Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg
 Begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet
 Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet
 Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet
 Förlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde valperioden
 Elektronisk information om godstransporter ***I
 Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog ***
 Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution)
 Protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter ***
 Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang ***
 Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning) ***
 EU–Egypten Europa–Medelhavsavtalet (Kroatiens anslutning) ***
 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan
 Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket *
 Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I
 Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I
 Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I
 EU:s cybersäkerhetsakt ***I
 Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I
 Det europeiska medborgarinitiativet ***I
 Import av kulturföremål ***I
 Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet ***I
 Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem
 Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
 Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling
Texter (478 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy