Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2217(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0163/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0163/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0294

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 167kWORD 59k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0163/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 10.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 12.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0163/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 10.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 12.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0163/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Shift2Rail («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014 για περίοδο 10 ετών, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου(1)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και εταίροι του σιδηροδρομικού κλάδου (βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων κατασκευαστών σιδηροδρομικού εξοπλισμού, σιδηροδρομικές εταιρείες, διαχειριστές υποδομών και ερευνητικά κέντρα), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς στην κοινή επιχείρηση ως συνδεδεμένα μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι οι εξής: α) η επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου· β) η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος και η προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεών του· γ) η διασφάλιση της στροφής από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές· και δ) η διατήρηση της ηγετικής θέσης που κατέχει η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία στην παγκόσμια αγορά·

Δ.  τονίζει ότι η κοινή επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη αυτών των βασικών στόχων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάιο του 2016·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») παρέχει ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2017, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  σημειώνει ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 450 000 000 EUR, ποσό που θα πληρωθεί από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι τα κλαδικά μέλη της κοινής επιχείρησης εισφέρουν πόρους ανερχόμενους σε τουλάχιστον 470 000 000 EUR, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές σε είδος και χρήμα, ύψους τουλάχιστον 350 000 000 EUR, για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης και οι εισφορές σε είδος, ύψους τουλάχιστον 120 000 000 EUR, για τις συμπληρωματικές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης·

4.  υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν συνιστούν μεμονωμένη διαδικασία που χρησιμοποιεί έναν απλό κανόνα διαχείρισης διαδικασιών· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζονται τα έργα έρευνας και καινοτομίας που είναι σε θέση να εισαγάγουν καινοτόμες λύσεις στην αγορά· επισημαίνει ότι οι αλλαγές στον κανονισμό για την ίδρυση της κοινής επιχείρησης και στο καταστατικό της θα είναι πολύ σημαντικές για την ερχόμενη ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της· τονίζει, ιδίως, ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η χρήση της αρχής της πολυετούς χρηματοδότησης, καθώς και να θεσπιστούν ευέλικτα χρονοδιαγράμματα για τη δημοσίευση προτάσεων έργων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

5.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2017 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 68 600 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 44 100 000 EUR· τονίζει ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 94 % και 79 % αντίστοιχα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα χαμηλό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει ακόμη ότι στην πλειονότητά τους οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την κοινή επιχείρηση το 2017 ήταν προχρηματοδοτήσεις για έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα οποία επελέγησαν στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2017· σημειώνει ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών της κοινής επιχείρησης από προηγούμενα έτη ανήλθαν σε 7,6 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση της κοινής επιχείρησης, το συνολικό ποσό θεωρήθηκε ότι καλύπτει το πρώτο τρίμηνο του 2018 λόγω της χρονικής στιγμής της πληρωμής από την Επιτροπή·

6.  παρατηρεί ότι, από τα 411 500 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων 398 000 000 EUR ως ανώτατο ποσό της συνεισφοράς σε χρήμα της Ένωσης και των εισφορών σε χρήμα των μελών του κλάδου στις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης, ύψους 13 500 000 EUR) έως το τέλος του 2017, η κοινή επιχείρηση είχε αναλάβει υποχρεώσεις ύψους 158 800 000 EUR και είχε πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 78 600 000 EUR (19,1 % των χορηγηθέντων πόρων) για την υλοποίηση της πρώτης σειράς των έργων της· εξ αυτού προκύπτει ότι η κοινή επιχείρηση έχει μέχρι στιγμής συνάψει αλληλένδετες πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης και συμβάσεις προμηθειών για την υλοποίηση του 39 % του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της, σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας της κοινής επιχείρησης·

7.  διαπιστώνει ότι από τα 350 000 000 EUR εισφορών που προβλέπεται να καταβάλουν τα κλαδικά μέλη για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης, μέχρι το τέλος του 2017, δηλαδή τέσσερις μήνες αφότου η κοινή επιχείρηση είχε δρομολογήσει τα πρώτα έργα της στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα κλαδικά μέλη είχαν δηλώσει εισφορές σε είδος αξίας 34 900 000 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκ των οποίων είχαν πιστοποιηθεί τα 3 000 000 EUR· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές σε χρήμα για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης, ανερχόμενες σε 4 900 000 EUR·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μέχρι την προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2018, κανένα από τα άλλα μέλη δεν ήταν σε θέση να ζητήσει την πιστοποίηση των δαπανών του που σχετίζονται με συνεισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες (IKOP) και συνεισφορές σε είδος για άλλες δραστηριότητες (IKAA) για το έτος 2017· σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις των IKOP για το 2017 ανήλθαν σε 21,3 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει θετική τάση και συνάδει με τη συνήθη καμπύλη σχήματος S που παρουσιάζει η διαχείριση του προγράμματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δηλωθείσες σωρευτικές IKAA που δηλώθηκαν από άλλα μέλη έως το τέλος του 2017 ανήλθαν σε 130,0 εκατομμύρια EUR, ποσό που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό των 120,0 εκατομμυρίων EUR το οποίο καθορίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό για τη θέσπιση της κοινής επιχείρησης·

9.  παρατηρεί ότι, μέχρι το τέλος του 2017, το σύνολο των εισφορών από τα κλαδικά μέλη ανερχόταν σε 169 800 000 EUR έναντι της ύψους 83 200 000 EUR εισφοράς της Ένωσης σε χρήμα·

10.  σημειώνει ότι το 2017 η κοινή επιχείρηση υπέγραψε 17 συμφωνίες επιχορήγησης που προέκυψαν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2017, και ότι η αξία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας των εν λόγω προσκλήσεων ανήλθε σε 110 900 000 EUR, με συγχρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση έως το μέγιστο ποσό των 60 100 000 EUR·

11.  επισημαίνει περαιτέρω ότι τα ιδρυτικά μέλη εκτός της Ένωσης και τα συνδεδεμένα μέλη συμφώνησαν να περιορίσουν το αίτημά τους για συγχρηματοδότηση στο 44,44 % του συνολικού κόστους του έργου, το οποίο είναι το χαμηλότερο συνολικά για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· χαιρετίζει το γεγονός ότι 120 ΜΜΕ συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2017 και 50 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) επελέγησαν για χρηματοδότηση (25 %)·

Επιδόσεις

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η απουσία καθιερωμένων κύριων δεικτών επιδόσεων (ΚΔΕ) δεν αποτελεί πλέον ζήτημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με την τρίτη δέσμη βασικών δεικτών επιδόσεων δεν είναι ακόμη διαθέσιμες λόγω της φύσης των έργων· σημειώνει ότι οι εμπειρογνώμονες ζητούν περαιτέρω δραστηριότητες παρακολούθησης και ανάλυσης, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των πραγματικά επιτευχθέντων ΚΔΕ στο τέλος κάθε έτους και των προβλεπόμενων ΚΔΕ·

13.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5%, πράγμα που καταδεικνύει την λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

14.  σημειώνει με ανησυχία την ενδιάμεση αξία του αποτελέσματος μόχλευσης (0,9) στο τέλος του 2016· καλεί την κοινή επιχείρηση να λάβει μέτρα για να επιτύχει το αποτέλεσμα μόχλευσης που επιδιώκεται για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, δηλαδή 1,18·

15.  σημειώνει ότι οι εμπειρογνώμονες αναφέρουν πως η κοινή επιχείρηση συνέβαλε ήδη στη δημιουργία συνέχειας και κοινού οράματος για την έρευνα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, εντός της σιδηροδρομικής κοινότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, επιπλέον, η κοινή επιχείρηση έχει συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ παραγόντων που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και να συνομιλήσουν για κοινά συμφέροντα, έξω από μια εμπορική σχέση· παρατηρεί ότι η παρουσία σιδηροδρομικών φορέων στην κοινή επιχείρηση θα πρέπει να ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου·

16.  σημειώνει την άποψη των εμπειρογνωμόνων ότι υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί η κοινή επιχείρηση ως «κλειστή υπηρεσία», εν μέρει για ιστορικούς λόγους που παραμένουν στο μυαλό των πολιτών· καλεί την κοινή επιχείρηση να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και να οικοδομήσει πρόοδο και εμπιστοσύνη, ιδίως μέσω των ανοικτών διαδικασιών για την επιλογή μελλοντικών θεμάτων καινοτομίας και νέων εταίρων·

Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού

17.  σημειώνει ότι το 2017 η κοινή επιχείρηση προσέλαβε επτά υπαλλήλους, σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού της: έναν νομικό σύμβουλο, έναν βοηθό διοίκησης και οικονομικών, έναν υπεύθυνο υποστήριξης επιχειρήσεων και επιχορηγήσεων και τέσσερις διαχειριστές προγραμμάτων·

18.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2017, το προσωπικό της κοινής επιχείρησης απαρτιζόταν από 20 άτομα, από τα 23 που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει θεσπίσει αξιόπιστες διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχων με βάση την εξέταση των οικονομικών και επιχειρησιακών εγγράφων και ότι η κοινή υπηρεσία ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής (η «κοινή υπηρεσία ελέγχου») είναι αρμόδια για τον εκ των υστέρων έλεγχο των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει, επιπλέον, ότι από την κατάσταση στα τέλη του 2017 προκύπτει πως τα σημαντικότερα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) είχαν ως επί το πλείστον εφαρμοστεί, ενώ ορισμένα παρέμεναν ανολοκλήρωτα· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της κοινής επιχείρησης να δοκιμάσει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών το 2018, μέσω της εφαρμογής της δοκιμαστικής επιχορήγησης κατ’ αποκοπήν ποσού σε ένα περιορισμένο πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος·

21.  σημειώνει ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ήταν κάτω από το όριο σημαντικότητας σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανερχόμενο σε 1,44 %, αν και αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 2,24 % όταν ληφθούν υπόψη τα σχέδια εκθέσεων ελέγχου·

22.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τους εκ των υστέρων ελέγχους το 2017, το αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινής επιχείρησης προσδιορίστηκε σε 15 συμμετοχές που αντιπροσωπεύουν 1,3 εκατομμύρια EUR από πλευράς επικυρωμένης συγχρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν παρέχεται συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος σε σχέση με τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν για το αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινής επιχείρησης·

23.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή της κοινής επιχείρησης, και, στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλει εμμέσως έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή· σημειώνει ότι η πρώτη αποστολή ελέγχου συνίστατο στη δημιουργία ενός προφίλ κινδύνου της κοινής επιχείρησης με στόχο την κατάρτιση ενός τριετούς προγράμματος εργασίας εσωτερικού ελέγχου· παρατηρεί ότι το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου 2017-2019 της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2017 και θα αναθεωρείται ετησίως·

24.  σημειώνει ότι το 2017 η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», μαζί με την κοινή υπηρεσία ελέγχου, δρομολόγησε τον πρώτο εκ των υστέρων έλεγχο τυχαίου δείγματος των ενδιάμεσων δηλώσεων δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020»· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του λογιστικού ελέγχου·

25.  σημειώνει με λύπη ότι, στο τέλος του 2017, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η ανάπτυξη ορισμένων απαιτούμενων πτυχών στα κοινά εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020» της Επιτροπής, απαραίτητων για την επεξεργασία των εισφορών σε είδος της κοινής επιχείρησης· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές·

26.  παρατηρεί ότι πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», οι οποίες καλύπτουν την περίοδο από το 2014 έως το 2016· σημειώνει ότι, τον Ιούνιο του 2018, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο ένα σχέδιο δράσης· σημειώνει ότι ορισμένες ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει και λαμβάνει υπόψη ότι δεν θα καλυφθούν όλες οι συστάσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος πλαισίου·

Επιχειρησιακές συμβάσεις και επιχορηγήσεις

27.  σημειώνει ότι παρατηρήθηκαν ορισμένες ποιοτικού χαρακτήρα αδυναμίες στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία της κοινής επιχείρησης για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1 200 000 EUR για τέσσερα έτη· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση της κοινής επιχείρησης, η κοινή επιχείρηση αποφάσισε να μην θεσπίσει ελάχιστη χρηματοδοτική ικανότητα προκειμένου να μην αποθαρρύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην πρόσκληση υποβολής προσφορών·

Άλλα θέματα

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση έχει θεσπίσει τη δική της στρατηγική και το δικό της σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης, ως διορθωτικά μέτρα σε συνέχεια των κύριων παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής για το 2016·

29.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει θεσπίσει κανόνες που διέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη, τα όργανα, το προσωπικό και το αποσπασμένο προσωπικό της, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, και έχει θέσει σε εφαρμογή μια ειδικά προσαρμοσμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης που συμπληρώνει τη στρατηγική του προγράμματος «Ορίζων 2020», και περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που ενέχει·

30.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της κοινής επιχείρησης και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του ERA στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της κοινής επιχείρησης και στις ομάδες που συνέταξαν το πολυετές σχέδιο δράσης· σημειώνει, επιπλέον, ότι η κοινή επιχείρηση αξιολόγησε το αίτημα για έρευνα και καινοτομία που προέρχεται από τον ERA με στόχο να αποφευχθούν επικαλύψεις δραστηριοτήτων.

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνέργειες της κοινής επιχείρησης με άλλα προγράμματα και ταμεία της Ένωσης, όπως, για παράδειγμα, το δοκιμαστικό έργο «Κλίμακα αριστείας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και επιδοκιμάζει τη συνεργασία με άλλα συναφή έργα, όπως τα προγράμματα «SESAR» ή «Rail Baltica»·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί με σκοπό την αύξηση της διαδικτυακής προβολής της κοινής επιχείρησης· λαμβάνει υπό σημείωση την αναδιάρθρωση του δικτυακού τόπου, την εισαγωγή του διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, τους ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κάλυψη από τον Τύπο·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση έχει θέσει σε εφαρμογή μια ειδικά προσαρμοσμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, που συμπληρώνει τη στρατηγική του προγράμματος «Ορίζων 2020» και περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που ενέχει.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail (ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου