Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2217(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0163/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0163/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0294

Hyväksytyt tekstit
PDF 147kWORD 45k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2217(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Shift2Rail-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta 16. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 642/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0163/2019),

1.  myöntää Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Shift2Rail-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2217(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Shift2Rail-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta 16. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 642/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0163/2019),

1.  hyväksyy Shift2Rail-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2217(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0163/2019),

A.  ottaa huomioon, että Shift2Rail-yhteisyritys, jäljempänä ’yhteisyritys’, perustettiin kesäkuussa 2014 neuvoston asetuksella (EU) N:o 642/2014(1) kymmenen vuoden ajaksi;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat unioni, jota edustaa komissio, ja rautatieteollisuutta edustavat kumppanit (keskeiset sidosryhmät, joihin kuuluu rautatiekaluston valmistajia, rautatieyhtiöitä, rataverkon haltijoita ja tutkimuskeskuksia), ja että muut tahot voivat osallistua yhteisyritykseen assosioituneina osakkaina;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen tavoitteet ovat a) yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen perustaminen, b) Euroopan rautatiejärjestelmän houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn lisääminen ja sen innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen edistäminen, c) liikennemuotosiirtymän tieliikenteestä rautateille varmistaminen ja d) Euroopan rautatieteollisuuden johtavan aseman ylläpitäminen maailmanmarkkinoilla;

D.  korostaa, että yhteisyrityksellä on oltava tarvittavat taloudelliset, aineelliset ja henkilöresurssit, jotta se voi saavuttaa nämä keskeiset tavoitteet tehokkaasti ja vaikuttavasti;

E.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa toukokuussa 2016;

Yleistä

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyrityksen tilinpäätös 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  toteaa, että unioni osallistuu yhteisyrityksen toimintakuluihin enintään 450 000 000 eurolla, jotka maksetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta; toteaa, että teollisuutta edustavien yhteisyrityksen osakkaiden rahoitusosuus on vähintään 470 000 000 euroa, joka sisältää vähintään 350 000 000 euron luontois- ja käteissuoritukset yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin ja hallinnollisiin kuluihin ja vähintään 120 000 000 euron luontoissuoritukset yhteisyrityksen täydentäviin toimiin;

4.  muistuttaa, että tutkimus ja innovointi eivät ole erillinen prosessi, jossa noudatetaan yksinkertaista prosessien hallinnan sääntöä; korostaa näin ollen, että on erittäin tärkeää tunnistaa tutkimus- ja innovointihankkeiden joukosta ne, joiden avulla markkinoille voidaan tuoda innovatiivisia ratkaisuja; korostaa, että yhteisyrityksen perustamisesta annettuun asetukseen ja yhteisyrityksen yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset ovat erittäin tärkeitä yhteisyrityksen tulevan kehityksen kannalta, jotta sen tehokkuutta voidaan parantaa; korostaa erityisesti, että on tarpeen säätää monivuotista rahoitusta koskevan periaatteen noudattamisesta ja hyväksyä joustavat aikataulut hanke-ehdotusten julkaisemiselle;

Talousarvio- ja varainhallinto

5.  panee merkille, että varainhoitovuoden 2017 lopullisessa talousarviossa yhteisyrityksen käytettävissä oli maksusitoumusmäärärahoja 68 000 000 euroa ja maksumäärärahoja 44 100 000 euroa; korostaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 94 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 79 prosenttia, mikä on vähän etenkin maksumäärärahojen osalta; toteaa lisäksi, että suurin osa yhteisyrityksen vuonna 2017 suorittamista maksuista oli ennakkomaksuja Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, jotka oli valittu vuoden 2017 ehdotuspyyntöjen perusteella; panee merkille, että edeltäviltä vuosilta oli käyttämättä yhteisyrityksen maksumäärärahoja 7,6 miljoonaa euroa; toteaa, että yhteisyrityksen vastauksen mukaan komission maksun ajoituksen vuoksi kokonaismäärän katsottiin kattavan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen;

6.  panee merkille, että yhteisyritys oli sitonut sille osoitetusta 411 500 000 euron määrästä (johon sisältyi 398 000 000 euroa unionin käteissuoritusten enimmäismääränä ja 13 500 000 euroa yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin tarkoitettuja teollisuutta edustavien osakkaiden käteissuorituksia) vuoden 2017 loppuun mennessä 158 800 000 euroa ja suorittanut maksuja 78 600 000 euroa (19,1 prosenttia osoitetuista varoista) ensimmäisen aallon hankkeiden täytäntöönpanoon; toteaa tämän osoittavan, että yhteistyrityksellä on tällä hetkellä toisistaan riippuvaisia monivuotisia avustus- ja hankintasopimuksia, jotka koskevat 39 prosentin osuuden täytäntöönpanoa yhteisyrityksen tutkimus- ja innovointiohjelmasta yhteisyrityksen monivuotisen työohjelman mukaisesti;

7.  panee merkille, että teollisuutta edustavien osakkaiden vastuulla oli 350 000 000 euron rahoitusosuudet yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin ja hallinnollisiin kuluihin ja että ne raportoivat vuoden 2017 loppuun mennessä – neljä kuukautta sen jälkeen, kun yhteisyritys oli käynnistänyt ensimmäiset Horisontti 2020 -hankkeensa – suorittaneensa luontoissuorituksina 34 900 000 euroa operatiivisiin toimiin ja että tästä määrästä 3 000 000 euroa oli varmennettu; toteaa, että hallintoneuvosto oli validoinut 4 900 000 euroa käteissuorituksia yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin;

8.  pitää valitettavana, että määräaikaan eli 31. tammikuuta 2018 mennessä yksikään muista jäsenistä ei ollut saanut varmennettua kustannuksiaan, jotka liittyivät vuonna 2017 toimintakustannuksiin osoitettuihin luontoissuorituksiin (IKOP) ja muihin toimiin osoitettuihin luontoissuorituksiin (IKAA); panee merkille, että vuoden 2017 IKOP-ennakkoarviot olivat 21,3 miljoonaa euroa, eli ne olivat kehittymässä myönteiseen suuntaan ja olivat ohjelmien hallinnoinnin tavanomaisen S-käyrän mukaiset; panee tyytyväisenä merkille, että muiden jäsenten vuoden 2017 loppuun mennessä ilmoittama kumulatiivinen IKAA oli 130 miljoonaa euroa eli ylitti 120 miljoonan euron vähimmäismäärän, joka on vahvistettu yhteisyrityksen perustamisasetuksessa;

9.  toteaa, että teollisuutta edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuudet olivat vuoden 2017 loppuun mennessä 169 800 000 euroa ja unionin käteissuoritukset olivat puolestaan 83 200 000 euroa;

10.  panee merkille, että vuonna 2017 yhteisyritys teki vuoden 2017 ehdotuspyyntöjen perusteella 17 avustussopimusta ja että pyyntöihin liittyvien tutkimus- ja innovointitoimien arvo oli 110 900 000 euroa, josta yhteisyrityksen on osarahoitettava enintään 60 100 000 euroa;

11.  panee lisäksi merkille, että muut perustajaosakkaat kuin unioni ja assosioituneet osakkaat sopivat, että niiden yhteisrahoituspyyntö rajoitetaan 44,44 prosenttiin hankkeen kokonaiskustannuksista, mikä on pienin kokonaismäärä Horisontti 2020 -ohjelmassa; pitää myönteisenä, että vuoden 2017 ehdotuspyyntöön osallistui 120 pk-yritystä ja että 50 pk-yritystä valikoitui rahoituksen saajiksi (25 prosenttia);

Toiminnan tuloksellisuus

12.  pitää myönteisenä, että määritettyjen keskeisten tulosindikaattoreiden puuttuminen ei enää ole ongelma Horisontti 2020 -ohjelmassa; pitää valitettavana, että kolmansia keskeisiä tulosindikaattoreita ei ole vielä saatavilla hankkeiden luonteen vuoksi; toteaa, että asiantuntijat vaativat lisäämään valvontaa ja analyyseja sekä erottamaan selkeästi toisistaan kunkin vuoden lopussa saavutetut keskeiset tulosindikaattorit ja suunnitellut tulosindikaattorit;

13.  toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintatalousarvio) oli alle viisi prosenttia, mikä viittaa siihen, että yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin kevyt ja tehokas;

14.  panee huolestuneena merkille, että vuoden 2016 lopun alustavaksi vipuvaikutuskertoimeksi arvioitiin 0,9; kehottaa yhteisyritystä ryhtymään toimiin vipuvaikutuksen nostamiseksi koko jaksolle 2014–2020 asetettuun tavoitetasoon 1,18;

15.  panee merkille, että asiantuntijat mainitsevat, että yhteisyritys on jo auttanut luomaan jatkuvuutta ja yhteistä visiota rautatiealan tutkimuksesta rautatieyhteisössä; panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on lisäksi auttanut rakentamaan luottamusta niiden toimijoiden välille, joilla muuten ei olisi mahdollisuutta jakaa ajatuksia ja yhteisiä etuja kaupallisen tilanteen ulkopuolella; toteaa, että rautatiealan toimijoiden osallistumista yhteisyritykseen olisi vahvistettava pitkällä aikavälillä;

16.  panee merkille asiantuntijoiden näkemyksen, jonka mukaan on olemassa vaara, että yhteisyritystä pidetään ”suljettuna kuppikuntana”, mikä johtuu osittain edelleen kansalaisten mielissä olevista historiallisista syistä; kehottaa yhteisyritystä korjaamaan tilanteen ja luomaan kehitystä ja luottamusta erityisesti tulevien innovaatioaiheiden ja uusien kumppanien valintaa koskevien avointen menettelyjen avulla;

Henkilöstön valinta ja palvelukseenotto

17.  panee merkille, että vuonna 2017 yhteisyritys otti palvelukseen henkilöstötaulukkonsa mukaisesti seitsemän henkilöstön jäsentä: oikeudellisen asiantuntijan, hallinto- ja taloushallintoavustajan, operaatioissa ja avustuksissa avustavan virkailijan ja neljä ohjelmajohtajaa;

18.  panee merkille, että vuoden 2017 lopussa yhteisyrityksen palveluksessa oli 20 henkilöä henkilöstötaulukossa määrätyistä 23 henkilöstä;

Sisäinen valvonta

19.  panee merkille, että yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt ja että komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yhteinen tarkastus (yhteinen tarkastustoiminto) on vastuussa Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin liittyvien kuluilmoitusten jälkitarkastuksesta; toteaa lisäksi, että vuoden 2017 lopun tilanteesta havaittiin, että tärkeimmät sisäisen valvonnan standardit oli pantu enimmiltä osin täytäntöön ja että joitakin toimia on vielä toteutettava; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle näiden standardien täytäntöönpanosta;

20.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys oli halukas kokeilemaan vuonna 2018 hallintomenettelyjen yksinkertaistamista panemalla täytäntöön kertasuorituksena myönnettävää avustusta koskevan kokeilun rajoitetussa ohjelmavalvontakehyksessä;

21.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Horisontti 2020 -ohjelman jäännösvirhetaso ei ollut olennainen (1,44 prosenttia), vaikka sen odotetaan nousevan noin 2,24 prosenttiin, kun otetaan huomioon tarkastuskertomusten luonnokset;

22.  panee merkille, että vuoden 2017 jälkitarkastuksia varten yhteisyrityksen edustavaksi otokseksi määriteltiin 15 osallistumista, mikä vastaa validoituna yhteisrahoituksen määränä 1,3:a miljoonaa euroa; pitää valitettavana, ettei yhteisyrityksen edustavaa otosta koskevien tarkastusten osalta ole annettu erityistä virhetasoa;

23.  toteaa, että sisäinen tarkastus hoitaa yhteisyrityksen sisäisen tarkastajan tehtäviä ja että tältä osin se raportoi hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle epäsuorasti; panee merkille, että ensimmäinen tarkastustehtävä muodostui riskiprofiilin laatimisesta yhteisyritykselle, jotta voidaan laatia kolmivuotinen sisäisen tarkastuksen työsuunnitelma; panee merkille, että sisäisen tarkastuksen strateginen tarkastussuunnitelma vuosille 2017–2019 esitettiin kesäkuussa 2017 ja sitä tarkastellaan uudelleen vuosittain;

24.  toteaa, että yhteisyritys käynnisti vuonna 2017 yhdessä yhteisen tarkastustoiminnon kanssa ensimmäisen jälkitarkastuksen, joka kohdistui Horisontti 2020 -puiteohjelman välimaksuja koskevien kuluilmoitusten satunnaisotokseen; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän tarkastuksen tuloksista;

25.  pitää valitettavana, että vuoden 2017 lopussa ei ollut vielä saatu päätökseen komission yhteisiin Horisontti 2020 -avustusten hallinnointi- ja seurantavälineisiin liittyvää kehitystyötä, joka oli tarpeen erityisesti yhteisyrityksen luontoissuoritusten käsittelemiseksi; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden asioiden edistymisestä;

26.  panee merkille, että komissio suoritti väliarvioinnin yhteisyrityksen Horisontti 2020 ‑ohjelman piiriin kuuluvista operatiivista toimista vuosina 2014–2016; toteaa, että hallintoneuvosto laati ja hyväksyi toimintasuunnitelman kesäkuussa 2018; panee merkille, että osa toimista on jo aloitettu, ja ottaa huomioon, että rahoituskehyksessä ei kohdenneta toimia kaikkiin väliarvioinnissa esitettyihin suosituksiin;

Operatiiviset hankinnat ja avustukset

27.  panee merkille, että yhteisyrityksen viestintä- ja tapahtumapalveluihin soveltamassa avoimessa hankintamenettelyssä havaittiin joitakin laadullisia puutteita ja että palveluiden arvioidut määrärahat neljälle vuodelle olivat 1 200 000 euroa; panee merkille yhteisyrityksen vastauksen, jonka mukaan se päätti olla käyttämättä vakavaraisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotta vältettäisiin se, että pienet ja keskisuuret yritykset eivät olisi halunneet osallistua;

Muut kysymykset

28.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on laatinut oman petostentorjuntastrategiansa ja toimintasuunnitelmansa vastauksena tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esittämiin tärkeimpiin huomautuksiin;

29.  panee merkille, että yhteisyritys on hyväksynyt säännöt, jotka koskevat sen jäseniin, elimiin, henkilöstöön ja lähetettyyn henkilöstöön sekä sen hallintoneuvoston jäseniin liittyviä eturistiriitoja, ja on ottanut käyttöön Horisontti 2020-strategiaa täydentävän räätälöidyn petostentorjuntastrategian, johon sisältyy arvio sen riskeistä ja mahdollisuuksista;

30.  painottaa yhteisyrityksen ja Euroopan unionin rautatieviraston välisen yhteistyön merkitystä; pitää myönteisenä rautatieviraston osallistumista yhteisyrityksen hallintoneuvoston ja monivuotisen toimintasuunnitelman laadintaryhmien kokouksiin; panee lisäksi merkille, että yhteisyritys arvioi rautatieviraston tutkimus- ja innovointipyynnön päällekkäisen toiminnan välttämiseksi;

31.  pitää myönteisenä yhteisyrityksen yhteisvaikutusta muiden unionin ohjelmien ja rahastojen kanssa, joista on esimerkkinä Euroopan parlamentin pilottihanke ”huippuosaamisen portaikko”, ja suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön muiden asiaankuuluvien hankkeiden, kuten SESAR-hankkeen tai Rail Baltica -hankkeen kanssa;

32.  pitää myönteisenä pyrkimyksiä lisätä yhteisyrityksen näkyvyyttä internetissä; panee merkille verkkosivuston uuden rakenteen, kahden kuukauden välein ilmestyvän uuden uutiskirjeen käyttöönoton sekä kasvun kävijämäärissä, sosiaalisen median seuraajien määrässä ja lehdistönäkyvyydessä;

33.  pitää myönteisenä sitä, että yhteisyrityksessä on otettu käyttöön Horisontti 2020 ‑strategiaa täydentävä räätälöity petostentorjuntastrategia, johon sisältyy sen riskien ja mahdollisuuksien arviointi.

(1) Neuvoston asetus (EU) N:o 642/2014, annettu 16. kesäkuuta 2014, Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9).

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö