Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg
 Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotlus
 JeanMarie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus
 Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamine parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni
 Elektrooniline kaubaveoteave ***I
 ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta ***
 ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon)
 Protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ***
 Liikmesriikidele loa andmine saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele ***
 ELi ja Hiina mereveolepingu muutmise protokoll (Horvaatia ühinemine) ***
 Euroopa – Vahemere piirkonna leping ELi ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks (Horvaatia ühinemine) ***
 ELi–Türkmenistani partnerlus- ja koostööleping
 Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga *
 Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I
 Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I
 Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***I
 ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I
 Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I
 Euroopa kodanikualgatus ***I
 Kultuuriväärtuste import ***I
 Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames ***I
 Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks
 ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord
 ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine
Tekstid (467 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika