Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2217(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0163/2019

Predkladané texty :

A8-0163/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0294

Prijaté texty
PDF 167kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 (2018/2217(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014 o založení spoločného podniku Shift2Rail(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0163/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Shift2Rail absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Shift2Rail, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9.
(6) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 (2018/2217(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014 o založení spoločného podniku Shift2Rail(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0163/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Shift2Rail, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9.
(6) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 (2018/2217(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0163/2019),

A.  keďže spoločný podnik Shift2Rail (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v júni 2014 na obdobie 10 rokov nariadením Rady (EÚ) č. 642/2014(1);

B.  keďže zakladajúcimi členmi sú Únia zastúpená Komisiou a priemyselní partneri z odvetvia železničnej dopravy (kľúčové zainteresované strany vrátane výrobcov železničných zariadení, železničných podnikov, správcov infraštruktúry a výskumných stredísk) a zároveň sa na spoločnom podniku ako pridružení členovia môžu zúčastňovať ostatné subjekty;

C.  keďže ciele spoločného podniku sú: a) dosiahnuť jednotný európsky železničný priestor; b) zvýšiť príťažlivosť a konkurencieschopnosť európskeho železničného systému a podporovať inovatívne technológie a riešenia; c) zabezpečiť prechod z cestnej dopravy; zachovať vedúce postavenie európskeho železničného odvetvia na svetových trhoch;

D.  zdôrazňuje, že spoločný podnik musí dostať potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohol účinne a efektívne dosiahnuť tieto kľúčové ciele;

E.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v máji 2016;

Všeobecne

1.  uznáva, že správa Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rok končiaci sa 31. decembra 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  uznáva, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2017 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

3.  konštatuje, že maximálna výška príspevku Únie na činnosti spoločného podniku je 450 000 000 EUR, ktorá sa uhradí z programu Horizont 2020; konštatuje, že členovia spoločného podniku zastupujúci priemysel majú v priebehu existencie spoločného podniku prispieť sumou aspoň 470 000 000 EUR, z toho minimálne 350 000 000 EUR tvoria nepeňažné a peňažné príspevky na prevádzkové činnosti a administratívne náklady spoločného podniku a minimálne 120 000 000 EUR nepeňažné príspevky na jeho doplnkové činnosti;

4.  pripomína, že výskum a inovácia nie sú izolovaným procesom, pri ktorom by sa používalo jednoduché pravidlo pre riadenie procesu; zdôrazňuje preto, že je veľmi dôležité určiť spomedzi projektov v oblasti výskumu a inovácie tie, ktoré sú schopné priniesť na trh inovatívne riešenia; zdôrazňuje, že zmeny v nariadení, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik, a v jeho stanovách budú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj spoločného podniku s cieľom zlepšiť jeho efektívnosť; zdôrazňuje najmä, že treba počítať s uplatňovaním zásady viacročného financovania a prijať pružné harmonogramy zverejňovania návrhov projektov;

Rozpočet a finančné riadenie

5.  konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2017 pripravený na čerpanie zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 68 600 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 44 100 000 EUR; zdôrazňuje, že miera využívania viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov bola 94 % resp. 79 %, čo predstavuje nízku úroveň, najmä pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky; okrem toho konštatuje, že väčšina platieb, ktoré spoločný podnik uhradil v roku 2017, boli platby predbežného financovania projektov programu Horizont 2020 vybraných na základe výziev na predkladanie návrhov z roku 2017; konštatuje, že nevyužité platobné rozpočtové prostriedky spoločného podniku z predchádzajúcich rokov predstavovali 7,6 milióna EUR; konštatuje, že podľa odpovede spoločného podniku mala celá suma pokryť prvý štvrťrok 2018 v dôsledku načasovania platby Komisie;

6.  poznamenáva, že zo sumy 411 500 000 EUR (vrátane maximálneho peňažného príspevku Únie vo výške 398 000 000 EUR a peňažného príspevku členov zastupujúcich priemysel na administratívne náklady spoločného podniku vo výške 13 500 000 EUR) do konca roka 2017 spoločný podnik prijal záväzky vo výške 158 800 000 EUR a uhradil platby vo výške 78 600 000 EUR (19,1 % vyčlenených finančných prostriedkov) na vykonávanie prvej vlny projektov; to poukazuje na to, že spoločný podnik v súčasnosti podpísal vzájomne previazané viacročné dohody o grantoch a verejné zákazky na plnenie 39 % programu spoločného podniku v oblasti výskumu a inovácií v súlade s viacročným pracovným programom spoločného podniku;

7.  uznáva skutočnosť, že z príspevkov členov zastupujúcich priemysel vo výške 350 000 000 EUR na prevádzkové činnosti a administratívne náklady spoločného podniku do konca roka 2017, t. j. štyri mesiace po tom, ako spoločný podnik začal svoje prvé projekty programu Horizont 2020, členovia zastupujúci priemysel vykázali nepeňažné príspevky vo výške 34 900 000 EUR na prevádzkové činnosti, z ktorých 3 000 000 EUR boli osvedčené; konštatuje, že správna rada potvrdila peňažné príspevky na administratívne náklady spoločného podniku vo výške 4 900 000 EUR;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že do 31. januára 2018 žiadny z ostatných členov nebol schopný získať osvedčenie nákladov súvisiacich s nepeňažnými príspevkami na prevádzku (ďalej len „IKOP“) a s nepeňažnými príspevkami na iné činnosti (ďalej len „IKAA“) za rok 2017; konštatuje, že podľa odhadov boli IKOP na rok 2017 vo výške 21,3 milióna EUR, čo predstavuje pozitívny trend zodpovedajúci bežnej krivke S riadenia programu; vyjadruje uspokojenie s tým, že deklarovaná kumulatívna suma IKAA, ktorú ostatní členovia nahlásili do konca roka 2017, predstavovala 130 miliónov EUR, čo je viac ako minimálna suma 120 miliónov EUR stanovená v súlade s nariadením o zriadení spoločného podniku;

9.  poznamenáva, že do konca roka 2017 celkové príspevky členov zastupujúcich priemysel dosiahli sumu 169 800 000 EUR v porovnaní s peňažným príspevkom Únie vo výške 83 200 000 EUR;

10.  konštatuje, že v roku 2017 spoločný podnik podpísal 17 dohôd o grantoch vyplývajúcich z výziev na predkladanie návrhov z roku 2017 a že hodnota činností v oblasti výskumu a inovácie v súvislosti s týmito výzvami na predkladanie návrhov dosiahla 110 900 000 EUR, ktoré mal spolufinancovať spoločný podnik maximálne do výšky 60 100 000 EUR;

11.  ďalej konštatuje, že zakladajúci členovia iní ako Únia a pridružení členovia súhlasili s obmedzením svojej žiadosti o spolufinancovanie na 44,44 % celkových nákladov na projekt, čo v prípade programu Horizont 2020 predstavuje najnižšiu celkovú mieru; víta skutočnosť, že 120 malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) sa zúčastnilo na výzve na predloženie návrhov v roku 2017 a 50 MSP bolo vybraných na financovanie (25 %);

Výkonnosť

12.  víta skutočnosť, že chýbajúce zavedené kľúčové ukazovatele výkonnosti (ďalej len „KPI“) už nie sú v rámci programu Horizont 2020 problémom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie o treťom súbore kľúčových ukazovateľov výkonnosti ešte nie sú k dispozícii z dôvodu povahy projektov; berie na vedomie, že experti požadujú ďalšiu monitorovaciu činnosť a analýzu, pričom jasne rozlišujú medzi skutočne dosiahnutými KPI na konci každého roka a plánovanými KPI;

13.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny/operačný rozpočet) zostáva pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru spoločného podniku;

14.  so znepokojením berie na vedomie prechodnú hodnotu pákového efektu na úrovni 0,9 na konci roka 2016; vyzýva spoločný podnik, aby prijal opatrenia na dosiahnutie cieľového pákového efektu počas celého obdobia rokov 2014 – 2020 vo výške 1,18;

15.  berie na vedomie, že experti uvádzajú, že spoločný podnik už pomohol vytvoriť kontinuitu a spoločnú víziu výskumu v oblasti železničnej dopravy v rámci železničného spoločenstva; víta skutočnosť, že spoločný podnik okrem toho pomohol vybudovať dôveru medzi aktérmi, ktorí by inak nemali možnosť vymieňať si nápady a spoločné záujmy mimo obchodnej situácie; poznamenáva, že prítomnosť prevádzkovateľov železničnej dopravy v spoločnom podniku by sa časom mala posilniť;

16.  berie na vedomie názor expertov, že existuje určité nebezpečenstvo, že sa spoločný podnik bude považovať za „uzavretý klub“, a to čiastočne z historických dôvodov, ktoré zostávajú v mysliach ľudí; vyzýva spoločný podnik, aby tento problém riešil, usiloval o pokrok a budoval dôveru, a to najmä prostredníctvom otvorených postupov týkajúcich sa výberu budúcich inovačných tém a nových partnerov;

Výber a prijímanie zamestnancov

17.  konštatuje, že spoločný podnik v roku 2017 v súlade so svojím plánom pracovných miest prijal sedem zamestnancov: právnika, administratívneho a finančného asistenta, úradníka pre prevádzku a grantovú podporu a štyroch programových manažérov;

18.  konštatuje, že na konci roku 2017 personál spoločného podniku pozostával z 20 z celkového počtu 23 zamestnancov stanovených podľa plánu pracovných miest;

Vnútorná kontrola

19.  konštatuje, že spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy kontroly ex ante založené na finančných a operačných administratívnych previerkach a že útvar pre spoločný audit generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu Komisie (ďalej len „útvar pre spoločný audit“) je zodpovedný za audit ex post žiadostí o preplatenie nákladov v rámci programu Horizont 2020; okrem toho konštatuje, že situácia na konci roka 2017 ukázala, že najdôležitejšie štandardy vnútornej kontroly boli do veľkej miery zavedené, pričom niektoré opatrenia sa musia dokončiť; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o týchto plneniach;

20.  víta pripravenosť spoločného podniku vyskúšať v roku 2018 zjednodušenie administratívnych postupov zavedením pilotného režimu paušálnych grantov v ohraničenom rámci kontroly programu;

21.  berie na vedomie, že zvyšková chybovosť v programe Horizont 2020 bola pod úrovňou významnosti podľa Dvora audítorov, a to vo výške 1,44 %, aj keď sa očakáva, že sa po zohľadnení návrhov správ o audite táto úroveň zvýši približne na 2,24 %;

22.  konštatuje, že v prípade kontrol ex post v roku 2017 bola reprezentatívna vzorka spoločného podniku určená na 15 účastníkov, čo predstavuje 1,3 milióna EUR z hľadiska overeného spolufinancovania spoločného podniku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súvislosti s auditmi vykonanými pre reprezentatívnu vzorku podniku spoločného podniku nie je poskytnutá žiadna konkrétna miera chybovosti;

23.  uznáva skutočnosť, že Útvar pre vnútorný audit plní úlohu vnútorného audítora spoločného podniku a v tejto súvislosti nepriamo podlieha správnej rade a výkonnému riaditeľovi; konštatuje, že prvý audit zahŕňal vytvorenie rizikového profilu spoločného podniku s cieľom vypracovať trojročný pracovný plán vnútorného auditu; poznamenáva, že strategický plán vnútorného auditu útvaru pre vnútorný audit na roky 2017 – 2019 bol predložený v júni 2017 a že sa bude každoročne preskúmavať;

24.  berie na vedomie, že v roku 2017 začal spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 spolu s útvarom pre spoločný audit prvý audit ex post náhodnej vzorky priebežných žiadostí o preplatenie nákladov v rámci programu Horizont 2020; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch tohto auditu;

25.  s poľutovaním konštatuje, že ku koncu roka 2017 v rámci spoločných nástrojov Komisie na riadenie a monitorovanie grantov programu Horizont 2020 neboli dokončené špecifické činnosti potrebné pre spracovanie nepeňažných príspevkov spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o tomto vývoji;

26.  poznamenáva, že priebežné hodnotenie prevádzkových činností spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020, ktoré uskutočnila Komisia za obdobie rokov 2014 až 2016, bolo vykonané; berie na vedomie, že správna rada v júni 2018 vypracovala a prijala akčný plán; berie na vedomie, že niektoré opatrenia sa už začali uplatňovať a skutočnosť, že nie všetky odporúčania sa budú riešiť v rámci súčasného rámcového finančného programu;

Prevádzkové verejné obstarávanie a granty

27.  berie na vedomie, že bolo zaznamenaných niekoľko kvalitatívnych nedostatkov vo verejnej súťaži spoločného podniku na obstaranie komunikačných služieb a služieb organizovania podujatí s odhadovaným rozpočtom 1 200 000 EUR na 4 roky; konštatuje, že podľa odpovede spoločného podniku sa spoločný podnik rozhodol nezaviesť minimálnu finančnú kapacitu, aby neodrádzala od účasti MSP na výzve na predkladanie ponúk;

Ďalšie otázky

28.  víta to, že spoločný podnik zaviedol vlastnú stratégiu boja proti podvodom a akčný plán ako prostriedok nápravy zameraný na hlavné pripomienky Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom za rok 2016;

29.  poznamenáva, že spoločný podnik prijal pravidlá upravujúce konflikt záujmov, pokiaľ ide o jeho členov, orgány, zamestnancov a vyslaných pracovníkoch, ako aj členov správnej rady, a zaviedol prispôsobenú stratégiu boja proti podvodom, ktorá dopĺňa stratégiu programu Horizont 2020, vrátane posúdenia rizík a príležitostí;

30.  trvá na dôležitosti spolupráce spoločného podniku a Železničnej agentúry Európskej únie (ďalej len „ERA“); víta účasť agentúry ERA na zasadnutiach správnej rady spoločného podniku a skupín, ktoré vypracovali viacročný akčný plán; okrem toho konštatuje, že spoločný podnik posúdil žiadosť ERA o výskum a inovácie s cieľom predísť prekrývaniu činností;

31.  víta súčinnosť spoločného podniku s inými programami a fondmi Únie, napríklad pilotným projektom Európskeho parlamentu Stairways to Excellence, a víta spoluprácu s ostatnými príslušnými projektmi, ako je SESAR alebo Rail Baltica;

32.  víta činnosti na zvýšenie viditeľnosti spoločného podniku na internete; berie na vedomie reštrukturalizáciu webového sídla, zavedenie elektronického bulletinu vychádzajúceho každé dva mesiace, zvýšenie počtu návštevníkov, priaznivcov na sociálnych médiách a tlačové spravodajstvo;

33.  víta skutočnosť, že spoločný podnik zaviedol cielenú stratégiu boja proti podvodom doplňujúcu stratégiu Horizont 2020 vrátane hodnotenia jej rizík a príležitostí.

(1) Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail (Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9).

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia