Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2217(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0163/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0163/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0294

Usvojeni tekstovi
PDF 157kWORD 55k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. (2018/2217(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0163/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća Shift2Rail za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.,

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća Shift2Rail, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 10.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 2.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 177, 17.6.2014., str. 9.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. (2018/2217(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0163/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća Shift2Rail, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 10.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 12.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 177, 17.6.2014., str. 9.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. (2018/2217(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0163/2019),

A.  budući da je zajedničko poduzeće Shift2Rail („Zajedničko poduzeće”) osnovano u lipnju 2014. za razdoblje od deset godina Uredbom Vijeća (EU) 642/2014(1);

B.  budući da su članovi osnivači Unija, koju predstavlja Komisija, i partneri iz željezničkog sektora (ključni dionici, uključujući proizvođače željezničke opreme, željezničke prijevoznike, upravitelje infrastrukture i istraživačke centre) i da drugi subjekti mogu sudjelovati u Zajedničkom poduzeću kao pridruženi partneri;

C.  budući da su ciljevi Zajedničkog poduzeća: (a) uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora (b) povećanje atraktivnosti i konkurentnosti europskog željezničkog sustava i poticanje njegovih inovativnih tehnologija i rješenja (c) osiguranje modalnog prelaska s cestovnog prometa i (d) održavanje vodeće pozicije europske željezničke industrije na svjetskom tržištu;

D.  ističe da Zajedničko poduzeće treba dobiti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse kako bi se ti ključni ciljevi mogli učinkovito i djelotvorno ostvariti;

E.  budući da je Zajedničko poduzeće u svibnju 2016. započelo sa samostalnim radom;

Općenito

1.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. („Izvješće Revizorskog suda”) u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2016. te rezultati poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da najveći mogući doprinos Unije aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosi 450 000 000 EUR, a isplaćuje se iz programa Obzor 2020.; napominje da sektorski partneri uključeni u Zajedničko poduzeće doprinose sredstvima u iznosu od najmanje 470 000 000 EUR, od čega su najmanje 350 000 000 EUR doprinosi u naravi i novčani doprinosi za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća, a najmanje 120 000 000 EUR doprinosi u naravi za dodatne aktivnosti Zajedničkog poduzeća;

4.  podsjeća da istraživanja i inovacije nisu izoliran proces koji se koristi jednostavnim pravilom za upravljanje procesima; stoga ističe da je vrlo važno da se među projektima za istraživanja i inovacije utvrde oni koji na tržište mogu donijeti inovativna rješenja; ističe da će izmjene Uredbe o uspostavi Zajedničkog poduzeća te izmjene u njegovim statutima biti vrlo važne za sljedeću fazu razvoja Zajedničkog poduzeća u cilju poboljšanja njegove učinkovitosti; posebno naglašava da je potrebno predvidjeti primjenu načela višegodišnjeg financiranja i donijeti fleksibilne rasporede za objavljivanje prijedloga projekata;

Upravljanje proračunom i financijama

5.  napominje da je konačni proračun za financijsku godinu 2017. dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 68 600 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 44 100 000 EUR; ističe da su stope iskorištenosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 94 % odnosno 79 %, što je niska razina, posebno za odobrena sredstva za plaćanje; također napominje da su većina plaćanja koja je Zajedničko poduzeće izvršilo 2017. bile isplate pretfinanciranja za projekte u okviru programa Obzor 2020. koji su odabrani na temelju poziva na podnošenje prijedloga iz 2017. godine; napominje da su neiskorištena odobrena sredstva za plaćanje Zajedničkog poduzeća iz prethodnih godina iznosila 7,6 milijuna EUR; na temelju odgovora Zajedničkog poduzeća napominje da se smatralo da će puni iznos pokriti prvo tromjesečje 2018. zbog vremenskog rasporeda plaćanja Komisije;

6.  napominje da je Zajedničko poduzeće do kraja 2017. od 411 500 000 EUR (uključujući 398 000 000 EUR kao maksimalni novčani doprinos Unije i novčani doprinos sektorskih partnera za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća u iznosu od 13 500 000 EUR) preuzelo obveze u iznosu od 158 800 000 EUR i isplatilo 78 600 000 EUR (19,1 % dodijeljenih sredstava) za provedbu svojeg prvog kruga projekata; iz toga proizlazi da je Zajedničko poduzeće dosad sklopilo međuovisne višegodišnje sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovore o javnoj nabavi za provedbu 39 % svojeg programa za istraživanje i inovacije, u skladu sa svojim višegodišnjim programom rada;

7.  prima na znanje činjenicu da su od 350 000 000 EUR doprinosa koje sektorski partneri trebaju dati za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća ti članovi do kraja 2017., odnosno četiri mjeseca nakon što je Zajedničko poduzeće započelo s provedbom svojih prvih projekata u okviru programa Obzor 2020., prijavili doprinose u naravi za operativne aktivnosti u iznosu od 34 900 000 EUR, od čega je potvrđeno 3 000 000 EUR; prima na znanje da je upravni odbor potvrdio novčane doprinose u iznosu od 4 900 000 EUR za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća;

8.  žali zbog činjenice da do roka utvrđenog za 31. siječnja 2018. nisu potvrđeni troškovi nijednog drugog člana povezani s operativnim doprinosom u naravi i doprinosom u naravi za druge aktivnosti u 2017.; napominje da je procijenjena vrijednost operativnih doprinosa u naravi 2017. iznosila 21,3 milijuna EUR, što predstavlja pozitivan trend u skladu s uobičajenom S-krivuljom programskog upravljanja; izražava zadovoljstvo zbog toga što je prijavljeni kumulativni doprinos u naravi za druge aktivnosti koje su do kraja 2017. prijavili ostali članovi iznosio 130 milijuna EUR, što je iznad minimalnog iznosa od 120 milijuna EUR utvrđenog u skladu s Uredbom o uspostavi Zajedničkog poduzeća;

9.  primjećuje da su na kraju 2017. ukupni doprinosi partnera iz željezničkog sektora iznosili 169 800 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije iznosili 83 200 000 EUR;

10.  napominje da je 2017. Zajedničko poduzeće potpisalo 17 ugovora o bespovratnim sredstvima kao rezultat poziva na podnošenje prijedloga iz 2017. i da je vrijednost aktivnosti u području istraživanja i razvoja povezanih s tim pozivima iznosila 110 900 000 EUR, koje je trebalo sufinancirati Zajedničko poduzeće u maksimalnom iznosu od 60 100 000 EUR;

11.  nadalje, napominje da su se članovi osnivači koji nisu Unija i pridruženi članovi dogovorili ograničiti svoj zahtjev za sufinanciranje na 44,44 % od ukupnih troškova projekta, što je najniži ukupni iznos za program Obzor 2020.; pozdravlja činjenicu da je u pozivu na podnošenje prijedloga iz 2017. sudjelovalo 120 malih i srednjih poduzeća te da je njih 50 odabrano za financiranje (25 %);

Uspješnost

12.  pozdravlja činjenicu da nedostatak utvrđenih ključnih pokazatelja uspješnosti više nije problem u okviru programa Obzor 2020.; izražava žaljenje zbog toga što informacije o trećem skupu ključnih pokazatelja uspješnosti još nisu dostupne zbog naravi projekata; napominje da stručnjaci pozivaju na daljnje praćenje aktivnosti i analizu, uz jasno razlikovanje stvarno ostvarenih ključnih pokazatelja uspješnosti na kraju svake godine i predviđenih ključnih pokazatelja uspješnosti;

13.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

14.  sa zabrinutošću primjećuje da je srednja vrijednost učinka poluge na kraju 2016. iznosila 0,9; poziva Zajedničko poduzeće da poduzme korake kako bi ostvarilo ciljani učinak poluge od 1,18 tijekom cijelog razdoblja od 2014. do 2020. godine;

15.  napominje da stručnjaci tvrde da je Zajedničko poduzeće već pomoglo stvoriti kontinuitet i zajedničku viziju istraživanja u željezničkom sektoru u okviru željezničke zajednice; osim toga, pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće pridonijelo izgradnji povjerenja između sudionika koji inače ne bi imali priliku dijeliti ideje i zajedničke interese izvan komercijalne situacije; napominje da bi s vremenom trebalo povećati zastupljenost željezničkih prijevoznika u Zajedničkom poduzeću;

16.  podsjeća da stručnjaci smatraju da postoji određena opasnost da se zajedničko poduzeće smatra „zatvorenom trgovinom”, djelomično i zbog povijesnih razloga kojima se ljudi još uvijek vode; poziva Zajedničko poduzeće da se pozabavi time i da se stvori napredak i povjerenje koji će se osobito izgraditi putem otvorenih postupaka odabira budućih tema za inovacije i novih partnera;

Odabir osoblja i zapošljavanje

17.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće 2017. zaposlilo sedmero zaposlenika u skladu s planom radnih mjesta: pravnog službenika, administrativnog i financijskog asistenta, operativnog službenika i službenika za potporu za bespovratna sredstva te četiri upravitelja programa;

18.  prima na znanje da je na kraju 2017. Zajedničko poduzeće imalo 20 zaposlenika od 23 koliko je predviđeno planom radnih mjesta;

Unutarnja kontrola

19.  napominje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo pouzdane postupke ex ante kontrole na temelju pregleda financijske i operativne dokumentacije te da je Zajednička služba za reviziju Komisijine glavne uprave za istraživanje i inovacije („Zajednička služba za reviziju”) odgovorna za ex post reviziju zahtjeva za povrat troškova za projekte u okviru programa Obzor 2020.; osim toga, napominje da je stanje na kraju 2017. pokazalo da su najvažniji standardi unutarnje kontrole u velikoj mjeri provedeni, uz neke mjere koje tek treba provesti; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o toj provedbi;

20.  pozdravlja spremnost Zajedničkog poduzeća da tijekom 2018. pokuša pojednostavniti administrativne postupke provedbom pilot-projekta jednokratnih bespovratnih sredstava u ograničenom okviru kontrole programa;

21.  prima na znanje da je stopa preostale pogreške za program Obzor 2020. bila ispod praga značajnosti, prema podacima Revizorskog suda, u visini od 1,44 %, iako se očekuje da će porasti na oko 2,24 % kada se uzmu u obzir nacrti izvješća o reviziji;

22.  napominje da je za ex post kontrole tijekom 2017. reprezentativni uzorak Zajedničkog poduzeća utvrđen na 15 sudionika u vrijednosti od 1,3 milijuna EUR odobrenog sufinanciranja Zajedničkog poduzeća; izražava žaljenje zbog činjenice da nije utvrđena posebna stopa pogreške kad je riječ o reviziji reprezentativnog uzorka Zajedničkog poduzeća;

23.  prima na znanje činjenicu da služba Komisije za unutarnju reviziju vrši ulogu unutarnjeg revizora Zajedničkog poduzeća i u tom smislu neizravno podnosi izvješće upravnom odboru i izvršnom direktoru; prima na znanje da se prva revizorska misija sastojala u utvrđivanju profila rizika Zajedničkog poduzeća s ciljem utvrđivanja trogodišnjeg radnog plana unutarnje revizije; primjećuje da je strateški plan unutarnje revizije koji je donijela Služba za unutarnju reviziju za razdoblje 2017. – 2019. predstavljen u lipnju 2017. i da će se revidirati svake godine;

24.  napominje da je Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik 2 u 2017. zajedno sa Zajedničkom službom za reviziju pokrenulo prvu ex post reviziju nasumičnog uzorka zahtjeva za povrat tijekom provedbe u okviru programa Obzor 2020.; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o rezultatima te revizije;

25.  sa žaljenjem napominje da do kraja 2017. u zajedničke alate Komisije za upravljanje bespovratnim sredstvima u okviru programa Obzor 2020. i njihovo praćenje nisu u cijelosti uvedene posebne izmjene potrebne za obradu doprinosa u naravi koje prima Zajedničko poduzeće; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o tome;

26.  konstatira da je Komisija provela privremenu evaluaciju operativnih aktivnosti Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016.; napominje da je upravni odbor pripremio i u lipnju 2018. usvojio akcijski plan; napominje da su neke mjere već pokrenute i uzima u obzir da sve preporuke neće biti obuhvaćene trenutačnim financijskim okvirnim programom;

Operativna nabava i bespovratna sredstva

27.  napominje da su utvrđeni određeni kvalitativni nedostatci u otvorenom postupku koji je Zajedničko poduzeće pokrenulo u svrhu nabave komunikacijskih usluga i usluga organiziranja događanja s procijenjenim proračunom od 1 200 000 EUR za razdoblje od četiri godine; napominje da je Zajedničko poduzeće, kako je samo navelo, odlučilo da neće uvesti uvjet minimalne financijske sposobnosti kako ne bi obeshrabrilo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u tom postupku javne nabave;

Ostala pitanja

28.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće izradilo vlastitu strategiju borbe protiv prijevara i akcijski plan za provedbu glavnih opažanja Revizorskog suda u okviru razrješnice za 2016.;

29.  napominje da je Zajedničko poduzeće usvojilo pravila o sukobu interesa u pogledu svojih članova, tijela, osoblja i upućenog osoblja, kao i članova upravnog odbora, te je uvelo prilagođenu strategiju borbe protiv prijevara kojom dopunjuje strategiju Obzor 2020., uključujući procjenu rizika i prilika koje donosi;

30.  inzistira na važnosti suradnje između Zajedničkog poduzeća i Agencije Europske unije za željeznice (ERA); pozdravlja sudjelovanje ERA-e na sastancima upravnog odbora Zajedničkog poduzeća i u skupinama koje su izradile višegodišnji akcijski plan; nadalje, napominje da je Zajedničko poduzeće procijenilo zahtjev ERA-e za istraživanje i inovacije kako bi se izbjeglo preklapanje aktivnosti;

31.  pozdravlja sinergije Zajedničkog poduzeća s drugim programima i fondovima Unije, na primjer s pilot-projektom Europskog parlamenta pod nazivom „Put do izvrsnosti” (engl. Stairways to Excellence) i pozdravlja suradnju s drugim relevantnim projektima kao što su SESAR ili Rail Baltica;

32.  pozdravlja aktivnosti poduzete radi povećanja vidljivosti Zajedničkog poduzeća na internetu; prima na znanje restrukturiranje internetskih stranica, uvođenje dvomjesečnog biltena, povećanje broja posjetitelja, pratitelja na društvenim medijima i medijske pokrivenosti;

33.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće uvelo prilagođenu strategiju borbe protiv prijevara kojom dopunjuje strategiju Obzor 2020., uključujući procjenu rizika i prilika koje donosi.

(1) Uredba Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail (SL L 177, 17.6.2014., str. 9.).

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti