Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0243(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0298

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 917kWORD 264k
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας ***I
P8_TA(2019)0298A8-0173/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0460),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, τα άρθρα 209 και 212 και το άρθρο 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0275/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0173/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 45 της 4.2.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 163.
(3) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 295.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
P8_TC1-COD(2018)0243

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 209, 212 και 322 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Γενικός στόχος του προγράμματος «Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») θα πρέπει να είναι η παροχή του οικονομικού πλαισίου που θα στηρίξει την προάσπιση και η προώθηση των αξιών, των αρχών και των θεμελιωδών και των συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, και στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). [Τροπολογία 1]

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, η Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής της δράσης και μεταξύ αυτών και των άλλων πολιτικών της, και εργάζεται για την επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους τους τομείς των διεθνών σχέσεων. Το ευρύ φάσμα δράσεων που επιτρέπει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο της ΣΕΕ.

(2α)  Σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, δηλαδή τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ισότητα και την αλληλεγγύη, καθώς και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, περιλαμβανομένων των πολιτικών της Ένωσης που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των στόχων που περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Η ενωσιακή δράση θα πρέπει να ευνοεί την τήρηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. [Τροπολογία 2]

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΕΕ, η Ένωση αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού.

(3α)   Σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στο πεδίο του πολιτισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. [Τροπολογία 3]

(4)  Ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ είναι η μείωση και, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εξάλειψη της φτώχειας. Η πολιτική της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία συμβάλλει επίσης στους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των αναπτυσσομένων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΕΕ, και για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΣΕΕ. [Τροπολογία 4]

(5)  Η Ένωση εξασφαλίζει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής όπως απαιτείται από το άρθρο 208 ΣΛΕΕ. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα είναι καθοριστικό στοιχείο της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη («Θεματολόγιο 2030») το οποίο εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015(5). Η διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ενσωματώθηκε στην ατζέντα 2030, απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις όλων των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα — σε εθνικό επίπεδο, εντός της Ένωσης, σε άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών για την αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται. [Τροπολογία 5]

(6)  Ο παρών μηχανισμός προβλέπει δράσεις προς υποστήριξη των εν λόγω στόχων και των πολιτικών εξωτερικής δράσης και βασίζεται στις δράσεις που είχαν προηγουμένως υποστηριχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014(6)· εσωτερική συμφωνία του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)(7) και εκτελεστικός κανονισμός(8), κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014(9), κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 230/2014(10), κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014(11), κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2014(12), κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014(13), κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2014(14), απόφαση αριθ. 466/2014/EE, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009(15) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2017/1601(16).

(7)  Το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης είναι η επιδίωξη μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες και αξίες, με την πολυμερή προσέγγιση ως βασική της αρχή και τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. Το θεματολόγιο του 2030, μαζί με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή(17) (η «συμφωνία του Παρισιού») και το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα(18) συνιστούν την απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις παγκόσμιες προκλήσεις και τάσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ατζέντα του 2030, στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), είναι ένα πλαίσιο μετασχηματισμού για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και την προώθηση ειρηνικών και δίκαιων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, που ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή και εργάζεται για την προστασία των ωκεανών και των δασών. Είναι διεθνής στο πεδίο εφαρμογής της και παρέχει ένα ολοκληρωμένο κοινό πλαίσιο για δράση που εφαρμόζεται στην Ένωση, στα κράτη μέλη και στους εταίρους της. Εξισορροπεί τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζει τις σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ στόχων και επιδιώξεων. H ατζέντα του 2030 θέτει ως στόχο να μεριμνά για όλους τους ανθρώπους και επιδιώκει να βοηθήσει πρωτίστως εκείνους που υστερούν περισσότερο. H υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 θα συντονίζεται στενά μαζί με τις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να δίνουν διαπνέονται από τις αρχές και τους στόχους που περιλαμβάνονται στην ατζέντα του 2030, στη συμφωνία του Παρισιού και στο πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα και να συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης αυτών και στις ολοκληρωμένες δράσεις που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς στόχους με σύνοικο τρόπο, χωρίς να υπονομεύουν άλλους στόχους. [Τροπολογία 6]

(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καθοδηγείται από τις βασίζεται στις πέντε προτεραιότητες που θεσπίζονται στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (η «συνολική στρατηγική»)(19), η οποία παρουσιάστηκε στις 19 Ιουνίου 2016 και η οποία εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης και το πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη εξωτερική δέσμευση σε σύμπραξη με άλλους εταίρους, για την προαγωγή των αξιών και των συμφερόντων της. Η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, να προωθήσει τον διάλογο πολιτικής και τις συλλογικές αποκρίσεις στις προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας. Η δράση της θα πρέπει να στηρίζει τα θεμελιώδη συμφέροντα, τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης σε όλες τις πτυχές της, μεταξύ των οποίων η προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας, η διατήρηση της ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων, η διαμεσολάβηση και η ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις, με τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα στάδια, η εξασφάλιση της πυρηνικής διασφάλισης, η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, η καταπολέμηση αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της βίαιης εκτόπισης και η συνδρομή σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, με τη στήριξη της εμπορικής πολιτικής, της οικονομικής η επιδίωξη των συνθηκών για τη δημιουργία ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για την προστασία των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση ποιοτικής παιδείας για όλους, η υποστήριξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και βασισμένης σε κανόνες και αξίες εμπορικής πολιτικής, ως εργαλείου για την ανάπτυξη και για να βελτιωθούν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, της οικονομικής και πολιτιστικής διπλωματίας και της οικονομικής συνεργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως σε περιοχές συγκρούσεων, την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την προαγωγή της διεθνούς διάστασης των πολιτικών της Ένωσης. Για την προώθηση των θεμελιωδών συμφερόντων, αρχών και αξιών της, η Ένωση θα πρέπει να τηρεί και να προωθεί τις αρχές του σεβασμού των υψηλών κοινωνικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, του κράτους δικαίου, του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων με σεβασμό προς το ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. [Τροπολογία 7]

(9)  Η νέα εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να βασίζεται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη («η κοινή αντίληψη»)(20), που υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 2017, η οποία παρέχει το πλαίσιο για μια κοινή προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργασία από την Ένωση και τα κράτη μέλη της για την εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 και του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα. Η εξάλειψη της φτώχειας, η αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, η μέριμνα για όλους τους ανθρώπους, η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να διέπουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 8]

(9α)  Εκτός από την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα, τη συνολική στρατηγική της ΕΕ, και την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, που αποτελούν το πρωταρχικό πλαίσιο πολιτικής, τα ακόλουθα έγγραφα και οι μελλοντικές αναθεωρήσεις τους θα πρέπει επίσης να διέπουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού:

   το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·
   οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις και η σφαιρική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, του 2013·
   η σφαιρική προσέγγιση για την εφαρμογή από την ΕΕ των αποφάσεων αριθ. 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·
   το πρόγραμμα της Ένωσης για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων·
   τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2011 για την πρόληψη των συγκρούσεων·
   η γενική ιδέα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης και διαλόγου της ΕΕ·
   το πανενωσιακό στρατηγικό πλαίσιο για τη στήριξη της μεταρρύθμισης στον τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ)·
   η στρατηγική της ΕΕ κατά των παράνομων πυροβόλων όπλων, φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) και των πυρομαχικών τους·
   η γενική ιδέα της ΕΕ για τη στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης (ΑΑΕ)·
   τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, επίσης της 19ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την ασφάλεια και την ανάπτυξη·
   η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 30ής Νοεμβρίου 2005, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·
   οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·
   οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   το νέο αστικό θεματολόγιο του ΟΗΕ·
   η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·
   η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες·
   η Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών·
   τα αποτελέσματα της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD)·
   ο χάρτης πορείας της UNCTAD για τη βιώσιμη εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (Απρίλιος 2015)·
   οι κατευθυντήριες αρχές για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που κατάρτισε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες·
   το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, που εγκρίθηκε στο Μαρακές στις 10 Δεκεμβρίου 2018·
   η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. [Τροπολογία 9]

(10)  Προκειμένου να υλοποιηθεί το νέο διεθνές πλαίσιο που καθιερώνεται από την ατζέντα 2030, την παγκόσμια στρατηγική και τη συναίνεση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στοχεύει στην αύξηση της συνοχής και στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης της Ένωσης με τη συγκέντρωση των προσπαθειών μέσω ενός βελτιωμένου μέσου για τη βελτίωση της εφαρμογής των διαφόρων πολιτικών εξωτερικής δράσης.

(11)  Σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική και το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (2015-2030) που εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 2015(21), θα πρέπει να αναγνωριστεί η ανάγκη μετάβασης από την αντιμετώπιση και συγκράτηση των κρίσεων προς μια περισσότερο διαρθρωτική, προληπτική μακροπρόθεσμη προσέγγιση που αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις ευαίσθητες καταστάσεις, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τις παρατεταμένες κρίσεις. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και να υιοθετηθούν συλλογικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, την πρόληψη, τον μετριασμό και την ετοιμότητα· και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να ενισχυθούν η ταχεία αντίδραση και η βιώσιμη ανάκαμψη. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σύνδεσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσηςιδίως μέσω δράσεων ταχείας αντίδρασης και μέσω σχετικών γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων, και παράλληλα να εξασφαλίζει την κατάλληλη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και συνοχή, συνέπεια και συμπληρωματικότητα με την ανθρωπιστική βοήθεια και πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, χωρίς να εμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκη. [Τροπολογία 10]

(12)  Σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, όπως εγκρίθηκε στο Μπουσάν το 2011 και ανανεώθηκε στο φόρουμ υψηλού επιπέδου του Ναϊρόμπι το 2016 και υπενθυμίζεται στη Συναίνεση, η αναπτυξιακή συνεργασία της Ένωσης Ένωση, στο πλαίσιο της επίσημης αναπτυξιακής της βοήθειας, σε όλους τους μηχανισμούς βοήθειας, θα πρέπει να εφαρμόσει τις αποτελεσματικές αρχές της ανάπτυξης, δηλαδή την κυριότητα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, εστίαση στα αποτελέσματα, συμπράξεις ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και αμοιβαία διαφάνεια και λογοδοσία, επιπλέον των αρχών της ευθυγράμμισης και της εναρμόνισης. [Τροπολογία 11]

(13)  Δυνάμει των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην ενισχυμένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων με εστίαση στα αποτελέσματα, να καλύπτει τις αποδόσεις, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο στις χώρες εταίρους που επωφελούνται από την εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης. Ειδικότερα, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή αντίληψη, οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται θα πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 20 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος κανονισμού στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης, καθώς και στου τομείς της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών με έμφαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η διατροφή, το νερό, η αποχέτευση και η υγιεινή και η κοινωνική προστασία, ιδίως των πιο περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών ως οριζόντιο ζήτημα. [Τροπολογία 12]

(14)  Όποτε είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της λογοδοσίας και η διαφάνεια του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει σαφείς μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιολόγησης της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης θα πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται με βάση προκαθορισμένους, διαφανείς, ειδικούς ανά χώρα και μετρήσιμους δείκτες, προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας εταίρου. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις ενέργειές της και να επανεξετάζει την πρόοδο, καθιστώντας τα αποτελέσματα διαθέσιμα στο κοινό, ιδίως με τη μορφή ετήσιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. [Τροπολογία 13]

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στον συλλογικό στόχο της Ένωσης για την παροχή 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια εντός του χρονικού πλαισίου του θεματολογίου 2030. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να βασίζεται σε έναν σαφή χάρτη πορείας, ώστε η Ένωση και τα κράτη μέλη της να θέτουν προθεσμίες και τρόπους για την υλοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 92% 95 %της χρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλει στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να πληρούν τα κριτήρια για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, όπως ορίζονται από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομική Συνεργασίας και Ανάπτυξης. [Τροπολογία 14]

(16)  Για να εξασφαλιστεί η παροχή πόρων εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες («ΛΑΧ») και στις χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση αστάθειας και σύγκρουσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στον συλλογικό στόχο της επίτευξης του 0,20 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εντός του χρονικού πλαισίου του θεματολογίου του 2030. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να βασίζεται σε έναν σαφή χάρτη πορείας, ώστε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν προθεσμίες και τρόπους για την υλοποίησή της. [Τροπολογία 15]

(16α)  Σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις στο δεύτερο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το φύλο, τουλάχιστον το 85% των γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να έχει την ισότητα των φύλων ως κύριο ή σημαντικό στόχο, όπως ορίζεται από την ΕΑΒ του ΟΟΣΑ. Μια υποχρεωτική επισκόπηση των δαπανών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών θα έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών. [Τροπολογία 16]

(16β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και στους νέους ως συνεισφέροντες στην υλοποίηση της ατζέντας του 2030. Η εξωτερική δράση της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και την ενδυνάμωσή τους και να συμβάλει στην εκπλήρωση των δυνατοτήτων τους ως βασικών παραγόντων της αλλαγής επενδύοντας στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. [Τροπολογία 17]

(16γ)   Οι κάτοικοι των χωρών της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας είναι κυρίως έφηβοι και νέοι. Κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίζει για τη δημογραφική της πολιτική. Ωστόσο, η δημογραφική δυναμική πρέπει να προσεγγίζεται κατά τρόπο σφαιρικό ώστε να εξασφαλίζονται στις σημερινές και μελλοντικές γενιές τα μέσα πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους με βιώσιμο τρόπο. [Τροπολογία 18]

(17)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη επικέντρωσης σε στρατηγικές προτεραιότητες, τόσο από γεωγραφική άποψη – Ευρωπαϊκή Γειτονία και Αφρική, καθώς και χώρες που είναι ευάλωτες και έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, όσο και θεματική – ασφάλεια, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα ειδικότερα οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, όσο και θεματική – βιώσιμη ανάπτυξη, εξάλειψη της φτώχειας, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, ασφάλεια, ασφαλής, οργανωμένη και νόμιμη μετανάστευση, μείωση των ανισοτήτων, ισότητα των φύλων, αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή και απειλές για την παγκόσμια δημόσια υγεία. [Τροπολογία 19]

(17α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία κρατικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας στον τομέα της παγκόσμιας δημόσιας υγείας, με την αντιμετώπιση των απειλών για την παγκόσμια δημόσια υγεία, την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, την πρόληψη και την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων, και τη συμβολή στην εξασφάλιση οικονομικά προσιτών φαρμάκων και εμβολίων για όλους. [Τροπολογία 20]

(18)  Θα πρέπει να διατηρηθεί η ειδική σχέση που αναπτύχθηκε με τις γειτονικές της Ένωσης χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΕΕ, και να ενισχυθεί με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών και των κοινωνιών στη γειτονία της Ένωσης, σύμφωνα με τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής. Θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, όπως αναθεωρήθηκε το 2015, και την εφαρμογή των πλαισίων περιφερειακής συνεργασίας, όπως η διασυνοριακή συνεργασία και οι εξωτερικές πτυχές των σχετικών μακροοικονομικών-περιφερειακών στρατηγικών και πολιτικών και των στρατηγικών και πολιτικών για τις θαλάσσιες λεκάνες της θάλασσας στην ανατολική και νότια γειτονία, καθώς και η περιφερειακή συνεργασία στη Βόρεια Διάσταση και στον Εύξεινο Πόντο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες προσφέρουν συμπληρωματικά πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και μεταξύ τους, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας, της συνιδιοκτησίας και της ευθύνης. [Τροπολογία 21]

(19)  Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, όπως αναθεωρήθηκε το 2015(22), στοχεύει στην εμβάθυνση της δημοκρατίας, στην προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τον σεβασμό του κράτους δικαίου, στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης προώθησης πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, ως κύριες πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της, η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις εφαρμογή της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας μέσω του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επικεντρώνεται στους εξής τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· την οικονομική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, όπου περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η εκπαίδευση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα· την ασφάλεια· τη μετανάστευση και την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής μετατόπισης εκτόπισης, καθώς και της στήριξης πληθυσμών, χωρών και περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένη μεταναστευτική πίεση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης της Ένωσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τις γειτονικές χώρες. Η διαφοροποίηση και η ενισχυμένη αμοιβαία κυριότητα αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, αναγνωρίζοντας διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης, και αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά τη φύση και το επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της με την Ένωση. Η προσέγγιση με βάση την επίδοση είναι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Σε περίπτωση σοβαρής ή διαρκούς υποβάθμισης της δημοκρατίας σε μία από τις χώρες εταίρους, θα πρέπει να αναστέλλεται η στήριξη. Η χρηματοδότηση της γειτονίας αποτελεί βασικό μοχλό για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η παράτυπη μετανάστευση και η αλλαγή του κλίματος, καθώς και για τη διάδοση της ευημερίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και της καλύτερης διακυβέρνησης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η προβολή της ενωσιακής συνδρομής στην περιοχή της γειτονίας. [Τροπολογία 22]

(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίξει την εφαρμογή μιας εκσυγχρονισμένης συμφωνίας σύνδεσης με τις χώρες της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και να επιτρέψει στην ΕΕ και στους εταίρους της ΑΚΕ να αναπτύξουν περαιτέρω ισχυρές συμμαχίες σε καίριες και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίξει τη συνέχιση της καθιερωμένης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης σύμφωνα με την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης της Αφρικής και της Ένωσης για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και τη χειραφέτηση των νέων της Ευρώπης και της Αφρικής, και να βασιστεί στη μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΑΚΕ μετά το 2020, μεταξύ άλλων μέσω μιας προσέγγισης σε κλίμακα ηπείρου προς την Αφρική και μιας αμοιβαία επωφελούς και ισότιμης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής. [Τροπολογία 23]

(20α)   Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να συμβάλει στις εμπορικές πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, όπως η συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τον κασσίτερο, το ταντάλιο και τον χρυσό, η διαδικασία Κίμπερλι, το Σύμφωνο Βιωσιμότητας, η παρακολούθηση των δεσμεύσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23) (κανονισμός ΣΓΠ), η συνεργασία δυνάμει των πρωτοβουλιών επιβολής της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT) και βοήθειας για το εμπόριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ της ενωσιακής εμπορικής πολιτικής και των αναπτυξιακών στόχων και δράσεων. [Τροπολογία 24]

(21)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον αντίκτυπο της εξωτερικής δράσης της. Τούτο θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συνοχής, της συνέπειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας III(24), του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας(25), της απόφασης για τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη(26), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ(27), της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και του άρτι προταθέντος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη(28) ο οποίος χρηματοδοτείται εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων καθώς και των πολιτικών και των προγραμμάτων των κρατών μελών της ΕΕ. Τούτο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των συνδυασμένων παρεμβάσεων για την επίτευξη κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει τον συνδυασμό της χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. [Τροπολογία 25]

(22)  Η χρηματοδότηση από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης του των προγραμμάτων Erasmus και Δημιουργική Ευρώπη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός Erasmus»)(29) και τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός Δημιουργική Ευρώπη»)(30). [Τροπολογία 26]

(22α)   Η διεθνής διάσταση του προγράμματος Erasmus Plus θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας για άτομα και οργανώσεις από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου –μέσω της στήριξης της δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών επαφών–, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας και κινητικότητας με αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες. [Τροπολογία 27]

(22β)  Εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό η εκπαίδευση και ο πολιτισμός να εξετάζονται σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τη στρατηγική της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση μιας χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης, στην προώθηση των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους, στην προώθηση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων και στην αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μέσω ειδικών και στοχευμένων δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για να έχουν σαφή αντίκτυπο στον ρόλο της Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή. [Τροπολογία 28]

(23)  Η κύρια προσέγγιση για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι μέσω γεωγραφικών προγραμμάτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της βοήθειας της Ένωσης και να έλθει η δράση της Ένωσης εγγύτερα στις χώρες εταίρους και τους πληθυσμούς, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα θεματικές προτεραιότητες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία των πολιτών και τη βιωσιμότητα. Οι στόχοι στο πλαίσιο των γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια και συνοχή μεταξύ τους και . Αυτή η γενική προσέγγιση θα πρέπει να συμπληρώνεται από θεματικά προγράμματα και από δράσεις ταχείας αντίδρασης, όπου αυτό είναι σκόπιμο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα γεωγραφικά προγράμματα, στα θεματικά προγράμματα και στα προγράμματα ταχείας απόκρισης. Προκειμένου να συνεκτιμώνται οι ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό της στρατηγικής της Ένωσης, των τομέων προτεραιότητας, των λεπτομερών στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των συγκεκριμένων δεικτών επιδόσεων και του ειδικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για κάθε πρόγραμμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(31). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 29]

(24)  Σύμφωνα με τη Συναίνεση, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να ενισχύσουν τον κοινό προγραμματισμό για την αύξηση του συλλογικού αντικτύπου τους, και να ενώσουν τους πόρους και τις δυνατότητές τους. Ο κοινός προγραμματισμός θα πρέπει να βασίζεται στη δέσμευση, την οικειοποίηση και την ανάληψη ιδίας ευθύνης των χωρών εταίρων. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να επιδιώξουν την υποστήριξη των χωρών εταίρων μέσω της κοινής υλοποίησης εφαρμογής, όποτε ενδείκνυται. Η κοινή εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμμετοχική και ανοιχτή σε όλους τους εταίρους της Ένωσης που συμφωνούν και μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα κοινό όραμα, μεταξύ άλλων και σε οργανισμούς των κρατών μελών και στους φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησής τους, στις τοπικές αρχές, στον ιδιωτικό τομέα, στην κοινωνία των πολιτών και στον ακαδημαϊκό χώρο. [Τροπολογία 30]

(24α)  Σε περίπτωση σοβαρής ή διαρκούς υποβάθμισης της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε μία από τις χώρες εταίρους, η στήριξη μπορεί να αναστέλλεται, μερικώς ή πλήρως, μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της. [Τροπολογία 31]

(24β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεπιβεβαιώσει την πυρηνική ασφάλεια ως σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας που διευκρινίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(32) («κανονισμός EINS»). Συνεπώς, σε περίπτωση που κάποια χώρα εταίρος επανειλημμένα δεν τηρεί τα βασικά πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, όπως τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων στο πλαίσιο του ΔΟΑΕ, των συμβάσεων του Espoo και του Aarhus και των επακόλουθων τροποποιήσεών τους, τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, τις δεσμεύσεις για την εφαρμογή των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και σχετικών μέτρων, καθώς και τους στόχους συνεργασίας που ορίζονται στον κανονισμό EINS, η παροχή βοήθειας δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την ενδιαφερόμενη χώρα θα πρέπει να επανεξετάζεται και μπορεί να ανασταλεί πλήρως ή εν μέρει. [Τροπολογία 32]

(25)  Ενώ η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και η προστασία των παιδιών, των μειονοτήτων, των προσώπων με αναπηρία, των ΛΟΑΔΜ, αλλά και η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, θα πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη και να ενσωματώνονται καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η συνδρομή που παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο των θεματικών προγραμμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές θα πρέπει να έχει ειδικό συμπληρωματικό και προσθετικό ρόλο λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της και της ανεξαρτησίας της δράσης της, η οποία δεν συνδέεται με τη συναίνεση των κυβερνήσεων και των δημόσιων αρχών των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Ένωση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε χώρες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις οποίες τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, και στις οποίες η έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών είναι ιδιαίτερα έντονη και συστηματική, καθώς και σε καταστάσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών. Η συνδρομή της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αφήνει περιθώρια για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για τη συνεργασία και την εταιρική σχέση με αυτήν, σχετικά με ζητήματα που αφορούν ευαίσθητα θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και να παρέχει ευελιξία και την απαιτούμενη ικανότητα αντίδρασης, ώστε να καθίσταται δυνατή η απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, στις ανάγκες των δικαιούχων ή σε περιόδους κρίσης και, όταν είναι αναγκαίο, για τη συμβολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η προώθηση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και η παροχή μέσων δράσης στην τοπική κοινωνία των πολιτών και σε άλλους σχετικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό τη συμβολή στο έργο που επιτελείται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να λαμβάνουν μικρές επιδοτήσεις με γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιο ευαίσθητες καταστάσεις, τις κρίσεις και τις εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων. [Τροπολογία 33]

(25α)  Σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 21 ΣΕΕ και το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών και θα πρέπει να επιδιώκει την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, σύμφωνα με το δεύτερο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον στόχο 5 του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. [Τροπολογία 34]

(25β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξετάζει και να ενσωματώνει την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη στήριξη οργανώσεων που εργάζονται για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (ποιοτική και προσβάσιμη πληροφόρηση, εκπαίδευση και υπηρεσίες) και την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων λόγω φύλου, καθώς και την αναγνώριση και αντιμετώπιση των στενών δεσμών μεταξύ των θεμάτων της ειρήνης, της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων. Το έργο αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές και συμβάσεις και να προωθεί την εφαρμογή τους. [Τροπολογία 35]

(26)  Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα φορέων με διαφορετικούς πολλαπλούς ρόλους και εντολές μεταξύ των οποίων όλες οι μη κρατικές, μη κερδοσκοπικές, μη κομματικές και μη βίαιες δομές, μέσω των οποίων οι πολίτες οργανώνονται για να επιδιώξουν κοινούς στόχους και ιδανικά, πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, ή θρησκευτικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, ή για να ζητήσουν τη λογοδοσία των Αρχών. Πρόκειται για οργανώσεις που λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αφορούν τις πόλεις και την ύπαιθρο, είναι επίσημες και ανεπίσημες. Άλλοι φορείς ή παράγοντες που δεν εξαιρεί ρητά ο παρών κανονισμός πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούνται όταν είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 36]

(26α)  Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και των τοπικών αρχών (ΟΤΑ) στη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υλοποίηση των ΣΒΑ, μεταξύ άλλων στα πεδία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, και ως παρόχων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών σε πληθυσμούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τους πολλαπλούς ρόλους που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές αρχές, οι δε τοπικές αρχές ως φορείς προώθησης μιας εδαφικής προσέγγισης στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αποκέντρωσης, της συμμετοχής, της εποπτείας και της λογοδοσίας. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προωθήσουν έναν λειτουργικό χώρο και ένα πρόσφορο περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών και να ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξή τους για την οικοδόμηση των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, προκειμένου να ενισχύσουν τη φωνή τους στη διαδικασία της βιώσιμης ανάπτυξης και να προαγάγουν τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό διάλογο, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων διευκόλυνσης της κοινωνίας των πολιτών. [Τροπολογία 37]

(26β)   Η Ένωση πρέπει να στηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και προωθεί τη μεγαλύτερη στρατηγική συμμετοχή τους σε όλα τα εξωτερικά μέσα και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών προγραμμάτων και των δράσεων ταχείας επέμβασης του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2012 «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων». [Τροπολογία 38]

(27)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(33), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(28)  Ο παρών κανονισμός, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της απώλειας βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να συμβάλει, αφενός, στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον στις πολιτικές της Ένωσης και, αφετέρου, στην επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης του 25% των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των κλιματικών στόχων και των υποστηρικτικών ενεργειών με σαφή και προσδιορίσιμα παράλληλα οφέλη σε όλους τους τομείς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να συνεισφέρουν το 25 % 45 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του στους κλιματικούς στόχους, την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία, τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της απερήμωσης, εκ των οποίων το 30% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου θα πρέπει να προορίζεται για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και η συνολική συνεισφορά στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αποτελεί μέρος των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Η ενωσιακή δράση στον τομέα αυτόν θα πρέπει να ευνοεί την τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού και των συμβάσεων του Ρίο και να μη συμβάλλει στην περιβαλλοντική υποβάθμιση ή να προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον ή το κλίμα. Οι δράσεις και τα μέτρα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του στόχου για το κλίμα και το περιβάλλον δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις φτωχές, ιδιαίτερα ευάλωτες χώρες, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση μεταξύ του κλίματος, της ειρήνης και της ασφάλειας, της χειραφέτησης των γυναικών και της καταπολέμησης της φτώχειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προώθηση της βιώσιμης και ασφαλούς εκμετάλλευσης ορυχείων, της διαχείρισης των δασών και της γεωργίας. [Τροπολογία 39]

(29)  Είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω Η συνεργασία με τις χώρες εταίρους σχετικά με τη μετανάστευση, να αξιοποιηθούν τα οφέλη της ορθά διαχειριζόμενης και νόμιμης μετανάστευσης και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παράτυπη μετανάστευση μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία οφέλη από εύτακτη, ασφαλή και υπεύθυνη μετανάστευση και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης. Η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης και ασύλου, πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσηςκαι της βίαιης εκτόπισης, τη συνεργασία με τη διασπορά, στη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και στην καταβολή προσπαθειών για την ασφαλή, αξιοπρεπή και βιώσιμη επιστροφή, την επανεισδοχή και την επανένταξη, κατά περίπτωση, με τρόπο ευαίσθητο στις συγκρούσεις, με βάση την αμοιβαία λογοδοσία και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική συνεργασία των τρίτων χωρών με την Ένωση στον τομέα αυτόν θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των γενικών αρχών του παρόντος κανονισμού. Είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη Η συνοχή μεταξύ της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζει τις χώρες εταίρους στην αποτελεσματικότερη για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, την προώθηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, καθώς και τη συμβολή στην ομαλή, ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση της μετανάστευσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει σε μια συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και εφαρμόζοντας την αναγκαία μόχλευση τον θετικό αντίκτυπο της μετανάστευσης και της κινητικότητας στην ανάπτυξη. [Τροπολογία 40]

(30)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που αφορούν τη μετανάστευση, σε συμπληρωματικότητα με τη μεταναστευτική και την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Για να συμβάλει στον σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη απρόβλεπτων καταστάσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά της μετανάστευσης στην ανάπτυξη, και με την επιφύλαξη νέων αναδυόμενων προκλήσεων ή νέων αναγκών, το 10% του χρηματοδοτικού του κονδυλίου αναμένεται να διατεθεί για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής μετατόπισης εκτόπισης και για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης και ενισχυμένης δέσμευσης για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, εύτακτης, ομαλής και υπεύθυνης μετανάστευσης και της υλοποίησης μιας προγραμματισμένης και ορθά διαχειριζόμενης μεταναστευτικής πολιτικής και της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσφύγων και των δικαιωμάτων των μεταναστών στη βάση του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου στο πλαίσιο των στόχων του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου «διαρροής εγκεφάλων» και στη στήριξη των αναγκών των εκτοπισμένων ατόμων και των κοινοτήτων υποδοχής, ιδίως μέσω της παροχής πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και ευκαιρίες διαβίωσης. [Τροπολογία 41]

(30α)   Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν αποδεδειγμένα παράγοντες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των πολιτών ακόμη και στις φτωχότερες χώρες, ιδίως με τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας, καθώς και με την αύξηση της παραγωγικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η συνδεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα τόσο μεταξύ των περιφερειών όσο και στο εσωτερικό τους, καθώς υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ χωρών με υψηλά και χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να ενσωματώσει περισσότερο την ψηφιοποίηση στις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης. [Τροπολογία 42]

(30β)  Η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, τόνιζε τη σημασία της προαγωγής ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς τόσο στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ 16) όσο και για την επίτευξη άλλων αποτελεσμάτων αναπτυξιακής πολιτικής. Ο ΣΒΑ 16.α ζητεί συγκεκριμένα «Ενίσχυση των οικείων εθνικών θεσμών, μεταξύ άλλων μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος». [Τροπολογία 43]

(30γ)  Στο ανακοινωθέν της 19ης Φεβρουαρίου 2016 της υψηλού επιπέδου συνεδρίασης, η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επικαιροποίησε τις οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας. Η χρηματοδότηση των δράσεων του παρόντος κανονισμού αποτελεί επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια όταν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στις εν λόγω οδηγίες ή σε τυχόν επόμενες οδηγίες υποβολής εκθέσεων στις οποίες μπορέσει να συμφωνήσει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας. [Τροπολογία 44]

(30δ)  Η οικοδόμηση ικανοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι στόχοι του κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλες δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας. Η στήριξη των φορέων του τομέα ασφάλειας σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, του στρατού, στο πλαίσιο της πρόληψης ενόπλων συγκρούσεων, της διαχείρισης κρίσεων ή της σταθεροποίησης, είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την εξάλειψη της φτώχειας και την ανάπτυξη. Η χρηστή διακυβέρνηση, ο αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος, καθώς και η μη στρατιωτική εποπτεία του συστήματος ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, καθώς επίσης η συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου συνιστούν ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός κράτους που λειτουργεί εύρυθμα από κάθε άποψη και θα πρέπει να προωθούνται μέσω ευρύτερης στήριξης προς τρίτες χώρες όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας. [Τροπολογία 45]

(30ε)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής, που ζητήθηκε να διενεργηθεί τον Ιούνιο του 2020, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας και πολυσυμμετοχικής δημόσιας διαβούλευσης, κατά την οποία θα εκτιμηθεί η συνοχή ανάμεσα στην οικοδόμηση ικανοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη, στο πλαίσιο της συνάρτησης ασφάλειας-ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της, αφενός, και στη συνολική στρατηγική και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου. [Τροπολογία 46]

(30στ)  Η Ένωση θα πρέπει επίσης να προωθεί μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τις συγκρούσεις και τη διάσταση του φύλου σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, με στόχο την αποφυγή του αρνητικού και τη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου. [Τροπολογία 47]

(31)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατομ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(34) («δημοσιονομικός κανονισμός») και προσδιορίζουν ειδικότερα τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων, έμμεσης εκτέλεσης, χρηματοδοτικής συνδρομής, δημοσιονομικής στήριξης, καταπιστευματικών ταμείων, χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό, και προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(32)  Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και το συγκεκριμένο πλαίσιο του εταίρου, καθώς και τη συνάφεια, τη βιωσιμότητα και την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας, να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) ως ιδρύματος εντεταλμένου σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη στήριξη της δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, θα πρέπει να ενισχυθεί και να αυξηθεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Το EED θα πρέπει να διαθέτει τη διοικητική ευελιξία και τις οικονομικές δυνατότητες να εκταμιεύει ειδικές επιδοτήσεις προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Γειτονία που υποστηρίζουν την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελεύθερων εκλογών και του κράτους δικαίου. [Τροπολογία 48]

(33)  Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Plus («ΕΤΒΑ+»), βασιζόμενο στον επιτυχημένο προκάτοχό του, το ΕΤΒΑ(35), θα πρέπει να συνιστά μια ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη προμήθειας χρηματοδοτικής ικανότητας με τη μορφή επιχορηγήσεων, δημοσιονομικών εγγυήσεων και χρηματοδοτικών μέσων παγκοσμίως. Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να στηρίζει το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο και να συνδυάζει δραστηριότητες μεικτής χρηματοδότησης και δημοσιονομικές εγγυήσεις που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν κρατικούς κινδύνους που συνδέονται με δραστηριότητες δανεισμού, οι οποίες προγενέστερα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεδομένου του ρόλου της δυνάμει των Συνθηκών και της εμπειρίας της κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην υποστήριξη των ενωσιακών πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να παραμείνει ο φυσικός εταίρος για την Επιτροπή για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο της δέσμευσης εξωτερικής δράσης. Άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (ΠΤΑ) ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες της ΕΕ διαθέτουν επίσης ικανότητες και κεφάλαια που μπορούν να προσδώσουν σημαντική αξία στον αντίκτυπο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και, κατά συνέπεια, η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+ θα πρέπει επίσης να προωθείται ενεργά με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 49]

(34)  Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου συμβολής στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, την πρόληψη των συγκρούσεων και την προώθηση ειρηνικών και δίκαιων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη οικονομική πρόοδο, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω μετριασμού και προσαρμογής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, σε συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα της ΔΟΕ και τις οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών βαθύτερων αιτίων ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους και τα ευάλωτα άτομα. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παροχή χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας, μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών, μεταξύ των άλλων και για τα παιδιά σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και καταστάσεις αναγκαστικής εκτόπισης. Θα πρέπει επίσης να στοχεύει στη στήριξη του σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, της εκβιομηχάνισης, των κοινωνικοοικονομικών τομέων, των συνεταιρισμών, των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, καθώς και στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απουσία των οποίων συχνά αποτελεί τη βαθύτερη αιτία της παράτυπης μετανάστευσης και της βίαιης εκτόπισης, σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις χώρες οι οποίες διαπιστώνεται ότι πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί επίσης στη βελτίωση της παροχής βασικών δημόσιων υπηρεσιών, στην επισιτιστική ασφάλεια και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ταχέως διογκούμενων αστικών πληθυσμών, μεταξύ άλλων μέσω επαρκούς, ασφαλούς και οικονομικά προσιτής στέγασης. Το EΤΒΑ+ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις κερδοσκοπικές/μη κερδοσκοπικές εταιρικές σχέσεις ως μέσο προσανατολισμού των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Η στρατηγική συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και αντιπροσωπειών της Ένωσης στις χώρες εταίρους θα πρέπει επίσης να προωθηθεί σε όλα τα στάδια του κύκλου των έργων, ώστε να διευκολυνθεί η εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κοινοτήτων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι επενδύσεις θα πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση των συγκρούσεων, να επικεντρώνονται στα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων, της ευπάθειας και της αστάθειας, ώστε να μεγιστοποιείται το δυναμικό για την επίτευξη της ειρήνης και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι επιδείνωσης των συγκρούσεων. [Τροπολογία 50]

(35)  Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς και των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και στην κινητοποίηση κεφαλαίων («crowd-in») του ιδιωτικού τομέα, ώστε να βελτιστοποιηθεί η συνεισφορά της ιδιωτικής χρηματοδότησης στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συνεργασία της Ένωσης με τις χώρες εταίρους μέσω του ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και να έχει συμπληρωματικά αποτελέσματα στον τομέα της ανάπτυξης, με πλήρη σεβασμό για το περιβάλλον και για τα δικαιώματα και τα μέσα βιοπορισμού των τοπικών κοινοτήτων, χωρίς να στρεβλώνει την τοπική αγορά, και χωρίς να βρίσκεται σε αθέμιτο ανταγωνισμό με τοπικούς οικονομικούς παράγοντες. Θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική, με βάση την αμοιβαία λογοδοσία και τον επιμερισμό του κινδύνου και του κόστους. Επιπλέον, με βάση επαρκή κριτήρια λογοδοσίας και διαφάνειας, το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να λειτουργεί ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιους ή ιδιώτες επενδυτές, και θα παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις. [Τροπολογία 51]

(35α)  Η εγγύηση της ΕΕ για τις πράξεις κρατικών επενδύσεων στον δημόσιο τομέα αποτελεί μέρος του ΕΤΒΑ+. Αυτή η εγγύηση της ΕΕ δεν επεκτείνεται σε κρατικές επενδυτικές πράξεις που αφορούν τη χορήγηση δανείων στον ιδιωτικό τομέα ή τη χορήγηση δανείων σε υποκρατικές οντότητες (ή προς όφελος αυτών) οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υποκρατική χρηματοδότηση χωρίς κρατικές εγγυήσεις. Προκειμένου να ενισχυθεί ο σχεδιασμός της δυναμικότητας της ΕΤΕπ, ένα ελάχιστο εγγυημένο μέγεθος των εν λόγω κρατικών επενδυτικών πράξεων διατίθεται στην ΕΤΕπ. [Τροπολογία 52]

(36)  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του Συμβουλίου(36). Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να στηρίζονται από πιστώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς και πιστώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(37) («κανονισμός ΜΠΒ III») και του κανονισμού EINS, που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού EINS, αντίστοιχα. Όταν χρηματοδοτούνται δραστηριότητες μέσω του ΕΤΒΑ+, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων στις δραστηριότητες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, και των οποίων ο λόγος κόστους-οφέλους συμβάλλει στη βιωσιμότητα της επένδυσης και που παρέχουν τις μεγαλύτερες εγγυήσεις για βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε όλη τη διάρκεια της τοπικής οικειοποίησης. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, όπως ενδείκνυται και συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα μέσα βιοπορισμού των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και του αντικτύπου στις ανισότητες και στον εντοπισμό τρόπων αντιμετώπισής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλύτερης ρύθμισης και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ελεύθερης και εκ των προτέρων συναίνεσης των επηρεαζόμενων κοινοτήτων στο πλαίσιο επενδύσεων που αφορούν τη γη. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων για τη μέτρηση του αναπτυξιακού αντικτύπου των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+. [Τροπολογία 53]

(37)  Για να προβλεφθεί η ευελιξία, να αυξηθεί η ελκυστικότητα του ιδιωτικού τομέα, να προαχθεί ο δίκαιος ανταγωνισμός και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων, θα πρέπει να παρασχεθεί παρέκκλιση όσον αφορά τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς από τους κανόνες που αφορούν τις μεθόδους εφαρμογής του ενωσιακού προϋπολογισμού, όπως ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι εν λόγω επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς οι οποίοι δεν είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο μιας χώρας εταίρου. [Τροπολογία 54]

(38)  Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της εγγύησης εξωτερικής δράσης, τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν συνεισφορές με τη μορφή μετρητών ή εγγύησης. Η εισφορά υπό μορφή εγγύησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του ποσού των πράξεων που εγγυάται η Ένωση. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα εγγύηση δεν θα πρέπει να παρασχεθούν και το αποθεματικό ρευστότητας θα πρέπει να παρέχεται από το κοινό ταμείο προβλέψεων.

(39)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται εφαρμόζονται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον που απαιτεί συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τους ωκεανούς, και τη μεταναστευτική κρίση, περιλαμβανομένων των βαθύτερων αιτιών της, όπως η φτώχεια και η ανισότητα, καθώς και στον αντίκτυπο, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, του αυξημένου αριθμού των εκτοπισμένων και τις βαθύτερες αιτίες της. Η συμφιλίωση της αρχής της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες σημαίνει συνεπώς την προσαρμογή της δημοσιονομικής εφαρμογής των προγραμμάτων. Για να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα προγράμματα και τα έγγραφα προγραμματισμού, με βάση την επιτυχή εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ένα προκαθορισμένο ποσό θα πρέπει να αφεθεί αδιάθετο ως αναδυόμενες προκλήσεις και να αποτελέσει αποθεματικό προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να κινητοποιείται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 55]

(40)  Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός σεβόμενος την αρχή της ετήσιας κατάρτισης του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τις χώρες εταίρους, μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

(41)  Σύμφωνα με το άρθρο 83 της απόφασης …/…(ΥΧΕ) του Συμβουλίου …/…, τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων του, καθώς και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή έδαφος. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των χωρών εταίρων και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, καθώς και των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

(42)  Προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική κυριότητα των χωρών εταίρων επί των αναπτυξιακών διαδικασιών τους και η βιωσιμότητα της εξωτερικής βοήθειας, η Ένωση θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ευνοεί τη χρήση των ίδιων φορέων, των ίδιων πόρων και της ίδιας εμπειρογνωμοσύνης των χωρών εταίρων και την αξιοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών των χωρών εταίρων για όλες τις πτυχές του κύκλου του προγράμματος συνεργασίας, και παράλληλα να διασφαλίζει τους τοπικούς πόρους και την τοπική εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και την πλήρη συμμετοχή των τοπικών κυβερνητικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να παρέχει προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση από την Ένωση στους δημόσιους υπαλλήλους των τοπικών αρχών και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την επιλεξιμότητα και την αποδοτικότητα των έργων τους. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να διεξάγονται στις ενδιαφερόμενες χώρες, διαθέσιμα στη γλώσσα της χώρας και να συμπληρώνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως που έχουν ήδη θεσπιστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί στοχευμένη κατάρτιση ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε χώρας. [Τροπολογία 56]

(43)  Τα ετήσια και πολυετή σχέδια δράσης και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 συνιστούν προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα δράσης συνίστανται σε μία σειρά μέτρων που συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο.

(44)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(38), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(39), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(40) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(41), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων, μεταξύ των οποίων η πρόληψη, ο εντοπισμός, η διόρθωση και η διερεύνηση των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διεξάγει διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, για τη διαπίστωση φαινομένων απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Eυρωπαϊκή Eισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371(42) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), και να διασφαλίζει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα· για τον λόγο αυτόν, οι συμφωνίες με τρίτες χώρες και εδάφη, και με διεθνείς οργανισμούς, καθώς και κάθε σύμβαση ή συμφωνία επιχορήγησης που απορρέει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητώς την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, και διασφαλίζουν ότι τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(44α)  Προκειμένου να συμβάλει στη διεθνή καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδότηση μέσω του παρόντος κανονισμού στο σύνολό της πρέπει να παρέχεται με απόλυτη διαφάνεια. Επιπλέον, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν θα πρέπει να στηρίζουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται για παράνομους σκοπούς ούτε να συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας ή σε φορολογικό παράδεισο. Οι ομόλογοι φορείς επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα φοροαποφυγής ή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. [Τροπολογία 57]

(45)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011(43) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. [Τροπολογία 58]

(46)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους συντελεστές προβλέψεων που καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3, τους τομείς συνεργασίας και παρέμβασης που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τους τομείς προτεραιότητας των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+ που απαριθμούνται στο παράρτημα V, τη διακυβέρνηση του ΕΤΒΑ+ στο παράρτημα VI, να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες του παραρτήματος VII, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και να συμπληρώνει τον παρόντα μηχανισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό της στρατηγικής της Ένωσης, των τομέων προτεραιότητας, των λεπτομερών στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των συγκεκριμένων δεικτών επιδόσεων, και του ειδικού χρηματοδοτικού κονδυλίου και του τρόπου συνεργασίας για κάθε γεωγραφικό και θεματικό πρόγραμμα, καθώς και για σχέδια δράσης και μέτρα που δεν βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού με στόχο τη θέσπιση επιχειρησιακού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ανάγκες που δεν καλύπτονται από προγράμματα ή έγγραφα προγραμματισμού, τη λήψη αποφάσεων για την αναστολή της συνδρομής, τη θέσπιση πλαισίου προσέγγισης βάσει επιδόσεων, τη θέσπιση συντελεστών προβλέψεων, τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των δράσεων σε χώρες και εδάφη που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τους τομείς συνεργασίας και παρέμβασης που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τους τομείς προτεραιότητας των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+ και τις επενδυτικές θυρίδες που απαριθμούνται στο παράρτημα V, καθώς και τους δείκτες που απαριθμούνται στο παράρτημα VII. [Τροπολογία 59]

(47)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(44), το πρόγραμμα αυτό πρέπει να αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, και να αποφεύγεται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές, όπου ενδείκνυται, μπορούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος επιτόπου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή από την Επιτροπή των κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με σχετικούς ενδιαφερομένους όπως η κοινωνία των πολιτών και οι εμπειρογνώμονες, καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 60]

(48)  Οι παραπομπές σε μέσα της Ένωσης στο άρθρο 9 της απόφασης 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου(45), που αντικαθίστανται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, η δε Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον ρόλο της ΕΥΕΔ όπως προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση. Λόγω της ευρύτητας της φύσης και του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των αρχών, των στόχων και των δαπανών στο πλαίσιο τόσο του παρόντος κανονισμού όσο και άλλων εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, όπως ο κανονισμός EINS, ή μέσων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις εξωτερικές πολιτικές, όπως ο κανονισμός ΜΠΒ ΙΙΙ, θα πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια διευθύνουσα ομάδα απαρτιζόμενη από εκπροσώπους όλων των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, υπό την προεδρία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) ή εκπροσώπου της εν λόγω υπηρεσίας, που θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση, τον συντονισμό και τη διαχείριση των πολιτικών, των προγραμμάτων, των στόχων και των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Η ΑΠ/ΥΕ πρέπει να εξασφαλίζει τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Για όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ταχείας αντίδρασης και των έκτακτων μέτρων βοήθειας, και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής του μέσου, η Ύπατη Εκπρόσωπος και η ΕΥΕΔ θα πρέπει να συνεργάζονται με τα σχετικά μέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, με βάση τη φύση και τους στόχους της προβλεπόμενης δράσης και επωφελούμενοι από την εμπειρογνωμοσύνη τους. Όλες οι προτάσεις αποφάσεων θα πρέπει να εκπονούνται μέσω των διαδικασιών της Επιτροπής και θα υποβάλλονται στην Επιτροπή προς έκδοση. [Τροπολογία 61]

(48α)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, κατά περίπτωση, να είναι συμπληρωματική προς τα μέτρα που θεσπίζονται από την Ένωση για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας στο πλαίσιο του Κεφαλαίου Δύο του Τίτλου V της ΣΕΕ και προς τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο του Πέμπτου Μέρους της ΣΛΕΕ, και να συνάδει με αυτά. [Τροπολογία 62]

(49)  Οι προβλεπόμενες δράσεις, όπως εκτίθενται κατωτέρω, θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης, [Τροπολογία 63]

(49α)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στις φάσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέσων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο πολιτικός έλεγχος και ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία της χρηματοδότησης της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να καθιερωθεί ενισχυμένος διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να ασκεί πολιτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με συστηματικό και ομαλό τρόπο, και να ενισχύει κατ’ αυτόν τον τρόπο τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη νομιμότητα, [Τροπολογία 64]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Πρόγραμμα «Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «Μηχανισμός»).

Καθορίζει τους στόχους του μηχανισμού, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021–2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Θεσπίζει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Plus (το «ETBA+») και την εγγύηση εξωτερικής δράσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «πρόγραμμα χώρας»: ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει μία χώρα∙

2)  «πρόγραμμα που αφορά πολλές χώρες»: ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει περισσότερες από μία χώρες∙

3)  «διασυνοριακή συνεργασία»: συνεργασία μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και εδαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

4)  «περιφερειακό πρόγραμμα»: ενδεικτικό πρόγραμμα που αφορά πολλές χώρες το οποίο καλύπτει περισσότερες από μία τρίτες χώρες εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2∙

5)  «διαπεριφερειακό πρόγραμμα»: ενδεικτικό πρόγραμμα που αφορά πολλές χώρες το οποίο καλύπτει περισσότερες από μία τρίτες χώρες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού∙

6)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού·

6α)  «οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών»: όλες οι μη κρατικές, μη κερδοσκοπικές και μη βίαιες δομές μέσω των οποίων οργανώνονται άνθρωποι για την επιδίωξη κοινών πολιτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών, θρησκευτικών ή περιβαλλοντικών στόχων και ιδανικών, ή για τον έλεγχο των αρχών, οι οποίες λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αστικές και αγροτικές, καθώς και επίσημες και ανεπίσημες οργανώσεις· στο πλαίσιο του θεματικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η «κοινωνία των πολιτών» καλύπτει άτομα ή ομάδες που υφίστανται ανεξάρτητα από το κράτος και των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων· [Τροπολογία 65]

6β)  «τοπικές αρχές»: κλάδοι της κυβέρνησης ή των δημόσιων αρχών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε υποεθνικό επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο δήμου, κοινότητας, διαμερίσματος, νομού, επαρχίας ή περιφέρειας)· [Τροπολογία 66]

7)  «επενδυτική θυρίδα»: στοχευμένη περιοχή για στήριξη από την εγγύηση του ΕΤΒΑ+ σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, χώρες ή τομείς·

8)  «συνεισφέρων»: κράτος μέλος, διεθνές χρηματοδοτικός οργανισμός ή δημόσιος φορέας κράτους μέλους, δημόσιος οργανισμός ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που συνεισφέρει με μετρητά ή εγγυήσεις στο κοινό ταμείο προβλέψεων· [Τροπολογία 67]

8α)  «προσθετικότητα» η αρχή που διασφαλίζει, αφενός, ότι η εγγύηση εξωτερικής δράσης συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν χωρίς αυτήν, ή οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων πιο φιλόδοξων και ευρύτερων σε σχέση με όσα θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς αυτήν και, αφετέρου, την προσέλκυση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς ή των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας, της βιωσιμότητας, του αντίκτυπου και της κλίμακας μιας επένδυσης. Η αρχή διασφαλίζει επίσης ότι οι επενδύσεις και χρηματοδοτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης δεν υποκαθιστούν τη στήριξη εκ μέρους ενός κράτους μέλους, την ιδιωτική χρηματοδότηση ή άλλη ενωσιακή ή διεθνή χρηματοδοτική παρέμβαση, και αποφεύγουν τον παραγκωνισμό άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων. Τα έργα που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που υποστηρίζονται από τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς στο πλαίσιο των κανονικών επενδυτικών πολιτικών τους χωρίς την εγγύηση εξωτερικής δράσης· [Τροπολογία 68]

8β)  «εκβιομηχανισμένες χώρες»: τρίτες χώρες πλην των αναπτυσσόμενων χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αποδεκτών επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας («ΕΑΒ») της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ («ΟΟΣΑ-ΕΑΒ»)· [Τροπολογία 69]

8γ)  «φτώχεια»: όλες οι συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι, αδιαφόρως φύλου, είναι ενδεείς και θεωρούνται μη ικανοί στις διάφορες κοινωνίες και τοπικά περιβάλλοντα. Οι βασικές διαστάσεις της φτώχειας επηρεάζουν τις οικονομικές, ανθρώπινες, πολιτικές, κοινωνικοπολιτισμικές ικανότητες, καθώς και την ικανότητα προστασίας· [Τροπολογία 70]

8δ)   «ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσταση του φύλου»: ενέργειες που έχουν στόχο να κατανοηθούν και να ληφθούν υπόψη κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που υπεισέρχονται στον αποκλεισμό και τις διακρίσεις λόγω φύλου σε όλες τις σφαίρες του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου· [Τροπολογία 71]

8ε)   «συνεκτίμηση του παράγοντα σύγκρουση»: ενέργειες που αποσκοπούν στο να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι κάθε πρωτοβουλία που υλοποιείται σε περιβάλλον που πλήττεται από σύγκρουση θα αλληλεπιδρά με την εν λόγω σύγκρουση και ότι αυτή η αλληλεπίδραση θα έχει συνέπειες που μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Η συνεκτίμηση του παράγοντα σύγκρουση σημαίνει επίσης τη διασφάλιση ότι οι δράσεις της ΕΕ (πολιτικές, πολιτικής, εξωτερικής συνδρομής) θα αποφεύγουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο και θα μεγιστοποιούν τον θετικό αντίκτυπο στη δυναμική της σύγκρουσης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόληψη των συγκρούσεων, τη δομική σταθερότητα και την οικοδόμηση της ειρήνης. [Τροπολογία 72]

Όταν γίνεται λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες. [Τροπολογία 73]

Στο πλαίσιο του άρθρου 15, στις «χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται οι χώρες του παραρτήματος Ι. [Τροπολογία 74]

Άρθρο 3

Στόχοι

1.  Ο γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προσδιορίσει το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στην Ένωση να διαφυλάξει και να προαγάγει τις αξίες, τις αρχές και τα συμφέροντα της Ένωσης συμφέροντά της παγκοσμίως, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους και τις αρχές για την επίτευξη των στόχων και των αρχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 και 21 ΣΕΕ, καθώς και στα άρθρα 11 και 208 ΣΛΕΕ. [Τροπολογία 75]

2.  Σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι ειδικοί στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι οι ακόλουθοι:

α)  η υποστήριξη και ενθάρρυνση του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες και περιφέρειες στη γειτονία, στην υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, τη Βόρειο και τη Νότιο Αμερική και την Καραϊβική∙

αα)  η συμβολή στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων και των στόχων που έχει συμφωνήσει η Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ατζέντα του 2030, τους ΣΒΑ και τη συμφωνία του Παρισιού· [Τροπολογία 76]

αβ)  η ανάπτυξη ειδικής ενισχυμένης σχέσης με τις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της Ένωσης, βασιζόμενη στη συνεργασία, την ειρήνη και την ασφάλεια, στην αμοιβαία λογοδοσία, και στην κοινή δέσμευση στις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα· [Τροπολογία 77]

αγ)  η επιδίωξη της μείωσης και μακροπρόθεσμα της εξάλειψης της φτώχειας, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες («ΛΑΧ»)· η δημιουργία των συνθηκών για βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· [Τροπολογία 78]

β)  σε παγκόσμιο επίπεδο, η εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, η προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων και η προώθηση δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, η προώθηση της πολυμέρειας, της διεθνούς δικαιοσύνης και της λογοδοσίας και η αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης και της κινητικότητας περιλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και των αναγκών και των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και των σχέσεων καλής γειτονίας· [Τροπολογία 79]

βα)  η προστασία, προβολή και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής ισότητας, ακόμα και στις πλέον δύσκολες συνθήκες και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· [Τροπολογία 80]

γ)  η ταχεία ανταπόκριση σε: καταστάσεις κρίσης, αστάθειας και σύγκρουσης∙ προκλήσεις που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη σύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης∙ ανάγκες και προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής. [Τροπολογία 81]

Η επίτευξη αυτών των στόχων μετράται με τη χρήση των σχετικών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 31.

3.  Τουλάχιστον το 92% 95 % των δαπανών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πληρούν τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην επίτευξη του συλλογικού στόχου του 0,2 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και του 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης με τη μορφή επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας εντός του χρονικού πλαισίου της ατζέντας του 2030. [Τροπολογία 82]

3α.  Τουλάχιστον το 20 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος κανονισμού, σε όλα τα προγράμματα, γεωγραφικά και θεματικά, ετησίως και κατά τη διάρκεια των δράσεων, κατευθύνονται στην κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, ούτως ώστε να υποστηρίζεται και να ενισχύεται η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η διατροφή και η κοινωνική προστασία, ιδίως στα πλέον περιθωριοποιημένα άτομα και με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά. [Τροπολογία 83]

3β.  Τουλάχιστον το 85 % των γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια βάσει του παρόντος κανονισμού αφορά δράσεις με κύριο ή σημαντικό στόχο την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, όπως ορίζεται από την ΟΟΣΑ-ΕΑΒ. Σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών θα έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών. [Τροπολογία 84]

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής και δομή

1.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εκτελείται εφαρμόζεται μέσω: [Τροπολογία 85]

α)  γεωγραφικών προγραμμάτων·

β)  θεματικών προγραμμάτων·

γ)  δράσεων ταχείας απόκρισης.

2.  Τα γεωγραφικά προγράμματα περιλαμβάνουν συνεργασία σε επίπεδο μιας χώρας ή πολλών χωρών στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:

α)  Γειτονικές χώρες·

β)  Υποσαχάρια Αφρική·

γ)  Ασία και Ειρηνικός·

δ)  Βόρεια και Νότια Αμερική και Καραϊβική.

Τα γεωγραφικά προγράμματα μπορεί να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες, εκτός των υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων μελών της ΕΕ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../...(46) (ΜΠΒ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη όπως ορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου. Μπορούν να καταρτιστούν επίσης γεωγραφικά προγράμματα με ηπειρωτικό ή διαπεριφερειακό πεδίο εφαρμογής, και ιδίως ένα παναφρικανικό πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τις χώρες της Αφρικής που υπάγονται στα στοιχεία α) και β) και ένα πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που υπάγονται στα στοιχεία β), γ) και δ). [Τροπολογία 86]

Τα γεωγραφικά προγράμματα στον χώρο γειτονίας μπορεί να καλύπτουν κάθε χώρα που αναφέρεται στο παράρτημα I.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3, τα γεωγραφικά προγράμματα βασίζονται σε τομείς συνεργασίας που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

3.  Τα θεματικά προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις που συνδέονται με την επιδίωξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο στους ακόλουθους τομείς:

α)  ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία·

β)  οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές· [Τροπολογία 87]

γ)  σταθερότητα και ειρήνη·

δ)  παγκόσμιες προκλήσεις·

δα)  ανάγκες και προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής. [Τροπολογία 88]

Τα θεματικά προγράμματα μπορεί να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες. Οι, καθώς και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη έχουν πλήρη πρόσβαση στα θεματικά προγράμματα, όπως ορίζονται ορίζεται στην απόφαση (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου. Η πραγματική τους συμμετοχή διασφαλίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις ειδικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν. [Τροπολογία 89]

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3, τα θεματικά προγράμματα βασίζονται στις περιοχές παρέμβασης που απαριθμούνται στο παράρτημα III.

4.  Οι δράσεις ταχείας απόκρισης επιτρέπουν την έγκαιρη δράση ώστε να:

α)  συνεισφέρουν στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την πρόληψη των συγκρούσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναδυόμενης κρίσης, κρίσης και μετά την κρίση· [Τροπολογία 90]

β)  συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας κρατών, κοινωνιών, περιλαμβανομένων των τοπικών αρχών, κοινοτήτων και μεμονωμένων ατόμων και στη σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης. [Τροπολογία 91]

γ)  αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. [Τροπολογία 92]

Οι δράσεις ταχείας απόκρισης μπορεί να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες, καθώς και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, όπως ορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3, οι δράσεις ταχείας απόκρισης βασίζονται στις περιοχές παρέμβασης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

5.  Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται υλοποιούνται πρωτίστως μέσω των γεωγραφικών προγραμμάτων. [Τροπολογία 93]

Οι δράσεις που υλοποιούνται εφαρμόζονται μέσω θεματικών προγραμμάτων είναι συμπληρωματικές των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των γεωγραφικών προγραμμάτων και στηρίζουν παγκόσμιες και διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες για με στόχο την επίτευξη διεθνώς συμφωνημένων στόχων, ιδίως των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο αα), καθώς και με την προστασία των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών ή την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Δράσεις μέσω των θεματικών προγραμμάτων μπορούν επίσης να αναληφθούν ανεξάρτητα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει γεωγραφικό πρόγραμμα, ή όταν αυτό έχει ανασταλεί, ή εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τη δράση με την ενδιαφερόμενη χώρα εταίρο, ή όταν η δράση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς με τα γεωγραφικά προγράμματα. [Τροπολογία 94]

Οι δράσεις ταχείας απόκρισης αντίδρασης είναι συμπληρωματικές στα προς τα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα, καθώς και σε δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996 («κανονισμός για την ανθρωπιστική βοήθεια»). Οι δράσεις αυτές σχεδιάζονται και τίθενται σε εφαρμογή εφαρμόζονται ώστε να καθίσταται, κατά περίπτωση, δυνατή η συνέχισή τους στο πλαίσιο γεωγραφικών ή θεματικών προγραμμάτων. [Τροπολογία 95]

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV.

Άρθρο 5

Συνεκτικότητα, συνέπεια και συμπληρωματικότητα

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διασφαλιστούν η συνέπεια, η συνοχή, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με άλλους όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, περιλαμβανομένων και άλλων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης και ιδίως του κανονισμού ΜΠΒ III, καθώς και μέτρα που έχουν εγκριθεί δυνάμει του κεφαλαίου 2 του τίτλου V της ΣΕΕ και του πέμπτου μέρους της ΣΛΕΕ, και με άλλες σχετικές πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, καθώς και η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. [Τροπολογία 96]

1α.   Η Ένωση και τα κράτη μέλη συντονίζουν τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξης που εφαρμόζουν με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υλοποίησής τους και την πρόληψη της αλληλεπικάλυψης της χρηματοδότησης. [Τροπολογία 97]

1β.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ συνεκτιμούν δεόντως τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. [Τροπολογία 98]

2.  Οι δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου δεν χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

3.  Άλλα προγράμματα της Ένωσης μπορούν να συμβάλουν, κατά περίπτωση, στις δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Ο παρών κανονισμός μπορεί επίσης να συμβάλει σε μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόγραμμα εργασίας που καλύπτει τις εν λόγω δράσεις διευκρινίζει τους εφαρμοστέους κανόνες.

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 2021–2027, ανέρχεται σε 89 200 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές 82 451 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 (93 154 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [100%]. [Τροπολογία 99]

2.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελείται από:

α)  68 000 εκατ. EUR 63 687 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (71 954 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [77,24 %] για γεωγραφικά προγράμματα: [Τροπολογία 100]

–  Γειτονία τουλάχιστον 22 000 εκατ. EUR 20 572 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (23 243 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [24,95 %], [Τροπολογία 101]

–  Υποσαχάρια Αφρική τουλάχιστον 32 000 EUR 30 723 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (34 711 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [37,26 %], [Τροπολογία 102]

–  Χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού 8 851 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (10 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [10,73 %], περιλαμβανομένων τουλάχιστον 620 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (700 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειρηνικό, [Τροπολογία 103]

–  Βόρεια και Νότια Αμερική και Καραϊβική 3 540 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (4 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [4,29 %], περιλαμβανομένων τουλάχιστον 1 062 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (1 200 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) για την Καραϊβική, [Τροπολογία 104]

β)  7 000 εκατ. EUR 9 471 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (10 700 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [11,49 %] για θεματικά προγράμματα: [Τροπολογία 105]

–  Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία 1 500 εκατ. EUR τουλάχιστον 1 770 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 (2 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [2,15 %], με έως το 25 % του προγράμματος να διατίθεται για τη χρηματοδότηση των αποστολών της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών, [Τροπολογία 106]

–  Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 1 500 εκατ. EUR (ΟΚΠ) και τοπικές αρχές (ΟΤΑ) 2 390 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 (2 700 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [2,90 %], εκ των οποίων 1 947 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (2 200 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [2,36 %] για τις ΟΚΠ και 443 εκατομμύρια EUR σε τομές του 2018 (500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [0,54 %] για τους ΟΤΑ, [Τροπολογία 107]

–  Σταθερότητα και ειρήνη 885 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (1 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [1,07 %], [Τροπολογία 108]

–  Παγκόσμιες προκλήσεις 3 000 εκατ. EUR 3 983 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (4 500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [4,83 %], [Τροπολογία 109]

–  Ανάγκες και προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής 443 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 (500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [0,54 %], [Τροπολογία 110]

γ)  4 000 EUR 3 098 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (3 500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [3,76%] για δράσεις ταχείας αντίδρασης:

–  Σταθερότητα και πρόληψη των συγκρούσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναδυόμενης κρίσης, κρίσης και μετά την κρίση 1 770 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (2 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [2,15 %],

–  Ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων και σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης 1 328 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (1 500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [1,61 %]. [Τροπολογία 111]

3.  Το αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων ύψους 10 200 EUR 6 196 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (7 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [7,51 %] αυξάνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 15. [Τροπολογία 112]

4.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 75 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4α.  Οι πράξεις του άρθρου 9 χρηματοδοτούνται μέχρι του ποσού των 270 εκατομμύρια EUR. [Τροπολογία 113]

4β.  Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, από τη στιγμή που οι προτεραιότητες έχουν συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των θεσμικών οργάνων. [Τροπολογία 114]

Άρθρο 7

Πλαίσιο πολιτικής

Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που καθιερώνουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, καθώς και οι συστάσεις και οι πράξεις που εγκρίνουν οι φορείς οι οποίοι συγκροτούνται δυνάμει των εν λόγω συμφωνιών, καθώς και οι σχετικές πολυμερείς συμφωνίες, οι νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι διακηρύξεις των συνόδων κορυφής ή και άλλες διεθνείς διακηρύξεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με τις χώρες εταίρους, τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και οι συμβάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 115]

Άρθρο 8

Γενικές αρχές

1.  Η Επιτροπή επιζητεί την προώθηση, ανάπτυξη και παγίωση, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους και τις περιφέρειες εταίρους, μέσω της δράσης στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα διεθνή φόρα και μέσω της συνεργασίας της με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές αρχές και ιδιωτικούς φορείς, των αρχών βάσει των οποίων ιδρύθηκε, ήτοι της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης και του σεβασμού των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Η χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με τις εν λόγω αρχές, καθώς και με τις δεσμεύσεις της Ένωσης βάσει του διεθνούς δικαίου βάσει των οποίων ιδρύθηκε, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους και τις περιφέρειες εταίρους. [Τροπολογία 116]

1α.  Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 21 ΣΕΕ, η συνεισφορά της Ένωσης στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, καθώς και στην προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, βασίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. [Τροπολογία 117]

2.  Εφαρμόζεται μια προσέγγιση βασιζόμενη στα δικαιώματα η οποία περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αστικά και πολιτικά ή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, προκειμένου να ενσωματώσει τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποστηρίξει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, με εστίαση στις φτωχότερες και περισσότερο περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, των γυναικών, των παιδιών και των νέων, των ηλικιωμένων, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των ΛΟΑΔΜ και των ατόμων με αναπηρίες, στα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και στην κοινωνική ένταξη, και προκειμένου να υποστηρίζει τις χώρες εταίρους κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνών υποχρεώσεών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο παρών κανονισμός προάγει την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των γυναικών, των παιδιών και των νέων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα. [Τροπολογία 118]

3.  Η Ένωση στηρίζει, κατά περίπτωση, την εφαρμογή διμερούς, περιφερειακής και πολυμερούς συνεργασίας και διαλόγου, συμφωνιών εταιρικής σχέσης και τριμερούς συνεργασίας.

Η Ένωση προωθεί την πολυμερή βασιζόμενη σε κανόνες και αξίες προσέγγιση στα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις και συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των οργανισμών, ταμείων και προγραμμάτων του ΟΗΕ, και άλλους χορηγούς από αυτήν την άποψη. [Τροπολογία 119]

Η Ένωση υποστηρίζει τη συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και άλλους χορηγούς. [Τροπολογία 120]

Στις σχέσεις με τις χώρες εταίρους λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις τους στην εφαρμογή δεσμεύσεων, διεθνών συμφωνιών, και ιδιαίτερα της Συμφωνίας του Παρισιού, και συμβατικών σχέσεων με την Ένωση, ιδίως όσον αφορά συμφωνίες σύνδεσης, συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας καθώς και εμπορικές συμφωνίες. [Τροπολογία 121]

4.  Η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών εταίρων, αφετέρου, βασίζεται και προωθεί τις αρχές της ολόπλευρης αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας, κατά περίπτωση, ήτοι: την κυριότητα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις χώρες εταίρους, με έμφαση στα αποτελέσματα, τις αναπτυξιακές εταιρικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και τη διαφάνεια και την αμοιβαία λογοδοσία και την ευθυγράμμιση προς τις προτεραιότητες των χωρών εταίρων. Η Ένωση προωθεί την αποδοτική και αποτελεσματική κινητοποίηση και χρήση των πόρων. [Τροπολογία 122]

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης χωρίς αποκλεισμούς, κατά περίπτωση, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η γνώμη των ενδιαφερόμενων φορέων των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, και να τους παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση εφαρμογή και τις συναφείς διαδικασίες παρακολούθησης των προγραμμάτων. [Τροπολογία 123]

Σύμφωνα με την αρχή της ανάληψης ιδίας ευθύνης η Επιτροπή ευνοεί, κατά περίπτωση, τη χρήση των συστημάτων των χωρών εταίρων για την υλοποίηση εφαρμογή των προγραμμάτων. [Τροπολογία 124]

5.  Για την προαγωγής της συμπληρωματικότητας και της αποτελεσματικότητας της δράσης τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη συντονίζουν τις πολιτικές τους και διαβουλεύονται μεταξύ τους σχετικά με τα προγράμματα παροχής βοήθειας, μεταξύ άλλων στα πλαίσια διεθνών οργανισμών και διεθνών διασκέψεων.

6.  Τα προγράμματα και οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα των φύλων σύμφωνα με το άρθρο 11 ΣΛΕΕ, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ετοιμότητα απέναντι σε αυτές, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών, των παιδιών και των νέων, τη μη εφαρμογή διακρίσεων, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και την ψηφιοποίηση, και εξετάζουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και πληρούν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο. Τα εν λόγω προγράμματα και δράσεις βασίζονται σε ανάλυση των ικανοτήτων, των κινδύνων και των τρωτών σημείων, ενσωματώνουν μια προσέγγιση ανθεκτικότητας με επίκεντρο τους ανθρώπους και την κοινότητα και λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της σύγκρουσης. Καθοδηγούνται από την αρχή τις αρχές της μέριμνας για όλους τους ανθρώπους και της «μη πρόκλησης ζημίας». [Τροπολογία 125]

7.  Με την επιφύλαξη των λοιπών στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί από κοινού με τους εταίρους μια περισσότερο συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης, η δε αποτελεσματικότητά της πρέπει να αξιολογείται τακτικά, χωρίς να εξαρτάται η χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες από τη συνεργασία στη διαχείριση της μετανάστευσης, και να γίνονται πλήρως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κάθε ατόμου να εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του. [Τροπολογία 126]

7α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη, και ιδίως για την οικοδόμηση ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων, ώστε να στηρίζονται η ανάπτυξη και η ασφάλεια για την ανάπτυξη, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εφαρμόζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ανθρωπιστικού δικαίου. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει χάρτες πορείας από κοινού με τους δικαιούχους εταίρους για τη βελτίωση της θεσμικής και λειτουργικής συμμόρφωσης των στρατιωτικών φορέων με τα πρότυπα διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά, αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω πράξεων για κάθε σχετικό στόχο σύμφωνα με το άρθρο 31, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τις εν λόγω πράξεις, η Επιτροπή εφαρμόζει προσέγγιση που συνεκτιμά τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρής και συστηματικής εκ των προτέρων ανάλυσης συγκρούσεων, που περιλαμβάνει πλήρως μια ανάλυση από τη σκοπιά του φύλου, επιπλέον των διατάξεων για τη διαχείριση κινδύνων δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 8 στοιχείο β). Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση επιχειρησιακού πλαισίου, στη βάση των ισχυόντων προσανατολισμών, ώστε να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και ιδίως όσον αφορά την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, και τον σεβασμό των διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως του τεκμηρίου της αθωότητας, του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και των δικαιωμάτων της υπεράσπισης. [Τροπολογία 127]

8.  Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανταλλάσσει τακτικά απόψεις μαζί του έχει μαζί του ουσιαστικούς διαλόγους για θέματα πολιτικής, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. [Τροπολογία 128]

8α.  Η Επιτροπή διεξάγει τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. [Τροπολογία 129]

8β.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων μιας αξιολόγησης και μέτρων μετριασμού, για κάθε σχετικό στόχο του κανονισμού. [Τροπολογία 130]

8γ.  Ολόκληρος ο μηχανισμός βασίζεται στη διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποβολή στοιχείων και την ελεγκτική διαδικασία. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύστημα ελέγχου που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων και σχετικά με το εάν οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως. [Τροπολογία 131]

Άρθρο 9

Ανάπτυξη ικανοτήτων των στρατιωτικών φορέων προς στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Η ενωσιακή χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της προμήθειας όπλων ή πυρομαχικών ούτε για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός, υπηρεσία ή τεχνολογία που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους μεταφοράς, όπως ορίζεται στην κοινή θέση 944/2008/ΚΕΠΠΑ, στον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και οποιασδήποτε ισχύοντα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός της ΕΕ για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη θανατική ποινή και βασανιστήρια], ο παρών κανονισμός δεν χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της προμήθειας οποιουδήποτε τύπου εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια, κακομεταχείριση ή άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2.  Προκειμένου να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία απαιτεί την επίτευξη σταθερών και ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η ενωσιακή βοήθεια που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας ή για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων σε χώρες εταίρους, υπό τις εξαιρετικές περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4, με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ασφάλειας για την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. [Τροπολογία 133]

3.  Η βοήθεια δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να καλύπτει ειδικότερα την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της παροχής συμβουλών, καθώς και την παροχή εξοπλισμού, τη βελτίωση των υποδομών και την παροχή υπηρεσιών άμεσα συνδεδεμένων με αυτήν τη βοήθεια.

4.  Η βοήθεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο παρέχεται μόνον:

α)  εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις για την ικανοποιητική επίτευξη των στόχων της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέσω μη στρατιωτικών φορέων και εφόσον απειλούνται λειτουργικοί κρατικοί θεσμοί ή η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και οι κρατικοί θεσμοί δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την απειλή αυτήν· και

β)  εφόσον υπάρχει συναίνεση μεταξύ της ενδιαφερόμενης χώρας εταίρου και της Ένωσης ότι οι στρατιωτικοί φορείς έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση, τη δημιουργία ή την αποκατάσταση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ότι οι εν λόγω στρατιωτικοί φορείς δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή δεν αποτελούν απειλή για τη λειτουργία των κρατικών θεσμών, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης και σε επισφαλείς ή αποσταθεροποιημένες συγκυρίες και καταστάσεις. [Τροπολογία 134]

5.  Η ενωσιακή βοήθεια δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων για σκοπούς άλλους παρά μόνον για δραστηριότητες υπέρ της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη. Ειδικότερα, δεν χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση:

α)  των τακτικών στρατιωτικών δαπανών·

β)  της προμήθειας όπλων και πυρομαχικών ή οποιουδήποτε άλλου θανατηφόρου εξοπλισμού·

γ)  της εκπαίδευσης που έχει στόχο να συμβάλει ειδικά στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων.

6.  Κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση μέτρων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή προάγει την ιδία ευθύνη της χώρας εταίρου. Επίσης, αναπτύσσει τα απαραίτητα στοιχεία και τις ορθές πρακτικές που απαιτούνται για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της λογοδοσίας, καθώς και για την προαγωγή του κράτους δικαίου και των καθιερωμένων αρχών του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα εν λόγω μέτρα δημιουργούν άμεσα οφέλη για τον πληθυσμό στον τομέα της ανθρώπινης ασφάλειας, εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, που περιλαμβάνει ισχυρά στοιχεία δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής εποπτείας και λογοδοσίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, και εντάσσεται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές ειρήνης και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων. Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης ότι οι δράσεις που στοχεύουν στη μεταρρύθμιση των στρατιωτικών δυνάμεων συμβάλλουν στο να καταστούν πιο διαφανείς, αυξάνουν την υπευθυνότητά τους και ενισχύουν τον σεβασμό τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσοι που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Όσον αφορά τα μέτρα που έχουν στόχο την παροχή εξοπλισμού σε στρατιωτικές δυνάμεις εταίρους, η Επιτροπή προσδιορίζει τον τύπο εξοπλισμού που θα παρέχεται στο πλαίσιο κάθε μέτρου. Η Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 8β (νέα) προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο εν λόγω εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται μόνο από τους προβλεπόμενους δικαιούχους. [Τροπολογία 136]

7.  Η Επιτροπή καθορίζει κατάλληλες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων, παρακολούθησης και αξιολόγησης για τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 32, και ιδίως όσον αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση, να διενεργεί αξιολογήσεις από κοινού με τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και στην κατανομή των πόρων, και ενισχύουν περαιτέρω τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. [Τροπολογία 136]

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ [Τροπολογία 137]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Προγραμματισμός

Άρθρο 9α

Πεδίο εφαρμογής των γεωγραφικών προγραμμάτων

1.  Οι δραστηριότητες συνεργασίας της Ένωσης βάσει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο.

2.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3, τα γεωγραφικά προγράμματα καταρτίζονται με βάση τα ακόλουθα πεδία συνεργασίας:

α)  χρηστή διακυβέρνηση, δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες και κοινωνία των πολιτών·

β)  εξάλειψη της φτώχειας, καταπολέμηση των ανισοτήτων και ανθρώπινη ανάπτυξη·

γ)  μετανάστευση και κινητικότητα·

δ)  περιβάλλον και κλιματική αλλαγή·

ε)  βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και αξιοπρεπής απασχόληση·

στ)  ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη·

ζ)  εταιρική σχέση.

3.  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα πεδία συνεργασίας της παραγράφου 2 δίνονται στο παράρτημα II. [Τροπολογία 138]

Άρθρο 9β

Πεδίο εφαρμογής των θεματικών προγραμμάτων

1.  Τα θεματικά προγράμματα καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς παρέμβασης:

α)  Ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες και δημοκρατία:

–  προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου απειλούνται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων ικανοποιώντας τις επιτακτικές ανάγκες προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ευέλικτο και ολοκληρωμένο τρόπο·

–  προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινωνιών στις οποίες επικρατούν η συμμετοχή των πολιτών, η μη εφαρμογή διακρίσεων, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η λογοδοσία·

–  εδραίωση και υποστήριξη της δημοκρατίας, αντιμετώπιση όλων των πτυχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δημοκρατικού πλουραλισμού, της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης οργανώσεων πολιτών για παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών και των περιφερειακών δικτύων τους σε ολόκληρο τον κόσμο, της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών και της υποστήριξης αξιόπιστων, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανών εκλογικών διαδικασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του πλήρους εκλογικού κύκλου, ιδίως μέσω των αποστολών της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών (ΑΠΕ της ΕΕ)·

–  προώθηση αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών πλαισίων, και ενδυνάμωση των τοπικών παραγόντων για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

–  ενίσχυση των νέων διαπεριφερειακών συνεργειών και της δικτύωσης των τοπικών κοινωνιών των πολιτών καθώς και της δικτύωσης της κοινωνίας των πολιτών με άλλους σχετικούς φορείς και μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να δημιουργηθεί θετική δυναμική·

β)  Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές:

–  στήριξη, στις χώρες εταίρους, μια κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής, ενδυναμωμένης και ανεξάρτητης·

–  προώθηση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μεταξύ τους·

–  στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών αρχών και αξιοποίηση του δυναμικού τους με σκοπό την προώθηση μιας εδαφικής προσέγγισης στην ανάπτυξη·

–  αύξηση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της συμμετοχής των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

–  στήριξη της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να συμμετέχουν στην παροχή συμβουλών σε θέματα δημόσιας πολιτικής και στον διάλογο με κυβερνήσεις και διεθνή θεσμικά όργανα·

–  στήριξη της κοινωνίας των πολιτών για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των πολιτών, μεταξύ άλλων σχετικά με πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τηρούν τις αρχές του δίκαιου εμπορίου, ώστε να ενθαρρύνονται να υιοθετούν πιο βιώσιμη συμπεριφορά·

γ)  Σταθερότητα και ειρήνη:

–  βοήθεια για την πρόληψη συγκρούσεων, την ειρήνευση και την ετοιμότητα προς αντιμετώπιση κρίσεων·

–  βοήθεια για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, διαπεριφερειακών και αναδυόμενων απειλών·

δ)  Παγκόσμιες προκλήσεις:

–  υγεία,

–  εκπαίδευση,

–  ισότητα των φύλων,

–  παιδιά και νέοι,

–  μετανάστευση και αναγκαστικές εκτοπίσεις,

–  αξιοπρεπής εργασία, κοινωνική προστασία και ανισότητα,

–  πολιτισμός,

–  διασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

–  βιώσιμη ενέργεια,

–  βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα,

–  τρόφιμα και διατροφή,

–  προώθηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης και διαφανούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών,

–  πρόσβαση σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή·

ε)  Ανάγκες και προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής:

–  στήριξη για τις διμερείς, περιφερειακές και διαπεριφερειακές στρατηγικές συνεργασίας της Ένωσης, με την προώθηση του διαλόγου για θέματα πολιτικής και την ανάπτυξη συλλογικών προσεγγίσεων και απαντήσεων στις προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας·

–  παροχή στήριξης για την εμπορική πολιτική της Ένωσης·

–  συμβολή στην υλοποίηση της διεθνούς διάστασης των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης, και προώθηση της ευρείας κατανόησης και της προβολής της Ένωσης και του ρόλου της στην παγκόσμια σκηνή.

2.  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τομείς συνεργασίας της παραγράφου 3 ορίζονται στο παράρτημα III. [Τροπολογία 139]

Άρθρο 10

Προσέγγιση γενικού προγραμματισμού

1.  Η συνεργασία και οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού προγραμματίζονται, εκτός από τις δράσεις ταχείας αντίδρασης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

2.  Βάσει του άρθρου 7, ο προγραμματισμός στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού βασίζεται στα ακόλουθα:

α)  τα έγγραφα προγραμματισμού παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των χωρών ή περιφερειών εταίρων, το οποίο θα συνάδει με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, με βάση την ενωσιακή στρατηγική προς μια χώρα ή περιφέρεια εταίρο ή τις ενωσιακές θεματικές στρατηγικές· [Τροπολογία 140]

β)  η Ένωση και τα κράτη μέλη συνεννοούνται σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας προγραμματισμού και καθόλη της τη διάρκεια, για να προαγάγουν τη συνοχή, τη συμπληρωματικότητα και τη συνέπεια των δραστηριοτήτων συνεργασίας τους. Ο κοινός προγραμματισμός είναι η προτιμώμενη προσέγγιση για τον προγραμματισμό των χωρών. Ο κοινός προγραμματισμός είναι ανοικτός σε άλλους χορηγούς κατά περίπτωση·

γ)  η Ένωση διαβουλεύεται και με άλλους ενθαρρύνει, σε πρώιμο στάδιο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού, έναν τακτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με άλλους ενωσιακούς και μη ενωσιακούς χορηγούς και φορείς συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, κατά περίπτωση καθώς και ιδιωτικών και πολιτικών ιδρυμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο όσον αφορά το αποτέλεσμα των εν λόγω διαβουλεύσεων· [Τροπολογία 141]

δ)  τα θεματικά προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές, καθώς και για τη σταθερότητα και την ειρήνη, και την κοινωνία των πολιτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α), και β) και γ) παρέχουν συνδρομή ανεξάρτητα από τη συναίνεση των κυβερνήσεων και άλλων δημόσιων αρχών των οικείων τρίτων χώρων. Αυτά Τα θεματικά προγράμματα υποστηρίζουν κυρίως οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και για τα θεματικά προγράμματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, στηρίζουν κυρίως την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων υπό πίεση. [Τροπολογία 142]

Άρθρο 11

Αρχές προγραμματισμού για τα γεωγραφικά προγράμματα [Τροπολογία 143]

-1.  Κατά τον προγραμματισμό βάσει του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η χρηστή διακυβέρνηση και η δημοκρατία στις χώρες εταίρους. [Τροπολογία 144]

-1α.  Η κατάρτιση, η εφαρμογή και η επανεξέταση όλων των εγγράφων προγραμματισμού στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου συμμορφώνονται προς τις αρχές της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας. [Τροπολογία 145]

-1β.  Τα γεωγραφικά και τα θεματικά προγράμματα είναι συμπληρωματικά και συνεκτικά μεταξύ τους, και παράγουν προστιθέμενη αξία. [Τροπολογία 146]

1.  Ο προγραμματισμός των γεωγραφικών προγραμμάτων βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

α)  με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, οι δράσεις βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε διάλογο μεταξύ σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των κρατών μελών, και των ενδιαφερόμενων χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των περιφερειακών, εθνικών και τοπικών κοινοβουλίων, κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάληψη ιδίας ευθύνης δημοκρατική κυριότητα όσον αφορά τη διαδικασία και να ενθαρρυνθεί η στήριξη εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών· [Τροπολογία 147]

β)  κατά περίπτωση ει δυνατόν, η περίοδος προγραμματισμού συγχρονίζεται με τους κύκλους στρατηγικής των χωρών εταίρων· [Τροπολογία 148]

γ)  Ο προγραμματισμός μπορεί να προβλέπει δραστηριότητες συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από διαφορετικές πιστώσεις, οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, και από άλλα ενωσιακά προγράμματα σύμφωνα με τις βασικές τους πράξεις.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο προγραμματισμός των γεωγραφικών προγραμμάτων παρέχει ειδικό, προσαρμοσμένο πλαίσιο συνεργασίας βάσει: [Τροπολογία 149]

α)  των αναγκών των εταίρων, οι οποίες καθορίζονται βάσει ειδικών κριτηρίων και διεξοδικών αναλύσεων που λαμβάνουν υπόψη τον πληθυσμό, τη φτώχεια, την ανισότητα, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας, της ισότητας των φύλων και του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, την οικονομική και περιβαλλοντική αστάθεια και την κρατική και κοινωνική ανθεκτικότητα· [Τροπολογία 150]

β)  των ικανοτήτων των εταίρων να δημιουργούν και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους κινητοποιούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους εγχώριους πόρους για τη στήριξη των εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων τους και να είναι σε θέση να τους απορροφήσουν· [Τροπολογία 151]

γ)  των δεσμεύσεων και των επιδόσεων των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με την Ένωση, και των προσπαθειών τους, που προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων όπως η πολιτική μεταρρύθμιση, η πρόοδος όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η αποτελεσματική χρήση της βοήθειας· [Τροπολογία 152]

δ)  του δυνητικού αντικτύπου της ενωσιακής χρηματοδότησης στις χώρες και περιφέρειες εταίρους·

ε)  των ικανοτήτων και της δέσμευσης των εταίρων να προωθούν τα κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες, αρχές και θεμελιώδη συμφέροντα και να υποστηρίζουν τους κοινούς στόχους και τις πολυμερείς συμμαχίες, καθώς και της προώθησης των ενωσιακών προτεραιοτήτων. [Τροπολογία 153]

3.  Κατά την κατανομή των πόρων δίνεται προτεραιότητα στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, καθώς και στις χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, σε κατάσταση που έπεται της κρίσης και σε επισφαλή ή ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων μικρών νησιωτικών κρατών.

4.  Η συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες εστιάζεται στην προώθηση των ενωσιακών και των αμοιβαίων συμφερόντων, καθώς και των κοινών θεμελιωδών συμφερόντων και αξιών, στους συμφωνημένους κοινούς στόχους και στην πολυμέρεια. Η συνεργασία αυτή βασίζεται, κατά περίπτωση, σε διάλογο μεταξύ της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και των κρατών μελών, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. [Τροπολογία 154]

5.  Τα έγγραφα προγραμματισμού για τα γεωγραφικά προγράμματα βασίζονται στα αποτελέσματα και λαμβάνουν υπόψη είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα, όπου αυτό είναι δυνατό, και περιλαμβάνουν σαφείς στόχους για τη μέτρηση της προόδου και του αντικτύπου της ενωσιακής βοήθειας. Οι δείκτες μπορούν να βασίζονται, κατά περίπτωση, διεθνώς συμφωνημένους στόχους και δείκτες σε διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, ιδίως εκείνους εκείνα που καθορίζονται για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στα πλαίσια αποτελεσμάτων σε επίπεδο χώρας, ώστε να αξιολογούν και να κοινοποιούν τη συμβολή της Ένωσης στα αποτελέσματα, στο επίπεδο των εκροών, των επακόλουθων και του αντικτύπου. [Τροπολογία 155]

6.  Κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού για χώρες και περιοχές σε κατάσταση κρίσης, κατάσταση που έπεται της κρίσης ή σε ευάλωτη και επισφαλή κατάσταση, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές ανάγκες και περιστάσεις των εν λόγω χωρών ή περιφερειών, καθώς και τα τρωτά σημεία, οι κίνδυνοι και οι ικανότητες, ώστε να αυξάνεται η ανθεκτικότητα. Στις διαδικασίες αυτές δίνεται επίσης προσοχή στην πρόληψη συγκρούσεων, στην οικοδόμηση του κράτους και της ειρήνης, στη συμφιλίωση μετά από συγκρούσεις, στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, καθώς και στον ρόλο των γυναικών και στα δικαιώματα των παιδιών. Εφαρμόζεται προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρωποκεντρική.

Όταν ορισμένες χώρες ή περιφέρειες εταίροι εμπλέκονται άμεσα ή επηρεάζονται από κατάσταση κρίσης, κατάσταση που έπεται της κρίσης ή επισφαλή κατάσταση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόληψη της βίας και η μετάβαση από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη φάση της ανάπτυξης. [Τροπολογία 156]

7.  Ο παρών κανονισμός συνεισφέρει, μέσω των προγραμμάτων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, στις δράσεις που θεσπίζονται βάσει του κανονισμού Erasmus. Προτείνεται να οριστεί ενδεικτικό ελάχιστο ποσό 2 000 000 000 EUR από τα γεωγραφικά προγράμματα σε δράσεις για την κινητικότητα, την συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο με τις αρχές, τους θεσμούς και τους οργανισμούς των χωρών εταίρων. Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καταρτίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για περίοδο επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων από τον κανονισμό ΜΠΒ III. Ο κανονισμός Erasmus εφαρμόζεται στη χρήση αυτών των κεφαλαίων και παράλληλα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΜΠΒ III. [Τροπολογία 157]

7α.   Ο παρών κανονισμός συνεισφέρει στις δράσεις που θεσπίζονται βάσει του κανονισμού Δημιουργική Ευρώπη. Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καταρτίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για περίοδο επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων από τον κανονισμό ΜΠΒ III. Ο κανονισμός Δημιουργική Ευρώπη διέπει τη χρήση αυτών των κονδυλίων. [Τροπολογία 158]

Άρθρο 12

Έγγραφα προγραμματισμού για γεωγραφικά προγράμματα

-1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση πλαισίων για τα πολυετή προγράμματα κάθε συγκεκριμένης χώρας και ομάδας χωρών. Οι εν λόγω διατάξεις πλαισίου:

α)  προσδιορίζουν τους τομείς προτεραιότητας μεταξύ εκείνων που ορίζονται στα άρθρα 9α και 15β·

β)  καθορίζουν τους ειδικούς λεπτομερείς και μετρήσιμους στόχους κάθε προγράμματος·

γ)  ορίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με μετρήσιμους στόχους, και σαφείς και ειδικούς δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους·

δ)  ορίζουν το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, συνολικά και ανά τομέα προτεραιότητας·

ε)  θεσπίζουν τρόπους συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών στην εγγύηση εξωτερικής δράσης. [Τροπολογία 159]

1.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διενεργείται για τα γεωγραφικά προγράμματα μέσω πολυετών κρατικών και πολυκρατικών ενδεικτικών προγραμμάτων. [Τροπολογία 160]

2.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας που επιλέγονται για χρηματοδότηση από την Ένωση, τους ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σαφείς και συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων και τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια, τόσο συνολικά όσο και ανά τομέα προτεραιότητας. [Τροπολογία 161]

3.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα βασίζονται σε: [Τροπολογία 162]

-α)  έκθεση που περιλαμβάνει ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 των αναγκών, των ικανοτήτων, των δεσμεύσεων και των επιδόσεων των χωρών εταίρων ή των οικείων χωρών, και τον δυνητικό αντίκτυπο της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: [Τροπολογία 163]

α)  εθνική ή περιφερειακή στρατηγική με τη μορφή αναπτυξιακού σχεδίου ή παρόμοιου εγγράφου, στη βάση ουσιαστικών διαβουλεύσεων με τον τοπικό πληθυσμό και την κοινωνία των πολιτών, το οποίο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή ως βάση για το αντίστοιχο πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα, κατά την έγκριση του τελευταίου εγγράφου· [Τροπολογία 164]

β)  έγγραφο πλαίσιο που καθορίζει την πολιτική της Ένωσης έναντι του ενδιαφερόμενου εταίρου ή εταίρων, συμπεριλαμβανομένου κοινού εγγράφου μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών· [Τροπολογία 165]

γ)  κοινό έγγραφο μεταξύ της Ένωσης και του ενδιαφερόμενου εταίρου ή εταίρων το οποίο καθορίζει κοινές προτεραιότητες.

4.  Για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της συλλογικής συνεργασίας της Ένωσης, όπου είναι δυνατόν, κοινό έγγραφο προγραμματισμού αντικαθιστά τα έγγραφα προγραμματισμού της Ένωσης και των κρατών μελών. Ένα κοινό έγγραφο προγραμματισμού μπορεί να αντικαταστήσει το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνεται με πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 και ότι συνάδει με τα άρθρα 10 και 11, περιέχει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και καθορίζει τον καταμερισμό εργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών. [Τροπολογία 166]

4α.  Τα πολυετή προγράμματα μπορούν να προβλέπουν μέρος των κονδυλίων που δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού ποσού, το οποίο δεν διατίθεται σε τομέα προτεραιότητας ή σε χώρα εταίρο ή σε ομάδα χωρών. Τα εν λόγω κονδύλια δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21. [Τροπολογία 167]

Άρθρο 13

Έγγραφα προγραμματισμού για θεματικά προγράμματα

-1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση πλαισίων ανά θεματικό πολυετές πρόγραμμα. Οι εν λόγω διατάξεις πλαισίου:

α)  προσδιορίζουν τους τομείς προτεραιότητας μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 9β·

β)  καθορίζουν τους ειδικούς λεπτομερείς και μετρήσιμους στόχους κάθε προγράμματος·

γ)  ορίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με μετρήσιμους στόχους, και σαφείς και ειδικούς δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους·

δ)  ορίζουν το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, συνολικά και ανά τομέα προτεραιότητας·

ε)  θεσπίζουν τρόπους συνεργασίας. [Τροπολογία 168]

1.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διενεργείται για τα θεματικά προγράμματα μέσω πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων. [Τροπολογία 169]

2.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για θεματικά προγράμματα καθορίζουν την ενωσιακή στρατηγική, τις προτεραιότητες που επιλέγονται για χρηματοδότηση από την Ένωση, τους ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης, καθώς και τη διεθνή κατάσταση και τις δραστηριότητες των κυρίων εταίρων για το υπό εξέταση θέμα. [Τροπολογία 170]

Κατά περίπτωση, καθορίζονται οι πόροι και οι δραστηριότητες παρέμβασης για συμμετοχή σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες.

Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για θεματικά προγράμματα καθορίζουν επίσης την ενδεικτική χρηματοδότηση, συνολικά, ανά τομέα συνεργασίας και ανά τομέα προτεραιότητας. Η ενδεικτική χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται υπό μορφή φάσματος. [Τροπολογία 171]

Οι διατάξεις πλαισίου που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 βασίζονται σε έκθεση η οποία περιλαμβάνει ανάλυση της διεθνούς κατάστασης και των δραστηριοτήτων των κύριων εταίρων όσον αφορά το οικείο θέμα, και υποδεικνύει τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος. [Τροπολογία 172]

2α.   Τα πολυετή προγράμματα μπορούν να προβλέπουν μέρος των κονδυλίων που δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού ποσού, το οποίο δεν διατίθεται σε τομέα προτεραιότητας ή σε χώρα εταίρο ή σε ομάδα χωρών. Τα εν λόγω κονδύλια δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21. [Τροπολογία 173]

Άρθρο 14

Έγκριση και τροποποίηση των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων [Τροπολογία 174]

1.  Η Επιτροπή εγκρίνει εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίων σχετικά με τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 μέσω εκτελεστικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 34. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης στις επανεξετάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, που έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική τροποποίηση του περιεχομένου του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος. [Τροπολογία 175]

2.  Κατά την έκδοση των κοινών εγγράφων πολυετούς προγραμματισμού που αναφέρονται στο άρθρο 12, η απόφαση της Επιτροπής κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εφαρμόζεται μόνο στη συνεισφορά της Ένωσης στο κοινό έγγραφο πολυετούς προγραμματισμού. [Τροπολογία 176]

3.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για τα γεωγραφικά προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν όποτε κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση, ιδίως όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7 ή όταν έπονται κατάστασης κρίσης ή κατάστασης μετά την κρίση γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα λήγουν στις 30 Ιουνίου 2025 το αργότερο. Η Επιτροπή εγκρίνει νέα πολυετή προγράμματα έως την 30ή Ιουνίου 2025, με βάση τα αποτελέσματα, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 32. [Τροπολογία 177]

4.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για τα θεματικά προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν τροποποιούνται όποτε είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση εφαρμογή, ιδίως όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7 ή όταν έπονται κατάστασης κρίσης ή κατάστασης μετά την κρίση.Τα πολυετή προγράμματα τροποποιούνται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κινητοποίηση του αποθεματικού αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων απαιτεί αλλαγή των διατάξεων πλαισίου του σχετικού προγράμματος. [Τροπολογία 178]

5.  Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος, όπως οι κρίσεις ή οι άμεσες απειλές στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος κανονισμού μέσω εκτελεστικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 4 34α. [Τροπολογία 179]

Άρθρο 15

Αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων

1.  Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, με προτεραιότητα σε χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και σε πλήρη συμπληρωματικότητα και συνέπεια με τις πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού: [Τροπολογία 180]

α)  για να εξασφαλίζει τη δέουσα απόκριση της Ένωσης στην περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων αναγκών που δεν καλύπτονται από τα προγράμματα και τα έγγραφα προγραμματισμού· [Τροπολογία 181]

β)  για να αντιμετωπίσει τις νέες ανάγκες ή τις αναδυόμενες προκλήσεις, όπως εκείνες στα σύνορα της Ένωσης ή των όμορων περιοχών ή εκείνες σε τρίτες χώρες που συνδέονται με καταστάσεις κρίσης, είτε φυσικής είτε ανθρωπογενούς, και καταστάσεις μετά την κρίση ή μεταναστευτικές πιέσεις με μεταναστευτικά φαινόμενα, και ιδίως με τη βίαιη εκτόπιση πληθυσμών· [Τροπολογία 182]

γ)  για να προωθούνται νέες ενωσιακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες ή προτεραιότητες ή να ανταποκρίνονται σε αυτές. [Τροπολογία 183]

2.  Η χρήση των κονδυλίων αυτών αποφασίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 14 και 21.

Άρθρο 15α

Αναστολή της βοήθειας

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την αναστολή της βοήθειας σε συμφωνίες με χώρες και περιοχές εταίρους, όταν μια χώρα εταίρος συστηματικά δεν τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ή τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 34 να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παραρτήματος VIIα με την προσθήκη μιας χώρας εταίρου στον κατάλογο των χωρών εταίρων για τις οποίες η ενωσιακή βοήθεια αναστέλλεται εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση μερικής αναστολής, υποδεικνύονται τα προγράμματα για τα οποία ισχύει η αναστολή.

2.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι που αιτιολογούν την αναστολή της βοήθειας, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για την τροποποίηση του παραρτήματος VIIα με σκοπό την επαναφορά της βοήθειας της Ένωσης.

3.  Σε περιπτώσεις μερικής αναστολής, η βοήθεια της Ένωσης χρησιμοποιείται πρωταρχικά για την ενίσχυση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κρατικών φορέων σε σχέση με μέτρα που αποβλέπουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην υποστήριξη των διαδικασιών εκδημοκρατισμού και διαλόγου στις χώρες εταίρους.

4.  Στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. [Τροπολογία 184]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικές διατάξεις για τη Γειτονία

Άρθρο 15β

Ειδικοί στόχοι για την περιοχή της γειτονίας

1.  Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, η στήριξη της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην περιοχή της γειτονίας έχει ως στόχο:

α)  την ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας και της κυριότητας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας από την Ένωση και τις χώρες εταίρους της·

β)  τη στήριξη της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης ή άλλων υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών, καθώς και από κοινού συμφωνηθέντων θεματολογίων σύνδεσης και προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ή ισοδύναμων εγγράφων·

γ)  την ενίσχυση και την εδραίωση της δημοκρατίας, της οικοδόμησης του κράτους, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την προώθηση ενός πιο αποτελεσματικού τρόπου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί σε αμοιβαία μορφή·

δ)  τη σταθεροποίηση της γειτονίας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας·

ε)  την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Ένωσης για τη Μεσόγειο και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας·

στ)  την προώθηση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, των σχέσεων καλής γειτονίας και άλλων μέτρων που συμβάλλουν στην ασφάλεια, σε όλες τις μορφές της, και στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων συγκρούσεων, την υποστήριξη των πληττόμενων πληθυσμών και την ανασυγκρότηση και στον σεβασμό της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου·

ζ)  την προώθηση ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες μεταξύ της Ένωσης και των χωρών-εταίρων, μεταξύ άλλων μέσω αναβαθμισμένης κινητικότητας και διαπροσωπικών επαφών, ιδίως όσον αφορά τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και αθλητικές δραστηριότητες·

η)  την εντατικοποίηση της συνεργασίας όσον αφορά τόσο τη νόμιμη όσο και την παράτυπη μετανάστευση·

θ)  την επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και ενίσχυση της τομεακής και διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικής προσέγγισης και κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα, και βελτιωμένης πρόσβασης στην αγορά, μεταξύ άλλων μέσω προωθημένων και περιεκτικών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και την οικοδόμηση θεσμών και την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων·

ι)  τη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, που διασφαλίζει οφέλη για όλους, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την απασχολησιμότητα, ιδίως για τους νέους·

ια)  τη συμβολή στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού, ενισχύοντας τη συνεργασία σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας και προάγοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και τους στόχους ενεργειακής απόδοσης·

ιβ)  την ενθάρρυνση της κατάρτισης θεματικών πλαισίων με τις χώρες που είναι όμορες των χωρών εταίρων της γειτονίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις όπως, για παράδειγμα, η μετανάστευση, η ενέργεια, η ασφάλεια και η υγεία. [Τροπολογία 185]

Άρθρο 16

Έγγραφα προγραμματισμού και κριτήρια κατανομής

1.  Για τις χώρες εταίρους που απαριθμούνται στο παράρτημα I, οι τομείς προτεραιότητας για ενωσιακή χρηματοδότηση επιλέγονται κυρίως από εκείνους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ), σύμφωνα με τους τομείς συνεργασίας του χώρου γειτονίας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 2, η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο των γεωγραφικών προγραμμάτων στον χώρο γειτονίας διαφοροποιείται σε μορφή και ποσά, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν:

α)  τις ανάγκες της χώρας εταίρου, με τη χρήση δεικτών όπως ο πληθυσμός και το επίπεδο ανάπτυξης·

β)  τη δέσμευση και την πρόοδο της χώρας εταίρου στην επίτευξη των κοινώς συμφωνημένων πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων μεταρρύθμισης· [Τροπολογία 186]

γ)  τη δέσμευση και την πρόοδο της χώρας εταίρου για την εδραίωση ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς· [Τροπολογία 187]

γα)  δέσμευση υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης· [Τροπολογία 188]

δ)  την εταιρική σχέση με την Ένωση, περιλαμβανομένου του βαθμού φιλοδοξίας της εν λόγω εταιρικής σχέσης·

ε)  την ικανότητα απορρόφησης και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

3.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αποτυπώνεται στα έγγραφα προγραμματισμού που αναφέρονται στο άρθρο 12.

3α.  Η στήριξη της Ένωσης προς τις χώρες εταίρους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι εφαρμόζεται σύμφωνα με την αρχή της συγχρηματοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 189]

Άρθρο 17

Προσέγγιση βάσει επιδόσεων

1.  Ενδεικτικά Τουλάχιστον το 10% του κονδυλίου χρηματοδότησης το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 4 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση, προς συμπλήρωση των χρηματικών χορηγήσεων ανά χώρα βάσει του άρθρου 12, θα πρέπει να κατανεμηθεί κατανέμεται στις χώρες εταίρους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με σκοπό την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει επιδόσεων. Η κατανομή των κονδυλίων βάσει επιδόσεων πρέπει να αποφασίζεται με βάση την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη χρηστιή διακυβέρνηση, τη συνεργασία για τη ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση, την οικονομική διακυβέρνηση και τις μεταρρυθμίσεις την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν. Η πρόοδος των χωρών εταίρων θα αξιολογείται ετησίως, με δραστήρια συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα μέσω εκθέσεων προόδου χώρας οι οποίες περιλαμβάνουν τάσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. [Τροπολογία 190]

1α.  Η εφαρμογή της προσέγγισης βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε τακτικές ανταλλαγές απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 191]

2.  Η προσέγγιση με γνώμονα τις επιδόσεις δεν ισχύει για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, τις διαπροσωπικές επαφές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές αρχές, τη στήριξη της βελτίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μέτρα στήριξης που σχετίζονται με κρίσεις. Σε περίπτωση σοβαρής ή χρονίζουσας υποβάθμισης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η στήριξη των εν λόγω δράσεων ενδέχεται να αυξηθεί θα αυξάνεται, όπου είναι σκόπιμο. [Τροπολογία 192]

2α.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ επανεξετάζουν τη στήριξη βάσει επιδόσεων σε περίπτωση σοβαρής ή διαρκούς υποβάθμισης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του κράτους δικαίου. [Τροπολογία 193]

2β.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση του μεθοδολογικού πλαισίου της προσέγγισης βάσει επιδόσεων. [Τροπολογία 194]

Άρθρο 18

Διασυνοριακή συνεργασία

1.  Η διασυνοριακή συνεργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, καλύπτει τη συνεργασία στα παρακείμενα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, τη διεθνική συνεργασία επί μεγαλυτέρων διεθνικών εδαφών, τη θαλάσσια συνεργασία πέριξ θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Η διασυνοριακή συνεργασία επιδιώκει να συνάδει με τους στόχους των υφιστάμενων και των μελλοντικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης. [Τροπολογία 195]

2.  Ο χώρος γειτονίας συνεισφέρει στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) ...7... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(47) («κανονισμού ΕΕΣ»). Ποσοστό έως 4 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου για τον χώρο γειτονίας κατανέμεται ενδεικτικά για τη στήριξη αυτών των προγραμμάτων.

3.  Οι συνεισφορές στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καθορίζονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΣ.

4.  Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας. Για την τεχνική συνδρομή το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 100 %.

5.  H προχρηματοδότηση για τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των τρίτων χωρών και εδαφών που συμμετέχουν και δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό που αναφέρεται στο άρθρο 49 του κανονισμού ΕΕΣ.

6.  Πολυετές ενδεικτικό έγγραφο στρατηγικής για τη διασυνοριακή συνεργασία, το οποίο καθορίζει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕΣ.

7.  Σε περίπτωση που τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας διακοπούν σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού ΕΕΣ, η στήριξη του χώρου γειτονίας προς το πρόγραμμα που διακόπηκε, η οποία παραμένει διαθέσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας στο πλαίσιο του χώρου γειτονίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Σχέδια δράσης, μέτρα και μέθοδοι εφαρμογής Εκτέλεση [Τροπολογία 196]

Άρθρο 19

Σχέδια δράσης και μέτρα

1.  Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, μέτρων στήριξης ή εκτάκτων μέτρων βοήθειας. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα προσδιορίζουν για κάθε δράση τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις κύριες δραστηριότητες, τις μεθόδους υλοποίησης εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και τυχόν συνδεόμενες δαπάνες στήριξης. [Τροπολογία 197]

2.  Τα σχέδια δράσης βασίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

Όταν απαιτείται, μια δράση μπορεί να υιοθετηθεί ως μεμονωμένο μέτρο πριν ή μετά την έγκριση των σχεδίων δράσης. Τα μεμονωμένα μέτρα βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 3 και σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών και περιστάσεων, και όταν η χρηματοδότηση δεν είναι εφικτή από περισσότερο κατάλληλες πηγές, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ειδικά μέτρα που δεν προβλέπονται βασίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού. [Τροπολογία 198]

3.  Τα ετήσια και πολυετή σχέδια δράσης και τα μεμονωμένα μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εφαρμοστούν εκτελεστούν οι δράσεις ταχείας αντίδρασης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) και στοιχείο γ). [Τροπολογία 199]

4.  Η Επιτροπή ενδέχεται να υιοθετήσει έκτακτα μέτρα συνδρομής για δράσεις ταχείας αντίδρασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Τα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία μπορεί να παραταθεί δύο φορές κατά έξι επιπλέον μήνες το πολύ, έως 30 μήνες κατά ανώτατο όριο, σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων στην εφαρμογή τους, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνεται το ποσό για τη χρηματοδότησή τους. [Τροπολογία 200]

Σε περιπτώσεις παρατεταμένων κρίσεων και συγκρούσεων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει δεύτερο έκτακτο μέτρο βοήθειας, με διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις περαιτέρω μέτρα μπορούν να εγκριθούν όταν είναι σημαντικό να συνεχιστεί η ενωσιακή δράση και αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με άλλα μέσα. [Τροπολογία 201]

4α.  Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4 μπορούν να έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία μπορεί να παραταθεί δύο φορές κατά έξι επιπλέον μήνες το πολύ, έως 30 μήνες κατά ανώτατο όριο, σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων στην εκτέλεσή τους, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνεται το ποσό για τη χρηματοδότησή τους.

Σε περιπτώσεις παρατεταμένων κρίσεων και συγκρούσεων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει δεύτερο έκτακτο μέτρο βοήθειας, με διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις περαιτέρω μέτρα μπορούν να εγκριθούν όταν είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ενωσιακή δράση βάσει της παρούσας παραγράφου και αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με άλλα μέσα. [Τροπολογία 202]

Άρθρο 20

Μέτρα στήριξης

1.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει δαπάνες στήριξης για την εφαρμογή εκτέλεση του μηχανισμού και για την επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτείας, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εν λόγω εφαρμογή εκτέλεση, καθώς και δαπάνες της έδρας και των αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για το πρόγραμμα, καθώς και για τη διαχείριση δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας και των εσωτερικών συστημάτων πληροφορικής. [Τροπολογία 203]

2.  Όταν οι δαπάνες στήριξης δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης ή στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 21, η Επιτροπή εγκρίνει, κατά περίπτωση, μέτρα στήριξης. Η ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο μέτρων στήριξης μπορεί να καλύπτει:

α)  μελέτες, συνεδριάσεις, δραστηριότητες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, κατάρτισης, προετοιμασίας και ανταλλαγής διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών, δημοσίευσης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής βοήθειας που απαιτείται για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση δράσεων, συμπεριλαμβανομένων αμειβομένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων·

β)  δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και μελέτες για σχετικά θέματα και τη διάδοση αυτών·

γ)  δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών και δράσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επικοινωνιακών στρατηγικών και επικοινωνίας και προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Άρθρο 21

Θέσπιση σχεδίων δράσης και μέτρων

1.  Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. [Τροπολογία 204]

2.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 διαδικασία δεν απαιτείται για:

α)  σχέδια δράσης, επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·

β)  ειδικά μέτρα καθώς και σχέδια δράσης και μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή δράσεων ταχείας αντίδρασης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. EUR·

γ)  τις τεχνικές τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τους στόχους του σχετικού σχεδίου δράσης ή του μέτρου, όπως:

i)  αλλαγή του τρόπου υλοποίησης·

ii)  ανακατανομές ποσών μεταξύ ενεργειών του ιδίου σχεδίου δράσης·

iii)  αυξήσεις ή μειώσεις του προϋπολογισμού των σχεδίων δράσης, και των επιμέρους μέτρων κατά ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 20 % του αρχικού προϋπολογισμού και ποσό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·

Σε περίπτωση πολυετών σχεδίων δράσης και μέτρων, τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) σημείο iii) εφαρμόζονται σε ετήσια βάση.

Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εκτός των έκτακτων μέτρων βοήθειας και των τεχνικών τροποποιήσεων, κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη μέσω της αρμόδιας επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους. [Τροπολογία 205]

3.  Πριν από την έκδοση ή την παράταση έκτακτων μέτρων βοήθειας το κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. EUR, η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τον χαρακτήρα και τους στόχους των εν λόγω μέτρων, καθώς και τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά. Η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο προτού να προβεί σε σημαντικές επί της ουσίας τροποποιήσεις ήδη εγκριθέντων έκτακτων μέτρων βοήθειας. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σχετική προσέγγιση πολιτικής του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, χάριν της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. [Τροπολογία 206]

Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έκτακτων μέτρων βοήθειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών ποσών, και επιπλέον ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προβαίνει σε επί της ουσίας τροποποιήσεις ή παρατάσεις της βοήθειας. Το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση ή τη σημαντική τροποποίηση μέτρου, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από αυτήν, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπου περιγράφεται ο χαρακτήρας και το σκεπτικό του εγκριθέντος μέτρου, η διάρκεια, ο προϋπολογισμός και το πλαίσιό του, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικότητάς του προς άλλα εν εξελίξει και προγραμματισμένα μέτρα βοήθειας ης Ένωσης. Για έκτακτα μέτρα βοήθειας, η Επιτροπή αναφέρει επίσης κατά πόσον, σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει τη συνέχεια της πολιτικής που εκτελείται με την έκτακτη βοήθεια με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα βοήθειας βάσει του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 207]

3α.  Πριν από την έγκριση σχεδίων δράσης και μέτρων που δεν βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 3 και 4, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 34 προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με τον καθορισμό των ειδικών στόχων που πρέπει να επιδιωχθούν, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, των κύριων δραστηριοτήτων και των ενδεικτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων των εν λόγω σχεδίων δράσης και μέτρων. [Τροπολογία 208]

4.  Στην περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων επιτακτικών λόγων επείγουσας ανάγκης, λ.χ. κρίσεων που περιλαμβάνουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, άμεσων απειλών κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει σχέδια δράσης και μέτρα ή τροποποιήσεις υφιστάμενων σχεδίων δράσης και μέτρων, ως άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 4. [Τροπολογία 209]

5.  Σε επίπεδο δράσεων διενεργείται κατάλληλος περιβαλλοντικός έλεγχος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2011/92/ΕΕ(48) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου(49), ο οποίος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες υποδομές. [Τροπολογία 210]

Επιπλέον, θα εκτελούνται εκ των προτέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινωνία και στην εργασία, καθώς και αναλύσεις των συγκρούσεων και εκτιμήσεις των κινδύνων. [Τροπολογία 211]

Κατά περίπτωση, κατά την εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Εξασφαλίζεται δε η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις περιβαλλοντικές εν λόγω εκτιμήσεις και η πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματά των εν λόγω εκτιμήσεων. [Τροπολογία 212]

Άρθρο 21α

Προγράμματα βοήθειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Επιτροπή πραγματοποιεί διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο εφαρμόζει δικά του προγράμματα βοήθειας, όπως ανάπτυξη ικανοτήτων και παρακολούθηση εκλογών. [Τροπολογία 213]

Άρθρο 22

Μέθοδοι συνεργασίας

1.  Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού πραγματοποιείται από την Επιτροπή, όπως προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός, είτε απευθείας από την ίδια την Επιτροπή, από τις αντιπροσωπείες και τους εκτελεστικούς οργανισμούς της Ένωσης είτε έμμεσα μέσω οποιασδήποτε από τις οντότητες που απαριθμούνται στο Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού μπορεί επίσης να παρέχεται μέσω συνεισφορών σε διεθνή, περιφερειακά ή εθνικά ταμεία, όπως εκείνα που έχουν συστήσει η διαχειρίζονται η ΕΤΕπ, τα κράτη μέλη ή οι χώρες και οι περιφέρειες εταίροι ή οι διεθνείς οργανισμοί, ή άλλοι δωρητές.

3.  Οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού και στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού εκπληρώνουν ετησίως τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 155 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για οποιαδήποτε από αυτές τις οντότητες καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, τη συμφωνία συνεισφοράς, τη συμφωνία για τις δημοσιονομικές εγγυήσεις ή τη συμφωνία χρηματοδότησης.

4.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του μηχανισμού μπορούν να εφαρμοστούν μέσω παράλληλης ή από κοινού συγχρηματοδότησης.

5.  Στην περίπτωση παράλληλης συγχρηματοδότησης, η δράση υποδιαιρείται σε ορισμένες σαφώς αναγνωρίσιμες συνιστώσες, καθεμία από τις οποίες χρηματοδοτείται από τους διαφορετικούς εταίρους που παρέχουν συγχρηματοδότηση κατά τρόπο που επιτρέπει πάντοτε τον προσδιορισμό του τελικού προορισμού της χρηματοδότησης.

6.  Στην περίπτωση από κοινού συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος της δράσης κατανέμεται μεταξύ των εταίρων που εξασφαλίζουν τη συγχρηματοδότηση και οι πόροι συγκεντρώνονται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει πλέον τον προσδιορισμό της πηγής χρηματοδότησης για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης.

7.  Η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων μπορεί να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μορφή:

α)  τριγωνικών διευθετήσεων με τις οποίες η Ένωση συντονίζει μαζί με τρίτες χώρες τη βοήθειά της προς χώρα ή περιφέρεια εταίρο∙

β)  μέτρα διοικητικής συνεργασίας, όπως σύνδεση μεταξύ δημόσιων φορέων, τοπικών αρχών, εθνικών δημόσιων φορέων ή οντοτήτων ιδιωτικού δικαίου, που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας κράτους μέλους και χώρας ή περιφέρειας εταίρου, καθώς και μέτρα συνεργασίας στα οποία ενέχονται εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα απεσταλμένοι των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους·

γ)  συνεισφορών στις δαπάνες που απαιτούνται για τη σύσταση και διαχείριση εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της ευρείας συμμετοχής με τη σύσταση ανεξάρτητης ΟΚΠ τρίτου μέρους για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που συγκροτούνται [Τροπολογία 214]

δ)  προγραμμάτων στήριξης τομεακών πολιτικών μέσω των οποίων η Ένωση παρέχει στήριξη στο τομεακό πρόγραμμα χώρας εταίρου·

ε)  συνεισφορών στο κόστος συμμετοχής των χωρών στα ενωσιακά προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται από τα ενωσιακά θεσμικά όργανα και φορείς, καθώς και από φορείς ή πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ∙

στ)  επιδοτήσεων επιτοκίου.

Άρθρο 23

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι εκτέλεσης εφαρμογής [Τροπολογία 215]

1.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να παρέχεται με τις μορφές χρηματοδότησης που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ειδικότερα με τη μορφή:

α)  επιχορηγήσεων·

β)  δημόσιων συμβάσεων για υπηρεσίες, προμήθειες ή εργασίες∙

γ)  δημοσιονομικής στήριξης∙

δ)  συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία που συστήνει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού∙

ε)  χρηματοδοτικών μέσων∙

στ)  εγγυήσεων του προϋπολογισμού∙

ζ)  συνδυασμού μέσων·

η)  ελάφρυνσης του χρέους, στο πλαίσιο διεθνώς συμφωνημένων προγραμμάτων ελάφρυνσης του χρέους∙

θ)  χρηματοδοτικής συνδρομής∙

ι)  αμειβόμενων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

2.  Όταν συνεργάζεται με ενδιαφερόμενα μέρη των χωρών εταίρων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών τους και του γενικού πλαισίου, κατά τον καθορισμό των τρόπων χρηματοδότησης, του είδους της συνεισφοράς, των ρυθμίσεων ανάθεσης και των διοικητικών διατάξεων για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων, με σκοπό να προσεγγίσει και να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τέτοιων ενδιαφερόμενων μερών. Η εν λόγω εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, και ιδίως της τοπικής κοινωνίας των πολιτών. Ενθαρρύνονται ειδικοί τρόποι εφαρμογής σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό, όπως συμφωνίες εταιρικής σχέσης, χορηγήσεις άδειας οικονομικής υποστήριξης σε τρίτα μέρη, άμεση ανάθεση ή προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με περιορισμένη επιλεξιμότητα ή εφάπαξ πόσα, μοναδιαίες δαπάνες και χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, καθώς και μη συνδεδεμένη με δαπάνες χρηματοδότηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω διάφοροι τρόποι διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την καινοτομία. Προωθείται η συνεργασία μεταξύ τοπικών και διεθνών ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες της τοπικής κοινωνίας των πολιτών ενόψει της επίτευξης της πλήρους συμμετοχής της στα προγράμματα ανάπτυξης. [Τροπολογία 216]

3.  Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 195 του δημοσιονομικού κανονισμού, η διαδικασία απευθείας ανάθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

α)  επιχορηγήσεις χαμηλής αξίας προς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προς μηχανισμούς προστασίας υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, για τη χρηματοδότηση επειγουσών δράσεων προστασίας, ενδεχομένως χωρίς να απαιτείται συγχρηματοδότηση, καθώς και προς διαμεσολαβητές και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν σε διάλογο για κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις, επίλυση συγκρούσεων, συμφιλίωση και εδραίωση της ειρήνης [Τροπολογία 217]

β)  επιχορηγήσεις, κατά περίπτωση, χωρίς την ανάγκη συγχρηματοδότησης, για τη χρηματοδότηση δράσεων σε λίαν αντίξοες συνθήκες όπου η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αντενδείκνυται συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, απειλές κατά δημοκρατικών θεσμών, κλιμάκωση κρίσεων, ένοπλες συγκρούσεις, η ανθρώπινη ασφάλεια διατρέχει μεγάλο κίνδυνο ή οι οργανώσεις και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαμεσολαβητές και άλλοι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε διάλογο για κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις, συμφιλίωση και εδραίωση της ειρήνης δρουν υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Οι επιχορηγήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το 1 000 000 EUR και έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία δύναται να παραταθεί κατά 12 μήνες σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων κατά την υλοποίησή εφαρμογή τους∙ [Τροπολογία 218]

γ)  επιχορηγήσεις προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και το Παγκόσμιο Δίκτυο, και το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, το οποίο χορηγεί ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, και στο συνδεδεμένο με αυτό δίκτυο πανεπιστημίων που χορηγεί μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και υποτροφίες σε σπουδαστές, ερευνητές, καθηγητές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες· [Τροπολογία 219]

γα)   μικρών έργων όπως περιγράφονται στο άρθρο 23α. [Τροπολογία 220]

Η δημοσιονομική στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων εκτέλεσης μεταρρυθμίσεων του τομέα, βασίζεται στην ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα, στην αμοιβαία λογοδοσία και τις κοινές δεσμεύσεις σε οικουμενικές αξίες, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη και το κράτος δικαίου και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των χωρών εταίρων. Περιλαμβάνει ενισχυμένο διάλογο πολιτικής, ανάπτυξη ικανοτήτων και βελτιωμένη διακυβέρνηση και συμπληρώνει τις προσπάθειες των εταίρων να εισπράττουν περισσότερα και να ξοδεύουν καλύτερα, για να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που είναι επωφελής για όλους, την αξιοπρεπή απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τη μείωση των ανισοτήτων και την εξάλειψη της φτώχειας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών οικονομιών και των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων. [Τροπολογία 221]

Κάθε απόφαση για παροχή στήριξης από τον προϋπολογισμό βασίζεται στις πολιτικές στήριξης από τον προϋπολογισμό που έχουν συμφωνηθεί από την Ένωση, ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων επιλεξιμότητας και μια προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και των οφελών. Ένας από τους κύριους και καθοριστικούς παράγοντες για την εν λόγω απόφαση είναι η αξιολόγηση της δέσμευσης, των επιδόσεων και της προόδου των χωρών εταίρων όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. [Τροπολογία 222]

4.  Η γενική ή τομεακή δημοσιονομική στήριξη διαφοροποιείται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας εταίρου, λαμβανομένων υπόψη των καταστάσεων αστάθειας.

Κατά την παροχή στήριξης από τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 236 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή καθορίζει σαφώς και παρακολουθεί τα κριτήρια για τους όρους δημοσιονομικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της προόδου των μεταρρυθμίσεων και της διαφάνειας, και στηρίζει την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των εθνικών ικανοτήτων ελέγχου, της συμμετοχής των ΟΚΠ στην παρακολούθηση και της αυξημένης διαφάνειας και πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες, καθώς και την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων δημόσιων προμηθειών που υποστηρίζουν την τοπική οικονομική ανάπτυξη και τις τοπικές επιχειρήσεις. [Τροπολογία 223]

5.  Η εκταμίευση της δημοσιονομικής στήριξης βασίζεται σε δείκτες που καταδεικνύουν την ικανοποιητική πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τη χώρα εταίρο.

6.  Τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να λάβουν τη μορφή δανείων, εγγυήσεων, ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί μετοχικών κεφαλαίων, επενδύσεων ή συμμετοχών, και μέσων επιμερισμού του κινδύνου, όποτε είναι δυνατόν και σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 209 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού υπό την καθοδήγηση της ΕΤΕπ, ενός πολυμερούς ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ή ενός διμερούς ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως οι διμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, που ενδεχομένως συνδυάζονται με άλλες συμπληρωματικές μορφές οικονομικής στήριξης, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τρίτα μέρη.

Οι συνεισφορές στα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη καθώς και από κάθε οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

7.  Οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί μπορούν να ομαδοποιούνται σε διευκολύνσεις για σκοπούς εφαρμογής και υποβολής εκθέσεων. [Τροπολογία 224]

7α.   Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες δραστηριότητες σε συνεργασία με οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι εγκατεστημένες σε ζώνες δικαιοδοσίας που ορίζονται στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Ένωσης ως μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες ή οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή οι οποίες δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών. [Τροπολογία 225]

8.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν δημιουργεί ούτε ενεργοποιεί την είσπραξη ειδικών φόρων, δασμών ή επιβαρύνσεων.

9.  Οι φόροι, οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τις χώρες εταίρους μπορεί να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 23α

Ταμεία μικρών έργων

1.  Η χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να παρέχεται σε ταμεία μικρών έργων, με στόχο την επιλογή και υλοποίηση έργων περιορισμένου δημοσιονομικού όγκου.

2.  Οι δικαιούχοι ενός ταμείου μικρών έργων είναι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

3.  Οι τελικοί αποδέκτες σε ένα ταμείο μικρών έργων λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μέσω του δικαιούχου και υλοποιούν τα μικρά έργα στο πλαίσιο του εν λόγω ταμείου μικρών έργων («μικρό έργο»).

4.  Όταν η δημόσια συνεισφορά σε ένα μικρό έργο δεν υπερβαίνει τα 50 000 EUR, λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίου κόστους ή εφάπαξ ποσού ή περιλαμβάνει κατ’ αποκοπήν συντελεστές. [Τροπολογία 226]

Άρθρο 24

Επιλέξιμα πρόσωπα και οντότητες

1.  Η συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, χορήγησης επιδοτήσεων ή απονομής βραβείων για δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο γεωγραφικών προγραμμάτων και στο πλαίσιο προγραμμάτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των παγκόσμιων προκλήσεων, είναι ανοικτή στους διεθνείς οργανισμούς και σε όλες τις άλλες νομικές οντότητες που είναι υπήκοοι αυτών και, στην περίπτωση νομικών προσώπων, που είναι επίσης πραγματικά εγκατεστημένα στις ακόλουθες χώρες ή εδάφη:

α)  σε κράτη μέλη, που είναι δικαιούχοι του κανονισμού ΜΠΒ III και τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου∙

β)  σε χώρες εταίρους της γειτονίας και στη Ρωσική Ομοσπονδία, όταν η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα 1 στα οποία συμμετέχουν∙

γ)  οι αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποδεκτών επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας τον οποίο δημοσίευσε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και δεν είναι μέλη της ομάδας G-20, και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) .../... του Συμβουλίου·

δ)  οι αναπτυσσόμενες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποδεκτών δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας, οι οποίες είναι μέλη της ομάδας G-20, καθώς και άλλες χώρες και εδάφη, όταν η σχετική διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο δράσης χρηματοδοτούμενης από την Ένωση βάσει του παρόντος κανονισμού στην οποία συμμετέχουν·

ε)  οι χώρες για τις οποίες η αμοιβαία πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια καθορίζεται από την Επιτροπή· η εν λόγω πρόσβαση μπορεί να χορηγηθεί, για περιορισμένη περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, όταν η χώρα παρέχει επιλεξιμότητα με ίσους όρους σε οντότητες από την Ένωση και από χώρες επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού· η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση και τη διάρκειά της κατόπιν διαβούλευσης με τη συγκεκριμένη δικαιούχο χώρα ή τις συγκεκριμένες δικαιούχους χώρες·

στ)  κράτη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στην περίπτωση συμβάσεων που υλοποιούνται εφαρμόζονται σε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα ή σε φτωχή υπερχρεωμένη χώρα, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο δικαιούχων δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας. [Τροπολογία 227]

2.  Με την επιφύλαξη των περιορισμών που είναι εγγενείς στον χαρακτήρα και τους στόχους της δράσης, η συμμετοχή στις διαδικασίες σύμβασης, επιχορήγησης και απονομής για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει των προγραμμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας της σταθερότητας και της ειρήνης, καθώς και οι δράσεις ταχείας αντίδρασης θα είναι ανοικτές χωρίς περιορισμούς.

3.  Όλες οι προμήθειες και τα υλικά που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μπορούν να προέρχονται από οιαδήποτε χώρα.

4.  Οι κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν ισχύουν και δεν δημιουργούν περιορισμούς ως προς την ιθαγένεια για φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν συνάψει νόμιμη σύμβαση με επιλέξιμο ανάδοχο, ή εφόσον συντρέχει περίπτωση, υπεργολάβο.

5.  Για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από κοινού με μία οντότητα, ή υλοποιούνται εφαρμόζονται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης με οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii) έως viii) του δημοσιονομικού κανονισμού, εφαρμόζονται επίσης οι κανόνες επιλεξιμότητας των εν λόγω οντοτήτων. [Τροπολογία 228]

6.  Όταν χορηγοί παρέχουν χρηματοδότηση σε καταπιστευματικό ταμείο που έχει συσταθεί από την Επιτροπή ή μέσω εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό, εφαρμόζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας στην ιδρυτική πράξη του καταπιστευματικού ταμείου ή στη συμφωνία, με τον χορηγό σε περίπτωση εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό.

7.  Στην περίπτωση δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, οι επιλέξιμες οντότητες στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα εν λόγω προγράμματα θεωρούνται επιλέξιμες.

8.  Στην περίπτωση πολυεθνικών δράσεων, οι νομικές οντότητες που είναι υπήκοοι και, στην περίπτωση νομικών οντοτήτων που είναι επίσης πραγματικά εγκατεστημένες, σε χώρες και εδάφη που καλύπτονται από τη δράση μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες.

9.  Η επιλεξιμότητα του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται ως προς την ιθαγένεια, τον τόπο εγκατάστασης ή τη φύση των αιτούντων, όπου απαιτούνται τέτοιοι περιορισμοί από τη συγκεκριμένη φύση και τους στόχους της δράσης και, εφόσον είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Οι περιορισμοί ιθαγένειας δεν ισχύουν για τις διεθνείς οργανώσεις. [Τροπολογία 229]

10.  Οι υποβάλλοντες προσφορά, οι αιτούντες και οι υποψήφιοι από μη επιλέξιμες χώρες είναι δυνατόν να θεωρηθούν επιλέξιμοι σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών στις αγορές των οικείων χωρών ή εδαφών, ή σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας θα καθιστούσε την πραγματοποίηση μιας δράσης αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή.

11.  Για να ενισχυθούν οι τοπικές ικανότητες, αγορές και αγοραστικές δραστηριότητες, δίνεται προτεραιότητα σε τοπικούς και περιφερειακούς αναδόχους, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο ιστορικό επιδόσεών τους σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ή δίκαιου εμπορίου, όταν ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει την ανάθεση βάσει μίας μόνο προσφοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αναδόχων προωθείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται κριτήρια βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας. [Τροπολογία 230]

12.  Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οντότητες που δεν καλύπτονται στο πλαίσιο του ορισμού της νομικής οντότητας του άρθρου 2 παράγραφος 6 είναι επιλέξιμες όταν αυτό είναι αναγκαίο για την κάλυψη των τομέων παρέμβασης του παρόντος προγράμματος.

12α.  Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας δεν υποστηρίζει δράσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 21, προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον ή το κλίμα. Οι πιστώσεις είναι απολύτως συμβατές με τη συμφωνία του Παρισιού και, συνολικά, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για εξωτερικές δράσεις συμβάλλει στους μακροπρόθεσμους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, ο μηχανισμός δεν υποστηρίζει:

α)  δράσεις ασυμβίβαστες με τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές των δικαιούχων χωρών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού·

β)  επενδύσεις σε ανάντη, ενδιάμεσα και κατάντη ορυκτά καύσιμα. [Τροπολογία 231]

Άρθρο 25

Μεταφορές ποσών, ετήσιες δαπάνες, πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, επαναπληρωμές και έσοδα που δημιουργούνται από χρηματοοικονομικά μέσα

1.  Επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται αυτόματα και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ανάληψης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Το ποσό που μεταφέρεται είναι το πρώτο που χρησιμοποιείται το επόμενο οικονομικό έτος.

Η Επιτροπή ενημερώνει το υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες για τις μεταφερόμενες αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων των ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 232]

2.  Επιπλέον των κανόνων του άρθρου 15 του δημοσιονομικού κανονισμού ως προς την εκ νέου διάθεση των πιστώσεων, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό των αποδεσμεύσεων λόγω μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, ενεργειών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού διατίθενται εκ νέου στο κονδύλιο του προϋπολογισμού από το οποίο προέρχονται.

Οι αναφορές στο άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θεωρείται ότι περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα παράγραφο για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για δράσεις των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα οικονομικά έτη με ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 114 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις πολυετείς δράσεις. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα τυχόν τμήμα δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης για ενέργεια η οποία, έως την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπό προχρηματοδότησης ή ενδιάμεσης πληρωμής ή για την οποία δεν έχει υποβληθεί πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης ή οιοδήποτε αίτημα πληρωμής.

Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται επίσης στις ετήσιες δόσεις.

4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 209 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού επιστροφές και έσοδα από χρηματοδοτικό μέσο εγγράφονται στη γραμμή του προϋπολογισμού προέλευσης ως εσωτερικό έσοδο ειδικού προορισμού αφού αφαιρεθούν οι διαχειριστικές δαπάνες και αμοιβές. Ανά πενταετία η Επιτροπή εξετάζει τη συμβολή των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών μηχανισμών στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης καθώς και την αποτελεσματικότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΤΒΑ+, δημοσιονομικές εγγυήσεις και χρηματοδοτική βοήθεια σε τρίτες χώρες

Άρθρο 26

Πεδίο εφαρμογής και χρηματοδότηση

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης Plus (ΕΤΒΑ+) και την η εγγύηση εξωτερικής δράσης χρηματοδοτούνται μέσω των χρηματοδοτικών κονδυλίων για γεωγραφικά προγράμματα, που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν αποβαίνει εις βάρος άλλων ενεργειών που υποστηρίζονται από γεωγραφικά προγράμματα. [Τροπολογία 233]

Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει χρηματοδοτική ικανότητα με βάση τις μεθόδους εκτέλεσης που αναφέρονται υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), στ) και ζ), είναι η στήριξη των επενδύσεων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, προσφορά καινοτόμων προϊόντων και συγκέντρωση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και την εκβιομηχάνιση και την προσφορά ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, με στόχο και την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τον περιορισμό της αλλαγής αυτής, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας σε συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα της ΔΟΕ, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μεταξύ των οποίων οι γυναίκες και οι νέοι, τις οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, λαμβανομένου υπόψη του δυναμικού τους για τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνθηκών διαβίωσης, η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, καθώς και στην η αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των βίαιων εκτοπίσεων και η συμβολή στη βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. Το 45 % της χρηματοδότησης διατίθεται σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της απερήμωσης, εκ των οποίων το 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου προορίζεται για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Ιδιαίτερη προσοχή και συμπληρωματική στήριξη για την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων, την οικονομική διακυβέρνηση και την τεχνική βοήθεια πρέπει να δοθεί σε χώρες που διαπιστώνεται ότι πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης χρησιμοποιείται επιπλέον της επένδυσης του κράτους σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί κρατική ευθύνη. [Τροπολογία 234]

2.  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης στηρίζει τις δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από δημοσιονομικές εγγυήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28 και 29 του παρόντος κανονισμού, τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού EINS.

3.  Στο πλαίσιο της εγγύησης εξωτερικής δράσης, η Ένωση μπορεί να εγγυηθεί πράξεις, που θα υπογραφούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ύψους έως και 60 000 000 000 EUR. Το εν λόγω ανώτατο όριο επανεξετάζεται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 32. [Τροπολογία 235]

4.  O συντελεστής προβλέψεων κυμαίνεται μεταξύ του 9% και του 50% σε συνάρτηση με το είδος των ενεργειών. Μέγιστο ποσό 10 δισεκατομμυρίων EUR θα τροφοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού ή μέσω μεταφοράς κονδυλίων από τον προϋπολογισμό. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να τροποποιεί αυτό το ανώτατο ποσό, εάν κριθεί απαραίτητο. [Τροπολογία 236]

Ο συντελεστής προβλέψεων για την εγγύηση εξωτερικής δράσης είναι 9% για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και για τις δημοσιονομικές εγγυήσεις που καλύπτουν τους κινδύνους χώρας που συνδέονται με τις δανειοδοτικές πράξεις.

Οι συντελεστές προβλέψεων επανεξετάζονται κάθε τρία δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που ορίζεται στο άρθρο 40. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους εν λόγω συντελεστές και τα αντίστοιχα ποσά. [Τροπολογία 237]

5.  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θεωρείται ως μεμονωμένη εγγύηση στο κοινό ταμείο προβλέψεων το οποίο θεσπίζεται από το άρθρο 212 του δημοσιονομικού κανονισμού.

6.  Το ΕΤΒΑ+ και η εγγύηση εξωτερικής δράσης δύνανται να στηρίζουν τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις χώρες εταίρους στις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Η πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό των οικείων γεωγραφικών προγραμμάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) και μεταφέρεται στο κοινό ταμείο προβλέψεων. Η γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+ αντικατοπτρίζει επίσης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τη σχετική βαρύτητα των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τις διάφορες περιφέρειες, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α). Το ΕΤΒΑ+ και η εγγύηση εξωτερικής δράσης μπορεί επίσης να στηρίζουν πράξεις σε δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού ΜΠΒ III. Η χρηματοδότηση για αυτές τις πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+ και για την πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού ΜΠΒ. Η πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης για τη χορήγηση δανείων σε τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού EINS χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του κανονισμού EINS. [Τροπολογία 238]

7.  Οι προβλέψεις που αναφέρονται στο άρθρο 211 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού συστήνονται βάσει των συνολικών εκκρεμών υποχρεώσεων της Ένωσης που απορρέουν από κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που υπογράφονται πριν από το 2021 και με την εγγύηση της Ένωσης. Το ετήσιο ποσό προβλέψεων που απαιτείται μπορεί να συσταθεί κατά τη διάρκεια περιόδου έως επτά έτη.

8.  Το υπόλοιπο στοιχείων ενεργητικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στο ταμείο εγγυήσεων ΕΤΒΑ και στο ταμείο εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις, που θεσπίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου αντίστοιχα, μεταφέρονται στο κοινό ταμείο προβλέψεων με στόχο την πρόβλεψη των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της ίδιας ενιαίας εγγύησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26α

Στόχοι για το ΕΤΒΑ+

1.  Οι δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+ που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης εξωτερικής δράσης συνεισφέρουν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

α)  παροχή χρηματοδότησης και στήριξης στην ανάπτυξη του ιδιωτικού και του συνεταιριστικού τομέα και του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, για τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας και, κατά περίπτωση, στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού ΜΠΒ III·

β)  αντιμετώπιση των περιορισμών στις ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως μέσω της διασφάλισης της νομικής ασφάλειας των επενδύσεων·

γ)  μόχλευση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις·

δ)  ενίσχυση των κοινωνικοοικονομικών κλάδων και τομέων και των συναφών δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και της βιώσιμης συνδεσιμότητας και της βιώσιμης παραγωγής, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον·

ε)  συμβολή στη δράση για το κλίμα και την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος·

στ)  συμβολή, με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης μετανάστευσης και της βίαιης εκτόπισης, και συμβολή στην ασφαλή, εύτακτη και ομαλή μετανάστευση και κινητικότητα. [Τροπολογία 239]

Άρθρο 27

Επιλεξιμότητα και επιλογή δραστηριοτήτων και ομολόγων φορέων

1.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης εξωτερικής δράσης συνάδουν και ευθυγραμμίζονται με τις ενωσιακές πολιτικές, ιδίως με την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική γειτονίας της Ένωσης, καθώς και με τις στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών εταίρων, και αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της τοπικής αγοράς ή μη ικανοποιητικές επενδυτικές πράξεις, χωρίς να ανταγωνίζονται αθέμιτα με τοπικούς οικονομικούς παράγοντες. Υποστηρίζουν ειδικότερα τους στόχους, τις γενικές αρχές και το πλαίσιο πολιτικής του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα οικεία ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού, με τη δέουσα προσοχή στους τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 26α και περιγράφονται περαιτέρω στο παράρτημα V. [Τροπολογία 240]

1α.  Η χορήγηση της εγγύησης εξωτερικής δράσης υπόκειται στη σύναψη της σχετικής συμφωνίας εγγυήσεων του ΕΤΒΑ μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του επιλέξιμου ομόλογου φορέα. [Τροπολογία 241]

2.  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της αγοράς ή μη ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται επίσης με τους όρους του άρθρου 209 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) δ) του δημοσιονομικού κανονισμού και οι οποίες: [Τροπολογία 242]

-αα)   παρέχουν χρηματοοικονομική και αναπτυξιακή προσθετικότητα· [Τροπολογία 243]

-αβ)   υποβάλλονται σε δημοσίως διαθέσιμη συμμετοχική εκ των προτέρων εκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσδιορίζοντας και αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους στους εν λόγω τομείς και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ελεύθερης και εκ των προτέρων συναίνεσης των επηρεαζόμενων κοινοτήτων σε επενδύσεις σχετικές με τη γη· [Τροπολογία 244]

α)  εξασφαλίζουν συμπληρωματικότητα με άλλες πρωτοβουλίες·

β)  είναι οικονομικώς και δημοσιονομικώς βιώσιμες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πιθανή στήριξη και συγχρηματοδότηση του έργου από δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, ενώ παράλληλα συνεκτιμούν το ειδικό επιχειρησιακό περιβάλλον και τις ικανότητες των χωρών που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες και τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες, όπου μπορούν να προσφερθούν ευνοϊκότεροι όροι·

γ)  είναι βιώσιμες από τεχνικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης τεχνική, περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική άποψη· [Τροπολογία 245]

γα)  στοχεύουν κλάδους και ζητήματα όπου εντοπίζονται σαφείς αδυναμίες της αγοράς ή θεσμικές ανεπάρκειες που εμποδίζουν τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα· [Τροπολογία 246]

γβ)  είναι διαρθρωμένες κατά τρόπο που συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς και στην κινητοποίηση πόρων του ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη επενδυτικών κενών· [Τροπολογία 247]

γγ)  εστιάζουν σε έργα που ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι ιδιώτες δανειστές σε αποκλειστικά εμπορική βάση· [Τροπολογία 248]

γδ)  δεν στρεβλώνουν τις αγορές στις χώρες και περιοχές εταίρους· [Τροπολογία 249]

γε)  μεγιστοποιούν, όπου είναι δυνατόν, την κινητοποίηση κεφαλαίων του τοπικού ιδιωτικού τομέα· [Τροπολογία 250]

γστ)  τηρούν τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας όπως διατυπώθηκαν στη Σύμπραξη του Μπουσάν για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία και επιβεβαιώθηκαν στο Ναϊρόμπι τον Δεκέμβριο του 2016, συμπεριλαμβανομένων της κυριότητας, της ευθυγράμμισης, της εστίασης στα αποτελέσματα, της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας, καθώς και τον στόχο της αποσύνδεσης της βοήθειας· [Τροπολογία 251]

γζ)  είναι σχεδιασμένες ώστε να πληρούν τα κριτήρια για την ΕΑΒ που θέσπισε η ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, εκτός από πράξεις σε εκβιομηχανισμένες χώρες που δεν είναι επιλέξιμες για ΕΑΒ· [Τροπολογία 252]

γη)  εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των διεθνώς συμφωνημένων κατευθυντήριων γραμμών, αρχών και συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών για υπεύθυνες επενδύσεις, των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, των αρχών του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για υπεύθυνες επενδύσεις στα συστήματα γεωργίας και τροφίμων και των συμβάσεων και προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, των αρχών του Μάαστριχτ για τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις των κρατών στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, καθώς και των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του FAO για την υπεύθυνη διακυβέρνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας. [Τροπολογία 253]

3.  Η εγγύηση της εξωτερικής δράσης χρησιμοποιείται για την κάλυψη των κινδύνων που ενέχουν τα ακόλουθα μέσα:

α)  δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των δανείων στο εθνικό νόμισμα και δάνεια μακροοικονομικής βοήθειας·

β)  εγγυήσεις·

γ)  αντεγγυήσεις·

δ)  μέσα της κεφαλαιαγοράς·

ε)  κάθε άλλη μορφή χρηματοδότησης ή μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, ασφάλειες και συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου.

4.  Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς για τους σκοπούς της εγγύησης εξωτερικής δράσης είναι εκείνοι που ορίζονται στο άρθρο 208 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τρίτες χώρες που συνεισφέρουν στην εγγύηση εξωτερικής δράσης, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού και της γνώμης του στρατηγικού συμβουλίου. Επιπλέον, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που έχει συνεισφέρει στην εγγύηση εξωτερικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 28, και οι οποίοι παρέχουν επαρκή διασφάλιση της χρηματοοικονομικής τους ικανότητας είναι επιλέξιμοι για τους σκοπούς της εγγύησης. [Τροπολογία 254]

4α.  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μεταξύ άλλων:

α)  συμμετέχει, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στη διαχείριση κινδύνου του ΕΤΒΑ+, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη αποφυγής ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων·

β)  υλοποιεί αποκλειστικά μέρος της επενδυτικής θυρίδας που καλύπτει τον κρατικό δανεισμό και θα πρέπει να τροφοδοτείται με τουλάχιστον 1 000 000 000 EUR από τα χρηματοδοτικά κονδύλια των γεωγραφικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα κεφάλαια 1 και 3 του παρόντος τίτλου·

γ)  είναι επιλέξιμος ομόλογος φορέας υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο άλλων επενδυτικών θυρίδων. [Τροπολογία 255]

5.  Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους όρους του άρθρου 62 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Στην περίπτωση φορέων που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που έχει συνεισφέρει στην εγγύηση εξωτερικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού, προτιμώνται οι φορείς εκείνοι που κοινοποιούν πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικά, και κοινωνικά και φορολογικά κριτήρια και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης. [Τροπολογία 256]

Η Επιτροπή μεριμνά για την αποτελεσματική, αποδοτική και δίκαιη χρήση των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των επιλέξιμων ομόλογων φορέων, προωθώντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ τους.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση για όλους τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς και μεριμνά για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων κατά την περίοδο υλοποίησης εφαρμογής του ΕΤΒΑ+. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί κάθε σχετική πληροφορία από τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς σχετικά με τις δράσεις τους εκτός του ΕΤΒΑ+. [Τροπολογία 257]

5α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί επιλέξιμους ομόλογους φορείς, ΟΚΠ και τοπικές κοινότητες σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 258]

6.  Η Επιτροπή επιλέγει τους επιλέξιμους ομολόγους σύμφωνα με το άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη:

α)  τις συμβουλές του στρατηγικού και του περιφερειακού επιχειρησιακού συμβουλίου, σύμφωνα με το παράρτημα VI·

β)  τους στόχους του επενδυτικού σκέλους·

γ)  την εμπειρία και την ικανότητα διαχείρισης κινδύνων του επιλέξιμου ομολόγου·

δ)  το ποσό των ιδίων πόρων, καθώς και τη συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, που προτίθεται να κινητοποιήσει ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας για το επενδυτικό σκέλος·

δα)   τις αρχές των δίκαιων και ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών. [Τροπολογία 259]

7.  Η Επιτροπή συγκροτεί επενδυτικές θυρίδες προκειμένου να καλύπτονται μέχρις ενός καθορισμένου ποσού από την εγγύηση εξωτερικής δράσης περιφέρειες, συγκεκριμένες χώρες εταίροι ή αμφότερες, συγκεκριμένοι τομείς, συγκεκριμένα έργα ή συγκεκριμένες κατηγορίες τελικών δικαιούχων ή αμφότερα, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο που το επενδυτικό κονδύλιο συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και τις λεπτομερείς χρηματοδοτικές τους προτεραιότητες. Όλα τα αιτήματα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των επενδυτικών σκελών υποβάλλονται στην Επιτροπή.

Η επιλογή των επενδυτικών σκελών αιτιολογείται δεόντως από ανάλυση των ανεπαρκειών της αγοράς ή των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών. Η ανάλυση αυτή διενεργείται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με δυνητικά επιλέξιμους ομόλογους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μπορεί να παρέχουν τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στο πλαίσιο επενδυτικής θυρίδας ή μεμονωμένου έργου η διαχείριση του οποίου γίνεται από επιλέξιμο ομόλογο φορέα. Τα μέσα μπορεί να παρέχονται προς όφελος των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων χωρών που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις ή χωρών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις, προς όφελος των οργανισμών αυτών των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων εθνικών και ιδιωτικών τοπικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών τους, και προς όφελος οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα των εν λόγω χωρών εταίρων. [Τροπολογία 260]

8.  Η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, αξιοποιώντας, κατά περίπτωση, τα υφιστάμενα συστήματα μέτρησης αποτελεσμάτων των επιλέξιμων ομόλογων φορέων. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα δεικτών που θα κατευθύνουν την επιλογή των έργων. Οι εταίροι υλοποίησης συμπληρώνουν τον πίνακα δεικτών για όλες τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+. Η Επιτροπή αξιολογεί όλες τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την εγγύηση σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που απαριθμούνται στο άρθρο 27 και χρησιμοποιεί τον πίνακα δεικτών για να διενεργήσει ανεξάρτητο έλεγχο ποιότητας σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και την αξιολόγηση που πραγματοποίησαν οι εταίροι υλοποίησης σε επίπεδο έργου. Εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή ζητεί από τους εταίρους υλοποίησης να παρέχουν διευκρινίσεις και να προβαίνουν σε τροποποιήσεις. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων για όλα τα έργα, μετά την έγκριση της χρήσης της εγγύησης από την Επιτροπή και τους εταίρους υλοποίησης, και το αποτέλεσμα όλων των εργαλείων εγγυήσεων και των μεμονωμένων έργων στο πλαίσιο της αξιολόγησής της για κάθε επενδυτικό σκέλος σε ετήσια βάση. [Τροπολογία 261]

9.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 προκειμένου να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους τομείς προτεραιότητας και τις επενδυτικές θυρίδες που υποδεικνύονται στο παράρτημα V και τη διακυβέρνηση του ΕΤΒΑ+ στο παράρτημα VI. Όταν συμπληρώνει ή τροποποιεί επενδυτικές θυρίδες για συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες χώρες εταίρους ή και τα δύο, για συγκεκριμένους τομείς, ή για συγκεκριμένα έργα, ειδικές κατηγορίες τελικών δικαιούχων ή και τα δύο, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τον παρόντα κανονισμό, για να καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης έως ένα ορισμένο ποσό, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συμβουλές που παρέχονται από το στρατηγικό συμβούλιο και διαβουλεύεται με τα επιχειρησιακά συμβούλια.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο που οι επενδυτικές θυρίδες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 26α και του παρόντος άρθρου και με τις λεπτομερείς χρηματοδοτικές τους προτεραιότητες. Όλα τα αιτήματα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των επενδυτικών θυρίδων υποβάλλονται στην Επιτροπή.

Η επιλογή των επενδυτικών θυρίδων αιτιολογείται δεόντως από ανάλυση των ανεπαρκειών της αγοράς ή των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών. Η ανάλυση αυτή διενεργείται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με δυνητικά επιλέξιμους ομόλογους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μπορεί να παρέχουν τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στο πλαίσιο επενδυτικής θυρίδας ή μεμονωμένου έργου η διαχείριση του οποίου γίνεται από επιλέξιμο ομόλογο φορέα. Τα μέσα μπορεί να παρέχονται προς όφελος των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων χωρών που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις ή χωρών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις, προς όφελος των οργανισμών αυτών των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων εθνικών και ιδιωτικών τοπικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών τους, και προς όφελος οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα των εν λόγω χωρών εταίρων. Σε χώρες που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, και σε άλλες χώρες όπου κάτι τέτοιο δικαιολογείται, μπορεί να παρέχεται στήριξη σε επενδύσεις του δημόσιου τομέα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. [Τροπολογία 262]

Άρθρο 27α

Διακυβέρνηση και διάρθρωση του ΕΤΒΑ+

1.  Το ΕΤΒΑ+ αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες δημιουργούνται με βάση τις μεθόδους εργασίας, τις διαδικασίες και τις δομές των υφιστάμενων ενωσιακών μηχανισμών συνδυασμού μέσων εξωτερικής δράσης, που μπορεί να συνδυάζουν τις οικείες πράξεις συνδυασμού μέσων και τις ενέργειες της εγγύησης της εξωτερικής δράσης στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+.

2.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση του ΕΤΒΑ+ και την εγγύηση εξωτερικής δράσης. Πέραν αυτού, η Επιτροπή δεν επιδιώκει να διεξάγει γενικές τραπεζικές εργασίες. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων διαφάνειας και οικονομικής λογοδοσίας.

3.  Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ΕΤΒΑ+, η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές από στρατηγικό συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση πράξεων που αφορούν την πολιτική διεύρυνσης της Ένωσης και χρηματοδοτούνται μέσω του ΜΠΒ ΙΙΙ, οπότε η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές από στρατηγικό συμβούλιο του πλαισίου επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF). Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με όλους τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς, όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση της εγγύησης εξωτερικής δράσης. Για τον σκοπό αυτό, συγκροτείται μια τεχνική ομάδα εργασίας, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και επιλέξιμους ομόλογους φορείς, με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου και του σχετικού κόστους.

4.  Το στρατηγικό συμβούλιο συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις προτεραιότητες των επενδύσεων που πραγματοποιούνται βάσει της εγγύησης εξωτερικής δράσης στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+, και συμβάλλει στην ευθυγράμμισή τους με τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους της εξωτερικής δράσης, της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής γειτονίας της Ένωσης, καθώς και με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3, και με τον σκοπό του ΕΤΒΑ+, όπως ορίζεται στο άρθρο 26. Παρέχει επίσης στήριξη στην Επιτροπή για τον καθορισμό των γενικών επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης με στόχο τη στήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+, καθώς και την παρακολούθηση μιας κατάλληλης και διαφοροποιημένης γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης για τις επενδυτικές θυρίδες, και παράλληλα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες που αναγνωρίζεται ότι πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες («ΛΑΧ») και τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

5.  Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ των τριών πυλώνων του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου και άλλων προσπαθειών της Ένωσης σχετικών με τη μετανάστευση και για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030, καθώς και με άλλα προγράμματα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, άλλα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και καταπιστευματικά ταμεία.

6.  Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, όλων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθεστώς παρατηρητή. Οι συνεισφέροντες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς, οι χώρες εταίροι, οι σχετικοί περιφερειακοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, κατά περίπτωση, να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή. Προτού γίνει δεκτός οποιοσδήποτε νέος παρατηρητής ζητείται η γνώμη του στρατηγικού συμβουλίου. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.

7.  Το στρατηγικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και, εφόσον είναι δυνατόν, εκδίδει τις γνώμες του με συναίνεση. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να οργανώνονται έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος του προέδρου ή ενός τρίτου των μελών του. Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση, εφαρμόζονται τα δικαιώματα ψήφου, όπως συμφωνείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του στρατηγικού συμβουλίου και καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του. Τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου λαμβάνουν δεόντως υπόψη την πηγή χρηματοδότησης. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει το πλαίσιο όσον αφορά τον ρόλο των παρατηρητών. Τα πρακτικά και οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων του στρατηγικού συμβουλίου, αφού εγκριθούν, δημοσιεύονται.

8.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο στρατηγικό συμβούλιο ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του ΕΤΒΑ+. Το στρατηγικό συμβούλιο του WBIF αναφέρεται στην πρόοδο που επιτελείται όσον αφορά την εφαρμογή του μέσου εγγύησης για την περιοχή διεύρυνσης, για τη συμπλήρωση της έκθεσης. Το στρατηγικό συμβούλιο διοργανώνει τακτικά διαβούλευση με τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς όσον αφορά τον στρατηγικό προσανατολισμό και την εφαρμογή του ΕΤΒΑ+.

9.  Η ύπαρξη των δύο στρατηγικών συμβουλίων δεν επηρεάζει την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου, ενοποιημένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του ΕΤΒΑ+.

10.  Κατά τη φάση εφαρμογής του ΕΤΒΑ+, το στρατηγικό συμβούλιο εγκρίνει και δημοσιεύει, το συντομότερο δυνατόν, κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+ με τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 26α και 27.

11.  Στη στρατηγική καθοδήγησή του, το στρατηγικό συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις σχετικές αποφάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

12.  Τα επιχειρησιακά συμβούλια των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών στηρίζουν την Επιτροπή σε επίπεδο εφαρμογής, κατά τον καθορισμό των περιφερειακών και τομεακών επενδυτικών στόχων και των περιφερειακών, τομεακών και θεματικών επενδυτικών θυρίδων, και διατυπώνουν απόψεις όσον αφορά τις συνδυαστικές πράξεις και τη χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης που καλύπτει τις δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+. [Τροπολογία 263]

Άρθρο 28

Συνεισφορά από άλλους χορηγούς στην εγγύηση εξωτερικής δράσης

1.  Τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες και άλλα τρίτα μέρη δύνανται να συνεισφέρουν στην εγγύηση εξωτερικής δράσης.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 218 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μπορούν να συνεισφέρουν με τη μορφή εγγυήσεων ή μετρητών.

Η συνεισφορά τρίτων χωρών εκτός των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και άλλων τρίτων μερών γίνεται σε μετρητά και υπόκειται στη γνώμη του στρατηγικού συμβουλίου και στην έγκριση της Επιτροπής. [Τροπολογία 264]

Η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις συνεισφορές που επιβεβαιώνονται.

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, οι συνεισφορές τους μπορεί να διατίθενται για τη δρομολόγηση δράσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, χώρες, τομείς ή σε υφιστάμενα επενδυτικά σκέλη. [Τροπολογία 265]

2.  Οι συνεισφορές με τη μορφή εγγύησης δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Οι συνεισφορές που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με τη μορφή εγγύησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη καταπτώσεων των εγγυήσεων μόνον αφότου η χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, προσαυξημένη κατά οποιαδήποτε άλλη συνεισφορά σε μετρητά, έχει χρησιμοποιηθεί για πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων.

Κάθε συνεισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη καταπτώσεων εγγυήσεων ανεξαρτήτως του ειδικού σκοπού για τον οποίο εγγράφεται στον προϋπολογισμό. [Τροπολογία 266]

Μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του συνεισφέροντος συνάπτεται συμφωνία συνεισφοράς και περιλαμβάνει, ιδίως, τις διατάξεις που αφορούν τους όρους πληρωμής.

Άρθρο 29

Εφαρμογή των συμφωνιών εγγύησης εξωτερικής δράσης [Τροπολογία 267]

1.  Η Επιτροπή, εκ μέρους της Ένωσης, συνομολογεί συμφωνίες εγγύησης εξωτερικής δράσης με τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς που επιλέγονται δυνάμει του άρθρου 27. Οι εν λόγω συμφωνίες είναι άνευ όρων, αμετάκλητες, σε πρώτη ζήτηση και υπέρ επιλεγμένων ομόλογων φορέων. Συμφωνίες μπορούν να συνάπτονται με κοινοπραξίες αποτελούμενες από δύο ή περισσότερους επιλέξιμους ομόλογους φορείς. [Τροπολογία 268]

2.  Μία ή περισσότερες συμφωνίες εγγυήσεων εξωτερικής δράσης συνάπτονται για κάθε επενδυτικό σκέλος μεταξύ της Επιτροπής και των επιλέξιμων ομόλογων φορέων ή των επιλέξιμων ομόλογων φορέων που επιλέγονται. Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες, η εγγύηση εξωτερικής δράσης μπορεί να χορηγηθεί για μεμονωμένη χρηματοδότηση ή επενδυτικές δραστηριότητες.

Όλες οι συμφωνίες εγγυήσεων εξωτερικής δράσης τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. [Τροπολογία 269]

3.  Οι συμφωνίες στο πλαίσιο της εγγύησης εξωτερικής δράσης περιλαμβάνουν, ειδικότερα:

α)  λεπτομερείς κανόνες για την κάλυψη, τις απαιτήσεις, την επιλεξιμότητα, τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς, και τις διαδικασίες.

β)  λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την παροχή της εγγύησης της εξωτερικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών κάλυψης και της καθορισμένης κάλυψης των χαρτοφυλακίων και των έργων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα καθώς και ανάλυση κινδύνου έργων και χαρτοφυλακίου έργων, μεταξύ άλλων σε τομεακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

γ)  αναφορά των στόχων και του σκοπού του παρόντος κανονισμού, εκτίμηση αναγκών και υπόδειξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ανάγκης εξασφάλισης υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, μεταξύ άλλων, ιδίως, μέσω της τήρησης των διεθνώς συμφωνημένων κατευθυντήριων γραμμών, αρχών και νομικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο γη)· [Τροπολογία 270]

δ)  αποζημίωση της εγγύησης, η οποία πρέπει να εκπροσωπεί το επίπεδο κινδύνου και η δυνατότητα να είναι η αποζημίωση μερικώς επιδοτούμενη προκειμένου να δοθούν ευνοϊκοί όροι σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως χώρες που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, ΛΑΧ και υπερχρεωμένες χώρες· [Τροπολογία 271]

ε)  απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της εξωτερικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής, όπως συγκεκριμένες προθεσμίες, τόκοι επί των οφειλόμενων ποσών, δαπάνες και τα έξοδα ανάκτησης και ενδεχόμενες αναγκαίες ρυθμίσεις ρευστότητας·

στ)  διαδικασίες απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνον, των γεγονότων ενεργοποίησης και των περιόδων αναμονής, και διαδικασίες που συνδέονται με την είσπραξη των απαιτήσεων·

ζ)  διαφανείς υποχρεώσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης· [Τροπολογία 272]

η)  σαφείς και προσιτές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών για τρίτα μέρη που ενδέχεται να επηρεάζονται από την υλοποίηση εφαρμογή έργων που καλύπτονται από την εγγύηση της εξωτερικής δράσης. [Τροπολογία 273]

4.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες εγκρίνονται από τον επιλέξιμο ομόλογο φορέα σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες και τις διαδικασίες και σε συμμόρφωση με τους όρους της συμφωνίας εγγυήσεων της εξωτερικής δράσης.

5.  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης μπορεί να καλύπτει:

α)  για τα χρεωστικά μέσα, το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους τόκους και τα ποσά που οφείλονται στον επιλέξιμο ομόλογο φορέα αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτόν σύμφωνα με τους όρους των πράξεων χρηματοδότησης, μέχρι την επέλευση του γεγονότος που συνιστά αθέτηση υποχρέωσης·

β)  για τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσά που επενδύονται και το συνδεόμενο με αυτά κόστος χρηματοδότησης·

γ)  για άλλες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, τα ποσά που χρησιμοποιούνται και το συνδεόμενο με αυτά κόστος χρηματοδότησης·

δ)  όλες τις σχετικές δαπάνες και τα έξοδα ανάκτησης που σχετίζονται με το γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, εκτός αν αυτά αφαιρούνται από τα έσοδα ανάκτησης.

5α.  Η Επιτροπή, όταν συνάπτει συμφωνίες εγγύησης εξωτερικής δράσης με επιλέξιμους ομόλογους φορείς, λαμβάνει δεόντως υπόψη:

α)  τις συμβουλές και οδηγίες των στρατηγικών και περιφερειακών επιχειρησιακών συμβουλίων·

β)  τους στόχους της επενδυτικής θυρίδας·

γ)  την εμπειρία και την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα και ικανότητα διαχείρισης κινδύνου του επιλέξιμου ομόλογου φορέα·

δ)  το ποσό των ιδίων πόρων, καθώς και τη συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, που προτίθεται να κινητοποιήσει ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας για την επενδυτική θυρίδα. [Τροπολογία 274]

6.  Για τους σκοπούς καταλογισμού και αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων που καλύπτονται από την εγγύηση της εξωτερικής δράσης, και σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς με τους οποίους έχει υπογραφεί συμφωνία εγγύησης παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τις οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, οι οποίες περιέχουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με:

α)  την εκτίμηση κινδύνων των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις ενωσιακές υποχρεώσεις που μετράται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 80 του δημοσιονομικού κανονισμού και τα ΔΛΠΔΤ·

β)  την εκκρεμή χρηματοοικονομική υποχρέωση για την Ένωση που εγείρεται από τις πράξεις του ΕΤΒΑ+ που παρέχεται για τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς και τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους, κατανεμημένες ανά επιμέρους δραστηριότητα.

7.  Οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινωνία, στην εργασία και στο περιβάλλον και άλλα κριτήρια επιλογής που απαριθμούνται στο άρθρο 27. [Τροπολογία 275]

8.  Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα, τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, την οικονομική βοήθεια σύμφωνα με τα άρθρα 241 και 250 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς παρέχουν ετησίως τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να επιτρέπουν στην Επιτροπή να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει την ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 31 παράγραφος 6α. [Τροπολογία 276]

8α.  Η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς ειδοποιούν άμεσα την OLAF όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, υπάρχουν βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η Επιτροπή ή οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς παρέχουν στην OLAF όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια πλήρους και διεξοδικής έρευνας. [Τροπολογία 277]

Άρθρο 29α

Μηχανισμός καταγγελιών και προσφυγών

Ενόψει πιθανών καταγγελιών τρίτων μερών σε χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων και ατόμων που επηρεάζονται από έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΒΑ+ και την Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης, η Επιτροπή και οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους άμεσες παραπομπές στους μηχανισμούς καταγγελιών των οικείων ομόλογων φορέων που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημιουργεί επίσης έναν κεντρικό μηχανισμό καταγγελιών για όλα τα έργα σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού που παρέχει τη δυνατότητα να δέχεται άμεσα καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες αυτές ενόψει της μελλοντικής συνεργασίας με τους εν λόγω ομόλογους φορείς. [Τροπολογία 278]

Άρθρο 29β

Εξαιρούμενες δραστηριότητες και μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας

1.  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης δεν στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

α)  συνδέονται με τον στρατιωτικό τομέα ή τον τομέα της κρατικής ασφάλειας,

β)  υποστηρίζουν την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, εκτός από τα δάνεια που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό EINS, και τα ορυκτά καύσιμα, ενώ επίσης προωθούν περαιτέρω τον εγκλωβισμό στη χρήση άνθρακα από τις οικονομίες και τις κοινωνίες,

γ)  έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό εξωτερικό κόστος, όπως εκείνες που συνεπάγονται υποβάθμιση προστατευόμενων περιοχών, ζωτικών οικοτόπων και τοποθεσιών κληρονομιάς για τις οποίες δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης,

δ)  έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες εταίρους, όπως τη στέρηση του δικαιώματος των κοινοτήτων να έχουν πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και να τους ελέγχουν, όπως τη γη, συμβάλλουν στην αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών ή συνεπάγονται καταναγκαστική εργασία ή παιδική εργασία.

2.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα και, ως εκ τούτου, δεν υποστηρίζουν έργα δυνάμει του παρόντος κανονισμού τα οποία συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Επιπλέον, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες δραστηριότητες σε συνεργασία με οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι εγκατεστημένες σε ζώνες δικαιοδοσίας, απαριθμούμενες στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες ή οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή οι οποίες δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την αρχή αυτή μόνο αν το έργο εκτελείται υλικώς σε μία από τις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας, και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η σχετική δραστηριότητα εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Όταν συνάπτουν συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μεταφέρουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις σχετικές συμφωνίες και ζητούν από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωσή τους.

3.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές του ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς εξαρτούν τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και δημοσιεύουν στοιχεία ανά χώρα σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. [Τροπολογία 279]

Άρθρο 30

Συμμετοχή κεφαλαίου σε τράπεζα ανάπτυξης

Το κονδύλιο για γεωγραφικά προγράμματα, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνεισφέρει στην κεφαλαιακή επάρκεια ευρωπαϊκών και άλλων αναπτυξιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Κεφάλαιο V

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

Άρθρο 31

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

-1.  Η επίτευξη των στόχων του κανονισμού αυτού μετράται μέσω κατάλληλου, διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, με διασφάλιση της ορθής συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και με ενίσχυση της συμμετοχής όλων των εταίρων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, στην εφαρμογή των προγραμμάτων. [Τροπολογία 280]

1.  Οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 προσδιορίζονται στο παράρτημα VII, σύμφωνα με τους δείκτες των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τιμές των δεικτών την 1η Ιανουαρίου 2021 θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων. [Τροπολογία 281]

2.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τις δράσεις της και εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καλύπτοντας τις αποδόσεις και τα αποτελέσματα. [Τροπολογία 282]

Η πρόοδος όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να παρακολουθείται στη βάση σαφών, διαφανών και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μετρήσιμων δεικτών που καθορίζονται στο παράρτημα VII και στο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 9, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι δείκτες πρέπει να τηρούνται σε περιορισμένο αριθμό για να διευκολύνεται η έγκαιρη υποβολή εκθέσεων και πρέπει να αναλύονται, τουλάχιστον, κατά φύλο και ηλικία. [Τροπολογία 283]

3.  Τα πλαίσια κοινών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται εντός των εγγράφων κοινού προγραμματισμού που εκπληρώνουν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 παρέχουν τη βάση για την κοινή παρακολούθηση από την Ένωση και τα κράτη μέλη της υλοποίησης εφαρμογής της συλλογικής τους στήριξης σε μια χώρα εταίρο. [Τροπολογία 284]

Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση εφαρμογή του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κεφαλαίων. [Τροπολογία 285]

4.  Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που συντελείται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Από το 2022 και μετά, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την επίτευξη των στόχων καθενός από τους κανονισμούς του παρόντος κανονισμού με τη βοήθεια δεικτών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όσων παρατίθενται στο παράρτημα VII, καθώς και σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, για τη μέτρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας του κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 286]

5.  Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, τη συμμετοχή και τον βαθμό συνεργασίας των σχετικών εταίρων και την εκτέλεση εφαρμογή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων πληρωμών κατανεμημένων ανά χώρα, περιφέρεια και τομέα συνεργασίας. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και όσον αφορά την ενσωμάτωση οριζόντιων ζητημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6. Η έκθεση αξιολογεί τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης της Ένωσης μέσω της χρήσης όσο το δυνατόν ευρύτερων ειδικών και μετρήσιμων δεικτών για το ρόλο της στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Όταν πρόκειται για συνεργασία για την ανάπτυξη, στην έκθεση αξιολογείται επίσης, εάν είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, η τήρηση των αρχών της αποτελεσματικότητας μεταξύ άλλων για καινοτόμους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς. [Τροπολογία 287]

6.  Η ετήσια έκθεση που εκπονείται το 2021 περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες από τις ετήσιες εκθέσεις για την περίοδο 2014-2020 για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 40 39 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εξωτερικές πηγές για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά χώρα, χρήση χρηματοδοτικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Η αναφερόμενη στο άρθρο 13 έκθεση αποτυπώνει τα κύρια διδάγματα και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις των εξωτερικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη. Περιλαμβάνει αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας του προσωπικού στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ για την επίτευξη όλων των στόχων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 288]

6α.  Η Επιτροπή υποβάλλει, ως μέρος της ετήσιας έκθεσης, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης και σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΒΑ+, τη διαχείρισή του και την πραγματική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων. Το μέρος αυτό της ετήσιας έκθεσης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το εν λόγω μέρος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που συμβάλλουν στον σκοπό και τους στόχους του ΕΤΒΑ+ όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

β)  αξιολόγηση των τρεχουσών χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια, και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης του κινδύνου και του αντίκτυπού τους στη χρηματοπιστωτική και οικονομική σταθερότητα των εταίρων·

γ)  αξιολόγηση της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης και στην ικανότητα παροχής ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, την εξάλειψη της φτώχειας και την μείωση των ανισοτήτων· η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει τεκμηριωμένη κατά φύλο ανάλυση των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων και διαχωρισμένα κατά φύλο δεδομένα, όπου είναι δυνατόν, και ανάλυση του είδους του υποστηριζόμενου ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων·

δ)  αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που καθιερώνονται για κάθε πρόταση που υποβάλλεται·

ε)  αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης και το ΕΤΒΑ+·

στ)  το ποσό της χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων κάθε επιλέξιμου ομολόγου φορέα σε συγκεντρωτική βάση·

ζ)  αξιολόγηση της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομόλογων φορέων και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες·

η)  λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της Εγγύησης Εξωτερικής Δράσης, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές καθώς και τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο·

θ)  οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες των επιλέξιμων ομόλογων φορέων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή·

ι)  αξιολόγηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης και των δράσεων στο πλαίσιο του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του ΕΕΣ βάσει των οικείων υφιστάμενων εκθέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, καθώς και σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τις πολιτικές που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των τοπικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

ια)  αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης με τις διεθνώς συμφωνημένες αρχές για την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα·

ιβ)  αξιολόγηση της αμοιβής για τις εγγυήσεις·

ιγ)  αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις εξαιρούμενες δραστηριότητες και τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας. [Τροπολογία 289]

7.  Βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων του ενδεικτικού προγραμματισμού πραγματοποιείται ετήσια εκτίμηση των συνολικών δαπανών που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα τους στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο των μηχανισμών υπόκειται σε σύστημα ετήσιας παρακολούθησης το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ ( και περιλαμβάνει τους «δείκτες του Ρίο»), χωρίς να αποκλείεται η αξιοποίηση ακριβέστερων μεθοδολογιών εφόσον υπάρχουν, εντάσσεται στην υπάρχουσα μεθοδολογία για τη διαχείριση των επιδόσεων των προγραμμάτων της Ένωσης, με σκοπό την ποσοτικοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα, και τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, την ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια, στο επίπεδο των σχεδίων δράσεων και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 19, και καταγράφεται στις αξιολογήσεις και την ετήσια έκθεση. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εκτίμηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέρος της ετήσιας έκθεσης. [Τροπολογία 290]

8.  H Επιτροπή κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία μέσω αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων, περιλαμβανομένων και εκείνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και χρησιμοποιώντας το πλαίσιο για ένα κοινό πρότυπο που αναπτύχθηκε από την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας. [Τροπολογία 291]

9.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του παρόντος κανονισμού ως προς την επίτευξη των στόχων του, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 34, για την τροποποίηση του άρθρου 3 του παραρτήματος VII για την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών εφόσον κριθεί αναγκαία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 32, και για να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με διατάξεις σχετικές με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης που μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετους δείκτες επιδόσεων οι οποίοι θα έχουν εφαρμογή σε κάθε έναν από τους ειδικούς στόχους του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 292]

Άρθρο 32

Ενδιάμεση επανεξέταση και αξιολόγηση [Τροπολογία 293]

1.  Ενδιάμεση αξιολόγηση Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του, το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού. Η ενδιάμεση αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και εξετάζει τη συμβολή της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, μέσω δεικτών που μετρούν τα αποτελέσματα τα οποία παραδόθηκαν, καθώς και τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που αφορούν τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ+) και του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. [Τροπολογία 294]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση αυτή. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ διοργανώνουν διαβούλευση με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της εκπροσώπησης των πλέον περιθωριοποιημένων ατόμων. [Τροπολογία 295]

Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των δράσεών της ανά τομέα παρέμβασης, καθώς και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού, μέσω εξωτερικών αξιολογήσεων. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις. Εφόσον οι κατάλληλες εφαρμοστέες αξιολογήσεις βασίζονται, κατά περίπτωση, στις αρχές της ορθής πρακτικής της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με στόχο να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, και να διατυπωθούν συστάσεις που θα αποσκοπούν στη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Η ενδιάμεση αξιολόγηση αξιολογεί τις επιδόσεις της Ένωσης σε σχέση με τους στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 296]

2.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του κανονισμού, και το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει τη συμβολή της Ένωσης στην επίτευξη Η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης εξετάζει επίσης την αποδοτικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη λειτουργία της απλουστευμένης και εξορθολογισμένης εξωτερικής δομής της χρηματοδότησης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή, καθώς και τη συνεχιζόμενη συνάφεια των στόχων του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που μετρούν τα αποτελέσματα που παραδόθηκαν, καθώς και τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που αφορούν τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ των χρηματοδοτούμενων δράσεων, τη συμβολή των μέτρων στη συνεκτική εξωτερική δράση της Ένωσης, και τον βαθμό ενημέρωσης του κοινού των δικαιούχων χωρών για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση, και περιλαμβάνει τα πορίσματα των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4. [Τροπολογία 297]

Η τελική έκθεση αξιολόγησης εξετάζει επίσης την αποτελεσματικότητα, την προστιθέμενη αξία, το πεδίο εφαρμογής της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή και τη συνεχιζόμενη συνάφεια των στόχων του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 298]

Η τελική ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης πραγματοποιείται με τον συγκεκριμένο σκοπό να βελτιωθεί η υλοποίηση εφαρμογή της ενωσιακής βοήθειας. Ενημερώνει τις αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την κατάργηση των μορφών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 299]

Η τελική ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης επίσης περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες από τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά δικαιούχο χώρα, χρήση χρηματοοικονομικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές, καθώς και κατά γεωγραφικό και θεματικό πρόγραμμα και δράση ταχείας αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που κινητοποιήθηκαν από το αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων. [Τροπολογία 300]

Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων μαζί με τις παρατηρήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη μέσω της αρμόδιας επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35. Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών μπορούν να συζητηθούν συγκεκριμένες αξιολογήσεις στην εν λόγω επιτροπή. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων. [Τροπολογία 301]

Η Επιτροπή μεριμνά, σε κατάλληλο βαθμό, ώστε να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και οι δικαιούχοι, περιλαμβανομένων των ΟΚΠ, στη διαδικασία αξιολόγησης της χρηματοδότησης της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δύναται, εάν είναι σκόπιμο, να επιδιώκει τη διενέργεια κοινών αξιολογήσεων με τα κράτη μέλη και τους αναπτυξιακούς εταίρους με στενή συμμετοχή των χωρών εταίρων. [Τροπολογία 302]

2α.  Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης, στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις που ορίζουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 303]

2β.  Αφού ολοκληρωθεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και το αργότερο εντός τριών ετών από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του κανονισμού υπό τους ίδιους όρους με αυτούς της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. [Τροπολογία 304]

3.  Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση και τη λειτουργία της εγγύησης εξωτερικής δράσης. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Συμμετοχή χώρας ή εδάφους που δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό

1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και όταν η δράση που πρόκειται να εφαρμοσθεί είναι παγκόσμιου, διαπεριφερειακού ή περιφερειακού χαρακτήρα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, στο πλαίσιο των σχετικών πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο των σχετικών σχεδίων δράσης ή μέτρων για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δράσεων προς ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσθέτοντας χώρες και εδάφη σε αυτά που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 4, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ένωσης ή να προωθηθεί η περιφερειακή ή διαπεριφερειακή συνεργασία για τους σκοπούς των εν λόγω δράσεων. [Τροπολογία 305]

2.  Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για να συνδράμει τις χώρες και τις περιφέρειες εταίρους στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις γειτονικές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την απόφαση ΥΧΕ του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός μπορεί να συμβάλει, όπου ενδείκνυται και βάσει της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας όσον αφορά το επίπεδο χρηματοδότησης από την απόφαση ΥΧΕ ή/και τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (κανονισμός ΕΕΣ)., σε δράσεις που υλοποιούνται από χώρα εταίρο ή περιφέρεια ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, από χώρα, έδαφος ή άλλη οντότητα δυνάμει της απόφασης ΥΧΕ ή από εξόχως απόκεντρη περιφέρεια της Ένωσης στο πλαίσιο κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων ή προγραμμάτων ή μέτρων διαπεριφερειακής συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΕΣ. [Τροπολογία 306]

Άρθρο 33α

Συνεργασία μεταξύ χωρών και περιφερειών εταίρων με τις γείτονες άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και με υπερπόντιες χώρες και εδάφη

1.  Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για να συνδράμει τις χώρες και τις περιφέρειες εταίρους στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις γειτονικές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την απόφαση ΥΧΕ του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός μπορεί να συμβάλει, όπου ενδείκνυται και βάσει της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας όσον αφορά το επίπεδο χρηματοδότησης από την απόφαση ΥΧΕ ή/και τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (κανονισμός ΕΕΣ), σε δράσεις που εφαρμόζονταιαπό χώρα εταίρο ή περιφέρεια ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, από χώρα, έδαφος ή άλλη οντότητα δυνάμει της απόφασης ΥΧΕ ή από εξόχως απόκεντρη περιφέρεια της Ένωσης στο πλαίσιο κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων ή προγραμμάτων ή μέτρων διαπεριφερειακής συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΕΣ.

2.  Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών ενός προγράμματος ή μέτρου. Για την τεχνική συνδρομή το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 100 %. [Τροπολογία 307]

Άρθρο 34

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 8 παράγραφος 7α, στο άρθρο 8 παράγραφος 8β, στο άρθρο 14 παράγραφος 1, στο άρθρο 15α, στο άρθρο 17 παράγραφος 4, στο άρθρο 21 παράγραφος 3α, στο άρθρο 26 παράγραφος 3 4, στο άρθρο 27 παράγραφος 9, και στο άρθρο 31 παράγραφος 9 7 και στο άρθρο 31 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η επιτροπή θεσπίζει τις εν λόγω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 7α, το άρθρο 8 παράγραφος 8β, το άρθρο 17 παράγραφος 4 και το άρθρο 31 παράγραφος 9 εγκρίνονται έως ... [6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 308]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 8 παράγραφος 7α, στο άρθρο 8 παράγραφος 8β, στο άρθρο 14 παράγραφος 1, στο άρθρο 15a, στο άρθρο 17 παράγραφος 4, στο άρθρο 21 παράγραφος 3α, στο άρθρο 26 παράγραφος 3 4, στο άρθρο 27 παράγραφος 9, και στο άρθρο 31 παράγραφος 9 και στο άρθρο 33 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. [Τροπολογία 309]

4.  Πριν την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 7α, το άρθρο 8 παράγραφος 8β, το άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 15a, το άρθρο 17 παράγραφος 4, το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 26 παράγραφος 3 4, το άρθρο 27 παράγραφος 9, και το άρθρο 31 παράγραφος 9 και το άρθρο 33 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 310]

Άρθρο 34α

Διαδικασία επείγοντος

1.  Όταν, σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών ή άμεσων απειλών για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 34 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 311]

Άρθρο 34β

Δημοκρατική λογοδοσία

1.  Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και η ταχύτητα της έγκρισης πράξεων και μέτρων από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εμφανισθούν ενώπιόν του για να συζητήσουν τους στρατηγικούς προσανατολισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προγραμματισμό βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο εν λόγω διάλογος ενισχύει επίσης τη συνολική συνοχή όλων των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5. Ο διάλογος αυτός μπορεί να διεξάγεται πριν από την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και του σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού από την Επιτροπή. Ο συγκεκριμένος διάλογος μπορεί επίσης να διεξάγεται ad hoc ενόψει σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της ΕΥΕΔ.

2.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα τα σχετικά έγγραφα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τον διάλογο. Σε ό,τι αφορά τον διάλογο σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ παρέχουν ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλα τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που έχουν εγκριθεί ή προγραμματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 21, πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία ανά χώρα, περιφέρεια και θεματικό τομέα, καθώς και τη χρήση δράσεων ταχείας αντίδρασης, τις αναδυόμενες προκλήσεις και προτεραιότητες, καθώς και την εγγύηση για τις εξωτερικές δράσεις.

3.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τη θέση που εκφράζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή η ΕΥΕΔ δεν λάβει υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχουν δέουσα αιτιολόγηση.

4.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ, ιδίως μέσω της διευθύνουσας ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 38, είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως σχετικά με τα εν εξελίξει μέτρα, τις ενέργειες και τα αποτελέσματα. [Τροπολογία 312]

Άρθρο 35

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όπου υπάρχει παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

4.  Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.

5.  Η εγκεκριμένη απόφαση παραμένει σε ισχύ κατά τη διάρκεια του εγκεκριμένου ή τροποποιημένου εγγράφου, προγράμματος δράσης ή μέτρου.

6.  Ένας παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής για τα θέματα που αφορούν την ΕΤΕπ. [Τροπολογία 313]

Άρθρο 36

Πληροφόρηση Διαφάνεια, επικοινωνία και δημοσιότητα δημοσιοποίηση των πληροφοριών [Τροπολογία 314]

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των δικαιούχων προς τις εν λόγω απαιτήσεις. [Τροπολογία 315]

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε εφαρμόζει ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν τον παρόντα κανονισμό, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που οι εν λόγω προτεραιότητες είναι άμεσα συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 316]

2α.  Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας και της δημόσιας διπλωματίας για την κοινοποίηση των αξιών της Ένωσης και της προστιθέμενης αξίας της Ένωσης. [Τροπολογία 317]

2β.  Η Επιτροπή δημιουργεί ένα ενιαίο ολοκληρωμένο δημόσιο κεντρικό ηλεκτρονικό αποθετήριο όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αναγκών των εταίρων στη διαδικασία κατανομής των πόρων και εξασφαλίζει την τακτική του ενημέρωση, με εξαίρεση τις δράσεις που θεωρείται ότι δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας ή τοπικές πολιτικές ευαισθησίες σύμφωνα με το άρθρο 37. [Τροπολογία 318]

2γ.  Το αποθετήριο περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων σε μεμονωμένο επίπεδο και σε επίπεδο έργου, και τα βασικά στοιχεία όλων των συμφωνιών εγγύησης ΕΤΒΑ+, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη νομική ταυτότητα των επιλέξιμων ομόλογων φορέων, τα αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη και τις διαδικασίες καταγγελιών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. [Τροπολογία 319]

2δ.  Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς ΕΤΒΑ+ δημοσιοποιούν ενεργά και συστηματικά στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων και των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται σε επίπεδο έργου. Κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών λαμβάνεται πάντα υπόψη η προστασία εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν επίσης την ενωσιακή υποστήριξη σε όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύουν σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 320]

Άρθρο 37

Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις προβολής

Τα θέματα ασφαλείας ή οι τοπικές πολιτικές ευαισθησίες μπορεί να καταστήσουν προτιμότερο ή αναγκαίο τον περιορισμό των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και προβολής σε ορισμένες χώρες ή περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων. Στις περιπτώσεις αυτές, το κοινό στόχος και τα εργαλεία προβολής, τα προϊόντα και οι δίαυλοι που χρησιμοποιούνται για την προώθηση μιας συγκεκριμένης δράσης καθορίζονται κατά περίπτωση, σε συνεννόηση και σε συμφωνία με την Ένωση. Όταν απαιτείται ταχεία παρέμβαση για την αντιμετώπιση μιας ξαφνικής κρίσης, δεν είναι απαραίτητο να καταρτίζεται αμέσως ένα σχέδιο πλήρους επικοινωνίας και προβολής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο, η στήριξη της Ένωσης πρέπει να υποδεικνύεται δεόντως από την αρχή.

Άρθρο 38

Ρήτρα ΕΥΕΔ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ. [Τροπολογία 321]

Άρθρο 38α

Διακυβέρνηση

Οριζόντια διευθύνουσα ομάδα που απαρτίζεται από τις συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ και πρόεδρος της οποίας είναι ο ΑΠ/ΥΕ ή εκπρόσωπος της οικείας υπηρεσίας είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και τη διαχείριση του παρόντος μηχανισμού καθ’ όλη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια, αποδοτικότητα, διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας για το σύνολο της εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Ο ΑΠ/ΥΕ εξασφαλίζει τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Για όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ταχείας αντίδρασης και των έκτακτων μέτρων βοήθειας, και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής του μέσου, η Ύπατη Εκπρόσωπος και η ΕΥΕΔ συνεργάζονται με τα σχετικά μέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, με βάση τη φύση και τους στόχους της προβλεπόμενης δράσης και επωφελούμενοι από την εμπειρογνωμοσύνη τους. Όλες οι προτάσεις αποφάσεων εκπονούνται μέσω των διαδικασιών της Επιτροπής και υποβάλλονται στην Επιτροπή προς έγκριση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως στις φάσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέσων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο πολιτικός έλεγχος και ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία της χρηματοδότησης της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. [Τροπολογία 322]

Άρθρο 39

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

1.  Η απόφαση 466/2014/ΕΕ, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για τον παρόντα κανονισμό μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που είχαν θεσπιστεί στο πλαίσιο των προηγούμενων κανονισμών: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 230/2014, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2014, κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2014, απόφαση 466/2014/ΕΕ, κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 και κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601.

3.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για τον παρόντα κανονισμό μπορεί να καλύψει δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία ενδεχόμενης πράξης που θα διαδεχθεί τον παρόντα κανονισμό.

4.  Εάν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις πέραν του 2027, με σκοπό την κάλυψη δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. [Τροπολογία 323]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Αλγερία

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Λευκορωσία

Αίγυπτος

Γεωργία

Ισραήλ

Ιορδανία

Λίβανος

Λιβύη

Δημοκρατία της Μολδαβίας

Μαρόκο

Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη

Συρία

Τυνησία

Ουκρανία

Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος τομέα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και σε άλλα συναφή πολυκρατικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά τις ανταλλαγές σπουδαστών. [Τροπολογία 324]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

A.  Για όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

1.  Χρηστή διακυβέρνηση, δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα

α)  Ενίσχυση της δημοκρατίας και των συμμετοχικών δημοκρατικών διαδικασιών, της διακυβέρνησης και επιτήρησης, καθώς και ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, κράτος δικαίου και διαφανείς, ειρηνικές και αξιόπιστες εκλογικές διαδικασίες· [Τροπολογία 325]

β)  Ενίσχυση της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως διακηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και της εκπλήρωσης των σχετικών διεθνών πράξεων, στήριξη και προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβολή στην εφαρμογή παγκόσμιων και περιφερειακών συμφώνων και πλαισίων, αύξηση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή και την παρακολούθησή τους, και τοποθέτηση των θεμελίων για τη δημιουργία νομικού πλαισίου προστασίας των ατόμων που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και των θεμελιωδών ελευθεριών· [Τροπολογία 326]

γ)  Προώθηση, αφενός, της καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλες της τις μορφές, και, αφετέρου, της αρχής της ισότητας, ιδίως της έμφυλης ισότητας, των δικαιωμάτων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών, και των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των αυτοχθόνων πληθυσμών· [Τροπολογία 327]

δ)  Υποστήριξη μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών, ενίσχυση και του ρόλου της στις πολιτικές μεταβάσεις, στις διαδικασίες μεταρρύθμισης και δημοκρατικών μετασχηματισμών, και προώθηση ενός ευνοϊκού χώρου για την κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία στην πολιτική και στο έλεγχο της λήψης πολιτικών των αποφάσεων· [Τροπολογία 328]

ε)  Βελτίωση της πολυφωνίας, της ανεξαρτησίας και του επαγγελματισμού ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

στ)  Ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων σε πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, επισιτιστικές, δημογραφικές και κοινωνικές πιέσεις και κλυδωνισμούς ώστε να προετοιμαστούν για την αντίσταση, την προσαρμογή και τη γρήγορη ανάκαμψη από τους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς κλυδωνισμούς, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και τις συγκρούσεις, τις κρίσεις στον τομέα της υγείας και σε αυτόν της επισιτιστικής ασφάλειας· [Τροπολογία 329]

ζ)  Ενίσχυση της ανάπτυξης των δημοκρατικών δημόσιων θεσμών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου, αποτελεσματικού, αποδοτικού και υπεύθυνου δικαστικού συστήματος, της προαγωγής του κράτους δικαίου, της διεθνούς δικαιοσύνης, της λογοδοσίας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους· [Τροπολογία 330]

η)  Στήριξη των διαδικασιών μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω προσεγγίσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με άξονα τον πολίτη, ενίσχυση των νομικών πλαισίων και της θεσμικής συγκρότησης, των εθνικών στατιστικών συστημάτων, των ικανοτήτων, της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, και συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· [Τροπολογία 331]

θ)  Προώθηση χωρίς αποκλεισμούς, ισορροπημένων και ολοκληρωμένων εδαφικών και αστικών πολιτικών μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων θεσμών και οργανισμών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και στήριξη αποτελεσματικών διαδικασιών αποκέντρωσης και αναδιάρθρωσης του κράτους·

ι)  Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημόσιων θεσμών, ενίσχυση της διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης κριτηρίων (περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών) και στόχων βιωσιμότητας, και των δημόσιων οικονομικών, ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών· [Τροπολογία 332]

ια)  Στήριξη της βιώσιμης, υπεύθυνης και διαφανούς διαχείρισης των φυσικών πόρων και των σχετικών εσόδων, καθώς και των μεταρρυθμίσεων για την εξασφάλιση δίκαιων και βιώσιμων φορολογικών πολιτικών·

ιαα)   προαγωγή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. [Τροπολογία 333]

2.  Εξάλειψη της φτώχειας, καταπολέμηση των ανισοτήτων και βιώσιμη ανάπτυξη

α)  Εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις διαστάσεις της, αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, και μέριμνα για όλους τους ανθρώπους και παροχή βοήθειας πρωτίστως σε εκείνους που υστερούν περισσότερο, με προτεραιότητα στις επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες για την υγεία, τη διατροφή, την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία. [Τροπολογία 334]

β)  Ενίσχυση των προσπαθειών για την υιοθέτηση πολιτικών και την πραγματοποίηση κατάλληλων επενδύσεων για την προώθηση, την προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών, και των νέων και των παιδιών, καθώς και των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να διευκολυνθεί η ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνική και την οικονομική ζωή και στα κοινά, και να διασφαλιστεί η πλήρης συνεισφορά τους στη χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. [Τροπολογία 335]

γ)  Προώθηση της προστασίας και τήρηση των δικαιωμάτων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας καθώς και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, και πρόληψη της σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας σε όλες τις εκφάνσεις της και προστασία ενάντια σε αυτές· συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της πρόσβασης όλων στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση και εκπαίδευση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στην ολοκληρωμένη σεξουαλικής αγωγής· προώθηση της συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία για νέα και βελτιωμένα εργαλεία για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, ιδίως σε περιβάλλοντα με ανεπαρκείς πόρους. [Τροπολογία 336]

δ)  Παροχή ιδιαίτερης προσοχής σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική, ευάλωτη και περιθωριοποιημένη θέση, μεταξύ άλλων, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα για τα παιδιά με και χωρίς αναπηρίες. [Τροπολογία 337]

ε)  Προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη στήριξη των κοινοτήτων, ιδίως των φτωχότερων και πιο δυσπρόσιτων, με τη βελτίωση της καθολικής πρόσβασης σε βασικές ανάγκες και υπηρεσίες, ιδίως υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, πληροφοριών και προμηθειών, εκπαίδευσης, διατροφής και κοινωνικής προστασίας. [Τροπολογία 338]

στ)  Παροχή στα παιδιά, ιδιαίτερα τα πιο περιθωριοποιημένα, του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος στη ζωή, επενδύοντας στην ανάπτυξη των παιδιών και εξασφαλίζοντας ότι τα παιδιά που αντιμετωπίζουν φτώχεια ή ανισότητα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγεία, η διατροφή, η εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία· υποστήριξη της παροχής ασφαλούς και γόνιμου/κατάλληλου περιβάλλοντος για τα παιδιά, ως στοιχείο καθοριστικής σημασίας για να προωθηθεί η δημιουργία μιας υγιούς νεολαίας ικανής να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της, και ειδική εστίαση στις ανάγκες των κοριτσιών. [Τροπολογία 339]

ζ)  Στήριξη της οικουμενικής πρόσβασης σε επαρκή, προσιτά, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα, ιδίως για όσους βρίσκονται σε πιο ευάλωτες καταστάσεις, μεταξύ άλλων παιδιών κάτω της ηλικίας των πέντε ετών, εφήβων, τόσο κοριτσιών όσο και αγοριών, και γυναικών, ιδίως κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, και ενίσχυση της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, ιδίως σε χώρες με παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες κρίσεις· προώθηση πολυτομεακών προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της διατροφής στη γεωργία. [Τροπολογία 340]

η)  Στήριξη της οικουμενικής πρόσβασης σε ασφαλές και επαρκές πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή, και βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων ως καθοριστικών παραγόντων της υγείας, της εκπαίδευσης, της διατροφής, της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και της ισότητας των φύλων. [Τροπολογία 341]

θ)  Επίτευξη καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, με ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων και υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και με τη στήριξη της οικοδόμησης χωρίς αποκλεισμούς, ισχυρών, ποιοτικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας που είναι προσβάσιμα σε όλους, και ενίσχυση της ικανότητας έγκαιρης προειδοποίησης, μείωσης των κινδύνων, διαχείρισης και ανάκαμψης· συμπλήρωση της δράσης μέσω του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών κατά της υγείας, την ανάπτυξη ασφαλών, αποτελεσματικών και προσιτών εμβολίων και θεραπειών κατά των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων ασθενειών, καθώς και τη βελτίωση των αντιδράσεων στις προκλήσεις που αφορούν την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των μεταδοτικών νοσημάτων, της μικροβιακής αντοχής, των αναδυόμενων ασθενειών και των επιδημιών. [Τροπολογία 342]

ι)  Στήριξη της ισότιμης και καθολικής κοινωνικής προστασίας και ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής προστασίας ώστε να παρέχεται εγγύηση του βασικού εισοδήματος, να αποφεύγονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και να οικοδομηθεί ανθεκτικότητα.

ια)  Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων και των κοινοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των επενδύσεων σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου καταστροφών (ΜΚΚ) και σε έργα ετοιμότητας με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. [Τροπολογία 343]

ιβ)  Υποστήριξη των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και διοικήσεων να δημιουργήσουν τις απαιτούμενες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων, και χρήση των τελευταίων τεχνολογικών και διοικητικών εξελίξεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκυρη καταγραφή και επισήμανση όλων των μητρώων πολιτών (από τη γέννηση έως τον θάνατο) και τα επισήμως αναγνωρισμένα διπλά έγγραφα να δημοσιεύονται όταν είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες υπάρχουν επίσημα και μπορούν να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματά τους. [Τροπολογία 344]

ια)  Προώθηση βιώσιμης χωρίς αποκλεισμούς αστικής ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της αστικής ανισότητας, με έμφαση σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και υιοθέτηση μιας ευαίσθητης ως προς το φύλο προσέγγισης. [Τροπολογία 345]

ιβ)  Στήριξη των τοπικών αρχών για τη βελτίωση της παροχής -σε επίπεδο πόλης- βασικών υπηρεσιών και ισότιμης πρόσβασης στην επισιτιστική ασφάλεια, σε προσβάσιμη, αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση, καθώς και της ποιότητας ζωής, ιδίως για όσους ζουν σε αυθαίρετους καταυλισμούς και παραγκουπόλεις. [Τροπολογία 346]

ιγ)  Προαγωγή της επίτευξης διεθνώς συμφωνημένων στόχων στην εκπαίδευση με ιδιαίτερη επικέντρωση στα δημόσια δωρεάν εκπαιδευτικά συστήματα, μέσω τυπικής, άτυπης και μη τυπικής χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης, και προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης, και μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. [Τροπολογία 347]

ιγα)  Υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδρόμων για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια της Ένωσης φοιτητές που προέρχονται από χώρες σε κατάσταση πολέμου. [Τροπολογία 348]

ιδ)  Στήριξη δράσεων για τη μαθησιακή κινητικότητα, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη μαθησιακή κινητικότητα και την πολιτιστική συνεργασία προς, από ή μεταξύ των χωρών εταίρων, καθώς και τη συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο με θεσμικά όργανα, οργανισμούς, εκτελεστικούς φορείς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης των εν λόγω χωρών. [Τροπολογία 349]

ιδα)   Προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με τη φτώχεια και επηρεάζουν δυσανάλογα τις χώρες εταίρους και τους παραμελημένους τομείς έρευνας και καινοτομίας, με περιορισμένες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, και των ανοικτών δεδομένων και της προαγωγής της κοινωνικής καινοτομίας. [Τροπολογία 350]

ιε)  Προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, των ανοικτών δεδομένων, των μαζικών και των ανοικτών δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης, και της καινοτομίας, σε συντονισμό με το πρόγραμμα πλαίσιο της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων. [Τροπολογία 351]

ιστ)  Ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη φάση ανάπτυξης.

ιζ)  Προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας σε όλες τις μορφές της, και διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας για βιώσιμη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. [Τροπολογία 352]

ιζα)  Υποστήριξη δράσεων και προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού για να υπάρξει συνεισφορά στη χειραφέτηση γυναικών, νέων, μεμονωμένων ατόμων και κοινοτήτων, καθώς και για τους στόχους της ατζέντας 2030 που αφορούν τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης. [Τροπολογία 353]

ιη)  Προώθηση της αξιοπρέπειας και της ανθεκτικότητας των μακροχρόνια αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων και ένταξή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών υποδοχής και των κοινοτήτων υποδοχής.

3.  Μετανάστευση, και κινητικότητα και αναγκαστικός εκτοπισμός [Τροπολογία 354]

-α)  Υποστήριξη αποτελεσματικών μεταναστευτικών πολιτικών με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων προστασίας, για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, ομαλής και νόμιμης μετανάστευσης. [Τροπολογία 355]

α)  Ενίσχυση της Συμβολή στην ενίσχυση της διμερούς, περιφερειακής, επίσης μεταξύ Νότου-Νότου, και των διεθνούς συνεργασίας για τη μετανάστευση και την κινητικότητα με γνώμονα μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση, που να καλύπτει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών και ρυθμίσεων της Ένωσης, καθώς και εταιρικών σχέσεων κινητικότητας και σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο και τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. [Τροπολογία 356]

αα)  Παροχή συνδρομής για την εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών και ρυθμίσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών σχέσεων κινητικότητας, και τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων διαδρόμων, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση συμφωνιών διευκόλυνσης των θεωρήσεων και επανεγκατάστασης και βάσει αμοιβαίας λογοδοσίας και πλήρους σεβασμού των ανθρωπιστικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. [Τροπολογία 357]

β)  Υποστήριξη της βιώσιμης και επιτυχούς κοινωνικοοικονομικής επανένταξης των επαναπατριζόμενων μεταναστών. [Τροπολογία 358]

γ)  Αντιμετώπιση και μετριασμός των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης.

δ)  Αντιμετώπιση Μείωση των τρωτών σημείων στη μετανάστευση, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, με την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και ενίσχυση της διακρατικής αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. [Τροπολογία 359]

ε)  Ενίσχυση των επιστημονικών, τεχνικών, ανθρώπινων και θεσμικών ικανοτήτων για τη διαχείριση της μετανάστευσης, περιλαμβανομένης της συλλογής και χρήσης ακριβών και αναλυτικών δεδομένων ως βάσης για τεκμηριωμένες πολιτικές, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής, εύτακτη και υπεύθυνη μετανάστευση. [Τροπολογία 360]

στ)  Υποστήριξη αποτελεσματικών πολιτικών για τη μετανάστευση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. [Τροπολογία 361]

ζ)  Προώθηση συνθηκών που διευκολύνουν τη νόμιμη μετανάστευση και την καλά οργανωμένη κινητικότητα, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές, μεγιστοποιώντας τον αναπτυξιακό αντίκτυπο επίσης μέσω της παροχής ακριβών και εγκαίρων πληροφοριών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης. [Τροπολογία 362]

ζα)  Μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αντίκτυπου της μετανάστευσης και βελτίωση της κοινής κατανόησης της σχέσης μετανάστευσης-ανάπτυξης. [Τροπολογία 363]

η)  Διασφάλιση της προστασίας των μεταναστών και των βίαια εκτοπισθέντων ατόμων, ιδιαίτερη επικέντρωση στις ευάλωτες ομάδες και εφαρμογή μιας προσέγγισης βασιζόμενης στα δικαιώματα και διασφάλιση της αναγνώρισης και του προσδιορισμού του καθεστώτος των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας μεταξύ των μεικτών μεταναστευτικών ροών. [Τροπολογία 364]

θ)  Υποστήριξη λύσεων βασισμένων στην ανάπτυξη για τα βιαίως εκτοπισμένα άτομα και τις κοινότητες υποδοχής τους, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, για την προώθηση της αξιοπρέπειας, της ανθεκτικότητας και της αυτάρκειας των εκτοπισθέντων ατόμων και για την ένταξή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών υποδοχής. [Τροπολογία 365]

ι)  Υποστήριξη της συμμετοχής της διασποράς στις χώρες καταγωγής, ώστε να υπάρξει πλήρης συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. [Τροπολογία 366]

ια)  Προώθηση της ταχύτερης, οικονομικότερης και ασφαλέστερης μεταφοράς εμβασμάτων τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις χώρες προορισμού, αξιοποιώντας έτσι το δυναμικό τους για ανάπτυξη.

ιαα)  Συμβολή στην παροχή της δυνατότητας στους μετανάστες και τις κοινωνίες να συνειδητοποιήσουν την πλήρη ένταξη και την κοινωνική τους συνοχή. [Τροπολογία 367]

Η διαχείριση της συνεργασίας στον τομέα αυτό θα είναι σύμφωνη με το [Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης], με πλήρη σεβασμό της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. [Τροπολογία 368]

ΠΛΑΝΗΤΗΣ

4.  Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

α)  Ενίσχυση των επιστημονικών, τεχνικών, ανθρώπινων και θεσμικών ικανοτήτων για την κλιματική και περιβαλλοντική διαχείριση, την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση· Ενίσχυση της περιφερειακής και εθνικής διακυβέρνησης για το κλίμα.

β)  Υποστήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στα ιδιαίτερα ευάλωτα κράτη και στους πληθυσμούς που δεν διαθέτουν πόρους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων· συμβολή στην προσπάθεια των εταίρων να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς (NDC) και σχεδίων δράσης μετριασμού και προσαρμογής που περιλαμβάνουν συνέργειες μεταξύ προσαρμογής και μετριασμού, καθώς και τις δεσμεύσεις τους βάσει άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης· [Τροπολογία 369]

γ)  Ανάπτυξη και/ή ενίσχυση της βιώσιμης πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομίας·

δ)  Προώθηση της πρόσβασης σε βιώσιμη ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την τήρηση της δέσμευσης που ανέλαβε η Ένωση το 2012 για την παροχή τέτοιας πρόσβασης σε 500 εκατομμύρια επιπλέον άτομα έως το 2030, δίνοντας προτεραιότητα σε λύσεις υψηλής περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής αξίας μικρής κλίμακας, μικρού δικτύου και εκτός δικτύου. Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·προώθηση της πρόσβασης σε αξιόπιστες, ασφαλείς, οικονομικά προσιτές, καθαρές και βιώσιμες ενεργειακές υπηρεσίες, ιδίως σε τοπικές και αποκεντρωμένες λύσεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση στην ενέργεια σε άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και σε απομακρυσμένες περιοχές. [Τροπολογία 370]

δα)  Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενσωμάτωση των στόχων της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής και την επιδίωξη της πράσινης ανάπτυξης στις εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης κριτηρίων βιωσιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις. [Τροπολογία 371]

δβ)  Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της δέουσας επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού και της συνεπούς εφαρμογής της «προληπτικής προσέγγισης» και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». [Τροπολογία 372]

δγ)   Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της αγροοικολογίας, που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και, μακροπρόθεσμα, στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. [Τροπολογία 373]

ε)  Βελτίωση των τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και ηπειρωτικών συνδυασμένων δικτύων και υπηρεσιών μεταφοράς ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, με προοπτική ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ενίσχυση της απλούστευσης και ελευθέρωσης των μεταφορών, βελτίωση της βιωσιμότητας, της οδικής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των μεταφορών.

στ)  Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας και των εγκλημάτων εις βάρος άγριων ειδών, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διαχείρισης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των υδάτινων πόρων. Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας στις αστικές περιοχές. [Τροπολογία 374]

στα)  Τερματισμός του εμπορίου ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων καθώς και της κακομεταχείρισης των μεταλλωρύχων και υποστήριξη της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα συνοδευτικά μέτρα, καθώς και εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στα ορυκτά που δεν καλύπτονται ακόμη. [Τροπολογία 375]

στβ)   Προαγωγή της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) με σκοπό την ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να έχουν τη δυνατότητα μετασχηματισμού της κοινωνίας και οικοδόμησης ενός βιώσιμου μέλλοντος. [Τροπολογία 376]

ζ)  Προώθηση της διατήρησης, της βιώσιμης διαχείρισης και χρήσης, και της αποκατάστασης των φυσικών πόρων, των υγιών οικοσυστημάτων και για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, και προστασία των άγριων ειδών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων. [Τροπολογία 377]

ζα)  Αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας, εφαρμογή διεθνών και ενωσιακών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή της, ιδίως μέσω της προώθησης της διατήρησης, της βιώσιμης χρήσης και της διαχείρισης των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της συναφούς βιοποικιλότητας. [Τροπολογία 378]

η)  Προώθηση ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των υδάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. [Τροπολογία 379]

θ)  Προώθηση της διατήρησης και της ενίσχυσης των αποθεμάτων άνθρακα μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της χρήσης γης, της αλλαγής της χρήσης γης και της δασοκομίας και καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της απερήμωσης και της υποβάθμισης των εδαφών και των δασών, καθώς και της ξηρασίας. [Τροπολογία 380]

ι)  Περιορισμός της αποψίλωσης των δασών και προώθηση του σχεδίου δράσης για την «επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο» (FLEGT), και καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, του εμπορίου παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας· υποστήριξη της καλύτερης διακυβέρνησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων· στήριξη της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης. [Τροπολογία 381]

ια)  Υποστήριξη της ωκεάνιας διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας και αποκατάστασης, της διατήρησης των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, της καταπολέμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων, της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, καθώς και της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). [Τροπολογία 382]

ιβ)  Ενίσχυση της περιφερειακής μείωσης του κινδύνου καταστροφών (ΜΚΚ), της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας μέσω ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και προσέγγισης σε επίπεδο κοινότητας, σε συνέργεια με πολιτικές και δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. [Τροπολογία 383]

ιγ)  Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής (και μέσω ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού), μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης της ρύπανσης και της υγιούς διαχείρισης μείωσης της χρήσης φυσικών πόρων που χρηματοδοτεί τις συγκρούσεις και της στήριξης της συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων μερών με πρωτοβουλίες όπως το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ· αντιμετώπιση της ρύπανσης και υγιής διαχείριση των χημικών ουσιών και των αποβλήτων. [Τροπολογία 384]

ιδ)  Στήριξη των προσπαθειών για βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής διαφοροποίησης, της ανταγωνιστικότητας, των αλυσίδων εφοδιασμού με επιμερισμό της αξίας και του δίκαιου εμπορίου, ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και των συνεταιρισμών, με αξιοποίηση των αναπτυξιακών ωφελειών των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών με την ΕΕ. [Τροπολογία 385]

ιδα)  Τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, οι οποίες προβλέπονται σε συνθήκες όπως η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD), η Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η Σύμβαση για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών άγριας πανίδας (CMS) και άλλες συνθήκες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. [Τροπολογία 386]

ιδβ)   Μεγαλύτερη ενσωμάτωση και εξορθολογισμός των στόχων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης, μέσω στήριξης εργασιών μεθοδολογίας και έρευνας σε και από τις αναπτυσσόμενες χώρες που περιλαμβάνουν μηχανισμούς παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης, χαρτογράφηση οικοσυστημάτων, εκτίμηση και αποτίμηση, βελτίωση της περιβαλλοντικής εμπειρογνωμοσύνης και προώθηση καινοτόμων δράσεων και της συνοχής της πολιτικής. [Τροπολογία 387]

ιδγ)   Αντιμετώπιση των παγκόσμιων και διαπεριφερειακών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με δυνητικά αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την ειρήνη και την ασφάλεια. [Τροπολογία 388]

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

5.  Βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και αξιοπρεπής απασχόληση

α)  Στήριξη της επιχειρηματικότητας, επίσης μέσω της μικροχρηματοδότησης, της αξιοπρεπούς απασχόλησης και της απασχολησιμότητας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της βελτίωσης της πλήρους εφαρμογής των εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ και συμπεριλαμβανομένων του κοινωνικού διαλόγου και της καταπολέμησης της παιδικής εργασίας, των συνθηκών εργασίας, σε υγιές περιβάλλον, των ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης και της δημιουργίας ευκαιριών κυρίως για τους νέους. [Τροπολογία 389]

β)  Στήριξη εθνικών αναπτυξιακών οδών που μεγιστοποιούν τα θετικά κοινωνικά αποτελέσματα και επακόλουθα, και προώθηση της προοδευτικής αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών φορολογίας και των αναδιανεμητικών δημόσιων πολιτικών, καθώς και δημιουργία και ενίσχυση βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· στήριξη προσπαθειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων. [Τροπολογία 390]

γ)  Βελτίωση του υπεύθυνου επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, με τη δημιουργία ευνοϊκού κανονιστικού περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων, όσον αφορά την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και τη στήριξη της ανάπτυξης οικονομίας αλληλεγγύης, και την ενίσχυση της λογοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα. [Τροπολογία 391]

γα)  Προώθηση της εταιρικής λογοδοσίας και των μηχανισμών προσφυγής για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα· στήριξη προσπαθειών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για τη διασφάλιση της εταιρικής συμμόρφωσης προς τα πρότυπα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εξελίξεις σε κανονιστικό επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια και έναν διεθνή μηχανισμό ανάληψης δεσμεύσεων σχετικά με τα επιχειρηματικά και ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο. [Τροπολογία 392]

δ)  Ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε όλη την αλυσίδα αξίας, διασφαλίζοντας τον επιμερισμό της αξίας, δίκαιες τιμές και δίκαιες συνθήκες συναλλαγών. [Τροπολογία 393]

ε)  Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των δημόσιων δαπανών, μέσω, μεταξύ άλλων, της προώθησης βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων, και προώθηση περισσότερο στρατηγικής χρήσης των δημόσιων οικονομικών, μεταξύ άλλων μέσω συνδυαστικών μέσων για την προσέλκυση πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. [Τροπολογία 394]

στ)  Τόνωση των δυνατοτήτων των πόλεων ως κόμβων βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και καινοτομίας.

ζ)  Προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, με τη σφυρηλάτηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, και διευκόλυνση της ανάπτυξης τόσο των δημιουργικών κλάδων όσο και του τομέα του πολιτιστικού τουρισμού ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. [Τροπολογία 395]

η)  Ενίσχυση και διαφοροποίηση των βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς γεωργικών και των τροφικών αξιακών αλυσίδων, προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της οικονομικής διαφοροποίησης, της προστιθέμενης αξίας, της ολοκλήρωσης, της ανταγωνιστικότητας και του δίκαιου εμπορίου σε περιφερειακό επίπεδο, και ενίσχυση βιώσιμων καινοτομιών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. [Τροπολογία 396]

ηα)   Εστίαση στην οικολογικά αποδοτική εντατικοποίηση της γεωργίας για μικροκαλλιεργητές, και ιδίως για τις γυναίκες, μέσω της παροχής υποστήριξης για αποτελεσματικές και βιώσιμες εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και νομικά πλαίσια, καθώς και για ισότιμη και βιώσιμη πρόσβαση σε πόρους, συμπεριλαμβανομένης της γης, του νερού, των (μικρο)πιστώσεων και άλλων γεωργικών πόρων. [Τροπολογία 397]

ηβ)   Ενεργός στήριξη της μεγαλύτερης συμμετοχής οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και γεωργικών οργανώσεων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών και στα ερευνητικά προγράμματα, και αύξηση της συμμετοχής τους στην υλοποίηση και αξιολόγηση των κυβερνητικών προγραμμάτων. [Τροπολογία 398]

θ)  Υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας και της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

ι)  Προαγωγή της καθολικής πρόσβασης στη στην ασφαλή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια με την προώθηση μιας αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων κυκλικής οικονομίας, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. [Τροπολογία 399]

ια)  Προώθηση έξυπνης, βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλούς κινητικότητας, καθώς και βελτίωση της συνδεσιμότητας των μεταφορών με την Ένωση.

ιβ)  Προώθηση οικονομικά προσιτής, αξιόπιστης, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας· προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων· ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· προώθηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών ως μέσο διευκόλυνσης της βιώσιμης ανάπτυξης· αντιμετώπιση της κυβερνοασφάλειας, του απορρήτου των δεδομένων και άλλων κανονιστικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση. [Τροπολογία 400]

ιγ)  Ανάπτυξη και ενίσχυση των αγορών και τομέων κατά τρόπο που ενισχύει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και το δίκαιο εμπόριο. [Τροπολογία 401]

ιδ)  Στήριξη του προγράμματος περιφερειακής ολοκλήρωσης και των βέλτιστων εμπορικών πολιτικών για τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και στήριξη για την παγίωση και την εκτέλεση των εμπορικών συμφωνιών δίκαιου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ Ένωσης και των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων ολιστικών και ασύμμετρων συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους· προώθηση και ενίσχυση της πολυμέρειας, της βιώσιμης οικονομικής συνεργασίας, καθώς και των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. [Τροπολογία 402]

ιε)  Προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, της ψηφιοποίησης, και των ανοικτών δεδομένων, των μαζικών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της επιστημονικής διπλωματίας. [Τροπολογία 403]

ιστ)  Προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας, σε όλες τις μορφές της, ανάπτυξη της τοπικής βιοτεχνίας και των σύγχρονων τεχνών και πολιτιστικών εκφράσεων, και διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. [Τροπολογία 404]

ιζ)  Ενδυνάμωση των γυναικών προκειμένου να αναλάβουν μεγαλύτερο οικονομικό ρόλο και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ιη)  Βελτίωση της πρόσβασης σε αξιοπρεπή εργασία για όλους σε ένα υγιές περιβάλλον, και δημιουργία περισσότερο εύρυθμων αγορών εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς, καθώς και πολιτικών απασχόλησης που αποβλέπουν στη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας, στον σεβασμό των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών διαβίωσης για όλους τους πολίτες, ιδίως τις γυναίκες και τους νέους. [Τροπολογία 405]

ιηα)   Εξασφάλιση ότι η πρόσβαση σε εξορυκτικούς τομείς είναι δίκαιη και βιώσιμη και δεν συμβάλλει σε συγκρούσεις ή διαφθορά. [Τροπολογία 406]

ιθ)  Προώθηση δίκαιης, βιώσιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε εξορυκτικούς τομείς· εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, δέουσας επιμέλειας και ευθύνης των επενδυτών, με παράλληλη προώθηση της λογοδοσίας του ιδιωτικού τομέα· εφαρμογή μέτρων πλαισίωσης του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. [Τροπολογία 407]

ΕΙΡΗΝΗ

6.  Ειρήνη, ασφάλεια, και σταθερότητα και ειρήνη [Τροπολογία 408]

α)  Συμβολή στην ειρήνη, και τη την πρόληψη των συγκρούσεων και, ως εκ τούτου, στη σταθερότητα μέσω της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων στις πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και κοινωνικές πιέσεις και κλυδωνισμούς, μέσω μεταξύ άλλων της στήριξης εκτιμήσεων ανθεκτικότητας που είναι σχεδιασμένες για τον εντοπισμό των ενδογενών ικανοτήτων των κοινωνιών να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτές τις πιέσεις και τους κλυδωνισμούς. [Τροπολογία 409]

αα)  Προώθηση ενός πνεύματος μη βίας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης για την ειρήνη. [Τροπολογία 410]

β)  Στήριξη της πρόληψης των συγκρούσεων, της έγκαιρης προειδοποίησης και της οικοδόμησης της ειρήνης μέσω της διαμεσολάβησης, της διαχείρισης των κρίσεων και της σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης έπειτα από συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου του ενισχυμένου ρόλου των γυναικών σε όλα αυτά τα στάδια· προώθηση, διευκόλυνση και ανάπτυξη ικανοτήτων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη διαμεσολάβηση, τον διάλογο και τη συμφιλίωση, τις σχέσεις καλής γειτονίας και άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες διακοινοτικές εντάσεις, καθώς και στα μέτρα συμφιλίωσης μεταξύ ομάδων της κοινωνίας και τις παρατεταμένες συγκρούσεις και κρίσεις. [Τροπολογία 411]

βα)  Στήριξη της αποκατάστασης και της επανένταξης θυμάτων ένοπλων συγκρούσεων, καθώς και του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης πρώην μαχητών και των οικογενειών τους στην κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των γυναικών. [Τροπολογία 412]

ββ)  Βελτίωση του ρόλου των γυναικών και των νέων στην οικοδόμηση της ειρήνης και την πρόληψη των συγκρούσεων, και της συμμετοχής τους, της ουσιώδους συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών και την πολιτική και της κοινωνικής αναγνώρισής τους· στήριξη της εφαρμογής του ψηφίσματος UNSCR 1325, ιδίως σε καταστάσεις και χώρες που χαρακτηρίζονται από αστάθεια, που πλήττονται από συγκρούσεις και που εξέρχονται από συγκρούσεις. [Τροπολογία 413]

γ)  Στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της σύγκρουσης και σταδιακά εξασφαλίζει στα άτομα και το κράτος πιο αποτελεσματική, δημοκρατική και αξιόπιστη ασφάλεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ειρήνη. [Τροπολογία 414]

δ)  Στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων των στρατιωτικών φορέων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης. [Τροπολογία 415]

δα)   Στήριξη περιφερειακών και διεθνών πρωτοβουλιών αφοπλισμού, καθώς και συστημάτων και μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών όπλων. [Τροπολογία 416]

ε)  Στήριξη τοπικών, περιφερειακών και διεθνών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη, καθώς και σύνδεση των διαφόρων αυτών πρωτοβουλιών. [Τροπολογία 417]

στ)  Πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία μέσω ειδικών προγραμμάτων και δράσεων προσαρμοσμένων σε ειδικά πλαίσια, ευαίσθητων στα ζητήματα του φύλου και ανθρωποκεντρικών. [Τροπολογία 418]

στα)  Αντιμετώπιση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου που έχουν στον άμαχο πληθυσμό οι νάρκες κατά προσωπικού, μη εκραγέντες μηχανισμοί ή εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των γυναικών. [Τροπολογία 419]

στβ)  Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων ή αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των γυναικών. [Τροπολογία 420]

στγ)  Στήριξη ειδικών τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δικαστηρίων, επιτροπών και μηχανισμών εξακρίβωσης της αλήθειας και συμφιλίωσης. [Τροπολογία 421]

ζ)  Καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

η)  Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. [Τροπολογία 422]

θ)  Συνεργασία με τρίτες χώρες για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ιδίως μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και της ανάπτυξης υποδομών σε τρίτες χώρες στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και της ασφάλειας των τροφίμων· καθώς και υποστήριξη κοινωνικών δράσεων που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες για τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού που εκτίθενται σε ατυχήματα με διαρροή ραδιενέργειας και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους· προώθηση της διαχείρισης των γνώσεων, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης σε πυρηνικούς τομείς. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που έχει συσταθεί με τον κανονισμό EINS. [Τροπολογία 423]

ι)  Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας για τη βιώσιμη διαχείριση ασφαλών και καθαρών ωκεανών. [Τροπολογία 424]

ια)  Υποστήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, την ανθεκτικότητα των ψηφιακών δικτύων, την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

7.  Εταιρική σχέση

α)  Βελτίωση της αυτονομίας κάθε χώρας, της εταιρικής σχέσης και του διαλόγου, ώστε να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλες τις διαστάσεις της (δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές προκλήσεις των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των χωρών που πλήττονται από συγκρούσεις, καθώς και στις ειδικές μεταβατικές προκλήσεις των περισσότερο προηγμένων αναπτυσσόμενων χωρών).

β)  Εμβάθυνση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και περιφερειακών οργανισμών, και υποστήριξη της υλοποίησης διμερών και διεθνών δεσμεύσεων.

γ)  Προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας, της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας, της συνεργασίας και του διαλόγου.

γα)  Στήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών και περιφερειών εταίρων με τις γείτονες άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που διέπονται από την απόφαση (ΕΕ) .../... του Συμβουλίου(50) για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. [Τροπολογία 425]

δ)  Προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων, με την ενίσχυση της ουσιαστικής και διαρθρωμένης συμμετοχής τους στις εσωτερικές πολιτικές και της ικανότητάς τους να ασκούν τον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι φορείς ανάπτυξης και διακυβέρνησης· και ενίσχυση νέων τρόπων σύμπραξης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας τον ουσιαστικό και διαρθρωμένο διάλογο με την Ένωση, καθώς και την αποτελεσματική χρήση και εφαρμογή των εθνικών χαρτών πορείας για τη συνεργασία της ΕΕ Ένωσης με την κοινωνία των πολιτών. [Τροπολογία 426]

ε)  Συνεργασία με τις τοπικές αρχές και υποστήριξη του ρόλου τους ως υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων με σκοπό την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης·

στ)  Ανάπτυξη πιο αποτελεσματικού διαλόγου με τους πολίτες και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με την πλήρη αξιοποίηση της οικονομικής, πολιτιστικής, αθλητικής και δημόσιας διπλωματίας. [Τροπολογία 427]

ζ)  Συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030, τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και προκλήσεις, μεταξύ άλλων και στον τομέα της συνεργασίας Νότου-Νότου και της τριγωνικής συνεργασίας·

η)  Ενθάρρυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας με τρόπο προσανατολισμένο στην παραγωγή αποτελεσμάτων, μέσω της στήριξης της περιφερειακής ολοκλήρωσης και του διαλόγου·

B.  Ειδικά για τον χώρο γειτονίας

α)  Προώθηση ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας·

β)  Στήριξη της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης ή άλλων υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών, καθώς και από κοινού συμφωνηθέντων θεματολογίων σύνδεσης και προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ή ισοδύναμων εγγράφων·

γ)  Προώθηση ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες μεταξύ της Ένωσης και των χωρών-εταίρων, μεταξύ άλλων μέσω των διαπροσωπικών επαφών·

δ)  Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Ένωσης για τη Μεσόγειο και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας·

ε)  Επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και ενίσχυση της τομεακής και διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικής προσέγγισης και κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα, και βελτιωμένης πρόσβασης στην αγορά, μεταξύ άλλων μέσω προωθημένων και περιεκτικών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και την οικοδόμηση θεσμών και την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων. [Τροπολογία 428]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.  ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

–  Συμβολή στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ισότητας και της αλληλεγγύης, και του σεβασμού των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. [Τροπολογία 429]

–  Διευκόλυνση της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης με την κοινωνία των πολιτών επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, σε ευαίσθητες και επείγουσες καταστάσεις. Για την επίτευξη των κατωτέρω στόχων πρέπει να αναπτυχθεί μια συνεκτική και ολιστική στρατηγική σε όλα τα επίπεδα. [Τροπολογία 430]

–  Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινωνιών στις οποίες επικρατούν η συμμετοχή των πολιτών, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη και η λογοδοσία, η αλληλεγγύη και η ισότητα. Ο σεβασμός και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους πρέπει να παρακολουθούνται, να προωθούνται και να ενισχύονται σύμφωνα με τις αρχές της οικουμενικότητας, του αδιαιρέτου και της αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Οι προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν, με παράλληλη ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και προστασία και ενδυνάμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίσης σε σχέση με τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης τους. [Τροπολογία 431]

–  Ανάπτυξη, ενίσχυση και προστασία της δημοκρατίας, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των πτυχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης του δημοκρατικού πλουραλισμού, της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών, και της υποστήριξης αξιόπιστων, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανών εκλογικών διαδικασιών. Η δημοκρατία θα πρέπει να ενισχυθεί με σεβασμό στους βασικούς πυλώνες των δημοκρατικών συστημάτων, όπως το κράτος δικαίου, τα δημοκρατικά πρότυπα και αξίες, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, οι υπεύθυνοι και χωρίς αποκλεισμούς θεσμοί συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων και κοινοβουλίων, και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Η παρακολούθηση των εκλογών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη υποστήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρατήρηση εκλογών από την ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος, καθώς και της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ. [Τροπολογία 432]

–  Προώθηση αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης και στρατηγικής εταιρικής σχέσης, συμβολή στην ενίσχυση των ικανοτήτων των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών πλαισίων για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις πρέπει να ενισχυθούν, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και στους σχετικούς περιφερειακούς και εθνικούς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, το πρόγραμμα προωθεί την εκπαίδευση και την έρευνα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. [Τροπολογία 433]

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η Ένωση παρέχει βοήθεια για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, περιφερειακών, εθνικών και τοπικών θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, εντός των ακόλουθων στρατηγικών τομέων παρέμβασης:

1α.  Προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ευέλικτο και ολοκληρωμένο τρόπο.

Δίνεται έμφαση στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με γεωγραφικά ή άλλα θεματικά προγράμματα λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα τους ή λόγω του χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν. Στις περιπτώσεις αυτές, προτεραιότητα είναι η προώθηση του σεβασμού του συναφούς διεθνούς δικαίου και η παροχή απτής στήριξης και μέσων δράσης στην τοπική κοινωνία των πολιτών υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επίσης στην ενίσχυση ενός ειδικού μηχανισμού προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1β.  Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινωνιών στις οποίες επικρατούν η συμμετοχή των πολιτών, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η διεθνής δικαιοσύνη και η λογοδοσία.

Η συνδρομή της Ένωσης έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει τα πιο ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα, όπως η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, η ελευθερία της έκφρασης σε περιοριστικά πλαίσια, οι διακρίσεις εις βάρος ευάλωτων ομάδων, καθώς και η προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού (π.χ. παιδική εργασία, διακίνηση παιδιών, παιδική πορνεία και παιδιά-στρατιώτες) και ανταποκρίνεται σε αναδυόμενες και περίπλοκες προκλήσεις, όπως η προστασία των εκτοπισθέντων λόγω της κλιματικής αλλαγής, χάρη στην ανεξαρτησία της δράσης της και στη μεγάλη ευελιξία της όσον αφορά τους τρόπους συνεργασίας.

1γ.  Εδραίωση και υποστήριξη της δημοκρατίας, αντιμετώπιση όλων των πτυχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δημοκρατικού πλουραλισμού, της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών, της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών και της υποστήριξης αξιόπιστων, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανών εκλογικών διαδικασιών, ιδίως μέσω των ΑΠΕ της ΕΕ.

Η δημοκρατία θα πρέπει να ενισχυθεί με σεβασμό στους βασικούς πυλώνες των δημοκρατικών συστημάτων, όπως το κράτος δικαίου, τα δημοκρατικά πρότυπα και οι αξίες, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, οι υπεύθυνοι και χωρίς αποκλεισμούς θεσμοί, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλίων, καθώς και ένας υπεύθυνος τομέας ασφάλειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Προτεραιότητα είναι η παροχή απτής στήριξης και μέσων δράσης στους πολιτικούς παράγοντες που ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό πολύ δυσχερείς συνθήκες. Η παρακολούθηση των εκλογών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη υποστήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρατήρηση εκλογών από την ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος, καθώς και της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις των αποστολών της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών. Ένας άλλος στόχος θα είναι η υποστήριξη των οργανώσεων εκλογικών παρατηρητών των πολιτών και των περιφερειακών τους δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ικανότητα και η διαφάνεια των οργανώσεων πολιτών για την παρακολούθηση των εκλογών στην Ευρωπαϊκή Γειτονία προς την Ανατολή και προς τον Νότο και των αντίστοιχων οργανώσεων περιφερειακών πλατφορμών θα ενισχυθούν, ιδίως με την προώθηση ενός βιώσιμου προγράμματος διομότιμης μάθησης για ανεξάρτητες, μη κομματικές οργανώσεις πολιτών για την παρακολούθηση εκλογών. Η Ένωση επιδιώκει να βελτιώσει τις ικανότητες των εγχώριων οργανώσεων πολιτών για την παρακολούθηση εκλογών, να παράσχει εκπαίδευση στους ψηφοφόρους, γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, προγράμματα παρακολούθησης της υλοποίησης των συστάσεων εθνικών και διεθνών αποστολών παρακολούθησης εκλογών, και υπερασπίζεται την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στους θεσμικούς φορείς διεξαγωγής και παρακολούθησης εκλογών.

1δ.  Προώθηση αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης και στρατηγικής εταιρικής σχέσης, συμβολή στην ενίσχυση των ικανοτήτων των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών πλαισίων για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Είναι ουσιώδεις οι εταιρικές σχέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση της εθνικής και διεθνούς αρχιτεκτονικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της πολυμερούς προσέγγισης, καθώς η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και των σχετικών περιφερειακών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υποστήριξη για την εκπαίδευση και την έρευνα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, θα συνεχιστεί, μεταξύ άλλων μέσω υποστήριξης του Παγκόσμιου Δικτύου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία.

1ε.  Ενίσχυση των νέων διαπεριφερειακών συνεργειών και της δικτύωσης μεταξύ της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών φορέων και μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να δημιουργηθεί θετική δυναμική.

Έμφαση δίδεται στην προστασία και την προώθηση της αρχής της καθολικότητας, μέσω του εντοπισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε αυτά είναι ατομικά και πολιτικά, είτε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, καθώς και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων κατά την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως η βιώσιμη ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράτυπης μετανάστευσης και της συρρίκνωσης του πεδίου δράσης των ΜΚΟ. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τη συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (π.χ. τοπική κοινωνία των πολιτών, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, εθνικούς θεσμικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, συνδικάτα) από διάφορες χώρες και ηπείρους που μπορούν μαζί να δημιουργήσουν θετικά αφηγήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

1στ.  Η Ένωση προάγει περαιτέρω στις σχέσεις με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του μηχανισμού, διεθνείς προσπάθειες προς μια πολυμερή συμφωνία για την απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και τη θανατική ποινή. [Τροπολογία 434]

2.  ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Τροπολογία 435]

1.  Χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικό, ενδυναμωμένο και ανεξάρτητο πεδίο δράσης για την συμμετοχική, ενδυναμωμένη και ανεξάρτηση κοινωνία των πολιτών και τοπικές αρχές στις χώρες εταίρους [Τροπολογία 436]

α)  Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συμμετοχή των πολιτών και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και με την υποστήριξη της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο μέσω ιδρυμάτων. [Τροπολογία 437]

β)  Στήριξη και ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων, να ενεργούν ταυτόχρονα ως φορείς ανάπτυξης και διακυβέρνησης. [Τροπολογία 438]

γ)  Αύξηση της ικανότητας των δικτύων, των πλατφορμών και συμμαχιών της κοινωνίας των πολιτών των χωρών εταίρων.

γα)  Ανάπτυξη ικανοτήτων, συντονισμός και θεσμική ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών – συμπεριλαμβανομένων των δικτύων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών και των κεντρικών οργανώσεων, ώστε να συμμετέχουν στο πλαίσιο των οργανώσεών τους και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο διάλογο για την ανάπτυξη, καθώς και να διεξάγουν διάλογο με τις κυβερνήσεις σχετικά με τη δημόσια πολιτική και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην αναπτυξιακή διαδικασία. [Τροπολογία 439]

2.  Διάλογος με και μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την αναπτυξιακή πολιτική [Τροπολογία 440]

α)  Προώθηση άλλων συμμετοχικών πολυμερών φόρουμ διαλόγου, καθώς και θεσμική ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των δικτύων τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης και του συντονισμού μεταξύ των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών, των κρατών μελών, των χωρών-εταίρων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα ανάπτυξης. [Τροπολογία 441]

β)  Διευκόλυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

γ)  Διασφάλιση ενός ουσιαστικού και συνεχούς διαρθρωμένου διαλόγου και εταιρικών σχέσεων με την ΕΕ.

3.  Ευαισθητοποίηση, γνώση και συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά ζητήματα ανάπτυξης

α)  Παροχή στους πολίτες της δυνατότητας για μεγαλύτερη συμμετοχή.

β)  Κινητοποίηση της κοινής γνώμης στην Ένωση, τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες για τη μείωση της φτώχειας, καθώς και βιώσιμες και πολυσυμμετοχικές αναπτυξιακές στρατηγικές στις χώρες εταίρους. [Τροπολογία 442]

βα)   Ενημέρωση σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, ενημέρωση σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού και τον αντίκτυπο της αγοραστικής δύναμης των πολιτών της Ένωσης στη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. [Τροπολογία 443]

3α.  Παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών στους πληθυσμούς που τις έχουν ανάγκη

Παρεμβάσεις σε χώρες εταίρους οι οποίες στηρίζουν ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, με παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή, που παρέχονται μέσω των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών. [Τροπολογία 444]

3β.  Ενίσχυση του ρόλου των τοπικών αρχών ως παραγόντων ανάπτυξης μέσω:

α)  αύξησης της ικανότητας των δικτύων, των πλατφορμών και των συμμαχιών των ενωσιακών και των αναπτυσσόμενων χωρών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διασφάλιση ουσιαστικού και συνεχούς πολιτικού διαλόγου, και αποτελεσματικής συμμετοχής στον τομέα της ανάπτυξης και για την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ιδίως μέσω της εδαφικής προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης·

β)  αύξησης της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες της Ένωσης σε θέματα ανάπτυξης (ευαισθητοποίηση, ανταλλαγή γνώσεων, συμμετοχή, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης κριτηρίων βιωσιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις), ιδίως εκείνα που σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), τόσο στην Ένωση όσο και στις υποψήφιες χώρες και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες·

γ)  αύξησης της ανάληψης ευθύνης για τη βοήθεια και της απορρόφησής της μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, εντός της χώρας, των δημόσιων υπαλλήλων των τοπικών αρχών σχετικά με τους τρόπους υποβολής αιτήσεων για ενωσιακή χρηματοδότηση. [Τροπολογία 445]

3.  ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ [Τροπολογία 446]

1.  Βοήθεια για την πρόληψη συγκρούσεων, την ειρήνευση και την ετοιμότητα προς αντιμετώπιση κρίσεων

Η Ένωση παρέχει τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια που καλύπτει τη στήριξη μέτρων που στοχεύουν στην οικοδόμηση και την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ένωσης και των εταίρων της να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να εγκαθιδρύουν την ειρήνη και να καλύπτουν τις ανάγκες πριν και μετά την εκδήλωση της κρίσης, σε στενό συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, και κρατικούς φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους κυρίως στους ακόλουθους τομείς, δίνοντας επίσης ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή στην ισότητα των φύλων, την ενδυνάμωση των γυναικών και τη συμμετοχή των νέων: [Τροπολογία 447]

α)  έγκαιρη προειδοποίηση και ανάλυση των κινδύνων συγκρούσεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικών και την υλοποίηση των πολιτικών· μέτρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη διαμεσολάβηση, τον διάλογο και τη συμφιλίωση· [Τροπολογία 448]

αα)  διευκόλυνση και ανάπτυξη ικανοτήτων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη διαμεσολάβηση, τον διάλογο και τα μέτρα συμφιλίωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων, ιδίως δε την πρόληψη των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας· [Τροπολογία 449]

αβ)  ενίσχυση των ικανοτήτων συμμετοχής και ανάπτυξης δυνάμεων σε μη στρατιωτικές αποστολές σταθεροποίησης· ενίσχυση των ικανοτήτων της Ένωσης, της κοινωνίας των πολιτών και των εταίρων της Ένωσης σχετικά με τη συμμετοχή και την ανάπτυξη δυνάμεων σε μη στρατιωτικές αποστολές διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης· ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την οικοδόμηση της ειρήνης, την ανάλυση συγκρούσεων, την έγκαιρη προειδοποίηση ή εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών· [Τροπολογία 450]

β)  στήριξη της ανάκαμψης ανάκαμψη έπειτα από συγκρούσεις, και καταστροφές συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του ζητήματος των αγνοουμένων σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις και της στήριξης της εφαρμογής των σχετικών πολυμερών συμφωνιών που αφορούν τις νάρκες και τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου, καθώς και της ανάκαμψης έπειτα από καταστροφές που σχετίζονται με την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση ασφαλείας· [Τροπολογία 451]

γ)  δράσεις στήριξης στήριξη των δράσεων για την οικοδόμηση της ειρήνης και τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κρατών και των διεθνών οργανισμών· και ανάπτυξη του διαρθρωτικού διαλόγου ανάμεσά τους σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και των χωρών εταίρων, καθώς και με την Ένωση· [Τροπολογία 452]

δ)  πρόληψη των συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων·

δα)  καταπολέμηση της χρήσης φυσικών πόρων για χρηματοδότηση συγκρούσεων και στήριξη της συμμόρφωσης ενδιαφερομένων μερών με πρωτοβουλίες όπως το σύστημα πιστοποίησης της Διαδικασίας του Kimberley, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(51), ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων της παραγωγής και του εμπορίου φυσικών πόρων· [Τροπολογία 453]

ε)  ανάπτυξη ικανοτήτων για την ασφάλεια και των στρατιωτικών φορέων προς στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη (CBSD).· [Τροπολογία 454]

εα)  στήριξη δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, ιδίως διαμέσου της εφαρμογής των ψηφισμάτων 1325 και 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών και των νέων τόσο σε επίσημες όσο και σε ανεπίσημες ειρηνευτικές διαδικασίες· [Τροπολογία 455]

εβ)  Στήριξη δράσεων για την προώθηση ενός πνεύματος μη βίας, μεταξύ άλλων μέσω της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης για την ειρήνη· [Τροπολογία 456]

εγ)  στήριξη δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων της ανθεκτικότητας που είναι σχεδιασμένες για τον εντοπισμό των ενδογενών ικανοτήτων των κοινωνιών να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να ανακάμπτουν γρήγορα από πιέσεις και κλυδωνισμούς· [Τροπολογία 457]

εδ)   στήριξη διεθνών ποινικών δικαστηρίων και ειδικών εθνικών δικαστηρίων, επιτροπών εξακρίβωσης της αλήθειας και συμφιλίωσης, μηχανισμών μεταβατικής δικαιοσύνης και άλλων μηχανισμών για τη νομική διευθέτηση καταγγελιών σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη διεκδίκηση και επιδίκαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που συγκροτούνται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· [Τροπολογία 458]

εε)   στήριξη μέτρων καταπολέμησης της παράνομης χρήσης και της πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα, φορητά όπλα και ελαφρύ οπλισμό. [Τροπολογία 459]

1α. Τα μέτρα στον τομέα αυτό:

α)  περιλαμβάνουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών ή την αξιολόγηση των κινδύνων/απειλών, την έρευνα και την ανάλυση, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, την κατάρτιση και την παροχή υπηρεσιών,

β)  συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη διαρθρωμένου διαλόγου επί ζητημάτων εγκαθίδρυσης της ειρήνης,

γ)  ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια για την εφαρμογή δράσεων στήριξης της εγκαθίδρυσης της ειρήνης και της συγκρότησης κράτους. [Τροπολογία 460]

2.  Βοήθεια για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, διαπεριφερειακών και αναδυόμενων απειλών

Η Ένωση πρέπει να παράσχει τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια για τη στήριξη των προσπαθειών των εταίρων και των δράσεων της Ένωσης για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, διαπεριφερειακών και αναδυόμενων απειλών κυρίως στους ακόλουθους τομείς: [Τροπολογία 461]

α)  Απειλές κατά της έννομης και δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, του βίαιου εξτρεμισμού, του οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος, των υβριδικών απειλών, της παράνομης διακίνησης, εμπορίου και διαμετακόμισης, ιδίως δε της ενίσχυσης των ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών και πολιτικών αρχών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεγκλήματος, και όλων των μορφών παράνομης διακίνησης, καθώς και στον αποτελεσματικό έλεγχο του παράνομου εμπορίου και της παράνομης διαμετακόμισης.

Προτεραιότητα δίνεται σε διαπεριφερειακές συνεργασίες όπου συμμετέχουν δύο ή περισσότερες τρίτες χώρες που έχουν επιδείξει σαφή πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προβλημάτων.

Τα μέτρα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση και είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορεί επίσης να αναπτυχθεί συνεργασία με μεμονωμένες χώρες, περιφέρειες ή διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς.

Όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε αρχές που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προτεραιότητα δίνεται σε υποστηρικτικά μέτρα για την ανάπτυξη και ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, την εφαρμογή και την εκτέλεση του δημοσιονομικού, τελωνειακού και μεταναστευτικού δικαίου, την ανάπτυξη διαδικασιών επιβολής του νόμου εναρμονισμένων με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και σύμφωνων με το διεθνές δίκαιο, την ενίσχυση των μηχανισμών δημοκρατικού ελέγχου και θεσμικής εποπτείας, καθώς και την πρόληψη του βίαιου ριζοσπαστισμού.

Όσον αφορά τη βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, δίνεται η δέουσα προσοχή στη διεθνή συνεργασία που αποσκοπεί στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών για τον περιορισμό της ζήτησης, της παραγωγής και των βλαπτικών επιπτώσεων. [Τροπολογία 462]

β)  Απειλές κατά δημόσιων χώρων, υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, των ενεργειακών δραστηριοτήτων και της διανομής ενέργειας, της κυβερνοασφάλειας, της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων ξαφνικών επιδημιών με ενδεχόμενο διακρατικό αντίκτυπο, ή της περιβαλλοντικής σταθερότητας, απειλές κατά της ασφάλειας στη θάλασσα, παγκόσμιες και διαπεριφερειακές απειλές που απορρέουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και έχουν δυνητικά αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στην ειρήνη και την ασφάλεια. [Τροπολογία 463]

γ)  Μετριασμός των κινδύνων που προκαλούνται εκ προθέσεως, λόγω ατυχήματος ή φυσικών αιτιών, και συνδέονται με χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά ή παράγοντες και κίνδυνοι που αφορούν εγκαταστάσεις ή χώρους, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

1)  υποστήριξη και προώθηση μη στρατιωτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων ως εναλλακτικών της έρευνας που συνδέεται με αμυντικούς σκοπούς·

2)  ενίσχυση των πρακτικών ασφάλειας που συνδέονται με μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται ή υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο μη στρατιωτικών ερευνητικών προγραμμάτων ευαίσθητα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά ή παράγοντες·

3)  στήριξη, στο πλαίσιο των ενωσιακών πολιτικών συνεργασίας και των στόχων τους, της δημιουργίας μη στρατιωτικών υποδομών και της εκπόνησης των σχετικών μη στρατιωτικών μελετών που απαιτούνται για την αποξήλωση, την αποκατάσταση ή τη μετατροπή εγκαταστάσεων και χώρων χρησιμοποιούμενων για εξοπλισμούς, εφόσον δηλώνεται ότι οι εγκαταστάσεις και οι χώροι αυτοί δεν είναι πλέον ενταγμένοι σε αμυντικό πρόγραμμα·

4)  ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων μη στρατιωτικών αρχών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την επιβολή αποτελεσματικού ελέγχου της παράνομης διακίνησης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών ή παραγόντων (συμπεριλαμβανόμενου του εξοπλισμού για την παραγωγή ή τη χρήση τους)·

5)  ανάπτυξη του νομικού πλαισίου και των θεσμικών ικανοτήτων για την καθιέρωση και την επιβολή αποτελεσματικών ελέγχων των εξαγωγών, ιδίως των αγαθών διπλής χρήσης, περιλαμβανομένων μέτρων περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και όσον αφορά την υλοποίηση των διατάξεων της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων και την προώθηση της συμμόρφωσης προς αυτήν·

6)  ανάπτυξη αποτελεσματικών μη στρατιωτικών μέτρων όσον αφορά την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, τον προγραμματισμό για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση κρίσεων και τις δυνατότητες μέτρων καθαρισμού.

Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που έχει συσταθεί με τον κανονισμό EINS. [Τροπολογία 464]

δ)  Ανάπτυξη ικανοτήτων των στρατιωτικών φορέων προς στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ασφάλεια και την ανάπτυξη (CBSD). [Τροπολογία 465]

4.  ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

A.  ΑΝΘΡΩΠΟΙ

1.  Υγεία

α)  Ανάπτυξη των καίριας σημασίας στοιχείων ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος υγείας που μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε υπερεθνικό επίπεδο για την εξασφάλιση ισότιμης, οικονομικά προσιτής, συμμετοχικής και καθολικής πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα. [Τροπολογία 466]

αα)  Προώθηση, παροχή και επέκταση βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης για θύματα βίας, ιδίως για γυναίκες και παιδιά θύματα βιασμού. [Τροπολογία 467]

β)  Ενίσχυση των παγκόσμιων πρωτοβουλιών που είναι βασικοί κινητήριοι μοχλοί της οικουμενικής κάλυψης της υγείας, μέσω παγκόσμιας ηγετικής θέσης σε μια προσέγγιση για «υγεία σε όλες τις πολιτικές» σε ολόκληρο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων για την προαγωγή της υγείας, από το στάδιο της πρόληψης έως το στάδιο της υποστήριξης μετά την περίθαλψη.

γ)  Αντιμετώπιση της παγκόσμιας ασφάλειας στον τομέα της υγείας με την έρευνα και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών, τη μετουσίωση της γνώσης σε προϊόντα και πολιτικές που αντιμετωπίζουν την παρατηρούμενη αλλαγή όσον αφορά την επιβάρυνση λόγω ασθενειών των μεταδοτικών ασθενειών - περιλαμβανομένων των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων ασθενειών - και τον έλεγχο, μέσω της καταπολέμησης αυτών των ασθενειών και των πλαστών φαρμάκων, της μετουσίωσης της γνώσης σε ασφαλή, προσιτά και οικονομικά προϊόντα και πολιτικές που αφορούν την ανοσοποίηση, το ευρύ φάσμα της επίμονης επιβάρυνσης από λοιμώξεις, νεοεμφανιζόμενες ή επανεμφανιζόμενες ασθένειες και επιδημίες και τη μικροβιακή αντοχή (μη μεταδοτικές ασθένειες, όλες οι μορφές υποσιτισμού και περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου), και διαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές για τη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά προϊόντα υγείας και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. [Τροπολογία 468]

γα)  Στήριξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της πρόσβασης σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικώς προσιτά φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων των γενόσημων φαρμάκων), διαγνωστικές διαδικασίες και συναφείς τεχνολογίες υγείας, και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων μείωσης της τιμής των φαρμάκων και διαγνώσεων που σώζουν ζωές. [Τροπολογία 469]

γβ)  Προώθηση της καλής υγείας και της καταπολέμησης των μεταδοτικών ασθενειών μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων υγείας και της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εστίασης στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό. [Τροπολογία 470]

2.  Εκπαίδευση

α)  Προώθηση της επίτευξης διεθνώς συμφωνημένων στόχων στην εκπαίδευση και καταπολέμηση της εκπαιδευτικής ένδειας μέσω κοινών παγκόσμιων προσπαθειών για χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων και για όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής ανάπτυξης, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης, και με ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ενίσχυση των δημόσιων δωρεάν εκπαιδευτικών συστημάτων. [Τροπολογία 471]

β)  Ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας και καινοτομίας, των δεξιοτήτων και των αξιών μέσω εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών, για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και παραγωγικές, δημοκρατικές, πολυσυμμετοχικές και ανθεκτικές κοινωνίες υψηλού μορφωτικού επιπέδου. [Τροπολογία 472]

γ)  Στήριξη της παγκόσμιας δράσης για μείωση των διακρίσεων και των ανισοτήτων σε όλες τις διαστάσεις τους, όπως το χάσμα μεταξύ κοριτσιών/γυναικών και αγοριών/ανδρών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην οικονομική, πολιτική, και κοινωνική και πολιτιστική ζωή. [Τροπολογία 473]

γα)   Στήριξη των προσπαθειών και βελτίωση των ορθών πρακτικών που εφαρμόζουν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την εξασφάλιση ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης, σε ευάλωτα περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από αδύναμες δομές διακυβέρνησης. [Τροπολογία 474]

γβ)  Υποστήριξη δράσεων και προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού για να υπάρξει συνεισφορά στη χειραφέτηση γυναικών και νέων, μεμονωμένων ατόμων και κοινοτήτων, καθώς και για τους στόχους της ατζέντας 2030 που αφορούν τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης. [Τροπολογία 475]

3.  Γυναίκες και παιδιά [Τροπολογία 476]

α)  Ανάληψη ηγετικού ρόλου και υποστήριξη των παγκόσμιων προσπαθειών, συμπράξεων και συμμαχιών, για τα δικαιώματα των γυναικών όπως διακηρύσσονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας, επιβλαβών πρακτικών και όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών και των κοριτσιών·, η οποία τούτο περιλαμβάνει τη σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική και άλλες μορφές βίας και διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού που υφίστανται οι γυναίκες στους διάφορους τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου βίου τους. [Τροπολογία 477]

αα)  Αντιμετώπιση των βασικών αιτιών των ανισοτήτων των φύλων ως μέσο στήριξης της πρόληψης των συγκρούσεων και της οικοδόμησης της ειρήνης· προαγωγή της χειραφέτησης των γυναικών, περιλαμβανομένου του ρόλου τους ως φορέων ανάπτυξης και φορέων οικοδόμησης της ειρήνης· ενδυνάμωση της εκπροσώπησης και της φωνής των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και της συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και δημόσια ζωή. [Τροπολογία 478]

αβ)  Προώθηση της προστασίας και τήρηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω υπηρεσιών, εκπαίδευσης και προμηθειών σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία. [Τροπολογία 479]

β)  Προώθηση νέων πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση ισχυρότερων συστημάτων προστασίας του παιδιού σε τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας την προστασία των παιδιών σε όλους τους τομείς από τη βία, την κατάχρηση και την παραμέληση, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα για τα παιδιά. [Τροπολογία 480]

3α.  Παιδιά και νέοι

α)  Προώθηση νέων πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση ισχυρότερων συστημάτων προστασίας του παιδιού σε τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό ξεκίνημά τους στη ζωή και την προστασία των παιδιών σε όλους τους τομείς από τη βία, την κατάχρηση και την παραμέληση, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα για τα παιδιά.

β)  Προώθηση της πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες για παιδιά και νέους, συμπεριλαμβανομένων των πλέον περιθωριοποιημένων, με έμφαση στην υγεία, τη διατροφή, την εκπαίδευση, την πρώιμη παιδική ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, της ενημέρωσης και του εφοδιασμού, ειδικών υπηρεσιών φιλικών προς τους νέους και ολοκληρωμένης σεξουαλικής εκπαίδευσης, της διατροφής, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας.

γ)  Προώθηση της πρόσβασης των νέων σε δεξιότητες, σε αξιοπρεπείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής και της τεχνικής κατάρτισης, καθώς και της πρόσβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες· στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων και προώθηση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

δ)  Προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη θέση των νέων και των παιδιών, και στηρίζουν πολιτικές και δράσεις που εγγυώνται ότι δεν θα υφίστανται αποκλεισμούς, θα συμμετέχουν ουσιωδώς στην κοινωνία των πολιτών και την πολιτική και θα αναγνωρίζονται σε κοινωνικό επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνει τις πραγματικές δυνατότητές τους ως φορέων θετικών αλλαγών σε τομείς όπως η ειρήνη, η ασφάλεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική προστασία και η μείωση της φτώχειας. [Τροπολογία 481]

4.  Μετανάστευση, κινητικότητα και αναγκαστικός εκτοπισμός [Τροπολογία 482]

α)  Διασφάλιση του διαρκούς ηγετικού ρόλου της ΕΕ στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας για τη διακυβέρνηση της μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης σε όλες τις διαστάσεις της για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, ομαλής και νόμιμης μετανάστευσης. [Τροπολογία 483]

β)  Καθοδήγηση και στήριξη παγκόσμιων και διαπεριφερειακών διαλόγων πολιτικής, επίσης σχετικά με τη μετανάστευση Νότου-Νότου, καθώς και των ανταλλαγών και της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης. [Τροπολογία 484]

γ)  Υποστήριξη της εφαρμογής των διεθνών και των ενωσιακών δεσμεύσεων στον τομέα της μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης, μεταξύ άλλων ως επακόλουθο του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη μετανάστευση και του Παγκόσμιου συμφώνου για τους πρόσφυγες.

δ)  Βελτίωση της παγκόσμιας βάσης τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων και σχετικά με τη μετανάστευση/ανάπτυξη και δρομολόγηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρησιακών προσεγγίσεων στον τομέα της μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης.

δα)  Η συνεργασία στον τομέα αυτό υιοθετεί μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και η διαχείρισή της είναι σύμφωνη προς το [Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης], με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. [Τροπολογία 485]

5.  Αξιοπρεπής εργασία, κοινωνική προστασία και ανισότητα

α)  Διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας και στήριξη πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση ενός ισχυρού πυλώνα για την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες.

β)  Συμβολή στην παγκόσμια ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία για όλους σε υγιές περιβάλλον, με βάση τα θεμελιώδη πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου, των αποδοχών διαβίωσης και της καταπολέμησης της παιδικής εργασίας, ιδίως στις καθιστώντας τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας βιώσιμες και υπεύθυνες, βασιζόμενες σε οριζόντιες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αποτελεσματικές πολιτικές απασχόλησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης. [Τροπολογία 486]

βα)   Στήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών σχετικά με τα επιχειρηματικά και ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας των εταιρειών όσον αφορά τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης. [Τροπολογία 487]

γ)  Στήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών για καθολική κοινωνική προστασία σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και της ισότητας,· συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την αντιμετώπιση της ανισότητας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως με τη δημιουργία και την ενίσχυση βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και με δημοσιονομική μεταρρύθμιση, μέσω ενίσχυσης της ικανότητας των φορολογικών συστημάτων και καταπολέμησης της απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. [Τροπολογία 488]

δ)  Συνέχιση της έρευνας και ανάπτυξης παγκοσμίως μέσω της κοινωνικής καινοτομίας που ενισχύει την κοινωνική ένταξη και καλύπτει τις ανάγκες των πιο ευάλωτων τμημάτων της κοινωνίας.

6.  Πολιτισμός

α)  Προώθηση πρωτοβουλιών για την πολιτισμική πολυμορφία, και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο για ειρηνικές διακοινοτικές σχέσεις. [Τροπολογία 489]

β)  Στήριξη του πολιτισμού και της δημιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης ως μοχλού μοχλών βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σύγχρονων τεχνών και άλλων πολιτιστικών εκφράσεων, και διατήρησή τους. [Τροπολογία 490]

βα)  Ανάπτυξη τοπικής βιοτεχνίας, ως μέσου για τη διαφύλαξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. [Τροπολογία 491]

ββ)  Ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαφύλαξη, διατήρηση και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της ιδιαίτερα ευάλωτης πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως των μειονοτικών και απομονωμένων κοινοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών. [Τροπολογία 492]

βγ)   Στήριξη πρωτοβουλιών για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους ή για την επιστροφή τους σε περίπτωση παράνομης ιδιοποίησης. [Τροπολογία 493]

βδ)  Υποστήριξη της πολιτιστικής συνεργασίας με την Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγών, εταιρικών σχέσεων και άλλων πρωτοβουλιών και της αναγνώρισης του επαγγελματισμού των συγγραφέων, των καλλιτεχνών και των φορέων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. [Τροπολογία 494]

βε)  Στήριξη της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ αθλητικών οργανώσεων. [Τροπολογία 495]

B.  ΠΛΑΝΗΤΗΣ

1.  Διασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

α)  Ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, των συμβάσεων του Ρίο και άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών.

β)  Συμβολή στην εξωτερική προβολή των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής με πλήρη σεβασμό της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. [Τροπολογία 496]

γ)  Ενσωμάτωση των στόχων για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών στις πολιτικές, τα σχέδια και τις επενδύσεις, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση των σχετικών γνώσεων και πληροφοριών, όπως και στα προγράμματα ή στα μέτρα διαπεριφερειακής συνεργασίας που θεσπίζονται μεταξύ των χωρών και των περιοχών εταίρων, αφενός, και των γειτόνων άκρως αποκεντρωμένων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που διέπονται από την απόφαση ΥΧΕ, αφετέρου. [Τροπολογία 497]

δ)  Υλοποίηση διεθνών και ενωσιακών πρωτοβουλιών για την προώθηση της προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (NDC), της προώθησης της μείωσης των κινδύνων καταστροφών, της αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας, της προώθησης της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης και διαχείρισης των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων της γης, του νερού, των ωκεανών, της αλιείας και των δασών, της αντιμετώπισης της αποψίλωσης των δασών, της απερήμωσης, της υποβάθμισης της γης, της παράνομης υλοτομίας και του λαθρεμπορίου άγριων ζώων και φυτών, της αντιμετώπισης της ρύπανσης και της διασφάλισης υγιούς περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης των αναδυόμενων κλιματικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, της προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων, της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων και της ορθής διαχείρισης των χημικών ουσιών και των αποβλήτων, καθώς και της στήριξης της μετάβασης σε πράσινη και κυκλική οικονομία που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. [Τροπολογία 498]

δα)  Προώθηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, περιλαμβανομένης της αγροοικολογίας, με στόχο την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη μικροκαλλιεργητών, εργατών και βιοτεχνών: [Τροπολογία 499]

δβ)  Εφαρμογή διεθνών και ενωσιακών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας, την προώθηση της διατήρησης, της βιώσιμης χρήσης και της διαχείρισης των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της συναφούς βιοποικιλότητας. [Τροπολογία 500]

2.  Βιώσιμη ενέργεια

α)  Στήριξη παγκόσμιων προσπαθειών, δεσμεύσεων, εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών, συμπεριλαμβανομένης και ιδίως της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης. [Τροπολογία 501]

αα)  Προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας στις χώρες εταίρους και τις τοπικές κοινότητες μέσω, για παράδειγμα, της διαφοροποίησης των πηγών και οδών μεταφοράς, της αντιμετώπισης ζητημάτων μεταβλητότητας των τιμών, των δυνατοτήτων μείωσης εκπομπών, της βελτίωσης των αγορών και της ενίσχυσης των ενεργειακών και ειδικότερα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και του εμπορίου. [Τροπολογία 502]

β)  Ενθάρρυνση των κυβερνήσεων εταίρων να υιοθετήσουν μεταρρυθμίσεις στην πολιτική και την αγορά του ενεργειακού τομέα με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και επενδύσεις με την εξασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης σε ενεργειακές υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον, οικονομικά προσιτές, σύγχρονες, αξιόπιστες και βιώσιμες, με ιδιαίτερη έμφαση προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. [Τροπολογία 503]

γ)  Διερεύνηση, εντοπισμός, ενσωμάτωση σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστήριξη οικονομικά βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων με δυνατότητα κλιμάκωσης και αναπαραγωγιμότητας και βασιζόμενων στην προώθηση καινοτόμων και ψηφιακών τεχνολογιών μέσω καινοτόμου έρευνας που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ιδίως για τις αποκεντρωμένες προσεγγίσεις παρέχοντας πρόσβαση στην ενέργεια μέσω ανανεώσιμων πηγών μεταξύ άλλων σε τομείς όπου η τοπική ικανότητα της αγοράς είναι περιορισμένη.

Γ.  ΕΥΗΜΕΡΙΑ

1.  Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

α)  Προώθηση των βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων μέσω καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης και καταμερισμού του κινδύνου, μεταξύ άλλων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα ευπαθή κράτη που διαφορετικά δεν θα προσέλκυαν τέτοιες επενδύσεις και όπου η προσθετικότητα μπορεί να αποδειχθεί. [Τροπολογία 504]

β)  Ανάπτυξη ενός κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνου τοπικού ιδιωτικού τομέα, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του επενδυτικού κλίματος, στήριξη ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και ανάπτυξη των ικανοτήτων, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των τοπικών πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων, και της ένταξής τους στην τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια οικονομία. [Τροπολογία 505]

βα)  Προώθηση της χρηματοπιστωτικής ένταξης με στήριξη της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και της αποτελεσματικής χρήσης τους, όπως είναι οι μικροπιστώσεις και αποταμιεύσεις, η μικροασφάλιση και η μεταφορά πληρωμών, από μικροεπιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ιδιαίτερα από μειονεκτικές και ευπαθείς ομάδες. [Τροπολογία 506]

γ)  Στήριξη της εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής και των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και της εφαρμογής τους· και βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές των χωρών εταίρων και τόνωση των δίκαιων εμπορικών δραστηριοτήτων, των υπεύθυνων και υπόλογων, επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών για τις εταιρείες από την Ένωση, με παράλληλη εξάλειψη των φραγμών στην πρόσβαση στην αγορά και στις επενδύσεις, καθώς και επιδίωξη της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και διανοητική ιδιοκτησία, με διασφάλιση μέγιστου επιμερισμού της αξίας και δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και με πλήρη σεβασμό στη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. [Τροπολογία 507]

δ)  Προώθηση αποτελεσματικού συνδυασμού πολιτικών για την υποστήριξη της οικονομικής διαφοροποίησης, της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της βιώσιμης πράσινης και γαλάζιας οικονομίας.

ε)  Ενίσχυση της πρόσβασης στις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η προώθηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τη χρηματοπιστωτική ένταξη.

στ)  Προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών για ενεργειακά αποδοτική κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

2.  Επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια

α)  Στήριξη και επηρεασμός των διεθνών στρατηγικών, οργανισμών, μηχανισμών και φορέων που χειρίζονται μείζονα παγκόσμια πολιτικά ζητήματα και πλαίσια σε θέματα βιώσιμης επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας και συμβολή στην ανάληψη ευθύνης σχετικά με διεθνείς δεσμεύσεις για την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της συμφωνίας του Παρισιού. [Τροπολογία 508]

β)  Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε τρόφιμα, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής βοήθειας για την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού για τη διατροφή· βελτίωση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών που επιδιώκουν την εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού· εργαλεία όπως το Παγκόσμιο Δίκτυο για τις επισιτιστικές κρίσεις ενισχύουν την ικανότητα κατάλληλης αντίδρασης σε κρίσεις στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής, στο πλαίσιο του συσχετισμού ανθρωπιστικής, αναπτυξιακής βοήθειας και ειρήνης (και, ως εκ τούτου, συνδράμουν στην κινητοποίηση πόρων του πυλώνα 3). [Τροπολογία 509]

βα)   Συντονισμένη και εντατική βελτίωση των διατομεακών προσπαθειών προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα διαφοροποιημένης παραγωγής τροφίμων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να διασφαλιστούν η επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια καθώς και η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων ατόμων, ιδίως σε χώρες με παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες κρίσεις. [Τροπολογία 510]

γ)  Επιβεβαίωση σε παγκόσμιο επίπεδο του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν η βιώσιμη γεωργία και αλιεία, καθώς και η υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της κτηνοτροφίας και της νομαδικής κτηνοτροφίας, για την αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας, την εξάλειψη της φτώχειας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ισότιμη και βιώσιμη πρόσβαση σε πόρους και τη διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένης της γης και των δικαιωμάτων στη γη, των υδάτων, των (μικρο)πιστώσεων, των σπόρων από ανοικτή πηγή και άλλων γεωργικών πόρων, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την ανθεκτικότητα και τα υγιή οικοσυστήματα. [Τροπολογία 511]

δ)  Παροχή καινοτομιών μέσω της διεθνούς έρευνας και ενίσχυση της παγκόσμιας γνώσης και εμπειρογνωσίας, της προώθησης και της ενίσχυσης τοπικών και αυτόνομων στρατηγικών προσαρμογής, ιδίως όσον αφορά την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την αγροβιοποικιλότητα, παγκόσμιες και χωρίς αποκλεισμούς αλυσίδες αξίας, το δίκαιο εμπόριο, την επισιτιστική ασφάλεια, υπεύθυνες επενδύσεις, τη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης και φυσικών πόρων. [Τροπολογία 512]

δα)   Ενεργός στήριξη της μεγαλύτερης συμμετοχής οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και γεωργικών οργανώσεων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών και στα ερευνητικά προγράμματα, και αύξηση της συμμετοχής τους στην υλοποίηση και αξιολόγηση των κυβερνητικών προγραμμάτων. [Τροπολογία 513]

Δ.  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.  Ενίσχυση του ρόλου των τοπικών αρχών ως παραγόντων ανάπτυξης μέσω:

α)  Αύξηση της ικανότητας των δικτύων, των πλατφορμών και των συμμαχιών των ευρωπαϊκών και νότιων χωρών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διασφάλιση ουσιαστικού και συνεχούς πολιτικού διαλόγου στον τομέα της ανάπτυξης και για την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ιδίως μέσω της εδαφικής προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης·

β)  Αύξηση της αλληλεπίδρασης με τους Ευρωπαίους πολίτες σε θέματα ανάπτυξης (με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ανταλλαγή γνώσεων, τη συμμετοχή), ιδίως εκείνα που σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), τόσο στην Ένωση όσο και στις υποψήφιες χώρες και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες.

2.  Προώθηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κινητοποίησης εγχώριων εσόδων και της καταπολέμησης της φοροαποφυγής, της διαφανούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και αποτελεσματικών και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιων δαπανών. [Τροπολογία 514]

4α.  ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι δράσεις για τη στήριξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο δα) στηρίζουν την εξωτερική πολιτική της Ένωσης σε πολιτικά, αναπτυξιακά και οικονομικά ζητήματα και σε ζητήματα ασφάλειας. Οι δράσεις αυτές επιτρέπουν στην Ένωση να δρα όταν υπάρχει συμφέρον όσον αφορά την εξωτερική πολιτική ή ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη των στόχων της που είναι δύσκολο να επιδιωχθούν με άλλα μέσα. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

α)  στήριξη των διμερών, περιφερειακών και διαπεριφερειακών στρατηγικών συνεργασίας της Ένωσης, με την προώθηση του πολιτικού διαλόγου και την ανάπτυξη συλλογικών προσεγγίσεων και απαντήσεων στις προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας, όπως η μετανάστευση, η ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και τα θέματα ασφάλειας, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

–  στήριξη της εφαρμογής των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, των σχεδίων δράσης και παρόμοιων διμερών μέσων·

–  εμβάθυνση του πολιτικού και οικονομικού διαλόγου με τρίτες χώρες, ιδιαίτερης σημασίας για τις διεθνείς υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής·

–  στήριξη της συνεργασίας με σχετικές τρίτες χώρες επί διμερών και διεθνών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος·

–  προώθηση κατάλληλης παρακολούθησης ή συντονισμένης εφαρμογής των συμπερασμάτων που συνάγονται και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στα σχετικά διεθνή φόρουμ·

β)  στήριξη της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης:

–  στήριξη της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και της διαπραγμάτευσης, εφαρμογής και επιβολής των εμπορικών συμφωνιών, με πλήρη σεβασμό της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, όπου πρόκειται για αναπτυσσόμενες χώρες, και πλήρη ευθυγράμμιση με την επιδίωξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

–  στήριξη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές χωρών εταίρων και τόνωση των εμπορικών, επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ, με παράλληλη εξάλειψη των φραγμών στην πρόσβαση στην αγορά και τις επενδύσεις και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μέσω οικονομικής διπλωματίας, επιχειρηματικής και κανονιστικής συνεργασίας με τις απαραίτητες προσαρμογές όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους·

γ)  συμβολή στην υλοποίηση της διεθνούς διάστασης των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης:

–  συμβολή στην εφαρμογή της διεθνούς διάστασης των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η επιστήμη και η εκπαίδευση, και η συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση των ωκεανών·

–  προώθηση των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης με βασικές χώρες εταίρους και στήριξη της ρυθμιστικής σύγκλισης εν προκειμένω·

δ)  προώθηση της ευρείας κατανόησης και προβολής της Ένωσης και του ρόλου της στην παγκόσμια σκηνή:

–  προώθηση της ευρείας ενίσχυσης της κατανόησης και της προβολής της Ένωσης, καθώς και του ρόλου της στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της στρατηγικής επικοινωνίας, της δημόσιας διπλωματίας, των διαπροσωπικών επαφών, της πολιτιστικής διπλωματίας, της συνεργασίας σε εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά θέματα και δραστηριοτήτων προβολής για την προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης·

–  ενίσχυση της κινητικότητας σπουδαστών και ακαδημαϊκού προσωπικού για την δημιουργία εταιρικών σχέσεων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και των κοινών τίτλων σπουδών με στόχο την ακαδημαϊκή αναγνώριση («πρόγραμμα Erasmus+»).

Οι εν λόγω δράσεις θέτουν σε εφαρμογή καινοτόμους πολιτικές ή πρωτοβουλίες, που αντιστοιχούν σε τρέχουσες ή εν εξελίξει βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ανάγκες, ευκαιρίες και προτεραιότητες, μεταξύ άλλων και με τη δυνατότητα να ενημερώνονται οι μελλοντικές δράσεις βάσει γεωγραφικών ή θεματικών προγραμμάτων. Επικεντρώνονται στην εμβάθυνση των σχέσεων και του διαλόγου της Ένωσης και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών με τις βασικές χώρες στρατηγικού ενδιαφέροντος, ιδίως τις αναδυόμενες οικονομίες και τις χώρες μεσαίου εισοδήματος που διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, την παγκόσμια διακυβέρνηση, την εξωτερική πολιτική, τη διεθνή οικονομία, και τα πολυμερή φόρουμ. [Τροπολογία 515]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1.  Δράσεις που συμβάλλουν στη στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την πρόληψη των συγκρούσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναδυόμενης κρίσης, κρίσης και μετά την κρίση [Τροπολογία 516]

Οι δράσεις ταχείας επέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) σχεδιάζονται για μια αποτελεσματική αντίδραση της Ένωσης στις ακόλουθες εξαιρετικές και απρόβλεπτες καταστάσεις:

α)  κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κρίσης, αναδυόμενης κρίσης ή φυσικών καταστροφών, όπου αφορά τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια, [Τροπολογία 517]

β)  κατάσταση που συνιστά απειλή για την ειρήνη, τη δημοκρατία, τη δημόσια τάξη, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ή την ασφάλεια και την προστασία των ατόμων, ιδίως εκείνων που είναι εκτεθειμένα σε έμφυλη βία σε καταστάσεις αστάθειας, [Τροπολογία 518]

γ)  κατάσταση που υπάρχει κίνδυνος να κλιμακωθεί σε ένοπλη σύγκρουση ή να αποσταθεροποιήσει σοβαρά την ή τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες.

1α.  Η τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτει τα ακόλουθα:

α)  στήριξη, μέσω της παροχής τεχνικής και υλικοτεχνικής βοήθειας, των προσπαθειών που αναλαμβάνουν διεθνείς, περιφερειακοί και τοπικοί οργανισμοί, καθώς επίσης και κρατικοί φορείς και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, για την προώθηση της ανάπτυξης εμπιστοσύνης, της διαμεσολάβησης, του διαλόγου και της συμφιλίωσης, της μεταβατικής δικαιοσύνης, της ενδυνάμωσης των γυναικών και των νέων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων και τις παρατεταμένες συγκρούσεις·

β)  στήριξη της εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως αυτών που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς και τους νέους, την ειρήνη και την ασφάλεια, ιδίως σε ευάλωτες χώρες, σε χώρες όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις και σε χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις·

γ)  στήριξη της συγκρότησης και λειτουργίας προσωρινών διοικήσεων οριζόμενων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

δ)  στήριξη της ανάπτυξης δημοκρατικών και πλουραλιστικών κρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στους εν λόγω θεσμούς, της αποτελεσματικής πολιτικής διοίκησης και της πολιτικής επίβλεψης του συστήματος ασφαλείας, καθώς και μέτρων για την ενίσχυση των ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και όλων των μορφών παράνομης διακίνησης·

ε)  στήριξη διεθνών ποινικών δικαστηρίων και ειδικών εθνικών δικαστηρίων, επιτροπών εξακρίβωσης της αλήθειας και συμφιλίωσης, μηχανισμών μεταβατικής δικαιοσύνης και άλλων μηχανισμών για τη νομική διευθέτηση καταγγελιών σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη διεκδίκηση και επιδίκαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που συγκροτούνται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

στ)  στήριξη της ενίσχυσης της κρατικής ικανότητας, ενόψει σημαντικών πιέσεων για ταχεία οικοδόμηση, διατήρηση ή αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών της, και βασικής κοινωνικής και πολιτικής συνοχής·

ζ)  στήριξη μέτρων αναγκαίων για την έναρξη της αποκατάστασης και ανοικοδόμησης βασικών υποδομών, καταλυμάτων, δημόσιων κτιρίων και οικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της βασικής παραγωγικής ικανότητας, και άλλων μέτρων για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση των ελάχιστων συνθηκών που είναι αναγκαίες για βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη·

η)  στήριξη μη στρατιωτικών μέτρων που συνδέονται με την αποστράτευση και την επανένταξη πρώην μαχητών και των οικογενειών τους στην κοινωνία των πολιτών και, κατά περίπτωση, του επαναπατρισμού τους, καθώς και μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης των παιδιών στρατιωτών και των μαχητριών·

θ)  στήριξη μέτρων για τον μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης των ένοπλων δυνάμεων·

ι)  στήριξη μέτρων για την αντιμετώπιση στο πλαίσιο των ενωσιακών πολιτικών συνεργασίας και των στόχων τους των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που έχουν στον άμαχο πληθυσμό οι νάρκες ξηράς κατά προσωπικού, οι μη εκραγέντες μηχανισμοί ή τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου. Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση όσον αφορά τους κινδύνους, την ανίχνευση ναρκών και την εκκαθάριση ναρκοπεδίων και, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, την καταστροφή των αποθεμάτων·

ια)  στήριξη μέτρων για την καταπολέμηση στο πλαίσιο των ενωσιακών πολιτικών συνεργασίας και των στόχων τους της παράνομης χρήσης και της πρόσβασης σε φορητά όπλα και ελαφρύ οπλισμό·

ιβ)  στήριξη μέτρων για την εξασφάλιση της επαρκούς κάλυψης των ειδικών αναγκών των γυναικών και των παιδιών σε καταστάσεις κρίσης και συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της έκθεσής τους σε βία ασκούμενη με βάση το φύλο του θύματος·

ιγ)  στήριξη της αποκατάστασης και της επανένταξης των θυμάτων ένοπλων συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γυναικών και των παιδιών·

ιδ)  στήριξη μέτρων για την προώθηση και προάσπιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών πράξεων·

ιε)  στήριξη των κοινωνικοοικονομικών μέτρων για την προώθηση της δίκαιης πρόσβασης στους φυσικούς πόρους και της διαφανούς διαχείρισής τους σε καταστάσεις κρίσης ή αναδυόμενης κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης της ειρήνης·

ιστ)  στήριξη μέτρων για την αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων αιφνίδιων μετακινήσεων πληθυσμών οι οποίες επηρεάζουν την πολιτική κατάσταση και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την κάλυψη των αναγκών κοινοτήτων υποδοχής σε καταστάσεις κρίσης ή αναδυόμενης κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης της ειρήνης·

ιζ)  στήριξη μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης και της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής της στην πολιτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στις εν λόγω διαδικασίες και μέτρων για την προαγωγή ανεξάρτητων, πλουραλιστικών και επαγγελματικών μέσων ενημέρωσης·

ιη)  ανάπτυξη ικανοτήτων των στρατιωτικών φορέων προς στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη. [Τροπολογία 519]

2.  Δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης

Οι δράσεις ταχείας επέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) σχεδιάζονται με σκοπό την αποτελεσματική ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας και των αναπτυξιακών δράσεων, που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν άμεσα μέσω γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων, καθώς και με διασφάλιση της συνοχής, της συνέπειας και της συμπληρωματικότητας ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5. [Τροπολογία 520]

Τα μέτρα αυτά μπορεί να καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

α)  ενίσχυση της ανθεκτικότητας με την υποστήριξη των ατόμων, των κοινοτήτων, των θεσμών και των χωρών ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα, να αντέξουν, να προσαρμοστούν σε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις και κλυδωνισμούς, φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, συγκρούσεις και παγκόσμιες απειλές και να ανακάμψουν γρήγορα μετά· μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ικανότητας, αφενός, των κρατών που αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις να οικοδομήσουν, διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν γρήγορα τις βασικές λειτουργίες τους, και τη βασική κοινωνική και πολιτική συνοχή, και, αφετέρου, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων να διαχειριστούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους με ειρηνικό και σταθερό τρόπο και να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν τα μέσα διαβίωσης για την αντιμετώπιση των σημαντικών πιέσεων των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων να διαχειριστούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους με ειρηνικό και σταθερό τρόπο που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της σύγκρουσης, και να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν τα μέσα διαβίωσης για την αντιμετώπιση των σημαντικών πιέσεων, καθώς και με τη στήριξη ατόμων, κοινοτήτων και κοινωνιών ώστε να αναγνωρίζουν και να ενισχύουν τις υπάρχουσες ενδογενείς ικανότητές τους να αντέχουν, να προσαρμόζονται και ανακάμπτουν γρήγορα από αυτές τις πιέσεις και τους κλυδωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κλιμάκωση της βίας· [Τροπολογία 521]

β)  μετριασμό των βραχυπρόθεσμων δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν από εξωγενείς κλυδωνισμούς και δημιουργούν μακροοικονομική αστάθεια και με σκοπό την προστασία των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων και προτεραιότητα στις δημόσιες δαπάνες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας·

γ)  υλοποίηση βραχυπρόθεσμης αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ώστε να δίδεται η δυνατότητα στα θύματα φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, συγκρούσεων και παγκόσμιων απειλών να έχουν στοιχειώδη κοινωνικοοικονομική ένταξη και να δημιουργήσουν, το συντομότερο δυνατό, τις συνθήκες για ανάκαμψη της ανάπτυξης βάσει των μακροπρόθεσμων στόχων που έχουν θέσει οι συγκεκριμένες χώρες και περιφέρειες· στους στόχους αυτούς περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των επειγουσών και άμεσων αναγκών που προκύπτουν από την αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών (πρόσφυγες, εκτοπισμένοι, επαναπατριζόμενοι) έπειτα από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές· και [Τροπολογία 522]

δ)  συνδρομή στα κράτη, ή τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές ή τις σχετικές ΜΚΟ στη δημιουργία βραχυπρόθεσμων μηχανισμών πρόληψης και ετοιμότητας, καθώς και συστημάτων πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις καταστροφές. [Τροπολογία 523]

3.  Δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών και προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής

Οι δράσεις ταχείας επέμβασης για τη στήριξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του πρέπει να στηρίξουν την εξωτερική πολιτική της Ένωσης σε πολιτικά και οικονομικά ζητήματα και σε ζητήματα ασφάλειας. Θα επιτρέπουν στην Ένωση να δρα όταν υπάρχει επείγον ή επιτακτικό συμφέρον όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, ή ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη των στόχων της, που απαιτούν ταχεία αντίδραση και που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με άλλα μέσα.

Τα μέτρα αυτά μπορεί να καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

α)  στήριξη για τις διμερείς, περιφερειακές και διαπεριφερειακές στρατηγικές συνεργασίας της Ένωσης, με την προώθηση του πολιτικού διαλόγου και την ανάπτυξη συλλογικών προσεγγίσεων και απαντήσεων στις προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας, όπως η μετανάστευση και τα θέματα ασφάλειας και με αξιοποίηση των σχετικών ευκαιριών·

β)  στήριξη για την εμπορική πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης, καθώς και την εφαρμογή τους· και βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές χωρών εταίρων και τόνωση των εμπορικών, επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ, με παράλληλη εξάλειψη των φραγμών στην πρόσβαση στην αγορά και τις επενδύσεις, μέσω οικονομικής διπλωματίας, επιχειρηματικής και κανονιστικής συνεργασίας.

γ)  συμβολή στην εφαρμογή της διεθνούς διάστασης των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και η συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση των ωκεανών·

δ)  προώθηση της ευρείας ενίσχυσης της κατανόησης και της προβολής της Ένωσης, καθώς και του ρόλου της στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της στρατηγικής επικοινωνίας, της δημόσιας διπλωματίας, των διαπροσωπικών επαφών, της πολιτιστικής διπλωματίας, της συνεργασίας σε εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά θέματα και δραστηριοτήτων προβολής για την προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης.

Οι εν λόγω δράσεις θέτουν σε εφαρμογή καινοτόμους πολιτικές ή πρωτοβουλίες, που αντιστοιχούν σε τρέχουσες ή εν εξελίξει βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ανάγκες, ευκαιρίες και προτεραιότητες, μεταξύ άλλων και με τη δυνατότητα να ενημερώνονται οι μελλοντικές δράσεις βάσει γεωγραφικών ή θεματικών προγραμμάτων. Πρέπει να επικεντρωθούν στην εμβάθυνση των σχέσεων και του διαλόγου της Ένωσης και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών με τις βασικές χώρες στρατηγικού ενδιαφέροντος, ιδίως τις αναδυόμενες οικονομίες και τις χώρες μεσαίου εισοδήματος που διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, την παγκόσμια διακυβέρνηση, την εξωτερική πολιτική, τη διεθνή οικονομία, και τα πολυμερή φόρουμ. [Τροπολογία 524]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΒΑ+ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το ΕΤΒΑ+ Οι δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+ που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης Εξωτερικής Δράσης στοχεύουν, ειδικότερα, συνεισφέρουν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: [Τροπολογία 525]

α)  παροχή χρηματοδότησης και στήριξης για την ανάπτυξη του ιδιωτικού και του συνεταιριστικού τομέα, καθώς και του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, για τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις, και στην εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030, της συμφωνίας του Παρισιού και, κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού IPA III, της εξάλειψης της φτώχειας, της προώθησης των δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας, της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των νέων, παράλληλα με τη συνέχιση και ενίσχυση του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές επιχειρήσεις, στις κοινωνικές επιχειρήσεις, και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με την προώθηση της δημιουργίας αξιοπρεπούς εργασίας σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα της ΔΟΕ, αποδοχών διαβίωσης, οικονομικών ευκαιριών, και την ενθάρρυνση της συμβολής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στους σκοπούς του ΕΤΒΑ+· [Τροπολογία 526]

β)  αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις ιδιωτικές επενδύσεις παρέχοντας χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία μπορούν να εκφράζονται στο τοπικό νόμισμα των οικείων χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων πρώτης ζημίας για εγγυήσεις χαρτοφυλακίου προς όφελος έργων του ιδιωτικού τομέα, όπως εγγυήσεις δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εγγυήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους σε έργα υποδομής και άλλα επιχειρηματικά κεφάλαια·

γ)  μόχλευση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης και τα εμπόδια για τις επενδύσεις·

δ)  ενίσχυση των κοινωνικοοικονομικών τομέων και περιοχών, και των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και της βιώσιμης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της ανανεώσιμης και βιώσιμης ενέργειας, των υδάτων και της διαχείρισης των απορριμμάτων, των μεταφορών, των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και του περιβάλλοντος, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, της βιώσιμης γεωργίας και της γαλάζιας οικονομίας, των κοινωνικών υποδομών, της υγείας και του ανθρώπινου κεφαλαίου, με γνώμονα τη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος·

ε)  συμβολή στη δράση για το κλίμα και την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την αποκόμιση παράλληλων οφελών για το κλίμα και το περιβάλλον και τη διάθεση του 45% της χρηματοδότησης σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία, τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της απερήμωσης, με το 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου να προορίζεται για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν· [Τροπολογία 527]

στ)  συμβολή, μέσω της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων βαθύτερων αιτίων της φτώχειας και της ανισότητας ως κινητήριων μοχλών της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανόμενης της παράτυπης μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκτοπισμού, καθώς και συμβολή στην ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση, με ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής, και συμβολή στη βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ενίσχυση του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. [Τροπολογία 528]

Δημιουργούνται τα ακόλουθα επενδυτικά σκέλη:

—  Βιώσιμη ενέργεια και βιώσιμη συνδεσιμότητα

—  Χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

—  Βιώσιμη γεωργία, γεωργοί επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας επιβίωσης και των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτρόφοι και φιλική προς το περιβάλλον γεωργική βιομηχανία

—  Βιώσιμες πόλεις

—  Ψηφιοποίηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

—  Ανθρώπινη ανάπτυξη. [Τροπολογία 529]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΒΑ+

1.  Διάρθρωση του ΕΤΒΑ+

1.  Το ΕΤΒΑ+ αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες δημιουργούνται με βάση τις μεθόδους εργασίας, τις διαδικασίες και τις δομές των υφιστάμενων ενωσιακών μηχανισμών συνδυασμού μέσων εξωτερικής δράσης, που μπορεί να συνδυάζουν τις οικείες πράξεις συνδυασμού μέσων και τις ενέργειες της εγγύησης της εξωτερικής δράσης στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+.

2.  Η διαχείριση του ΕΤΒΑ+ εξασφαλίζεται από την Επιτροπή.

2.  Στρατηγικό συμβούλιο του ΕΤΒΑ+

1.  Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ΕΤΒΑ+ η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές από στρατηγικό συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση δράσεων που αφορούν την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ και χρηματοδοτούνται μέσω του [ΜΠΒ ΙΙ]· στην περίπτωση αυτή την ευθύνη αναλαμβάνει το στρατηγικό συμβούλιο του πλαισίου επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF).

2.  Το στρατηγικό συμβούλιο συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις προτεραιότητες των επενδύσεων που πραγματοποιούνται βάσει της εγγύησης για την εξωτερική δράση στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+, και συμβάλλει στην ευθυγράμμισή τους με τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους της εξωτερικής δράσης, της αναπτυξιακής πολιτικής και της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας της Ένωσης, καθώς και με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και με τον σκοπό του ΕΤΒΑ+, όπως ορίζεται στο άρθρο 26. Παρέχει επίσης στήριξη στην Επιτροπή για τον καθορισμό των συνολικών επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης για τη στήριξη των δράσεων του ΕΤΒΑ+ και την παρακολούθηση της κατάλληλης και διαφοροποιημένης γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης για τις επενδυτικές θυρίδες.

3.  Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ των τριών πυλώνων του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου και άλλων προσπαθειών της Ένωσης για τη μετανάστευση και για την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030, καθώς και με άλλα προγράμματα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4.  Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, όλων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθεστώς παρατηρητή. Οι συνεισφέροντες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς, οι χώρες εταίροι, οι σχετικοί περιφερειακοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, κατά περίπτωση, να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή. Προτού γίνει δεκτός οποιοσδήποτε νέος παρατηρητής ζητείται η γνώμη του στρατηγικού συμβουλίου. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.

5.  Το στρατηγικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και, εφόσον είναι δυνατόν, εκδίδει τις γνώμες του με συναίνεση. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να οργανώνονται έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος του προέδρου ή ενός τρίτου των μελών του. Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση, εφαρμόζονται τα δικαιώματα ψήφου, όπως συμφωνείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του στρατηγικού συμβουλίου και καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του. Τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου λαμβάνουν δεόντως υπόψη την πηγή χρηματοδότησης. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει το πλαίσιο όσον αφορά τον ρόλο των παρατηρητών. Τα πρακτικά και οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων του στρατηγικού συμβουλίου, αφότου εγκριθούν, δημοσιεύονται.

6.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο στρατηγικό συμβούλιο ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του ΕΤΒΑ+. Το στρατηγικό συμβούλιο του πλαισίου επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που επιτελείται όσον αφορά την υλοποίηση του μέσου εγγύησης στην εκάστοτε περιοχή διεύρυνσης για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων πληροφοριών. Το στρατηγικό συμβούλιο διοργανώνει τακτικά διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον στρατηγικό προσανατολισμό και την υλοποίηση του ΕΤΒΑ+.

7.  Η ύπαρξη των δύο στρατηγικών συμβουλίων δεν επηρεάζει την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου, ενοποιημένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του ΕΤΒΑ+.

3.  Περιφερειακά επιχειρησιακά συμβούλια

Τα επιχειρησιακά συμβούλια των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών στηρίζουν την Επιτροπή στο επίπεδο της υλοποίησης, κατά τον καθορισμό των περιφερειακών και τομεακών επενδυτικών στόχων, και των περιφερειακών, τομεακών και θεματικών επενδυτικών θυρίδων, και διατυπώνουν απόψεις όσον αφορά τις συνδυαστικές πράξεις και τη χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης που καλύπτει τις δράσεις του ΕΤΒΑ+. [Τροπολογία 530]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ο ακόλουθος κατάλογος βασικών δεικτών επιδόσεων πρέπει να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη μέτρηση της συνεισφοράς της Ένωσης για την επίτευξη των ειδικών της στόχων.

(1)  Βαθμολογία σχετικά με το κράτος δικαίου

(2)  Ποσοστό του πληθυσμού κάτω από το διεθνές όριο της φτώχειας

(3)  Αριθμός γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, κοριτσιών εφηβικής ηλικίας και παιδιών κάτω των 5 ετών που επωφελήθηκαν από τα προγράμματα διατροφής με τη στήριξη της ΕΕ

(4)  Αριθμός βρεφών ηλικίας 1 έτους πλήρως εμβολιασμένων με τη στήριξη της ΕΕ

(5)  Αριθμός σπουδαστών εγγεγραμμένων στην που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια και/ή στη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν αποκτήσει ελάχιστες δεξιότητες στην ανάγνωση και τα μαθηματικά, και κατάρτιση με στήριξη της ΕΕ Ένωσης [Τροπολογία 531]

(6)  Μείωση ή αποτροπή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Ktons ή ισοδύναμο CO2) με τη στήριξη της ΕΕ

(7)  Περιοχή θαλάσσιων, χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων προστατευόμενη και/ή υπό βιώσιμη διαχείριση με τη στήριξη της ΕΕ

(8)  Μόχλευση των επενδύσεων και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται

(9)  Δείκτης πολιτικής σταθερότητας και απουσίας βίας βάσει αφετηριακής αξιολόγησης [Τροπολογία 532]

(10)  Αριθμός διαδικασιών σχετικών με τις πρακτικές της χώρας εταίρου στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων και των επιχειρήσεων, ή που προωθούν την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ, που έχουν επηρεαστεί

Ο δείκτης (4) κατανέμεται ανά φύλο και όλοι οι δείκτες (2), (3) και (5) κατανέμονται ανά φύλο και ηλικία όπου αυτό είναι δυνατό. [Τροπολογία 533]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIα

ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ

[Θα καθοριστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο α).] [Τροπολογία 534]

(1)ΕΕ C 45 της 4.2.2019, σ. 1.
(2)ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 163.
(3)ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 295.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019.
(5)«Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 (A/RES/70/1).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).
(7)Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L210 της 6.8.2013, σ. 1).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) 2015/322 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 1).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 1).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85).
(12)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 77).
(13)Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 109).
(14)Κανονισμός (ΕΕ) 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης (ΕΕ L 77 της 15.3.2014 σ. 95.)
(15)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10).
(16)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.
(17)Υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016.
(18)«Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης», η οποία εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 (A/RES/69/313).
(19)«Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη. Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας». Ιούνιος 2016.
(20)«Η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη ‘Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας’», κοινή δήλωση από τη συνάντηση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 8 Ιουνίου 2017.
(21)«Πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών», που εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου 2015 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 3 Ιουνίου 2015 (A/RES/69/283).
(22)Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», 18 Νοεμβρίου 2015.
(23) Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).
(24)COM(2018)0465 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III)
(25)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1).
(26)COM(2018)0461 Απόφαση για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ»).
(27)COM(2018)0462 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ.
(28)C(2018)3800 Πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Συμβούλιο για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη.
(29)COM(2018)0367 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013
(30) COM(2018)0366 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013.
(31) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(32) Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., (ΕΕ ...)
(33)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(34) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(35)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.
(36)Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 6.4.1977, σ. 9).
(37) Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., (ΕΕ ...).
(38)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(39)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(40)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(41)ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
(42)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(43)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(44)Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016·(ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(45)Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).
(46)Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (EE L ...).
(47)COM(2018)0374 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης.
(48)Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (κωδικοποίηση ) (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
(49)Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40).
(50) Απόφαση (ΕΕ) .../... του Συμβουλίου, της ..., για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ ...).
(51) ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου