkille, että yhteisyritys oli sitonut sille Horisontti 2020 -ohjelmasta SESAR 2020 -ohjelman loppuun saattamista varten osoitetuista 639 800 000 euron toiminta- ja hallintomäärärahoista vuoden 2017 loppuun mennessä 236 700 000 euroa ja suorittanut maksuja 112 300 000 euroa; toteaa lisäksi, että kyseiset maksut liittyivät lähinnä ensimmäisen ja toisen vaiheen SESAR 2020 -hankkeiden ennakkomaksuihin;

14.  huomauttaa, että muut osakkaat sitoutuivat maksamaan yhteisyrityksen SESAR 2020 -ohjelman operatiivisiin toimiin luontois- ja käteissuorituksina vähintään 825 900 000 euroa (Eurocontrolin osuus noin 500 000 000 euroa ja lentoliikennealan osuus arviolta 325 900 000 miljoonaa euroa); panee lisäksi merkille, että vuoden 2017 lopussa muut osakkaat olivat raportoineet 97 300 000 euron luontoissuorituksista mutta niitä ei ollut vielä validoitu;

15.  suhtautuu myönteisesti siihen, että vuoden 2017 talousarvion osasto 2 sisälsi ensimmäistä kertaa SESAR 2020 -ohjelmaan liittyvät juoksevat kustannukset ja luontoissuoritukset; panee merkille, että SESAR 2020 sai unionilta 75,5 miljoonaa euroa kattamaan vuoden 2017 ja vuoden 2018 ensimmäisten kuukausien maksattamatta olevat velvoitteet ja että se sai Eurocontrolilta 6,7 miljoonaa euroa käteissuorituksena juokseviin kustannuksiin;

16.  panee merkille, että vuoden 2017 lopussa ei ollut vielä saatu päätökseen komission yhteisiin Horisontti 2020 -avustusten hallinnointi- ja seurantavälineisiin liittyvää kehitystyötä, joka oli tarpeen erityisesti yhteisyrityksen luontoissuoritusten käsittelemiseksi;

17.  toteaa, että vuoden 2017 lopussa kertyneet unionin käteissuoritukset yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin olivat 132 900 000 euroa ja lentoliikennealan ja Eurocontrolin rahoitusosuudet olivat 104 000 000 euroa;

18.  panee merkille, että SESAR 2020 -ohjelman ensimmäisten tarkastusten perusteella virheiden määrä ja taso olivat alhaisemmat Horisontti 2020 -ohjelmassa toteutettujen yksinkertaistamistoimien ja suurten edunsaajien kasvaneen kokemuksen vuoksi;

Toiminnan tuloksellisuus

19.  pitää myönteisenä, ettei vahvistettujen keskeisten tulosindikaattoreiden puuttuminen ole enää ongelma Horisontti 2020 -ohjelmassa; pitää valitettavana, että kolmansia keskeisiä tulosindikaattoreita ei ole vielä saatavilla hankkeiden riittämättömän maturiteetin vuoksi; panee kuitenkin merkille, että keskeiset tulosindikaattorit osoittavat, että kokonaistavoitteet saavutettiin; toteaa, että asiantuntijat vaativat lisäämään valvontaa ja analyyseja sekä erottamaan selkeästi toisistaan kunkin vuoden lopussa saavutetut keskeiset tulosindikaattorit ja suunnitellut tulosindikaattorit;

20.  panee merkille, että yhteisyritys on saavuttanut keskeiset poliittiset ja operatiiviset tavoitteensa, jotka esitettiin vuosien 2017–2019 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että SESAR on julkaissut etenemissuunnitelman miehittämättömien ilma-alusten turvallisen toiminnan varmistamiseksi kaikkialla Euroopassa; katsoo, että miehittämättömien ilma-alusten turvallinen integrointi eurooppalaiseen ilmatilaan edellyttää monenlaisia innovaatioita, myös teknologioita, jotka liittyvät ilmaliikenteen hallintaan; pitää mielenkiintoisena esitettyä selvitystä tällaisten ilma-alusten Euroopan markkinoiden kehityksestä vuoteen 2050 ja niiden valtavasta potentiaalista Euroopalle ja sen maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle sekä toimenpiteistä, jotka olisi toteutettava seuraavien 5–10 vuoden kuluessa tämän potentiaalin hyödyntämiseksi, mukaan luettuna tuki tutkimukselle ja aikaan saadulle kehitykselle luomalla unionin tasolla toimintaympäristö, joka käsittää sekä sääntelykehyksen että teknologian ja saattaa yhteen kaikki keskeiset julkiset ja yksityiset sidosryhmät ja jonka tuloksena unionin rahoituksen taso kohoaa erityisesti alan pk-yritysten kehittämistä palvelevalla tavalla;

22.  toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintatalousarvio) oli alle viisi prosenttia, mikä viittaa siihen, että yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin kevyt ja tehokas;

23.  panee huolestuneena merkille, että vuoden 2017 lopun alustavaksi vipuvaikutuskertoimeksi arvioidaan 0,56; kehottaa yhteisyritystä ryhtymään toimiin arvioidun vipuvaikutuksen nostamiseksi koko jaksolle 2014–2020 asetettuun tavoitetasoon 0,85;

24.  panee tyytyväisenä merkille, että asiantuntijoiden mukaan seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna yhteisyrityksen toiminnassa on jo kiinnitetty enemmän huomiota siihen, että kaikki sidosryhmät osallistuvat laajemmin eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman (ATM-yleissuunnitelma) täytäntöönpanoon;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

25.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että yhteisyrityksen henkilöstön määrä 31. joulukuuta 2017 oli 40 (2016: 44);

26.  panee merkille vuonna 2017 toimitetun henkilöresursseja koskevan vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan 60 prosenttia henkilöstöstä toimi operatiivisissa tehtävissä, 30 prosenttia hallinnollisissa ja 10 prosenttia neutraaleissa tehtävissä;

27.  huomauttaa, että yhteisyritys käynnisti kahdeksan hankintamenettelyä, jotka johtivat 14 puitesopimukseen ja suoria palveluja koskevaan sopimukseen; panee merkille, että yhteisyritys teki 29 erityistä sopimusta ja 13 muutosehdotusta ja että siten vuonna 2017 loppuun saatettujen hankintojen arvo oli yhteensä yli 5 540 000 euroa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

28.  panee merkille, että vuoden 2017 aikana eri ulkopuolinen tilintarkastusyritys suoritti kymmenen tarkastusta ja yhdessä tarkastuksessa oli käytettävä budjettipääosaston puitesopimusta, koska yhteisyrityksen puitesopimuksessa havaittiin eturistiriitatilanne kolmen yrityksen kohdalla; toteaa, että lakisääteinen tilintarkastaja teki yhdeksän tarkastusta; panee merkille, että yhteisyrityksellä on tarkistettu puitesopimus tarkastuspalveluista kolmen ulkopuolisen tarkastusyrityksen kanssa ja että tarkastustoimintaa harjoittavat vain nämä yritykset; korostaa, että tähän mennessä suoritetuissa tarkastuksissa ei ole tullut ilmi olennaisia tapahtumia, jotka edellyttäisivät hallintoneuvoston huomiota;

Sisäinen valvonta

29.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvia ennakkotarkastusmenettelyjä ja toimittaa edunsaajien jälkitarkastuksia;

30.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on edelleen soveltanut monitahoista lähestymistapaa voidakseen tehokkaasti tarkastella, hallita ja lieventää riskejä, ja odottaa yhteisyrityksen kiinnittävän huomiota kriittisiin riskeihin, joita se on todennut ATM-yleissuunnitelman ja SESAR 2020 -ohjelman yhteydessä;

31.  pitää valitettavana, että ulkoinen tarkastaja havaitsi yhteisyrityksen varainhoidon valvontaprosesseissa puutteita, jotka johtuivat lähinnä monimutkaisesta rahoitussääntelykehyksestä, hiljattain tapahtuneesta keskeisten rahoitushenkilöstön jäsenten lähdöstä ja rahoitusyksikön ylikuormituksesta;

Sisäiset tarkastukset

32.  toteaa, että SESAR 1 -ohjelman tarkastus on lähes valmis, kun seitsemässä valitussa osakkaassa suunnitelluista 20 tarkastuksesta 18 saatiin päätökseen vuonna 2017 osana yhteisyrityksen jälkitarkastusstrategiassa kuvattua neljättä tarkastuskierrosta; pitää myönteisenä, että jäännösvirhetaso oli vain 0,36 prosenttia vuonna 2017;

33.  panee merkille, että komissio suoritti väliarvioinnin yhteisyrityksen Horisontti 2020 ‑toimista vuosina 2014–2016; toteaa, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi toukokuussa 2018 toimintasuunnitelman, joka sisältää useita jo aloitettuja toimia;

34.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus toimitti lokakuussa 2016 Horisontti 2020 ‑puiteohjelman avustusprosesseja koskevan tarkastuksen; huomauttaa, että sisäinen tarkastus antoi viisi suositusta, joista yksi luokiteltiin ”erittäin tärkeäksi”; panee lisäksi merkille, että laadittiin yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja että vuoden 2017 lopussa toteutettiin neljä toimintasuunnitelman suositusta viidestä; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevan avoimen suositukseen täytäntöönpanosta;

35.  panee merkille, että lokakuussa 2017 sisäinen tarkastus suoritti yhteisyrityksen hallinnointia, riskinhallintaa ja sisäisiä valvontaprosesseja koskevan tarkastuksen, jossa käsiteltiin koordinointia yhteisen tukikeskuksen kanssa ja yhteisen tukikeskuksen välineiden ja palvelujen täytäntöönpanoa; panee merkille, että sisäinen tarkastus esitti kolme suositusta; kehottaa yhteisyritystä raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden suositusten täytäntöönpanosta;

Muut kysymykset

36.  panee merkille, että komission loppuarviointi SESAR 1 -ohjelmasta (2007–2016) toteutettiin vuoden 2017 aikana ja se osoitti, että yhteisyritys on päässyt tavoitteisiinsa, auttanut korjaamaan hajanaisuutta ja luomaan jatkuvuutta tutkimustavoitteille; panee merkille, että komissio suoritti väliarvioinnin SESAR 2020 -ohjelmasta (2014–2016) ja totesi, että tutkimuskumppanuudet unionin, yksityisen sektorin ja jäsenvaltioiden välillä ovat saavuttamassa tavoitteensa; panee tyytyväisenä merkille, että kyseisissä arvioinneissa esitettyjen suositusten noudattamiseksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma;

37.  toteaa, että eurooppalaisen ilmatilan hallinta on edelleen hajanaista eikä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ole vielä saavutettu; muistuttaa, että SESAR-yhteisyrityksellä on keskeinen rooli SESAR-hankkeeseen liittyvän tutkimuksen koordinoinnissa ja toteuttamisessa sekä hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa;

38.  kehottaa SESAR-yhteisyritystä ja komissiota arvioimaan SESAR-ratkaisun käyttöönoton tuloksia, jotta voidaan erityisesti varmistaa yhteentoimivuus ja eteneminen kohti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan valmiiksi saattamista;

39.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2017 erityiskertomuksen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta aloitteesta; pitää valitettavana, että sekä tässä kertomuksessa että komission loppuarvioinneissa havaittiin viivästyksiä ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamisessa ja yhteisyrityksen säädetyn elinkaaren ja yhteisyritykselle tehtäväksi annettujen toimien suunnitellun keston välinen ristiriita; panee lisäksi merkille, että tilitarkastustuomioistuin painotti yhteisyrityksen tarvetta vahvistaa ATM-yleissuunnitelman toteuttamista koskevaa vastuuvelvollisuutta;

40.  toteaa tarkastajien keränneen otokseensa 16 SESAR-hanketta, jotka tarkastettiin viidessä eri maassa ja joihin osallistui hankkeen eri sidosryhmiä; kehottaa yhteisyritystä ottamaan kaikilta osin huomioon erityiskertomuksen suositukset ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin.

(1) EUVL L 192, 1.7.2014, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö