Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2217(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0163/2019

Texte depuse :

A8-0163/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0294

Texte adoptate
PDF 156kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2217(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0163/2019),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 10.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 12.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2217(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0163/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 10.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 12.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2217(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0163/2019),

A.  întrucât întreprinderea comună Shift2Rail (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată în iunie 2014 pentru o perioadă de 10 ani prin Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului(1);

B.  întrucât membrii fondatori sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, și o serie de parteneri din sectorul feroviar (părți interesate principale, inclusiv producători de echipamente feroviare, companii feroviare, administratori de infrastructură și centre de cercetare), existând posibilitatea ca și alte entități să participe la Întreprinderea comună în calitate de membri asociați;

C.  întrucât Întreprinderea comună are ca obiective: (a) crearea unui spațiu feroviar european unic; (b) creșterea atractivității și a competitivității sistemului feroviar european și încurajarea tehnologiilor și soluțiilor inovatoare ale acestuia; (c) asigurarea unui transfer modal de la transportul rutier; și (d) menținerea poziției de lider pe piața mondială a sectorului feroviar european;

D.  subliniază că Întreprinderea comună trebuie să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a atinge aceste obiective-cheie în mod eficace și eficient;

E.  întrucât Întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în mai 2016,

Aspecte generale

1.  ia act de faptul că raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017 („raportul Curții”) prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2017 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  observă faptul că contribuția maximă a Uniunii la activitățile Întreprinderii comune este de 450 000 000 EUR, aceasta fiind plătită în cadrul Programului Orizont 2020; constată că membrii din sectorul industrial ai Întreprinderii comune au obligația de a contribui cu resurse în valoare de cel puțin 470 000 000 EUR, constând în contribuții în natură și în numerar de cel puțin 350 000 000 EUR la activitățile operaționale și la costurile administrative ale Întreprinderii comune și în contribuții în natură în valoare de cel puțin 120 000 000 EUR la activitățile suplimentare ale Întreprinderii comune;

4.  reamintește că cercetarea și inovarea nu reprezintă un proces izolat care folosește o regulă simplă pentru gestionarea proceselor; subliniază, prin urmare, că este foarte important să se identifice printre proiectele de cercetare și inovare cele care sunt capabile să aducă soluții inovatoare pe piață; subliniază că modificările aduse Regulamentului de instituire a Întreprinderii comune și statutului său vor fi foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a Întreprinderii comune în vederea creșterii eficienței sale; subliniază, în special, că este necesar să se prevadă aplicarea principiului finanțării multianuale și să se adopte calendare flexibile pentru publicarea propunerilor de proiecte;

Gestiunea bugetară și financiară

5.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2017 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 68 600 000 EUR și credite de plată în valoare de 44 100 000 EUR; subliniază faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 94 %, respectiv de 79 %, ceea ce reprezintă un nivel scăzut, în special la creditele de plată; constată, în plus, că cea mai mare parte a plăților efectuate de Întreprinderea comună în 2017 erau plăți de prefinanțare pentru proiecte aferente programului Orizont 2020 selectate în cadrul cererilor de propuneri din 2017; constată că creditele de plată neutilizate ale Întreprinderii comune din exercițiile anterioare s-au ridicat la 7,6 milioane EUR; ia act de faptul că, potrivit răspunsului Întreprinderii comune, suma totală a trebuit să acopere primul trimestru al anului 2018, dat fiind momentul în care Comisia a efectuat plata;

6.  constată că, din cei 411 500 000 EUR (inclusiv 398 000 000 EUR reprezentând contribuția maximă în numerar a Uniunii și contribuția în numerar a membrilor din sectorul industrial la costurile administrative ale Întreprinderii comune în cuantum de 13 500 000 EUR) până la sfârșitul exercițiului 2017, Întreprinderea comună a realizat angajamente în valoare de 158 800 000 EUR și plăți în valoare de 78 600 000 EUR (19,1 % din fondurile alocate) pentru execuția primului val de proiecte; acest lucru arată că Întreprinderea comună a semnat deocamdată acorduri de grant multianuale interdependente și contracte de achiziție pentru implementarea a 39 % din programul său de cercetare și inovare, în concordanță cu programul său de lucru multianual;

7.  este conștient că din cei 350 000 000 EUR reprezentând contribuții care trebuiau să fie vărsate de membrii din sector pentru activitățile operaționale și costurile administrative ale Întreprinderii comune, acești membri raportaseră, până la sfârșitul exercițiului 2017, și anume la patru luni după ce Întreprinderea comună își lansase primele proiecte Orizont 2020, contribuții în natură în valoare de 34 900 000 EUR pentru activitățile operaționale, sumă din care 3 000 000 EUR fuseseră certificați; observă că consiliul de conducere validase contribuții în numerar în valoare de 4 900 000 EUR pentru costurile administrative ale Întreprinderii comune;

8.  regretă că, până la termenul-limită de 31 ianuarie 2018, niciunul dintre ceilalți membri nu a fost în măsură să își certifice cheltuielile legate de contribuțiile operaționale în natură și contribuțiile în natură la alte activități aferente exercițiului 2017; ia act de faptul că estimările pentru contribuțiile operaționale în natură pentru 2017 au fost de 21,3 milioane EUR, ceea ce a reprezentat o tendință pozitivă în conformitate cu curba în S obișnuită a gestionării programului; se declară mulțumit de faptul că contribuțiile în natură la alte activități cumulate declarate de ceilalți membri până la sfârșitul lui 2017 s-au ridicat la 130,0 milioane EUR, valoare care depășește suma minimă de 120,0 milioane EUR stabilită în conformitate cu Regulamentul de înființare a Întreprinderii comune;

9.  observă că, la sfârșitul exercițiului 2017, contribuțiile totale din partea membrilor din sectorul industrial se ridicau la 169 800 000 EUR, comparativ cu contribuția în numerar din partea Uniunii, în valoare de 83 200 000 EUR;

10.  ia act de faptul că, în 2017, Întreprinderea comună a semnat 17 acorduri de grant încheiate în urma cererilor de propuneri lansate în 2017 și că, pentru respectivele cereri de propuneri, valoarea fondurilor alocate activităților de cercetare și inovare se ridica la suma de 110 900 000 EUR, care urma să fie cofinanțată de Întreprinderea comună cu o sumă de maximum 60 100 000 EUR;

11.  constată, de asemenea, că ceilalți membrii fondatori decât Uniunea și membrii asociați au convenit să își limiteze cererile de cofinanțare la 44,44 % din costul total al proiectului, reprezentând, per global, cea mai mică valoare pentru programul Orizont 2020; salută faptul că 120 de IMM-uri au participat la cererea de oferte din 2017, iar 50 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) au fost selecționate pentru finanțare (25 %);

Performanța

12.  salută faptul că lipsa unor indicatori-cheie de performanță (ICP) stabiliți nu mai reprezintă o problemă în cadrul programului Orizont 2020; regretă că informațiile privind al treilea set de ICP nu sunt încă disponibile din cauza naturii proiectelor; ia act de faptul că experții cer să se facă mai multă monitorizare și analiză, făcând o distincție clară între ICP obținuți efectiv la sfârșitul fiecărui an și ICP preconizați;

13.  observă că raportul costurilor de gestionare (bugetul administrativ/operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a Întreprinderii comune;

14.  constată cu îngrijorare valoarea intermediară a efectului de levier de 0,9 la sfârșitul lui 2016; invită Întreprinderea comună să ia măsuri pentru ca efectul de levier vizat pe parcursul întregii perioade 2014-2020 să atingă obiectivul de 1,18;

15.  ia act de faptul că experții menționează că Întreprinderea comună a contribuit deja la crearea unei continuități și a unei viziuni comune pentru cercetarea în domeniul feroviar în cadrul comunității feroviare; salută faptul că, în plus, Întreprinderea comună a contribuit la consolidarea încrederii între actorii care, altfel, nu ar avea posibilitatea de a face schimb de idei și interese comune în afara unei situații comerciale; observă că prezența operatorilor feroviari în Întreprinderea comună ar trebui consolidată în timp;

16.  ia act de faptul că experții consideră că există un anumit pericol ca Întreprinderea comună să fie considerată un „magazin închis”, parțial din cauza unor motive istorice care rămân în mintea oamenilor; invită Întreprinderea comună să abordeze acest aspect și să genereze progrese și încredere, în special prin intermediul proceselor deschise de selecție a viitoarelor teme de inovare și a noilor parteneri;

Selecția personalului și recrutarea

17.  observă că, în 2017, Întreprinderea comună a recrutat șapte angajați în conformitate cu schema de personal: un jurist, un asistent administrativ și financiar, un ofițer de sprijin pentru operațiuni și granturi, precum și patru manageri de program;

18.  constată că, la sfârșitul lui 2017, numărul total al membrilor personalului Întreprinderii comune se ridica la 20, din totalul de 23 prevăzut în schema de personal;

Controlul intern

19.  ia act de faptul că Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile, bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale, și că Serviciul comun de audit al Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei („Serviciul comun de audit”) este responsabil de auditul ex post al declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor din cadrul programului Orizont 2020; remarcă, de asemenea, că, conform situației de la sfârșitul lui 2017, standardele de control intern cele mai importante erau, în mare parte, implementate, însă rămâneau de finalizat câteva acțiuni; invită Întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceste implementări;

20.  salută disponibilitatea Întreprinderii comune de a încerca în 2018 o simplificare a procedurilor administrative prin punerea în aplicare a pilotului de granturi forfetare într-un cadru limitat de control al programului;

21.  ia act de faptul că rata de eroare reziduală pentru programul Orizont 2020 a fost sub pragul de semnificație, potrivit Curții de Conturi („Curtea”), fiind de 1,44 %, deși se preconizează că aceasta crește cu aproximativ 2,24 % dacă se iau în considerare proiectele de rapoarte de audit;

22.  constată că pentru controalele ex post din 2017, eșantionul reprezentativ al Întreprinderii comune a fost identificat la 15 participații, reprezentând cofinanțări validate ale Întreprinderii comune în valoare de 1,3 milioane EUR; regretă faptul că nu se prevede o rată de eroare specifică în legătură cu auditurile efectuate în cazul eșantionului reprezentativ al Întreprinderii comune;

23.  recunoaște faptul că Serviciul de Audit Intern îndeplinește rolul de auditor intern al Întreprinderii comune și, în acest sens, este subordonat indirect consiliului de conducere și directorului executiv; ia act de faptul că prima misiune de audit a constat în crearea unui profil de risc al Întreprinderii comune, cu scopul de a stabili un plan trienal de activitate în materie de audit intern; observă că Planul strategic de audit intern al Serviciului de Audit Intern pentru perioada 2017-2019 a fost prezentat în iunie 2017 și că acesta va fi revizuit anual;

24.  ia act de faptul că, în 2017, întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen 2, împreună cu Serviciul comun de audit, a lansat primul audit ex post al unui eșantion aleatoriu format din declarații de cheltuieli intermediare aferente programului Orizont 2020; invită Întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui audit;

25.  constată cu regret că, la sfârșitul exercițiului 2017, instrumentele comune utilizate de Comisie pentru gestionarea și monitorizarea granturilor din cadrul programului Orizont 2020 nu își finalizaseră dezvoltările specifice care erau necesare pentru prelucrarea contribuțiilor în natură aduse Întreprinderii comune; invită Întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceste dezvoltări;

26.  observă că evaluarea intermediară a Comisiei privind activitățile operaționale ale Întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020, care acoperă perioada 2014-2016, a fost efectuată; ia act de faptul că planul de acțiune a fost pregătit și adoptat de consiliul de conducere în iunie 2018; ia act de faptul că au fost deja inițiate unele acțiuni și ia în considerare că nu toate recomandările vor fi abordate în cadrul actualului program-cadru financiar;

Achizițiile pentru activitățile operaționale și granturile

27.  ia act de faptul că au fost observate câteva deficiențe de natură calitativă la nivelul procedurii deschise lansate de Întreprinderea comună pentru achiziția de servicii de comunicare și de organizare de evenimente, cu un buget estimat de 1 200 000 EUR pentru o durată de patru ani; constată, din răspunsul Întreprinderii comune, că aceasta a decis să nu introducă o capacitate financiară minimă, pentru a nu descuraja participarea IMM-urilor la procedura de ofertare;

Alte aspecte

28.  salută faptul că Întreprinderea comună și-a stabilit propria strategie antifraudă și propriul plan de acțiune, ca acțiune de remediere în urma principalelor observații ale Curții în cadrul descărcării de gestiune din 2016;

29.  ia act de faptul că Întreprinderea comună a adoptat norme care reglementează conflictele de interese în ceea ce privește membrii, organismele, personalul și personalul detașat, precum și membrii consiliului de conducere și a introdus o strategie antifraudă specifică ce completează strategia Orizont 2020, inclusiv o evaluare a riscurilor și oportunităților;

30.  insistă asupra importanței cooperării dintre Întreprinderea comună și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA); salută implicarea ERA în reuniunile consiliului de conducere al Întreprinderii comune și în grupurile care au elaborat planul de acțiune multianual; constată, de asemenea, că Întreprinderea comună a evaluat cererea de cercetare și inovare provenită de la ERA, pentru a evita suprapunerea activităților;

31.  salută sinergiile realizate de Întreprinderea comună cu alte programe și fonduri ale Uniunii, de exemplu proiectul-pilot al Parlamentului European intitulat „Scara excelenței”, și salută cooperarea cu alte proiecte relevante, cum ar fi proiectul SESAR sau proiectul „Rail Baltica”;

32.  salută activitățile întreprinse pentru a spori vizibilitatea online a Întreprinderii comune; ia act de restructurarea site-ului de internet, de introducerea buletinului informativ bilunar, de creșterea numărului de vizitatori, de numărul de abonați ai platformelor de socializare și de acoperirea mediatică;

33.  salută faptul că Întreprinderea comună a instituit o strategie antifraudă personalizată, care completează strategia Orizont 2020, inclusiv o evaluare a riscurilor și oportunităților sale.

(1) Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail (JO L 177, 17.6.2014, p. 9).

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate