Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2217(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0163/2019

Předložené texty :

A8-0163/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0294

Přijaté texty
PDF 168kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017 (2018/2217(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0163/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017 (2018/2217(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0163/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017 (2018/2217(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0163/2019),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik Shift2Rail (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v červnu 2014 na dobu 10 let nařízením č. 642/2014(1);

B.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy jsou Unie zastoupená Komisí a partneři z oblasti železničního odvětví (klíčové zainteresované subjekty včetně výrobců železničního vybavení, železničních podniků, provozovatelů infrastruktury a výzkumných středisek), s možností, že další subjekty se na společném podniku mohou podílet jako přidružení členové;

C.  vzhledem k tomu, že cíle společného podniku jsou: a) dosažení jednotného evropského železničního prostoru; b) zvýšení přitažlivosti a konkurenceschopnosti evropského železničního systému a podpora jeho inovativních technologií a řešení; c) zajištění modálního přechodu ze silniční dopravy; a d) zachování vedoucího postavení evropského železničního odvětví na celosvětovém trhu;

D.  zdůrazňuje, že má-li společný podnik účinně a účelně plnit uvedené klíčové cíle, musí mu být poskytnuty potřebné finanční, materiální a lidské zdroje;

E.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v květnu 2016;

Všeobecně

1.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rok končící 31. prosince 2017 („zpráva Účetního dvora“) zobrazuje účetní závěrka věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  uznává, že podle zprávy Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2017, ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že maximální příspěvek Unie z programu Horizont 2020 na činnosti společného podniku činí 450 000 000 EUR; konstatuje, že odvětvoví členové společného podniku mají poskytnout zdroje ve výši nejméně 470 000 000 EUR, a to v podobě věcných a peněžních příspěvků nejméně v hodnotě 350 000 000 EUR na operační činnosti a správní náklady společného podniku a věcných příspěvků na další činnosti společného podniku nejméně v hodnotě 120 000 000 EUR;

4.  připomíná, že výzkum a inovace nejsou izolovaným procesem, při němž by se pro řízení procesů používalo jednoduché pravidlo; zdůrazňuje proto, že je velmi důležité určit mezi výzkumnými a inovačními projekty ty, které jsou schopny uvést inovativní řešení na trh; upozorňuje na to, že změny v nařízení o zřízení společného podniku a v jeho stanovách budou velmi důležité pro další rozvoj společného podniku s cílem zvýšit jeho efektivitu; zdůrazňuje, že je zejména třeba počítat s použitím zásady víceletého financování a přijmout pružné harmonogramy pro zveřejňování návrhů projektů;

Rozpočtové a finanční řízení

5.  konstatuje, že konečný rozpočet pro plnění na rok 2017 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 68 600 000 EUR a prostředky na platby ve výši 44 100 000 EUR; zdůrazňuje, že míra čerpání u prostředků na závazky byla 94 % a u prostředků na platby 79 %, což zejména u prostředků na platby představuje nízkou míru čerpání; konstatuje dále, že v roce 2017 byla většina plateb společného podniku použita na předběžné financování projektů programu Horizont 2020, které byly vybrány na základě výzev k předkládání návrhů z roku 2017; konstatuje, že společný podnik měl nevyčerpané prostředky na platby z předchozích let ve výši 7,6 milionu EUR; bere na vědomí, že podle reakce společného podniku měla celá tato částka pokrýt první čtvrtletí roku 2018 vzhledem k načasování platby Komise;

6.  konstatuje, že z částky 411 500 000 EUR (včetně 398 000 000 EUR jako maximálního peněžního příspěvku Unie a peněžních příspěvků od odvětvových partnerů na administrativní náklady společného podniku ve výši 13 500 000 EUR) přijal společný podnik do konce roku 2017 závazky k 158 800 000 EUR a provedl platby ve výši 78 600 000 EUR (19,1 % přidělených prostředků) na provádění první vlny svých projektů; vyplývá z toho, že společný podnik v souladu se svým víceletým pracovním programem v současné době uzavřel vzájemně provázané víceleté grantové dohody a zadal veřejné zakázky na realizaci 39 % výzkumného a inovačního programu společného podniku;

7.  bere na vědomí skutečnost, že odvětvoví členové do konce roku 2017 – tedy čtyři měsíce poté, co společný podnik zahájil své první projekty Horizont 2020 – vykázali z 350 000 000 EUR, kterými měli přispět na operační činnosti a správní náklady společného podniku, věcné příspěvky ve výši 34 900 000 EUR na operační činnosti, z nichž byly 3 000 000 osvědčeny; konstatuje, že správní rada potvrdila peněžní příspěvky na správní náklady společného podniku ve výši 4 900 000 EUR;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že ve lhůtě stanovené na 31. ledna 2018 nedokázal žádný z ostatních členů získat osvědčení pro náklady spojené s věcnými příspěvky na operační činnosti (IKOP) a s věcnými příspěvky na jiné činnosti (IKAA) za rok 2017; konstatuje, že podle odhadů dosáhly IKOP v roce 2017 částky 21,3 milionu EUR, což představuje pozitivní trend v souladu s běžnou křivkou S řízení programu; s uspokojením konstatuje, že deklarovaná kumulativní suma IKAA, kterou ostatní členové nahlásili do konce roku 2017, činila 130 milionů EUR, což přesahuje minimální částku 120 milionů EUR stanovenou podle nařízení o společném podniku;

9.  konstatuje, že do konce roku 2017 činily celkové příspěvky od odvětvových členů 169 800 000 EUR oproti peněžnímu příspěvku Unie ve výši 83 200 000 EUR;

10.  konstatuje, že v roce 2017 podepsal společný podnik 17 grantových dohod, které byly výsledkem výběrových řízení z roku 2017, a že hodnota činností v oblasti výzkumu a inovací u těchto výběrových řízení činila 110 900 000 EUR, z nichž společný podnik poskytne v rámci spolufinancování nejvýše 60 100 000 EUR;

11.  konstatuje dále, že zakládající členové mimo území Unie a přidružení členové souhlasili s tím, že své žádosti o spolufinancování omezí na 44,44 % celkových nákladů projektu, což je nejnižší míra za dobu provádění programu Horizont 2020; vítá skutečnost, že na výzvu k předkládání návrhů v roce 2017 reagovalo 120 MSP a že 50 malých a středních podniků bylo vybráno k poskytnutí finančních prostředků (tj. 25 %);

Výkonnost

12.  vítá skutečnost, že neexistence zavedených klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) již v programu Horizont 2020 nepředstavuje problém; lituje, že vzhledem k povaze projektů nejsou dosud k dispozici informace o třetím souboru klíčových ukazatelů výkonnosti; bere na vědomí, že odborníci vyzývají k další monitorovací činnosti a analýze, přičemž jasně rozlišují mezi skutečně dosaženými klíčovými ukazateli výkonnosti koncem každého roku a stanovenými klíčovými ukazateli výkonnosti;

13.  poukazuje na to, že poměr manažerských nákladů (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje spíše na štíhlou a efektivní organizační strukturu společného podniku;

14.  se znepokojením bere na vědomí průběžnou hodnotu aktivace mimorozpočtových zdrojů 0,9 koncem roku 2016; vyzývá společný podnik, aby učinil kroky k dosažení cílové aktivace mimorozpočtových zdrojů 1,18 v průběhu celého období 2014–2020;

15.  konstatuje, že odborníci zmiňují, že společný podnik již pomohl vytvořit kontinuitu a sdílel společnou vizi, pokud jde o železniční výzkum v rámci železniční komunity; vítá, že společný podnik mimoto napomohl budování důvěry mezi aktéry, kteří by jinak neměli možnost sdílet myšlenky a společné zájmy mimo obchodní situaci; poukazuje na to, že by měla být postupně posílena přítomnost provozovatelů železnic ve společném podniku;

16.  bere na vědomí názor odborníků, že existuje jisté nebezpečí, že společný podnik bude vnímán jako „uzavřená společnost“, zčásti z historických důvodů, které zůstávají v myšlení lidí; vyzývá společný podnik, aby tuto situaci řešil, a vyzývá k budování pokroku a důvěry, zvláště pomocí otevřených procesů při výběru budoucích inovačních témat a nových partnerů;

Výběr a přijímání zaměstnanců

17.  konstatuje, že v roce 2017 společný podnik přijal v souladu se svým plánem pracovních míst sedm zaměstnanců: právníka, administrativního a finančního asistenta, úředníka pro provoz a grantovou podporu a čtyři programové manažery;

18.  konstatuje, že na konci roku 2017 měl společný podnik 20 zaměstnanců z 23, které předpokládá plán pracovních míst;

Vnitřní kontrola

19.  konstatuje, že společný podnik zavedl spolehlivé kontrolní postupy ex ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech a že společný auditní útvar Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Komise („společný auditní útvar“) odpovídá za audit ex-post týkající se výkazu nákladů na projekt v rámci programu Horizont 2020; konstatuje dále, že podle stavu na konci roku 2017 byly nejdůležitější standardy vnitřní kontroly z větší části zavedeny, ale některá opatření ještě zbývá provést; vyzývá společný podnik, aby o tomto zavádění informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

20.  vítá, že společný podnik byl ochoten v roce 2018 vyzkoušet zjednodušené administrativní postupy a za tímto účelem zavedl pilotní vyplácení paušálních grantů ve vymezeném kontrolním rámci programu;

21.  bere na vědomí, že míra zbytkových chyb u programu Horizont 2020 byla podle Účetního dvora pod hranicí významnosti a činila 1,44 %, ačkoli se očekává, že při zohlednění návrhů auditních zpráv vzroste na přibližně 2,24 %;

22.  konstatuje, že následné kontroly v roce 2017 byly provedeny na reprezentativním vzorku společného podniku tvořeném 15 účastníky, kteří představují 1,3 milionu EUR z hlediska validovaného spolufinancování společného podniku; s politováním konstatuje, že u auditů provedených na reprezentativním vzorku společného podniku nebyly poskytnuty údaje o konkrétní míře chybovosti;

23.  uznává skutečnost, že útvar interního auditu plní úlohu interního auditora společného podniku a v tomto ohledu je nepřímo podřízen správní radě a výkonnému řediteli; konstatuje, že první audit spočíval ve stanovení rizikového profilu společného podniku s cílem vypracovat tříletý pracovní plán interních auditů; poukazuje na to, že v červnu 2017 byl předložen strategický plán interního auditu na období 2017–2019 a že bude předmětem každoročního přezkumu;

24.  konstatuje, že v roce 2017 Společný podnik pro palivové články a vodík 2 spolu se společným auditním útvarem zahájily první audit ex-post náhodného vzorku průběžných výkazů nákladů v rámci programu Horizont 2020; vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích tohoto auditu;

25.  bere s politováním na vědomí, že na konci roku 2017 nebyl v konkrétních oblastech potřebných pro zpracovávání věcných příspěvků společného podniku dokončen vývoj společných nástrojů Komise pro řízení a monitorování grantů programu Horizont 2020; vyzývá společný podnik, aby o tomto vývoji informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

26.  poukazuje na to, že bylo provedeno průběžné hodnocení Komise týkající se provozních činností společného podniku v rámci programu Horizont 2020 pokrývající období 2014 až 2016; konstatuje, že správní rada v červnu 2018 připravila a přijala akční plán; konstatuje, že již byly zahájeny některé kroky, a bere také na vědomí, že v rámci programu stávajícího finančního rámce nebudou řešena všechna doporučení;

Operační zakázky a granty

27.  konstatuje, že v otevřeném zadávacím řízení společného podniku na zajištění komunikačních služeb a služeb v oblasti organizace akcí s odhadovaným rozpočtem ve výši 1 200 000 EUR na období čtyř let byly zjištěny určité kvalitativní nedostatky. Konstatuje, že podle reakce společného podniku se společný podnik rozhodl neuvést minimální požadavky na finanční způsobilost proto, aby od účasti v nabídkovém řízení neodradil malé a střední podniky;

Další záležitosti

28.  vítá skutečnost, že společný podnik v návaznosti na připomínky, které vydal Účetní dvůr v rámci postupu udělení absolutoria na rok 2016, vypracoval vlastní strategii boje proti podvodům a akční plán;

29.  bere na vědomí, že společný podnik přijal pravidla pro střety zájmů u svých členů, orgánů, zaměstnanců, vyslaných zaměstnanců a členů řídící rady a že zavedl strategii boje proti podvodům, která je uzpůsobená jeho potřebám a doplňuje strategii Horizont 2020, včetně hodnocení rizik a příležitostí;

30.  trvá na významu spolupráce mezi společným podnikem a Agenturou Evropské unie pro železnice; vítá zapojení Agentury Evropské unie pro železnice do jednání správní rady společného podniku a do skupin, které vypracovaly víceletý akční plán; konstatuje mimoto, že společný podnik posoudil žádost o výzkum a inovace, již vyjádřila Agentura Evropské unie pro železnice s cílem zabránit překrývání činností.

31.  vítá synergie společného podniku s dalšími programy a fondy Unie, například s pilotním projektem Evropského parlamentu „Cesta k excelenci“, a vítá spolupráci s dalšími příslušnými projekty, jako je SEESAR nebo projekt Rail Baltica;

32.  vítá činnosti prováděné s cílem zvýšit viditelnost společného podniku online; bere na vědomí restrukturalizaci webové stránky, zavedení dvouměsíčního zpravodaje, zvýšení počtu návštěvníků i příznivců na sociálních sítích a mediálního pokrytí;

33.  vítá skutečnost, že společný podnik zavedl strategii boje proti podvodům, která je uzpůsobená jeho potřebám a doplňuje strategii programu Horizont 2020, včetně hodnocení rizik a příležitostí;

(1) Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail (Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9).

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí