Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2212(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0118/2019

Texte depuse :

A8-0118/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.52

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0293

Texte adoptate
PDF 163kWORD 56k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR
P8_TA(2019)0293A8-0118/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2212(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(5), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0118/2019),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune SESAR descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 10.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 12.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 64, 2.3.2007, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2212(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(5), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0118/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 10.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 12.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 64, 2.3.2007, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2212(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0118/2019),

A.  întrucât întreprinderea comună SESAR (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată în februarie 2007 pentru a derula Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR), care vizează modernizarea managementului traficului aerian în Uniune;

B.  întrucât, în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 721/2014 al Consiliului(1), programul SESAR 2 a prelungit durata de existență a Întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024;

C.  întrucât Întreprinderea comună a fost concepută ca un parteneriat public-privat, Uniunea și Eurocontrol fiind membrii fondatori;

D.  întrucât contribuția Uniunii pentru faza de desfășurare a programului SESAR 2 pentru perioada 2014-2024 finanțat prin programul Orizont 2020 este de 585 000 000 EUR; întrucât, în temeiul noilor acorduri de aderare din cadrul programului Orizont 2020, contribuția Eurocontrol este estimată să se ridice la aproximativ 500 000 000 EUR, iar contribuția celorlalți parteneri din sectorul aviației va fi de cel puțin 720 700 000 EUR, din care aproximativ 90 % vor fi contribuții în natură din partea Eurocontrol și a celorlalți parteneri;

E.  ia act de faptul că Întreprinderea a prezentat bugetul său în două secțiuni separate: (1) SESAR 1 și (2) SESAR 2020; ia act, de asemenea, de faptul că SESAR 1 a fost cofinanțat din TEN-T și din Al șaptelea program-cadru de cercetare, iar SESAR 2020 este cofinanțat din Orizont 2020;

Aspecte generale

1.  constată din raportul Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) cu privire la conturile Întreprinderii comune aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”) că acestea prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2017 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  constată că, la sfârșitul lui 2017, activitatea întreprinderii comune era finanțată din patru surse diferite; observă diversitatea cadrelor juridice aplicabile, având propriile modele și obligații, pe baza cărora își desfășoară activitatea întreprinderea comună, și recunoaște complexitatea ridicată a unui astfel de model;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  constată că, în 2017, totalul creditelor de plată ale Întreprinderii comune a fost de 191 813 383 EUR (2016: 157 152 638 EUR), respectiv 213 022 000 EUR (2016: 162 851 972 EUR) inclusiv veniturile alocate și reportările; constată că, în 2017, creditele de angajament au fost de 113 346 265 EUR (2016: 99 073 761 EUR), respectiv 130 944 000 EUR (2016: 101 407 854 EUR) inclusiv veniturile alocate și reportările;

5.  constată că, potrivit raportului Curții, rata de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată a fost de 80,24 % și, respectiv, de 67,97 % (95,7 % și 63,2 % în 2016);

6.  constată că ratele de execuție pentru creditele de angajament și creditele de plată aferente SESAR 1 au fost de 11 % și, respectiv, de 68 %, aceste rate scăzute având ca explicație un venit alocat neașteptat de aproximativ 17 milioane EUR și faptul că, în decembrie 2016, programul SESAR 1 a fost închis în mod oficial, iar ultima plată a fost efectuată în decembrie 2017, astfel că Întreprinderea comună trebuia să asigure, până la sfârșitul anului 2017, fonduri suficiente în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru rambursarea contribuțiilor în numerar primite în plus din partea membrilor industriali ai SESAR 1 și pentru plata unor cereri de plată amânate, dar justificate, pentru proiecte în curs de desfășurare din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru;

7.  ia act de faptul că, în cazul SESAR 2020, ratele de execuție aferente creditelor de angajament și creditelor de plată au fost de 92 %, respectiv 68 %, aceasta din urmă fiind redusă din cauza întârzierilor în implementarea proiectelor din cadrul Orizont 2020 derulate de membrii industriali, precum și de o planificare bugetară destul de conservatoare, având în vedere riscul primirii cu întârziere a acordurilor anuale de delegare a execuției financiare;

8.  ia act de faptul că în cadrul auditului din 2016 au fost auditate 476 de declarații de costuri, care corespund celor 15 membri, în valoare de 120 000 000 EUR sau 14 % din totalul costurilor declarate, și anume 884 000 000 EUR, cu o rată de eroare reziduală de 1,09 %;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru și al TEN-T

9.  constată că din bugetul operațional și administrativ total de 892 800 000 EUR alocat pentru activitățile SESAR 1 , Întreprinderea comună realizase, până la sfârșitul exercițiului 2017, angajamente în valoare de 853 000 000 EUR și plăți în cuantum de 801 000 000 EUR (89,7 % din bugetul disponibil);

10.  constată că din suma de 1 254 500 000 EUR reprezentând contribuțiile în natură și în numerar care trebuie să fie aduse de ceilalți membri la activitățile operaționale și administrative ale Întreprinderii comune (670 200 000 EUR din partea Eurocontrol și 584 300 000 EUR din partea membrilor din sectorul traficului aerian), Întreprinderea comună validase, până la sfârșitul exercițiului 2017, contribuții în valoare de 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR de la Eurocontrol și 539 200 000 EUR din partea sectorului traficului aerian);

11.  constată că, la sfârșitul exercițiului 2017, contribuțiile în numerar cumulate din partea Uniunii însumau 633 900 000 EUR, față de un total al contribuțiilor în natură și în numerar care se ridica la 560 700 000 EUR în cazul Eurocontrol și la 539 200 000 EUR pentru membrii din sectorul traficului aerian;

12.  ia act de faptul că, în 2017, Întreprinderea comună a efectuat demersurile pentru închiderea financiară și administrativă a SESAR 1; ia act de faptul că, în 2017, SESAR 1 a primit 37 milioane EUR din partea Uniunii pentru a acoperi obligațiile restante față de membrii Întreprinderii comune rezultate în urma evaluării situațiilor financiare finale, primite și analizate în 2017, dar și pentru a acoperi efectuarea unor audituri suplimentare probabile, potențialele acțiuni în justiție împotriva Întreprinderii comune și rambursarea contribuțiilor excedentare în numerar din partea membrilor săi; de asemenea, ia act de faptul că suma de 25,9 milioane EUR a fost validată drept contribuție în numerar din partea Eurocontrol, din care 13,4 milioane EUR sunt din 2016, însă din motive tehnice se încadrează în bugetul pe 2017, iar 12,5 milioane EUR sunt pentru 2017; ia act de faptul că Întreprinderea comună a primit 16,8 milioane EUR sub formă de venituri excepționale, constând în mare parte din recuperări legate de membri; salută faptul că restul excedentului în numerar de 23,1 milioane EUR și creditele de plată de 38,6 milioane EUR sunt suficiente pentru a onora toate obligațiile și pentru a închide SESAR 1;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul programului Orizont 2020

13.  constată că, din cei 639 800 000 EUR reprezentând bugetul operațional și administrativ din Orizont 2020 alocat Întreprinderii comune pentru implementarea SESAR 2020, Întreprinderea comună realizase, până la sfârșitul exercițiului 2017, angajamente în valoare de 236 700 000 EUR și plăți în cuantum de 112 300 000 EUR; constată, de asemenea, că plățile erau constituite în principal din prefinanțări pentru primul și al doilea val de proiecte SESAR 2020;

14.  observă că ceilalți membri s-au angajat să aducă contribuții în natură și în numerar în valoare de cel puțin 825 900 000 EUR la activitățile operaționale ale întreprinderii comune SESAR 2020 (circa 500 000 000 EUR din partea Eurocontrol și o sumă estimată la 325 900 000 EUR din partea sectorului traficului aerian); observă, în plus, că, la sfârșitul exercițiului 2017, ceilalți membri raportaseră contribuții în natură în cuantum de 97 300 000 EUR, însă acestea nu au fost încă validate;

15.  salută faptul că, pentru prima dată, secțiunea 2 din bugetul pe 2017 include costurile de funcționare și contribuțiile în natură legate de SESAR 2020; ia act de faptul că SESAR 2020 a primit 75,5 milioane EUR din partea Uniunii pentru a acoperi obligațiile restante din 2017 și primele luni din 2018, iar din partea Eurocontrol a primit 6,7 milioane EUR sub formă de contribuție în numerar la costurile de funcționare;

16.  ia act de faptul că, la sfârșitul exercițiului 2017, instrumentele comune utilizate de Comisie pentru gestionarea și monitorizarea granturilor din cadrul programului Orizont 2020 nu își finalizaseră dezvoltările specifice care erau necesare pentru prelucrarea contribuțiilor în natură aduse Întreprinderii comune;

17.  ia act de faptul că, până la sfârșitul exercițiului 2017, contribuțiile în numerar cumulate ale Uniunii la activitățile operaționale ale Întreprinderii comune s-au ridicat la 132 900 000 EUR, iar contribuțiile din partea sectorului traficului aerian și a Eurocontrol s-au ridicat la 104 000 000 EUR;

18.  ia act de faptul că din primele audituri pentru SESAR 2020 reiese că numărul și nivelul erorilor este mai scăzut ca urmare a simplificărilor introduse în Orizont 2020 și a experienței sporite a principalilor beneficiari;

Performanța

19.  salută faptul că absența unor indicatori-cheie de performanță (ICP) stabiliți nu mai reprezintă o problemă în cadrul programului Orizont 2020; regretă că informațiile privind al treilea set de ICP nu sunt încă disponibile din cauza maturității insuficiente a proiectelor; constată însă că ICP indică realizarea, per ansamblu, a obiectivelor; ia act de faptul că experții solicită continuarea activității de monitorizare și analiză, făcând o distincție clară între ICP obținuți efectiv la sfârșitul fiecărui exercițiu și ICP preconizați;

20.  ia act de faptul că Întreprinderea comună și-a îndeplinit principalele obiective de politică și operaționale prezentate în documentul unic de programare pentru perioada 2017-2019;

21.  salută publicarea de către SESAR a foii de parcurs pentru asigurarea exploatării dronelor în condiții de securitate și de siguranță pe teritoriul Europei; consideră că, pentru a integra dronele în spațiul aerian european în condiții de siguranță, sunt necesare o serie de inovații, inclusiv tehnologii legate de managementul traficului aerian (ATM); ia act cu interes de prezentarea generală privind evoluția pieței europene a dronelor până în 2050 și privind potențialul enorm pentru Europa și pentru competitivitatea sa la nivel mondial, precum și de acțiunile care trebuie întreprinse în următorii 5-10 ani pentru a debloca acest potențial, inclusiv sprijin pentru cercetare și dezvoltare acordat prin instituirea, la nivelul Uniunii, a unui ecosistem care să cuprindă atât un cadru de reglementare, cât și tehnologia, care să reunească toate principalele părți interesate publice și private și care să conducă la sporirea nivelului de finanțare din partea Uniunii, stimulând în special întreprinderile mici și mijlocii din cadrul sectorului;

22.  observă că raportul costurilor de gestionare (bugetul administrativ/operațional) rămâne sub 5%, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a Întreprinderii comune;

23.  constată cu îngrijorare valoarea intermediară a efectului de levier de 0,56 la sfârșitul lui 2017; invită Întreprinderea comună să ia măsuri pentru ca efectul de levier vizat pe parcursul întregii perioade 2014-2020 să atingă nivelul estimat de 0,85;

24.  ia act cu satisfacție de opinia experților potrivit căreia, în comparație cu funcționarea Întreprinderii comune în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru, se pune deja mai mult accent pe implicarea mai amplă a întregii game de părți interesate pentru punerea în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian („planul general ATM”);

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

25.  constată, din raportul Curții, că, la 31 decembrie 2017, Întreprinderea comună avea un efectiv de 40 de angajați (2016: 44);

26.  ia act de rezultatele exercițiului de evaluare comparativă privind resursele umane din 2017: 60 % posturi operaționale, 30 % posturi administrative și 10 % posturi neutre;

27.  subliniază că Întreprinderea comună a lansat opt proceduri de achiziții publice, care s-au materializat sub forma a 14 contracte-cadru și de servicii directe; observă că Întreprinderea comună a atribuit 29 de contracte specifice și 13 modificări, valoarea totală a activităților de achiziții ajungând în cele din urmă în 2017 la peste 5 540 000 EUR;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

28.  ia act de faptul că, în 2017, zece audituri au fost efectuate de o societate externă de audit diferită și că, în cazul unui audit, a fost necesar să se recurgă la contractul-cadru al Direcției Generale Buget din cauza identificării unui conflict de interese al celor trei firme din contractul-cadru al Întreprinderii comune; ia act de faptul că nouă audituri au fost efectuate de auditorul statutar; ia act de faptul că Întreprinderea comună dispune de un contract-cadru revizuit pentru servicii de audit cu trei firme externe de audit, iar activitatea de audit este efectuată exclusiv de către firmele respective; subliniază faptul că în auditurile efectuate până în prezent nu a fost identificată nicio problemă semnificativă care să necesite atenția consiliului de administrație;

Controlul intern

29.  salută cu satisfacție faptul că Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale și desfășoară audituri ex post la beneficiari;

30.  salută faptul că Întreprinderea comună a continuat să aplice o abordare multidimensională în scopul revizuirii, gestionării și atenuării eficiente a riscurilor și se așteaptă ca Întreprinderea comună să acorde atenție riscurilor corporative critice identificate în ceea ce privește Planul general ATM și SESAR 2020;

31.  regretă că auditorul extern a constatat deficiențe în procesele de control financiar ale Întreprinderii comune, deficiențe cauzate în principal de cadrul complex de reglementare financiară, de recenta plecare a unor angajați financiari-cheie și de volumul de muncă excesiv în cadrul departamentului financiar;

Auditurile interne

32.  ia act de faptul că, în ceea ce privește SESAR 1, activitățile de audit sunt aproape finalizate, după ce au fost planificate 20 de exerciții de audit la șapte membri selectați, dintre care 18 au fost finalizate în 2017, ca parte a celui de-al patrulea ciclu de audituri, astfel cum se descrie în strategia de audit ex post a întreprinderii comune; salută rata erorilor reziduale de 0,36% în 2017;

33.  observă că evaluarea intermediară a Comisiei privind activitățile operaționale ale întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020, care acoperă perioada 2014-2016, a fost efectuată; constată că, în mai 2018, consiliul de administrație al întreprinderii comune a adoptat un plan de acțiune, care include o serie de activități deja inițiate;

34.  ia act de faptul că, în octombrie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit privind „procedura de atribuire de granturi în cadrul Orizont 2020”; observă că IAS a formulat cinci recomandări, una dintre acestea fiind clasificată drept „foarte importantă”; constată, de asemenea, că a fost elaborat un plan de acțiune detaliat și că, până la sfârșitul lui 2017, planul de acțiune a fost pus în aplicare pentru 4 dintre cele 5 de recomandări; invită Întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea recomandării deschise;

35.  ia act de faptul că, în octombrie 2017, IAS a efectuat un audit privind guvernanța, gestionarea riscurilor și procesele de control intern din cadrul Întreprinderii comune pentru coordonarea cu Centrul comun de asistență (CSC) și punerea în aplicare a instrumentelor și serviciilor CSC; observă că IAS a formulat trei recomandări; invită Întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor recomandări;

Alte aspecte

36.  ia act de faptul că evaluarea finală a Comisiei privind programul SESAR 1 (2007-2016) a fost efectuată în cursul anului 2017, arătând că Întreprinderea comună își îndeplinește obiectivele, contribuind la depășirea fragmentării și asigurând continuitatea obiectivelor în materie de cercetare; observă că a fost efectuată evaluarea finală intermediară a SESAR 2020 (2014-2016) de către Comisie și s-a concluzionat că parteneriatele de cercetare dintre Uniune, sectorul privat și statele membre sunt pe calea cea bună pentru a-și atinge obiectivele; salută faptul că a fost aprobat un plan de acțiune pentru a aborda recomandările formulate în aceste evaluări;

37.  constată că managementul spațiului aerian european este în continuare fragmentat și că cerul unic european, ca noțiune, nu a fost încă realizat; reiterează rolul esențial al SESAR în coordonarea și implementarea cercetării legate de proiectul SESAR și îndeplinirea obiectivelor proiectului;

38.  invită SESAR și Comisia să evalueze rezultatele implementării soluțiilor SESAR, în special din punctul de vedere al asigurării interoperabilității și al progreselor în realizarea cerului unic european;

39.  observă că, în 2017, Curtea a publicat un raport special referitor la inițiativa privind cerul unic european; regretă că în acest raport și în evaluările finale ale Comisiei s-au constatat întârzieri în aplicarea Planului general ATM, precum și o neconcordanță între durata activităților întreprinderii comune prevăzută în regulament și durata planificată a activităților preconizate; constată, de asemenea, accentul pus de Curte pe necesitatea ca întreprinderea comună să consolideze obligația răspunderii de gestiune care îi revine pentru aplicarea planului general ATM;

40.  ia act de faptul că auditorii au inclus în eșantion 16 proiecte SESAR, care au fost supuse auditului în 5 țări diferite și au implicat diverse părți interesate ale SESAR; invită Întreprinderea comună să țină seama pe deplin de recomandările din raportul special și să ia măsurile care se impun.

(1) JO L 192, 1.7.2014, p. 1.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate