Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde
 Παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου
 Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***I
 Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ***
 Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα)
 Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ***
 Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις ***
 Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν
 Εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο *
 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) ***I
 Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) ***I
 Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I
 Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I
 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***I
 Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I
 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ***I
 Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους
 Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
 Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση

Αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier
PDF 131kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM))
P8_TA(2019)0135A8-0165/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Monika Hohlmeier, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Εισαγγελίας του Cobourg, στις 27 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας έρευνας, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Ιανουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Monika Hohlmeier παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του Θεμελιώδους Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0165/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Εισαγγελίας του Cobourg διαβίβασε αίτηση για την άρση της ασυλίας της Monika Hohlmeier, βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όσον αφορά αδίκημα κατά την έννοια του άρθρου 142 του γερμανικού ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι οι διώξεις σχετίζονται με αδίκημα εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, περίπου στις 15.00, η Monika Hohlmeier προσπάθησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της σε χώρο στάθμευσης στο Lichtenfels (Γερμανία)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της προσέκρουσε στο οπίσθιο μέρος άλλου αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο, προκαλώντας στο εν λόγω αυτοκίνητο ζημία εκτιμώμενη σε 287,84 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Monika Hohlmeier εγκατέλειψε στη συνέχεια τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να μεριμνήσει για τον διακανονισμό της ζημίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 46 του Θεμελιώδους Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ορίζει ότι βουλευτής δεν καλείται να λογοδοτήσει ούτε συλλαμβάνεται για αξιόποινη πράξη χωρίς την άδεια της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, εκτός εάν έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας από αυτήν κατά την οποία τελέστηκε η πράξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει περί της άρσης ή μη της ασυλίας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει δεόντως υπόψη του τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει περί της άρσης ή μη της ασυλίας του(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν έχει άμεση ή πρόδηλη σχέση με την άσκηση των καθηκόντων της Monika Hohlmeier ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε σχετίζεται με γνώμη που εξεφράσθη ή με ψήφο που εδόθη στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα της βουλευτού·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία της Monika Hohlmeier·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και στην Monika Hohlmeier.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, EU:T:2008:440, σκέψη 28.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
PDF 141kWORD 52k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean‑Marie Le Pen (2018/2247(IMM))
P8_TA(2019)0136A8-0167/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen, που διαβίβασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας βάσει αιτήματος που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας στο Εφετείο του Παρισιού, στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με διαδικασία δικαστικής έρευνας που εκκρεμεί λόγω των εικαζόμενων αδικημάτων της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της οργανωμένης απάτης, της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους όρους εργασίας των κοινοβουλευτικών βοηθών, και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 22 Οκτωβρίου 2018,

–  αφού άκουσε τον Jean-François Jalkh, που εκπροσωπεί τον Jean-Marie Le Pen, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0167/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτικές αρχές του Εφετείου του Παρισιού έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen προκειμένου να την ακούσουν σε σχέση με εικαζόμενα ποινικά αδικήματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen αφορά τα εικαζόμενα αδικήματα της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της οργανωμένης απάτης, της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων, και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους όρους εργασίας των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη του Εθνικού Μετώπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2016, κινήθηκε διαδικασία δικαστικής έρευνας μετά από προκαταρκτική εξέταση που πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία του τότε Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 9 Μαρτίου 2015, σχετικά με ορισμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη του Εθνικού Μετώπου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εθνικού Μετώπου τον Φεβρουάριο του 2016, κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα στο γραφείο του ταμία του Εθνικού Μετώπου, από τα οποία προκύπτει ότι το κόμμα επιθυμούσε να προβεί σε «εξοικονομήσεις» με το να επωμισθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αποδοχές εργαζομένων του κόμματος λόγω της ιδιότητάς τους ως κοινοβουλευτικών βοηθών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους 23 ΒΕΚ του Εθνικού Μετώπου και τους 54 καταγεγραμμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, μόνο 15 ΒΕΚ, 21 τοπικοί κοινοβουλευτικοί βοηθοί και 5 διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί εμφανίζονται στο οργανόγραμμα του Εθνικού Μετώπου, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί δήλωσαν ότι τόπος εργασίας τους ήταν η έδρα του Εθνικού Μετώπου στη Nanterre, σε ορισμένες μάλιστα δε περιπτώσεις υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αν και κατοικούσαν σε απόσταση μεταξύ 120 και 945 χλμ. από τον δηλωθέντα τόπο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τρέχον στάδιο της έρευνας έχει προκύψει ότι οκτώ κοινοβουλευτικοί βοηθοί δεν επιτέλεσαν στην πραγματικότητα καμία ή καμία αξία λόγου εργασία κοινοβουλευτικής επικουρίας στο πλαίσιο των συνολικών καθηκόντων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκαν καταστάσεις που εγείρουν αμφιβολίες κατά πόσο οι εν λόγω κοινοβουλευτικοί βοηθοί ασκούσαν πράγματι καθήκοντα που συναρτώνται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά:

   συμβάσεις απασχόλησης ως κοινοβουλευτικών βοηθών που παρεμβάνονται μεταξύ δύο συμβάσεων απασχόλησης με το Εθνικό Μέτωπο,
   σώρευση συμβάσεων απασχόλησης ως κοινοβουλευτικών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμβάσεων εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο,
   συμβάσεις εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο αμέσως μετά από συμβάσεις απασχόλησης ως κοινοβουλευτικών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Jean-Marie Le Pen, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απασχόλησε έναν κοινοβουλευτικό βοηθό το 2011, μολονότι ο εν λόγω κοινοβουλευτικός βοηθός δήλωσε στους ανακριτές ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε εργαστεί για την προεκλογική εκστρατεία ενός άλλου βουλευτή του ΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-Marie Le Pen μερίμνησε για την καταβολή των μισθών τριών άλλων ατόμων ως βοηθών των βουλευτών, ενώ τα άτομα αυτά ουδέποτε εργάστηκαν υπό την ιδιότητα αυτή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι, ο Jean-Marie Le Pen υπό την ιδιότητα του προέδρου του Εθνικού Μεετώπου κατά τον χρόνο των εικαζόμενων αξιόποινων πράξεων, δημιούργησε ένα σύστημα, το οποίο κατήγγειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τη χρησιμοποίηση κονδυλίων της ΕΕ για την πληρωμή ορισμένων υπαλλήλων του Εθνικού Μετώπου μέσω σύναψης συμβάσεων κοινοβουλευτικής επικουρίας με άτομα τα οποία, στην πραγματικότητα, εργάζονταν για το κόμμα, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτικές αρχές κρίνουν αναγκαίο να ακούσουν τον Jean-Marie Le Pen·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-Marie Le Pen αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις κλητεύσεις των ανακριτών στις 21 Ιουνίου 2018 και, επικαλούμενος την ασυλία του, το ίδιο έπραξε όταν κλήθηκε από τους ανακριτές τον Ιούλιο του 2018·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ακουστεί ο Jean-Marie Le Pen σε σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται, η αρμόδια αρχή υπέβαλε αίτηση για την άρση της ασυλίας του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα, ούτε να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του, χωρίς την άδεια του Προεδρείου του Σώματος στο οποίο ανήκει, και ότι η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση κακουργήματος ή πλημμελήματος που έχει τελεστεί επ’ αυτοφώρω ή όταν η καταδικαστική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε βάσιμες υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται προκειμένου να παρεμποδιστεί η δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-Marie Le Pen·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jean-Marie Le Pen.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde
PDF 140kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde (2018/2267(IMM))
P8_TA(2019)0137A8-0166/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde, που διαβίβασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας βάσει αιτήματος που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας στο Εφετείο του Παρισιού, στις 19 Οκτωβρίου 2018, σχετικά με διαδικασία δικαστικής έρευνας που εκκρεμεί λόγω των εικαζόμενων αδικημάτων της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της οργανωμένης απάτης, της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους όρους εργασίας των βοηθών, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 12 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας ακούσει τον Jean-François Jalkh, που εκπροσωπεί την Dominique Bilde, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0166/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτικές αρχές του Εφετείου του Παρισιού έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde προκειμένου να την ακούσουν σε σχέση με τα εικαζόμενα ποινικά αδικήματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde αφορά τα εικαζόμενα αδικήματα της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της οργανωμένης απάτης, της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους όρους εργασίας των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη του Εθνικού Μετώπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2016, κινήθηκε διαδικασία δικαστικής έρευνας σε συνέχεια προκαταρκτικής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία του τότε Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 9 Μαρτίου 2015, σχετικά με ορισμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη του Εθνικού Μετώπου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εθνικού Μετώπου τον Φεβρουάριο του 2016, κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα στο γραφείο του ταμία του Εθνικού Μετώπου, από τα οποία προκύπτει ότι το κόμμα επιθυμούσε να προβεί σε «εξοικονομήσεις» με το να επωμισθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αποδοχές εργαζομένων του κόμματος λόγω της ιδιότητάς τους ως κοινοβουλευτικών βοηθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τρέχον στάδιο της έρευνας έχει προκύψει ότι οκτώ κοινοβουλευτικοί βοηθοί δεν επιτέλεσαν στην πραγματικότητα καμία ή καμία αξία λόγου εργασία κοινοβουλευτικής επικουρίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως διαπιστώθηκε, ο κοινοβουλευτικός βοηθός της Dominique Bilde με πλήρη απασχόληση από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως την 31η Ιουλίου 2015 ανήκε στους βοηθούς που δεν επιτέλεσαν σχεδόν καμία εργασία κοινοβουλευτικής επικουρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Εθνικού Μετώπου του Φεβρουαρίου 2015, ο κοινοβουλευτικός βοηθός της Dominique Bilde ασκούσε καθήκοντα «εθνικού αντιπροσώπου για την αξιολόγηση των προοπτικών» στο πλαίσιο της μονάδας «Εγρήγορση και προοπτική» υπό την ευθύνη ενός άλλου βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβασή του ως κοινοβουλευτικού βοηθού ακολουθήθηκε από δύο άλλες συμβάσεις εργασίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Εθνικού Μετώπου μεταξύ του Αυγούστου 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της σύμβασής του ως κοινοβουλευτικού βοηθού, ασκούσε επίσης καθήκοντα ως: γενικός γραμματέας του συλλόγου Marianne, γενικός γραμματέας του συλλόγου Mer et Francophonie και υποψήφιος στις νομαρχιακές εκλογές του Μαρτίου 2015 στο Doubs·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναστείλει την καταβολή των εξόδων κοινοβουλευτικής επικουρίας που σχετίζονται με τη σύμβαση του κοινοβουλευτικού βοηθού της Dominique Bilde·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτικές αρχές κρίνουν αναγκαίο να ακούσουν την Dominique Bilde·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Dominique Bilde, επικαλούμενη την ασυλία της, αρνήθηκε να απαντήσει στους διενεργούντες την έρευνα όταν κλήθηκε ενώπιόν τους τον Αύγουστο 2017 και δεν εμφανίστηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 ενώπιον των ανακριτών προκειμένου να εξεταστεί για τη διάπραξη του αδικήματος της απιστίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ακουστεί η Dominique Bilde σε σχέση με τις κατηγορίες που της αποδίδονται, η αρμόδια αρχή υπέβαλε αίτηση για την άρση της ασυλίας της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα, ούτε να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του, χωρίς την άδεια του Προεδρείου του Σώματος στο οποίο ανήκει· και ότι η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση κακουργήματος ή πλημμελήματος που έχει τελεσθεί επ’ αυτοφώρω ή όταν η καταδικαστική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε βάσιμες υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται προκειμένου να παρεμποδιστεί η δραστηριότητα της βουλευτή (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει τη ασυλία της Dominique Bilde·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στην Dominique Bilde.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure κ.λπ., ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου
PDF 114kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 για την παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου (2019/2545(RSO))
P8_TA(2019)0138B8-0147/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 342 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 1958, περί του καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου(2) και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία που ενέκρινε το Προεδρείο στις 16 Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την από 26 Φεβρουαρίου 2014 απόφασή του(4) που παρατείνει την εφαρμογή του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου και τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Προεδρείου που παρατείνουν την παρέκκλιση από το άρθρο 158 μέχρι το τέλος της παρούσας περιόδου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158, όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου πρέπει να συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες, και ότι όλοι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ομιλούν στο Κοινοβούλιο στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους, με διερμηνεία στις άλλες επίσημες γλώσσες,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 159, παρεκκλίσεις από το άρθρο 158 είναι επιτρεπτές έως τη λήξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου εάν και στο μέτρο που δεν διατίθεται επαρκής αριθμός διερμηνέων και μεταφραστών σε μία επίσημη γλώσσα, παρά το ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για κάθε επίσημη γλώσσα για την οποία θεωρείται αναγκαία παρέκκλιση, το Προεδρείο, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα και λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές ειδικές διατάξεις που εκδίδει το Συμβούλιο σύμφωνα με τις Συνθήκες σχετικά με τη διατύπωση των νομοθετικών πράξεων, διαπιστώνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και επανεξετάζει την απόφασή του ανά εξάμηνο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 920/2005 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου προβλέπουν σταδιακό περιορισμό της παρέκκλισης όσον αφορά την ιρλανδική γλώσσα και, ελλείψει άλλου κανονισμού του Συμβουλίου που να ορίζει διαφορετικά, την παύση της εν λόγω παρέκκλισης από την 1η Ιανουαρίου 2022·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα τα μέτρα που ελήφθησαν, το δυναμικό στην κροατική, στην ιρλανδική και στη μαλτέζικη γλώσσα δεν αναμένεται να είναι τέτοιο, ώστε να καταστήσει δυνατή την ύπαρξη πλήρους υπηρεσίας διερμηνείας στις εν λόγω γλώσσες από την έναρξη της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις έντονες και διαρκείς διοργανικές προσπάθειες και παρά τη σημαντική επιτευχθείσα πρόοδο, ο αριθμός των εξειδικευμένων μεταφραστών εξακολουθεί να αναμένεται να είναι τόσο περιορισμένος ως προς την ιρλανδική γλώσσα, ώστε να μην μπορεί να διασφαλισθεί πλήρης κάλυψη της συγκεκριμένης γλώσσας στο ορατό μέλλον, βάσει του άρθρου 158 του Κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 920/2005 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου, αυξανόμενος αριθμός νομοθετικών πράξεων πρέπει να μεταφράζεται στην ιρλανδική γλώσσα, γεγονός που μειώνει τη δυνατότητα μετάφρασης άλλων κοινοβουλευτικών εγγράφων στην εν λόγω γλώσσα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού ορίζει ότι, κατόπιν αιτιολογημένης σύστασης του Προεδρείου, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει, στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, να παρατείνει την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των προαναφερθέντων, το Προεδρείο έχει συστήσει την παράταση του άρθρου 159 έως το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

1.  αποφασίζει την παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων παρέκκλισης από τους ως άνω κανονισμούς (ΕΕ L 156 της 18.6.2005, σ. 3).
(3) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, για την παράταση και τη σταδιακή κατάργηση των προσωρινών μέτρων παρέκκλισης από τον κανονισμό αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και από τον κανονισμό αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, τα οποία θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 (ΕΕ L 322 της 8.12.2015, σ. 1).
(4) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 164.


Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***I
PDF 316kWORD 81k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0279),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0191/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0060/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εµπορευµατικές µεταφορές

P8_TC1-COD(2018)0140


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η αποτελεσματικότητα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την κοινωνική και οικονομική συνοχή όλων των περιφερειών της Ένωσης. [Τροπολογία 1]

(1α)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η μείωση του κόστους επεξεργασίας των πληροφοριών για τις μεταφορές μεταξύ των αρχών και των οικονομικών φορέων, η βελτίωση των ικανοτήτων επιβολής από την πλευρά των αρχών και η υποστήριξη της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής. [Τροπολογία 2]

(2)  Η διακίνηση των εμπορευμάτων συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό πληροφοριών, οι οποίες εξακολουθούν να ανταλλάσσονται σε έντυπη μορφή, μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Η χρήση έντυπων εγγράφων αντιπροσωπεύει σημαντικό διοικητικό φόρτο και πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής και τους συναφείς κλάδους (όπως το εμπόριο και η μεταποίηση), ιδίως για τις ΜΜΕ, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. [Τροπολογία 3]

(2α)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων επιβολής έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που βαρύνει τις διεθνείς εταιρείες μεταφορών και ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορικών επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές. Αυτή η ψηφιακή, «έξυπνη» επιβολή επιτάσσει να καταργηθεί η χρήση χαρτιού για όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές σε ηλεκτρονική μορφή. Επομένως, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς θα πρέπει στο μέλλον να αποτελεί τον κανόνα. Επιπλέον, για να έχουν οι υπάλληλοι επιβολής της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, σαφή και πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων μεταφορών που υπόκεινται σε έλεγχο, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις παραβάσεις και τις ανωμαλίες ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. [Τροπολογία 4]

(3)  Η έλλειψη ενιαίου νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, που θα απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να δέχονται τις πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, που απαιτούνται από τη νομοθεσία, σε ηλεκτρονική μορφή, θεωρείται ο κύριος λόγος για την έλλειψη προόδου προς την απλούστευση και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα που μπορούν να προσφέρουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα. Η έλλειψη αποδοχής πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή από τις δημόσιες αρχές επηρεάζει όχι μόνο την ευκολία επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των φορέων εκμετάλλευσης, αλλά εμμέσως παρεμποδίζει επίσης την ανάπτυξη απλουστευμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση και θα οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού κόστους, ειδικά για τις ΜΜΕ. [Τροπολογία 5]

(4)  Ορισμένοι τομείς της νομοθεσίας της Ένωσης για τις μεταφορές απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να δέχονται ψηφιοποιημένες πληροφορίες, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στους ελέγχους και στην αντιμετώπιση των παραβάσεων, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διάθεση των κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στις αρχές σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και για όλες τις σχετικές φάσεις των μεταφορών που διεξάγονται στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα πρέπει να ισχύει για όλες τις κανονιστικές πληροφορίες, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει γενικά να δέχονται τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς και να κυρώσουν και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το πρωτόκολλο e-CMR. Οι αρχές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά τις κανονιστικές πληροφορίες και να διασφαλίζουν την ψηφιακή διάθεση των δεδομένων τους, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. [Τροπολογία 6]

(5)  Επομένως, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να υποχρεούνται να δέχονται πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όταν οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες ως απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε πράξεις της Ένωσης οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης ή, λόγω όμοιων καταστάσεων, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τις μεταφορές αποβλήτων. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει στην περίπτωση που, βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους σχετικά με ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης, απαιτείται η παροχή κανονιστικών πληροφοριών πανομοιότυπων, εν όλω ή εν μέρει, με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται δυνάμει της εν λόγω ενωσιακής νομοθεσίας.

(5α)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής που είναι ανεπαρκής, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν ηλεκτρονικά κανονιστικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την παροχή κανονιστικών πληροφοριών. [Τροπολογία 7]

(6)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός έχει σκοπό μόνο να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την παροχή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων και των διοικητικών αρχών και συγκεκριμένα με ηλεκτρονικά μέσα, δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου που καθορίζουν το περιεχόμενο των κανονιστικών πληροφοριών και, ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών. Δεδομένου ότι σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καταστεί εφικτή η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αντί έντυπων εγγράφων, ωστόσο, θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών για την ανταλλαγή και την ευχερή κοινοποίηση πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να θίγει με άλλο τρόπο τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τις απαιτήσεις των εγγράφων προς χρήση για την διαρθρωμένη παρουσίαση των εν λόγω πληροφοριών. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τις μεταφορές αποβλήτων και περιέχουν διαδικαστικές απαιτήσεις των μεταφορών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) ή στις εκτελεστικές ή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους του. Η Επιτροπή θα πρέπει, ωστόσο, να αξιολογήσει κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των κανονιστικών πληροφοριών για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να βελτιωθούν οι ικανότητες των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας. [Τροπολογία 8]

(7)  Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών.

(8)  Προκειμένου να δοθεί στους φορείς εκμετάλλευσης η δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, είναι αναγκαία η θέσπιση κοινών προδιαγραφών που θα εγκριθούν από την Επιτροπή. Οι εν λόγω προδιαγραφές θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων για τα διάφορα σύνολα και υποσύνολα δεδομένων που αφορούν τις σχετικές κανονιστικές πληροφορίες και να καθορίζουν κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες πρόσβασης και επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές.

(9)  Κατά τον καθορισμό των εν λόγω προδιαγραφών, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων που προβλέπονται από το σχετικό δίκαιο της Ένωσης και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή πολυτροπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από οικονομικούς φορείς και, ως εκ τούτου, ήδη υφιστάμενα ειδικά μοντέλα δεδομένων, καθώς και οι αρχές και οι συστάσεις που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας(5), το οποίο παρέχει μια προσέγγιση για την παροχή ευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η κατάλληλη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την κατάρτιση των εν λόγω προδιαγραφών. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εν λόγω προδιαγραφές να παραμείνουν τεχνολογικά ουδέτερες και ανοικτές σε καινοτόμες τεχνολογίες. [Τροπολογία 9]

(10)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις πλατφόρμες που βασίζονται σε τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους οικονομικούς φορείς για την υποβολή των κανονιστικών πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές σε ηλεκτρονική μορφή (eFTI) στις αρμόδιες αρχές (πλατφόρμες eFTI). Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν οι όροι για τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας eFTI (πάροχοι υπηρεσιών eFTI).

(11)  Για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης τόσο των αρχών των κρατών μελών όσο και των οικονομικών φορέων όσον αφορά τη συμμόρφωση των πλατφορμών eFTI και των παρόχων υπηρεσιών eFTI με τις εν λόγω απαιτήσεις, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο στη διαπίστευση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Λόγω της σχετικά μακράς περιόδου υλοποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τεχνολογίες όπως η τεχνολογία blockchain θα μπορούσαν να εγγυηθούν ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με το αποτέλεσμα του συστήματος πιστοποίησης, μειώνοντας σημαντικά το κόστος για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 10]

(12)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της υποχρέωσης αποδοχής των κανονιστικών πληροφοριών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). [Τροπολογία 11]

(13)  Ειδικότερα, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση κοινού συνόλου και κοινών υποσυνόλων δεδομένων σχετικών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες και την επεξεργασία αυτών, όταν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εν λόγω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών. [Τροπολογία 12]

(14)  Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής των απαιτήσεων για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών eFTI. [Τροπολογία 13]

(15)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

   για την τροποποίηση του μέρους Β του παραρτήματος Ι, ώστε να ενσωματώνονται οι κατάλογοι απαιτήσεων κανονιστικών πληροφοριών που ισχύουν στη νομοθεσία των κρατών μελών, οι οποίοι κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   για την τροποποίηση του μέρους Α του παραρτήματος Ι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή, οι οποίες θεσπίζουν νέες ενωσιακές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων·
   για την τροποποίηση του μέρος Β του παραρτήματος Ι, ώστε να ενσωματώνεται κάθε νέα διάταξη της σχετικής εθνικής νομοθεσίας η οποία εισάγει αλλαγές στις εθνικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών ή θεσπίζει νέες σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   για τη συμπλήρωση ορισμένων τεχνικών πτυχών του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες πιστοποίησης των πλατφορμών eFTI και των παρόχων υπηρεσιών eFTI·
   για τον καθορισμό κοινών διαδικασιών, τεχνικών προδιαγραφών και λεπτομερών κανόνων για τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την πρόσβαση και την επεξεργασία των αντίστοιχων απαιτήσεων πληροφοριών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των απαιτήσεων για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών eFTI. [Τροπολογία 14]

(16)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(8). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(17)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα η εξασφάλιση ενιαίας προσέγγισης όσον αφορά την αποδοχή, από τις αρχές των κρατών μελών, πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, ωστόσο μπορούν, λόγω της ανάγκης θέσπισης κοινών απαιτήσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(18)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικά μέσα, όπως απαιτείται στο πλαίσιο των κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

(19)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες για την τεκμηρίωση της εν λόγω αξιολόγησης και για την εκτίμηση των επιδόσεων της νομοθεσίας ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

(20)  Ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά πριν από την έναρξη ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται σε αυτόν. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από ... [συμπληρώσετε την ημερομηνία], ώστε να δοθεί στην Επιτροπή το χρονικό περιθώριο να εκδώσει τις εν λόγω πράξεις.

(20α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει πάραυτα τις εργασίες για τις αναγκαίες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 15]

(21)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και εξέδωσε τη γνώμη του στις ... [συμπληρώσετε την ημερομηνία](11),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική κοινοποίηση κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητάς της. Για τον σκοπό αυτόν, ο παρών κανονισμός: [Τροπολογία 16]

α)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να αποδέχονται κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται παρέχονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς· [Τροπολογία 17]

αα)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών· [Τροπολογία 18]

αβ)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την παροχή κανονιστικών πληροφοριών· [Τροπολογία 19]

β)  καθορίζει τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την ηλεκτρονική υποβολή κανονιστικών πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καθορίζονται στις πράξεις της Ένωσης για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης ή για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς αποβλήτων και στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών για τη μεταφορά εμπορευμάτων που ορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση. Όσον αφορά τη μεταφορά αποβλήτων, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε τελωνειακούς ελέγχους, όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Στο μέρος Α του παραρτήματος Ι παρατίθενται οι ενωσιακές πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και οι αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών. [Τροπολογία 20]

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καθορίζονται στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης και απαιτούν την παροχή πληροφοριών εν όλω ή εν μέρει πανομοιότυπων με τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Η εθνική νομοθεσία και οι αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β).

3.  Έως τις ... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τις αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο μέρος Β του παραρτήματος Ι. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή κάθε νέα διάταξη της εθνικής νομοθεσίας που εγκρίνεται μεταγενέστερα, η οποία καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η οποία εισάγει αλλαγές στις εν λόγω απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών ή θεσπίζει νέες σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών εντός ενός μηνός από την υιοθέτηση της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 2

Προσαρμογή του παραρτήματος Ι

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 σχετικά με τροποποιήσεις του παραρτήματος I προκειμένου να:

α)  συμπεριλαμβάνεται αναφορά σε τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή και οι οποίες καθορίζουν νέες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τις νομικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης·

β)  ενσωματώνονται παραπομπές στην εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3·

βα)  ενσωματώνονται παραπομπές σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων, οι οποίες θεσπίζουν απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών· [Τροπολογία 21]

ββ)  ενσωματώνονται παραπομπές σε διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση, οι οποίες καθορίζουν απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μεταφορά εμπορευμάτων. [Τροπολογία 22]

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «κανονιστικές πληροφορίες»: πληροφορίες, ανεξαρτήτως του αν υποβάλλονται ως έγγραφο, οι οποίες αφορούν τη μεταφορά φορτίου στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης, και οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις των εν λόγω πράξεων·

2)  «απαίτηση κανονιστικών πληροφοριών»: η απαίτηση παροχής κανονιστικών πληροφοριών·

3)  «ηλεκτρονικές πληροφορίες για τις εμπορευματικές μεταφορές» (eFTI): κάθε σύνολο στοιχείων δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την ανταλλαγή κανονιστικών πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και των αρμόδιων δημόσιων αρχών·

4)  «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε eFTI, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·

5)  «πλατφόρμα eFTI»: κάθε λύση που βασίζεται στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως λειτουργικό σύστημα, λειτουργικό περιβάλλον ή βάση δεδομένων, προς χρήση για την επεξεργασία eFTI·

6)  «υπεύθυνος ανάπτυξης πλατφόρμας eFTI»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αναπτύξει ή αποκτήσει πλατφόρμα eFTI είτε για σκοπούς επεξεργασίας κανονιστικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη δική του οικονομική δραστηριότητα είτε για τη διάθεσή της στην αγορά·

7)  «υπηρεσία eFTI»: η υπηρεσία επεξεργασίας eFTI μέσω πλατφόρμας eFTI, μεμονωμένη ή σε συνδυασμό με άλλες λύσεις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων άλλων πλατφορμών eFTI·

8)  «πάροχος υπηρεσιών eFTI»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία eFTI σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς βάσει σύμβασης·

9)  «ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας»: κάθε φορέας μεταφορών ή εφοδιαστικής ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την υποβολή κανονιστικών πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

10)  «μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο»: ο τρόπος αναπαράστασης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που μπορεί να χρησιμοποιείται ως πληροφορία από φυσικό πρόσωπο χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία·

11)  «μορφή αναγνώσιμη από μηχανή»: ο τρόπος αναπαράστασης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που μπορεί να χρησιμοποιείται για αυτόματη επεξεργασία από μηχανή·

12)  «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο οποίος είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό για τη διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης πλατφόρμας eFTI ή παρόχου υπηρεσιών eFTI.

Κεφάλαιο II

Κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς [Τροπολογία 23]

1.  Όταν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά κανονιστικές πληροφορίες, το πράττουν με βάση δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε πιστοποιημένη πλατφόρμα eFTI, σύμφωνα με το άρθρο 8, και, κατά περίπτωση, από πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών eFTI, σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι κανονιστικές πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή και, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο. [Τροπολογία 24]

Οι πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω επαληθευμένης, διαλειτουργικής και ασφαλούς σύνδεσης με την πηγή δεδομένων μιας πλατφόρμας eFTI. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς κοινοποιούν τη διαδικτυακή διεύθυνση μέσω της οποίας είναι εφικτή η πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο προκειμένου η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει με μοναδικό τρόπο τις κανονιστικές πληροφορίες. [Τροπολογία 25]

Οι πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο υποβάλλονται επί τόπου, στην οθόνη των ηλεκτρονικών συσκευών που ανήκουν στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή στις αρμόδιες αρχές.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε οι οικείες αρμόδιες αρχές να επεξεργάζονται τις κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, βάσει των διατάξεων που θεσπίζει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7.

Άρθρο 5

Αποδοχή και παροχή κανονιστικών πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές [Τροπολογία 26]

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποδέχονται κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 4.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σχετικά με τις κανονιστικές πληροφορίες. [Τροπολογία 27]

Άρθρο 6

Εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες

Οι αρμόδιες αρχές, οι πάροχοι υπηρεσιών eFTI και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Κοινό σύνολο δεδομένων eFTI, κοινές διαδικασίες και κοινοί κανόνες πρόσβασης

Η Επιτροπή καταρτίζει τα ακόλουθα μέσω εκτελεστικών πράξεων Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για να καθορίζει τα ακόλουθα: [Τροπολογία 28]

α)  κοινό σύνολο και κοινά υποσύνολα δεδομένων eFTI σχετικών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων ορισμών για κάθε στοιχείο δεδομένων που περιλαμβάνεται στο κοινό σύνολο και τα κοινά υποσύνολα δεδομένων·

β)  κοινές διαδικασίες, κοινούς αναλυτικούς κανόνες και, μεταξύ άλλων, κοινές τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε πλατφόρμες eFTI, καθώς και διαδικασίες για την επεξεργασία των κανονιστικών πληροφοριών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς·

βα)  κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για την επικύρωση της ταυτότητας κάθε φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας που εκδίδει νομικά δεσμευτικές δηλώσεις στο πλαίσιο αυτό. [Τροπολογία 29]

Τα υφιστάμενα, τυποποιημένα μοντέλα δεδομένων και σύνολα δεδομένων τα οποία προσδιορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση χρησιμοποιούνται ως αναφορά για τον καθορισμό αυτών των κοινών δεδομένων eFTI, των διαδικασιών και των κανόνων πρόσβασης. [Τροπολογία 30]

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. [Τροπολογία 31]

Κεφάλαιο III

Πλατφόρμες και υπηρεσίες eFTI

Τμήμα 1

Απαιτήσεις για πλατφόμες και υπηρεσίες eFTI

Άρθρο 8

Λειτουργικές απαιτήσεις για πλατφόρμες eFTI

1.  Οι πλατφόρμες eFTI διέπονται από τις γενικές αρχές της τεχνολογικής ουδετερότητας, καθώς και από διαλειτουργικότητα. Οι πλατφόρμες eFTI που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κανονιστικών πληροφοριών διαθέτουν λειτουργίες που εξασφαλίζουν ότι: [Τροπολογία 32]

α)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679· [Τροπολογία 33]

β)  τα δεδομένα εμπορικού χαρακτήρα μπορούν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6· [Τροπολογία 34]

βα)  οι πλατφόρμες eFTI και τα δεδομένα που περιέχουν είναι διαλειτουργικά· [Τροπολογία 35]

γ)  μπορεί να καθορίζεται μοναδικός ηλεκτρονικός αναγνωριστικός σύνδεσμος μεταξύ των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και της φυσικής αποστολής καθορισμένου συνόλου αγαθών με την οποία συνδέονται τα εν λόγω δεδομένα, από την προέλευση έως τον προορισμό, βάσει των όρων ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, ανεξαρτήτως της ποσότητας ή του αριθμού εμπορευματοκιβωτίων, συσκευασιών ή τεμαχίων ή του δελτίου αποστολής· [Τροπολογία 36]

δ)  τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο βάσει εξουσιοδοτημένης και επαληθευμένης πρόσβασης·

ε)  κάθε πράξη επεξεργασίας καταγράφεται δεόντως ώστε να καθίσταται εφικτή τουλάχιστον η ταυτοποίηση κάθε μεμονωμένης πράξης, του φυσικού ή νομικού προσώπου που εκτέλεσε την πράξη και της σειριακής επεξεργασίας κάθε μεμονωμένου στοιχείου δεδομένων· εάν μια πράξη περιλαμβάνει την τροποποίηση ή τη διαγραφή υφιστάμενου στοιχείου δεδομένων, διατηρείται το αρχικό στοιχείο δεδομένων·

εα)  οι αρμόδιες αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως προβλέπεται στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια τάξη και η συμμόρφωση με τις νομικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης· [Τροπολογία 37]

στ)  τα δεδομένα μπορούν να αρχειοθετούνται και να παραμένουν προσβάσιμα για επαρκή χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

ζ)  τα δεδομένα προστατεύονται από την αλλοίωση και την κλοπή·

η)  τα στοιχεία δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία αντιστοιχούν στο κοινό σύνολο και τα κοινά υποσύνολα δεδομένων eFTI και μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ή σε συνεπίσημη γλώσσα κράτους μέλους. [Τροπολογία 38]

1a.  Υπάρχει τυποποιημένος μορφότυπος eFTI που περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 1 και όλες τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος 1, σε καθορισμένο και διακριτό τμήμα του μορφότυπου eFTI των κρατών μελών. [Τροπολογία 39]

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 9

Απαιτήσεις για παρόχους υπηρεσιών eFTI

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών eFTI διασφαλίζουν ότι:

α)  τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες και σύμφωνα με σαφώς καθορισμένους ρόλους χρήστη και δικαιώματα επεξεργασίας στο πλαίσιο της πλατφόρμας eFTI, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

αα)  τα δεδομένα είναι διαλειτουργικά· [Τροπολογία 41]

β)  τα δεδομένα αποθηκεύονται και παραμένουν προσβάσιμα για επαρκή χρονική περίοδο τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών· [Τροπολογία 42]

γ)  οι αρμόδιες αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε κανονιστικές πληροφορίες για εμπορευματική μεταφορά οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των πλατφορμών eFTI των παρόχων, όταν η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται στις αρμόδιες αρχές από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα· [Τροπολογία 43]

δ)  τα δεδομένα είναι κατάλληλα διασφαλισμένα, μεταξύ άλλων, έναντι της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας και της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης.

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. [Τροπολογία 44]

Τμήμα 2

Πιστοποίηση

Άρθρο 10

Οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πιστοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τους σκοπούς της πιστοποίησης των πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών eFTI, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος κανονισμού.

2.  Για τους σκοπούς της διαπίστευσης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II.

3.  Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των διαπιστευμένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και των πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών eFTI που έχουν πιστοποιηθεί από τους εν λόγω οργανισμούς σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12. Ο εν λόγω κατάλογος καθίσταται δημόσια διαθέσιμος σε επίσημο ιστότοπο της κυβέρνησης στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά χωρίς καθυστέρηση κάθε φορά που πραγματοποιείται αλλαγή στις πληροφορίες που περιέχει και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου Μαΐου κάθε έτους. [Τροπολογία 45]

4.  Έως τις 31 Μαρτίου Μαΐου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και τη διεύθυνση ιστοτόπου στον οποίο έχουν δημοσιευτεί οι εν λόγω κατάλογοι. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της σύνδεσμο προς τις εν λόγω διευθύνσεις ιστοτόπων. [Τροπολογία 46]

Άρθρο 11

Πιστοποίηση πλατφορμών eFTI

1.  Κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου ανάπτυξης πλατφόρμας eFTI, οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης αξιολογούν τη συμμόρφωση της πλατφόρμας eFTI με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η πλατφόρμα δεν τηρεί τις εν λόγω απαιτήσεις.

1a.   Η πιστοποίηση πραγματοποιείται κατά τρόπο ανεξάρτητο για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες, τυποποιημένες πλατφόρμες που προσδιορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση. [Τροπολογία 47]

1β.  Υφιστάμενα συστήματα ΤΠ τα οποία χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τους οικονομικούς φορείς του τομέα των μεταφορών για την παροχή κανονιστικών πληροφοριών και πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, πιστοποιούνται ως πλατφόρμες eFTI. [Τροπολογία 48]

2.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των πιστοποιημένων πλατφορμών eFTI και εκείνων που έλαβαν αρνητική αξιολόγηση. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος διαβιβάζεται στις οικείες αρμόδιες αρχές κάθε φορά που εκδίδεται πιστοποιητικό ή αρνητική αξιολόγηση.

3.  Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μέσω πιστοποιημένης πλατφόρμας eFTI συνοδεύονται από ένδειξη πιστοποίησης.

4.  Ο υπεύθυνος ανάπτυξης της πλατφόρμας eFTI υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης της πιστοποίησής του σε περίπτωση αναθεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών που θεσπίζονται στις εκτελεστικές πράξεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες πιστοποίησης, χρήσης του σήματος πιστοποίησης και ανανέωσης της πιστοποίησης πλατφορμών eFTI.

Άρθρο 12

Πιστοποίηση παρόχων υπηρεσιών eFTI

1.  Κατόπιν αιτήματος παρόχου υπηρεσιών eFTI, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αξιολογεί τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών eFTI προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ο πάροχος δεν τηρεί τις εν λόγω απαιτήσεις.

2.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών eFTI και εκείνων που έλαβαν αρνητική αξιολόγηση. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος διαβιβάζεται στις οικείες αρμόδιες αρχές κάθε φορά που εκδίδεται πιστοποιητικό ή αρνητική αξιολόγηση.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες πιστοποίησης των παρόχων υπηρεσιών eFTI.

Κεφάλαιο IV

Εξουσιοδότηση και εκτελεστικές διατάξεις

Άρθρο 13

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 2, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 49]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 50]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 2 τίθενται σε ισχύ ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος τους. [Τροπολογία 51]

4α.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα αντιπροσωπευτικά όργανά τους στα κατάλληλα φόρουμ, συγκεκριμένα μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων που ορίζεται από την απόφαση της Επιτροπής C(2018)5921 της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 («Φόρουμ για τις ψηφιακές μεταφορές και την εφοδιαστική»). [Τροπολογία 52]

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2, του άρθρου 10 παράγραφος 5 και του άρθρου 11 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η περίοδος αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 53]

Κεφάλαιο V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

Επανεξέταση

1.  Το αργότερο έως ... [πέντε τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει ειδικότερα τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε ορισμένες διεπιχειρησιακές πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις των νομικών πράξεων της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης. [Τροπολογία 54]

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

Άρθρο 16

Παρακολούθηση

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή ανά διετία και για πρώτη φορά το αργότερο έως ... [δύο έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]:

1.  τον αριθμό των αρμόδιων αρχών οι οποίες έχουν εφαρμόσει μέτρα πρόσβασης σε πληροφορίες που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών·

2.  τον αριθμό των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων οι οποίοι έχουν υποβάλει κανονιστικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, κατανεμημένων ανά τρόπο μεταφοράς.

Οι πληροφορίες παρέχονται για κάθε έτος που καλύπτεται από την περίοδο υποβολής αναφορών.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 55]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που προβλέπονται στις πράξεις της Ένωσης για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης, καθώς και των όρων μεταφοράς αποβλήτων:

Νομοθεσία της ΕΕ

Πληροφορία

Κανονισμός αριθ. 11 του Συμβουλίου περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς

(ΕΕ 052 της 16.8.1960, σ. 1121–1126)

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

(ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38–42)

[Πρόταση COM(2017) 648 final - 2017/0290 (COD) για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών

(ΕΕ L 300/72 της 14.11.2009, σ. 72-87)

[Πρόταση COM(2017) 0281 final - 2017/0123 (COD) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009]

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες

(ΕΕ L 299/1 της 14.11.2015, σ. 1-142)

Οδηγία 2008/68/ΕΚ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

(ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13–59)

Παραπομπή σε ADR, RID, ADN(12)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων

(ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1-98)

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

Φύση και βάρος των εμπορευμάτων

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

Τόπος και ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων προς μεταφορά

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

Τόπος παραδόσεως των εμπορευμάτων

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

Διαδρομή που ακολουθείται ή απόσταση που διανύεται, αν οι εν λόγω παράγοντες δικαιολογούν κόμιστρο διαφορετικό από εκείνο που ισχύει κατά κανόνα

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

 

 

 

 

 

Σημεία διελεύσεως των συνόρων, όπου είναι αναγκαίο

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1960)

 

Σιδηροδρομικοί σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης

Άρθρο 3

 

Ποτάμιοι λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης

Άρθρο 3

 

Θαλάσσιοι λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης

Άρθρο 3

 

Σφραγίδα των σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών, στους εν λόγω σιδηροδρομικούς σταθμούς ή ποτάμιους ή θαλάσσιους λιμένες, μετά το πέρας του τμήματος της μεταφοράς που πραγματοποιείται σιδηροδρομικώς ή σε πλωτή εσωτερική οδό ή διά θαλάσσης

Άρθρο 3

 

[Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και υπογραφή του φορτωτή]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

[Σημείο και ημερομηνία έναρξης της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

[Όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

[Σημείο και ημερομηνία τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

[Απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου έναρξης της συνδυασμένης μεταφοράς και του σημείου τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Υπογεγραμμένη από τον φορτωτή περιγραφή της διαδρομής της συνδυασμένης μεταφοράς, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε τμήμα, καθώς και τα στοιχεία για κάθε τρόπο μεταφοράς που συνιστά το μη οδικό τμήμα, της δραστηριότητας εντός της Ένωσης:

i) σειρά των τμημάτων (δηλ. πρώτο τμήμα, μη οδικό τμήμα ή τελικό τμήμα)·

ii) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταφορέα·

iii) τον τρόπο μεταφοράς και τη σειρά του στη δραστηριότητα.]

 

 

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Αναγνώριση της διατροπικής μονάδας φορτίου που μεταφέρεται]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Όσον αφορά το αρχικό οδικό τμήμα της μεταφοράς:]

i) το σημείο μεταφόρτωσης για το μη οδικό τμήμα·

ii) την απόσταση του αρχικού οδικού τμήματος σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου αποστολής και του πρώτου τερματικού σταθμού·

iii) όταν ολοκληρώνεται το αρχικό οδικό τμήμα, υπογραφή του μεταφορέα που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το οδικό τμήμα μεταφοράς]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο η) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Όσον αφορά το τελικό οδικό τμήμα της μεταφοράς:

i) το σημείο παραλαβής των εμπορευμάτων από το μη οδικό τμήμα (σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή ή θαλάσσια μεταφορά)·

ii) την απόσταση του τελικού οδικού τμήματος σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου μεταφόρτωσης και του σημείου τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης)· ]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Όσον αφορά το μη οδικό τμήμα:

i) όταν ολοκληρώνεται το μη οδικό τμήμα, υπογραφή του μεταφορέα (ή των μεταφορέων σε περίπτωση δύο ή περισσότερων μη οδικών μεταφορών στο μη οδικό τμήμα) που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το μη οδικό τμήμα μεταφοράς·

ii) αν διατίθεται, υπογραφή ή σφραγίδα των αρμόδιων σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών στους οικείους σχετικούς τερματικούς σταθμούς (σιδηροδρομικός σταθμός ή λιμένας) κατά μήκος του μη οδικού τμήματος, που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το σχετικό σκέλος του μη οδικού τμήματος. ]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ι) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

Oνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του αποστολέα

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του μεταφορέα

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς κα υπογραφή και ημερομηνία παράδοσης, αφού παραδοθούν τα εμπορεύματα

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

 

Τόπος και ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων και τόπος που έχει ορισθεί για την παράδοση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

 

Κοινώς αποδεκτή περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων και μέθοδος συσκευασίας τους και, σε περίπτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, γενικώς αναγνωρισμένη περιγραφή τους, καθώς και αριθμός των δεμάτων, και ειδικά τους σήματα και αριθμοί

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ε) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

Μεικτή μάζα των εμπορευμάτων ή ποσότητά τους εκφρασμένη με άλλο τρόπο

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο στ) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

Αριθμός των πινακίδων κυκλοφορίας του μηχανοκίνητου οχήματος και του ρυμουλκούμενου

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

Μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, όπως αυτός χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή

Παράρτημα 6.3.2.6 α)

 

 

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της αποστολής, όπως ο αριθμός της (κύριας ή επιμέρους φορτωτικής) αεροπορικής φορτωτικής

Παράρτημα 6.3.2.6 β)

 

 

Το περιεχόμενο της αποστολής (**)

Παράρτημα 6.3.2.6 γ)

 

 

Το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής, με το οποίο δηλώνεται:

- «SPX», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

- «SCO», ήτοι ασφαλής μόνον για αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

- «SHR», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου

Παράρτημα 6.3.2.6 δ)

 

 

Ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε καθεστώς ασφάλειας, όπου δηλώνεται:

- «KC», ήτοι παραλαβή από γνωστό αποστολέα· ή

- «AC», ήτοι παραλαβή από συμβεβλημένο αποστολέα· ή

- «RA», ήτοι επιλογή από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο· ή

- Τα χρησιμοποιούμενα μέσα ή η μέθοδος ελέγχου ασφαλείας· ή

- Οι λόγοι εξαίρεσης της αποστολής από τον έλεγχο ασφαλείας

Παράρτημα 6.3.2.6 ε)

 

 

Ονοματεπώνυμο του προσώπου που εξέδωσε το καθεστώς ασφάλειας, ή ισοδύναμα στοιχεία ταυτοποίησης, και ημερομηνία και ώρα έκδοσης

Παράρτημα 6.3.2.6 στ)

 

 

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που παραλήφθηκε από την αρμόδια αρχή, του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου το οποίο αποδέχθηκε το καθεστώς ασφάλειας που αποδόθηκε στην αποστολή από άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο

Παράρτημα 6.3.2.6 ζ)

 

 

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο παραστατικό μεταφοράς

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Γενικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη μεταφορά με δεξαμενόπλοια

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 – μόνο για την ADN

 

Ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται για ορισμένους τύπους επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για ορισμένα μέσα συγκράτησης ή σε περίπτωση αλυσίδας μεταφοράς που περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του κεφαλαίου 5.4 των αντίστοιχων παραρτημάτων των ADR, RID και ADN

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 έως 5.4.1.1.21 –ADR και RID

5.4.1.1.3 έως 5.4.1.1.22 –ADN

 

Πρόσθετες και ειδικές πληροφορίες που απαιτούνται για ορισμένες κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Μη επικίνδυνα εμπορεύματα

5.4.1.5

 

Πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου

5.4.2

 

Γραπτές οδηγίες

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο κοινοποίησης για τις μεταφορές αποβλήτων οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΑ

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο μεταφοράς για τις μεταφορές αποβλήτων οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο που συνοδεύει τα μεταφερόμενα απόβλητα τα οποία υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα VII

Δίκαιο των κρατών μελών

Ο κατωτέρω πίνακας παραθέτει την εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών μελών σχετικά με τα ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης. Βάσει της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας, απαιτείται η παροχή πληροφοριών εν όλω ή εν μέρει πανομοιότυπων με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο Α του παρόντος παραρτήματος.

[κράτος μέλος]

Νομοθεσία

Πληροφορία

[Αναφορά νομοθεσίας]

[Αναφορά νομοθεσίας]

[…]

[Αναφορά νομοθεσίας])

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής πράξης]

[Αναφορά άρθρου]

[Αναφορά άρθρου]

 

 [Αναφορά άρθρου]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής πράξης]

[Αναφορά άρθρου]

[Αναφορά άρθρου]

[…]

 [Αναφορά άρθρου]

[κράτος μέλος]

Νομοθεσία

Πληροφορία

[Αναφορά νομοθεσίας]

[Αναφορά νομοθεσίας]

[…]

[Αναφορά νομοθεσίας])

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής πράξης]

[Αναφορά άρθρου]

[Αναφορά άρθρου]

 

 [Αναφορά άρθρου]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής πράξης]

[Αναφορά άρθρου]

[Αναφορά άρθρου]

[…]

 [Αναφορά άρθρου]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.  Για τους σκοπούς της διαπίστευσης, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.

2.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

3.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή την πλατφόρμα eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας που αξιολογεί.

Ο οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση πλατφόρμας eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας που αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.

4.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη ή τον συντηρητή της πλατφόρμας eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας που αξιολογούν ούτε με τον αντιπρόσωπο των ανωτέρω.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση της εν λόγω πλατφόρμας eFTI, ούτε σχετίζονται άμεσα με τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας, ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

5.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων.

6.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης είτε για λογαριασμό του και υπό την ευθύνη του.

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία πιστοποίησης για την οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:

α)  το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)  τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·

γ)  τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της και τον βαθμό πολυπλοκότητας της οικείας τεχνολογίας.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

7.  Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

α)  πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)  επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών·

γ)  κατάλληλη γνώση και κατανόηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 9·

δ)  την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

8.  Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

9.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

10.  Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 ή διάταξη του εθνικού δικαίου για την εκτέλεσή τους, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.

11.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει ή διασφαλίζει ότι το αρμόδιο προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει κατατοπιστεί σχετικά με τις δραστηριότητες τυποποίησης και τις σχετικές κανονιστικές δραστηριότητες.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 265.
(2)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 265.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(5)Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2017)0134).
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(8)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(9)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(10)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(11)ΕΕ C …
(12)Παραπομπές στην ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), τους κανονισμούς για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID) και την ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN) πρέπει να νοούνται υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. Οι αναγραφόμενοι αριθμοί αντιστοιχούν στα παραρτήματα των ADR, RID και ADN.


Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ***
PDF 113kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))
P8_TA(2019)0140A8-0083/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10877/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0445/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0083/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0141.


Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα)
PDF 175kWORD 63k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272Μ(NLE))
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, της 9ης Οκτωβρίου 2018, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10877/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0445/2018),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(2) (κανονισμός FLEGT),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) (COM(2003)0251),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10721/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(3) (κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Οργανισμού Περιβαλλοντικών Ερευνών (EIA), της 31ης Μαΐου 2018, με τίτλο «Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber» (Παραβάτες κατά συρροή: Οι συνεχιζόμενες εισαγωγές παράνομης ξυλείας από την Καμπότζη στο Βιετνάμ)(4), και της 25ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade’ (Το Βιετνάμ παραβαίνει τους κανόνες: Απαιτείται δράση για τις ψευδείς άδειες CITES για το εμπόριο ροδόξυλου)(5),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για την περίοδο 2015-2030,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, που επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 κατά την 21η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21),

–  έχοντας υπόψη την πρόκληση της Βόννης, του 2011, που αποτελεί μια παγκόσμια προσπάθεια αποκατάστασης 150 εκατομμυρίων εκταρίων αποψιλωμένης και υποβαθμισμένης γης έως το 2020 και 350 εκατομμυρίων εκταρίων έως το 2030,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), του 2012, με τίτλο «Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world's tropical forests» (Πράσινος άνθρακας, μαύρο εμπόριο: Παράνομη υλοτομία, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στα τροπικά δάση του πλανήτη)(6),

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της Σύμβασης κατά της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019(7) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0093/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έγινε η τρίτη χώρα στην Ασία που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για μια εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ΕΣΕΣ) το 2010, μετά την Ινδονησία και τη Μαλαισία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2017 και ότι η συμφωνία υπεγράφη στις 19 Οκτωβρίου 2018·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της ΕΣΕΣ είναι να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλες οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από το Βιετνάμ στην ΕΕ που καλύπτονται από την ΕΣΕΣ έχουν παραχθεί νόμιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΣΕΣ αποσκοπούν γενικά στην προώθηση συστημικών αλλαγών στον τομέα της δασοκομίας, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας και την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για τον τερματισμό της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι σημαντική χώρα στο πλαίσιο του εμπορίου ξυλείας, αφού διαθέτει τον τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο τομέα επεξεργασίας ξύλου με εξαγωγικό προσανατολισμό και στοχεύει να βρεθεί στην πρώτη θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως κόμβος μεταποίησης, το Βιετνάμ αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ, αλλά και προς χώρες της περιοχής, ιδίως την Κίνα και την Ιαπωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι σημαντικός εισαγωγέας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, και ότι τα εργοστάσιά του κατανάλωσαν περίπου 34 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας το 2017, εκ των οποίων το 25 % ήταν εισαγόμενο και το 75 % προερχόταν από εγχώριες φυτείες, πολλές από τις οποίες κατέχουν ή διαχειρίζονται μικροκαλλιεργητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 68 % την περίοδο 2011-2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, το Βιετνάμ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της εγχώριας αποδάσωσης και έχει αυξήσει τις δασικές εκτάσεις του από 37 % το 2005 σε 41,65 % το 2018, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών φυτειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει επιβάλει απαγόρευση της ξύλευσης των εγχώριων φυσικών δασών από το 2016·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες χώρες προέλευσης κορμοτεμαχίων και πριστής ξυλείας το 2017 ήταν το Καμερούν, οι ΗΠΑ και η Καμπότζη, ενώ σημαντικός προμηθευτής ήταν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, η Καμπότζη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής τροπικής ξυλείας για το Βιετνάμ, παρά την αναφερόμενη απαγόρευση των εξαγωγών(8) προς το Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 2016-2017 αναφέρθηκε αύξηση κατά 43 % σε όγκο και κατά 40 % σε αξία των εισαγωγών από αφρικανικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ με σχετική εμπειρογνωμοσύνη έχουν επισημάνει ότι η ξυλεία που εξάγεται από την Καμπότζη και τη ΛΔΚ πρέπει να θεωρείται «υψηλού κινδύνου», ενώ η ακατέργαστη ξυλεία συχνά εισάγεται από χώρες που χαρακτηρίζονται από αδύναμη διακυβέρνηση, υψηλά επίπεδα διαφθοράς ή συγκρούσεις, με εκτεταμένο κίνδυνο παρανομίας στη υλοτόμηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καμπότζη βρίσκεται στην 5η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον ρυθμό αποψίλωσης και ότι, σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΗΕ, η δασική κάλυψη της Καμπότζης μειώθηκε από 73 % το 1990 σε 57 % το 2010·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση το άρθρο 3 του υποδιατάγματος αριθ. 131 της 28ης Νοεμβρίου 2006, η Καμπότζη απαγορεύει τις εξαγωγές στρογγυλής ξυλείας που δεν προέρχεται από φυτείες, ακατέργαστης πριστής ξυλείας που δεν προέρχεται από φυτείες και τετράγωνης και παραλληλόγραμμης ξυλείας πάχους και πλάτους άνω των 25 εκ.(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι εξαγωγές προϊόντων ξυλείας φυσικών δασών από την Καμπότζη θεωρείται, κατ’ αρχήν, ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία της Καμπότζης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ΕΣΕΣ, το Βιετνάμ δεσμεύεται να εισάγει μόνο ξυλεία που έχει υλοτομηθεί νόμιμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας καταγωγής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο μιας ΕΣΕΣ, μια χώρα δεσμεύεται να χαράξει πολιτική που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι μόνο η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα θα εξάγονται στην ΕΕ(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ θα πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) και να δημιουργήσει τις αναγκαίες διοικητικές δομές και ικανότητες για την εφαρμογή και επιβολή των δεσμεύσεων της ΕΣΕΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ΕΣΕΣ θα ισχύει για την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που προορίζονται τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις εξαγωγικές αγορές, εκτός από το τελικό στάδιο της χορήγησης αδειών FLEGT, το οποίο προς το παρόν προορίζεται μόνο για εξαγωγές προς την ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει δεσμευτεί να θεσπίσει νομοθεσία που να διασφαλίζει ότι στην αγορά του εισάγεται μόνο νόμιμα παραχθείσα ξυλεία(11), βάσει των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τους εισαγωγείς ξυλείας και προϊόντων ξυλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει επίσης δεσμευτεί να αναγνωρίσει τη σχετική νομοθεσία των χωρών υλοτόμησης στο πλαίσιο του ορισμού της νομιμότητας δυνάμει της ΕΣΕΣ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση αυτής της ΕΣΕΣ στην περιοχή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μέσο οικονομικής ολοκλήρωσης και επίτευξης των διεθνών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη νέων ΕΣΕΣ, ιδίως με την Κίνα, μια χώρα που συνορεύει με το Βιετνάμ και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τομέα της μεταποιημένης ξυλείας, αναμένεται να κάνει δυνατή την παροχή εγγυήσεων όσον αφορά τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα του εμπορίου ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην περιοχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον αφότου το Βιετνάμ αποδείξει την πλήρη υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων βάσει της ΕΣΕΣ(12) και δημιουργήσει την ικανότητα επιβολής της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, θα είναι σε θέση να προσχωρήσει στο σύστημα αδειών FLEGT της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξυλεία που εισάγεται με άδεια FLEGT θεωρείται νόμιμη βάσει του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση του Βιετνάμ στο σύστημα αδειών FLEGT εγκρίνεται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ θα ελευθερώσει το εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, όταν τεθεί σε ισχύ, και ότι, μέχρι την έναρξη της χορήγησης αδειών FLEGT, οι εισαγωγές από το Βιετνάμ θα καλύπτονται από τις γενικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία(13)·

1.  υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση και διακυβέρνηση των δασών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του τέθηκαν στην ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στη Συμφωνία του Παρισιού·

2.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η ΕΣΕΣ συνάδει με όλες τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων στους τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της γεωργίας και του εμπορίου·

3.  υποστηρίζει ένθερμα τη διαδικασία FLEGT με το Βιετνάμ, δεδομένου του ρόλου της χώρας στον τομέα της μεταποίησης ξυλείας· εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή της ΕΣΕΣ, συμφωνία που σταδιακά στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη πολιτική μεταρρύθμιση στη χώρα, με σκοπό την πλήρη αφαίρεση της παράνομα παραγόμενης ξυλείας από τις αλυσίδες εφοδιασμού των επιχειρήσεων του Βιετνάμ· επιδοκιμάζει τη δέσμευση που έχει εκφράσει το Βιετνάμ και την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η πλήρης εφαρμογή της ΕΣΕΣ θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που αφενός θα περιλαμβάνει την έγκριση μιας ολόκληρης σειράς νομοθετικών πράξεων (TLAS), αφετέρου θα εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης διοικητικής ικανότητας και εμπειρογνωμοσύνης για την εφαρμογή και επιβολή της ΕΣΕΣ· υπενθυμίζει ότι η χορήγηση αδειών FLEGT μπορεί να ξεκινήσει μόνον αφότου το Βιετνάμ αποδείξει την ετοιμότητα του συστήματος TLAS που διαθέτει· λαμβάνει υπό σημείωση τις προκλήσεις που συνεπάγεται ο συντονισμός μεταξύ του εθνικού και του επαρχιακού επιπέδου, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επαρκή και συνεπή επιβολή της ΕΣΕΣ σε ολόκληρη τη χώρα και καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να εξασφαλίσει τον συντονισμό αυτόν·

4.  υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της ΕΣΕΣ πρέπει να συμπληρώνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, και να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα με τις δεσμεύσεις για την αποτροπή της μαζικής αποψίλωσης των δασών·

5.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να διαθέσουν επαρκείς ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή αυτής της ΕΣΕΣ, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους για την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ανόι, καθώς και μεριμνώντας ώστε χρηματοδοτικοί πόροι προς το Βιετνάμ στο πλαίσιο των μέσων της τρέχουσας και μελλοντικής αναπτυξιακής συνεργασίας να διατεθούν ειδικά για την εφαρμογή της ΕΣΕΣ· ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνδράμουν τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών του Βιετνάμ, μεταξύ άλλων θέτοντας στη διάθεσή τους δορυφορικές εικόνες· καλεί την ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου και των θεσμικών ικανοτήτων του Βιετνάμ, με την αντιμετώπιση των τεχνικών και οικονομικών προκλήσεων που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών κανόνων·

6.  αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η βιομηχανία ξυλείας του Βιετνάμ για εξάλειψη της παράνομης ξυλείας από τις αλυσίδες εφοδιασμού και αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα θέματα αυτά· τονίζει, ωστόσο, ότι η αλλαγή νοοτροπίας εντός του κλάδου, καθώς και η αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας, έχουν καίρια σημασία· υπενθυμίζει ότι η παρουσία παράνομης ξυλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού κινδυνεύει να βλάψει τη φήμη της μεταποιητικής βιομηχανίας του Βιετνάμ·

7.  γνωρίζει, ωστόσο, ότι στο παρελθόν το Βιετνάμ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας από το Λάος, και τα τελευταία χρόνια από την Καμπότζη· θεωρεί ότι στις περιπτώσεις αυτές το Βιετνάμ και οι προμηθεύτριες χώρες ευθύνονται από κοινού για την πυροδότηση του παράνομου εμπορίου, δεδομένου ότι οι αρχές του Βιετνάμ, ιδίως σε επαρχιακό επίπεδο, έχουν λάβει επίσημες αποφάσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης, όπως η διαχείριση των επίσημων ποσοστώσεων εισαγωγής·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Βιετνάμ να θεσπίσει νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι μόνο νόμιμα παραχθείσα ξυλεία εισάγεται στην αγορά του, με βάση την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια για τους εισαγωγείς, θεωρώντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΣΕΣ· υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια καθαρά τυπική διαδικασία, αλλά ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα - όπως συλλογή πληροφοριών, εκτίμηση των κινδύνων και λήψη πρόσθετων μέτρων για τον μετριασμό κάθε προσδιοριζόμενου κινδύνου, με σκοπό τη μείωση του επιπέδου κινδύνου σε «αμελητέο» - , τα οποία θα πρέπει να επιβληθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μέσω ορθών και συστηματικών ελέγχων σε μεμονωμένες εταιρείες· επισημαίνει ότι συνιστά πρόκληση η επιβολή υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας μέσω των τελωνειακών αρχών, οι οποίες θα χρειαστούν επαρκή κατάρτιση· υπενθυμίζει ότι οι αρχές του Βιετνάμ θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας που θα αντιστοιχεί σε εκείνο που περιγράφεται στον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία και τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν στην εθνική νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας διατάξεις σχετικά με την υποβολή υπομνημάτων ανεξάρτητων τρίτων μερών· ενθαρρύνει τις αρχές του Βιετνάμ να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής των ελέγχων από τρίτους και της δημοσιοποίησης των εκθέσεων από τις εταιρείες, ως απαιτήσεων για το σύστημα δέουσας επιμέλειας, καθώς και να παρέχουν επαρκή υποστήριξη στις εταιρείες για να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και να αποφεύγουν να επιβάλλουν δυσανάλογα βάρη στους οικιακούς προμηθευτές ξυλείας, αποφεύγοντας παράλληλα τη δημιουργία νομοθετικών κενών·

9.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να προβλέψει επαρκείς, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για την εφαρμογή του TLAS, οι οποίες, στην περίπτωση των εισαγωγών, περιλαμβάνουν την πλήρη απαγόρευση της διάθεσης παράνομης ξυλείας στη βιετναμέζικη αγορά, παράλληλα με την κατάσχεση της ξυλείας αυτής·

10.  επιδοκιμάζει την ανεξάρτητη αξιολόγηση και τον μηχανισμό καταγγελιών και υποβολής παρατηρήσεων, και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να διασφαλίσουν ότι θα προσφέρουν τις κατάλληλες απαντήσεις, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικών και αποτρεπτικών μέτρων επιβολής, όταν είναι αναγκαίο· αναμένει ότι αυτοί οι μηχανισμοί θα λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια και θα προωθούν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών επιβολής του νόμου· χαιρετίζει τη δέσμευση του Βιετνάμ να εξασφαλίσει ανεξάρτητη παρακολούθηση της εφαρμογής της ΕΣΕΣ από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δασικούς συνδέσμους, επιχειρήσεις, συνδικάτα, τοπικές κοινότητες και ανθρώπους που κατοικούν σε δασικές περιοχές· τονίζει την καίρια σημασία της συμμετοχής και της πρόσβασής τους σε σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στη διαδικασία αυτή και να συμβάλλουν περαιτέρω στην αξιοπιστία του TLAS και στη συνεχή ενίσχυσή του· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε το Βιετνάμ να επιτρέψει την πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών στην εθνική βάση δεδομένων για τη δασοκομία και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει σε δημόσια διαβούλευση νομοθεσία για την εφαρμογή του TLAS και να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων για την ΕΣΕΣ, και καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να εξασφαλίσει μια διαδικασία πλήρους και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής και πέραν αυτής, που θα καλύπτει ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής της ΕΣΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των εισαγωγών, των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας, του συστήματος ταξινόμησης οργανισμών και του ελέγχου των εταιρειών και των αδειών FLEGT με βάση τους κινδύνους· τονίζει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων τόσο για κοινωνικοοικονομικούς λόγους όσο και για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του νέου νόμου για τα δάση και των δεσμεύσεων της ΕΣΕΣ·

12.  καταδικάζει απερίφραστα το παράνομο εμπόριο ξυλείας που διεξάγεται στα σύνορα της Καμπότζης και καλεί τις αρχές και των δύο χωρών να θέσουν αμέσως οριστικό τέρμα στις παράνομες ροές, που είναι απόλυτα αναγκαίο για την επιτυχημένη συνέχιση της διαδικασίας της ΕΣΕΣ· προτρέπει τις αρχές του Βιετνάμ να ερευνήσουν, να παύσουν από τα καθήκοντά τους και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους για την έγκριση και τη διαχείριση του παράνομου εμπορίου από την Καμπότζη και αλλού· χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση των αρχών του Βιετνάμ να επιτρέπουν το εμπόριο ξυλείας μόνο μέσω των κύριων διεθνών πυλών, καθώς και να ενισχύσουν τις ικανότητες επιβολής της νομοθεσίας κατά του παράνομου εμπορίου ξυλείας· προτρέπει τις αρχές του Βιετνάμ να κατηγοριοποιήσουν αμέσως την ξυλεία από την Καμπότζη ως «υψηλού κινδύνου» και να διασφαλίσουν ότι τηρείται η νομοθεσία της Καμπότζης για τη συγκομιδή και την εξαγωγή ξυλείας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης· καλεί τις δύο χώρες να προωθήσουν και να βελτιώσουν τον διάλογο, τη διασυνοριακή συνεργασία, την ανταλλαγή εμπορικών δεδομένων και πληροφοριών για τους κινδύνους που σχετίζονται με το παράνομο εμπόριο ξυλείας και την αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία, και τις ενθαρρύνει να συμπεριλάβουν την ΕΕ στη διευκόλυνση του διαλόγου αυτού· ενθαρρύνει το Βιετνάμ και την Καμπότζη να ζητήσουν τη συνεργασία της Ιντερπόλ και να συνεργαστούν για την εφαρμογή αποτελεσματικών και μακροπρόθεσμων μέτρων για την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης παράνομης υλοτομίας και της διασυνοριακής παράνομης διακίνησης ξυλείας στο Βιετνάμ· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα στις εισαγωγές από άλλες προμηθεύτριες χώρες όπου υπάρχουν ή ενδέχεται να προκύψουν παρόμοιες ανησυχίες, ιδίως τις χώρες της Αφρικής, όπως η ΛΔΚ·

13.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η περιφερειακή διάσταση της παράνομης υλοτομίας και της μεταφοράς, μεταποίησης και εμπορίου παράνομης ξυλείας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη αυτή η περιφερειακή αυτή διάσταση στη διαδικασία αξιολόγησης της ΕΣΕΣ υπό τη μορφή εκτίμησης της σχέσης ανάμεσα στην ύπαρξη ασθενέστερων μηχανισμών επιβολής σε άλλες χώρες της περιοχής και στην αύξηση των εξαγωγών από τις χώρες αυτές στην ΕΕ·

14.  τονίζει ότι η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά στον δασικό τομέα επιταχύνουν την παράνομη υλοτομία και υποβάθμιση των δασών και τονίζει ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας FLEGT εξαρτάται επίσης από την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ να καταβάλει προσπάθειες για να σταματήσει την εκτεταμένη διαφθορά και να αντιμετωπίσει άλλους παράγοντες που τροφοδοτούν αυτό το λαθρεμπόριο, ιδίως σε σχέση με τις τελωνειακές, τις επαρχιακές και άλλες αρχές, πράγμα που θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή και επιβολή της ΕΣΕΣ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι το Βιετνάμ είναι απόλυτα προσηλωμένο στη διαδικασία της εν λόγω συμφωνίας· τονίζει την ανάγκη να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία στον δασικό τομέα, με τη διασφάλιση της δίωξης των παραβάσεων·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη έγκριση από την κυβέρνηση του Βιετνάμ ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ΕΣΕΣ και καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη, χρονικά προσδιορισμένη και μετρήσιμη προσέγγιση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος, από την 1η Ιανουαρίου 2019, του νέου νόμου για τα δάση, ο οποίος περιλαμβάνει απαγόρευση της εισαγωγής παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στο Βιετνάμ, και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να εφαρμόσουν την εν λόγω απαγόρευση και να εγκρίνουν ταχέως, εάν χρειαστεί, εκτελεστικά μέτρα, με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος έως ότου τεθεί σε λειτουργία το TLAS·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκαν στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ διατάξεις σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, οι οποίες προβαίνουν επίσης σε συσχετισμό με την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας κατά την εφαρμογή της ΣΕΣ και να παρακολουθεί στενά τις εμπορικές ροές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η πρόσθετη ελευθέρωση του εμπορίου δεν συνεπάγεται πρόσθετους κινδύνους παράνομου εμπορίου·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της ΕΣΕΣ από το Βιετνάμ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος ψηφίσματος, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες της κοινής επιτροπής εφαρμογής, προκειμένου να μπορέσει να ληφθεί μια τεκμηριωμένη απόφαση όταν προταθεί η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την έγκριση της αποδοχής των αδειών FLEGT· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης του κανονισμού σχετικά με τη χορήγηση αδειών FLEGT κατά την επόμενη περίοδο επανεξέτασης, ώστε να είναι σε θέση να αντιδρά γρήγορα σε περιπτώσεις σημαντικών παραβιάσεων των δεσμεύσεων της ΕΣΕΣ·

18.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον διάλογο και τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία στις μεγάλες χώρες εισαγωγής στην περιοχή και τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, και να δώσει περαιτέρω προτεραιότητα στην ανάγκη για διμερείς σχέσεις με τις εν λόγω χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σχέσεων, για συγκεκριμένες λύσεις για την παύση του παράνομου εμπορίου ξυλείας, με στόχο τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του ζητήματος· υποστηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων για εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις γειτονικές χώρες του Βιετνάμ μόλις πληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, και υπογραμμίζει τη σημασία των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης FLEGT (ΕΣΕΣ FLEGT) στο πλαίσιο των μελλοντικών μέσων ανάπτυξης και συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέσα για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του Βιετνάμ και άλλων χωρών που έχουν ήδη συνάψει ΕΣΕΣ με την ΕΕ·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ και του Βασιλείου της Καμπότζης.

(1) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 8.
(2) ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, σ. 6.
(10) Η ΕΣΕΣ καλύπτει όλα τα σημαντικά προϊόντα που εξάγονται στην ΕΕ, ιδίως τα πέντε υποχρεωτικά προϊόντα ξυλείας, όπως ορίζονται στον κανονισμό FLEGT του 2005 (κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, στρωτήρες σιδηροδρομικών γραμμών, κόντρα πλακέ και καπλαμάς) και περιλαμβάνει επίσης ορισμένα άλλα προϊόντα ξυλείας, όπως μόρια ξύλου, ξυλεία για παρκέτα, πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και ξύλινα έπιπλα. Η ΕΣΕΣ καλύπτει τις εξαγωγές προς όλες τις τρίτες χώρες, αν και, τουλάχιστον αρχικά, το καθεστώς αδειοδότησης ισχύει μόνο για τις εξαγωγές της ΕΕ.
(11) Σύμφωνα μα το άρθρο 2 στοιχείο ι) της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, ως «νόμιμα παραχθείσα ξυλεία» (στο εξής «νόμιμη ξυλεία») νοούνται τα προϊόντα ξυλείας που υλοτομούνται ή εισάγονται και παράγονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βιετνάμ, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και σε άλλες συναφείς διατάξεις της συμφωνίας και, στην περίπτωση της εισαγόμενης ξυλείας, νοούνται τα προϊόντα ξυλείας που υλοτομούνται και εξάγονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα V.
(12) Η ετοιμότητα του συστήματος TLAS για τη χορήγηση αδειών FLEGT θα αξιολογηθεί πρώτα από κοινού από την ΕΕ και το Βιετνάμ. Μόνον εάν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν ότι το σύστημα είναι επαρκώς ισχυρό θα μπορέσει να ξεκινήσει η αδειοδότηση.
(13) Άρθρο 13.8 παράγραφος 2 στοιχείο α): [κάθε μέρος] ενθαρρύνει την προώθηση του εμπορίου δασικών προϊόντων που προέρχονται από δάση των οποίων η διαχείριση ασκείται με βιώσιμο τρόπο και τα οποία υλοτομούνται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης· η ενθάρρυνση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο («FLEGT»).


Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))
P8_TA(2019)0142A8-0070/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10923/2018),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (ETS αριθ. 108) (CETS αριθ. 223),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0440/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0070/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.


Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις ***
PDF 112kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))
P8_TA(2019)0143A8-0080/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12527/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0436/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/348/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0080/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 121 της 8.5.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 2.


Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))
P8_TA(2019)0144A8-0168/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05083/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου (05880/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0022/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0168/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))
P8_TA(2019)0145A8-0025/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10219/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10221/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0135/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0025/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν
PDF 151kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))
P8_TA(2019)0146A8-0072/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (12183/1/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου (12288/2011),

–  έχοντας υπόψη το αίτημα έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 207, 209 και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C8‑0059/2015),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την περιοχή της Κεντρικής Ασίας, και ιδίως εκείνα της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1), της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(2), της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και αναθεώρηση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(3), της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν(4) και της 14ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία του 1999 για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου, που συνήφθη από το Συμβούλιο στις 27 Ιουλίου 2009 (5144/1999), και τις τακτικές συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής που συστάθηκε βάσει των εν λόγω συμφωνιών,

–  έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συνεννόησης για την ενέργεια, που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουρκμενιστάν τον Μάιο του 2008,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR), στα οποία το Τουρκμενιστάν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον ετήσιο διάλογο μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) με την επιστολή της προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 16 Δεκεμβρίου 2015, η οποία περιέχει τις πτυχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος εγγράφου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε η ΑΠ/ΥΕ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στις 5 Ιουλίου 2018, όπου σημείωνε την υποστήριξή της προς τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το Τουρκμενιστάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0072/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κεντρική Ασία είναι μια περιοχή στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται ολοένα και περισσότερο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το Τουρκμενιστάν μονογραφήθηκε το 1997 και υπεγράφη το 1998· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε, 14 κράτη μέλη από τα 15 αρχικά συμβαλλόμενα μέρη έχουν επικυρώσει τη ΣΕΣΣ (απομένει μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν κύρωσε την εν λόγω συμφωνία το 2004, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στη ΣΕΣΣ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά την υπογραφή της συμφωνίας υπόκειται σε χωριστό πρωτόκολλο και διαδικασία κύρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόλις κυρωθεί πλήρως, η ΣΕΣΣ θα συναφθεί για αρχική περίοδο δέκα ετών και, εν συνεχεία, θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, πράγμα που θα επιτρέπει στην ΕΕ να αποχωρήσει από τη συμφωνία, αν προκύψουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλες σοβαρές παραβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να τροποποιούν την ΣΕΣΣ, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήθηκε από το Συμβούλιο η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία (ΙΤΑ) με το Τουρκμενιστάν τον Απρίλιο του 2009, στο πλαίσιο μιας προαιρετικής, νομικά μη δεσμευτικής διαδικασίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) έχουν καθορίσει τα σημεία αναφοράς τους βάσει των οποίων θα πρέπει να μετράται η πρόοδος στο Τουρκμενιστάν και τα κριτήρια που θα επιτρέπουν την επιδίωξη περαιτέρω συνεργασίας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας και των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των αρχών της οικονομίας της αγοράς, που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ΙΤΑ (όπως ορίζονται τόσο στο άρθρο 1 της εν λόγω συμφωνίας όσο και στο άρθρο 2 της ΣΕΣΣ), θα πρέπει να παραμείνουν μακροπρόθεσμοι στόχοι για το Τουρκμενιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονομερής αναστολή της εφαρμογής είναι δυνατή σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη παραβιάσει τα εν λόγω στοιχεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις σκέψεις που διατυπώθηκαν στο σχέδιο σύστασης για τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου στη σύναψη της ΣΕΣΣ και του συνοδευτικού σχεδίου έκθεσης, της 8ης Μαΐου 2015, που περιείχε πρόταση ψηφίσματος, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία στις 24 Μαΐου 2016, έως ότου κρίνει ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, και αποφάσισε να ανοίξει την τρέχουσα ενδιάμεση διαδικασία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση σε ισχύ των δεικτών αναφοράς για την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν, όπως εκφράζεται από το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του, είναι ζωτικής σημασίας για μια βασισμένη σε αρχές και συνεπή πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τις σχέσεις με τη χώρα αυτή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν ενέκρινε το 2015 ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (NAPHR) για την περίοδο 2016-2020, το οποίο καταρτίστηκε με τη συνδρομή του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) το 2013·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν έχει υπογράψει διεθνείς συμφωνίες, όπως το Σύμφωνο ICCPR, το Σύμφωνο ICESCR και οι Συμβάσεις της ΔΟΕ·

1.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να ορίσουν επειγόντως τους ακόλουθους βραχυπρόθεσμους δείκτες αναφοράς για τη μέτρηση της σταθερής προόδου των κρατικών αρχών του Τουρκμενιστάν, βάσει των συστάσεων του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και της ΕΤΑΑ, και πριν από την εκ μέρους του έγκριση της ΣΕΣΣ:

  

Πολιτικό σύστημα, κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση

   i) σαφής διάκριση μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, μεταξύ άλλων προωθώντας και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική συμμετοχή του πληθυσμού στις κρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαβούλευσης με διεθνείς εμπειρογνώμονες όπως η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR), σχετικά με τη συμμόρφωση του Συντάγματος του Τουρκμενιστάν με αυτές τις δημοκρατικές αρχές, καθώς και απόδειξη της βούλησης των αρχών του Τουρκμενιστάν να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις για μεταρρύθμιση που προτείνουν αυτοί οι οργανισμοί·
   ii) άρση των περιορισμών στην καταχώρηση και λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων·
  

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

   iii) υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν στο NAPHR της για την περίοδο 2016-2020·
   iv) τερματισμός των μυστικών κρατήσεων και των αναγκαστικών εξαφανίσεων, της καταναγκαστικής εργασίας και των βασανιστηρίων και γνωστοποίηση της τύχης ή του σημείου εντοπισμού εξαφανισμένων προσώπων, ώστε να επιτραπεί στις οικογένειες να παραμένουν σε επαφή με τα υπό κράτηση πρόσωπα· αναγνώριση από τις αρχές της χώρας της ύπαρξης πολιτικών κρατουμένων και ανεμπόδιστη πρόσβαση διεθνών οργανισμών, περιλαμβανομένης της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, και ανεξάρτητων παρατηρητών στη χώρα·
   v) διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης σε διάφορες πηγές πληροφόρησης και, ιδίως, της δυνατότητας των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, περιλαμβανομένων των διεθνών υπηρεσιών ενημέρωσης, και να κατέχουν συσκευές τηλεπικοινωνιών, όπως οι ιδιωτικές δορυφορικές παραβολικές κεραίες ή οι οικονομικά προσιτές διαδικτυακές συνδέσεις·
   vi) τερματισμός στις διώξεις και στους εκφοβισμούς ανεξάρτητων δημοσιογράφων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζουν στη χώρα ή στο εξωτερικό, ή μελών των οικογενειών τους· εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·
   vii) άρση των εμποδίων επίσκεψης εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών και περιφερειακών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τις έχουν ζητήσει και εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις·
   viii) λήξη του άτυπου και αυθαίρετου συστήματος απαγορεύσεων ταξιδίου και διασφάλιση ότι εκείνοι στους οποίους έχει απορριφθεί η άδεια να εγκαταλείψουν τη χώρα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα·

2.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες μακροπρόθεσμες συστάσεις για σταθερή και αξιόπιστη πρόοδο:

  

Πολιτικό σύστημα, κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση

   i) σεβασμός των αρχών της πολιτικής πολυφωνίας και της δημοκρατικής λογοδοσίας, με πολιτικά κόμματα και οργανώσεις που λειτουργούν εύρυθμα και ελεύθερα από παρεμβάσεις·
   ii) συνέχιση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα, σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ, και σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, ιδίως στον δικαστικό και στον τομέα επιβολής του νόμου·
   iii) ισχυρές και αποτελεσματικές διασφαλίσεις κατά των περιπτώσεων σε υψηλό επίπεδο διαφθοράς, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίας ναρκωτικών·
   iv) πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγορεύσεως της παιδικής εργασίας·
  

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

   v) πλήρης σεβασμός για την ειρηνική και νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων·
   vi) γενική ελεύθερη κυκλοφορία, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί στενά και να εποπτεύει τις εξελίξεις στο Τουρκμενιστάν και την εφαρμογή όλων των μερών της ΣΕΣΣ, όταν αυτή τεθεί σε ισχύ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΑΠ/ΥΕ να εφαρμόσει και να δημοσιοποιήσει τον μηχανισμό παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ενημερώνεται δεόντως από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την εφαρμογή της ΣΕΣΣ, από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει, και ειδικότερα των στόχων της και της συμμόρφωσης με το άρθρο 2, ώστε να μπορεί να αντιδρά στις επιτόπιες εξελίξεις σε περίπτωση τεκμηριωμένων και αποδεδειγμένων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού για την αναστολή της ΣΕΣΣ σε περίπτωση που προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις, και εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για την επιστολή της ΑΠ/ΥΕ προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι εξής στόχοι:

   i) διασφάλιση της δέουσας ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ΣΕΣΣ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και της έγκαιρης ενημέρωσής του, κατόπιν αιτήματος, πριν και μετά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας, με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων εμπιστευτικότητας·
   ii) στενότερη αλληλεπίδραση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών για την προετοιμασία και την αναφορά των ετήσιων διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   iii) διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την κατάρτιση των επικαιροποιήσεων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά με το Τουρκμενιστάν·

4.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της ΑΠ/ΥΕ, του Νοεμβρίου του 2018, σχετικά με τη δημιουργία μιας πλήρους αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ασγκαμπάτ· τονίζει ότι η νέα αντιπροσωπεία θα πρέπει να αναπτύξει μια αμοιβαίως επωφελή στρατηγική συνεργασίας, προσαρμοσμένη στις συνθήκες και τις απαιτήσεις ανάπτυξης του Τουρκμενιστάν, να παρακολουθεί την κατάσταση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μεμονωμένων προβληματικών περιπτώσεων, να ξεκινήσει διάλογο με τους διάφορους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες της χώρας, να κάνει δυνατή την επιτόπια διπλωματία και να βελτιώσει τη διαχείριση και την εποπτεία των έργων που χρηματοδοτούνται από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ·

5.  δηλώνει συμπερασματικά ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει τη συγκατάθεσή του όταν κρίνει ότι οι συστάσεις που διατυπώνονται στις παραγράφους 1 και 3 έχουν αντιμετωπιστεί δεόντως από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την ΑΠ/ΥΕ και τις κρατικές αρχές του Τουρκμενιστάν·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να ζητήσει από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να παρέχουν τακτικά στο Κοινοβούλιο ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο Τουρκμενιστάν·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΑΠ/ΥΕ, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Τουρκμενιστάν.

(1) ΕΕ C 184 E της 6.8.2009, σ. 49.
(2) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.
(3) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 119.
(4) ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 20.
(5) ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σ. 107.


Εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο *
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))
P8_TA(2019)0147A8-0092/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13123/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0164/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0092/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) ***I
PDF 121kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))
P8_TA(2019)0148A8-0219/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0007),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0012/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0219/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2016)0002


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/884.)


Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) ***I
PDF 121kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN) (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))
P8_TA(2019)0149A8-0018/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0344),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0217/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0018/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726

P8_TC1-COD(2017)0144


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/816.)


Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I
PDF 401kWORD 121k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))
P8_TA(2019)0150A8-0079/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0440),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4, 166 παράγραφος 4 και 214 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0264/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0079/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014

P8_TC1-COD(2018)0230


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4, το άρθρο 166 παράγραφος 4 και το άρθρο 214 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη. [Τροπολογία 1]

(1α)   Δεδομένης της σημαντικής αύξησης των ανθρωπιστικών κρίσεων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά τον κόσμο και έχοντας ως στόχο την αύξηση της αλληλεγγύης και της προβολής της ανθρωπιστικής βοήθειας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. [Τροπολογία 2]

(1β)  Η ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται στις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, που είναι ενσωματωμένες στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχει μια αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με βάση τις ανάγκες, με στόχο την προστασία της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και την παροχή προστασίας σε ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. Η μείωση του κινδύνου καταστροφών και η ετοιμότητα μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και ανθεκτικότητας αποτελούν επίσης ουσιώδη στοιχεία της ανθρωπιστικής βοήθειας. [Τροπολογία 3]

(2)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 7ης Δεκεμβρίου 2016(6), η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση. [Τροπολογία 4]

(4)  Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η αλληλεγγύη αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή αυτή αναφέρεται επίσης στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα θεμέλια της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

(4α)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η αλληλεγγύη νοείται ως αίσθημα ευθύνης όλων έναντι όλων όσον αφορά τη δέσμευση για το κοινό καλό, που εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων χωρίς να αναμένεται αντάλλαγμα. [Τροπολογία 5]

(4β)   Η παροχή βοήθειας προς άτομα και κοινότητες εκτός της Ένωσης που έχουν πληγεί από καταστροφές ή που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε καταστροφές και έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας βασισμένης στις θεμελιώδεις αρχές της ουδετερότητας, του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας αποτελεί σημαντική έκφραση αλληλεγγύης. [Τροπολογία 6]

(4γ)   Οι συμμετέχοντες εθελοντές και οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζει η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. [Τροπολογία 7]

(4δ)  Χρειάζεται περαιτέρω καλλιέργεια της αλληλεγγύης προς τα θύματα κρίσεων και καταστροφών σε τρίτες χώρες και αύξηση τόσο του βαθμού ευαισθητοποίησης όσο και της προβολής της ανθρωπιστικής βοήθειας και του εθελοντισμού, γενικά ως δια βίου δραστηριότητας, μεταξύ των πολιτών της Ένωσης. [Τροπολογία 8]

(4ε)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο εσωτερικά όσο και μέσω εξωτερικών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 9]

(4στ)  Στα συμπεράσματά του, της 19ης Μαΐου 2017, σχετικά με την έμπρακτη αξιοποίηση της σχέσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, το Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω μιας καλύτερης σύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και για περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ των συμπληρωματικών προσεγγίσεων της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της πρόληψης των συγκρούσεων. [Τροπολογία 10]

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες, ουσιαστικές και χωρίς αποκλεισμούς ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, γνώση, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων, καθώς και τον πολυπολιτισμικό διάλογο. [Τροπολογία 11]

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν. Στόχος τους θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των εκκρεμών κοινωνικών αναγκών, η ενίσχυση της αλληλεγγύης και η συμβολή στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων να παρέχουν και της δημοκρατικής συμμετοχής. Θα πρέπει να προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,. Θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή, ανοικτό σε όλους και υγιή τρόπο. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τα ευρωπαϊκά δίκτυα τα εξειδικευμένα σε επείγοντα κοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να καθοριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες και να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης και θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμεύσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, χωρίς να τις αντικαθιστούν. [Τροπολογία 12]

(7)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας(7) και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ(8). Επίσης, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων με προγράμματα όπως οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk και άλλες συναφείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των δικτύων που εκπροσωπούν νέους και εθελοντές. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης όπως εκείνων του εθελοντισμού, μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και μεταξύ των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση προκειμένου να ενισχυθεί και να εμπλουτισθεί εκατέρωθεν ο αντίκτυπος και τα οφέλη των προγραμμάτων αυτών και να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι ορθές πρακτικές. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους νέους ίση πρόσβαση στις εθνικές δραστηριότητες αλληλεγγύης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαμορφώσει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με άλλα ενωσιακά προγράμματα και άλλες πηγές χρηματοδότησης και ως προς τις μεταξύ των συνέργειες. [Τροπολογία 13]

(8)  Όσον αφορά την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης, τόσο οι διασυνοριακές δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσο και οι δραστηριότητες εθελοντισμού που συνεχίζουν να υποστηρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμες με τις αντίστοιχες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

(8α)  Η πιστοποίηση των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, πραγματοποιούμενη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014, δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο του προγράμματος και θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ισοδυναμία της κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από το 2021 και μετά. [Τροπολογία 14]

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες άτυπης και μη τυπικής μάθησης ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες. Θα πρέπει επιπλέον να συμβάλλει στην ενίσχυση κοινοτήτων και στην υποστήριξη υφιστάμενων φορέων που υλοποιούν δράσεις αλληλεγγύης. [Τροπολογία 15]

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να αποβαίνουν προς όφελος των κοινοτήτων και ενώ, ταυτόχρονα, θα προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει. Θα πρέπει να είναι δυνατό για τις δραστηριότητες αυτές να λάβουν τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος, η κοινωνική ένταξη, η ένταξη ατόμων με αναπηρία, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, ο πολιτισμός, συμπεριλαμβανομένης της πολιτισμικής κληρονομιάς, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, με έμφαση στην υπέρβαση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης. [Τροπολογία 16]

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, τη δημοκρατική συμμετοχή και την απασχολησιμότητα των νέων. Ο εθελοντισμός θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού και οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. [Τροπολογία 17]

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους με εύκολη πρόσβαση θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τον εθελοντισμό, τόσο από οικονομική όσο και από οργανωτική άποψη. Η πρακτική άσκηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε υποκατάσταση της απασχόλησης. Οι αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν κίνητρο για τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων και νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη και που υπό άλλες συνθήκες θα τους ήταν απροσπέλαστες και, ταυτόχρονα, μπορούν να προσδίδουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες συμβολής στην αντιμετώπιση εκκρεμών βασικών κοινωνικών προκλήσεων και στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση(9) και μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της απασχολησιμότητας των νέων, στοιχείο που έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη της βιώσιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει πάντα να αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί ή απασχολεί τον συμμετέχοντα. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, και θα πρέπει να τηρεί τις αρχές που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση(10). Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να βασίζονται σε σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις της συμμετέχουσας χώρας όπου πραγματοποιείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη σε συμμετέχοντες φορείς που παρέχουν θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με γνώμονα τη διαμεσολάβηση μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή προετοιμασία, εκπαίδευση στο πλαίσιο της απασχόλησης και υποστήριξη μετά το πέρας της απασχόλησης σε σχέση με τη συμμετοχή του συμμετέχοντος. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας είναι δυνατόν να διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης καθώς και από τις οργανώσεις μέλη του EURES, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 18]

(12α)  Απαιτούνται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας ανοικτές στην συμμετοχή όλων των νέων και δη εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες, νέων με μειονεκτήματα κοινωνικής ή πολιτισμικής φύσης, μεταναστών και κατοίκων απομονωμένων αγροτικών περιοχών και εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης. [Τροπολογία 19]

(13)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στα κοινά μας προβλήματα μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, καθώς και για την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν και να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, είτε ως εθελοντές και ασκούμενοι, είτε ως εργαζόμενοι ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει ουσιαστικά να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στην οποία οι νέοι θα έχουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνητρο για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. [Τροπολογία 20]

(13α)  Οι εθελοντές μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει θεμελιωμένη σε ανάγκες και πιστή σε αρχές ανθρωπιστική βοήθεια και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας όταν έχουν επιλεγεί, εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για την αποστολή τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να βοηθήσουν εκείνους που έχουν ανάγκη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να υπολογίζουν σε επαρκή επιτόπια στήριξη και επίβλεψη. Τούτο σημαίνει ότι υψηλής κατάρτισης και μεγάλης εμπειρίας εκπαιδευτές ή καθοδηγητές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο επί τόπου, τόσο με τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής δράσης, όσο και με την υποστήριξη των εθελοντών. [Τροπολογία 21]

(14)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν δραστηριότητες υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής χρήσιμων βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και στη συγκέντρωση των εμπεριστατωμένων και ουσιαστικών απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η συγκέντρωση των απόψεων θα πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, ώστε να αξιολογείται καλύτερα η εκπλήρωσή τους. [Τροπολογία 22]

(14α)  Η μέριμνα για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί αυξημένη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση και μεγαλύτερη προβολή των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών (συμπεριλαμβανομένης μιας ετήσιας Ημέρας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) και δυναμικής χρήσης των μέσων επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου, τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και οργανώσεων. [Τροπολογία 23]

(15)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας και του υπό επίτευξη στόχου της συμμετοχικότητας των δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής επαρκούς επιγραμμικής και μη κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, αξιοπρεπούς στέγασης, ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής απλοποιημένων διοικητικών διαδικασιών υποστήριξης και υποστήριξης τόσο πριν όσο και μετά τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα μέτρα υποστήριξης θα πρέπει να διαμορφώνονται και να παρέχονται σε συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αξιοποιείται η εμπειρία τους στον τομέα. Η ασφάλεια των εθελοντών συμμετεχόντων καθώς και των προβλεπόμενων δικαιούχων εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία. και οι εθελοντές . Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούν την «αρχή του μη βλάπτειν». Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άμεση επαφή με παιδιά θα πρέπει να διέπονται από την αρχή του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» και θα πρέπει να συνεπάγονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, τη διενέργεια ελέγχου του ιστορικού του συμμετέχοντα ή άλλες ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών. [Τροπολογία 24]

(15α)   Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (2017) και σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να προάγουν και να υποστηρίζουν τη μετάβαση των ευάλωτων ατόμων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά, από την ιδρυματοποίηση στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα θα πρέπει να μην στηρίζει μέτρα ή πρωτοβουλίες που υποσκάπτουν τη δέσμευση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης ή οποιασδήποτε εν δυνάμει επιβλαβούς τοποθέτησης για παιδιά ή άτομα με αναπηρία. [Τροπολογία 25]

(15β)   Οι αρχές της Ένωσης για ίσες ευκαιρίες και για μη εφαρμογή διακρίσεων θα πρέπει να τηρούνται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της ταυτοποίησης και της επιλογής των συμμετεχόντων και των οργανισμών. [Τροπολογία 26]

(16)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(12). Για να εξασφαλιστεί ότι στους εγγεγραμμένους υποψηφίους προσφέρονται κατάλληλες δραστηριότητες αλληλεγγύης, τα μαθησιακά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης θα πρέπει να τίθενται στη διάθεσή τους πριν επιλέξουν να συμμετάσχουν. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση αποτελεσματικών μέσων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, όπως το Youthpass και το Europass, κατά περίπτωση. [Τροπολογία 27]

(16α)  Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να προτρέπουν τους νέους εθελοντές να γίνονται πρεσβευτές του προγράμματος για να μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω δικτύων νέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων. Πρώην εθελοντές ή πρεσβευτές μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση των μελλοντικών υποψηφίων. [Τροπολογία 28]

(17)  Με το σήμα ποιότητας θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης, καθώς και προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ως προς τα πρότυπα ασφαλείας, στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων των πριν και των μετά τη δραστηριότητα. Η απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, αλλά δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τα σήματα ποιότητας θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας αλληλεγγύης. [Τροπολογία 29]

(18)  Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να θεσπιστούν χωριστά σήματα ποιότητας για τον εθελοντισμό σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, για τον εθελοντισμό προς υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και για θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας, τα οποία θα πρέπει να διαφέρουν επίσης αναλόγως της αποστολής του συμμετέχοντος φορέα. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί τακτικά και θα πρέπει να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του. Η διοικητική διαδικασία θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο για να μην αποθαρρύνονται οι μικρότερες οργανώσεις. [Τροπολογία 30]

(19)  Οντότητα που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με σκοπό την παροχή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει, ως προϋπόθεση, να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τη χρηματοδοτική στήριξη έργων αλληλεγγύης για λογαριασμό άτυπης ομάδας συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

(19α)   Κατά γενικό κανόνα, οι αιτήσεις επιχορήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο συμμετέχων φορέας. Αιτήσεις επιχορήγησης για δραστηριότητες αλληλεγγύης που διοργανώνονται από πανευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, για δραστηριότητες ομάδων εθελοντισμού σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για δραστηριότητες αλληλεγγύης προς υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες θα πρέπει να υποβάλλονται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) που ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής(13). [Τροπολογία 31]

(20)  Οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν να επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως οργανωτές, θα εκτελούν δραστηριότητες που αφορούν την υποδοχή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αλληλεγγύης, καθώς και της συλλογής απόψεων μετά τη δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση. Λειτουργώντας υποστηρικτικά, θα εκτελούν δραστηριότητες σε σχέση με την αποστολή και την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και καθοδήγησης των συμμετεχόντων σε τοπικές οργανώσεις μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες για περισσότερες εμπειρίες αλληλεγγύης. Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους εθελοντές να γίνουν πρεσβευτές του προγράμματος και να ανταλλάξουν προσωπικές εμπειρίες μέσω δικτύων νέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν στους εθελοντές υποστήριξη. [Τροπολογία 32]

(20α)  Προκειμένου να υποστηριχθούν δραστηριότητες αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες ή διεθνείς οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές ή κερδοσκοπικές, και θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν οργανώσεις νέων, θρησκευτικά ιδρύματα και φιλανθρωπικά ιδρύματα, μη ομολογιακές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ ή άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει χρηματοδότηση μόνο για να καλύπτει το μη κερδοσκοπικό κομμάτι των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων φορέων. [Τροπολογία 33]

(21)  Θα πρέπει να διευκολύνεται η κλιμάκωση των έργων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να παρέχεται ακριβής και διαρκώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες αυτές. Θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθούνται οι φορείς υλοποίησης έργων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην υποβολή αίτησης επιχορήγησης ή στην ανάπτυξη συνεργειών, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό. [Τροπολογία 34]

(22)  Τα κέντρα πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να επικουρούν τους φορείς υλοποίησης, τους συμμετέχοντες φορείς και τους νέους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση του προσδιορισμού και της επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των εν λόγω δραστηριοτήτων και μέσω της έκδοσης πιστοποιητικών Youthpass.

(23)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη, ακώλυτη και εύχρηστη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να παρέχεται, σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14). Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη πριν και μετά τη δραστηριότητα, τους μηχανισμούς άμεσης ανατροφοδότησης και αξιολόγησης, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον. Ενώ το σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης παρέχει το πλεονέκτημα της ολοκληρωμένης πρόσβασης σε διάφορες δραστηριότητες, τα άτομα μπορεί να αντιμετωπίσουν φυσικά, κοινωνικά και άλλα εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Προκειμένου να εξαλειφθούν αυτά τα εμπόδια, οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. [Τροπολογία 35]

(24)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας(15), το οποίο παρέχει ειδικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και υλοποιείται στα κράτη μέλη και σε άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας. Παρέχει στις δημόσιες διοικήσεις 47 συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων διαλειτουργικότητας που αναλαμβάνουν, τη σύναψη σχέσεων μεταξύ οργανισμών, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν τις διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες και τη μέριμνα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι με την ισχύουσα και τη νέα νομοθεσία δεν διακυβεύονται οι προσπάθειες διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζει η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102. [Τροπολογία 36]

(24α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας εφαρμογής και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά με τους βασικούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων φορέων, για την εφαρμογή του προγράμματος. [Τροπολογία 37]

(24β)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η ομαλή λειτουργία του προγράμματος και η έγκαιρη ανάπτυξη των δράσεων του προγράμματος, είναι ουσιώδους σημασίας να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προσφορές στους εγγεγραμμένους υποψήφιους θα γίνονται μέσα σε εύλογο και σχετικά προβλέψιμο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες και τακτικές ενημερώσεις σχετικά με διαθέσιμες τοποθετήσεις και οργανισμούς ενεργά αναμεμιγμένους θα πρέπει, επομένως, να αποστέλλονται στους εγγεγραμμένους υποψήφιους προκειμένου να τονώνεται η εμπλοκή τους στο πρόγραμμα μετά την εγγραφή τους και προκειμένου να τους δίνεται επίσης η ευκαιρία να επικοινωνούν απευθείας με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. [Τροπολογία 38]

(25)  Ο κανονισμός [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός](16) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις.

(26)  Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(18), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(19), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την EPPO και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(27)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών και για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(27α)   Οι ενωσιακές αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη εισαγωγής διακρίσεων ορίζουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι επί μακρόν διαμένοντες κάθε κοινωνικής προέλευσης και ηλικίας θα πρέπει να μπορούν να δρουν ως ενεργοί πολίτες. Δεδομένων των ιδιαίτερων προκλήσεων που χαρακτηρίζουν το πεδίο της ανθρωπιστικής δράσης, οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να καλύπτουν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα ανθρώπινων τύπων και γενεών, με δεξιότητες χρήσιμες για την επιτυχή διεξαγωγή τέτοιων ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. [Τροπολογία 39]

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών και ιδίως όσων διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, κατά τα οριζόμενα με λεπτομερέστερο τρόπο στη στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία, η οποία έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα, με τις δέουσες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και εξατομικευμένης καθοδήγησης, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Για τον σκοπό αυτό, οι νέοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει, χωρίς αυτό να αναιρεί τη δυνατότητα συμμετοχής είτε πλήρους απασχόλησης, είτε σε χώρα άλλη από τη χώρα διαμονής, να έχουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής είτε μερικής απασχόλησης είτε στη χώρα διαμονής, ενώ θα πρέπει να επωφελούνται και από άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό θα πρέπει να επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 40]

(28α)  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στην ικανότητα των εταίρων φορέων υποδοχής σε τρίτες χώρες και στην ανάγκη να ενσωματωθούν οι δραστηριότητες των εθελοντών εντός του τοπικού πλαισίου και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των εθελοντών με τους τοπικούς ανθρωπιστικούς φορείς, την κοινότητα υποδοχής και την κοινωνία των πολιτών. [Τροπολογία 41]

(29)  Αποτυπώνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης του 25 % τουλάχιστον των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν το κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και ετήσιου στόχου 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Συναφείς δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής και της εφαρμογής του προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και επανεξετάσεων. [Τροπολογία 42]

(30)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για την περίοδο 2021-2027 χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού(21).

(30α)  Επαρκές τμήμα του προϋπολογισμού θα πρέπει να αφιερωθεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και στην ανάπτυξη δικτύων για τη νεολαία. [Τροπολογία 43]

(31)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών.

(32)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεργασίας που καθιερώνεται δυνάμει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την εφαρμογή προγραμμάτων της Ένωσης με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η πλήρης συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στις ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη συμμετοχή της οικείας τρίτης χώρας στο πρόγραμμα. Πλήρης συμμετοχή συνεπάγεται, επίσης, την υποχρέωση σύστασης εθνικού οργανισμού και διαχείρισης ορισμένων από τις δράσεις του προγράμματος σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Πρόσωπα και οντότητες από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από την Επιτροπή.

(33)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να παρέχουν οι συμμετέχουσες χώρες και άλλα ενωσιακά προγράμματα πρόσθετη χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(34)  Δυνάμει του [άρθρου 88 της νέας απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)](22), τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η οικεία υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(35)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»(23), το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης προβολής. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά. [Τροπολογία 44]

(36)  Σύμφωνα με τον Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σε ορίζοντα επταετίας, είναι απαραίτητο να προβλέπεται επαρκής ευελιξία που θα επιτρέπει στο πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες αντικειμενικές συνθήκες και πολιτικές προτεραιότητες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Τούτου δοθέντος, ο παρών κανονισμός δεν ορίζει με λεπτομέρειες τον τρόπο σχεδιασμού των δράσεων, ούτε προδικάζει πολιτικές προτεραιότητες ή αντίστοιχες δημοσιονομικές προτεραιότητες για την επόμενη επταετία. Αντ' αυτού, θα πρέπει οι δευτερογενείς πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των ειδικών δράσεων που θα υλοποιηθούν μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, να καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24) (δημοσιονομικό κανονισμό) της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Για τη διασφάλιση της ίσης συμμετοχής στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όταν βρίσκεται η Επιτροπή στη φάση της προπαρασκευής και της εκπόνησης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διεξάγει τις αρμόζουσες διαβουλεύσεις σε προκαταρκτικό στάδιο, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 45]

(37)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, είναι ανάγκη να αξιολογείται το παρόν πρόγραμμα βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες, οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος στην πράξη.

(38)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθηθεί με δυναμικά μέσα επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό δυνητικών υποψηφίων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τις να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, στις ιστοσελίδες της Ένωσης, στα προγράμματα της Ένωσης που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και θα πρέπει, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης να επιστρατεύουν την στήριξη και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων. [Τροπολογία 46]

(39)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργαστούν στενά, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης, καθώς και σε συγκεκριμένες υποδομές εθελοντισμού και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως κέντρα εθελοντισμού. [Τροπολογία 47]

(40)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην απρόσκοπτη κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τον γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 48]

(41)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα θα πρέπει να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τις υφιστάμενες ρυθμίσεις διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να ανατίθεται σε υφιστάμενες δομές, δηλ. στην Επιτροπή και στους εθνικούς οργανισμούς που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus]. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων φορέων, σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(42)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η βελτιστοποίηση του κόστους και η ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον φορέα που ορίζεται για τις δράσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus]. [Τροπολογία 49]

(43)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής και άλλων νομικών δυσκολιών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση των νέων στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(25), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής. [Τροπολογία 50]

(44)  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η υλοποίηση του προγράμματος και η αξιολόγηση συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και με τον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή κατά τρόπο που συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

(45)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(26). [Τροπολογία 51]

(46)  Προκειμένου να απλουστευθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τις δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

(47)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(27), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Προκειμένου να επανεξεταστούν και/ή να συμπληρωθούν οι δείκτες επιδόσεων του προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους να έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(48)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(28). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του δικαιώματος της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και την προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 52]

(49)  Οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, καθορίζοντας, ιδίως, τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν τον έλεγχο της ευθύνης των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(50)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(51)  Ο [κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης] θα πρέπει να καταργηθεί με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(52)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: υψηλής ποιότητας, ανοικτή σε όλους και επαρκώς χρηματοδοτούμενη προσωρινή δραστηριότητα που αναζητεί απαντήσεις σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις προς όφελος μιας κοινότητας ή της κοινωνίας στο σύνολό της και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου αλληλεγγύης και δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, καθώς και των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· [Τροπολογία 53]

2)  «εγγεγραμμένος υποψήφιος»: άτομο ηλικίας μεταξύ 17 και 30 ετών που διαμένει νομίμως σε συμμετέχουσα χώρα και έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε δραστηριότητα αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη σε τέτοιες δραστηριότητες· [Τροπολογία 54]

3)  «συμμετέχων»: άτομο ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών που διαμένει νομίμως σε συμμετέχουσα χώρα και έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και συμμετέχει σε δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· [Τροπολογία 55]

4)  «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους υγείας ή για λόγους όπως η άνθρωποι που έχουν ανάγκη πρόσθετη υποστήριξη λόγω διαφόρων εμποδίων που οφείλονται, για παράδειγμα, σε αναπηρία, προβλήματα υγείας, και οι μαθησιακές δυσκολίες, στο γεγονός ότι μετανάστευσαν, σε πολιτισμικές διαφορές, στην οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων από περιθωριοποιημένες κοινότητες ή ανθρώπων που διατρέχουν τον κίνδυνο διακρίσεων για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· [Τροπολογία 56]

5)  «συμμετέχων φορέας»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, μη κερδοσκοπική ή κερδοσκοπική, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, στην οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, σε ρόλο οργανωτή, ή/και ρόλο υποστήριξης, που διασφαλίζει ότι η εν λόγω οντότητα είναι σε θέση να υλοποιεί τις δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος· [Τροπολογία 57]

6)  «εθελοντισμός»: προαιρετική δραστηριότητα αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα ως εθελοντική και μη αμειβόμενη δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην άσκηση δραστηριότητας κοινωφελούς χαρακτήρα που συμβάλλει στην επιδίωξη της δημόσιας ευημερίας και στην οποία επιδίδεται ένας συμμετέχων στον ελεύθερο χρόνο του και με την ελεύθερη βούλησή του, χωρίς δικαίωμα αμοιβής, για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών· [Τροπολογία 58]

7)  «πρακτική άσκηση»: αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης με τη μορφή πρακτικής άσκησης εντός συμμετέχοντα φορέα, διάρκειας δύο τριών έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η οποία περιλαμβάνει γνωστική-εκπαιδευτική παράμετρο για την απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων και πείρας· [Τροπολογία 59]

8)  «θέση εργασίας»: αξιοπρεπώς αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας 2 τριών έως 12 μηνών, η οποία περιλαμβάνει γνωστική-εκπαιδευτική παράμετρο, βασίζεται σε γραπτή συμφωνία, και παρέχεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, χωρίς να αντικαθιστά ή υποκαθιστά υπαρκτή ευκαιρία απασχόλησης· [Τροπολογία 60]

9)  «έργο αλληλεγγύης»: μη αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης εντός της χώρας ή διασυνοριακή, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών, που υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων τους, παρέχοντας ταυτόχρονα σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· [Τροπολογία 61]

10)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται βάσει διαφόρων συγκεκριμένων απαιτήσεων αναλόγως του είδους της παρεχόμενης δραστηριότητας αλληλεγγύης, σε συμμετέχοντα φορέα που επιθυμεί να προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή και/ή σε ρόλο υποστήριξης, η οποία πιστοποιεί ότι ο φορέας είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του προγράμματος· [Τροπολογία 62]

11)  «Κέντρα πόρων Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: τα πρόσθετα καθήκοντα που εκτελούν οι ορισθέντες εθνικοί οργανισμοί με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της ποιότητας των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης στις οποίες συμμετέχουν·

12)  «μέσα της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση»: μέσα που βοηθούν τους ενδιαφερομένους να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και, κατά περίπτωση, να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε ολόκληρη την Ένωση. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν, μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους, πιστοποιητικό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, όπως το Youthpass ή το Europass·

13)  «δραστηριότητα ανθρωπιστικής βοήθειας»: δραστηριότητα που στηρίζει επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες για την παροχή έκτακτης βοήθειας με βάση τις ανάγκες, οι οποίες αποβλέπουν στη διάσωση της ζωής, στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε περιπτώσεις ανθρωπογενών κρίσεων ή φυσικών καταστροφών, και οι οποίες περιλαμβάνουν επιχειρήσεις παροχής βοήθειας, ανακούφισης και προστασίας κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών κρίσεων ή αμέσως μετά από αυτές, μέτρα στήριξης για να διασφαλίζεται η πρόσβαση στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη και για να διευκολύνεται η απρόσκοπτη ροή της βοήθειας, καθώς και δράσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και στη μείωση των κινδύνων καταστροφών, τη διασύνδεση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης, καθώς και τη συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων και ανάκαμψης από αυτές·

14)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ένωσης·

15)  «συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τρίτη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος συμφωνίας με την Ένωση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και πληροί όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα κράτη μέλη·

16)  «τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα»: τρίτη χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα αλλά της οποίας οι νομικές οντότητες μπορούν κατ’ εξαίρεση να επωφεληθούν από το πρόγραμμα σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προς το συμφέρον της Ένωσης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της αλληλεγγύης ως αξίας, κυρίως μέσω του εθελοντισμού, η ενίσχυση της συμμετοχής μιας γενιάς νέων με μεγαλύτερη έφεση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης, και της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου πολίτη στην Ένωση και εκτός αυτής, στην υποστήριξη κοινοτήτων και στην πρακτική αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. [Τροπολογία 63]

2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες και ανοικτές σε όλους ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις ικανότητές τους για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτισμική και επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς και διευκολύνοντας τη συνεχιζόμενη συμμετοχή τους ως ενεργών πολιτών, την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. [Τροπολογία 64]

2α.  Στις απόψεις και εντυπώσεις συμμετεχόντων και συμμετεχόντων οργανισμών περιλαμβάνεται επίσης αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων του προγράμματος. [Τροπολογία 65]

3.  Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσα από τους ακόλουθους δύο άξονες δράσης:

α)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 και σε προσπάθειες επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης· [Τροπολογία 66]

β)  συμμετοχή των νέων και ανθρώπων με εμπειρία σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια (Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, και δράσεις εντός και εκτός της Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων υποδοχής όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11. [Τροπολογία 67]

3α.   Οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αντίστοιχες πολιτικές προτεραιότητες των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω των δραστηριοτήτων που υπάγονται στους αναφερόμενους στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου άξονες διευκρινίζονται λεπτομερώς στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που θα εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 18. [Τροπολογία 68]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 4

Δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

1.  Το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων:

α)  εθελοντισμός, όπως αναφέρεται στα άρθρα 7 και 11·

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, οι οποίες θα είναι υψηλής ποιότητας· [Τροπολογία 69]

γ)  έργα αλληλεγγύης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9·

δ)  δραστηριότητες δικτύωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5·

ε)  μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.

2.  Το πρόγραμμα στηρίζει τις δραστηριότητες αλληλεγγύης που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα μέσω:

α)  του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα και συνεργασία·

β)  της ικανότητάς τους να είναι συμπληρωματικές άλλων προγραμμάτων και πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·

γ)  της ευρωπαϊκής τους διάστασης σχετικά με τα θέματα, τους στόχους, τις προσεγγίσεις, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλες πτυχές των εν λόγω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης·

δ)  της προσέγγισής τους στη του ανοικτού τους χαρακτήρα και της ουσιαστικής ικανότητάς τους να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες· [Τροπολογία 70]

ε)  της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

2α.   Στα ετήσια προγράμματα εργασιών που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 περιλαμβάνεται κατάλογος με δραστηριότητες που είναι ενδεχομένως επιβλαβείς για συμμετέχοντες, δικαιούχους και κοινωνία, ή ακατάλληλες για ορισμένους συμμετέχοντες και οι οποίες είτε δεν θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, είτε προϋποθέτουν ειδική εκπαίδευση, ελέγχους ιστορικού ή άλλα μέτρα. [Τροπολογία 71]

3.  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης υλοποιούνται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται για κάθε είδους δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5, 7, 8, 9 και 11, καθώς και σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια στις συμμετέχουσες χώρες.

4.  Οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στη νομοθεσία της Ένωσης θεωρείται ότι περιλαμβάνουν δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο τόσο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 όσο και του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Δράσεις κοινές και για τους δύο άξονες

1.  Οι δραστηριότητες δικτύωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), αποσκοπούν στα ακόλουθα:

α)  ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων στην προσφορά καλής υψηλής ποιότητας, εύκολης πρόσβασης και επαρκούς χρηματοδότησης έργων για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· [Τροπολογία 72]

β)  προσέλκυση νεοεισερχομένων, τόσο νέων ανθρώπων, όσο και ατόμων με ορισμένη πείρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, καθώς και συμμετεχόντων φορέων· [Τροπολογία 73]

βα)  διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις προσφερόμενες δραστηριότητες· [Τροπολογία 74]

γ)  παροχή δυνατότητας ανατροφοδότησης έκφρασης απόψεων και εντυπώσεων σχετικά με δραστηριότητες αλληλεγγύης καθώς και προβολής του προγράμματος με την ιδιότητα του «πρεσβευτή» και [Τροπολογία 75]

δ)  συμβολή στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ισχυροποίηση της αίσθησης του ανήκειν μεταξύ των ατόμων και των φορέων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και, ως εκ τούτου, ενίσχυση του ευρύτερου θετικού του αντίκτυπου.

2.  Τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) περιλαμβάνουν:

α)  μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης ή της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της γλωσσικής υποστήριξης, της συμπληρωματικής ασφάλισης, της στήριξης πριν ή μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης και της περαιτέρω αξιοποίησης του Youthpass, που προσδιορίζει και τεκμηριώνει τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης για τους συμμετέχοντες, καθώς και της ανάπτυξης ικανότητας και διοικητικής στήριξης για τους συμμετέχοντες φορείς·

αα)  μέτρα για την προστασία των δικαιούχων των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, στα οποία περιλαμβάνονται η στοχευμένη κατάρτιση όσων συμμετεχόντων εργαστούν σε δράσεις αλληλεγγύης με ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και οι έλεγχοι ιστορικού των συμμετεχόντων που θα δουλέψουν με παιδιά· [Τροπολογία 76]

αβ)   μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών και δη για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων με λιγότερες ευκαιρίες, όπως κατάλληλες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και εξατομικευμένη υποστήριξη· [Τροπολογία 77]

αγ)  μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της διοικητικής στήριξης για τους συμμετέχοντες φορείς· [Τροπολογία 78]

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση σήματος των σημάτων ποιότητας για φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· [Τροπολογία 79]

γ)  τις δραστηριότητες των κέντρων πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό την υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση της επικύρωσης των αποτελεσμάτων τους·

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της μιας προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης τουλάχιστον και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων που οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102· [Τροπολογία 80]

δα)   μέτρα ενθάρρυνσης των κοινωνικών επιχειρήσεων για να στηρίζουν τις δραστηριότητες του προγράμματος ή για να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος· [Τροπολογία 81]

δβ)   την διαμόρφωση μιας σαφούς και αναλυτικής διαδικασίας που θα απευθύνεται σε συμμετέχοντες και φορείς και θα καθορίζει τα στάδια και τις προθεσμίες για όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. [Τροπολογία 82]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Άρθρο 6

Σκοπός και είδος των δράσεων

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων» συμβάλλουν, ιδίως, στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, απαντώντας ταυτόχρονα σε κοινωνικές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. [Τροπολογία 83]

2.  Ο άξονας αυτός υποστηρίζει δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), με τους ακόλουθους τρόπους:

α)  εθελοντισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7·

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, οι οποίες θα είναι υψηλής ποιότητας· [Τροπολογία 84]

γ)  έργα αλληλεγγύης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9·

δ)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στον εν λόγω άξονα, σύμφωνα με το άρθρο 5·

ε)  μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 7

Εθελοντισμός σε δραστηριότητες αλληλεγγύης

1.  Ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης στέρεη εκπαιδευτική και γνωστική διάσταση και προσφέρει κατάρτιση, επιγραμμική και μη, ειδικά διαμορφωμένη για την εκάστοτε δραστηριότητα, η οποία λαμβάνει χώρα πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, επιδιώκει αδιαμφισβήτητες επιδράσεις σε ταυτοποιημένες ανάγκες της κοινότητας, δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την εργασία, δεν εξομοιώνεται με την απασχόληση και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου. Αυτού του είδους η συμφωνία διασφαλίζει την επαρκή νομική, κοινωνική και οικονομική προστασία του συμμετέχοντος. [Τροπολογία 85]

2.  Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί πραγματοποιείται κατά κανόνα σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακός). Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ή στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (εγχώριος) αλλά τότε είναι ανοικτός μόνο στη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες· συνεχίζει όμως να περιλαμβάνει τη συμμετοχή συμμετεχόντων που διαμένουν σε χώρα άλλη από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 8

Πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας

1.  Η πρακτική άσκηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), αμείβεται και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης που συνάπτεται στην αρχή της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, και λαμβανομένων. Στη συμφωνία πρακτικής άσκησης αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι συνθήκες εργασίας, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η αμοιβή που θα λάβει ο συμμετέχων και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών και λαμβάνονται υπόψη των αρχών οι αρχές του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση (2014/C 88/01). Η πρακτική άσκηση δεν υποκαθιστά την εργασία. [Τροπολογία 87]

2.  Η θέση εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), βασίζεται σε γραπτή σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης όπως καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο ή/και στις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις της συμμετέχουσας χώρας όπου εκτελείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους συμμετέχοντες φορείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, σε περιπτώσεις που η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης υπερβαίνει τους 12 μήνες. [Τροπολογία 88]

3.  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης στέρεο εκπαιδευτικό και γνωστικό κομμάτι, πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, προκειμένου να βοηθήσουν τον συμμετέχοντα να αποκτήσει σχετική πείρα με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσιμων για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, καθώς και για την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη. [Τροπολογία 89]

4.  Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακή). Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν ή στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (εγχώρια) αλλά τότε είναι ανοικτές μόνο στη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες· συνεχίζουν όμως να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή συμμετεχόντων που διαμένουν σε χώρα άλλη από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα. [Τροπολογία 90]

4α.   Διατίθενται επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση αξιοπρεπούς στέγασης ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή ατόμων με αναπηρία, επί ίσοις όροις με τους άλλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ(29). [Τροπολογία 91]

Άρθρο 9

Έργα αλληλεγγύης

Τα έργα αλληλεγγύης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δεν υποκαθιστούν την πρακτική άσκηση και/ή την απασχόληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Σκοπός και είδος των δράσεων

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε συνθήκες φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και της ανθεκτικότητας ευάλωτων κοινοτήτων ή κοινοτήτων που είναι ευάλωτες, εύθραυστες ή πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και στη διευκόλυνση της μετάβασης από την ανθρωπιστική αντίδραση προς μια πιο μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. [Τροπολογία 92]

2.  Οι δράσεις που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο διεξάγονται διεκπεραιώνονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και προωθούν τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως υπενθύμιση της αταλάντευτης δέσμευσης της Ένωσης υπέρ μιας προσέγγισης βασισμένης στις ανάγκες, χωρίς διακρίσεις είτε μεταξύ, είτε στους κόλπους πληθυσμών που έχουν πληγεί και σε πνεύμα σεβασμού του διεθνούς δικαίου. [Τροπολογία 93]

2α.  Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης χορηγείται σε περιστάσεις υπό τις οποίες ενδέχεται να δραστηριοποιούνται και άλλοι μηχανισμοί σχετικοί με την αναπτυξιακή συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική προστασία. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας λειτουργεί με συνεκτικό και συμπληρωματικό τρόπο και αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις με συναφή πεδία πολιτικής και μέσα της Ένωσης και δη με εκείνα της πολιτικής ανθρωπιστικής βοήθειας, της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης. [Τροπολογία 94]

2β.  Προκειμένου να προωθηθεί μια συνεκτική διεθνής απάντηση σε ανθρωπιστικές κρίσεις, οι δράσεις του παρόντος κεφαλαίου συνάδουν με εκείνες που συντονίζονται από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. [Τροπολογία 95]

2γ.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας συμβάλλει στην ενίσχυση της διάστασης του φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης, προωθώντας επαρκείς ανθρωπιστικές απαντήσεις στις ειδικές ανάγκες των γυναικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη συνεργασία με ομάδες και δίκτυα γυναικών ούτως ώστε να προαχθεί η συμμετοχή και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των γυναικών στην ανθρωπιστική βοήθεια και να αξιοποιηθούν οι ικανότητες και η εμπειρία τους στην ανασυγκρότηση, στην ειρήνευση, στη μείωση των κινδύνων καταστροφών και στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που έχουν πληγεί. [Τροπολογία 96]

2δ.  Οι ειδικοί όροι αποστολής καθορίζονται, σε στενή διαβούλευση με τις οργανώσεις υποδοχής, με συμφωνία μεταξύ της οργάνωσης αποστολής και του Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της διάρκειας και του τόπου αποστολής, καθώς και των καθηκόντων της. [Τροπολογία 97]

3.  Ο παρών άξονας υποστηρίζει δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), δ) και ε), με τους ακόλουθους τρόπους:

α)  εθελοντισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11·

αα)   έργα αλληλεγγύης· [Τροπολογία 98]

β)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στον εν λόγω άξονα, σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ)  μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 5, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των συμμετεχόντων.

3α.   Με βάση προηγηθείσα αξιολόγηση των αναγκών σε τρίτες χώρες, ο παρών κανονισμός στηρίζει δράσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις ικανότητες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για να εδραιωθούν η τοπική ετοιμότητα και η ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις και για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και βιώσιμος αντίκτυπος της εθελοντικής εργασίας επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων:

α)  της διαχείρισης κινδύνου που σχετίζεται με τις φυσικές καταστροφές, της ετοιμότητας και αντίδρασης, της καθοδήγησης, της κατάρτισης για τη διαχείριση του εθελοντισμού και άλλους σχετικούς τομείς για το προσωπικό και τους εθελοντές των οργανώσεων υποδοχής,

β)  της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της παροχής τεχνικής βοήθειας, των προγραμμάτων αδελφοποίησης και ανταλλαγής προσωπικού και εθελοντών, της δημιουργίας δικτύων και άλλων σχετικών δράσεων. [Τροπολογία 99]

3β.   Η Επιτροπή συνεχίζει, τηρεί και επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων των εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και ρυθμίζει την πρόσβαση και τη χρήση αυτής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των εθελοντών της ΕΕ, καθιστώντας δυνατή τη συνεχιζόμενη συμμετοχή όσων εθελοντών επανέρχονται. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτή ή με προορισμό αυτή τη βάση δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(30) και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(31). [Τροπολογία 100]

Άρθρο 11

Εθελοντισμός για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας

1.  Ο εθελοντισμός για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης επαρκή μάθηση και κατάρτιση, και πριν από την τοποθέτηση, συνδέεται με προγράμματα στα οποία θα συμμετάσχουν νέοι εθελοντές, δίνει έμφαση στις αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στην αρχή του «μη βλάπτειν», δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση και/ή την εργασία και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού. [Τροπολογία 101]

1α.   Η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προωθεί τη συμμετοχή τοπικών εθελοντών από τρίτες χώρες. [Τροπολογία 102]

2.  Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του παρόντος άξονα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε τρίτες χώρες: [Τροπολογία 103]

α)  στις οποίες πραγματοποιούνται δραστηριότητες και επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας· και

β)  στις οποίες δεν διεξάγονται διεθνείς ή μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις.

2α.  Με βάση το πως έχουν αξιολογηθεί παλαιότερα από οργανώσεις αποστολής και υποδοχής αλλά από άλλους σχετικούς φορείς οι ανάγκες που υπάρχουν σε τρίτες χώρες, το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν:

α)  στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων υποδοχής για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, προκειμένου να βελτιωθούν η τοπική ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης σε ανθρωπιστικές κρίσεις και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι αποτελεσματικός και βιώσιμος ο αντίκτυπος της δουλειάς της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας ανθρωπιστικής βοήθειας επί τόπου, με τη διαχείριση, την ετοιμότητα και την αντίδραση στους κινδύνους καταστροφών, με την μετάβαση από την ανθρωπιστική απόκριση στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, με την καθοδήγηση και με την κατάρτιση στη διαχείριση των εθελοντών·

β)  στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στην παροχή τεχνικής βοήθειας, σε προγράμματα αδελφοποίησης και σε ανταλλαγή προσωπικού και εθελοντών. [Τροπολογία 104]

2β.   Η αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των εθελοντών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, ιδίως σε χώρες ή περιοχές που θεωρούνται ασταθείς ή στις οποίες υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι. [Τροπολογία 105]

2γ.   Οι επικοινωνιακές εκστρατείες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που άπτονται της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ διεξάγονται ως επί το πλείστον στην επικράτεια της Ένωσης και επικεντρώνονται στο έργο που αναλαμβάνουν οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι του τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας που διέπουν τη δράση τους. [Τροπολογία 106]

2δ.   Ο εθελοντισμός ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και καλύπτει τα κενά που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο από τις οργανώσεις υποδοχής. [Τροπολογία 107]

Άρθρο 11α

Ταυτοποίηση και επιλογή υποψηφίων εθελοντών

1.   Με βάση προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών των τρίτων χωρών, η Επιτροπή ταυτοποιεί και επιλέγει τους υποψήφιους εθελοντές που καταρτιστούν, σε συνεργασία με εθνικούς φορείς και οργανισμούς υποδοχής.

2.   Η ταυτοποίηση και η επιλογή των υποψηφίων εθελοντών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 και συμμορφώνονται με τις αρχές της αποφυγής των διακρίσεων, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών.

3.   Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 15 δεν εφαρμόζονται στον εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας δυνάμει του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 108]

Άρθρο 11β

Κατάρτιση υποψηφίων εθελοντών

1.   Με βάση προγράμματα και διαδικασίες που υφίστανται ήδη, η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραμμα κατάρτισης για την προετοιμασία των υποψηφίων εθελοντών που θα υποστηρίξουν και θα συμπληρώσουν τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

2.  Οι υποψήφιοι εθελοντές που έχουν ταυτοποιηθεί και επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης, είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από εξειδικευμένους φορείς. Το εξατομικευμένο πλαίσιο και το περιεχόμενο της κατάρτισης στην οποία υποβάλλεται κάθε υποψήφιος εθελοντής καθορίζεται σε συμφωνία με τον πιστοποιημένο οργανισμό υποδοχής, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου εθελοντή και την τοποθεσία στην οποία προβλέπεται να τοποθετηθεί.

3.   Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει αξιολόγηση της ετοιμότητας των υποψηφίων εθελοντών να αποσπαστούν για να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, καθώς και για να καλύψουν τοπικές ανάγκες. [Τροπολογία 109]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 112 988 000 EUR σε τιμές 2018 [1 260 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές]. [Τροπολογία 110]

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Ένα επαρκές ποσό του προϋπολογισμού διατίθεται επίσης στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και στην ανάπτυξη δικτύων νέων. [Τροπολογία 111]

2α.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με στόχο την ευελιξία και την προσαρμογή της ενδεικτικής ανάλυσης του προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα βάσει του άρθρου 12α. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος άρθρου αντικατοπτρίζουν τις νέες πολιτικές προτεραιότητες με το να αναπροσαρμόζουν την ανάλυση και να τηρούν ταυτόχρονα μέγιστο περιθώριο 20 %. [Τροπολογία 112]

3.  Με επιφύλαξη των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες δράσεων που απορρέουν από έργα περιλαμβανόμενα στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021.

4.  Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό το καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, μπορούν, με αίτημα των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο·α)] του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το [στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου]. Όπου είναι δυνατόν, οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 12α

Ανάλυση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 και 11

Η ενδεικτική ανάλυση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 και 11 έχει ως εξής:

α)  για εθελοντισμό σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και σε έργα αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 9: 86 %·

β)  για πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8: 8 %· και

γ)  για εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11: 6 %. [Τροπολογία 113]

Άρθρο 13

Μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ και μέθοδοι υλοποίησης

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνέπεια, στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [62 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, γίνεται χρήση χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσά, βάσει μοναδιαίου κόστους και με ενιαίο συντελεστή στον μέγιστο δυνατό βαθμό. [Τροπολογία 114]

3.  Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλισης ενδεχομένως καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την ανάκτηση χρηματικών ποσών που οφείλονται από αποδέκτες και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Ισχύουν οι διατάξεις του [άρθρου Χ] του κανονισμού XXX [διαδόχου του κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Εγγυήσεων].

4.  Για τις επιλογές στο πλαίσιο τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης διαχείρισης, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 14

Συμμετέχουσες χώρες

1.  Ο εθελοντισμός, η πρακτική άσκηση, η απασχόληση, τα έργα αλληλεγγύης, οι δραστηριότητες δικτύωσης και τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8, 9 και 11 είναι ανοικτά στη συμμετοχή των κρατών μελών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

2.  Ο εθελοντισμός, οι δραστηριότητες δικτύωσης και τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 είναι, επίσης, ανοικτά στη συμμετοχή:

α)  μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

β)  υπό προσχώρηση χωρών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών ή οντοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και αυτών των χωρών·

γ)  χωρών που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  άλλων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

–  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις εισφορές και τις παροχές της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

–  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και τα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού·

–  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·

–  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης να εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

3.  Οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα μόνο εφόσον πληρούν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα κράτη μέλη από τον παρόντα κανονισμό.

3α.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα που παρέχεται και αναμένεται από τρίτες χώρες, δηλώνεται, μόλις είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες, στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στο πλαίσιο της ετήσιας ή ενδιάμεσης έκθεσης του προγράμματος. [Τροπολογία 115]

4.  Ο εθελοντισμός και οι δράσεις δικτύωσης που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 μπορούν να είναι ανοικτά στη συμμετοχή κάθε τρίτης χώρας μη συνδεδεμένης με το πρόγραμμα, ιδίως χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

Άρθρο 15

Συμμετοχή ατόμων

1.   Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών.

1α.  Οι συμμετέχοντες που μετακινούνται σε άλλη χώρα απολαμβάνουν εγγυημένα πλήρη υγειονομική περίθαλψη που απολαμβάνουν στο κράτος μέλος της ΕΕ όπου διαμένουν και όχι μόνο σε επείγουσες καταστάσεις. Υγειονομική περίθαλψη παρέχεται τόσο μέσω των δημόσιων υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα όσο και, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων υπηρεσιών ή σε περίπτωση πασιφανούς αδυναμίας τήρησης των προτύπων ποιότητας του κράτους μέλους διαμονής, μέσω ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα. [Τροπολογία 116]

1β.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες προωθούν την κοινωνική ένταξη και συνθήκες ισότιμης πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες. [Τροπολογία 117]

Άρθρο 16

Συμμετέχοντες φορείς

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών, και διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων νέων, θρησκευτικών ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, μη ομολογιακών ανθρωπιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ ή άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης, ότι έχουν νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένοι και ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας πιστοποιεί ότι οι δραστηριότητες μπορούν να επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 3 και μπορούν να παράσχουν τις δράσεις του άρθρου 4. [Τροπολογία 118]

2.  Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από την αρμόδια αρχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης· της ισότητας των ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης· της αποφυγής υποκατάστασης θέσεων εργασίας· της παροχής υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμων και ανοικτών σε όλους δραστηριοτήτων με σαφή προστιθέμενη αξία για τις προσδιορισμένες ανάγκες της κοινότητας, που ενσωματώνουν τη διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη· της καταλληλότητας των ρυθμίσεων κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού· της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του περιβάλλοντος και των συνθηκών· και της αρχής της μη αποκόμισης κέρδους σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Με βάση τις ανωτέρω αρχές εξακριβώνεται αν οι δραστηριότητες του φορέα ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να τηρούν τις εν λόγω αρχές. [Τροπολογία 119]

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση σήματος ποιότητας ποικίλλουν αναλόγως του είδους της δραστηριότητας αλληλεγγύης και της αποστολής του φορέα. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και μπορεί να ανακληθεί , σε περίπτωση κατάχρησης του σήματος ή μη συμμόρφωσης προς τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2, ανακαλείται. Κάθε φορέας που τροποποιεί ουσιαστικά τις δραστηριότητές του ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου. [Τροπολογία 120]

4.  Κάθε φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή, σε ρόλο υποστήριξης, ή και τα δύο, και προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους υποψηφίους.

4α.  Οι συμμετέχοντες φορείς που έχουν λάβει σήμα ποιότητας έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμα όπου μπορούν εύκολα να αναζητούν κατάλληλους αιτούντες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους συμμετέχοντες φορείς. [Τροπολογία 121]

4β.  Οι συμμετέχοντες φορείς διευκολύνουν την προώθηση του προγράμματος με το να παρέχουν τη δυνατότητα σε πρώην συμμετέχοντες να μοιράζονται την εμπειρία τους και να ενεργούν ως πρεσβευτές στη δυνητική επόμενη γενιά συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, κάνοντας χρήση δικτύου. [Τροπολογία 122]

5.  Η χορήγηση του σήματος ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

5α.  Οι συμμετέχοντες φορείς επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως οργανωτές, διεκπεραιώνουν δραστηριότητες σχετικές με την υποβολή προσφορών για δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, την επιλογή και υποδοχή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας αλληλεγγύης, την παροχή ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος εργασίας για τους συμμετέχοντες, καθώς και την παροχή απόψεων και εντυπώσεων στον συμμετέχοντα μετά τη δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση. Λειτουργώντας υποστηρικτικά, διεκπεραιώνουν δραστηριότητες σχετικές με την αποστολή, την προετοιμασία και την υποστήριξη των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων και του προσανατολισμού τους προς τοπικές οργανώσεις μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Φορείς με υποστηρικτική λειτουργία μπορούν επίσης να παράσχουν διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε συμμετέχοντες σε έργα αλληλεγγύης. [Τροπολογία 123]

6.  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης και τα σχετικά μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και υποστήριξης που παρέχει συμμετέχων φορέας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή βάσει άλλων χρηματοδοτικών πόρων που δεν εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

7.  Για τους φορείς που συμμετέχουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 η προστασία και η ασφάλεια των εθελοντών αποτελούν προτεραιότητα.

Άρθρο 17

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και διεθνείς οργανισμοί. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 11, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο άρθρο 9, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Κατά γενικό κανόνα, η αίτηση επιχορήγησης θα υποβάλλεται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο φορέας. Οι αιτήσεις επιχορήγησης για δραστηριότητες που οργανώνονται από πανευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, δραστηριότητες ομάδων εθελοντών σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες υποβάλλονται στον EACEA. [Τροπολογία 124]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 18

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας [Τροπολογία 125]

Οι δευτερογενείς επιλογές και προτεραιότητες πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για συγκεκριμένες δράσεις που συνοψίζονται στα άρθρα 4 έως 11, καθορίζονται σε ετήσια βάση μέσω προγράμματος εργασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών καθορίζει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας περιέχει ενδεικτικά ποσά για κάθε δράση, καθώς και ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω του εθνικού οργανισμού. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 126]

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω προγραμμάτων εργασιών που αναφέρονται στο [άρθρο 110] του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας περιέχει ένδειξη του ποσού που διατίθεται για κάθε δράση, καθώς και την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω του εθνικού οργανισμού. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 19

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 καθορίζονται στο παράρτημα.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 29, για την τροποποίηση του παραρτήματος, με σκοπό την επανεξέταση ή τη συμπλήρωση των δεικτών, όπου κρίνεται αναγκαίο, και για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης και της αξιολόγησης του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και με κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας από τους δικαιούχους των ενωσιακών πόρων, κατά την έννοια του άρθρου [2 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους δικαιούχους των ενωσιακών πόρων και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 20

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως, ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση επανεξέταση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Η Επιτροπή υποβάλλει την ενδιάμεση επανεξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Συνοδεύεται επίσης από τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος. [Τροπολογία 127]

3.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IX και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους.

3α.   Η Επιτροπή, εφόσον είναι απαραίτητο και με βάση την ενδιάμεση επανεξέταση και τις εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εμφανίζεται ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση, με τμήμα της έκθεσης να αφορά την απόφασή της σχετικά με το κατά πόσο είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισμός. [Τροπολογία 128]

4.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

5.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 21

Ενημέρωση, επικοινωνία και διάδοση

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευσή της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας άμεση, συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. [Τροπολογία 129]

2.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς στις συμμετέχουσες χώρες και τα σχετικά δίκτυα σε επίπεδο Ένωσης, οργανώνει δράσεις πληροφόρησης και προβολής σχετικά με το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το πρόγραμμα συμβάλλουν στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 130]

3.  Οι εθνικοί οργανισμοί, όπως αναφέρονται στο άρθρο 23, χαράσσουν συνεπή στρατηγική όσον αφορά την ενημέρωση και την αποτελεσματική προβολή και διάδοση σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, βοηθούν την Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση γίνεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων του, και παρέχουν πληροφορίες στις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους. [Τροπολογία 131]

3α.   Οι συμμετέχοντες φορείς χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα. [Τροπολογία 132]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 22

Εθνική αρχή

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικές αρχές που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus] ενεργούν επίσης ως εθνικές αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι παράγραφοι 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 23 του [νέου κανονισμού για το Erasmus] ισχύουν κατ’ αναλογία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Άρθρο 23

Εθνικός οργανισμός

1.  Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus], στις αντίστοιχες χώρες, ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 24 του [νέου κανονισμού για το Erasmus] ισχύουν κατ’ αναλογία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 του [νέου κανονισμού για το Erasmus], ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Αν δεν έχει οριστεί εθνικός οργανισμός σε χώρα που περιλαμβάνεται στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο εν λόγω οργανισμός συστήνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 24 του [νέου κανονισμού για το Erasmus].

3α.   Ο εθνικός οργανισμός πραγματοποιεί τακτικά διαβουλεύσεις με τους δικαιούχους του προγράμματος (φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις) για να συγκεντρώνει τις απόψεις και εντυπώσεις τους σχετικά με το πρόγραμμα, για να αξιολογεί την ποιότητα της δραστηριότητας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται με γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και παρέχει στήριξη στους συμμετέχοντες σε περίπτωση δυσκολιών και προκειμένου να βελτιώσει την εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο βάσει των σχολίων και της εξειδίκευσής τους. [Τροπολογία 133]

Άρθρο 24

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.  Οι κανόνες που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Επιτροπής και ενός εθνικού οργανισμού καθορίζονται γραπτώς, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 24 του [νέου κανονισμού για το Erasmus], σε έγγραφο το οποίο:

α)  ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τον οικείο εθνικό οργανισμό και τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για στήριξη με επιχορηγήσεις από τους εθνικούς οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις απλούστευσης και, ως εκ τούτου, μην επιβάλλοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στους συμμετέχοντες και στους συμμετέχουσες οργανώσεις· [Τροπολογία 134]

β)  περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού το οποίο περιέχει τα διαχειριστικά καθήκοντα του εθνικού οργανισμού στον οποίο παρέχεται ενωσιακή υποστήριξη·

βα)  περιέχει την απαίτηση διοργάνωσης τακτικών συνεδριάσεων και περιόδων κατάρτισης, από κοινού με το δίκτυο εθνικών οργανισμών και για λογαριασμό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες· [Τροπολογία 135]

γ)  καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τον εθνικό οργανισμό.

1α.  Η Επιτροπή διοργανώνει τακτικά συνεδριάσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος στις οποίες συμμετέχουν δίκτυα αντιπροσωπευτικά τόσο ως προς τον αριθμό τους, όσο και ως προς το είδος τους, δίκτυα που εκπροσωπούν νέους ανθρώπους και εθελοντές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και δικτύων σημαντικών για τις δραστηριότητες του προγράμματος. [Τροπολογία 136]

2.  Η Επιτροπή καθιστά κάθε χρόνο διαθέσιμους τους ακόλουθους πόρους στον εθνικό οργανισμό:

α)  πόροι για στήριξη με επιχορηγήσεις στην οικεία συμμετέχουσα χώρα για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στον εθνικό οργανισμό·

β)  χρηματοδοτική συνεισφορά για τη στήριξη των καθηκόντων διαχείρισης του εθνικού οργανισμού, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο β) του [νέου κανονισμού για το Erasmus].

3.  Η Επιτροπή ορίζει τις απαιτήσεις για το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν καθιστά διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στον εθνικό οργανισμό προτού εγκρίνει επίσημα το πρόγραμμα εργασίας του.

4.  Με βάση τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που ισχύουν για τους εθνικούς οργανισμούς και αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του [νέου κανονισμού για το Erasmus], η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, τη διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού και τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από την εθνική αρχή σχετικά με τις δραστηριότητές της παρακολούθησης και εποπτείας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

5.  Μετά την αξιολόγηση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης και της σχετικής γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η Επιτροπή απευθύνει τη γνωμοδότηση και τις παρατηρήσεις της στον εθνικό οργανισμό και στην εθνική αρχή.

5α.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί την ετήσια διαχειριστική δήλωση ή τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, ή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των παρατηρήσεων της Επιτροπής από τον εθνικό οργανισμό, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε μέτρα προφύλαξης και διορθωτικά μέτρα κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 137]

Άρθρο 24α

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Σε ενωσιακό επίπεδο, ο EACEA ευθύνεται για τη διαχείριση όλων των σταδίων της επιχορήγησης για δράσεις έργων του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, που υποβάλλονται από ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς τύπου πλατφόρμας, για δραστηριότητες ομάδων εθελοντών σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες.

Ο EACEA είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαπίστευση (δηλαδή το σήμα ποιότητας) και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών φορέων ή των φορέων τύπου πλατφόρμας, φορέων αρμόδιων για την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων ή ενωσιακών ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης και φορέων που επιθυμούν να διεξαγάγουν δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. [Τροπολογία 138]

Άρθρο 25

Λογιστικοί έλεγχοι

1.  Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής συνεισφοράς, οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων και οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής διαβεβαίωσης βάσει του [άρθρου [127] του δημοσιονομικού κανονισμού και πρέπει να διεξάγονται βάση των ίδιων κριτηρίων σε όλα τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 139]

2.  Η εθνική αρχή ορίζει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο [άρθρο 155 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός:

α)  έχει τις αναγκαίες επαγγελματικές ικανότητες για την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων στον δημόσιο τομέα·

β)  εξασφαλίζει ότι οι λογιστικοί έλεγχοί του λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου· και

γ)  δεν έχει αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τη νομική οντότητα μέρος της οποίας αποτελεί ο εθνικός οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 23 και είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από τη νομική οντότητα μέρος της οποίας αποτελεί ο εθνικός οργανισμός.

4.  Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους της, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις εκθέσεις για την υποστήριξη της γνωμοδότησης λογιστικού ελέγχου που εκδίδει σχετικά με τη διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 26

Αρχές του συστήματος ελέγχου

1.  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό.

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιχορηγήσεων για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που τους ανατίθενται. Οι εν λόγω έλεγχοι είναι αναλογικοί και κατάλληλοι και παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης. [Τροπολογία 140]

3.  Όσον αφορά τους πόρους που μεταφέρονται στους εθνικούς οργανισμούς, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό των ελέγχων της με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς, με βάση την αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου και ύστερα από ανάλυση με βάση την επικινδυνότητα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης («OLAF»).

Άρθρο 27

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Εφόσον τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 28

Συμπληρωματικότητα της δράσης της Ένωσης

1.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης παρουσιάζουν συνέπεια και συμπληρωματικότητα με τις συναφείς πολιτικές, τα μέσα και τα προγράμματα σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως με το πρόγραμμα Erasmus, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και το Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», καθώς και με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. [Τροπολογία 141]

2.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν υποκαθιστούν αλλά είναι, επίσης, συνεπείς και συμπληρωματικές με τις σχετικές πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο, στις συμμετέχουσες χώρες. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες που αφορούν την αλληλεγγύη και τη νεολαία, αφενός, και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αφετέρου, προκειμένου να βασιστούν στις συναφείς ορθές πρακτικές και να επιτύχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. [Τροπολογία 142]

2α.  Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ένωσης και ο αντίκτυπος του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενες αρχές σε όλα τα επίπεδα επιδιώκουν να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ όλων των σχετικών προγραμμάτων κατά τρόπο συνεκτικό. Οι συνέργειες αυτές δεν συνεπάγονται χρήση κονδυλίων για σκοπούς άλλους από τους καθοριζόμενους στον παρόντα κανονισμό. Οποιαδήποτε συνέργεια και συμπληρωματικότητα προκύψει συνεπάγεται απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε επίπεδο εφαρμογής, συνοδευόμενες από σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί εφαρμογής. [Τροπολογία 143]

3.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είναι ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική ασφαλείας, την πολιτική διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης. [Τροπολογία 144]

4.  Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το πρόγραμμα μπορεί, επίσης, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Οι κανόνες εκάστου συνεισφέροντος προγράμματος της Ένωσης ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του προγράμματος στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η υποστήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που ορίζουν τους όρους της στήριξης.

5.  Εάν το πρόγραμμα και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 του [κανονισμού (ΕΕ) XX ΚΚΔ] προβλέπουν από κοινού χρηματοδοτική στήριξη σε μία και μόνη δράση, η δράση αυτή υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

6.  Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δυνάμει του προγράμματος και οι οποίες συμμορφώνονται με τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, αλλά που δεν χρηματοδοτούνται λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο [65] παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ) XX [σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής], υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του οικείου προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν το ταμείο που παρέχει τη στήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο στα άρθρα 12, 18 και 19 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια του προγράμματος. [Τροπολογία 145]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο στα άρθρα 12, 18 και 19 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 146]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου των άρθρων 12, 18 και 19 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 147]

Άρθρο 30

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 31

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) [του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 32

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο [του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης] ή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014. Οι εν λόγω κανονισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που θεσπίζονται στο πλαίσιο του [κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης] ή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014.

3.  Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις πέραν του 2027, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων και δραστηριοτήτων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (2018-2020) και των δράσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείκτες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων Το πρόγραμμα παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ο γενικός στόχος και οι ειδικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, καθώς και για να παρακολουθούνται οι εκροές, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπός του. Προς τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται ελάχιστο πλαίσιο δεικτών για να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικό λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης εκτενούς δέσμης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών: [Τροπολογία 148]

α)  αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης·

β)  ποσοστό συμμετεχόντων από μειονεκτικό περιβάλλον· και [Τροπολογία 149]

γ)  αριθμός φορέων που διαθέτουν το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.· [Τροπολογία 150]

γα)  αριθμός συμμετεχόντων σε θέσεις εργασίας (εντός και εκτός συνόρων) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο· [Τροπολογία 151]

γβ)   αριθμός συμμετεχόντων σε έργα αλληλεγγύης ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο· [Τροπολογία 152]

γγ)   αριθμός φορέων των οποίων το σήμα ποιότητας έχει ανακληθεί. [Τροπολογία 153]

γδ)  αριθμός φορέων που διαθέτουν σήμα ποιότητας ανά χώρα και διατεθείσα χρηματοδότηση· [Τροπολογία 154]

γε)  αριθμός συμμετεχόντων νέων με λιγότερες ευκαιρίες· [Τροπολογία 155]

γστ)  αριθμός συμμετεχόντων που αναφέρουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα· [Τροπολογία 156]

γζ)  ποσοστό συμμετεχόντων τα μαθησιακά αποτελέσματα των οποίων έχουν αναγνωριστεί με πιστοποιητικό όπως το Youthpass ή με άλλου είδους επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· [Τροπολογία 157]

γη)  ποσοστό συνολικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων· και [Τροπολογία 158]

γθ)  αριθμός ατόμων που λαμβάνουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη μέσω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. [Τροπολογία 159]

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 201.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 282.
(3)ΕΕ C της , σ. .
(4)ΕΕ C της , σ. .
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019.
(6)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [COM(2016)0942].
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1).
(9)Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1).
(10) Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).
(12)Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).
(13) Εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ (ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46).
(14) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).
(15)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής [COM(2017)0134].
(16)[Εκκρεμεί παραπομπή στον δημοσιονομικό κανονισμό].
(17)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(18)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(19)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(20)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(21)Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(22)[Εκκρεμεί παραπομπή στη νέα απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνδεση των ΥΧΕ].
(23)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» [COM(2017)0623].
(24) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(25)Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).
(26)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(27)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(28)Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391).
(29) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
(30) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(31) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).


Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I
PDF 125kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))
P8_TA(2019)0151A8-0264/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0477),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0310/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 31ης Ιανουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0264/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 (πράξη για την κυβερνοασφάλεια)

P8_TC1-COD(2017)0225


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/881.)

(1) ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 86.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 29.


Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I
PDF 129kWORD 56k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0173),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0139/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0309/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

P8_TC1-COD(2018)0082


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/633.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αγοραστικές συμμαχίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν ενδεχομένως οι συμμαχίες αγοραστών στη δημιουργία καλύτερων οικονομικών αποδόσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τονίζει ότι η σημερινή ανεπάρκεια πληροφοριών δεν επιτρέπει την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ανάλογων συμμαχιών αγοραστών στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προβεί αμελλητί σε λεπτομερή ανάλυση σχετικά με την έκταση και τα αποτελέσματα των εν λόγω εθνικών και διεθνών αγοραστικών συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια των αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι η διαφάνεια των αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων συνιστά βασικό στοιχείο της καλής λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές των οικονομιών φορέων και των δημόσιων αρχών καθώς και να διευκολύνονται οι φορείς να κατανοούν τις εξελίξεις στην αγορά. Η Επιτροπή παροτρύνεται να συνεχίσει το εν εξελίξει έργο της για την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ενίσχυση του έργου στα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ και τη βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την ανάλυση των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 165.
(2) ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 48.


Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***I
PDF 117kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))
P8_TA(2019)0153A8-0226/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0482),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0308/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 23ης Μαρτίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0226/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

P8_TC1-COD(2017)0220


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/788.)

(1) ΕΕ C 237 της 6.7.2018, σ. 74.
(2) ΕΕ C 247 της 13.7.2018, σ. 62.


Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I
PDF 118kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TA(2019)0154A8-0308/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0375),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0227/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0308/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

P8_TC1-COD(2017)0158


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/880.)

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0418).


Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ***I
PDF 122kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))
P8_TA(2019)0155A8-0435/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0636),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0413/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 25ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0435/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

P8_TC1-COD(2018)0336


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/493.)

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 72.


Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους
PDF 149kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP))
P8_TA(2019)0156RC-B8-0154/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/40/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, αναφορικά με κανονισμό για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, (COM(2018)0630),

–  έχοντας υπόψη την έγκριση του νέου εθνικού νόμου για τις υπηρεσίες πληροφοριών από το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, στις 28 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων της ασφάλειας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που τέθηκαν σε ισχύ στις 18 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας, ιδίως εκείνο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2018, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει το πρόγραμμα δράσης της για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της να εξελιχθεί σε ηγετικό παράγοντα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος της βιομηχανίας της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρωτά σημεία των δικτύων 5G θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης προκειμένου να υπονομευθούν τα συστήματα ΤΠ, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρότατη ζημία στις οικονομίες σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο 5G θα αποτελέσει τον κορμό των ψηφιακών μας υποδομών, δεδομένου ότι θα επεκτείνει τη δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων συσκευών σε δίκτυα (διαδίκτυο των πραγμάτων κ.λπ.), και θα προσφέρει νέα οφέλη και ευκαιρίες στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων και κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως αυτοί των μεταφορών, της ενέργειας, της υγείας, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των τηλεπικοινωνιών, της άμυνας, του διαστήματος και της ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός κατάλληλου μηχανισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στη λήψη μέτρων για τον καθορισμό προτύπων για την τεχνολογία 5G·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τους πωλητές εξοπλισμού τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια της ΕΕ λόγω της νομοθεσίας της χώρας καταγωγής τους, ιδίως μετά την έναρξη ισχύος της κινεζικής νομοθεσίας για την κρατική ασφάλεια, η οποία υποχρεώνει όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλες οντότητες να συνεργάζονται με το κράτος για την περιφρούρηση της κρατικής ασφάλειας, με βάση έναν πολύ ευρύ ορισμό της εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν θα έχουν εξωεδαφική εφαρμογή, καθώς και ότι οι αντιδράσεις στην εν λόγω κινεζική νομοθεσία διαφέρουν από χώρα σε χώρα, περιλαμβάνοντας από αξιολογήσεις της ασφάλειας έως πλήρη απαγόρευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 2018, η τσεχική εθνική αρχή για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξέδωσε προειδοποίηση για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ασφάλεια οι τεχνολογίες που παρέχουν οι κινεζικές εταιρείες Huawei και ZTE· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, τον Ιανουάριο 2019, οι τσεχικές φορολογικές αρχές απέκλεισαν την Huawei από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για τη δημιουργία φορολογικής πύλης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται διεξοδική έρευνα για να διευκρινιστεί εάν οι επίμαχες συσκευές ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές ή προμηθευτές, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια λόγω χαρακτηριστικών όπως π.χ. οι «κερκόπορτες» των συστημάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι συντονισμένες και να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και δυνητικά κενά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενώ απαιτείται συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να υπάρξει ισχυρή ανταπόκριση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της ενιαίας αγοράς είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και ότι οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ο οποίος θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2020, ενισχύει την ικανότητα των κρατών μελών να ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις με βάση κριτήρια ασφάλειας και δημόσιας τάξης και θεσπίζει έναν μηχανισμό που επιτρέπει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να συνεργάζονται για την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που απορρέουν από ευαίσθητες ξένες επενδύσεις, και καλύπτει έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

1.  πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μέσω μιας κοινής προσέγγισης που θα βασίζεται στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της πραγματογνωσίας της ΕΕ, των κρατών μελών και της βιομηχανίας, δεδομένου ότι ένα συνονθύλευμα διαφορετικών εθνικών αποφάσεων θα ήταν επιζήμιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι ο εξοπλισμός 5G τον οποίο ανέπτυξαν κινεζικές εταιρείες μπορεί να έχει ενσωματωμένες «κερκόπορτες» που επιτρέπουν στους κατασκευαστές και στις αρχές να έχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ιδιωτικά και προσωπικά δεδομένα και τηλεπικοινωνίες πολιτών και επιχειρήσεων της ΕΕ·

3.  εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την ενδεχόμενη παρουσία σημαντικών τρωτών σημείων στον εξοπλισμό 5G αυτών των κατασκευαστών, εάν ο εν λόγω εξοπλισμός εγκατασταθεί στα δίκτυα 5G που θα αναπτυχθούν τα προσεχή έτη·

4.  υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των δικτύων και του εξοπλισμού είναι παρόμοιες σε ολόκληρο τον κόσμο και καλεί την ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από τη διαθέσιμη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική που θα τοποθετεί την Ευρώπη σε ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και θα στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από ξένη τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· είναι της άποψης ότι, όταν δεν είναι δυνατή η εγγύηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε εθνικό μέτρο που προτίθενται να θεσπίσουν, προκειμένου να συντονιστεί η αντίδραση της Ένωσης και να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ένωση, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η θέσπιση δυσανάλογων μονομερών μέτρων που θα κατακερμάτιζαν την ενιαία αγορά·

6.  επαναλαμβάνει ότι οι οντότητες που παρέχουν εξοπλισμό ή υπηρεσίες στην ΕΕ, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, πρέπει να συμμορφώνονται με υποχρεώσεις συνδεόμενες με τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και με τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

7.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευρωστία του νομικού πλαισίου της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την παρουσία ευάλωτου εξοπλισμού σε στρατηγικούς τομείς και υποδομές νευραλγικής σημασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, όπου αυτό απαιτείται, για να αντιμετωπιστούν σε εύθετο χρόνο τυχόν ελλείψεις που εντοπίζονται, δεδομένου ότι η Ένωση βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία εντοπισμού και αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ·

8.  παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS) να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εν λόγω μεταφορά προκειμένου να διασφαλιστούν η ορθή εφαρμογή και επιβολή των διατάξεών της και η αποτελεσματικότερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές κατά της ασφάλειας·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των μηχανισμών υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται με την οδηγία NIS· σημειώνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά οποιαδήποτε περιστατικά ασφάλειας ή ανάρμοστης αντίδρασης των προμηθευτών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα κενά που εντοπίζονται·

10.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας NIS σε άλλους κρίσιμους τομείς και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από ειδική τομεακή νομοθεσία·

11.  επικροτεί και υποστηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να υποστηριχθούν καλύτερα τα κράτη μέλη κατά την αντιμετώπιση των απειλών και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει εντολή στον ENISA να θέσει ως προτεραιότητα την επεξεργασία ενός συστήματος πιστοποίησης για τον εξοπλισμό 5G, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στην Ένωση θα πληροί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας και θα είναι ανθεκτική σε «κερκόπορτες» ή μείζονα τρωτά σημεία που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των εξαρτώμενων υπηρεσιών της Ένωσης· συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες, τα προϊόντα και το λογισμικό ευρείας χρήσης που, ακριβώς λόγω της ευρείας τους κλίμακας, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην οικονομία·

13.  επικροτεί ανεπιφύλακτα τις προτάσεις για τα κέντρα ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και για ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν την ΕΕ να διατηρήσει και να αναπτύξει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η πιστοποίηση δεν θα πρέπει να αποκλείει τις αρμόδιες αρχές και φορείς από τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια του εξοπλισμού τους που λειτουργεί σε κρίσιμα περιβάλλοντα και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα·

14.  υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο επιβάλλει υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας· ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου που θα είναι ασφαλές εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, από κοινού με την Επιτροπή, όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέληνα παράσχουν, σε συνεργασία με τον ENISA, καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των απειλών και των τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο κατά την προμήθεια εξοπλισμού 5G, για παράδειγμα με τη διαφοροποίηση των αγορών του εξοπλισμού από διαφορετικούς πωλητές ή με τη θέσπιση διαδικασιών προμήθειας πολλαπλών σταδίων·

16.  επιβεβαιώνει εκ νέου την τοποθέτησή του σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο επιβάλλει απαιτήσεις ασφαλείας και εποπτεία από την Επιτροπή των οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από τρίτες χώρες, ιδίως για ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι οργανισμοί και οι ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας δικτύων υποδομών κρίσιμης σημασίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η υγεία και τα κοινωνικά συστήματα, θα διενεργούν σχετικές εκτιμήσεις κινδύνου που θα λαμβάνουν υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται ειδικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος ή την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές τεχνολογιών υλισμικού και λογισμικού·

18.  υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών φορέων με την υποχρέωση ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένης της κρυπτογράφησης από την πηγή έως τον προορισμό, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τα κράτη μέλη διαθέτουν εκτεταμένες εξουσίες για την εξέταση προϊόντων στην αγορά της ΕΕ και την εφαρμογή ευρέος φάσματος μέσων έννομης προστασίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγάγουν την ασφάλεια σε υποχρεωτική πτυχή όλων των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων για τις σχετικές υποδομές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

20.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους, βάσει του νομικού πλαισίου της ΕΕ, και ιδίως της οδηγίας 2013/40/ΕΕ για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, να επιβάλλουν κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα όπως επιθέσεις κατά των εν λόγω συστημάτων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να κάνουν χρήση της δυνατότητας επιβολής άλλων κυρώσεων σε αυτές τις νομικές οντότητες, όπως η προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων·

21.  καλεί τα κράτη μέλη, τους φορείς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, τους κατασκευαστές και τους παρόχους κρίσιμων υπηρεσιών υποδομής να αναφέρουν στην Επιτροπή και στον ENISA κάθε αποδεικτικό στοιχείο σε σχέση με «κερκόπορτες» ή άλλα σημαντικά τρωτά σημεία που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δικτύων τηλεπικοινωνιών ή να παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης και θεμελιώδη δικαιώματα· αναμένει από τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων, καθώς και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, να διερευνούν διεξοδικά τις ενδείξεις για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων από εξωτερικούς πωλητές και να επιβάλλουν κατάλληλες ποινές και κυρώσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης, και υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός αυτός θεσπίζει για πρώτη φορά έναν κατάλογο τομέων και παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη σε επίπεδο ΕΕ·

23.  καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες του σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy)·

24.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την έρευνα έως την ανάπτυξη και την υιοθέτηση βασικών τεχνολογιών, να διαδίδει σχετικές πληροφορίες και να προάγει έναν υγιή κυβερνοχώρο και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα περιλαμβάνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και πιστεύει ότι, μεταξύ άλλων μέτρων, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τον σκοπό αυτόν·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εύρωστων καθεστώτων επενδύσεων, για τη δημιουργία ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος στους κόλπους της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλες τις επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· τονίζει επιπλέον ότι το περιβάλλον αυτό θα πρέπει να επιτρέπει στους Ευρωπαίους πωλητές να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω αιτήματα στο πλαίσιο των επικείμενων συζητήσεων για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ-Κίνας, ως προϋπόθεση για να παραμείνει η ΕΕ ανταγωνιστική και να διασφαλίσει την ασφάλεια των ψηφιακών της υποδομών·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36.
(2) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0121.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.
(6) ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 144.
(7) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(8) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.


Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
PDF 189kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (2018/2158(INI))
P8_TA(2019)0157A8-0073/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο Μινσκ στις 5 και 19 Σεπτεμβρίου 2014 και στις 12 Φεβρουαρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ιδίως το ψήφισμα της 14ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας 10 έτη μετά τη ρωσική εισβολή(3), καθώς και της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως δε των Τατάρων της Κριμαίας(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 2ας Απριλίου 2014, προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη την απονομή του βραβείου Sakharov 2018 για την ελευθερία της σκέψης στον ουκρανό σκηνοθέτη Oleg Sentsov,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατουμένου Oleg Sentsov(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα(7),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ), της 18ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0073/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι μια κοινότητα που βασίζεται σε ένα βασικό σύνολο κοινών αξιών που περιλαμβάνουν την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό για τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και στον Χάρτη των Παρισίων που εγκρίθηκε το 1990 από τον ΟΑΣΕ αποτελούν την ακρογωνιαίο λίθο για μια ειρηνική ευρωπαϊκή ήπειρο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση των σχέσεων της ΕΕ με τρίτα μέρη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία βασίζονται στον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και ότι, ως εκ τούτου, καθώς η Ρωσία περιφρονεί αυτές τις αρχές, οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία σήμερα βασίζονται στη συνεργασία σε επιλεγμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Μαρτίου 2016, και σε μια στάση αξιόπιστης αποτροπής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει ανοιχτή σε μια ισχυρότερη σχέση και στο διάλογο που οδηγεί εκεί, και ότι επιθυμεί να επιστρέψει σε σχέση συνεργασίας με τη Ρωσία, εφόσον οι ρωσικές αρχές τηρήσουν τις διεθνείς και νομικές υποχρεώσεις τους και αποδείξουν την ειλικρινή δέσμευση της Ρωσίας να αποκαταστήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εποικοδομητική και προβλέψιμη σχέση θα είχε αμοιβαία οφέλη και θα ήταν προς το συμφέρον και των δύο πλευρών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς σοβαρές παραβιάσεις του κράτους δικαίου και η έγκριση περιοριστικών νόμων τα τελευταία έτη θέτουν ολοένα και περισσότερο υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία δεν έχει εφαρμόσει περισσότερες από χίλιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σειρά κυβερνητικών εκθέσεων αποδεικνύει την κατακόρυφη αύξηση της εχθρικής κατασκοπευτικής δράσης της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, η οποία αγγίζει επίπεδα της εποχής του ψυχρού πολέμου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ και ο ευρύτερος σεβασμός του διεθνούς δικαίου εξακολουθούν να αποτελούν προϋπόθεση για στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αντίδραση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, η ΕΕ ενέκρινε σειρά περιοριστικών μέτρων τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου εκπληρωθεί η συμφωνία του Μινσκ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 έχουν προκύψει νέα πεδία έντασης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων: η ρωσική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία και παρεμβάσεις σε χώρες όπως η Λιβύη και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις (Zapad 2017), ρωσικές παρεμβάσεις με στόχο να επηρεαστούν εκλογικές διαδικασίες και δημοψηφίσματα και να ενταθούν διαμάχες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η στήριξη του Κρεμλίνου σε αντιευρωπαϊκά κόμματα και ακροδεξιά κινήματα, περιορισμοί στις θεμελιώδεις ελευθερίες και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, εξάπλωση της εχθρότητας κατά των ΛΟΑΤΚΙ, η καταστολή της αντιπολίτευσης, η συστημική στόχευση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, περιλαμβανομένης της αυθαίρετης σύλληψης του Oyub Titiev, επικεφαλής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial (HRC) στην Τσετσενία ή της υπόθεσης του Yuri Dmitriev από το παράρτημα του Memorial στην Καρελία, ο στιγματισμός ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών με τον χαρακτηρισμό τους ως «ξένων πρακτόρων», σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο, συγκεκριμένα στη Δημοκρατία της Τσετσενίας (απαγωγές, βασανιστήρια, εξωδικαστικές εκτελέσεις, κατασκευή ποινικών υποθέσεων, κ.λπ.), οι διακρίσεις κατά της μειονότητας των Τατάρων στην κατεχόμενη Κριμαία και οι πολιτικά υποκινούμενες διώξεις του Alexei Navalny και πολλών άλλων, καθώς και δολοφονίες, οι πλέον αξιοσημείωτες των οποίων είναι αυτές του Boris Nemtsov και του Sergei Magnitsky, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και υβριδικές επιθέσεις και δολοφονίες σε ευρωπαϊκό έδαφος από πράκτορες των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών με χρήση χημικών όπλων, ο εκφοβισμός, η σύλληψη και η φυλάκιση ξένων υπηκόων στη Ρωσία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων του βραβευμένου με το βραβείο Sakharov 2018 Όλεγκ Σεντσόφ και πολλών άλλων, η διοργάνωση παράνομων εκλογών στο Ντονμπάς, η διεξαγωγή μη δημοκρατικών προεδρικών εκλογών χωρίς ουσιαστική δυνατότητα επιλογής και με περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών, εκστρατείες παραπληροφόρησης, η παράνομη κατασκευή της γέφυρας του Κερτς, μεγάλης κλίμακας στρατιωτικοποίηση της παράνομα κατεχόμενης και προσαρτημένης Κριμαίας, καθώς και τμημάτων της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας, περιορισμοί της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Αζοφική Θάλασσα και μέσω του Πορθμού του Κερτς, περιλαμβανομένων και πλοίων που πλέουν με σημαίες κρατών μελών της ΕΕ, η παράνομη επίθεση και κατάληψη σκαφών του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού και η σύλληψη ουκρανών στρατιωτικών στον Πορθμό του Κερτς, παραβιάσεις συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών, το καταπιεστικό κλίμα για τους δημοσιογράφους και τα ανεξάρτητα ΜΜΕ, με συνεχείς συλλήψεις δημοσιογράφων και διαχειριστών ιστολογίων και η κατάταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, στη θέση 148 από τις 180, όσον αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ το 2018·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Μαρτίου 2018, το Κέντρο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Memorial είχε καταγράψει 143 υποθέσεις πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων 97 που διώχθηκαν για θρησκευτικούς λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μία ανάλυση του καταλόγου πολιτικών κρατουμένων Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, το 2017 υπήρξαν 23 περιπτώσεις στις οποίες ασκήθηκαν διώξεις για εγκλήματα που αφορούσαν δημόσιες εκδηλώσεις (μαζικές εξεγέρσεις, βίαιες ενέργειες εναντίον δημόσιας αρχής) και 21 περιπτώσεις, συνδεόμενες κυρίως με την ανάρτηση δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, διώξεων βάσει των άρθρων του ποινικού κώδικα σχετικά με την «καταπολέμηση του εξτρεμισμού»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε έναν αριθμό παρατεταμένων συγκρούσεων στον κοινό γειτονικό χώρο – στην Υπερδνειστερία, την Νότια Οσετία, την Αμπχαζία, το Ντονμπάς και το Ναγκόρνο Καραμπάχ – γεγονός που συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα των γειτονικών χωρών, υποσκάπτει την ανεξαρτησία τους και περιορίζει τις ελεύθερες κυρίαρχες επιλογές τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία έχει διαρκέσει περισσότερα από τέσσερα έτη, στοίχισε τη ζωή περισσότερων από 10 000 ανθρώπων, σχεδόν το ένα τρίτο από τους οποίους ήταν άμαχοι, και προκάλεσε τον τραυματισμό χιλιάδων πολιτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ένταση και η αντιπαράθεση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας δεν είναι προς το συμφέρον κανενός από τα δύο μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διαίρεση της ηπείρου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο της ΕΕ όσο και της Ρωσίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι σήμερα η πιο σημαντική εξωτερική πηγή φυσικού αερίου για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια εξακολουθεί να διαδραματίζει κομβικό και στρατηγικό ρόλο στις σχέσεις ΕΕ- Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως μέσο για την προστασία και την προώθηση των συμφερόντων της εξωτερικής της πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της ΕΕ από τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου έχει αυξηθεί από το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα της ΕΕ στις εξωτερικές πιέσεις μπορεί να ενισχυθεί με τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να έχει ενιαία φωνή και να επιδεικνύει ισχυρή εσωτερική αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα υπονομεύει την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης, συνεπούς και βασισμένης σε αξίες ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία μια πιο αξιόπιστη και στρατηγική ενεργειακή υποδομή στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας (ΧΑΓ), με στόχο να ενισχυθεί η αντοχή τους στη ρωσική υβριδική δραστηριότητα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεύθυνες ενέργειες ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών κοντά στον εναέριο χώρο των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία διεξάγει προκλητικές στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας πολύ κοντά στην ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αγνοεί τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, καθώς και τις δεσμευτικές αποφάσεις του διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου, όπως στην περίπτωση της Naftogaz, γεγονός που υπονομεύει τον διεθνή μηχανισμό επίλυσης εμπορικών διαφορών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυκεντρικό όραμα της Ρωσίας όσον αφορά τη συναίνεση μεγάλων δυνάμεων έρχεται σε αντίθεση με την πίστη της ΕΕ στην πολυμέρεια και σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσήλωση και η υποστήριξη της Ρωσίας σε μια πολυμερή τάξη βασισμένη σε κανόνες θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για στενότερες σχέσεις με την ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις παράνομα κατεχόμενες περιοχές ως εσωτερικό τμήμα της ρωσικής επικράτειας, επιτρέποντας τη συμμετοχή εκπροσώπων αυτών των εδαφών στα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο,μετά από αξιολόγηση της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, παρέτεινε τις οικονομικές κυρώσεις έναντι συγκεκριμένων τομέων της ρωσικής οικονομίας έως τις 31 Ιουλίου 2019·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς δεσμεύσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα στρατηγικά έγγραφα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ εμφανίζονται ως οι κύριοι αντίπαλοι της Ρωσίας·

Προκλήσεις και κοινά συμφέροντα

1.  υπογραμμίζει ότι η παράνομη κατοχή και προσάρτηση της Κριμαίας, περιοχής της Ουκρανίας, η άμεση και έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας σε ένοπλες συγκρούσεις στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας και η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας και της Μολδαβίας συνιστούν σκόπιμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και θεμελιωδών αξιών· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από εκπροσώπους της Ρωσίας στα κατεχόμενα εδάφη·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να εξετάσει τη σταδιακή επάνοδο σε μια κατάσταση «όπως πριν» στις σχέσεις της με τη Ρωσία, αν η τελευταία δεν εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία του Μινσκ και δεν αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την ΕΕ να προβεί σε μια κριτική και συνολική επαναξιολόγηση των σχέσεών της με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

3.  τονίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ρωσία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος»· είναι της άποψης ότι δεν πληρούνται πλέον οι αρχές του άρθρου 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και ότι, ως εκ τούτου, η ΣΕΣΣ θα πρέπει να επανεξεταστεί· πιστεύει ότι οποιοδήποτε πλαίσιο για τη σχέση ΕΕ-Ρωσίας θα πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των αρχών του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ, των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και να επιτρέπει τον διάλογο σχετικά με τη διαχείριση των παγκόσμιων προκλήσεων, την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της επιβολής των διεθνών κανόνων, ιδίως με στόχο τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ειρήνης και της ασφάλειας στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και στα Δυτικά Βαλκάνια·

4.  πιστεύει ότι η εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ θα αποδείκνυε την καλή θέληση της Ρωσίας να συμβάλει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ανατολική Ουκρανία και την ικανότητά της να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια· τονίζει την ανάγκη να επισπευσθούν οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του «μορφότυπου της Νορμανδίας», με ισχυρότερο ρόλο για την ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας·

5.  πιστεύει στη σημασία της αποκλιμάκωσης των τρεχουσών εντάσεων και διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τη Ρωσία για τη μείωση του κινδύνου παρανοήσεων, παρερμηνείας και παρεξηγήσεων· αναγνωρίζει ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει να είναι αμετακίνητη όσον αφορά τις προσδοκίες της από τη Ρωσία· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε μια τάξη πραγμάτων βάσει κανόνων και στη θετική συμμετοχή σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς των οποίων η Ρωσία είναι μέλος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ όσον αφορά τα επίμαχα ζητήματα και τις κρίσεις·

6.  καταδικάζει απερίφραστα την εμπλοκή της Ρωσίας στην υπόθεση Skripal, καθώς και στις εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που διεξάγουν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών με στόχο την αποσταθεροποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών επικοινωνιών και την αύξηση των εντάσεων στο εσωτερικό της ΕΕ και των κρατών μελών της·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους δεσμούς μεταξύ της ρωσικής κυβέρνησης και ακροδεξιών και λαϊκιστικών εθνικιστικών κομμάτων και κυβερνήσεων στην ΕΕ που αποτελούν απειλή για τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντανακλώνται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  αποδοκιμάζει περαιτέρω τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει τις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, όσον αφορά, συγκεκριμένα και για παράδειγμα, τη στήριξη που παρέχεται από τη Μόσχα σε οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στη συμφωνία των Πρεσπών, με την οποία θα μπορούσε να λήξει η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας σχετικά με την ονομασία της πρώτης·

9.  πιστεύει ότι οι κρατικοί φορείς της Ρωσίας παρενέβησαν στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα σχετικά με το Brexit χρησιμοποιώντας εμφανή και συγκεκαλυμμένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πιθανώς παράνομης οικονομικής στήριξης, υπόθεση η οποία διερευνάται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου·

10.  τονίζει ότι η αυξημένη αμοιβαία διαφάνεια στις στρατιωτικές και συνοριακές δραστηριότητες είναι σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις· καταγγέλλει τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου κρατών μελών της ΕΕ· ζητεί έναν σαφή κώδικα συμπεριφοράς όσον αφορά τον εναέριο χώρο που χρησιμοποιείται από στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη· καταδικάζει έντονα, σε αυτό το πλαίσιο, τις επανειλημμένες ρωσικές παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου χωρών της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας· καταδικάζει τη Ρωσική Ομοσπονδία για την ευθύνη της στην κατάρριψη της πτήσης MH17 πάνω από την ανατολική Ουκρανία το 2014, όπως αποδείχθηκε από διεθνή ομάδα ερευνητών, και ζητεί οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

11.  εκφράζει τη λύπη του για τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τους εκτεταμένους και αδικαιολόγητους περιορισμούς των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά στη Ρωσία και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη καταστολή, την παρενόχληση και τις διώξεις εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διαμαρτυρόμενων ακτιβιστών και άλλων επικριτών·

12.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία επιδεικνύει τόσο απροκάλυπτα τη στρατιωτική της ισχύ, εκτοξεύει απειλές προς άλλες χώρες και στην πράξη επιδεικνύει την προθυμία και την ετοιμότητά της να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία εναντίον άλλων εθνών, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων πυρηνικών όπλων, όπως επανέλαβε ο Πρόεδρος Πούτιν αρκετές φορές το 2018·

13.  καταδικάζει τη συνεχή κυβερνητική καταστολή της διαφωνίας και της ελευθερίας του τύπου, καθώς και την καταπίεση εις βάρος ακτιβιστών, πολιτικών αντιπάλων και όσων διαφωνούν δημοσίως με την κυβέρνηση·

14.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με αναφορές περί αυθαίρετης φυλάκισης και βασανιστηρίων εις βάρος ανδρών που θεωρούνται ομοφυλόφιλοι στην Τσετσενία και καταδικάζει τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών της Τσετσενίας οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη ομοφυλόφιλων στη χώρα τους και υποκινούν τη βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ·

15.  επισημαίνει ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής ασφάλειας, της ψηφιοποίησης με αλγοριθμικά συστήματα λήψης αποφάσεων και τεχνητής νοημοσύνης, των ζητημάτων εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας, της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και οι εξελίξεις στην ευαίσθητη περιοχή της Αρκτικής, απαιτούν επιλεκτική συνεργασία με τη Ρωσία·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τα ενδεχομένως εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που νομιμοποιούνται παράνομα μέσω της ΕΕ κάθε χρόνο από ρωσικές εταιρείες και ιδιώτες που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν έσοδα που αποτελούν προϊόν διαφθοράς και ζητεί να διερευνηθούν τα εν λόγω εγκλήματα·

17.  υπογραμμίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι οργανωμένες εγκληματικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας χρησιμοποιούνται για ανατρεπτικούς πολιτικούς σκοπούς και αποτελούν απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα· θεωρεί ότι το μέγεθος αυτών των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων είναι τέτοιο ώστε να εντάσσεται στο πλαίσιο των εχθρικών δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν, να παραπληροφορήσουν και να αποσταθεροποιήσουν, και ταυτόχρονα να στηρίξουν εγκληματικές δραστηριότητες και ενέργειες διαφθοράς· επισημαίνει ότι οι ρωσικές δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων εντός της ΕΕ αποτελούν απειλή για την κυριαρχία και το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη όπου η Ρωσία διεξάγει αυτές τις δραστηριότητες· δηλώνει ότι πρόκειται για απειλή ενάντια στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και μείζονα πρόκληση για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.  καταδικάζει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και τα άλλα μέσα οικονομικού πολέμου από την πλευρά της Ρωσίας· καλεί τις αρμόδιες οικονομικές αρχές στην ΕΕ να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους και με τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

19.  επαναλαμβάνει ότι, ενώ η θέση της ΕΕ είναι σταθερή, συνεκτική και συντονισμένη όσον αφορά τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και οι οποίες θα παραταθούν όσο συνεχίζονται οι ρωσικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, απαιτείται περαιτέρω συντονισμός και συνοχή στην προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ σε σχέση με τη Ρωσία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στα προγράμματα «χρυσή βίζα/διαβατήριο», τα οποία ωφελούν τους ρώσους ολιγάρχες που συχνά υποστηρίζουν το Κρεμλίνο και μπορεί να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των διεθνών κυρώσεων· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για μια ευρωπαϊκή πράξη Magnitsky (συνολικό καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα) και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του επί του θέματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πλήρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική τους απέναντι στη Ρωσία·

20.  τονίζει ότι τα περιοριστικά στοχευμένα μέτρα σε σχέση με την Ανατολική Ουκρανία και την κατεχόμενη Κριμαία δεν απευθύνονται στον λαό της Ρωσίας, αλλά σε ορισμένα άτομα και επιχειρήσεις που συνδέονται με τη ρωσική ηγεσία·

21.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της και ο καλύτερος συντονισμός των τελευταίων αποτελεί το καίριο στοιχείο μιας πιο συνεκτικής, αποτελεσματικής και επιτυχημένης εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων έναντι της Ρωσίας· τονίζει ότι αυτί ισχύει ιδίως σε τομείς πολιτικής όπως η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, η άμυνα στον κτβερνοχώρο και τα εργαλεία στρατηγικής επικοινωνίας·

22.  καταδικάζει την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας γειτονικών χωρών, μεταξύ άλλων μέσω της παράνομης απαγωγής πολιτών των χωρών αυτών, προκειμένου αυτοί να προσαχθούν ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου· καταδικάζει περαιτέρω τη ρωσική κατάχρηση της Ιντερπόλ με την έκδοση «σημάτων επιφυλακής για καταζητούμενους», τις λεγόμενες «ερυθρές αγγελίες» για τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων·

23.  καταδικάζει τις ενέργειες της Ρωσίας στην Αζοφική Θάλασσα, στον βαθμό που παραβιάζουν το διεθνές ναυτικό δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας, καθώς και την κατασκευή της γέφυρας του Κερτς και την τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων στην παράνομα προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, χωρίς τη συναίνεση της Ουκρανίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εκ μέρους της Ρωσίας στρατιωτικοποίηση της Αζοφικής Θάλασσας, της περιοχής του Ευξείνου Πόντου και της Περιφέρειας του Καλίνινγκραντ, καθώς και για τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των χωρικών υδάτων ευρωπαϊκών χωρών στη Βαλτική Θάλασσα·

24.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει αμέριστα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας· απαιτεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει την κατοχή των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας και να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας· τονίζει την ανάγκη να εκπληρώσει η Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς όρους όλες τις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, ιδίως τη δέσμευση για απόσυρση όλων των στρατιωτικών της δυνάμεων από το έδαφος της Γεωργίας·

25.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη σεβασμού της Ρωσίας προς τους διεθνείς κανόνες – στη συγκεκριμένη περίπτωση προς την ελευθερία των θαλασσών, τις διμερείς συμφωνίες και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας – αποτελεί απειλή για τους γείτονες της Ρωσίας σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, όχι μόνο στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, αλλά και στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και στη Μεσόγειο· τονίζει τη σημασία της χάραξης μιας σταθερής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία, από κάθε άποψη·

26.  επισημαίνει ότι στις προεδρικές εκλογές της 18ης Μαρτίου 2018 συμμετείχε ως παρατηρητής η Διεθνής Αποστολή Παρακολούθησης Εκλογών του ΓΔΘΑΔ και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ· επισημαίνει ότι η τελική έκθεση της αποστολής παρακολούθησης εκλογών του ΓΔΘΑΔ αναφέρει ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε ένα υπερβολικά ελεγχόμενο νομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχή πίεση στους επικριτές, περιορισμούς στις θεμελιώδεις ελευθερίες του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, καθώς και στην εγγραφή των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχή ρωσική υποστήριξη προς απολυταρχικά καθεστώτα και χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Συρία, η Κούβα, η Νικαράγουα και άλλες, και για τη συνεχιζόμενη πρακτική αποκλεισμού κάθε διεθνούς δράσης χρησιμοποιώντας το δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Πεδία κοινού ενδιαφέροντος

28.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στις πέντε αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας και ζητεί περαιτέρω προσδιορισμό της αρχής της επιλεκτικής συνεργασίας· συνιστά να δοθεί έμφαση σε θέματα που αφορούν τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Αρκτικής, την τρομοκρατία, τη μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, τον έλεγχο των εξοπλισμών, τη στρατηγική σταθερότητα στον κυβερνοχώρο, το οργανωμένο έγκλημα, τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των κοινών προσπαθειών για τη διαφύλαξη της συμφωνίας σχετικά με το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν, το οποίο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία· επαναλαμβάνει ότι, ενώ πρέπει να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και το οργανωμένο έγκλημα, οι συστηματικές υβριδικές απειλές της Ρωσίας απαιτούν ισχυρές αποτρεπτικές ενέργειες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, έναν διάλογο ΕΕ-Ρωσίας-Κίνας-Κεντρικής Ασίας σχετικά με τη συνδεσιμότητα·

29.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ είναι σήμερα ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και θα διατηρήσει τη θέση αυτή στο ορατό μέλλον, αλλά ότι ο αγωγός Nord Stream 2 ενισχύει την εξάρτηση της ΕΕ από τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου, απειλεί την εσωτερική αγορά της ΕΕ και δεν συνάδει με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ ή τα στρατηγικά της συμφέροντα και, συνεπώς, πρέπει να σταματήσει· τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πόρων· υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να υλοποιούνται νέα έργα χωρίς να προηγηθεί νομική εκτίμηση της νομικής τους συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ και με τις συμφωνηθείσες πολιτικές προτεραιότητες· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πολιτική της Ρωσίας να χρησιμοποιεί τους ενεργειακούς της πόρους ως πολιτικό εργαλείο για την άσκηση, τη διατήρηση και την αύξηση της πολιτικής επιρροής και πίεσής της σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως σφαίρα επιρροής της και στους τελικούς καταναλωτές·

30.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας και η εποικοδομητική συνεργασία στις εταιρικές σχέσεις της Βόρειας Διάστασης και στο Ευρω-Αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς προσφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες των διασυνοριακών περιοχών και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, να συνεχιστεί η προώθηση όλων αυτών των θετικών τομέων εποικοδομητικής συνεργασίας·

31.  επισημαίνει τη σημασία της διαπροσωπικής επαφής, για παράδειγμα μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού·

32.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση λύσης στις λεγόμενες «παγωμένες συγκρούσεις» στις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα για τους ανατολικούς εταίρους της ΕΕ·

Συστάσεις

33.  τονίζει τη σημασία της συνεχούς πολιτικής και οικονομικής στήριξης των διαπροσωπικών επαφών εν γένει, και συγκεκριμένα των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διαχειριστών ιστολογίων, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των ερευνητών δημοσιογράφων, των πανεπιστημιακών και των δημόσιων προσώπων που εκφράζονται με ειλικρίνεια, και των ΜΚΟ· ζητεί από την Επιτροπή να προγραμματίσει μια πιο φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη οικονομική και θεσμική συνδρομή, καθώς και συνδρομή για την ανάπτυξη ικανοτήτων προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών από τα υπάρχοντα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεισφέρουν περαιτέρω σε αυτή τη συνδρομή· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ενεργά τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παρέχοντας αποτελεσματική και έγκαιρη στήριξη και προστασία σε υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και άλλους ακτιβιστές· ενθαρρύνει ιδίως τα κράτη μέλη να εκδίδουν θεωρήσεις εισόδου μακράς διαρκείας για τους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων που κινδυνεύουν, καθώς και για τις οικογένειές τους· υποστηρίζει την ενίσχυση της χρηματοδότησης για την κατάρτιση δημοσιογράφων και τον διάλογο με ευρωπαίους δημοσιογράφους και για τα μέσα που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία (EED)·

34.  ζητεί περισσότερες διαπροσωπικές επαφές με έμφαση στους νέους, στην εντατικοποίηση του διαλόγου και στη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ερευνητών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών από την ΕΕ και τη Ρωσία, καθώς και πιο εντατικές ανταλλαγές φοιτητών, ασκουμένων και νέων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+· υποστηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την αύξηση της χρηματοδότησης για τα νέα προγράμματα Erasmus+ 2021-2027· σημειώνει ότι η ΕΕ παρέχει τις περισσότερες ευκαιρίες ακαδημαϊκής κινητικότητας στη Ρωσία, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες εταίρους·

35.  ζητεί την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλων προσώπων που κρατούνται λόγω της ειρηνικής άσκησης του δικαιώματός τους για ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, περιλαμβανομένου του διευθυντή του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στη Δημοκρατία της Τσετσενίας, Oyub Titiev, ο οποίος δικάζεται βάσει κατασκευασμένων κατηγοριών κατοχής ναρκωτικών· ζητεί επιμόνως από τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων τους, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικηγόρο και σε ιατρική περίθαλψη, της σωματικής ακεραιότητας και αξιοπρέπειας, και της προστασίας από δικαστικές παρενοχλήσεις, ποινικοποίηση και αυθαίρετη σύλληψη·

36.  επισημαίνει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συχνά δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον αγώνα κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, ενώ οι ΜΚΟ αποθαρρύνονται συστηματικά από το να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς ή στην προώθηση της ακεραιότητας στη δημόσια σφαίρα· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανεξάρτητη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τη Ρωσία να εφαρμόσει ορθά τα διεθνή πρότυπα κατά της διαφθοράς που διατυπώνονται, για παράδειγμα, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και στη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (σύμβαση κατά της δωροδοκίας)·

37.  υπογραμμίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με τη Ρωσία· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να θέτουν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε επαφή με Ρώσους αξιωματούχους· ενθαρρύνει την ΕΕ να καλεί συνεχώς τη Ρωσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που περιορίζουν τα δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

38.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί σημαντικό στοιχείο του παρόντος τοπίου θεσμικών σχέσεων στην Ευρώπη· ελπίζει ότι μπορούν να βρεθούν τρόποι ώστε να πειστεί η Ρωσία να μην εγκαταλείψει τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης·

39.  καταδικάζει τις απόπειρες της ρωσικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες μηνυμάτων μέσω διαδικτύου και σε ιστοτόπους· παροτρύνει τη ρωσική κυβέρνηση να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, καθώς και εκτός διαδικτύου·

40.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ιδίως στον κυβερνοχώρο και στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση πιθανής ανάμιξης στις εκλογές· ζητεί την ενίσχυση της αντίστασης σε κυβερνοεπιθέσεις· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η αντίδραση και η ανταπόκριση της ΕΕ στη ρωσική εκστρατεία προπαγάνδας και στις μαζικές άμεσες επιθέσεις παραπληροφόρησης είναι ανεπαρκής και θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, ιδιαίτερα πριν από τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η χρηματοδότηση και οι ανθρώπινοι πόροι της ΕΕ για την ομάδα έργου East Stratcom πρέπει να αυξηθούν σημαντικά· ζητεί πανευρωπαϊκή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μια λειτουργική ψηφιακή εσωτερική αγορά και την ενίσχυση της στήριξης στην έρευνα· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στη ρωσική γλώσσα από την East Stratcom· επικροτεί την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης και καλεί τα κράτη μέλη και όλους τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ να εφαρμόζουν τις δράσεις και τα μέτρα του, ιδιαίτερα ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών τον Μάιο του 2019·

41.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός δεσμευτικού νομικού πλαισίου, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου, που θα επέτρεπε μια ισχυρή αντίδραση της Ένωσης σε εκστρατείες που απειλούν τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων κατά των υπευθύνων για την ενορχήστρωση και την υλοποίηση των εκστρατειών αυτών·

42.  πιστεύει ότι ο ουσιαστικός διάλογος απαιτεί σταθερή ενότητα μεταξύ των κρατών μελών και σαφέστερη διαβίβαση των κόκκινων γραμμών από την πλευρά της ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις, περιλαμβανομένων στοχευμένων προσωπικών κυρώσεων και περιορισμών στην πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και τεχνολογία, αν συνεχιστούν οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Ρωσίας· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά δεν απευθύνονται στον ρωσικό λαό, αλλά σε στοχευμένα πρόσωπα· καλεί το Συμβούλιο να εκπονήσει μια εις βάθος ανάλυση της αποδοτικότητας και της αυστηρότητας του ισχύοντος καθεστώτος κυρώσεων· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει περιοριστικά μέτρα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει στην παράνομη κατασκευή της Γέφυρας του Κερτς· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες, μέσω της συμμετοχής τους, εν γνώσει ή εν αγνοία τους υπονόμευσαν το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εκτιμήσει και να ελέγξει την εφαρμογή των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων της ΕΕ και από τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν εθνικές τελωνειακές ή ποινικές έρευνες που αφορούν περιπτώσεις ενδεχόμενων παραβιάσεων·

43.  ζητεί τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει τον έλεγχο της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, καθώς και τη λήψη επακόλουθων μέτρων, ώστε να αποφευχθεί η χρήση κάποιων κομμάτων και κινημάτων για σκοπούς αποσταθεροποίησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος από το εσωτερικό·

44.  καταδικάζει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και την αύξηση του αριθμού των ρωσικών στρατιωτικών ασκήσεων, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξασκούνται σε επιθετικά σενάρια με τη χρήση πυρηνικών όπλων·

45.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν χωρίς καθυστέρηση νομοθετική πρόταση για έναν Νόμο Magnitsky που θα καλύπτει όλο το έδαφος της ΕΕ και θα επιτρέπει την επιβολή απαγόρευσης θεώρησης εισόδου και στοχευμένες κυρώσεις, όπως τη δέσμευση περιουσίας και συμφερόντων επί περιουσίας εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ σε μεμονωμένους κρατικούς αξιωματούχους ή πρόσωπα που ενεργούν με επίσημη ιδιότητα που ευθύνονται για ενέργειες διαφθοράς ή σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης καταλόγου άμεσων κυρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής εκδοχής του Νόμου Magnitsky·

46.  καλεί την ΕΕ να ελέγχει την εφαρμογή των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπονομεύεται το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ ενάντια στις ενέργειες της Ρωσίας, αλλά εφαρμόζεται αναλογικά με τις απειλές που δημιουργεί η Ρωσία· υπογραμμίζει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης των κυρώσεων χωρίς η Ρωσία να αποδεικνύει έμπρακτα, και όχι μόνο στη θεωρία, ότι σέβεται τα σύνορα της Ευρώπης, την κυριαρχία των γειτονικών χωρών της και των άλλων εθνών, καθώς και τους διεθνείς κανόνες και συμφωνίες· επαναλαμβάνει ότι η επιστροφή σε κανονικές συνθήκες θα είναι δυνατή μόνο όταν η Ρωσία σεβαστεί πλήρως τους κανόνες και αυτοπεριοριστεί να ενεργεί με ειρηνικό τρόπο·

47.  επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα αρνησικυρίας στις ευρωατλαντικές φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών εθνών·

48.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις συνέπειες των ρωσικών αντιμέτρων σε οικονομικούς παράγοντες και, εάν χρειαστεί, να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης αντισταθμιστικών μέτρων·

49.  υπογραμμίζει ότι μόνο πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει για τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία· ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην περιοχή του Ντονμπάς· στηρίζει την εντολή τοποθέτησης ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς·

50.  καταδικάζει το αυθαίρετο μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στη ρωσική επικράτεια πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένων ορισμένων νυν και πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και υπαλλήλων της ΕΕ· ζητεί την άμεση και άνευ όρων άρση της απαγόρευσης εισόδου·

51.  καλεί τη Ρωσία να απελευθερώσει άμεσα τους πολιτικούς κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηκόων, και τους δημοσιογράφους·

52.  καλεί τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας σχετικά με την κατάρριψη της πτήσης MH17, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου· καταδικάζει κάθε απόπειρα ή απόφαση χορήγησης αμνηστίας ή καθυστέρησης της δίωξης όσων έχουν κριθεί υπεύθυνοι, καθώς οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν·

53.  καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να μη βάζει εμπόδια στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, τα οποία έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη βία κατά αμάχων, περιλαμβανομένης της χρήσης χημικών όπλων, τις κατάφωρες παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης και τις παραβιάσεις των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

54.  υποστηρίζει την ταχεία ολοκλήρωση μιας πλήρους Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης που στο μέλλον θα μπορούσε να περιλάβει και τους ανατολικούς εταίρους· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει εν προκειμένω μια φιλόδοξη πολιτική για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καταδικάζει έντονα τη ρωσική πίεση στη Λευκορωσία που έχει στόχο να παροτρύνει τη χώρα αυτή να εγκαταλείψει την ανεξαρτησία της· υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από την προώθηση της στρατηγικής ΕΕ-Ρωσίας, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή της και τη στήριξή της προς τους ανατολικούς εταίρους και να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου·

55.  υποστηρίζει την αύξηση της χρηματοδότησης του EED, του ειδησεογραφικού πρακτορείου Russian Language News Exchange (RLNE) και άλλων μέσων για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και σε άλλες χώρες·

56.  καλεί τις ρωσικές αρχές να καταδικάσουν τον κομμουνισμό και το σοβιετικό καθεστώς και να τιμωρήσουν όσους διέπραξαν εγκλήματα και αδικήματα υπό το καθεστώς αυτό·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

(1) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 35.
(2) «Πρωτόκολλο σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της τριμερούς ομάδας επαφής», που υπογράφηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, και «Δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ», που εγκρίθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0266.
(4) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 38.
(5) ΕΕ C 408 της 30.11.2017, σ. 43.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0259.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0435.


Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση
PDF 170kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (2018/2159(INI))
P8_TA(2019)0158A8-0075/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το σύνολο των αρχών του, ως έγγραφο που συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την ευρωπαϊκή και ευρύτερη περιφερειακή τάξη ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, καθώς και για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Ιδέα του Συμβουλίου για την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Διαμεσολάβησης και Διαλόγου της ΕΕ, της 10ης Νοεμβρίου 2009 (15779/09),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016, καθώς και την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Από το κοινό όραμα στην κοινή δράση: εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ» που δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουνίου 2017,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 5ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 13ης Ιουνίου 2018 της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (HR(2018) 94),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0075/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας συγκαταλέγεται στους λόγους ύπαρξης της ΕΕ, όπως αναγνωρίστηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2012, και κατέχει κεντρική θέση στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, σύμφωνα με την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις του, καθώς και το θεματολόγιο για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, σύμφωνα με την απόφαση 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς που υποστηρίζει την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης με τα μέσα εξωτερικής βοήθειας που διαθέτει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει σε διεθνείς οργανισμούς, βασικός χορηγός βοήθειας και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης παγκοσμίως, στην πρόληψη συγκρούσεων και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση θα πρέπει να συνδυάζονται στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που θα συνδυάζει την ασφάλεια, τη διπλωματία και την ανάπτυξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς όπως ο ΟΑΣΕ, ο οποίος στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, διατυπώνει μεταξύ άλλων τις αρχές της μη χρήσης βίας, της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες η Ευρώπη και η γειτονία της, καθώς και για την πολιτική και κοινωνική πρόοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής πολυμέρειας και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των ΣΒΑ, και συγκεκριμένα του στόχου 16 για ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και χωρίς αποκλεισμούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής παροχή υποστήριξης από την ΕΕ σε στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς φορείς σε τρίτες χώρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη επαναλαμβανόμενων βίαιων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και διαρκής ειρήνη και ασφάλεια συνδέονται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης στα κράτη και στις γεωγραφικές περιοχές των οποίων η κατάσταση συνιστά άμεσο ζήτημα ασφάλειας για την Ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη αποτελεί στρατηγική λειτουργία με στόχο να διασφαλίζεται η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης πριν από τις κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο διπλωματίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την επίλυση μιας σύγκρουσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημιουργούνται όλο και περισσότεροι άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας, και ότι ο σύνθετος χαρακτήρας των παγκόσμιων προκλήσεων απαιτεί μια σφαιρική και ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ισχυρότερη διοργανική προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να αναπτύξει και να εφαρμόσει πλήρως τις ικανότητές της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ, οι πολιτικές δηλώσεις και οι θεσμικές εξελίξεις αποτελούν θετικές ενδείξεις της δέσμευσης της ΑΠ/ΥΕ να δώσει προτεραιότητα στην πρόληψη συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα συνεισφέρουν σημαντικά στην υποστήριξη της πρόληψης συγκρούσεων και της οικοδόμησης της ειρήνης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβατική δικαιοσύνη αποτελεί ένα σημαντικό σύνολο δικαστικών και μη δικαστικών μηχανισμών που εστιάζουν στην υποχρέωση λογοδοσίας για αδικήματα του παρελθόντος, καθώς και στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, δίκαιου και ειρηνικού μέλλοντος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει εξέχοντα ρόλο στην κοινοβουλευτική διπλωματία, μεταξύ άλλων και στις διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαλόγου, όπου αξιοποιεί την εδραιωμένη κουλτούρα του όσον αφορά τον διάλογο και την επίτευξη συναίνεσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες συγκρούσεις και ο πόλεμος έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στους αμάχους, ιδιαίτερα στις γυναίκες και στα παιδιά, και θέτουν τις γυναίκες σε μεγαλύτερο κίνδυνο, σε σύγκριση με τους άνδρες, να πέσουν θύματα οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, εκτοπισμού, κράτησης και σεξουαλικής βίας, όπως ο βιασμός, που χρησιμοποιείται ως τακτική πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών και των νέων είναι σημαντική για την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και την πρόληψη κάθε μορφής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται και να υποστηρίζεται η ενεργός και ουσιώδης συμμετοχή των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών παραγόντων, τόσο των στρατιωτικών όσο και των μη στρατιωτικών, μεταξύ άλλων των γυναικών, των μειονοτήτων, των αυτόχθονων πληθυσμών και των νέων, κατά την προώθηση και τη διευκόλυνση της οικοδόμησης ικανοτήτων και εμπιστοσύνης στη διαμεσολάβηση, στον διάλογο και στη συμφιλίωση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την πρόληψη συγκρούσεων και για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της ειρήνης συχνά υποχρηματοδοτούνται, παρά τις δεσμεύσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που έχει δευτερογενείς επιπτώσεις στην ικανότητα προώθησης και διευκόλυνσης της δράσης στους τομείς αυτούς·

1.  προτρέπει την Ένωση να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο ή προς στήριξη των υφιστάμενων συμφωνηθέντων μορφών και αρχών διαπραγμάτευσης· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή αποφέρει υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, καθώς και σε επίπεδο ανθρώπινης ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας και αξιοπιστίας της Ένωσης στη διεθνή σκηνή·

2.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στη διατήρηση της ειρήνης, στην αποφυγή συγκρούσεων και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας·

3.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίσουν κοινές, μακροπρόθεσμες προτεραιότητες στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας τακτικής διαδικασίας στρατηγικού προγραμματισμού·

4.  ζητεί μια μακροχρόνια οικοδόμηση ειρήνης που θα αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων·

5.  ζητεί τη βελτίωση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής ώστε να υποστηρίζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ όπως περιγράφονται κατωτέρω·

6.  ζητεί την εφαρμογή ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων που συνεκτιμούν τη διάσταση της σύγκρουσης, και οι οποίες θέτουν την ανθρώπινη ασφάλεια στο επίκεντρο της δέσμευσης της ΕΕ, προκειμένου να επιτυγχάνονται επί τόπου θετικά και βιώσιμα αποτελέσματα·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις υπηρεσίες της Επιτροπής που ασχολούνται με την εξωτερική δράση να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή των δεσμεύσεων της ενωσιακής πολιτικής όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

Σχετικά με τη βελτίωση των θεσμικών ικανοτήτων της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση

8.  υποστηρίζει την πιο συνεκτική και ολιστική προσέγγιση της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων, θεωρεί ότι η σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις συνιστά την προστιθέμενη αξία της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και ότι όλα τα μέσα πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αποκρίσεις της ΕΕ σε κάθε στάδιο της σύγκρουσης και να καταστεί η εν λόγω σφαιρική προσέγγιση πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και εκφράζει την υποστήριξή του για τα πλαίσια, τις προσεγγίσεις και τις αρχές διαπραγμάτευσης που υφίστανται ήδη· επαναλαμβάνει ότι κάθε σύγκρουση θα πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα·

9.  τονίζει ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εντοπίζουν τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, και να διευκολύνει τη διμερή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών·

10.  ζητεί να συγκροτηθεί, υπό την εποπτεία της ΑΠ/ΥΕ, συμβουλευτική επιτροπή υψηλού επιπέδου της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ομάδας έμπειρων ανώτερων πολιτικών διαμεσολαβητών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα πρόληψης συγκρούσεων, ώστε να καθίσταται διαθέσιμη πολιτική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη εντός μικρών χρονικών περιθωρίων· πιστεύει ότι είναι αναγκαία επίσης μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα καλύπτει τη συμφιλίωση και τη μεταβατική δικαιοσύνη· ζητεί να ενθαρρύνεται συστηματικά η δημιουργία μηχανισμών συμφιλίωσης και λογοδοσίας σε όλες τις μετασυγκρουσιακές περιοχές, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία για εγκλήματα του παρελθόντος, καθώς και η πρόληψη και η αποτροπή για το μέλλον·

11.  ζητεί να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την ειρήνη στην προεδρία της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επιπέδου της ΕΕ, προκειμένου να προωθεί τη συνοχή και τον συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων, μεταξύ άλλων και τη συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να αυξηθεί η ανάληψη δράσης, και δη σε προγενέστερα στάδια·

12.  ζητεί να θεσπιστούν άλλοι διοργανικοί μηχανισμοί, όπως ειδικές ομάδες για συγκεκριμένες καταστάσεις πρόληψης συγκρούσεων·

13.  ζητεί να συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, η οποία θα δώσει έμφαση στην ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για ειρήνη και σταθερότητα στις γειτονικές της περιοχές·

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

14.  επικροτεί τη συγκρότηση ειδικού τμήματος της ΕΥΕΔ για τα μέσα πρόληψης συγκρούσεων, οικοδόμησης της ειρήνης και διαμεσολάβησης, και την ανάπτυξη εργαλείων όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και η ανίχνευση οριζόντων· ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων·

15.  ζητεί να πραγματοποιείται με πιο συστηματικό τρόπο η συλλογή, διαχείριση και διάδοση των σχετικών γνώσεων, με μορφότυπους που είναι προσβάσιμοι, πρακτικοί και επιχειρησιακά συναφείς για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

16.  ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ικανότητες, τόσο του εσωτερικού προσωπικού όσο και των διαμεσολαβητών και άλλων εμπειρογνωμόνων, καθώς και τρίτων μερών, όσον αφορά την ανάλυση συγκρούσεων κατά τρόπο που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, την έγκαιρη προειδοποίηση, τη συμφιλίωση και την πρόληψη συγκρούσεων, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ και με τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.  υπενθυμίζει ότι είναι όλο και μεγαλύτερη η ανάγκη να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων και την επίτευξη των ΣΒΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και στην παροχή υποστήριξης στην κοινωνία των πολιτών·

18.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεκτιμάται η διάσταση της σύγκρουσης και του φύλου στο πλαίσιο όλων των ενωσιακών παρεμβάσεων σε περιοχές που πλήττονται από τη βία και τις συγκρούσεις· ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενσωμάτωση των πτυχών αυτών σε όλες τις σχετικές πολιτικές, στρατηγικές, δράσεις και επιχειρήσεις, κάτι που συνεπάγεται τη μεγαλύτερη εστίαση στην αποφυγή της πρόκλησης ζημίας, και παράλληλα τη μεγιστοποίηση της συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης·

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

19.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και εκλογικού συντονισμού (DEG), αλλά και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι επικεφαλής της, ως επιχειρησιακού φορέα για τον συντονισμό των πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης και διαλόγου· επικροτεί δε τις νέες πρωτοβουλίες, όπως ο διάλογος «Jean Monnet» για την ειρήνη και τη δημοκρατία (που πραγματοποιείται στο ιστορικό Σπίτι Jean Monnet στη Bazoches της Γαλλίας), τις δραστηριότητες που αφορούν τη βία στο πλαίσιο των εκλογών, καθώς και τον διακομματικό διάλογο και την επίτευξη συναίνεσης, και το πρόγραμμα Νέων Πολιτικών Ηγετών, και συνιστά να αναπτυχθούν περαιτέρω ως βασικά μέσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της διαμεσολάβησης, της διευκόλυνσης και του διαλόγου· επικροτεί την απόφαση της DEG να αξιοποιήσει την επιτυχία της διαδικασίας του διαλόγου «Jean Monnet» με το κοινοβούλιο της πΓΔΜ, και να διευρύνει την εφαρμογή της μεθοδολογίας του διαλόγου «Jean Monnet» σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

20.  επικροτεί τη συνεργασία με το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, με τη μορφή των διαλόγων «Jean Monnet», που αποσκοπεί στην επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών κινημάτων και κομμάτων στο εν λόγω κοινοβούλιο και κυρίως στην αναδιαμόρφωση της πολιτικής νοοτροπίας σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική προσέγγιση με βάση τον δημοκρατικό διάλογο και την επίτευξη συναίνεσης·

21.  επικροτεί τα συμπεράσματα του πέμπτου διαλόγου «Jean Monnet», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Οκτωβρίου 2018, και στο πλαίσιο του οποίου ελήφθησαν μέτρα για την υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης· αναγνωρίζει το αίτημα για συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή, ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ουκρανίας σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ουκρανικού κοινοβουλίου ως προς τον ρόλο του στην εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης·

22.  επικροτεί την νέα τριμερή πρωτοβουλία των προέδρων των κοινοβουλίων της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας να συγκροτήσουν μια περιφερειακή κοινοβουλευτική συνέλευση ως σημαντική πλατφόρμα περιφερειακού διαλόγου σχετικά με στρατηγικά ζητήματα, μεταξύ άλλων για την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και για την απόκριση σε βασικές προκλήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων του υβριδικού πολέμου και της παραπληροφόρησης· θεωρεί ότι η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτόν τον περιφερειακό κοινοβουλευτικό διάλογο αποτελεί σημαντική ένδειξη της δέσμευσής του προς την περιοχή ενόψει κοινών περιφερειακών προκλήσεων ασφάλειας·

23.  αναγνωρίζει τον αυξανόμενο ρόλο του στις διαδικασίες πολιτικής διαμεσολάβησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή πρωτοβουλία του αρμόδιου Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση και τριών διαμεσολαβητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κ. Kukan, Vajgl και Fleckenstein, όσον αφορά τη στήριξη των αρχηγών κομμάτων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ώστε να εξέλθουν από την πολιτική κρίση με την έγκριση της συμφωνίας του Przino, του 2015· επιβεβαιώνει την προθυμία του να βασιστεί σε αυτό το παράδειγμα στενής διοργανικής συνεργασίας με την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ και να αυξήσει τη δέσμευσή του για ενίσχυση των πολιτικών διαλόγων και της συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια και στην ευρύτερη γειτονία·

24.  ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το πρόγραμμα Νέων Πολιτικών Ηγετών στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, βάσει της απόφασης 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να συνεχιστεί η εξαιρετική συνεργασία με την περιφερειακή πρωτοβουλία της ΑΠ/ΥΕ για τη Μεσόγειο στο πλαίσιο του προγράμματος Young Med Voices·

25.  θεωρεί ότι ο υψηλού επιπέδου διάλογος των νέων για τη «Γεφύρωση του χάσματος» αφήνει περιθώρια για διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων της νεολαίας και νέων βουλευτών των κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για την υποστήριξη μιας νοοτροπίας διακομματικού διαλόγου και συμφιλίωσης, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών στην περιοχή·

26.  συνιστά να αναπτυχθούν περαιτέρω τα υφιστάμενα προγράμματα κοινοβουλευτικής κατάρτισης και καθοδήγησης που διατίθενται για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδιαίτερα για όσους ορίζονται διαμεσολαβητές ή επικεφαλής παρατηρητές, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης για βουλευτές, πολιτικά κόμματα και προσωπικό τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων και τη νεολαία, σε συντονισμό με φορείς σε κράτη μέλη που έχουν αναπτύξει εμπειρογνωσία στον τομέα αυτόν·

27.  θεωρεί ότι οι ικανότητες του Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω με τον διορισμό αντιπροέδρου αρμόδιου για τον συντονισμό της διαμεσολάβησης και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων διαλόγου, ο οποίος θα δρα σε στενή συνεργασία με την DEG· ζητεί να συγκροτηθεί ομάδα νυν και πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

28.  υπογραμμίζει τον ρόλο του βραβείου Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις συγκρούσεις σε όλον τον κόσμο· ζητεί να αυξηθεί το χορηγούμενο ποσό του βραβείο κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο·

29.  αναγνωρίζει την ανάγκη να θεσμοθετήσει το Κοινοβούλιο τις διαδικασίες του όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, προς στήριξη των συνολικών ενωσιακών προσπαθειών· ζητεί να ενισχυθούν οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες διπλωματίας και ανταλλαγών, μεταξύ άλλων και μέσω του έργου των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών·

30.  υπογραμμίζει τη μακροχρόνια στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ στον τομέα των εκλογών και της στήριξης της δημοκρατίας· ζητεί να διευρυνθεί η συνεργασία αυτή, ώστε να καλύπτει τον τομέα της διαμεσολάβησης και του διαλόγου·

Σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια – ενίσχυση των έμφυλων ικανοτήτων όσον αφορά την ενωσιακή πρόληψη σαυγκρούσεων και διαμεσολάβηση

31.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και στην ενσωμάτωση των αρχών που περιέχουν οι εν λόγω αποφάσεις σε όλα τα στάδια των ενωσιακών δραστηριοτήτων για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

32.  ζητεί να εφαρμόζεται η πλήρης ισότητα των φύλων, και να καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των γυναικών, των κοριτσιών και των νέων, αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων τους, καθ’ όλον τον κύκλο των συγκρούσεων, από την πρόληψη έως τη μετασυγκρουσιακή ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο των ενωσιακών δραστηριοτήτων που αφορούν την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

33.  ζητεί να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου σε όλες τις δράσεις συνεργασίας, κατάρτισης και παρέμβασης· επικροτεί τις ενωσιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτό, καθώς και την ενεργό συμβολή της ΕΕ στο επόμενο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου και στη νέα στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

34.  ζητεί να συμπεριλαμβάνεται η εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου, μεταξύ άλλων όσον αφορά την έμφυλη βία και τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων, σε όλα τα στάδια της πρόληψης συγκρούσεων, της διαδικασίας διαμεσολάβησης και της οικοδόμησης της ειρήνης·

35.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, και για την ενσωμάτωση των αρχών που κατοχυρώνονται στις εν λόγω αποφάσεις στις δραστηριότητες της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

36.  ζητεί κάθε δράση συνεργασίας, κατάρτισης και παρέμβασης να συνεκτιμά τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των νέων γυναικών και των νέων ανδρών, αλλά και να προσαρμόζεται σε αυτές, λαμβανομένων υπόψη των διαφοροποιημένων τρόπων με τους οποίους οι βίαιες συγκρούσεις επηρεάζουν τη ζωή και το μέλλον τους, καθώς και της πολύτιμης συμβολής που μπορούν να έχουν στην πρόληψη και στην επίλυση των βίαιων συγκρούσεων·

Σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της προσέγγισης της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση

37.  θεωρεί ότι η συνολική προσέγγιση της ΕΕ και οι προτεραιότητές της όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι διαπροσωπικές επαφές για την πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων·

39.  ζητεί να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα με όσες ειδικεύονται στα δικαιώματα των γυναικών και στα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων, κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη διαμεσολάβηση·

Σχετικά με τους χρηματοδοτικούς και δημοσιονομικούς πόρους που διατίθενται για την ενωσιακή πρόληψη συγκρούσεων και διαμεσολάβηση

40.  είναι της άποψης ότι οι αυξανόμενες προκλήσεις απαιτούν να διατίθενται υψηλότερα κονδύλια για την πρόληψη συγκρούσεων και να προβλέπεται ικανότητα εξειδικευμένου προσωπικού·

41.  τονίζει την ανάγκη να διατίθενται επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι συγκεκριμένα για ενωσιακές δράσεις για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2021-2027)·

42.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη γραμμή προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ που προορίζεται για την ανάλυση συγκρούσεων και τη συνεκτίμηση της διάστασης της σύγκρουσης, την έγκαιρη προειδοποίηση, την υποστήριξη της διαμεσολάβησης και τις μελλοντικές προτεραιότητες στον τομέα αυτόν·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους Προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην ΕΥΕΔ, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Επιτροπή, στον ΟΑΣΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 130.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0312.
(3) ΕΕ L 335 της 15.12.2017, σ. 6.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου