Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2212(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0118/2019

Predkladané texty :

A8-0118/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.52

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0293

Prijaté texty
PDF 170kWORD 51k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR
P8_TA(2019)0293A8-0118/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 (2018/2212(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(5), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0118/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 (2018/2212(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(5), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0118/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 (2018/2212(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0118/2019),

A.  keďže spoločný podnik SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený vo februári 2007 s cieľom realizovať program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (ďalej len „SESAR“), ktorého zámerom je zmodernizovať manažment letovej prevádzky v Únii;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 721/2014(1) program SESAR 2 predĺžil obdobie trvania spoločného podniku do 31. decembra 2024;

C.  keďže spoločný podnik bol vytvorený ako verejno-súkromné partnerstvo s Úniou a organizáciou Eurocontrol ako zakladajúcimi členmi;

D.  keďže príspevok Únie na fázu zavádzania programu SESAR 2 na obdobie 2014 – 2024 financovaný z programu Horizont 2020 je 585 000 000 EUR; keďže podľa nových dohôd o členstve v rámci programu Horizont 2020 sa očakáva, že príspevok organizácie Eurocontrol bude približne 500 000 000 EUR a ostatní partneri z odvetvia letectva prispejú aspoň sumou 720 700 000 EUR, z čoho približne 90 % by mali tvoriť nepeňažné príspevky od organizácie Eurocontrol a od iných partnerov;

E.  konštatuje, že spoločný podnik predložil svoj rozpočet v dvoch samostatných častiach: 1) SESAR 1 a 2) SESAR 2020; ďalej konštatuje, že SESAR 1 bol spolufinancovaný z programov TEN-T a zo siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a SESAR 2020 je spolufinancovaný z programu Horizont 2020;

Všeobecne

1.  na základe správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rok ukončený 31. decembra 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) konštatuje, že táto závierka vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2017, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za vtedy ukončený rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  berie na vedomie, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2017 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

3.  poznamenáva, že na konci roka 2017 spoločný podnik fungoval na základe štyroch rôznych zdrojov financovania; berie na vedomie rôznorodosť uplatniteľných právnych rámcov s vlastnými vzormi a záväzkami, podľa ktorých spoločný podnik funguje, a uznáva vysoký stupeň zložitosti takéhoto modelu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  poznamenáva, že v roku 2017 boli celkové platobné rozpočtové prostriedky spoločného podniku na úrovni 191 813 383 EUR (v roku 2016: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR (v roku 2016: 162 851 972 EUR) vrátane pripísaných príjmov a prenosov; berie na vedomie, že viazané rozpočtové prostriedky predstavovali 113 346 265 EUR (v roku 2016: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR (v roku 2016: 101 407 854 EUR) vrátane pripísaných príjmov a prenosov;

5.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov bola miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov 80,24 % a platobných rozpočtových prostriedkov 67,97 % (v roku 2016 95,7 % a 63,2 %);

6.  konštatuje, že miera plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v rámci programu SESAR 1 bola 11 % a 68 %, pričom tieto nízke miery boli spôsobené neočakávanými pripísanými príjmami vo výške približne 17 miliónov EUR, a že v decembri 2016 bol program SESAR 1 formálne uzavretý a posledná platba sa uskutočnila v decembri 2017, pričom spoločný podnik mal zabezpečiť do konca roku 2017 dostatočnú výšku prostriedkov siedmeho rámcového programu na úhradu hotovostných príspevkov, ktoré boli vyššie ako prostriedky od členov výrobného odvetvia podniku SESAR 1, a na úhradu oneskorených, ale stále odôvodnených žiadostí o úhradu nákladov na prebiehajúce projekty siedmeho rámcového programu;

7.  konštatuje, že miera plnenia viazaných platobných rozpočtových prostriedkov podniku SESAR 2020 bola 92 % a 68 %, pričom nižšia druhá hodnota bola spôsobená najmä zdržaním pri realizácii projektov programu Horizont 2020, ktoré viedli členovia zastupujúci priemysel, a pomerne konzervatívnym plánovaním rozpočtu, ak sa zohľadní riziko oneskoreného prijatia ročných dohôd o delegovaní finančného plnenia;

8.  konštatuje, že v rámci auditu v roku 2016 bolo podrobených auditu 476 výkazov nákladov od všetkých 15 členov vo výške 120 000 000 EUR alebo 14 % celkových vykázaných nákladov vo výške 884 000 000 EUR so zvyškovou chybovosťou 1,09 %;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci siedmeho rámcového programu a programu TEN-T

9.  konštatuje, že z celkového prevádzkového a administratívneho rozpočtu vo výške 892 800 000 EUR na činnosti SESAR 1 spoločný podnik do konca roka 2017 prijal záväzky vo výške 853 000 000 EUR a vykonal platby vo výške 801 000 000 EUR (89,7 % disponibilného rozpočtu);

10.  konštatuje, že zo sumy 1 254 500 000 EUR nepeňažných a peňažných príspevkov, ktoré mali poskytnúť ostatní členovia na prevádzkové a administratívne činnosti spoločného podniku (670 200 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 584 300 000 EUR od členov z odvetvia letovej prevádzky), spoločný podnik do konca roka 2017 potvrdil príspevky vo výške 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 539 200 000 EUR z odvetvia letovej prevádzky);

11.  konštatuje, že na konci roka 2017 dosiahli kumulatívne peňažné príspevky Únie sumu 633 900 000 EUR v porovnaní s celkovými nepeňažnými a peňažnými príspevkami vo výške 560 700 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 539 200 000 EUR od členov z odvetvia letovej prevádzky;

12.  konštatuje, že spoločný podnik v roku 2017 pokračoval v procese finančného a administratívneho uzavierania projektu SESAR 1; berie na vedomie, že SESAR 1 získal v roku 2017 od Únie 37 miliónov EUR na pokrytie nesplatených záväzkov voči členom spoločného podniku, ktoré vyplynuli z posúdenia konečných finančných výkazov prijatých a preskúmaných v roku 2017, a tiež na pokrytie pravdepodobných ďalších auditov a možných právnych krokov proti spoločnému podniku a náhradu nadbytočných peňažných príspevkov jeho členov; berie tiež na vedomie, že 25,9 milióna EUR bolo potvrdených ako peňažný príspevok organizácie Eurocontrol, z čoho 13,4 milióna EUR pochádza z roku 2016, ale z technických dôvodov je súčasťou rozpočtu na rok 2017, a 12,5 milióna EUR je na rok 2017; konštatuje, že spoločný podnik dostal 16,8 milióna EUR ako mimoriadne príjmy, ktoré pozostávajú najmä z prostriedkov spätne získaných od členov; víta skutočnosť, že zostávajúci hotovostný prebytok vo výške 23,1 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 38,6 milióna EUR sú dostatočné na splnenie všetkých záväzkov a na uzavretie programu SESAR 1;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci programu Horizont 2020

13.  poznamenáva, že zo sumy vo výške 639 800 000 EUR pridelenej spoločnému podniku z prevádzkových a administratívnych prostriedkov programu Horizont 2020 na vykonávanie programu SESAR 2020 spoločný podnik do konca roka 2017 prijal záväzky vo výške 236 700 000 EUR a vykonal platby vo výške 112 300 000 EUR; ďalej konštatuje, že pri týchto platbách išlo najmä o platby v rámci predbežného financovania pre prvú a druhú vlnu projektov SESAR 2020;

14.  konštatuje, že ostatní členovia sa zaviazali poskytnúť nepeňažné a finančné príspevky vo výške najmenej 825 900 000 EUR na prevádzkové činnosti spoločného podniku v rámci podniku SESAR 2020 (približne 500 000 000 EUR od organizácie Eurocontrol a odhadovaná suma vo výške 325 900 000 EUR z odvetvia letovej prevádzky). okrem toho konštatuje, že na konci roka 2017 ostatní členovia vykázali nepeňažné príspevky vo výške 97 300 000 EUR, ale ešte neboli potvrdené;

15.  víta skutočnosť, že oddiel 2 rozpočtu na rok 2017 po prvýkrát zahŕňa prevádzkové náklady a nepeňažné príspevky súvisiace so spoločným podnikom SESAR 2020; konštatuje, že podnik SESAR 2020 dostal 75,5 milióna EUR od Únie na pokrytie nesplatených záväzkov z roku 2017 a z prvých mesiacov roku 2018 a 6,7 milióna EUR od organizácie Eurocontrol ako peňažný príspevok na prevádzkové náklady;

16.  konštatuje, že ku koncu roka 2017 v rámci spoločných nástrojov Komisie na riadenie a monitorovanie grantov programu Horizont 2020 nebol dokončený špecifický vývoj potrebný pre spracovanie nepeňažných príspevkov spoločného podniku;

17.  poznamenáva, že ku koncu roka 2017 dosiahli súhrnné príspevky Únie na prevádzkové činnosti spoločného podniku 132 900 000 EUR a príspevky od odvetvia leteckej dopravy a organizácie Eurocontrol predstavovali 104 000 000 EUR;

18.  poznamenáva, že z prvých auditov SESAR 2020 vyplýva, že počet a miera výskytu chýb je nižšia vďaka zjednodušeniam, ktoré zaviedol program Horizont 2020, a vďaka väčším skúsenostiam hlavných prijímateľov;

Výkonnosť

19.  víta skutočnosť, že chýbajúce zavedené kľúčové ukazovatele výkonnosti (ďalej len „KPI“) už nie sú v rámci programu Horizont 2020 problémom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie o treťom súbore KPI ešte nie sú k dispozícii z dôvodu nedostatočného stupňa vykonávania projektov; konštatuje však, že KPI poukazujú na to, že ciele boli celkovo splnené; berie na vedomie, že experti požadujú ďalšiu monitorovaciu činnosť a analýzu, pričom jasne rozlišujú medzi skutočne dosiahnutými kľúčovými ukazovateľmi výkonu na konci každého roka a plánovanými kľúčovými ukazovateľmi výkonu;

20.  poznamenáva, že spoločný podnik splnil svoje kľúčové politické a operačné ciele, ako sa uvádza v jednotnom programovom dokumente na obdobie 2017 – 2019;

21.  víta, že SESAR uverejnil plán na zaistenie bezpečných a zabezpečených letov bezpilotných vzdušných prostriedkov v celej Európe; domnieva sa, že na bezpečnú integráciu bezpilotných vzdušných prostriedkov do európskeho vzdušného priestoru sú potrebné rozličné inovácie vrátane technológií týkajúcich sa manažmentu letovej prevádzky (ďalej len „ATM“); so záujmom berie na vedomie jeho prehľad vývoja európskeho trhu s bezpilotnými vzdušnými prostriedkami do roku 2050 a jeho obrovský potenciál pre Európu a jej konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni, ako aj opatrenia, ktoré treba prijať v nadchádzajúcich piatich až desiatich rokoch s cieľom využiť tento potenciál, vrátane podpory výskumu a vývoja vytvorením ekosystému na úrovni Únie, ktorý bude zahŕňať regulačný rámec aj technológiu, spojí všetky kľúčové zainteresované strany z verejného a súkromného sektora a povedie k zvýšeniu poskytovaných finančných prostriedkov Únie, čím sa podporia najmä malé a stredné podniky v tomto odvetví;

22.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny/operačný rozpočet) zostáva pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru spoločného podniku;

23.  so znepokojením berie na vedomie prechodnú hodnotu pákového efektu na úrovni 0,56 na konci roka 2017; vyzýva spoločný podnik, aby prijal opatrenia na dosiahnutie odhadovaného cieľového pákového efektu počas celého obdobia rokov 2014 – 2020 vo výške 0,85;

24.  s uznaním berie na vedomie oznámenie odborníkov, že v porovnaní s fungovaním spoločného podniku v rámci siedmeho rámcového programu sa väčší dôraz kladie na širšie zapojenie širokej škály zainteresovaných strán do vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky (ďalej len „riadiaci plán ATM)“;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

25.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že k 31. decembru 2017 spoločný podnik zamestnával 40 zamestnancov (v roku 2016: 44);

26.  berie na vedomie výsledky referenčného porovnávania ľudských zdrojov za rok 2017: 60 % operačných pracovných miest, 30 % administratívnych pracovných miest a 10 % neutrálnych pracovných miest;

27.  poukazuje na to, že spoločný podnik začal osem postupov verejného obstarávania, čo viedlo k vytvoreniu 14 rámcových zmlúv a zmlúv o priamych službách; konštatuje, že spoločný podnik uzavrel 29 osobitných zmlúv a 13 dodatkov v celkovej hodnote činností verejného obstarávania dokončených v roku 2017 viac ako 5 540 000 EUR;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

28.  konštatuje, že v roku 2017 iná externá audítorská spoločnosť vykonala desať auditov a pre jeden audit sa musela použiť rámcová zmluva generálneho riaditeľstva pre rozpočet vzhľadom na zistený konflikt záujmov troch spoločností v rámcovej zmluve spoločného podniku; berie na vedomie, že štatutárny audítor vykonal deväť auditov; berie na vedomie, že spoločný podnik má uzavretú revidovanú rámcovú zmluvu o audítorských službách s tretími externými audítorskými spoločnosťami a audítorskú činnosť uskutočňujú výlučne tieto spoločnosti; zdôrazňuje skutočnosť, že v rámci auditov, ktoré sa doteraz uskutočnili, nebola zistená žiadna významná skutočnosť, ktorá by si vyžadovala pozornosť správnej rady;

Vnútorná kontrola

29.  s uspokojením víta skutočnosť, že spoločný podnik zaviedol postupy kontroly ex ante založené na finančných a prevádzkových administratívnych previerkach dokumentov a vykonáva audity ex post u príjemcov;

30.  víta skutočnosť, že spoločný podnik stále uplatňuje mnohostranný prístup v záujme účinného preskúmania, riadenia a zmierňovania rizík, a očakáva, že spoločný podnik bude venovať pozornosť kritickým podnikovým rizikám, ktoré zistil v súvislosti s riadiacim plánom ATM a programom SESAR 2020;

31.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že externý audítor zistil nedostatky v postupoch finančnej kontroly spoločného podniku, ktoré sú spôsobené najmä zložitým finančným regulačným rámcom, nedávnym odchodom kľúčových zamestnancov zodpovedných za financie a nadmerným pracovným vyťažením finančného oddelenia;

Vnútorné audity

32.  poznamenáva, že pokiaľ ide o SESAR 1, audítorské práce sú takmer ukončené po vykonaní 20 auditov u siedmich vybraných členov, z ktorých 18 bolo dokončených v roku 2017 v rámci štvrtého cyklu auditov v súlade so stratégiou spoločného podniku pre audity ex post; víta, že zvyšková chybovosť za rok 2017 dosiahla úroveň 0,36 %;

33.  konštatuje, že priebežné hodnotenie prevádzkových činností spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020 zo strany Komisie v období od roku 2014 do roku 2016 bolo vykonané; berie na vedomie, že správna rada spoločného podniku prijala v máji 2018 akčný plán, ktorý zahŕňa niekoľko činností, ktoré sa už začali vykonávať;

34.  konštatuje, že v októbri 2016 Útvar pre vnútorný audit (ďalej len „IAS“) Komisie vykonal audit týkajúci sa postupov udeľovania grantov pre program Horizont 2020; konštatuje, že IAS vydal päť odporúčaní, jedno z nich bol ohodnotené ako „veľmi dôležité“; ďalej konštatuje, že bol vypracovaný podrobný akčný plán a že do konca roka 2017 sa vykonal akčný plán pre 4 z 5 odporúčaní; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní ešte neuskutočneného odporúčania;

35.  konštatuje, že v októbri 2017 IAS vykonal audit riadenia, riadenia rizík a vnútorných kontrolných procesov spoločného podniku v záujme koordinácie so spoločným centrom podpory (ďalej len „CSC“) a implementácie nástrojov a služieb CSC; poukazuje na to, že útvar IAS vydal tri odporúčania; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto odporúčaní;

Ďalšie otázky

36.  berie na vedomie, že konečné hodnotenie Komisie v súvislosti s programom SESAR 1 (2007 – 2016) bolo vykonané v roku 2017, pričom z neho vyplynulo, že spoločný podnik plní svoje ciele, pomáha prekonávať roztrieštenosť a vytvára kontinuitu výskumných cieľov; poznamenáva, že bolo vykonané predbežné konečné hodnotenie Komisie týkajúce sa programu SESAR 2020 (2014 – 2016), pričom sa dospelo k záveru, že výskumné partnerstvá medzi Úniou, súkromným sektorom a členskými štátmi smerujú k dosiahnutiu svojich cieľov; víta skutočnosť, že bol schválený akčný plán na riešenie odporúčaní uvedených v týchto hodnoteniach;

37.  konštatuje, že manažment európskeho vzdušného priestoru je naďalej fragmentovaný a jednotné európske nebo ako koncepcia nebolo zatiaľ dosiahnuté; opäť zdôrazňuje kľúčovú úlohu podniku SESAR pri koordinácii a vykonávaní výskumu projektu SESAR a pri plnení cieľov projektu;

38.  vyzýva SESAR a Komisiu, aby vyhodnotili výsledky zavedenia riešenia SESAR, najmä z hľadiska zabezpečenia interoperability a krokov na dobudovanie jednotného európskeho neba;

39.  poznamenáva, že v roku 2017 Dvor audítorov uverejnil osobitnú správu o iniciatíve jednotného európskeho neba; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v tejto správe sa spolu so záverečným hodnotením Komisie poukázalo na oneskorenia pri realizácii riadiaceho plánu ATM a nesúlad medzi pevnou regulačnou životnosťou činností spoločného podniku a plánovaným trvaním očakávanej práce; ďalej berie na vedomie dôraz, ktorý Dvor audítorov kladie na potrebu posilniť svoju zodpovednosť za vykonávanie riadiaceho plánu ATM;

40.  konštatuje, že audítori vybrali na audit šestnásť projektov SESAR, ktoré prešli auditom v piatich rôznych krajinách, pričom zapojili rôzne zainteresované strany projektov SESAR; vyzýva spoločný podnik, aby v plnej miere zohľadnil odporúčania osobitnej správy a prijal primerané opatrenia.

(1) Ú. v. EÚ L 192, 1.7.2014, s. 1.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia