Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde
 Proroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura
 Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija ***I
 Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-UE u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali ***
 Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni)
 Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali ***
 Awtorizzazzjoni tal-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra (CETS Nru 218) ***
 Protokoll li jemenda l-Ftehim UE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Eġittu (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan
 Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA *
 Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) ***I
 Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) ***I
 Il-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I
 Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà ***I
 Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I
 Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I
 L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I
 Il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ***I
 Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu
 L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
 Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier
PDF 124kWORD 49k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM))
P8_TA(2019)0135A8-0165/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier, imressqa fis-27 ta' Novembru 2018 mill-Uffiċju tal-Prosekutur Ġenerali ta' Cobourg b'rabta ma' proċediment ta' inkjesta preliminari, u mħabbra fis-seduta plenarja fl-14 ta' Jannar 2019,

–  wara li kkunsidra r-rinunzja ta' Monika Hohlmeier għad-dritt għal smigħ tagħha, skont l-Artikolu 9(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u fil-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 46 tal-Liġi Fundamentali tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2), 6(1) u 9 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0165/2019),

A.  billi l-Prosekutur Ġenerali ta' Cobourg bagħat talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier, Membru tal-Parlament Ewropew għar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, rigward ksur fis-sens tal-Artikolu 142 tal-Kodiċi Kriminali Ġermaniż; b'mod partikolari, il-proċediment jikkonċerna reat ta' ħarba;

B.  billi fl-4 ta' Settembru 2018, madwar it-tlieta ta' filgħaxija, Monika Hohlmeier ippruvat tipparkja l-karozza tagħha f'post ta' parkeġġ f'Lichtenfels (il-Ġermanja); billi l-parti ta' quddiem tal-karozza laqtet il-wara ta' karozza oħra li kienet ipparkjata, u dan ikkawża danni għall-karozza l-oħra li ġew stmati li jammontaw għal madwar EUR 287,84; billi Monika Hohlmeier sussegwentement telqet mis-sit tal-inċident, mingħajr ma għamlet arranġament biex tħallas għad-danni;

C.  billi, skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, il-Membri tal-Parlament Ewropew igawdu, fit-territorju nazzjonali, l-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament tal-pajjiż tagħhom;

D.  billi l-Artikolu 46 tal-Liġi Fundamentali tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja jiddisponi li għal att li għalih hija prevista sanzjoni, membru jista' jinżamm responsabbli jew jiġi arrestat biss wara l-awtorizzazzjoni tal-Bundestag, ħlief jekk jinqabad in flagrante delicto jew l-għada tal-ġurnata li fiha ikun wettaq dan l-att;

E.  billi huwa l-Parlament biss li jista' jiddeċiedi li jneħħi jew ma jneħħix l-immunità f'każ partikolari; billi l-Parlament jista' raġonevolment jikkunsidra l-pożizzjoni tal-Membru biex jieħu d-deċiżjoni dwar jekk ineħħix l-immunità tiegħu(2);

F.  billi r-reat allegat la għandu rabta diretta jew evidenti mal-qadi minn Monika Hohlmeier tal-funzjonijiet tagħha ta' Membru tal-Parlament Ewropew, u lanqas ma jikkostitwixxi opinjoni espressa jew vot mixħut fil-qadi tal-funzjonijiet ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens tal-Artikolu 8 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea;

G.  billi fil-każ preżenti, il-Parlament ma setax jikkonstata l-eżistenza ta' fumus persecutionis, jiġifieri suspett fondat u preċiż biżżejjed li l-kawża tressqet bl-intenzjoni li ssir ħsara politika lill-Membru;

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Monika Hohlmeier;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-awtorità kompetenti tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u lil Monika Hohlmeier.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure et., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentenza tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, EU:T:2008:440, punt 28.


Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen
PDF 129kWORD 51k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM))
P8_TA(2019)0136A8-0167/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen, imressqa fil-5 ta' Settembru 2018 mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Franċiża fuq il-bażi ta' talba li saret mill-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti tal-Appell ta' Pariġi, u mħabbra fis-seduta plenarja tat-22 ta' Ottubru 2018, b'rabta ma' kawża pendenti quddiem il-Maġistrati Inkwirenti dwar investigazzjoni ġudizzjarja għal raġunijiet ta' reati allegati ta' ksur ta' fiduċja, ħabi ta' ksur ta' fiduċja, frodi minn grupp organizzat, falsifikazzjoni u l-użu ta' dokumenti falsifikati, u xogħol moħbi permezz tal-ħabi ta' impjegati, fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-assistenti parlamentari,

–  wara li sema' lil Jean-François Jalkh, li kien qed jissostitwixxi lil Jean-Marie Le Pen, skont l-Artikolu 9(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Franċiża,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2), 6(1) u 9 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0167/2019),

Α.  billi l-Maġistrati Inkwirenti fil-Qorti Reġjonali ta' Pariġi talbu t-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jean-Marie Le Pen sabiex jisimgħuh b'rabta mar-reati allegati;

Β.  billi t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen hija relatata ma' reati allegati ta' ksur ta' fiduċja, ħabi ta' ksur ta' fiduċja, frodi minn grupp organizzat, falsifikazzjoni u l-użu ta' dokumenti falsifikati, u xogħol moħbi permezz tal-ħabi ta' impjegati, b'rabta mal-kundizzjonijiet tal-impjieg ta' assistenti tal-Membri tal-Parlament Ewropew affiljati mal-Front National;

C.  billi fil-5 ta' Diċembru 2016 inbdiet investigazzjoni ġudizzjarja wara investigazzjoni preliminari mibdija wara denunzja mill-President tal-Parlament Ewropew ta' dak iż-żmien fid-9 ta' Marzu 2015 dwar ċertu numru ta' assistenti parlamentari tal-Membri tal-Parlament Ewropew affiljati mal-Front National;

D.  billi waqt perkwiżizzjoni li saret fil-kwartieri ġenerali tal-Front National fi Frar 2016, ġew issekwestrati għadd ta' dokumenti fl-uffiċċju tat-teżorier tal-Front National, li taw prova tax-xewqa ta' dan il-partit li "inaqqas l-ispejjeż" bis-saħħa tal-ħlas mill-Parlament Ewropew tar-remunerazzjoni ta' impjegati tal-partit abbażi tal-kariga tagħhom ta' assistenti parlamentari;

E.  billi l-organigramma tal-Front National, ippubblikata fi Frar 2015 elenkat biss 15-il- Membru tal-Parlament Ewropew (minn total ta' 23), 21 assistent parlamentari lokali u 5 assistenti parlamentari akkreditati (minn total ta' 54 assistent); billi għadd ta' assistenti parlamentari ddikjaraw li l-post tal-impjieg tagħhom kien il-kwartieri ġenerali tal-Front National f'Nanterre u f'xi każijiet indikaw li kienu impjegati hemm fuq bażi full-time, għad li kienu jirrisjedu bejn 120 u 945 km mill-post tal-impjieg iddikjarat; billi f'dan l-istadju tal-investigazzjoni, irriżulta li 8 assistenti parlamentari ma wettqu kważi l-ebda xogħol ta' assistenza parlamentari jew li wettquh biss bħala parti żgħira ħafna minn dmirijiethom;

F.  billi l-investigazzjonijiet żvelaw ukoll ċirkostanzi li għamluha tidher improbabbli li l-assistenti parlamentari kkonċernati kienu ġenwinament qed iwettqu dmirijiet marbuta mal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari:

   il-kuntratti ta' impjieg tal-assistenti parlamentari tal-UE mqassma bejn żewġ kuntratti tal-impjieg mal-Front National,
   il-kuntratti ta' impjieg tal-assistenti parlamentari tal-UE għall-Parlament Ewropew u għall-Front National fis-seħħ simultanjament;
   il-kuntratti ta' impjieg għall-Front National konklużi għal perjodi immedjatament wara perjodi koperti minn kuntratti ta' impjieg tal-assistenti parlamentari tal-UE;

G.  billi l-investigazzjoni żvelat li fil-kariga tiegħu bħala Membru tal-Parlament Ewropew, Jean-Marie Le Pen impjega assistent parlamentari fl-2011, iżda l-assistent parlamentari inkwistjoni qal lill-investigaturi li kien ħadem fuq il-kampanja elettorali ta' Membru ieħor tal-Parlament Ewropew matul il-perjodu kkonċernat; billi Jean-Marie Le Pen għamel arranġament għall-ħlas tas-salarji tal-assistenti parlamentari lil tliet persuni oħra, minkejja li prattikament ma kienu għamlu l-ebda xogħol f'dik il-kapaċità;

H.  billi l-investigazzjoni żvelat ukoll li bħala President tal-Front National fi żmien ir-reati allegati, Jean-Marie Le Pen stabbilixxa sistema, li nkixfet mill-Parlament Ewropew, ta' użu tal-fondi tal-UE għall-ħlas ta' xi wħud mill-impjegati tal-Front National permezz ta' kuntratti parlamentari ma' persuni li, fir-realtà, jaħdmu mal-partit, bi ksur tar-regoli tal-UE fis-seħħ;

I.  billi l-Maġistrati Inkwirenti jqisu li huwa meħtieġ li jisimgħu lil Jean-Marie Le Pen;

J.  billi Jean-Marie Le Pen irrifjuta li jidher b'reazzjoni għat-taħrikiet notifikati mill-investigaturi fil-21 ta' Ġunju 2018 u għamel l-istess meta ġie notifikat b'taħrika mill-Maġistrati Inkwirenti f'Lulju 2018, u invoka l-immunità parlamentari tiegħu;

K.  billi bil-ħsieb li ssir l-interrogazzjoni ta' Jean-Marie Le Pen b'rabta mal-akkużi miġjuba kontrih, l-awtorità kompetenti ressqet rikors biex l-immunità tiegħu titneħħa;

L.  billi, skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, il-Membri tal-Parlament Ewropew igawdu, fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, l-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament tagħhom;

M.  billi l-Artikolu 26 tal-Kostituzzjoni Franċiża tiddikjara li "L-ebda Membru tal-Parlament ma għandu jiġi arrestat jew soġġett għal kwalunkwe miżura oħra li tneħħilu l-libertà jew tirristrinġilu dik il-libertà għal delitt kriminali serju jew reat serju ieħor mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Assemblea li tagħha jkun membru. Din l-awtorizzazzjoni ma hijiex meħtieġa fil-każ ta' delitt serju jew reat serju ieħor imwettaq in flagrante delicto jew meta kundanna tkun saret definittiva";

N.  billi ma hemm l-ebda evidenza ta' kwalunkwe motiv biex wieħed jissuspetta fumus persecutionis;

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Jean-Marie Le Pen;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-Ministru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Franċiża u lil Jean-Marie Le Pen.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure et., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde
PDF 129kWORD 50k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde (2018/2267(IMM))
P8_TA(2019)0137A8-0166/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde, imressqa fid-19 ta' Ottubru 2018 mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Franċiża fuq il-bażi ta' talba li saret mill-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti tal-Appell ta' Pariġi, u mħabbra fis-seduta plenarja tat-12 ta' Novembru 2018, b'rabta ma' kawża pendenti quddiem il-Maġistrati Inkwirenti dwar inkjesta ġudizzjarja għal motivi tar-reati allegati ta' ksur ta' fiduċja, ħabi ta' ksur ta' fiduċja, frodi minn grupp organizzat, falsifikazzjoni u l-użu ta' dokumenti falsifikati, u xogħol moħbi permezz tal-ħabi ta' impjegati, fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-assistenti parlamentari,

–  wara li sema' lil Jean-François Jalkh, li kien qed jissostitwixxi lil Dominique Bilde, skont l-Artikolu 9(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Franċiża,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2), 6(1) u 9 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0166/2019),

Α.  billi l-Maġistrati Inkwirenti fil-Qorti Reġjonali ta' Pariġi talbu t-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Dominique Bilde sabiex jisimgħuha b'rabta mar-reati allegati;

Β.  billi t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde hija relatata ma' reati allegati ta' ksur ta' fiduċja, ħabi ta' ksur ta' fiduċja, frodi minn grupp organizzat, falsifikazzjoni u l-użu ta' dokumenti falsifikati, u xogħol moħbi permezz tal-ħabi ta' impjegati, b'rabta mal-kundizzjonijiet tal-impjieg ta' assistenti tal-Membri tal-Parlament Ewropew affiljati mal-Front National;

C.  billi fil-5 ta' Diċembru 2016 inbdiet investigazzjoni ġudizzjarja wara investigazzjoni preliminari mibdija wara denunzja mill-President tal-Parlament Ewropew ta' dak iż-żmien tad-9 ta' Marzu 2015 dwar ċertu numru ta' assistenti parlamentari tal-Membri tal-Parlament Ewropew affiljati mal-Front National;

D.  billi waqt perkwiżizzjoni li saret fil-kwartieri ġenerali tal-Front National fi Frar 2016, ġew issekwestrati għadd ta' dokumenti fl-uffiċċju tat-teżorier tal-Front National, li taw prova tax-xewqa ta' dan il-partit li "jnaqqas l-ispejjeż" bis-saħħa tal-ħlas mill-Parlament Ewropew tar-remunerazzjoni ta' impjegati tal-partit abbażi tal-kariga tagħhom ta' assistenti parlamentari; billi, f'dan l-istadju tal-investigazzjoni, irriżulta li 8 assistenti parlamentari ma wettqu kważi l-ebda xogħol ta' assistenza parlamentari jew wettquh biss f'proporzjon żgħir ħafna mit-totalità ta' dmirijiethom;

E.  billi rriżulta li l-assistent parlamentari ta' Dominique Bilde mill-1 ta' Ottubru 2014 sal-31 ta' Lulju 2015 kien wieħed mill-assistenti li ma kellu kważi l-ebda xogħol ta' assistenza parlamentari; billi fl-organigramma tal-Front National ippubblikata fi Frar  2015, it-titlu tal-kariga tal-assistent parlamentari ta' Dominique Bilde kien "uffiċjal nazzjonali għall-pjanifikazzjoni" u kien jaħdem fl-Unità tal-Monitoraġġ u l-Pjanifikazzjoni tal-Politika taħt ir-responsabbiltà ta' Membru ieħor tal-Parlament Ewropew; billi l-kuntratt tiegħu bħala assistent parlamentari kien segwit minn żewġ kuntratti oħra relatati mal-attivitajiet tal-Front National għall-perjodu li beda minn Awwissu 2015 sal-31 ta' Diċembru 2016; billi matul il-perjodu kopert mill-kuntratt tiegħu bħala assistent parlamentari, huwa kien wettaq ukoll il-kompiti li ġejjin: Segretarju Ġenerali tal-grupp Collectif Marianne, Segretarju Ġenerali tal-grupp Collectif Mer et Francophonie u kandidat għall-elezzjonijiet dipartimentali f'Marzu 2015 fid-dipartiment ta' Doubs;

F.  billi l-Parlament Ewropew issospenda l-ħlas tal-ispejjeż għall-assistenza parlamentari relatati mal-kuntratt tal-assistent parlamentari ta' Dominique Bilde;

G.  billi l-Maġistrati Inkwirenti jqisu li huwa meħtieġ li jisimgħu lil Dominique Bilde;

H.  billi Dominique Bilde rrifjutat li twieġeb għall-mistoqsijiet tal-investigaturi meta nstemgħet minnhom f'Awwissu 2017 u rrifjutat li tidher quddiem il-Maġistrati Inkwirenti għall-smigħ preparatorju, li kellu jsir fl-24 ta' Novembru 2017, għall-akkuża tagħha ta' abbuż ta' fiduċja, billi invokat l-immunità parlamentari tagħha;

I.  billi bil-ħsieb li ssir l-interrogazzjoni ta' Dominique Bilde b'rabta mal-akkużi miġjuba kontriha, l-awtorità kompetenti ressqet rikors biex l-immunità tagħha titneħħa;

J.  billi, skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, il-Membri tal-Parlament Ewropew igawdu, fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, l-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament tagħhom;

K.  billi l-Artikolu 26 tal-Kostituzzjoni Franċiża tiddikjara li "L-ebda Membru tal-Parlament ma għandu jiġi arrestat jew soġġett għal kwalunkwe miżura oħra li tneħħilu l-libertà jew tirristrinġilu dik il-libertà għal delitt kriminali serju jew reat serju ieħor mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Assemblea li tagħha jkun membru. Din l-awtorizzazzjoni mhijiex meħtieġa fil-każ ta' delitt serju jew reat serju ieħor imwettaq in flagrante delicto jew meta kundanna tkun saret definittiva";

L.  billi ma hemm l-ebda evidenza ta' kwalunkwe motiv biex wieħed jissuspetta fumus persecutionis;

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Dominique Bilde;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-Ministru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Franċiża u lil Dominique Bilde.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure et., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Proroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura
PDF 119kWORD 49k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 li testendi l-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sal-aħħar tad-disa' leġiżlatura (2019/2545(RSO))
P8_TA(2019)0138B8-0147/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 342 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Nru 1 tal-Kunsill, tal-15 ta' April 1958, li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005(2) u (UE, Euratom) 2015/2264(3)

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Kondotta dwar il-Multilingwiżmu adottat mill-Bureau fis-16 ta' Ġunju 2014,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2014(4) li testendi l-applikabilità tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem it-tmien leġiżlatura u d-deċiżjonijiet sussegwenti tal-Bureau li jestendu d-deroga mill-Artikolu 158 sal-aħħar ta' din il-leġiżlatura,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 158 u 159 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, skont l-Artikolu 158, id-dokumenti kollha tal-Parlament għandhom jitfasslu fil-lingwi uffiċjali, u l-Membri kollha għandhom id-dritt li fil-Parlament jitkellmu bil-lingwa uffiċjali tal-għażla tagħhom, b'interpretazzjoni pprovduta fil-lingwi uffiċjali l-oħra;

B.  billi, skont l-Artikolu 159, huwa permess li jingħataw derogi mill-Artikolu 158 sa tmiem it-tmien leġiżlatura jekk, u wara li, minkejja t-teħid ta' prekawzjonijiet xierqa, il-lingwisti meħtieġa għal lingwa uffiċjali ma jkunux disponibbli fl-għadd meħtieġ; billi, fir-rigward ta' kull lingwa uffiċjali li għaliha deroga hija kkunsidrata meħtieġa, il-Bureau, fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali u b'kunsiderazzjoni xierqa għall-arranġamenti speċjali temporanji adottati mill-Kunsill fuq il-bażi tat-Trattati li jikkonċernaw l-abbozzar ta' atti legali, huwa meħtieġ jivverifika jekk il-kundizzjonijiet humiex issoddisfati u jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu kull sitt xhur;

C.  billi r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005 u (UE, Euratom) 2015/2264 jipprevedu restrizzjoni gradwali tad-deroga fir-rigward tal-Irlandiż u, fin-nuqqas ta' Regolament ieħor tal-Kunsill li jiddikjara mod ieħor, l-iskadenza ta' dik id-deroga mill-1 ta' Jannar 2022;

D.  billi, minkejja l-prekawzjonijiet kollha xierqa, il-kapaċità tal-Irlandiż u tal-Malti mhijiex mistennija li tkun tali li tippermetti servizz sħiħ ta' interpretazzjoni f'dawk il-lingwi mill-bidu tad-disa' leġiżlatura;

E.  billi, minkejja sforzi istituzzjonali bla heda u kontinwi u progress sinifikanti, in-numru ta' tradutturi għall-Irlandiż għadu mistenni li jkun tant limitat li, sa fejn wieħed jista' jbassar, ma tistax tiġi żgurata kopertura sħiħa ta' dik il-lingwa skont l-Artikolu 158; billi, skont ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005 u (UE, Euratom) 2015/2264, numru dejjem jikber ta' atti legali għandu jiġi tradott bl-Irlandiż, li jnaqqas il-possibbiltà li dokumenti parlamentari oħra jiġu tradotti f'dik il-lingwa;

F.  billi l-Artikolu 159(4) jipprevedi li abbażi ta' rakkomandazzjoni motivata mill-Bureau, il-Parlament jista' jiddeċiedi, fl-aħħar tal-leġiżlatura, li jestendi dak l-Artikolu;

G.  billi, fid-dawl tal-informazzjoni ta' hawn fuq, il-Bureau rrakkomanda li l-Artikolu 159 jiġi estiż sal-aħħar tad-disa' leġiżlatura;

1.  Jiddeċiedi li jestendi l-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sal-aħħar tad-disa' leġiżlatura;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

(1) ĠU 17, 6.10.1958, p. 385.
(2) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005 tat-13 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi r-reġim lingwistiku tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u li jintroduċi miżuri derogatorji temporanji għal dawk ir-Regolamenti (ĠU L 156, 18.6.2005, p. 3).
(3) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2015/2264 tat-3 ta' Diċembru 2015 li jestendi u li jelimina gradwalment il-miżuri derogatorji temporanji tar-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea u tar-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi r-reġim lingwistiku tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika introdotti mir-Regolament (KE) Nru 920/2005 (ĠU L 322, 8.12.2015, p. 1).
(4) ĠU C 285, 29.8.2017, p. 164.


Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija ***I
PDF 305kWORD 81k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0279),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 91, 100(2) u 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0191/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018(1),

–  wara li kkonsulta l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0060/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adotta fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija

P8_TC1-COD(2018)0140


(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2) u l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura ordinarja leġiżlattiva(3),

Billi:

(1)  L-effiċjenza tat-trasport tal-merkanzija u tal-loġistika hija vitali għall-kompetittività għat-tkabbir u l-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni, għall-funzjonament tas-suq intern u għall-koeżjoni soċjali u ekonomika tar-reġjuni kollha tal-Unjoni. [Em. 1]

(1a)  L-iskop ta' dan ir-Regolament huwa li jnaqqas l-ispejjeż tal-ipproċessar tal-informazzjoni dwar it-trasport bejn l-awtoritajiet u l-operaturi ekonomiċi, li jtejjeb il-kapaċitajiet ta' infurzar tal-awtoritajiet u li jħeġġeġ id-diġitalizzazzjoni tat-trasport tal-merkanzija u l-loġistika. [Em. 2]

(2)  Il-moviment tal-merkanzija huwa akkumpanjat minn ammont kbir ta’ informazzjoni li għadha tiġi skambjata f’format stampat, fost in-negozji u bejn in-negozji u l-awtoritajiet pubbliċi. L-użu ta’ dokumenti tal-karta jirrappreżenta piż amministrattiv sinifikanti u spiża addizzjonali għall-operaturi loġistiċi u l-industriji relatati (bħall-kummerċ u l-manifattura), b'mod partikolari għall-SMEs, u għandu impatt negattiv fuq l-ambjent. [Em. 3]

(2a)  Infurzar effettiv u effiċjenti tar-regoli huwa prerekwiżit għal kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Id-diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-għodda tal-infurzar hija essenzjali sabiex tiġi liberata l-kapaċità ta' infurzar, jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi żejda fuq l-operaturi internazzjonali tat-trasport u b'mod partikolari l-SMEs, jiġu indirizzati aħjar l-operaturi tat-trasport b'riskju għoli u jiġu identifikati prattiki frawdolenti. Dan l-infurzar diġitali "intelliġenti" jeħtieġ li l-informazzjoni rilevanti kollha ssir mingħajr karti u tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti f'forma elettronika. Għalhekk, fil-futur, l-użu ta' dokumenti dwar it-trasport elettroniċi jenħtieġ li jsir ir-regola. Barra minn hekk, sabiex l-uffiċjali tal-infurzar, inklużi dawk li jwettqu kontrolli fil-ġenb tat-triq, jiġu pprovduti b'ħarsa ġenerali ċara u kompleta tal-operaturi tat-trasport li qed jiġu kkontrollati, dawn jenħtieġ li jkollhom aċċess dirett u fil-ħin reali għall-informazzjoni rilevanti kollha, sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw każijiet ta' ksur u anormalitajiet aktar malajr u b'mod aktar effiċjenti. [Em. 4]

(3)  In-nuqqas ta’ qafas legali uniformi fil-livell tal-Unjoni li jirrikjedi li l-awtoritajiet pubbliċi jaċċettaw informazzjoni relevanti dwar it-trasport tal-merkanzija, meħtieġa mil-leġiżlazzjoni, f’forma elettronika, hija r-raġuni ewlenija għan-nuqqas ta’ progress lejn is-simplifikazzjoni u ż-żieda fl-effiċjenza tal-mezzi elettroniċi. In-nuqqas ta’ aċċettazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi tal-informazzjoni f’forma elettronika jaffettwa mhux biss il-faċilità tal-komunikazzjoni bejniethom u mal-operaturi iżda, indirettament, ixekkel ukoll l-iżvilupp ta’ komunikazzjoni elettronika simplifikata bejn negozju u ieħor fl-Unjoni kollha u se jwassal għal żieda fl-ispejjeż amministrattivi, speċjalment għall-SMEs.. [Em. 5]

(4)  Xi oqsma tal-liġi tat-trasport tal-Unjoni jirrikjedu li l-awtoritajiet kompetenti jaċċettaw informazzjoni diġitalizzata, iżda dan fil-biċċa l-kbira ma jirrigwardax il-leġiżlazzjoni rilevanti kollha tal-Unjoni. Biex jonqsu l-piżijiet amministrattivi u biex il-kontrolli u l-ġlieda kontra l-ksur ikunu iktar effiċjenti, jenħtieġ li jkun dejjem ikun possibbli li jintużaw mezzi elettroniċi biex l-informazzjoni regolatorja dwar it-trasport tal-merkanzija ssir disponibbli għall-awtoritajiet fit-territorju kollu tal-Unjoni u fir-rigward tal-fażijiet rilevanti kollha tal-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa fl-Unjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li dik il-possibbiltà tapplika għall-informazzjoni regolatorja kollha, fil-mezzi kollha tat-trasport. L-Istati Membri jenħtieġ li jaċċettaw dokumenti tat-trasport elettroniċi b'mod ġenerali, u jirratifikaw u japplikaw il-protokoll e-CMR mingħajr dewmien. Għalhekk, l-awtoritajiet jenħtieġ li jikkomunikaw b'mod elettroniku mal-operaturi ekonomiċi kkonċernati fir-rigward tal-informazzjoni regolatorja u jagħmlu d-data tagħhom disponibbli b'mod diġitali, f'konformità mal-liġi applikabbli. [Em. 6]

(5)  L-awtoritajiet tal-Istati Membri għalhekk jenħtieġ li jkunu obbligati jaċċettaw l-informazzjoni disponibbli b’mod elettroniku kull meta l-operaturi ekonomiċi jkunu obbligati jagħmlu l-informazzjoni disponibbli bħala prova tal-konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-atti tal-Unjoni adottati skont it-Titolu VI tat-Tielet Parti tat-Trattat jew, minħabba s-similarità tas-sitwazzjonijiet, mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-vjeġġ tal-iskart. L-istess jenħtieġ li japplika fejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ Stat Membru li tittratta kwistjonijiet irregolati mit-Titolu VI tat-Tielet Parti tat-Trattat teħtieġ l-għoti ta’ informazzjoni regolatorja li tkun identika, kompletament jew parzjalment, għall-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont tali leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(5a)  Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv u biex ikun hemm aċċess għal kapaċità ta' infurzar li hija skarsa, l-operaturi ekonomiċi jenħtieġ li jkunu meħtieġa jipprovdu informazzjoni regolatorja b'mod elettroniku lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jenħtieġ li jikkomunikaw b'mod elettroniku mal-operaturi ekonomiċi kkonċernati fir-rigward tal-għoti ta' informazzjoni regolatorja. [Em. 7]

(6)  Peress li dan ir-Regolament huwa maħsub biss biex jiffaċilita u jħeġġeġ l-għoti tal-informazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi u l-korpi amministrattivi, u speċifikament b’mezzi elettroniċi, jenħtieġ li dan ma jaffettwax id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni jew tal-liġi nazzjonali li jiddeterminaw il-kontenut tal-informazzjoni regolatorja u, b’mod partikolari, jenħtieġ li ma jimponu l-ebda rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja addizzjonali. Filwaqt li Billi dan ir-Regolament huwa maħsub biex jippermetti l-konformità mar-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja permezz ta’ mezzi elettroniċi iżjed milli permezz ta’ dokumenti stampati, jenħtieġ li dan jippermetti l-iżvilupp ta' Pjattaformi Ewropej sabiex ikun hemm skambju u kondiviżjoni faċli tal-informazzjoni. Jenħtieġ li dan ma jaffettwax id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni dwar rekwiżiti li jirrigwardaw id-dokumenti li suppost jintużaw għall-preżentazzjoni strutturata tal-informazzjoni inkwistjoni. Id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-vjeġġi ta’ skart li jkun fihom rekwiżiti proċedurali għall-vjeġġi ukoll mistennija li ma jintlaqtux minn dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun ukoll mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet dwar l-obbligi ta’ rapportar stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) jew f’atti ta’ implimentazzjoni jew iddelegati adottati skont it-termini tiegħu. Madankollu, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta jekk hemmx bżonn li d-dispożizzjonijiet dwar il-kontenut tar-rekwiżiti ta' informazzjoni regolatorja dwar it-trasport ta' merkanzija fit-territorju tal-Unjoni jiġu adattati sabiex jittejbu l-kapaċitajiet ta' infurzar tal-awtoritajiet kompetenti. [Em. 8]

(7)  L-użu ta’ mezzi elettroniċi għall-iskambju ta’ informazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġi organizzat b’mod li jiżgura s-sigurtà u jirrispetta l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjali sensittiva.

(8)  Sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jipprovdu informazzjoni rilevanti f’forma elettronika bl-istess mod fl-Istati Membri kollha, jenħtieġ li dawn ikunu jistgħu joqogħdu fuq speċifikazzjonijiet komuni li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-ispeċifikazzjonijiet jenħtieġ li jiżguraw l-interoperabbiltà tad-data għad-diversi settijiet u sottosettijiet ta’ data li jirrigwardaw l-informazzjoni regolatorja rilevanti, u jiddeterminaw proċeduri komuni u regoli dettaljati għall-aċċess u għall-ipproċessar ta’ dik l-informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti.

(9)  Fid-definizzjoni ta' dawk l-ispeċifikazzjonijiet, jenħtieġ li jitqiesu b'mod xieraq l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti tal-iskambju tad-data stabbiliti fil-liġi rilevanti tal-Unjoni u fl-istandards Ewropej u internazzjonali rilevanti għall-iskambju multimodali tad-data , inklużi d-dispożizzjonijiet tal-GDPR. Jenħtieġ li jitqiesu wkoll l-investimenti li jsiru mill-operaturi ekonomiċi u għalhekk jenħtieġ li jitqiesu wkoll u għalhekk jenħtieġ li jitqiesu wkoll mudelli tad-data ta' data speċifiċi għall-modalità eżistenti, kif ukoll il-prinċipji u r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fil-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà(5), li jipprovdi approċċ għat-twassil ta' servizzi pubbliċi diġitali Ewropej miftiehma b'mod komuni mill-Istati Membri. Barra minn hekk, l-involviment xieraq tal-partijiet interessati rilevanti kollha huwa importanti fl-iżvilupp u t-tħejjija ta' dawk l-ispeċifikazzjonijiet. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni xierqa wkoll biex dawn l-ispeċifikazzjonijiet jibqgħu teknoloġikament newtrali u miftuħa għal teknoloġiji innovattivi. [Em. 9]

(10)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi r-rekwiżiti funzjonali applikabbli għall-pjattaformi bbażati fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni li jistgħu jintużaw minn operaturi ekonomiċi biex jagħmlu disponibbli l-informazzjoni regolatorja dwar it-trasport tal-merkanzija f’format elettroniku (eFTI) lill-awtoritajiet kompetenti (pjattaformi tal-eFTI). Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll kondizzjonijiet għal fornituri terzi ta’ servizzi tal-pjattaformi tal-eFTI (fornituri ta’ servizzi tal-pjattaformi tal-eFTI).

(11)  Biex tinbena l-fiduċja kemm tal-awtoritajiet tal-Istati Membri kif ukoll tal-operaturi ekonomiċi fir-rigward tal-konformità tal-pjattaformi tal-eFTI u tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI ma’ dawk ir-rekwiżiti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jenħtieġ li jdaħħlu fis-seħħ sistema ta’ ċertifikazzjoni msejsa fuq akkreditazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6). Minħabba l-perjodu ta' implimentazzjoni relattivament twil, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta jekk it-teknoloġiji bħat-teknoloġija tal-blockchain jistgħux jiggarantixxu riżultat simili bħas-sistema ta' ċertifikazzjoni filwaqt li sostanzjalment inaqqsu l-ispejjeż għall-operaturi ekonomiċi u għall-Istati Membri. [Em. 10]

(12)  Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-obbligu li tiġi aċċettata informazzjoni regolatorja disponibbli f’format elettroniku skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7). [Em. 11]

(13)  B’mod partikolari, il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata setgħat ta' implimentazzjoni biex din tistabbilixxi sett u sottosettijiet komuni ta’ data fir-rigward tar-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja rispettivi koperti minn dan ir-Regolament, kif ukoll proċeduri komuni u regoli dettaljati għall-awtoritajiet kompetenti għall-aċċess u għall-ipproċessar ta’ dik l-informazzjoni fejn l-operaturi ekonomiċi inkwistjoni jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli b’mod elettroniku, inklużi regoli dettaljati u speċifikazzjonijiet tekniċi. [Em. 12]

(14)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni biex din tistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti għall-pjattaformi tal-eFTI u għall-fornituri tas-servizzi tal-eFTI. [Em. 13]

(15)  Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa ta’dan ir-Regolament, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex:

   temenda l-Parti B tal-Anness I, sabiex tinkorpora l-listi ta’ rekwiżiti ta’ informazzjoni regolatorja fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri notifikata lill-Kummissjoni mill-Istati Membri skont dan ir-Regolament;
   temenda l-Parti A tal-Anness I biex tqis kwalunkwe att iddelegat jew ta’ implimentazzjoni adottat mill-Kummissjoni li jistabbilixxi rekwiżiti ġodda ta’ informazzjoni regolatorja tal-Unjoni fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija;
   temenda l-Parti B tal-Anness I biex tinkorpora kwalunkwe dispożizzjoni ġdida tal-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti li tintroduċi bidliet fir-rekwiżiti regolatorji nazzjonali ta’ informazzjoni, jew li tistabbilixxi rekwiżiti rilevanti ġodda ta’ informazzjoni regolatorja li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament notifikati lill-Kummissjoni mill-Istati Membri skont dan ir-Regolament;
   tissupplimenta ċerti aspetti tekniċi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri fir-rigward tar-regoli taċ-ċertifikazzjoni tal-pjattaformi tal-eFTI u tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI;
   jiġu stabbiliti proċeduri komuni, speċifikazzjonijiet tekniċi u regoli dettaljati għall-awtoritajiet kompetenti għall-aċċess u l-ipproċessar tar-rekwiżiti ta' informazzjoni rispettivi koperti minn dan ir-Regolament, kif ukoll regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti għall-pjattaformi tal-eFTI u għall-fornituri tas-servizzi tal-eFTI. [Em. 14]

(16)  B’mod partikolari huwa importanti li waqt il-ħidma preparatorja, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(8). B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

(17)  Billi l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-iżgurar ta’ approċċ uniformi għall-aċċettazzjoni mill-awtoritajiet tal-Istat Membru tal-informazzjoni dwar it-trasport tal-merkanzija disponibbli b’mod elettroniku, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’, minħabba l-ħtieġa li jiġu stabbiliti regoli komuni, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta ċerti miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(18)  L-ipproċessar b’mezzi elettroniċi tad-data personali meħtieġa bħala parti mill-informazzjoni regolatorja tat-trasport tal-merkanzija jenħtieġ li jitwettaq skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9).

(19)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Jenħtieġ li tinġabar informazzjoni sabiex tinforma din l-evalwazzjoni, u sabiex il-prestazzjoni tal-leġiżlazzjoni fl-isfond tal-objettivi li din issegwi tiġi evalwata.

(20)  Dan ir-Regolament ma jistax jiġi applikat b’mod effettiv qabel ma jidħlu fis-seħħ l-atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni previsti. Dan ir-Regolament għalhekk jenħtieġ li japplika b’effett minn ... [jekk jogħġbok daħħal id-data], sabiex il-Kummissjoni jkollha biżżejjed żmien biex tadotta dawk l-atti.

(20a)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tibda taħdem immedjatament fuq l-atti delegati sabiex tevita aktar dewmien u tiżgura li l-operaturi ekonomiċi u l-Istati Membri jkollhom biżżejjed żmien biex jippreparaw. [Em. 15]

(21)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) u ta opinjoni nhar ... [jekk jogħġbok daħħal id-data](11),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Kapitolu i

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 1

Suġġett u kamp tal-applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas legali għall-komunikazzjoni elettronika ta’ informazzjoni regolatorja relatata mat-trasport tal-merkanzija fit-territorju tal-Unjoni, inkluża l-interoperabbiltà tiegħu. Għal dak l-għan, dan ir-Regolament: [Em. 16]

(a)  jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jkunu meħtieġa jaċċettaw informazzjoni regolatorja meta ssir disponibbli provduta b’mod elettroniku mill-operaturi ekonomiċi involuti; [Em. 17]

(aa)  jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom l-operaturi ekonomiċi kkonċernati huma meħtieġa jagħmlu disponibbli l-informazzjoni regolatorja b'mod elettroniku għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri; [Em. 18]

(ab)  jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri iridu jikkomunikaw b'mod elettroniku mal-operaturi ekonomiċi kkonċernati fir-rigward tal-għoti ta' informazzjoni regolatorja; [Em. 19]

(b)  jistabbilixxi regoli għall-forniment ta’ servizzi relatati mad-disponibbiltà elettronika ta’ informazzjoni regolatorja mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati.

2.  Dan ir-Regolament japplika għar-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja stabbiliti fl-atti tal-Unjoni li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għat-trasport tal-merkanzija fit-territorju tal-Unjoni skont it-Titolu VI tat-Tielet Parti tat-Trattat, jew li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-vjeġġi ta’ skart u r-rekwiżiti ta' informazzjoni regolatorja għat-trasport tal-merkanzija stabbiliti f'konvenzjonijiet internazzjonali applikabbli fl-Unjoni. Fir-rigward tal-vjeġġi ta’ skart, dan ir-Regolament ma japplikax għal kontrolli mill-uffiċċji doganali, kif previst fid-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Unjoni. Dawk l-atti tal-Unjoni li japplika għalihom dan ir-Regolament u r-rekwiżiti korrispondenti tal-informazzjoni regolatorja jinsabu elenkati fil-Parti A tal-Anness I. [Em. 20]

Dan ir-Regolament japplika wkoll għar-rekwiżiti ta’ informazzjoni regolatorja stabbiliti fil-liġi tal-Istati Membri li jittrattaw kwistjonijiet irregolati mit-Titolu VI tat-Tielet Parti tat-Trattat u li jirrikjedu l-għoti ta’ informazzjoni li tkun identika, kompletament jew parzjalment, għall-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont ir-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali u r-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja korrispondenti msemmija fit-tieni subparagrafu għandhom ikunu elenkati fil-Parti B tal-Anness I, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 2(b).

3.  Mhux aktar tard minn ... [sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u r-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja korrispondenti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, fil-Parti B tal-Anness I. L-Istati Membri għandhom ukoll jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’kull dispożizzjoni ġdida tal-leġiżlazzjoni nazzjonali sussegwentement adottata, koperta mit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, li tintroduċi bidliet għal dawk ir-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja jew li tistabbilixxi rekwiżiti rilevanti ġodda ta’ informazzjoni regolatorja, fi żmien xahar mill-adozzjoni ta’ din id-dispożizzjoni.

Artikolu 2

Adattament tal-Anness I

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 13 fir-rigward tal-emendar tal-Annessi I sabiex:

(a)  tinkludi referenza għal kwalunkwe att iddelegat jew ta’ implimentazzjoni adottat mill-Kummissjoni, li jistabbilixxi rekwiżiti regolatorji ġodda tal-informazzjoni fir-rigward tal-atti legali tal-Unjoni li jirregolaw it-trasport tal-merkanzija skont it-Titolu VI tat-Tielet Parti tat-Trattat;

(b)  tinkorpora referenzi għal-leġiżlazzjoni nazzjonali u għar-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja notifikati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 1(3);

(ba)  jinkorpora referenzi għal atti legali oħra tal-Unjoni li jirregolaw it-trasport ta' merkanzija, li jistabbilixxu rekwiżiti ta' informazzjoni regolatorja; [Em. 21]

(bb)  jinkorpora referenzi għal konvenzjonijiet internazzjonali applikabbli fl-Unjoni li jistabbilixxu rekwiżiti ta' informazzjoni regolatorja relatati direttament jew indirettament mat-trasport tal-merkanzija. [Em. 22]

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  ‘informazzjoni regolatorja’ tfisser informazzjoni, kemm jekk ippreżentata bħala dokument u kemm jekk le, relatata mat-trasport tal-merkanzija fit-territorju tal-Unjoni, inkluż permezz ta’ tranżitu, li għandha ssir disponibbli minn operatur ekonomiku kkonċernat skont id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2) sabiex tagħti prova tal-konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-atti kkonċernati;

(2)  ‘rekwiżit tal-informazzjoni regolatorja’ tfisser rekwiżit biex tiġi provduta informazzjoni regolatorja;

(3)  ‘informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija’ (eFTI) tfisser kwalunkwe sett ta’ elementi ta’ data pproċessati fuq pjattaforma elettronika għall-finijiet ta’ skambju ta’ informazzjoni regolatorja bejn l-operaturi ekonomiċi kkonċernati u mal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti;

(4)  ‘ipproċessar’ tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet li jitwettqu fuq eFTI, kemm jekk b’mezzi awtomatizzati u kemm jekk mingħajrhom, bħall-ġbir, ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew il-bidliet, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar bi trażmissjoni, it-tixrid jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni b’xi mezz ieħor, l-allinjament jew it-taħlita, ir-restrizzjoni, it-tħassir jew il-qerda;

(5)  ‘pjattaforma tal-eFTI’ tfisser kwalunkwe soluzzjoni bbażata fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT), bħal sistema operattiva, ambjent operattiv jew bażi tad-data, maħsuba biex tintuża għall-ipproċessar tal-eFTI;

(6)  ‘żviluppatur ta’ pjattaforma tal-eFTI’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li żviluppat jew akkwistat pjattaforma tal-eFTI għal finijiet ta’ pproċessar ta’ informazzjoni regolatorja relatata mal-attività ekonomika tagħha stess, jew biex tqiegħed dik il-pjattaforma fis-suq;

(7)  ‘servizz tal-eFTI’ tfisser servizz li jikkonsisti fl-ipproċessar tal-eFTI permezz ta’ pjattaforma tal-eFTI, waħedha jew flimkien ma’ soluzzjonijiet oħra tal-ICT, inklużi pjattaformi oħra tal-eFTI;

(8)  ‘fornitur ta’ servizz tal-eFTI’ tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi servizz tal-eFTI lil operaturi ekonomiċi kkonċernati abbażi ta’ kuntratt;

(9)  ‘operatur ekonomiku kkonċernat’ tfisser kwalunkwe operatur tat-trasport jew loġistiku, jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra, li tkun responsabbli biex tagħmel disponibbli informazzjoni regolatorja lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-rekwiżit tal-informazzjoni regolatorja rilevanti;

(10)  ‘format li jista’ jinqara mill-bniedem’ tfisser mezz ta’ rappreżentazzjoni tad-data f’forma elettronika li jista’ jintuża bħala informazzjoni minn persuna fiżika mingħajr ma teħtieġ aktar proċessar;

(11)  ‘format li jista’ jinqara mill-magni’ tfisser mezz ta’ rappreżentazzjoni tad-data f’forma elettronika li jista’ jintuża għall-ipproċessar awtomatiku permezz ta’ magna;

(12)  ‘korp ta’ valutazzjoni tal-konformità’ tfisser korp ta’ valutazzjoni tal-konformità skont it-tifsira tal-punt 13 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, li huwa akkreditat skont dak ir-Regolament biex iwettaq valutazzjoni tal-konformità ta’ pjattaforma tal-eFTI jew ta’ fornitur ta’ servizz tal-eFTI.

Kapitolu ii

Informazzjoni Regolatorja Magħmula Disponibbli B’mod Elettroniku

Artikolu 4

Rekwiżiti għal operaturi għall-operaturi ekonomiċi kkonċernati [Em. 23]

1.  Fejn L-operaturi ekonomiċi kkonċernati għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni regolatorja b’mod elettroniku, għandhom jagħmlu dan abbażi ta’ data pproċessata fi pjattaforma ċertifikata tal-eFTI, bi qbil mal-Artikolu 8, u, jekk applikabbli, minn fornitur tas-servizzi tal-eFTI ċċertifikatt, bi qbil mal-Artikolu 9. L-informazzjoni regolatorja għandha ssir disponibbli f’format li jista’ jinqara mill-magni u, fuq talba tal-awtorità kompetenti, f’format li jista’ jinqara mill-bniedem. [Em. 24]

L-informazzjoni f’format li jista’ jinqara mill-magni għandha ssir disponibbli permezz ta’ konnessjoni awtentikata, interoperabbli u sigura mas-sors tad-data ta’ pjattaforma tal-eFTI. L-operaturi ekonomiċi kkonċernati għandhom jikkomunikaw l-indirizz tal-Internet li permezz tiegħu tista’ tiġi aċċessata l-informazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe element ieħor li jkun meħtieġ biex l-awtorità kompetenti tkun tista’ tidentifika b’mod uniku l-informazzjoni regolatorja. [Em. 25]

L-informazzjoni f’format li jista’ jinqara mill-bniedem għandha ssir disponibbli fuq il-post, fuq l-iskrin ta’ apparat elettroniku li jkun proprjetà tal-operatur ekonomiku kkonċernat jew tal-awtoritajiet kompetenti.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri sabiex l-awtoritajiet kompetenti tagħhom ikunu jistgħu jipproċessaw informazzjoni regolatorja magħmula disponibbli mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati f’format li jista’ jinqara mill-magni skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, f’konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7.

Artikolu 5

Aċċettazzjoni u għoti ta' informazzjoni regolatorja mill-awtoritajiet kompetenti [Em. 26]

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jaċċettaw informazzjoni regolatorja magħmula disponibbli b’mod elettroniku mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati skont l-Artikolu 4.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkomunikaw elettronikament mal-operaturi ekonomiċi kkonċernati dwar l-informazzjoni regolatorja. [Em. 27]

Artikolu 6

Informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali

L-awtoritajiet kompetenti, il-fornituri tas-servizzi tal-eFTI u l-operaturi ekonomiċi inkwistjoni għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjali pproċessata u skambjata f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Sett ta’ data tal-eFTI , proċeduri u regoli għall-aċċess komuni

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi dawn li ġejjin permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni s-setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 13, sabiex tistabbilixxi dan li ġej: [Em. 28]

(a)  sett u sottosettijiet komuni ta’ data tal-eFTI fir-rigward tar-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja rispettivi, inklużi definizzjonijiet korrispondenti għal kull element ta’ data inkluż fis-sett u s-sottosettijiet tad-data komuni;

(b)  proċeduri komuni u regoli dettaljati, inklużi speċifikazzjonijiet tekniċi komuni, għall-aċċess mill-awtoritajiet kompetenti għall-pjattaformi tal-eFTI, inklużi proċeduri għall-ipproċessar tal-informazzjoni regolatorja disponibbli b’mod elettroniku mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati.

(ba)  proċeduri komuni u regoli dettaljati għall-validazzjoni tal-identità ta' kwalunkwe persuna fiżika jew entità ġuridika li toħroġ dikjarazzjonijiet legalment vinkolanti hawn taħt. [Em. 29]

Mudelli ta' data u settijiet ta' data eżistenti u standardizzati identifikati f'konvenzjonijiet internazzjonali li huma applikabbli fl-Unjoni għandhom jintużaw bħala referenza għad-definizzjoni ta' dawn id-data, proċeduri u regoli ta' aċċess komuni tal-eFTI. [Em. 30]

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2). [Em. 31]

Kapitolu III

Pjattaformi u Servizzi tal-EFTI

Sezzjoni 1

Rekwiżiti għall-Pjattaformi u għas-Servizzi tal-EFTI

Artikolu 8

Rekwiżiti funzjonali għall-pjattaformi tal-eFTI

1.  Il-pjattaformi tal-eFTI għandhom ikunu rregolati mill-prinċipji ġenerali tan-newtralità teknoloġika kif ukoll l-interoperabbiltà. Il-pjattaformi tal-eFTI użati għall-ipproċessar tal-informazzjoni regolatorja għandhom jipprovdu funzjonalitajiet li jiżguraw li: [Em. 32]

(a)  id-data personali tkun tista’ trid tiġi pproċessata f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/679; [Em. 33]

(b)  id-data kummerċjali tkun tista’ trid tiġi pproċessata f’konformità mal-Artikolu 6; [Em. 34]

(ba)  li l-pjattaformi tal-eFTI u d-data li tinsab fihom ikunu interoperabbli; [Em. 35]

(c)  tkun tista’ tiġi stabbilita konnessjoni unika ta’ identifikazzjoni elettronika bejn id-data pproċessata u d-dispaċċ fiżiku ta’ sett determinat ta’ oġġetti li magħhom tkun relatata dik id-data, mill-oriġini sad-destinazzjoni, taħt it-termini ta’ kuntratt ta’ trasport uniku, irrispettivament mill-kwantità jew mill-għadd nota ta’ kontenituri, pakketti, jew biċċietkunsinna; [Em. 36]

(d)  id-data tkun tista’ tiġi pproċessata biss abbażi ta’ aċċess awtorizzat u awtentikat;

(e)  l-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar jiġu rreġistrati kif xieraq sabiex jippermettu, bħala minimu, l-identifikazzjoni ta’ kull operazzjoni distinta, il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun wettqet l-operazzjoni u s-sekwenzar tal-operazzjonijiet fuq kull element individwali tad-data; jekk operazzjoni tkun tinvolvi l-modifika jew it-tħassir ta’ element ta’ data eżistenti, l-element tad-data oriġinali għandu jiġi ppreservat;

(ea)  L-awtoritajiet kompetenti jkollhom aċċess immedjat għall-informazzjoni rilevanti kollha, kif previst fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni, sabiex jiżguraw l-ordni pubblika u l-konformità mal-atti legali tal-Unjoni li jirregolaw it-trasport tal-merkanzija skont it-Titolu VI tal-Parti Tlieta tat-Trattat;

(f)  id-data tkun tista’ tiġi arkivjata u tibqa’ aċċessibbli għal perjodu xieraq ta’ żmien, skont ir-rekwiżiti rilevanti tal-informazzjoni regolatorja;

(g)  id-data tkun protetta kontra l-korruzzjoni u s-serq;

(h)  l-elementi ta’ data pproċessati jkunu jikkorrispondu mas-sett u mas-sottosettijiet komuni ta’ data tal-eFT, u jkunu jistgħu jiġu pproċessati fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni jew ko-uffiċjal fi Stat Membru. [Em. 38]

1a.  Għandu jkun hemm format standardizzat tal-eFTI li jinkludi r-rekwiżiti kollha ta' informazzjoni regolatorja elenkati fil-parti A tal-Anness 1 u r-rekwiżiti ta' informazzjoni regolatorja kollha elenkati fil-parti B tal-Anness 1 skont taqsima ddeżinjata u distinta tal-format tal-eFTI elenkat mill-Istati Membri. [Em. 39]

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, ir-regoli atti delegati skont l-Artikolu 13 sabiex tistabbilixxi regoli dettaljati dwar ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2). [Em. 40]

Artikolu 9

Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi tal-eFTI

1.  Il-fornituri ta’ servizzi tal-eFTI għandhom jiżguraw li:

(a)  id-data tiġi pproċessata biss minn utenti awtorizzati u skont ir-rwol tal-utent u d-drittijiet tal-ipproċessar iddefiniti b’mod ċar fi ħdan il-pjattaforma tal-eFTI, f’konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-informazzjoni regolatorja;

(aa)  id-data hija interoperabbli; [Em. 41]

(b)  id-data tkun maħżuna u aċċessibbli tul perjodu xieraq ta’ żmiengħal erba' sni, f’konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-informazzjoni regolatorja; [Em. 42]

(c)  l-awtoritajiet ikollhom kompetenti jkollhom aċċess immedjat għal informazzjoni regolatorja li tirrigwarda operazzjoni tat-trasport tal-merkanzija pproċessata permezz tal-pjattaformi tal-eFTI tagħhom, meta dan l-aċċess jingħata lill-awtoritajiet kompetenti minn operatur ekonomiku kkonċernat; [Em. 43]

(d)  id-data tkun żgurata b’mod xieraq, inkluż kontra pproċessar mhux awtorizzat jew illegali u kontra telf aċċidentali, qerda jew ħsara.

2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, ir-regoli dettaljati dwar ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2). [Em. 44]

Sezzjoni 3

Ċertifikazzjoni

Artikolu 10

Il-Korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità

1.  Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom ikunu akkreditati skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 għall-finijiet tat-twettiq taċ-ċertifikazzjoni tal-pjattaformi u tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 12 ta’ dan ir-Regolament.

2.  Għall-finijiet tal-akkreditazzjoni, korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II.

3.  L-Istati Membri għandhom iżommu lista aġġornata tal-korpi akkreditati tal-valutazzjoni tal-konformità, u tal-pjattaformi tal-eFTI u tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI ċċertifikati minn dawk il-korpi f’konformità mal-Artikoli 11 u 12. Dawn għandhom jagħmlu dik il-lista disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit uffiċjali tal-internet tal-gvern. Il-lista għandha tiġi aġġornata b’mod regolarimingħajr dewmien kull darba li ssir bidla fl-informazzjoni li jkun fiha, u mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu Mejju ta’ kull sena. [Em. 45]

4.  Sal-31 ta’ Marzu Mejju kull sena, l-Istati Membri għandhom jissottomettu l-listi msemmija fil-paragrafu 3 lill-Kummissjoni, flimkien mal-indirizz tas-sit elettroniku fejn dawk il-listi jkunu ġew ippubblikati. Il-Kummissjoni għandha tippubblika ħolqa għal dawk l-indirizzi fuq is-sit elettroniku uffiċjali tagħha. [Em. 46]

Artikolu 11

Ċertifikazzjoni tal-pjattaformi tal-eFTI

1.  Fuq talba minn żviluppatur ta’ pjattaforma tal-eFTI, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom jivvalutaw il-konformità tal-pjattaforma tal-eFTI mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(1). Jekk il-valutazzjoni tkun pożittiva, għandu jinħareġ ċertifikat ta’ konformità. Jekk il-valutazzjoni tkun negattiva, il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jinforma lill-applikant għaliex il-pjattaforma ma tkunx konformi ma’ dawk ir-rekwiżiti.

1a.   Iċ-ċertifikazzjoni għandha titwettaq b'mod indipendenti sabiex jiġu evitati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. Il-konformità għandha tiġi żgurata ma' pjattaformi standardizzati eżistenti identifikati f'konvenzjonijiet internazzjonali li huma applikabbli fl-Unjoni. [Em. 47]

1b.  Sistemi tal-IT eżistenti, li bħalissa qed jintużaw mill-operaturi ekonomiċi fis-settur tat-trasport biex jipprovdu informazzjoni regolatorja u li jissodisfaw ir-rekwiżiti funzjonali stabbiliti fl-Artikolu 8(1), għandhom jiġu ċertifikati bħala pjattaformi eFTI. [Em. 48]

2.  Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom iżommu lista aġġornata tal-pjattaformi tal-eFTI ċċertifikati u ta’ dawk li jkunu rċevew valutazzjoni negattiva. Il-lista aġġornata għandha tintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati kull darba li jinħareġ ċertifikat jew valutazzjoni negattiva.

3.  L-informazzjoni li ssir disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti permezz ta’ pjattaforma tal-eFTI ċċertifikata għandha tkun akkumpanjata minn marka ta’ ċertifikazzjoni.

4.  L-iżviluppatur tal-pjattaforma tal-eFTI għandu japplika għal valutazzjoni mill-ġdid taċ-ċertifikazzjoni tiegħu jekk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi adottati fl-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2) jiġu riveduti.

5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 13 biex tissupplimenta dan ir-Regolament b’regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni, bl-użu tal-marka ta’ ċertifikazzjoni u t-tiġdid taċ-ċertifikazzjoni tal-pjattaformi tal-eFTI.

Artikolu 12

Ċertifikazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI

1.  Fuq talba minn fornitur ta’ servizz tal-eFTI, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom jivvalutaw il-konformità tas-servizz tal-eFTI mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 9(1). Jekk il-valutazzjoni tkun pożittiva, għandu jinħareġ ċertifikat ta’ konformità. Jekk il-valutazzjoni tkun negattiva, il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jinforma lill-applikant għaliex il-fornitur ma jkunx konformi ma’ dawk ir-rekwiżiti.

2.  Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom iżommu lista aġġornata tal-fornituri tal-eFTI ċċertifikati u ta’ dawk li jkunu rċevew valutazzjoni negattiva. Il-lista aġġornata għandha ssir disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati kull darba li jinħareġ ċertifikat jew valutazzjoni negattiva.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 13 biex tissupplimenta dan ir-Regolament b’regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI.

Kapitolu IV

Delega tas-Setgħa u Dispożizzjonijiet ta’ Implimentazzjoni

Artikolu 13

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 2, fl-Artikolu 7, fl-Artikolu 8(2), fl-Artikolu 9(2), fl-Artikolu 11(5) u fl-Artikolu 12(3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament]. [Em. 49]

3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 2, fl-Artikolu 7, fl-Artikolu 8(2), fl-Artikolu 9(2), fl-Artikolu 11(5) u fl-Artikolu 12(3) tista’ tiġi revokata f’kull ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delegazzjoni tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. M’għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat diġà fis-seħħ. [Em. 50]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati Atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 2 għandhom japplikaw minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.sena wara d-dħul fis-seħħ tagħhom. [Em. 51]

4a.   Qabel ma tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tiżgura l-konsultazzjoni mal-partijiet interessati kkonċernati u l-korpi rappreżentattivi tagħhom fil-fora xierqa, jiġifieri permezz tal-grupp ta' esperti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2018) 5921 final tal-13.09.2018 ("Forum dwar it-Trasport Diġitali u l-Loġistika"). [Em. 52]

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwaru.

6.  L-att delegat adottat skont l-Artikoli 2, l-Artikolu 10(5) u l-Artikolu 11(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 14

Il-proċedura tal-kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 53]

Kapitolu V

Dispożizzjonijiet Finali

Artikolu 15

Reviżjoni

1.  Mhux iktar tard minn ... [ħames snintliet snin mid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport dwar is-sejbiet prinċipali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-evalwazzjoni għandha b'mod partikolari teżamina l-possibbiltà li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jiġi estiż għal ċerta informazzjoni bejn in-negozji li hija meħtieġa biex tagħti prova tal-konformità mar-rekwiżiti rilevanti fl-atti legali tal-Unjoni li jirregolaw it-trasport tal-merkanzija skont it-Titolu VI tal-Parti Tlieta tat-Trattat. [Em. 54]

2.  L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-Rapport.

Artikolu 16

Monitoraġġ

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni kull sentejn u għall-ewwel darba sa mhux aktar tard minn ... [sentejn mid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament]:

1.  l-għadd ta’ awtoritajiet kompetenti li jkunu implimentaw miżuri biex jaċċessaw u jipproċessaw l-informazzjoni magħmula disponibbli mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati f’konformità mal-Artikolu 4(2);

2.  l-għadd ta’ operaturi ekonomiċi kkonċernati li għamlu disponibbli informazzjoni regolatorja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru f’konformità mal-Artikolu 4(1), skont il-mezz tat-trasport.

L-informazzjoni għandha tingħata għal kull sena koperta mill-perjodu tar-rapportar.

Artikolu 17

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn[Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni daħħal erba’ snin ... [tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. [Em. 55]

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

INFORMAZZJONI REGOLATORJA LI TAQA’ FIL-KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TA’ DAN IR-REGOLAMENT

Rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni

It-tabella ta’ hawn taħt tinkludi r-rekwiżiti tal-informazzjoni regolatorja stabbiliti fl-atti tal-Unjoni li jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għat-trasport tal-merkanzija fit-territorju tal-Unjoni skont it-Titolu VI tat-Tielet Parti tat-Trattat kif ukoll il-kondizzjonijiet għall-vjeġġi ta’ skart.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Oġġett ta’ informazzjoni

Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 11 dwar it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rati u l-kondizzjonijiet tat-trasport

ĠU 052 (16.08.1960, p. 1121–1126)

Id-Direttiva 92/106/KEE dwar it-twaqqif ta’ regoli komuni għal ċerti tipi ta’ trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri

ĠU L 368 (17.12.1992, p. 38–42)

[Proposta COM(2017) 648 final - 2017/0290 (COD) li temenda d-Direttiva 92/106/KEE ]

Regolament (KE) Nru 1072/2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija

ĠU L 300/72 (14.11.2009, p. 72-87)

[Proposta COM(2017) 0281 final - 2017/0123 (COD) li temenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009]

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/1998 li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni

ĠU L 299/1 (14.11.2015, p. 1-142)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/68/KE dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi

ĠU L 260, (30.9.2008, p. 13-59)

Referenzi għall-ADR, l-RID, l-ADN(12)

Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar vjeġġi ta’ skart

(ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1-98)

L-isem u l-indirizz tal-konsenjatur

Artikolu 6.1

Artikolu 3 (referenza għall-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 11)

 

In-natura u l-piż tal-merkanzija

Artikolu 6.1

Artikolu 3 (referenza għall-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 11)

 

Il-post u d-data tal-aċċettazzjoni tal-merkanzija għat-trasport

Artikolu 6.1

Artikolu 3 (referenza għall-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 11)

 

Il-post li fih il-merkanzija għandha tiġi kkonsenjata

Artikolu 6.1

Artikolu 3 (referenza għall-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 11)

 

Ir-rotta li għandha tittieħed, jew id-distanza li għandha tiġi vjaġġata, jekk dawn il-fatturi jiġġustifikaw rata differenti minn dik applikabbli normalment

Artikolu 6.1

Artikolu 3 (referenza għall-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 11)

 

 

 

 

 

 

Il-punti tal-qsim tal-fruntiera, fejn xieraq

Artikolu 6.1

Artikolu 3 (referenza għall-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 11 tas-27 ta’ Ġunju 1960)

 

L-istazzjonijiet ferrovjarji tat-tagħbija u tal-ħatt

Artikolu 3

 

Portijiet tal-passaġġi fuq l-ilma intern tat-tagħbija u tal-ħatt

Artikolu 3

 

Portijiet marittimi tat-tagħbija u tal-ħatt

Artikolu 3

 

Timbru mwaħħal mill-awtoritajiet tal-ferrovija jew tal-port fl-istazzjonijiet ferrovjarji jew fil-portijiet tal-passaġġi tal-ilma intern jew tal-baħar ikkonċernati meta dik il-parti tal-vjaġġ imwettqa bil-ferrovija jew fuq passaġġi fuq l-ilma interni jew bil-baħar tkun tlestiet

Artikolu 3

 

[L-isem, l-indirizz, id-dettalji tal-kuntatt u l-firma tal-ispeditur]

[Artikolu 3.2(a) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

[Il-post u d-data meta jibdew l-operazzjonijiet tat-trasport ikkombinat fl-Unjoni]

[Artikolu 3.2(b) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

[L-isem, l-indirizz u d-dettalji tal-kuntatt tal-konsenjatarju]

[Artikolu 3.2(c) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

[Il-post u d-data meta jintemmu l-operazzjonijiet tat-trasport ikkombinat fl-Unjoni]

[Artikolu 3.2(d) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

[Id-distanza f’linja dritta bejn il-post fejn tibda l-operazzjoni tat-trasport ikkombinat u l-post fejn tintemm l-operazzjoni tat-trasport ikkombinat fl-Unjoni]

[Artikolu 3.2(e) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

 

 

 

 

[Deskrizzjoni, iffirmata mill-ispeditur, tar-rotta tal-operazzjoni tat-trasport ikkombinat li tinkludi tal-anqas id-dettalji li ġejjin għal kull parti, inkluż għal kull mezz ta’ trasport li jikkostitwixxi r-rotta mhux bit-triq, tal-operazzjoni fi ħdan l-Unjoni:

(i) l-ordni tal-partijiet (jiġifieri l-ewwel parti, il-parti mhux bit-triq jew il-parti finali);

(ii) l-isem, l-indirizz, u d-dettalji tal-kuntatt tat-trasportatur;

(iii) il-mezz ta’ trasport u l-ordni tiegħu fl-operazzjoni.]

 

 

[Artikolu 3.2(f) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

 

 

 

 

[L-identifikazzjoni tal-unità tat-tagħbija intermodali trasportata]

[Artikolu 3.2(g) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

 

 

 

 

[Għall-parti inizjali tat-trasport bit-triq:

(i) il-post tat-trasbord għall-parti mhux bit-triq;

(ii) id-distanza tal-parti tat-trasport inizjali bit-triq f’linja dritta bejn il-post tad-dispaċċ u l-ewwel terminal tat-trasbord;

(iii) jekk il-parti inizjali tal-parti bit-triq tkun tlestiet, firma tat-trasportatur li tikkonferma li l-operazzjoni tat-trasport tal-parti bit-triq tkun twettqet]

[Artikolu 3.2(h) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

 

 

 

 

[Għall-parti finali tat-trasport bit-triq:

(i) il-post fejn il-merkanzija tittieħed mill-parti mhux bit-triq (ferrovija, passaġġi fuq l-ilma interni jew trasport marittimu);

(ii) id-distanza tal-parti finali tat-trasport bit-triq f’linja dritta bejn il-post tat-trasbord u l-post fejn l-operazzjoni tat-trasport ikkombinat tintemm fl-Unjoni);]

[Artikolu 3.2(i) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

 

 

 

 

[Għall-parti mhux bit-triq:

(i) jekk il-parti mhux bit-triq tkun tlestiet, firma tat-trasportatur (jew trasportaturi fil-każ ta’ żewġ operazzjonijiet mhux bit-triq jew iktar matul il-parti mhux bit-triq) li tikkonferma li l-operazzjoni tat-trasport tal-parti mhux bit-triq tkun twettqet;

(ii) meta disponibbli, firma jew siġill tal-awtoritajiet tal-ferrovija jew tal-port rilevanti fit-terminals rilevanti (stazzjon tal-ferrovija jew port) ikkonċernati tul il-parti tal-operazzjoni mhux bit-triq li tikkonferma li l-parti rilevanti tal-parti mhux bit-triq tkun tlestiet. ]

[Artikolu 3.2(j) (li jissostitwixxi l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE)]

 

 

 

 

 

L-isem, l-indirizz u l-firma tal-ispeditur

Artikolu 8.3(a)

[Artikolu 8.3(a) (ebda bidla proposta)]

 

L-isem, l-indirizz u l-firma tal-ispeditur

Artikolu 8.3(b)

[Artikolu 8.3(b) (ebda bidla proposta)]

 

L-isem u l-indirizz tad-destinatarju kif ukoll il-firma u d-data tal-konsenja ladarba l-merkanzija tkun waslet

Artikolu 8.3(c)

[Artikolu 8.3(c) (ebda bidla proposta)]

 

 

 

Il-post u d-data tat-teħid tal-merkanzija u l-post allokat għat-twassil

Artikolu 8.3(d)

[Artikolu 8.3(d) (ebda bidla proposta)]

 

 

 

Id-deskrizzjoni użata s-soltu dwar in-natura tal-merkanzija u l-metodu tal-imballaġġ, u, fil-każ ta’ merkanzija perikoluża, id-deskrizzjoni ġeneralment rikonoxxuta tagħhom kif ukoll l-għadd ta’ pakketti u l-marki speċjali u n-numri tagħhom;

Artikolu 8.3(e)

[Artikolu 8.3(e) (ebda bidla proposta)]

 

 

Il-massa grossa tal-merkanzija jew il-kwantità tiegħu espressa mod ieħor

Artikolu 8.3(f)

[Artikolu 8.3(f) (ebda bidla proposta)]

 

 

Il-pjanċi tan-numru tal-vettura bil-mutur u tat-trejler

Artikolu 8.3(g)

[Artikolu 8.3(g) (ebda bidla proposta)]

 

 

L-identifikatur alfanumeriku uniku tal-aġent regolat kif ikun wasal mingħand l-awtorità xierqa

Anness 6.3.2.6(a)

 

 

L-identifikatur uniku tal-konsenja, bħalma huwa n-numru tal-polza tal-vjaġġ bl-ajru (house jew master)

Anness 6.3.2.6(b)

 

 

Il-kontenut tal-konsenja (**)

Anness 6.3.2.6(c)

 

 

L-istatus tas-sigurtà tal-konsenja, li jindika:

- ‘SPX’, li tfisser sigur għall-ajruplani tal-passiġġieri, tal-merkanzija kollha u tal-posta kollha, jew

- ‘SCO’, li tfisser sigur għall-ajruplani tal-merkanzija kollha u tal-posta kollha biss, jew

- ‘SHR’, li tfisser sigur għall-ajruplani tal-passiġġieri, tal-merkanzija kollha u tal-posta kollha skont ir-rekwiżiti dwar ir-riskju għoli

Anness 6.3.2.6(d)

 

 

Ir-raġuni li għaliha jkun inħareġ l-istatus tas-sigurtà, li jindika:

- ‘KC’, li tfisser riċevut minn konsenjatur magħruf, jew

- ‘AC’, li tfisser riċevut minn konsenjatur in konto, jew

- ‘RA’, li tfisser magħżul minn aġent regolat, jew

- Il-mezzi jew il-metodi ta’ skrinjar użati, jew

- Ir-raġunijiet għall-eżenzjoni tal-konsenja mill-iskrinjar

Anness 6.3.2.6(e)

 

 

Isem il-persuna li ħarġet l-istatus tas-sigurtà, jew identifikazzjoni ekwivalenti, u d-data u l-ħin ta’ meta nħarġet

Anness 6.3.2.6(f)

 

 

L-identifikatur uniku li jkun wasal mingħand l-awtorità xierqa, ta’ kwalunkwe aġent regolat li jkun aċċetta l-istatus tas-sigurtà mogħti lil konsenja mingħand aġent regolat ieħor

Anness 6.3.2.6(g)

 

 

Informazzjoni ġenerali meħtieġa fid-dokument ta’ trasport

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Informazzjoni ġenerali meħtieġa għall-ġarr f’bastimenti bit-tank

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 – ADN biss

 

Informazzjoni speċifika meħtieġa li tiġi inkluża għal ċerti tipi ta’ oġġetti perikolużi, jew ċerti mezzi ta’ konteniment, jew f’każ ta’ katina ta’ trasport li tinkludi mezzi differenti ta’ trasport, skont dispożizzjonijiet speċjali fil-Kapitolu 5.4 tal-Annessi rispettivi għall-ADR, RID u ADN

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 sa 5.4.1.1.21 –ADR u RID

5.4.1.1.3 sa 5.4.1.1.22 –ADN

 

Informazzjoni addizzjonali u speċjali meħtieġa għal ċerti klassijiet ta’ oġġetti perikolużi

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Oġġetti Mhux Perikolużi

5.4.1.5

 

Ċertifikat tal-imballaġġ tal-kontejner

5.4.2

 

Struzzjonijiet bil-miktub

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Informazzjoni inkluża fid-dokument ta’ notifika għal vjeġġi ta’ skart li huma suġġetti għall-proċedura ta’ notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Anness IA

Informazzjoni inkluża fid-dokument ta’ moviment għal vjeġġi ta’ skart li huma suġġetti għall-proċedura ta’ notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Anness IA

Informazzjoni inkluża fid-dokument li jakkumpanja l-vjeġġi ta’ skart li huma soġġetti għar-rekwiżiti ta’ informazzjoni ġenerali tal-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Anness VII

Liġi tal-Istati Membri

It-tabella ta’ hawn taħt telenka l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri li tittratta kwistjonijiet irregolati mit-Titolu VI tat-Tielet Parti tat-Trattat u li teħtieġ l-għoti ta’ informazzjoni identika, kompletament jew parzjalment, għall-informazzjoni speċifikata fil-punt A ta’ dan l-Anness.

[Stat Membru]

Leġiżlazzjoni

Oġġett ta’ informazzjoni

[Referenza leġiżlattiva]

[Referenza leġiżlattiva]

[…]

[Referenza leġiżlattiva]

[Oġġett ta’ informazzjoni kif speċifikat fl-artikolu tal-att legali rispettiv]

[Referenza għall-artikolu]

[Referenza għall-artikolu]

 

 [Referenza għall-artikolu]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Oġġett ta’ informazzjoni kif speċifikat fl-artikolu tal-att legali rispettiv]

[Referenza għall-artikolu]

[Referenza għall-artikolu]

[…]

 [Referenza għall-artikolu]

[Stat Membru]

Leġiżlazzjoni

Oġġett ta’ informazzjoni

[Referenza leġiżlattiva]

[Referenza leġiżlattiva]

[…]

[Referenza leġiżlattiva]

[Oġġett ta’ informazzjoni kif speċifikat fl-artikolu tal-att legali rispettiv]

[Referenza għall-artikolu]

[Referenza għall-artikolu]

 

 [Referenza għall-artikolu]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Oġġett ta’ informazzjoni kif speċifikat fl-artikolu tal-att legali rispettiv]

[Referenza għall-artikolu]

[Referenza għall-artikolu]

[…]

 [Referenza għall-artikolu]

ANNESS II

REKWIŻITI MARBUTA MA’ KORPI NOTIFIKATI

1.  Għall-finijiet tan-notifika, korp ta’ valutazzjoni ta’ konformità għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 11.

2.  Il-korp ta’ valutazzjoni ta’ konformità għandu jkun stabbilit skont il-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru u għandu jkollu personalità ġuridika.

3.  Korp tal-valutazzjoni tal-konformità għandu jkun korp terz indipendenti mill-organizzazzjoni jew mill-pjattaforma tal-eFTI jew mill-fornitur tas-servizz tal-pjattaforma li huwa jevalwa.

Korp li jappartjeni għal assoċjazzjoni kummerċjali jew federazzjoni professjonali li tirrappreżenta impriżi involuti fid-disinn, il-manifattura, il-forniment, l-assemblaġġ, l-użu jew il-manutenzjoni tal-pjattaforma tal-eFTI jew tal-fornitur tas-servizz tal-pjattaforma li jivvaluta jista’, bil-kundizzjoni li juri l-indipendenza tiegħu u n-nuqqas ta’ kwalunkwe kunflitt ta’ interess, jitqies li huwa korp bħal dan.

4.  Korp tal-valutazzjoni tal-konformità, l-ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu u l-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ma għandhomx ikunu d-disinjaturi, il-manifatturi, il-fornituri, l-installaturi, ix-xerrejja, is-sidien, l-utenti jew dawk li jagħmlu l-manutenzjoni tal-pjattaforma tal-eFTI jew tal-fornitur tas-servizz tal-pjattaforma li huma jevalwaw, u lanqas ir-rappreżentant ta’ xi wieħed minn dawk il-partijiet.

Il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità, il-maniġment superjuri tiegħu u l-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità ma għandhomx ikunu direttament involuti fid-disinn, manifattura jew kostruzzjoni, kummerċjalizzazzjoni, installazzjoni, użu jew manutenzjoni ta’ dik il-pjattaforma tal-eFTI jew tal-fornitur tas-servizz tal-pjattaforma, jew jirrappreżentaw lill-partijiet involuti f’dawk l-attivitajiet. Dawn ma għandhom ikunu involuti fl-ebda attività li tista’ toħloq kunflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju jew l-integrità tagħhom b’rabta mal-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità li għalihom huma jkunu notifikati; Dan għandu japplika, b’mod partikolari, għas-servizzi ta’ konsulenza.

Korpi tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tas-sussidjarji jew is-sottokuntratturi tagħhom ma jaffettwawx il-kunfidenzjalità, l-oġġettività jew l-imparzjalità tal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità tagħhom.

5.  Korpi tal-valutazzjoni tal-konformità u l-persunal tagħhom għandhom iwettqu l-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità bl-ogħla livell ta’ integrità professjonali u l-kompetenza teknika meħtieġa fil-qasam speċifiku u għandhom ikunu ħielsa minn kull pressjoni u persważjoni, b’mod partikolari finanzjarji, li jistgħu jinfluwenzaw il-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati tal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità tagħhom, speċjalment fir-rigward ta’ persuni jew gruppi ta’ persuni b’interess fir-riżultati ta’ dawk l-attivitajiet.

6.  Il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità għandu jkun kapaċi jwettaq il-kompiti kollha tal-valutazzjoni tal-konformità assenjati lilu permezz tal-Artikoli 12 u 13 fir-rigward tagħhom ikun ġie notifikat, kemm jekk dawk il-kompiti jsiru mill-korp stess tal-valutazzjoni tal-konformità kif ukoll jekk f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

F’kull ħin u għal kull proċedura ta’ ċertifikazzjoni li dwarhom ikun notifikat, korp tal-evalwazzjoni tal-konformità għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu n-neċessitajiet li ġejjin:

(a)  persunal b’għarfien tekniku u esperjenza biżżejjed u xierqa biex iwettaq il-kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità;

(b)  deskrizzjonijiet ta’ proċeduri li f’konformità magħhom titwettaq il-valutazzjoni tal-konformità, waqt li jiġu żgurati t-trasparenza u l-kapaċità ta’ riproduzzjoni ta’ dawk il-proċeduri. Huwa għandu jkollu l-politika u l-proċeduri xierqa fis-seħħ li jiddistingwu bejn il-kompiti li jwettaq bħala korp notifikat u attivitajiet oħra;

(c)  proċeduri għall-prestazzjoni ta’ attivitajiet li jqisu b’mod dovut id-daqs tal-impriża, is-settur li fih topera, l-istruttura tagħha u l-grad ta’ kumplessità tat-teknoloġija kkonċernata.

Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu l-mezzi neċessarji biex ilesti x-xogħol tekniku u amministrattiv marbut mal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità b’mod xieraq.

7.  Il-persunal responsabbli biex iwettaq kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu dawn li ġejjin:

(a)  taħriġ tekniku u vokazzjonali sod li jkopri l-attivitajiet kollha ta’ valutazzjoni tal-konformità li għalihom il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità jkun ġie notifikat;

(b)  għarfien sodisfaċenti tar-rekwiżiti tal-valutazzjonijiet li jsiru minnhom u awtorità adegwata biex jagħmlu dawk il-valutazzjonijiet;

(c)  għarfien u fehim xieraq tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 9;

(d)  il-kapaċità meħtieġa biex jifformula ċ-ċertifikati ta’ konformità, rekords u rapporti li juru li l-evalwazzjonijiet ikunu saru.

8.  Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, tal-ogħla livell tal-ġestjoni tagħhom, u tal-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità.

Ir-remunerazzjoni tal-ogħla livell ta’ amministrazzjoni u tal-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ta’ korp ta’ valutazzjoni tal-konformità ma għandhiex tiddependi min-numru ta’ valutazzjonijiet imwettqa, u lanqas mir-riżultati ta’ dawk il-valutazzjonijiet.

9.  Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom jipprovdu polza ta’ assigurazzjoni ta’ responsabbiltà sakemm ir-responsabbiltà ma tkunx assunta mill-Istat skont il-liġi nazzjonali, jew sakemm l-Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament responsabbli għall-valutazzjoni tal-konformità.

10.  Il-persunal ta’ korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu josserva s-segretezza professjonali fir-rigward tal-informazzjoni kollha miksuba meta jwettaq il-kompiti tiegħu skont l-Artikoli 12 u 13 jew kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li ddaħħlu fis-seħħ, ħlief fir-rigward tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih jitwettqu l-attivitajiet tiegħu. Id-drittijiet ta’ proprjetà għandhom ikunu protetti .

11.  Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom jipparteċipaw fi, jew jiżguraw li l-persunal responsabbli tagħhom għat-twettiq tal-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità jkun infurmat dwar, l-attivitajiet ta’ standardizzazzjoni rilevanti u l-attivitajiet regolatorji rilevanti.

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 265.
(2)ĠU C 62, 15.2.2019, p. 265.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2019.
(4) Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).
(5) Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà – Strateġija ta' Implimentazzjoni, Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, (COM(2017)0134).
(6)Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).
(7)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)
(8)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1
(9)Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
(10)Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
(11)ĠU C….
(12)Ir-referenzi għall-ADR, l-RID u l-ADN għandhom jinftehmu skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1), 2(2) u 2(3) tad-Direttiva 2008/68/KE. In-numri msemmija huma dawk tal-Annessi rispettivi għall-ADR, l-RID u l-ADN.


Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-UE u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali ***
PDF 119kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))
P8_TA(2019)0140A8-0083/2019

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (10861/2018),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (10877/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-ewwel subparagrafi tal-Artikolu 207(3) u (4), flimkien mal-punt (a)(v) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 218(6) u tal-Artikolu 218(7) tiegħu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0445/2018),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu tat-12 ta’ Marzu 2019(1) dwar l-abbozz ta' deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0083/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam.

(1) Testi Adottati, P8_TA(2019)0141.


Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni)
PDF 164kWORD 60k
Riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (10861/2018),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Sħubija Volontarja tad-9 ta' Ottubru 2018 bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (10877/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 207(3) u 207(4), flimkien mal-punt (a)(v) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 218(6) u mal-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0445/2018),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra(1),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investimenti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam min-naħa l-oħra,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2173/2005 tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta' skema ta' liċenzjar FLEGT għall-importazzjoni ta' injam fil-Komunità Ewropea(2) (ir-Regolament FLEGT),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Infurzar tal-Liġi, il-Governanza u l-Kummerċ Forestali (COM(2003)0251),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 2016 dwar l-infurzar tal-liġi, il-governanza u l-kummerċ forestali (10721/2016),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam(3) (ir-Regolament tal-UE dwar l-Injam),

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-Aġenzija tal-Investigazzjoni Ambjentali tal-31 ta' Mejju 2018 bit-titlu "Serial Offender: Vietnam's continued imports of illegal Cambodian timber"(4) u tal-25 ta' Settembru 2018 bit-titlu "Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade"(5),

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti għall-2015-2030,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi tat-12 ta' Diċembru 2015 li ntlaħaq fil-21 Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COP21),

–  wara li kkunsidra l-Bonn Challenge (Sfida ta' Bonn) tal-2011, li hija sforz globali sabiex 150 miljun ettaru ta' art deforestata u degradata fid-dinja jiġu restawrati sal-2020, u 350 miljun ettaru sal-2030,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP) tal-2012 bit-titlu "Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world's tropical forests"(6),

–  wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet tan-NU biex jindirizzaw il-kriminalità u l-korruzzjoni, inklużi l-Konvenzjoni kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali u l-Konvenzjoni kontra l-Korruzzjoni,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-12 ta' Marzu 2019(7) dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0093/2019),

A.  billi l-Vjetnam sar it-tielet pajjiż fl-Asja li daħal f'negozjati dwar Ftehim ta' Sħubija Volontarja (VPA) dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (FLEGT) fl-2010, wara l-Indoneżja u l-Malasja; billi n-negozjati ġew konklużi f'Mejju 2017 u l-ftehim ġie ffirmat fid-19 ta' Ottubru 2018;

B.  billi l-objettiv tal-VPA huwa li jipprovdi qafas legali mmirat li jiżgura li l-importazzjonijiet kollha tal-injam u tal-prodotti tal-injam mill-Vjetnam lejn l-UE koperti mill-VPA jkunu ġew prodotti legalment; billi l-VPAs huma ġeneralment maħsuba biex irawmu bidliet sistemiċi fis-settur tal-forestrija mmirati lejn il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, il-qerda tal-qtugħ illegali tas-siġar u l-appoġġ għall-isforzi dinjija biex jitwaqqfu d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti;

C.  billi l-Vjetnam huwa pajjiż sinifikanti fil-kuntest tal-kummerċ tal-injam, li s-settur tiegħu tal-ipproċessar tal-injam fid-dinja, orjentat lejn l-esportazzjoni, huwa r-raba' l-akbar fid-dinja u għandu l-għan li jsir l-akbar wieħed; billi, bħala ċentru ta' pproċessar, il-Vjetnam huwa esportatur ewlieni ta' prodotti tal-injam għall-UE iżda anke għal pajjiżi fir-reġjun, b'mod partikolari ċ-Ċina u l-Ġappun;

D.  billi l-Vjetnam huwa importatur ewlieni ta' injam u prodotti tal-injam, li fl-2017, il-fabbriki tiegħu kkonsmaw madwar 34 miljun metru kubu ta' injam u prodotti tal-injam li minnhom 25 % kienu importati u 75 % kienu minn pjantaġġuni domestiċi – ħafna minn dawn il-pjantaġġuni huma proprjetà ta' bdiewa żgħar u huma ġestiti minnhom; billi l-importazzjonijiet kibru fil-valur bi 68 % matul il-perjodu 2011-2017; billi f'dawn l-aħħar snin, il-Vjetnam għamel progress konsiderevoli fit-tnaqqis tad-deforestazzjoni domestika u żied iż-żona forestali tiegħu minn 37 % fl-2005 għal 41,65 % fl-2018, inklużi pjantaġġuni industrijali; billi l-Vjetnam ilu mill-2016 jinforza projbizzjoni fuq il-qtugħ tas-siġar fil-foresti naturali domestiċi;

E.  billi l-pajjiżi li fl-2017 kienu l-akbar sors ta' zkuk u injam isserrat kienu l-Kamerun, l-Istati Uniti u l-Kambodja, flimkien mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) bħala fornitur notevoli; billi, mill-2015, il-Kambodja kienet it-tieni l-akbar fornitur ta' injam tropikali tal-Vjetnam, minkejja l-projbizzjoni rappurtata(8) ta' esportazzjonijiet lejn il-Vjetnam; billi, bejn l-2016 u l-2017, ġiet irrappurtata żieda ta' 43 % fil-volum u żieda ta' 40 % fil-valur tal-importazzjonijiet minn pajjiżi Afrikani; billi l-NGOs b'għarfien espert rilevanti indikaw li l-injam esportat mill-Kambodja u r-RDK għandu jitqies bħala "riskju għoli", filwaqt li l-injam mhux ipproċessat spiss jiġi importat minn pajjiżi kkaratterizzati minn governanza dgħajfa, livelli għoljin ta' korruzzjoni jew kunflitt, b'riskju mifrux ta' illegalità fil-ħsad tal-injam;

F.  billi l-Kambodja għandha l-ħames l-ogħla rata ta' deforestazzjoni fid-dinja u billi l-istatistika tan-NU turi li l-kopertura forestali tal-Kambodja naqset minn 73 % fl-1990 għal 57 % fl-2010;

G.  billi, abbażi tal-Artikolu 3 tas-sottodigriet Nru 131 tat-28 ta' Novembru 2006, il-Kambodja tipprojbixxi l-esportazzjonijiet ta' zkuk tondi minbarra minn pjantaġġuni, injam isserrat aħrax għajr minn pjantaġġuni, u injam kwadru u rettangolari bi ħxuna u wisa' ta' aktar minn 25 cm(9); billi l-esportazzjonijiet kollha ta' prodotti tal-injam forestali naturali mill-Kambodja fil-prinċipju huma meqjusa li jiksru l-liġi tal-Kambodja; billi, skont il-VPA, il-Vjetnam huwa impenjat li jimporta biss injam li nħasad b'mod legali f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-pajjiż ta' oriġini;

H.  billi skont VPA, pajjiż jimpenja ruħu li jistabbilixxi politika bil-ħsieb li jiżgura li l-injam u l-prodotti tal-injam ivverifikati bħala legali biss jiġu esportati lejn l-UE(10); billi l-Vjetnam se jkollu jadotta leġiżlazzjoni li tistabbilixxi s-Sistema ta' Garanzija tal-Legalità tal-Injam (Timber Legality Assurance System – TLAS), u jistabbilixxi l-istrutturi amministrattivi u l-kapaċità meħtieġa sabiex jimplimenta u jsaħħaħ l-impenji tal-VPA tiegħu; billi dan il-VPA se japplika għall-injam u l-prodotti tal-injam maħsuba kemm għal swieq domestiċi kif ukoll għal dawk tal-esportazzjoni, ħlief għall-pass finali tal-ħruġ tal-liċenzji FLEGT, li għalissa huwa maħsub għall-esportazzjonijiet lejn l-UE biss;

I.  billi l-Vjetnam ħa l-impenn li jadotta leġiżlazzjoni li tiżgura li l-injam prodott legalment(11) biss jiġi importat fis-suq tiegħu, fuq il-bażi tal-obbligi tad-diliġenza dovuta għall-importaturi tal-injam u tal-prodotti tal-injam; billi l-Vjetnam impenja ruħu wkoll li jirrikonoxxi l-liġijiet rilevanti tal-pajjiżi tal-ħsad bħala parti mid-definizzjoni ta' legalità fl-ambitu tal-VPA;

J.  billi l-promozzjoni ta' dan il-VPA fir-reġjun kieku tiżvolġi rwol importanti biex titrawwem l-integrazzjoni ekonomika u jinkisbu miri internazzjonali ta' żvilupp sostenibbli; billi l-konklużjoni ta' VPAs ġodda – b'mod partikolari maċ-Ċina, li tmiss mal-Vjetnam u hija attur ewlieni fl-industrija tal-injam ipproċessat – kieku tagħmilha possibbli li jiġu pprovduti garanziji dwar il-legalità u l-vijabbiltà tal-kummerċ tal-injam u tal-prodotti tal-injam fir-reġjun;

K.  billi huwa biss ladarba l-Vjetnam ikun ta prova tal-implimentazzjoni sħiħa tal-impenji kollha tal-VPA(12) u jkun stabbilixxa l-kapaċità li jinforza l-leġiżlazzjoni nazzjonali relatata, li jkun jista' jaderixxi mal-iskema ta' liċenzjar FLEGT tal-UE; billi l-injam importat skont liċenzja FLEGT jitqies li huwa legali skont ir-Regolament tal-UE dwar l-Injam; billi l-adeżjoni tal-Vjetnam mal-iskema ta' liċenzjar FLEGT hija approvata minn att delegat;

L.  billi l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam se jilliberalizza l-kummerċ fl-injam u l-prodotti tal-injam mad-dħul fis-seħħ tiegħu u l-importazzjonijiet mill-Vjetnam se jkunu koperti mill-obbligi ġenerali ta' diliġenza dovuta tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam sa ma jidħol fis-seħħ il-liċenzjar FLEGT(13);

1.  Ifakkar li l-ġestjoni u l-governanza sostenibbli u inklużivi tal-foresti huma essenzjali biex jinkisbu l-objettivi stabbiliti fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u fil-Ftehim ta' Pariġi;

2.  Jitlob lill-UE tiżgura l-koerenza tal-VPA mal-politiki kollha tagħha, inkluż fl-oqsma tal-iżvilupp, l-ambjent, l-agrikoltura u l-kummerċ;

3.  Jappoġġja bil-qawwa l-proċess FLEGT mal-Vjetnam minħabba r-rwol tal-pajjiż fis-settur tal-ipproċessar tal-injam; jilqa' l-iffirmar tal-VPA, ftehim imfassal biex progressivament iġib riforma kompluta tal-politika fil-pajjiż immirata lejn it-tindif ta' injam prodott illegalment mill-ktajjen ta' provvista tal-operaturi tal-Vjetnam; jilqa' l-impenn tal-Vjetnam u l-progress li għamel s'issa u jinsab konxju li l-implimentazzjoni sħiħa tal-VPA se tkun proċess fit-tul li jinvolvi mhux biss l-adozzjoni ta' sett sħiħ ta' leġiżlazzjoni (TLAS) iżda anke l-iżgurar li jkun hemm kapaċità amministrattiva adegwata u għarfien espert għall-implimentazzjoni u l-infurzar tal-VPA; ifakkar li l-liċenzjar FLEGT jista' jibda biss ladarba l-Vjetnam ikun wera li s-sistema tat-TLAS hija disponibbli; jieħu nota tal-isfidi rappreżentati mill-koordinazzjoni bejn il-livelli nazzjonali u provinċjali, li huma meħtieġa sabiex jiġi infurzat b'mod adegwat u konsistenti l-VPA fil-pajjiż kollu u jistieden lill-Gvern tal-Vjetnam jiżgura din il-koordinazzjoni;

4.  Ifakkar li l-implimentazzjoni tal-VPA trid tikkomplementa l-impenji tal-UE għall-protezzjoni ambjentali u tiżgura koerenza mal-impenji sabiex tiġi evitata d-deforestazzjoni tal-massa;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jallokaw riżorsi umani adegwati għall-implimentazzjoni ta' dan il-VPA, filwaqt li jiżguraw riżorsi adegwati għad-Delegazzjoni tal-UE f'Hanoi, kif ukoll riżorsi finanzjarji għall-Vjetnam fil-qafas tal-istrumenti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp preżenti u futuri li għandhom jiġu speċifikament allokati għall-implimentazzjoni tal-VPA; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lis-SEAE jgħinu lill-awtoritajiet Vjetnamiżi u lis-soċjetà ċivili, inkluż billi jagħmlu l-immaġni bis-satellita disponibbli għalihom; jappella lill-UE tidderieġi l-isforzi tagħha lejn it-tisħiħ tal-qafas legali u l-kapaċità istituzzjonali tal-Vjetnam, billi tindirizza l-isfidi tekniċi u ekonomiċi li jxekklu l-implimentazzjoni u l-infurzar effettivi tar-regolamenti nazzjonali u internazzjonali eżistenti;

6.  Jirrikonoxxi l-impenji li għamlet l-industrija tal-injam tal-Vjetnam biex telimina l-injam illegali mill-ktajjen tal-provvista u tqajjem kuxjenza dwar dawn il-kwistjonijiet; jisħaq, madankollu, li bidla fil-mentalità fl-industrija, kif ukoll infurzar b'saħħtu, huma essenzjali; ifakkar li l-preżenza ta' injam illegali fil-ktajjen tal-provvista tirriskja li tkun ta' ħsara għar-reputazzjoni tal-industrija tal-ipproċessar tal-Vjetnam;

7.  Jinsab konxju, madankollu, li fil-passat il-Vjetnam kellu jħabbat wiċċu ma' sfida sinifikanti fil-ġlieda kontra l-kummerċ illegali tal-injam mil-Laos, u f'dawn l-aħħar snin mill-Kambodja; iqis li f'każijiet bħal dawn, il-Vjetnam u l-pajjiżi fornituri huma flimkien responsabbli għaż-żieda f'dan il-kummerċ illegali, peress li l-awtoritajiet tal-Vjetnam, b'mod partikolari fil-livell provinċjali, ħadu deċiżjonijiet formali li jiksru l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż tal-ħsad, bħall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' importazzjoni formali;

8.  Jilqa' l-impenn tal-Vjetnam li jadotta leġiżlazzjoni biex jiżgura li l-injam prodott legalment biss jiġi importat fis-suq tiegħu, fuq il-bażi ta' diliġenza dovuta mandatorja għall-importaturi, bħala waħda mill-kisbiet ewlenin tal-VPA; ifakkar li l-obbligi tad-diliġenza dovuta ma għandhomx jitnaqqsu għal sempliċi eżerċizzju burokratiku, iżda li għandhom jinkludu l-passi kollha meħtieġa – bħall-ġbir ta' informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskji u t-teħid ta' miżuri addizzjonali biex jiġi mitigat kwalunkwe riskju identifikat bil-ħsieb li l-livell tar-riskju jitnaqqas għal "negliġibbli" – li għandhom jissaħħu mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti permezz ta' kontrolli sodi u sistematiċi ta' kumpaniji individwali; jenfasizza l-isfida tal-infurzar tal-obbligi ta' diliġenza dovuta permezz tal-awtoritajiet doganali, li se jirrikjedu taħriġ adegwat; ifakkar li l-awtoritajiet Vjetnamiżi għandhom jadottaw sistema ta' diliġenza dovuta li tikkorrispondi għal dik dettaljata fir-Regolament tal-UE dwar l-Injam u jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu previsti sottomissjonijiet indipendenti minn partijiet terzi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar id-diliġenza dovuta; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Vjetnamiżi jikkunsidraw l-awditjar ta' partijiet terzi u r-rappurtar pubbliku mill-kumpaniji bħala rekwiżiti tas-sistema ta' diliġenza dovuta tagħhom, kif ukoll jipprovdu appoġġ adegwat lill-kumpaniji biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom u jevitaw li jqiegħdu piżijiet sproporzjonati fuq il-fornituri domestiċi tal-injam, filwaqt li jevitaw li jinħolqu lakuni;

9.  Jistieden lill-Gvern tal-Vjetnam jipprevedi pieni adegwati, dissważivi u proporzjonati għall-ksur tal-leġiżlazzjoni li timplimenta t-TLAS, li fil-każ ta' importazzjonijiet tinkludi projbizzjoni sħiħa li jitqiegħed fis-suq tal-Vjetnam injam illegali, filwaqt li dan l-injam jiġi konfiskat;

10.  Jilqa' l-mekkaniżmu indipendenti ta' evalwazzjoni, ilmenti u rispons u jistieden lill-awtoritajiet tal-Vjetnam jiżguraw li dawn jingħataw tweġiba b'mod adegwat, inkluż permezz ta' azzjoni ta' infurzar effettiva u dissważiva meta jkun meħtieġ; jistenna li dawn il-mekkaniżmi joperaw bi trasparenza sħiħa u jrawmu l-qsim tal-informazzjoni bejn is-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet tal-infurzar; jilqa' l-impenn mill-Vjetnam li jiżgura monitoraġġ indipendenti tal-implimentazzjoni tal-VPA minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, assoċjazzjonijiet tal-foresti, intrapriżi, trade unions, komunitajiet lokali u persuni li jgħixu fiż-żoni forestali; jisħaq fuq l-importanza kruċjali tal-involviment u l-aċċess tagħhom għal informazzjoni rilevanti u aġġornata biex ikunu jistgħu jwettqu r-rwol tagħhom f'dan il-proċess u biex jikkontribwixxu aktar għall-kredibbiltà tat-TLAS u għat-tisħiħ kontinwu tagħha; jilqa' l-impenn magħmul mill-Vjetnam biex jippermetti l-aċċess tas-soċjetà ċivili għall-bażi ta' data nazzjonali dwar il-forestrija u jħeġġeġ lill-gvern jissottometti l-leġiżlazzjoni dwar l-implimentazzjoni tat-TLAS għal konsultazzjoni pubblika u jqis il-feedback li jirċievi;

11.  Jilqa' l-involviment tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili matul u wara n-negozjati tal-VPA u jħeġġeġ lill-Gvern tal-Vjetnam jiżgura inklużjoni ġenwina u sħiħa matul il-fażi kollha ta' implimentazzjoni u lil hinn minnha, li tkopri l-kamp ta' applikazzjoni sħiħ tal-VPA, inklużi kontrolli tal-importazzjoni, obbligi ta' diliġenza dovuta, is-sistema ta' klassifikazzjoni tal-organizzazzjoni u l-verifika bbażata fuq ir-riskju tal-kumpaniji u l-liċenzji FLEGT; jisħaq fuq kemm hu importanti li jiġu involuti l-komunitajiet lokali kemm għal raġunijiet soċjoekonomiċi kif ukoll sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tal-Liġi l-ġdida tal-Forestrija u l-impenji tal-VPA;

12.  Jikkundanna bil-qawwa l-kummerċ illegali tal-injam li jseħħ tul il-fruntiera tal-Kambodja u jistieden lill-awtoritajiet taż-żewġ pajjiżi jwaqqfu l-flussi illegali minnufih u kompletament, bħala ħtieġa assoluta għal tkomplija b'suċċess tal-proċess tal-VPA; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Vjetnam jinvestigaw, ineħħu mill-funzjoni u jressqu quddiem il-ġustizzja lil dawk responsabbli talli awtorizzaw u mmaniġġjaw il-kummerċ illegali mill-Kambodja u bnadi oħra; jilqa' d-deċiżjoni reċenti li ħadu l-awtoritajiet tal-Vjetnam biex jippermettu biss il-kummerċ tal-injam mir-rotot internazzjonali ewlenin, kif ukoll biex isaħħu l-kapaċitajiet ta' infurzar kontra l-kummerċ illegali; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Vjetnam jikkategorizzaw immedjatament l-injam mill-Kambodja bħala "riskju għoli" u jiżguraw li l-leġiżlazzjoni tal-Kambodja dwar il-ħsad u l-esportazzjoni tal-injam tiġi rispettata, f'konformità mal-impenji tal-VPA; jistieden liż-żewġ pajjiżi jrawmu u jtejbu d-djalogu, il-kooperazzjoni transkonfinali, l-iskambju tad-data kummerċjali u l-informazzjoni dwar ir-riskji relatati mal-kummerċ illegali tal-injam u l-leġiżlazzjoni rispettiva fis-seħħ, u jħeġġiġhom jinvolvu lill-UE fl-iffaċilitar ta' dan id-djalogu; iħeġġeġ lill-Vjetnam u lill-Kambodja jitolbu appoġġ mill-Interpol u jaħdmu flimkien fuq miżuri effettivi u fit-tul biex jiġġieldu kontra l-qtugħ illegali u bla rażan tas-siġar u l-kuntrabandu transkonfinali ta' injam lejn il-Vjetnam; jistieden lill-awtoritajiet tal-Vjetnam japplikaw l-istess miżuri għall-importazzjonijiet minn pajjiżi fornituri oħra fejn jeżisti jew jista' jinqala' tħassib simili, b'mod partikolari dawk fl-Afrika, bħar-RDK;

13.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi indirizzata d-dimensjoni reġjonali tal-qtugħ illegali tas-siġar u t-trasport, l-ipproċessar u l-kummerċ tal-injam illegali tul il-katina tal-provvista; jitlob li din id-dimensjoni reġjonali tiġi inkluża fil-proċess ta' evalwazzjoni tal-VPA fil-forma ta' valutazzjoni tar-rabta bejn l-eżistenza ta' mekkaniżmi aktar dgħajfa ta' infurzar f'pajjiżi oħra tar-reġjun u ż-żieda fl-esportazzjonijiet minn tali pajjiżi lejn l-UE;

14.  Jisħaq li l-governanza ħażina u l-korruzzjoni fis-settur tal-forestrija jaċċelleraw il-qtugħ illegali tas-siġar u d-degradazzjoni tal-foresti u jenfasizza l-fatt li s-suċċess tal-inizjattiva FLEGT jiddependi wkoll mill-fatt li jiġu indirizzati l-frodi u l-korruzzjoni tul il-katina kollha tal-provvista tal-injam; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Vjetnam jaħdem biex iwaqqaf il-korruzzjoni mifruxa u jindirizza fatturi oħra li jwasslu għal dan il-kummerċ, b'mod partikolari fir-rigward ta' awtoritajiet doganali u oħrajn li se jkollhom rwol ċentrali fl-implimentazzjoni u l-infurzar tal-VPA, bħala sinjal konkret li l-Vjetnam huwa impenjat bis-sħiħ għall-proċess tal-VPA; jisħaq fuq il-ħtieġa li tintemm l-impunità fis-settur tal-foresti billi jiġi żgurat li ssir prosekuzzjoni tal-ksur;

15.  Jilqa' l-adozzjoni reċenti mill-Gvern tal-Vjetnam ta' pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-VPA u jistieden lill-gvern isegwi approċċ konkret, marbut biż-żmien u li jista' jitkejjel; jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-Liġi l-ġdida dwar il-Forestrija fl-1 ta' Jannar 2019, li tinkludi projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet ta' injam prodott illegalment fil-Vjetnam u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Vjetnam jinfurzaw din il-projbizzjoni u jadottaw malajr miżuri ta' implimentazzjoni jekk ikun meħtieġ, bil-ħsieb li jitnaqqas id-distakk sakemm it-TLAS issir operattiva;

16.  Jilqa' l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam, li jagħmlu wkoll konnessjoni mal-VPA; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-kummerċ fl-injam u l-prodotti tal-injam waqt l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles u timmonitorja l-flussi kummerċjali mill-qrib sabiex tiżgura li l-liberalizzazzjoni addizzjonali tal-kummerċ ma twassalx għal riskji addizzjonali ta' kummerċ illegali;

17.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament kull sena dwar il-progress li jagħmel il-Vjetnam fl-implimentazzjoni tal-VPA, inkluż kontra r-rekwiżiti ta' din ir-riżoluzzjoni, kif ukoll dwar l-attivitajiet tal-Kumitat Konġunt ta' Implimentazzjoni, bil-ħsieb li tiġi permessa deċiżjoni infurmata ladarba jkun propost l-att delegat li jawtorizza li jiġu aċċettati l-liċenzji FLEGT; jistieden lill-Kummissjoni tqis li ttejjeb ir-regolament dwar il-liċenzjar FLEGT matul l-eżerċizzju ta' rieżami li jmiss sabiex tkun tista' tirreaġixxi malajr għal każijiet ta' ksur sinifikanti tal-impenji tal-VPA;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni trawwem djalogu u tippromwovi r-Regolament tal-UE dwar l-Injam mal-pajjiżi importaturi ewlenin fir-reġjun u ma' sħab kummerċjali ewlenin tal-UE bħaċ-Ċina u l-Ġappun, u tkompli tagħti prijorità, f'relazzjonijiet bilaterali ma' dawk il-pajjiżi, inkluż fir-relazzjonijiet kummerċjali, lis-soluzzjonijiet konkreti biex jitwaqqaf il-kummerċ illegali tal-injam, bil-ħsieb li jinħolqu kundizzjonijiet ekwi globali biex tiġi indirizzata l-kwistjoni; jappoġġja lill-Kummissjoni fit-tnedija ta' negozjati tal-VPA mal-pajjiżi ġirien tal-Vjetnam hekk kif jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet meħtieġa u jissottolinja l-importanza tal-VPAs tal-FLEGT fi strumenti futuri ta' żvilupp u kooperazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi strumenti li jiffaċilitaw l-iskambji tal-aħjar prattiki bejn il-Vjetnam u pajjiżi oħra li diġà kkonkludew VPAs mal-UE;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll il-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam u r-Renju tal-Kambodja.

(1) ĠU L 329, 3.12.2016, p. 8.
(2) ĠU L 347, 30.12.2005, p. 1.
(3) ĠU L 295, 12.11.2010, p. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Testi adottati, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, p. 6.
(10) Il-VPA jkopri l-prodotti ewlenin kollha esportati lejn l-UE, b'mod partikolari l-ħames prodotti tal-injam obbligatorji kif definiti fir-Regolament FLEGT tal-2005 (zkuk, injam isserrat, traversi ferrovjarji, plywood u fuljetta) u jinkludi wkoll għadd ta' prodotti oħra tal-injam bħall-partiċelli taċ-ċippa tal-injam, kisi tal-art bil-parkè, bord tal-injam mill-frak u għamara tal-injam. Il-VPA jkopri l-esportazzjonijiet lejn il-pajjiżi terzi kollha għalkemm, tal-inqas għall-ewwel, l-iskema ta' liċenzjar tapplika biss għall-esportazzjonijiet tal-UE.
(11) Skont il-punt (j) tal-Artikolu 2 tal-VPA, "injam prodott legalment" (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ ukoll "injam legali") tfisser "prodotti tal-injam maħsuda jew importati u prodotti f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Vjetnam stabbilita fl-Anness II u dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' dan il-Ftehim; u, fil-każ ta' injam importat, tfisser prodotti tal-injam maħsuda, prodotti u esportati f'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-pajjiż tal-ħsad u l-proċeduri deskritti fl-Anness V".
(12) Id-disponibbiltà tas-sistema TLAS għal-liċenzjar FLEGT l-ewwel se tiġi vvalutata b'mod konġunt mill-UE u l-Vjetnam. Huwa biss jekk iż-żewġ partijiet jaqblu li s-sistema hija robusta biżżejjed li l-liċenzjar ikun jista' jibda.
(13) L-Artikolu 13.8, paragrafu 2(a): "[kull Parti għandha] tħeġġeġ il-promozzjoni tal-kummerċ tal-prodotti forestali minn foresti ġestiti b'mod sostenibbli u maħsuda skont il-leġiżlazzjoni domestika fil-pajjiż tal-ħsad; dan jista' jinkludi l-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija Volontarja dwar l-Infurzar tal-Liġi tal-Foresta, Governanza u Kummerċ (FLEGT)".


Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali ***
PDF 117kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))
P8_TA(2019)0142A8-0070/2019

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (10923/2018),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali (ETS Nru 108) (CETS Nru. 223),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 16 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0440/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0070/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Kunsill tal-Ewropa.


Awtorizzazzjoni tal-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra (CETS Nru 218) ***
PDF 121kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex isiru Parti, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Approċċ Integrat ta' Sikurezza, Sigurtà u Servizz f'Partiti tal-Futbol u Avvenimenti Sportivi Oħra (CETS Nru. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))
P8_TA(2019)0143A8-0080/2019

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12527/2018),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Approċċ Integrat ta' Sikurezza, Sigurtà u Servizz f'Partiti tal-Futbol u Avvenimenti Sportivi Oħra (CETS Nru. 218),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 87(1) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u l-Artikolu 218(8) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0436/2018),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/348/ĠAI tal-25 ta' April 2002 dwar sigurtà b'konnessjoni ma' logħbiet tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2017 dwar approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibbiltà u integrità(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0080/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u u lill-Kunsill tal-Ewropa.

(1) ĠU L 121, 8.5.2002, p. 1.
(2) ĠU C 252, 18.7.2018, p. 2.


Protokoll li jemenda l-Ftehim UE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja) ***
PDF 118kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport Marittimu bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))
P8_TA(2019)0144A8-0168/2019

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (05083/2015),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport Marittimu bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, min-naħa l-oħra (05880/2015),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 100(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0022/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0168/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina.


Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Eġittu (adeżjoni tal-Kroazja) ***
PDF 119kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))
P8_TA(2019)0145A8-0025/2019

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (10219/2016),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (10221/2016),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 217 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8‑0135/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0025/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu.


Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan
PDF 150kWORD 54k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi Sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u t-Turkmenistan, min-naħa l-oħra (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))
P8_TA(2019)0146A8-0072/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (12183/1/2011),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u t-Turkmenistan, min-naħa l-oħra (12288/2011),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill skont l-Artikoli 91, 100(2), 207, 209 u 218(6)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 101 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (C8-0059/2015),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-reġjun tal-Asja Ċentrali, b'mod partikolari dawk tal-20 ta' Frar 2008 dwar Strateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali(1), tal-15 ta' Diċembru 2011 dwar l-istat tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali(2), tat-13 ta' April 2016 dwar l-implimentazzjoni u r-rieżami tal-Istrateġija UE-Asja Ċentrali(3), tat-22 ta' April 2009 dwar il-Ftehim Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan(4), u tal-14 ta' Frar 2006 dwar il-klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea(5),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interim tal-1999 dwar il-kummerċ u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u t-Turkmenistan, min-naħa l-oħra, konkluż mill-Kunsill fis-27 ta' Lulju 2009 (5144/1999), u l-laqgħat regolari tal-Kumitat Konġunt stabbilit taħtu,

–  wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil dwar l-Enerġija ffirmat bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkmenistan f'Mejju 2008,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICESCR), li t-Turkmenistan hu firmatarju tagħhom,

–  wara li kkunsidra d-Djalogu annwali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u t-Turkmenistan,

–  wara li kkunsidra l-impenn magħmul mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) fl-ittra tagħha lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin fis-16 ta' Diċembru 2015, li fiha l-aspetti msemmija fil-paragrafu 3 hawnhekk,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-VP/RGħ lill-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-5 ta' Lulju 2018 li tinnota l-appoġġ tagħha għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) mat-Turkmenistan,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport interim tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0072/2019),

A.  billi l-Asja Ċentrali hija reġjun fejn l-Unjoni Ewropea hija dejjem aktar involuta;

B.  billi Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) mat-Turkmenistan ġie inizjalat fl-1997 u ffirmat fl-1998; billi 14-il Stat Membru mill-15-il firmatarju oriġinali rratifikaw l-FSK minn dak iż-żmien (u billi r-Renju Unit huwa l-aħħar wieħed li baqa'); billi t-Turkmenistan irratifika l-FSK fl-2004; billi l-adeżjoni mal-FSK minn dawk l-Istati Membri li ssieħbu mal-UE wara li ġie ffirmat il-ftehim hija soġġetta għal proċedura separata ta' protokoll u ratifika;

C.  billi l-FSK, ladarba jiġi rratifikat għalkollox, se jiġi konkluż għal perjodu inizjali ta' 10 snin, u wara jiġġedded kull sena, li jagħti possibbiltà lill-UE toħroġ mill-ftehim jekk iqumu dubji serji dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem jew ksur serju ieħor; billi l-partijiet jistgħu jemendaw l-FSK bl-għan li jitqiesu żviluppi ġodda;

D.  billi l-Parlament Ewropew ġie kkonsultat dwar il-Ftehim Kummerċjali Interim (ITA) mat-Turkmenistan mill-Kunsill f'April 2009, bħala parti minn proċedura mhux obbligatorja u legalment mhux vinkolanti;

E.  billi l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) stabbilixxew il-parametri referenzjarji tagħhom li magħhom għandu jitkejjel il-progress fit-Turkmenistan u għandhom jitkejlu l-kriterji li jawtorizzaw l-eżerċizzju ta' kooperazzjoni ulterjuri, f'konformità mal-istandards rikonoxxuti internazzjonalment dwar l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem;

F.  billi r-rispett għad-demokrazija u d-drittijiet fundamentali u tal-bniedem, u għall-prinċipji ta' ekonomija tas-suq, li jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-ITA (kif stabbilit fl-Artikolu 1 tiegħu u fl-Artikolu 2 tal-FSK), għandhom jibqgħu għanijiet fit-tul għat-Turkmenistan; billi s-sospensjoni unilaterali tal-applikazzjoni hija possibbiltà fil-każ li xi waħda mill-partijiet tikser dawn l-elementi;

G.  billi, wara kunsiderazzjonijiet tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni biex il-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-FSK, u tal-abbozz ta' rapport mehmuż tiegħu tat-8 ta' Mejju 2015 li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin iddeċieda li temporanjament jissospendi l-proċedura fl-24 ta' Mejju 2016 sakemm jitqies li kien sar biżżejjed progress fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, u ddeċieda li jiftaħ il-proċedura interim attwali;

H.  billi l-validità kontinwa tal-punti ta' riferiment għall-progress fid-drittijiet tal-bniedem għat-Turkmenistan, kif artikolata mill-Parlament fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, hija ta' importanza kruċjali għal politika tal-UE koerenti u ta' prinċipju għar-relazzjonijiet mal-pajjiż;

I.  billi t-Turkmenistan adotta Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għall-2016-2020 (NAPHR) fl-2015, imħejji bl-assistenza tal-Programm ta' Żvilupp tan-NU fl-2013;

J.  billi t-Turkmenistan ikkonkluda ftehimiet internazzjonali, bħall-ICCPR, l-ICESCR u l-Konvenzjonijiet tal-ILO;

1.  Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ jistabbilixxu, bħala kwistjoni ta' urġenza, il-punti ta' riferiment li ġejjin fuq terminu qasir biex ikejlu l-progress sostenibbli mill-awtoritajiet statali tat-Turkmenistan, ibbażati fuq rakkomandazzjonijiet min-NU, l-OSKE u l-BERŻ, u qabel ma jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-FSK:

Is-sistema politika, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba

Id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali

   (i) Diviżjoni ċara bejn il-fergħat eżekuttivi, leġiżlattivi u ġudizzjarji u, fost l-oħrajn , li tippermetti u tiggarantixxi l-parteċipazzjoni reali tal-popolazzjoni fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-istat, inkluża konsultazzjoni mal-esperti internazzjonali bħall-Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa u l-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) tal-OSKE, dwar il-konformità tal-Kostituzzjoni tat-Turkmenistan ma' dawn il-prinċipji demokratiċi, u rieda evidenti min-naħa tat-Turkmenistan li jqis ir-rakkomandazzjonijiet għar-riformi proposti minn dawn l-organizzazzjonijiet;
   (ii) It-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq ir-reġistrazzjoni u l-funzjonament ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi;
   (iii) L-implimentazzjoni tal-impenji li saru mill-Gvern Turkmen fil-NAPHR tiegħu għall-2016-2020;
   (iv) Waqfien tad-detenzjonijiet sigrieti u l-għajbien sfurzat, ix-xogħol furzat, it-tortura u l-iżvelar tad-destin jew tal-post li jinsabu fih il-persuni li għebu, sabiex il-familji jkunu jistgħu jżommu kuntatt ma' persuni miżmuma f'kustodja; rikonoxximent mill-awtoritajiet tal-pajjiż tal-eżistenza ta' priġunieri politiċi u aċċess tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u monitors indipendenti għall-pajjiż, inkluż il-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar;
   (v) L-iżgurar tal-aċċess bla xkiel għal diversi sorsi ta' informazzjoni u, b'mod partikolari, sabiex il-persuni jkunu jistgħu jaċċessaw sorsi alternattivi ta' informazzjoni, inklużi faċilitajiet ta' komunikazzjoni internazzjonali, u jżommu t-tagħmir ta' telekomunikazzjoni, bħalma huma d-dixxijiet tas-satellita privati jew il-konnessjonijiet tal-internet bi prezz raġonevoli;
   (vi) It-tmiem tal-persekuzzjoni u l-intimidazzjoni ta' ġurnalisti indipendenti u ta' attivisti tas-soċjetà ċivili u tad-drittijiet tal-bniedem ibbażati fil-pajjiż u barra mill-pajjiż, inkluż tal-membri tal-familja tagħhom; il-garanzija tal-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda.
   (vii) Il-permess ta' żjarat min-NU u minn organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali u reġjonali li talbuhom u għadhom qed jistennew it-tweġibiet;
   (viii) It-tmiem tas-sistema informali u arbitrarja ta' projbizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u l-iżgurar li persuni li ma ngħatawx permess li jitilqu mill-pajjiż ikunu jistgħu jivvjaġġaw liberament;

2.  Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ iqisu r-rakkomandazzjonijiet fit-tul li ġejjin għal progress sostenibbli u kredibbli:

Is-sistema politika, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba

Id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali

   (i) Ir-rispett għall-prinċipji tal-pluraliżmu politiku u tar-responsabbiltà demokratika, b'partiti politiċi u organizzazzjonijiet oħra li jiffunzjonaw sew, ħielsa minn interferenza;
   (ii) It-tkomplija tal-implimentazzjoni tar-riformi fil-livelli kollha skont l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u fl-oqsma kollha tal-amministrazzjoni, speċjalment fil-ġudikatura u fl-infurzar tal-liġi;
   (iii) Salvagwardji b'saħħithom u effettivi kontra l-korruzzjoni ta' livell għoli, il-ħasil tal-flus, il-kriminalità organizzata u t-traffikar tad-droga;
   (iv) Implimentazzjoni sħiħa tal-liġi li tipprojbixxi t-tħaddim tat-tfal;
   (v) Ir-rispett ġenerali tal-eżerċizzju paċifiku u leġittimu tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni u tal-libertà ta' assoċjazzjoni u l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin;
   (vi) Il-libertà tal-moviment ġenerali, kemm ġewwa kif ukoll barra l-pajjiż;

3.  Jissottolinja l-bżonn għall-Parlament Ewropew li jsegwi u jimmonitorja mill-qrib l-iżviluppi fit-Turkmenistan u l-implimentazzjoni tal-partijiet kollha tal-FSK fis-snin li ġejjin, ladarba jidħol fis-seħħ; jistieden lill-VP/RGħ, f'dan il-kuntest, timplimenta u timpenja b'mod pubbliku l-mekkaniżmu ta' monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem, li jippermetti li l-Parlament jiġi infurmat kif xieraq mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) dwar l-implimentazzjoni tal-FSK, ladarba jidħol fis-seħħ, u, b'mod partikolari, l-objettivi tiegħu u l-konformità mal-Artikolu 2, sabiex ikun jista' jirrispondi għall-iżviluppi fuq il-post fil-każ ta' ksur serju ddokumentat u evidenzjat tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-possibbiltà ta' mekkaniżmu li jissospendi l-FSK f'każijiet bħal dawn u jilqa', f'dan ir-rigward, l-ittra tal-VP/RGħ lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tas-16 ta' Diċembru 2015, li tinkludi l-objettivi li ġejjin:

   (i) l-iżgurar li l-Parlament Ewropew ikun infurmat b'mod xieraq dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokratizzazzjoni tal-FSK, inkluż l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti dwar l-iżvolġiment tas-sitwazzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt u li jiġi infurmat, fuq talba, qabel u wara l-laqgħat tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni f'ħin xieraq, soġġett għar-regoli applikabbli dwar il-kunfidenzjalità;
   (ii) interazzjoni aktar mill-qrib mal-Parlament Ewropew u mas-soċjetà ċivili bi tħejjija għad-Djalogi annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u s-sessjonijiet ta' informazzjoni;
   (iii) konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew meta jitħejjew aġġornamenti tal-Istrateġija tal-pajjiż dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE għat-Turkmenistan;

4.  Jilqa' t-tħabbir mill-VP/RGħ f'Novembru 2018 dwar l-istabbiliment ta' Delegazzjoni sħiħa tal-UE f'Ashgabat; jenfasizza li d-Delegazzjoni l-ġdida jenħtieġ li tiżviluppa strateġija ta' kooperazzjoni ta' benefiċċju reċiproku mfassla skont il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-iżvilupp tat-Turkmenistan, timmonitorja s-sitwazzjoni fil-pajjiż, inklużi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u każijiet individwali ta' tħassib, tidħol fi djalogu mad-diversi protagonisti politiċi, soċjali u ekonomiċi tal-pajjiż, tippermetti d-diplomazija fuq il-post, u ttejjeb il-ġestjoni u s-sorveljanza tal-proġetti ffinanzjati mill-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE;

5.  Jikkonkludi li se jikkunsidra li jagħti l-approvazzjoni tiegħu ladarba jqis li r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 u 3 jkunu ġew indirizzati kif xieraq mill-Kummissjoni, il-Kunsill, il-VP/RGħ u l-awtoritajiet statali tat-Turkmenistan;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ jipprovdu regolarment lill-Parlament informazzjoni sostanzjali dwar is-sitwazzjoni fit-Turkmenistan;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-VP/RGħ, u lill-Gvern u l-Parlament tat-Turkmenistan.

(1) ĠU C 184 E, 6.8.2009, p. 49.
(2) ĠU C 168 E, 14.6.2013, p. 91.
(3) ĠU C 58, 15.2.2018, p. 119.
(4) ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 20.
(5) ĠU C 290 E, 29.11.2006, p. 107.


Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA *
PDF 116kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))
P8_TA(2019)0147A8-0092/2019

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (13123/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif emendat mit-Trattat ta' Amsterdam, u l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 36 dwar id-dispożizzjonijiet transitorji, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0164/2018),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0092/2019),

1.  Japprova l-abbozz tal-Kunsill;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1.


Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) ***I
PDF 131kWORD 49k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS), u tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))
P8_TA(2019)0148A8-0219/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0007),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 82(1), it-tieni subparagrafu, punt (d) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0012/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-19 ta’ Diċembru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0219/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS), u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI

P8_TC1-COD(2016)0002


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/884.)


Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) ***I
PDF 131kWORD 65k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta' Stati Membri fil-pussess ta' informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta' pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta' sostenn għaliha u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))
P8_TA(2019)0149A8-0018/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0344),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 82(1), it-tieni subparagrafu, il-punt (d) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0217/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-19 ta’ Diċembru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0018/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta' Stati Membri fil-pussess ta' informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u persuni apolidi (ECRIS-TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 2018/1726

P8_TC1-COD(2017)0144


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/816.)


Il-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I
PDF 391kWORD 134k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))
P8_TA(2019)0150 A8-0079/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0440),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 165(4), 166(4) u 214(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0264/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta' Diċembru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0079/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014

P8_TC1-COD(2018)0230


(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 165(4), 166(4) u 214(5) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(4),

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura ordinarja leġiżlattiva(5),

Billi:

(1)  L-Unjoni Ewropea hi mibnija fuq is-solidarjetà, fost iċ-ċittadini tagħha u fost l-Istati Membri tagħha. Dan il-valur komuni, minqux fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jiggwida l-azzjonijiet tagħha u jipprovdi l-unità neċessarja biex jiġu indirizzati sfidi attwali u fil-ġejjieni għas-soċjetà, li ż-żgħażagħ Ewropej huma lesti li jgħinu jindirizzaw billi jesprimu s-solidarjetà tagħhom fil-prattika. [Em. 1]

(1a)   Minħabba ż-żieda sinifikanti fil-kriżijiet umanitarji u l-emerġenzi globali, u bil-ħsieb li tissaħħaħ il-promozzjoni tas-solidarjetà u l-viżibbiltà tal-għajnuna umanitarja fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, hemm bżonn li tiġi żviluppata s-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi affettwati minn diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem. [Em. 2]

(1b)  L-għajnuna umanitarja hija bbażata fuq il-prinċipji ta' imparzjalità, newtralità u nondiskriminazzjoni, li huma inkorporati fid-dritt umanitarju internazzjonali u fid-dritt tal-Unjoni. L-għajnuna umanitarja tipprovdi rispons ta' emerġenza bbażat fuq il-ħtiġijiet u mmirat lejn il-preservazzjoni tal-ħajja, il-prevenzjoni u t-tafja tat-tbatija umana u ż-żamma tad-dinjità tal-bniedem kif ukoll l-għoti ta' protezzjoni lill-gruppi vulnerabbli affettwati minn diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem. It-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri u t-tħejjija permezz ta' attivitajiet ta' bini ta' kapaċità u reżiljenza huma wkoll elementi essenzjali tal-għajnuna umanitarja. [Em. 3]

(2)  Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tal-14 ta’ Settembru 2016 saħaq fuq il-bżonn li ninvestu fiż-żgħażagħ u ħabbar l-istabbiliment ta’ Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (il-“Programm”) bl-għan li jinħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Unjoni biex dawn jagħtu kontribut sinifikanti lis-soċjetà, juru solidarjetà u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, u b’hekk mhux biss jiksbu esperjenza ta’ xogħol iżda wkoll esperjenza umana imprezzabbli.

(3)  Fil-Komunikazzjoni tagħha “Korp Ewropew ta’ Solidarjetà” tas-7 ta’ Diċembru 2016(6), il-Kummissjoni saħqet fuq il-bżonn li jissaħħu l-pedamenti għal ħidma ta’ solidarjetà madwar l-Ewropa, biex iż-żgħażagħ jiġu pprovduti b’iktar opportunitajiet u ta’ kwalità aħjar għall-attivitajiet ta’ solidarjetà li jkopru firxa wiesgħa ta’ oqsma, u biex jingħata appoġġ lill-atturi nazzjonali u lokali, fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw sfidi u kriżijiet differenti. Il-Komunikazzjoni nediet l-ewwel fażi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li fiha ġew immobilizzati mobilizzati programmi differenti tal-Unjoni biex joffru opportunitajiet ta’ volontarjat, ta’ traineeship jew ta’ impjiegi liż-żgħażagħ madwar l-UE. [Em. 4]

(4)  L-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jenfasizza s-solidarjetà bħala wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Dak il-prinċipju huwa msemmi wkoll fl-Artikolu 21(1) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea bħala wieħed mill-fundamenti tal-azzjoni esterna tal-UE.

(4a)  Fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, is-solidarjetà hija mifhuma bħala sens ta' responsabbiltà min-naħa ta' kulħadd fil-konfront ta' kulħadd, b'impenn favur il-ġid komuni, espress permezz ta' azzjonijiet konkreti mingħajr ma wieħed jistenna xi ħaġa lura. [Em. 5]

(4b)   L-għoti ta' assistenza lil persuni u komunitajiet barra mill-Unjoni li jiffaċċjaw diżastri jew li huma partikolarment vulnerabbli għad-diżastri u fil-bżonn ta' għajnuna umanitarja, ibbażata fuq il-prinċipji fundamentali ta' newtralità, umanità, indipendenza u imparzjalità, hija espressjoni ta' solidarjetà importanti. [Em. 6]

(4c)   Jenħtieġ li l-voluntiera parteċipanti u l-organizzazzjonijiet li jimplimentaw il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja jirrispettaw il-prinċipji stabbiliti fil-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja. [Em. 7]

(4d)  Hemm bżonn li s-solidarjetà mal-vittmi ta' kriżijiet u diżastri f'pajjiżi terzi tiġi żviluppata aktar, u li jiżdiedu kemm il-livelli ta' sensibilizzazzjoni kif ukoll il-viżibbiltà tal-għajnuna umanitarja u l-volontarjat b'mod ġenerali bħala attività tul il-ħajja fost iċ-ċittadini tal-Unjoni. [Em. 8]

(4e)  L-Unjoni u l-Istati Membri impenjaw ruħhom li jimplimentaw l-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tagħha, kemm internament kif ukoll permezz ta' azzjonijiet esterni. [Em. 9]

(4f)  Fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta' Mejju 2017 dwar l-operazzjonalizzazzjoni tar-rabta bejn l-aspett umanitarju u l-iżvilupp, il-Kunsill irrikonoxxa l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-reżiljenza permezz ta' rabta aħjar bejn l-għajnuna umanitarja u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp u li jkomplu jissaħħu r-rabtiet operazzjonali bejn l-approċċi komplementari tal-għajnuna umanitarja, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-prevenzjoni tal-kunflitti. [Em. 10]

(5)  Iż-żgħażagħ jenħtieġ li jiġu pprovduti b’opportunitajiet li jkunu jingħataw opportunitajiet faċilment aċċessibbli, inklużivi u sinifikattiv biex jinvolvu ruħhom f’attivitajiet ta’ solidarjetà, li jistgħu jippermettulhom jesprimu l-impenn tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li jiksbu esperjenza, għarfien, ħiliet u kompetenzi siewja għall-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tagħhom, u b’hekk itejbu l-impjegabbiltà tagħhom. Dawk l-attivitajiet jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-mobilità tal-voluntiera, tat-trainees u tal-ħaddiema żgħażagħ kif ukoll l-iskambju multikulturali. [Em. 11]

(6)  L-attivitajiet ta’ solidarjetà offruti liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta’ kwalità għolja, fis-sens li dawn għandhom iwieġbu għall-ħtiġijiet; jenħtieġ li jkollhom l-għan li jindirizzaw il-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà, isaħħu s-solidarjetà u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-komunitajiet, u tal-parteċipazzjoni demokratika. Jenħtieġ li joffru liż-żgħażagħ l-opportunità li jiksbu għarfien, ħiliet u kompetenzi siewja, ikunu. Jenħtieġ li jkunu finanzjarjament aċċessibbli għaż-żgħażagħ, u jiġu implimentati f’kundizzjonijiet sikuri, inklużivi u tajbin. Jenħtieġ li jiġi mħeġġeġ id-djalogu mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u man-netwerks Ewropej speċjalizzati fi problemi soċjali urġenti sabiex jiġu ddeterminati bl-aħjar mod il-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà u jiġi żgurat programm orjentat lejn il-ħtiġijiet. Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' solidarjetà ma jkollhomx impatt negattiv fuq l-impjiegi jew it-traineeships eżistenti u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-responsabbiltà soċjali korporattiva tal-kumpaniji, mingħajr ma jeħdulhom posthom. [Em. 12]

(7)  Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni fl-Unjoni u lil hinn minnha. Il-konsistenza u l-komplimentarjetà l-komplementarjetà jenħtieġ li jiġu żgurati flimkien ma' politiki u ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa mibni fuq il-vantaġġi u fuq is-sinerġiji tal-programmi predeċessuri u dawk eżistenti, b'mod partikolari s-Servizz Volontarju Ewropew(7) u l-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE20(8). Dan jikkomplimenta jikkomplementa wkoll l-isforzi magħmula mill-Istati Membri biex jappoġġaw liż-żgħażagħ u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol skont il-Garanzijafil-qafas ta' skemi bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ billi jipprovdulhom opportunitajiet addizzjonali biex jidħlu fis-suq tax-xogħol fl-għamla ta' traineeships jew ta' impjiegi f'oqsma relatati mas-solidarjetà fi ħdan l-Istat fl-Istat Membru rispettiv tagħhom jew bejn il-fruntieribarra l-pajjiż. Hija żgurata wkoll il-komplimentarjetà il-komplementarjetà ma' netwerks eżistenti fil-livell tal-Unjoni li huma pertinenti għall-attivitajiet skont il-Korp tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, bħan-Netwerk Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, l-EURES u n-netwerk Eurodesk u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rilevanti, inklużi s-sħab soċjali u n-netwerks li jirrappreżentaw liż-żgħażagħ u l-voluntiera. Barra minn hekk, il-komplimentarjetà il-komplementarjetà bejn skemi relatati eżistenti, b'mod partikolari skemi ta' solidarjetà nazzjonali bħall-volontarjat, is-servizz ċivili u skemi ta' mobilità għaż-żgħażagħ, u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li tiġi żgurata permezz ta' elaborazzjoni billi tibni fuq il-prattiki prattiki tajba fejn xieraq, jekk ikun il-każ, biex l-impatt u l-kwalitajiet ta' dawn l-iskemi jissaħħu reċiprokament u jkunu mibnija fuq prattiki tajba. Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma jiħux post l-iskemi nazzjonali. Jenħtieġ li ż-żgħażagħ kollha jingħataw aċċess għall-attivitajiet ta' solidarjetà nazzjonali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida prattiċi dwar il-komplementarjetà tal-Programm ma' programmi u sorsi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni u dwar kwalunkwe sinerġija bejniethom. [Em. 13]

(8)  Fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata fil-livell tal-Unjoni, kemm l-attivitajiet ta’ volontarjat transfruntiera taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u l-attivitajiet ta’ volontarjat li jkomplu jiġu appoġġati skont ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013, jenħtieġ li jitqiesu l-istess bħal dawk imwettqa taħt is-Servizz Volontarju Ewropew.

(8a)  Jenħtieġ li ċ-ċertifikazzjoni tal-organizzazzjonijiet emittenti u ospitanti mwettqa skont ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 ma tiġix ripetuta fil-qafas tal-Programm u li tiġi rikonoxxuta l-ekwivalenza fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament mill-2021 'il quddiem. [Em. 14]

(9)  Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jagħti opportunitajiet ġodda ta' tagħlim mhux formali u informali għaż-żgħażagħ biex iwettqu attivitajiet ta’ volontarjat, traineeship jew impjiegi f’oqsma relatati mas-solidarjetà, kif ukoll biex ifasslu u jiżviluppaw proġetti ta’ solidarjetà abbażi tal-inizjattiva tagħhom stess. Dawn l-opportunitajiet jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tagħhom. Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jappoġġa wkoll attivitajiet ta’ netwerk għall-parteċipanti u għall-organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, kif ukoll lill-miżuri li jiżguraw il-kwalità tal-attivitajiet appoġġati u li jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tagħhom. Għalhekk, dan se jikkontribwixxi wkoll għall-kooperazzjoni Ewropea rilevanti għaż-żgħażagħ u s-sensibilizzazzjoni dwar l-impatt pożittiv tiegħutagħha. Jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ tal-komunitajiet u l-appoġġ tal-organizzazzjonijiet eżistenti li jimplimentaw azzjonijiet ta' solidarjetà. [Em. 15]

(10)  Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar u jkunu għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tal-individwu, li jista' jieħu. Jenħtieġ li dawn l-attivitajiet ikunu jistgħu jieħdu l-għamla ta' volontarjat, traineeships u impjiegi, proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-impjiegi, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-intraprenditorija – b'mod partikolari l-intraprenditorija soċjali – iċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni demokratika, id-djalogu interkulturali u interreliġjuż, l-inklużjoni soċjali, l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà, il-protezzjoni tal-ambjent u tan-natura, l-azzjoni klimatika, il-prevenzjoni ta' diżastri tad-diżastri, it-tħejjija għalihom u l-irkupru minnhom, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, il-kultura, inkluż il-wirt kulturali, il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-servizzi soċjali, l-akkoljenza u l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, b'enfasi fuq l-isfidi li jiffaċċjaw il-migranti, il-kooperazzjoni u l-koeżjoni territorjali, u l-kooperazzjoni bejn il-fruntieri. Dawn l-attivitajiet ta' solidarjetà jenħtieġ li jinkludu dimensjoni soda ta' tagħlim u ta' taħriġ permezz ta' attivitajiet rilevanti li jistgħu jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, matul u wara l-attività ta' solidarjetà. [Em. 16]

(11)  L-attivitajiet ta’ volontarjat (kemm fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll lil hinn minnha) jikkostitwixxu esperjenza rikka f’kuntest ta’ tagħlim mhux formali u informali li ssaħħaħ l-iżvilupp personali, soċjoedukattiv u professjonali taż-żgħażagħ, kif ukoll iċ-ċittadinanza attiva, il-parteċipazzjoni demokratika u l-impjegabbiltà tagħhom. Jenħtieġ li l-volontarjat ikun ibbażat fuq ftehim ta' volontarjat bil-miktub u li l-attivitajiet ta’ volontarjat jenħtieġ li ma jkollhomx effett avvers fuq impjieg bi ħlas potenzjali jew eżistenti, u lanqas ma jenħtieġ li jitqiesu bħala sostitut għal dantiegħu. Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jikooperaw jikkooperaw fir-rigward tal-politiki ta’ volontarjattal-volontarjat fil-qasam taż-żgħażagħ permezz ta’ metodu tal-metodu miftuħ ta’ kooperazzjonita' koordinazzjoni. [Em. 17]

(12)  It-traineeships Jenħtieġ li t-traineeships u l-impjiegi f’oqsma relatati mas-solidarjetà jistgħu joffru opportunitajiet addizzjonali għaż-żgħażagħ biex dawn jidħlu fis-suq tax-xogħol filwaqt li jagħtu l-kontribut tagħhom biex jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin tas-soċjetà. Dan jista’ jgħin faċilment aċċessibbli jkunu separati b'mod ċar mill-volontarjat, kemm mil-lat finanzjarju kif ukoll minn dak organizzattiv. Jenħtieġ li t-traineeships qatt ma jwasslu għas-sostituzzjoni ta' impjieg. Madankollu, l-impjiegi u t-traineeships imħallsa jistgħu jirrappreżentaw inċentiv għal żgħażagħ żvantaġġati u żgħażagħ b'inqas opportunitajiet biex jipparteċipaw f'attivitajiet relatati mas-solidarjetà li jaf ma jkunux aċċessibbli għalihom mod ieħor filwaqt li jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar billi jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjali mhux issodisfati u jissaħħu l-komunitajiet lokali. It-traineeships jistgħu jiffaċilitaw it-tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-edukazzjoni għall-impjieg u jistgħu jgħin biex jitrawmu titrawwem l-impjegabbiltà u l-produttività taż-żgħażagħ filwaqt li titħaffef it-tranżizzjoni tagħhom mill-edukazzjoni għall-impjiegi, li hi xi ħaġa importanti biex jissaħħu l-possibbiltajiet għall-integrazzjoni sostenibbli tagħhom fis-suq tax-xogħol. L-attivitajiet ta’ traineeships It-traineeships u l-impjiegi offruti jikkostitwixxu pont li, permezz tiegħu, iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol. Jenħtieġ li t-traineeships u l-impjiegi offruti taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jsegwu jitħallsu dejjem mill-organizzazzjoni parteċipanti li tkun qed tospita jew timpjega lill-parteċipant. It-traineeships jenħtieġ li jkunu bbażati fuq ftehim ta' traineeship bil-miktub skont il-liġi applikabbli tal-pajjiż fejn isir it-traineeship, skont il-każ, u jenħtieġ li jsegwu l-prinċipji tal-kwalità spjegati fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2014 dwar l-istabbiliment ta’ Qafas tal-Kwalità għat-Traineeships(9). It-traineeships u l-impjiegi offruti jikkostitwixxu pont li permezz tiegħu, iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol u jkunu akkumpanjati minn appoġġ adegwat wara l-attività. L-attivitajiet ta’ traineeship u impjiegi huma Jenħtieġ li l-impjiegi jkunu bbażati fuq kuntratt ta' impjieg skont il-liġi nazzjonali jew il-ftehimiet kollettivi applikabbli, jew it-tnejn, tal-pajjiż parteċipanti fejn ikun qed jitwettaq l-impjieg. Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju mogħti lill-organizzazzjonijiet parteċipanti li joffru l-impjiegi ma jkunx għal aktar minn tnax-il xahar. Jenħtieġ li l-organizzazzjonijiet parteċipanti japplikaw għal finanzjament permezz tal-istruttura ta' implimentazzjoni kompetenti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fid-dawl tal-intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru attivitajiet ta' traineeships u impjiegi fis-setturi tas-solidarjetà. Jenħtieġ li t-traineeships u l-impjiegi jkunu akkumpanjati minn preparazzjoni, taħriġ fuq il-post tax-xogħol u appoġġ wara l-kollokament adegwati fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-parteċipant. It-traineeships u l-impjiegi jistgħu jiġu ffaċilitati mill-atturi rilevanti tas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari mis-servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi, mis-sħab soċjali u mill-Kmamar tal-Kummerċ, u huma rimunerati mill-organizzazzjoni parteċipanti. Bħala organizzazzjonijiet parteċipanti, dawn jenħtieġ li japplikaw għal finanzjament permezz tal-istruttura ta’ implimentazzjoni kompetenti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà fid-dawl tal-intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru l-attivitajiet ta’ traineeship u ta’ impjiegi fis-setturi tas-solidarjetàkif ukoll mill-organizzazzjonijiet membri tal-EURES, skont ir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10), fil-każ ta' attivitajiet transfruntiera. [Em. 18]

(12a)  Jenħtieġ li jsiru sforzi biex jiġi żgurat li t-traineeships u l-impjiegi jkunu miftuħin għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ kollha, b'mod partikolari ż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet, inklużi dawk b'diżabbiltà, bi żvantaġġi soċjali jew kulturali, il-migranti u r-residenti f'żoni rurali iżolati u fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE. [Em. 19]

(13)  L-ispirtu ta' inizjattiva taż-żgħażagħ hu assi importanti għas-soċjetà u għas-suq tax-xogħol. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jikkontribwixxi għat-trawwim ta' dan l-aspett billi joffri l-opportunità liż-żgħażagħ li jfasslu u jimplimentaw il-proġetti tagħhom stess immirati biex jindirizzaw sfidi speċifiċi għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali. Dawn il-proġetti huma opportunità biex jiġu ppruvati ideat għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet innovattivi għal sfidi komuni permezz ta' approċċ minn isfel għal fuq u biex iż-żgħażagħ jiġu appoġġati li megħjuna jkunu huma stess dawk li jixprunaw l-attivitajiet ta' solidarjetà. Dawn iservu wkoll bħala punt tat-tluq għall-involviment ulterjuri għal aktar involviment f'attivitajiet ta' solidarjetà u huma l-ewwel pass biex il-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jitħeġġu sabiex jinvolvu rwieħhom f'impjieg indipendenti jew fit-twaqqif ta' assoċjazzjonijiet, ta' u jkomplu jkunu ċittadini attivi bħala voluntiera u trainees jew bħala impjegati f'assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet nongovernattivi jew korpi oħra attivi fis-setturi tas-solidarjetà, ta' mingħajr skop ta' qligħ u taż-żgħażagħ. Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà essenzjalment joħloq atmosfera li fiha ż-żgħażagħ ikunu dejjem aktar motivati biex jinvolvu rwieħhom f'attivitajiet ta' solidarjetà u jservu l-interess pubbliku.. [Em. 20]

(13a)  Il-voluntiera jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni li tipprovdi għajnuna umanitarja etika u bbażata fuq il-ħtiġijiet kif ukoll għat-titjib tal-effikaċja tas-settur umanitarju meta jkunu adegwatament magħżula, mħarrġa u mħejjija għall-mobilizzazzjoni sabiex jiġi żgurat li jkollhom il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jgħinu lin-nies fil-bżonn bl-aktar mod effikaċi possibbli, u dment li jkunu jistgħu jistrieħu fuq appoġġ u superviżjoni suffiċjenti fuq il-post. Għalhekk, il-preżenza ta' kowċis jew mentors b'livell għoli ta' ħiliet, taħriġ u esperjenza fuq il-post hija importanti billi dawn jikkontribwixxu għall-effikaċja tal-azzjoni umanitarja u għall-appoġġ mogħti lill-voluntiera. [Em. 21]

(14)  Jenħtieġ li ż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jħossu li jappartjenu f'komunità ta' individwi u ta' entitajiet bl-impenn li jsaħħu s-solidarjetà madwar l-Ewropa. Fl-istess ħin, l-organizzazzjonijiet parteċipanti jeħtieġu l-appoġġ biex isaħħu l-kapaċitajiet tagħhom biex li joffru attivitajiet ta' kwalità tajba lil numru dejjem jikber ta' parteċipanti. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jappoġġa l-attivitajiet ta' netwerking bl-għan li jkollhom l-għan li jsaħħu l-involviment taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f'din il-komunità, li jrawwem irawmu spirtu tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, kif ukoll li jħeġġeġ iħeġġu l-iskambju ta’ prattiki tal-aħjar prattiki u ta' esperjenza siewja.esperjenzi. Dawn l-attivitajiet jikkontribwixxu wkoll għas-sensibilizzazzjoni dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fost l-atturi pubbliċi u privati, kif ukoll għall-ġbir ta' feedback dettaljat u sinifikattiv mingħand il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti dwar l-implimentazzjoni l-istadji differenti tal-implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li l-feedback jinkludi mistoqsijiet dwar l-objettivi tal-Programm sabiex it-twettiq tagħhom jiġi evalwat aħjar. [Em. 22]

(14a)  Is-suċċess tal-implimentazzjoni tal-Programm jirrikjedi viżibbiltà u sensibilizzazzjoni akbar u aktar promozzjoni tal-opportunitajiet ta' finanzjament disponibbli permezz ta' kampanji ta' informazzjoni, inkluż Jum ta' Informazzjoni annwali dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, u mezzi ta' komunikazzjoni dinamiċi b'enfasi qawwija fuq il-midja soċjali, filwaqt li tiġi żgurata l-akbar sensibilizzazzjoni possibbli fost il-gruppi fil-mira, kemm individwi kif ukoll organizzazzjonijiet. [Em. 23]

(15)  Jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari għall-iżgurar tal-kwalità biex tiġi żgurata l-kwalità tal-attivitajiet u opportunitajiet oħra l-opportunitajiet offruti taħt il-Korp mill-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jintlaħaq l-għan tal-inklużività – b'mod partikolari billi jiġu offruti taħriġ online jew offline adegwat, appoġġ lingwistiku, akkomodazzjoni raġonevoli, assigurazzjoni, appoġġ amministrattiv proċeduri amministrattivi simplifikati u appoġġ qabel u wara l-attività lill-parteċipanti, kif ukoll il-validazzjoni tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi miksuba permezz tal-esperjenza tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li l-miżuri ta' appoġġ jiġu żviluppati u pprovduti f'kollaborazzjoni mal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u ma' organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili u mingħajr skop ta' qligħ sabiex jiġi sfruttat l-għarfien espert tagħhom fil-qasam. Is-sikurezza u s-sigurtà tal-voluntiera tal-parteċipanti, kif ukoll tal-benefiċjarji fil-mira, jibqgħu ta' importanza kruċjali u l-voluntiera ma għandhomx jintbagħtu . L-attivitajiet kollha għandhom ikunu konformi mal-prinċipju li ma ssirx ħsara ("do no harm"). Jenħtieġ li l-parteċipanti ma jintbagħtux jaħdmu f'operazzjonijiet li jitwettqu f'żoni ta' kunflitti armati internazzjonali u mhux internazzjonali, jew f'faċilitajiet li jmorru kontra l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem. Jenħtieġ li l-attivitajiet li jinvolvu kuntatt dirett mat-tfal ikunu ggwidati mill-prinċipju ta' "fl-aħjar interess tat-tfal" u jinkludu, jekk ikun il-każ, it-twettiq ta' kontrolli tal-kondotta fil-konfront tal-parteċipanti jew l-adozzjoni ta' miżuri oħra bil-ħsieb li tiġi żgurata l-protezzjoni tat-tfal. [Em. 24]

(15a)   F'konformità mal-Linji Gwida tal-UE għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal (2017) u l-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha għandhom jippromwovu u jappoġġaw it-tranżizzjoni mill-istituzzjonalizzazzjoni tal-persuni vulnerabbli, bħall-persuni b'diżabbiltà u t-tfal, lejn il-kura fil-familja u bbażata fil-komunità. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Programm ma jappoġġax miżuri jew inizjattivi li jfixklu l-impenn li tispiċċa l-istituzzjonalizzazzjoni jew li jintemm kwalunkwe kollokament li jkun ta' ħsara għat-tfal jew għall-persuni b'diżabbiltà. [Em. 25]

(15b)   Jenħtieġ li l-prinċipji tal-Unjoni fir-rigward tal-opportunitajiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni jkunu rispettati bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-implimentazzjoni tal-Programm, inkluż fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet [Em. 26]

(16)  Biex jiġi żgurat l-impatt tal-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà fuq l-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tal-parteċipanti, l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li huma l-eżiti tat-tagħlim tal-attività, jenħtieġ li jiġu identifikati u dokumentati kif xieraq, f’konformità maċ-ċirkustanzi u mal-ispeċifiċitajiet nazzjonali, kif irrakkomandat fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali(11). Biex jiġi żgurat li l-kandidati reġistrati jiġu offruti attivitajiet adatti, jenħtieġ li l-eżiti tat-tagħlim mill-attivitajiet ta' solidarjetà jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħhom qabel jagħżlu li jipparteċipaw. Għal dan l-għan, jenħtieġ li jiġi mħeġġeġ l-użu ta' strumenti effikaċi fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni għar-rikonoxximent tat-tagħlim mhux formali u informali, bħall-Youthpass u l-Europass, skont il-każ. [Em. 27]

(16a)  Jenħtieġ li l-aġenziji nazzjonali jinkoraġġixxu wkoll lill-voluntiera żgħażagħ isiru ambaxxaturi tal-Programm u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom permezz ta' netwerks taż-żgħażagħ, stabbilimenti edukattivi u workshops. L-ex voluntiera jew ambaxxaturi jistgħu wkoll jikkontribwixxu għat-taħriġ ta' kandidati prospettivi. [Em. 28]

(17)  It-tikketta tal-kwalità jenħtieġ li tiżgura l-konformità tal-organizzazzjonijiet parteċipanti mal-valuri, il-prinċipji u l-objettivi tal-Unjoni kif ukoll mal-prinċipji u mar-rekwiżiti tal-Karta r-rekwiżiti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, fir-rigward tad-drittijiet u tar-responsabbiltajiet r-responsabbiltajiet tagħhom – kif ukoll l-istandards tas-sikurezza –matul l-istadji kollha tal-esperjenza ta’ solidarjetà, inklużi l-istadji ta' qabel u wara l-attività. Il-kisba ta’ tikketta tal-kwalità hija prekundizzjoni għall-parteċipazzjoni iżda jenħtieġ li ma twassalx b’mod awtomatiku għal finanzjament mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Jenħtieġ li t-tikketti tal-kwalità jkunu differenti minn xulxin, skont x'tip ta' attività ta' solidarjetà jkopru. [Em. 29]

(18)  Kwalunkwe entità li tixtieq tieħu sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li tirċievi tikketta tal-kwalità, diment dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet xierqa. Biex tiġi żgurata l-konformità effettiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti mal-prinċipji u r-rekwiżiti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fir-rigward tad-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom, jenħtieġ li jiddaħħlu fis-seħħ tikketti tal-kwalità separati għall-volontarjat f'attivitajiet ta' solidarjetà, il-volontarjat b'appoġġ għal operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja, it-traineeships u l-impjiegi, li jvarjaw ukoll skont il-funzjoni tal-organizzazzjoni parteċipanti. Il-proċess li jwassal għall-attribuzzjoni ta' tikketta tal-kwalità jenħtieġ li jitwettaq fuq bażi kontinwa mill-korpi ta' implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta Jenħtieġ li t-tikketta tal-kwalità attribwita jenħtieġ li terġa' tiġi vvalutata b'mod perjodiku u tista' regolarment u jekk, fil-kuntest tal-verifiki li jridu jsiru, il-kundizzjonijiet li wasslu għall-attribuzzjoni tagħha jinstab li ma jibqgħux issodisfati, tiġi revokata. Jenħtieġ li l-proċess amministrattiv jiqsar kemm jista' jkun biex ma jaqtax qalb organizzazzjonijiet iżgħar. [Em. 30]

(19)  Kwalunkwe entità li tixtieq tapplika għal finanzjament biex toffri attivitajiet taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, jenħtieġ li l-ewwel tkun irċeviet tikketta tal-kwalità bħala prekundizzjoni. Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal persuni fiżiċi li jfittxu appoġġ finanzjarju f’isem grupp informali ta’ parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għall-proġetti ta’ solidarjetà tagħhom.

(19a)   Bħala regola ġenerali, jenħtieġ li t-talbiet għal għotjiet jintbagħtu lill-aġenzija nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun ibbażata l-organizzazzjoni. Jenħtieġ li talbiet għal għotjiet li jirrigwardaw attivitajiet ta' solidarjetà organizzati minn organizzazzjonijiet internazzjonali jew preżenti fl-Ewropa kollha, attivitajiet ta' solidarjetà minn timijiet ta' voluntiera fl-oqsma ta' prijorità identifikati fil-livell Ewropew u attivitajiet ta' solidarjetà b'appoġġ għal operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja f'pajjiżi terzi jintbagħtu lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) mwaqqfa mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/776/UE1a(12). [Em. 31]

(20)  Organizzazzjonijiet L-organizzazzjonijiet parteċipanti jistgħu iwettqu jwettqu bosta funzjonijiet fil-qafas tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. F'funzjoni ta' ospitant, huma jwettqu attivitajiet marbuta mal-akkoljenza tal-parteċipanti, inkluż fosthom l-organizzazzjoni ta' attivitajiet u l-għoti ta' gwida u appoġġ lill-parteċipanti waqt l-attività ta' solidarjetà kif xieraq kif ukoll feedback wara l-attività, skont il-każ. F'funzjoni ta' appoġġ, huma jwettqu attivitajiet marbuta ma' li jibgħatu jibagħtu l-parteċipanti u t-tħejjija tal-parteċipanti qabel it-tluq, matul u wara l-attività ta' solidarjetà, inkluż it-taħriġ,inklużi t-taħriġ u l-gwida tal-parteċipanti għal organizzazzjonijiet lokali wara l-attività sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet għal aktar esperjenzi ta' solidarjetà. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-aġenziji nazzjonali jħeġġu lill-voluntiera jsiru ambaxxaturi tal-Programm u jaqsmu l-esperjenzi personali tagħhom permezz ta' netwerks taż-żgħażagħ u stabbilimenti edukattivi, u b'hekk jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-Programm. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-aġenziji nazzjonali jagħtu appoġġ lill-voluntiera. [Em. 32]

(20a)  Sabiex l-attivitajiet ta' solidarjetà fost iż-żgħażagħ jingħataw appoġġ, jenħtieġ li l-organizzazzjonijiet parteċipanti jkunu entitajiet pubbliċi jew privati jew organizzazzjonijiet internazzjonali – sew bi skop ta' qligħ u sew mingħajru – u jistgħu jinkludu organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, istituzzjonijiet reliġjużi u assoċjazzjonijiet tal-karità, organizzazzjonijiet umanistiċi sekulari, NGOs jew atturi oħra mis-soċjetà ċivili. Jenħtieġ li l-finanzjament tal-Programm ikopri biss il-parti mingħajr qligħ tal-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti. [Em. 33]

(21)  Jenħtieġ li jiġi ffaċilitat it-tkabbir tal-proġetti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-benefiċjarji potenzjali jingħataw informazzjoni preċiża u aġġornata kontinwament dwar dawk l-opportunitajiet. Jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ miżuri speċifiċi li jgħini jgħinu lill-promoturi tal-proġetti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà biex japplikaw għal għotjiet jew jiżviluppaw sinerġiji permezz ta’ appoġġ għal Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej u l-programmi marbuta mal-migrazzjoni, is-sigurtà, il-ġustizzja u ċ-ċittadinanza, is-saħħa u l-kultura. [Em. 34]

(22)  Iċ-Ċentri tar-Riżorsi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jenħtieġ li jassistu lill-korpi ta’ implimentazzjoni, lill-organizzazzjonijiet parteċipanti u liż-żgħażagħ li jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, biex tiżdied il-kwalità tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, kif ukoll biex tisaħħaħ l-identifikazzjoni u l-validazzjoni tal-kompetenzi miksuba permezz ta’ dawn l-attivitajiet, inkluż permezz tal-produzzjoni taċ-ċertifikati Youthpass.

(23)  Il-Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li jibqa' jiġi żviluppat b'mod kontinwu biex jiġi żgurat aċċess faċli, sempliċi u mingħajr ostakli għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiġi pprovdut, f'konformità mal-istandards stabbiliti mid-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a(13). Il-Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jipprovdi one-stop shop kemm għall-individwi kif ukoll għall-organizzazzjonijiet interessati fir-rigward tar-reġistrazzjoni, tal-identifikazzjoni l-identifikazzjoni u tat-tlaqqig t-tlaqqigħ tal-profili u tal-opportunitajiet, tan-netwerking l-opportunitajiet, in-netwerking u tal-iskambji l-iskambji virtwali, tat-taħriġ it-taħriġ online, tal-appoġġ l-appoġġ lingwistiku u tal-appoġġ l-appoġġ qabel u wara l-attività, il-mekkaniżmi ta' feedback u evalwazzjoni , kif ukoll fir-rigward ta' funzjonalitajiet siewja oħra, fost l-oħrajn, li jistgħu jqumu fil-futur. Filwaqt li one-stop shop joffri l-vantaġġ ta' aċċess integrat għal attivitajiet differenti, l-individwi jistgħu jiffaċċjaw ostakli fiżiċi, soċjali u oħrajn biex jidħlu fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Sabiex jingħelbu dawn l-ostakli, jenħtieġ li l-organizzazzjonijiet parteċipanti jgħinu lill-parteċipanti jirreġistraw. [Em. 35]

(24)  Jenħtieġ li l-Korp l-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jiġi żviluppat ulterjurment ulterjorment filwaqt li jitqies il-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà(14), li jagħti gwida speċifika dwar kif jitwaqqfu s-servizzi pubbliċi diġitali interoperabbli u li huwa implimentat fl-Istati Membri u fil-membri l-oħra taż-Żona Ekonomika Ewropea permezz tal-Oqfsa Ewropej għall-Interoperabbiltà. Huwa joffri lill-amministrazzjonijiet pubbliċi b’47 47 rakkomandazzjoni konkreta dwar kif itejbu l-governanza tal-attivitajiet ta’ interoperabbiltà tagħhom, jistabbilixxu r-relazzjonijiet fost l-organizzazzjonijiet, jissimplifikaw il-proċessi li jappoġġaw is-servizzi diġitali minn tarf sa tarf, u jiżguraw li l-leġiżlazzjoni eżistenti u dik ġdida ma jikkompromettux l-isforzi ta’ interoperabbiltà. Barra minn hekk, il-Portal jenħtieġ li jinbena skont l-istandards stabbiliti bid-Direttiva (UE) 2016/2102. [Em. 36]

(24a)  Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza tal-proċess tal-implimentazzjoni u tiżdied l-effikaċja tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkonsulta regolarment lill-partijiet ikkonċernati ewlenin – inklużi l-organizzazzjonijiet parteċipanti – dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. [Em. 37]

(24b)  Sabiex jiġu żgurati l-funzjonament tajjeb tal-Programm u l-implimentazzjoni f'waqtha tal-azzjonijiet tiegħu, huwa essenzjali li fil-programmi ta' ħidma tal-Programm ikun hemm mekkaniżmi li jiggarantixxu li ż-żgħażagħ reġistrati jsirulhom offerti fi żmien raġonevoli u relattivament prevedibbli. Għaldaqstant jenħtieġ li l-kandidati reġistrati jintbagħtulhom informazzjoni u aġġornamenti perjodiċi dwar il-kollokamenti disponibbli u l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti attivament sabiex jiġi stimulat l-involviment tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà wara li jkunu rreġistraw, filwaqt li jingħataw ukoll l-opportunità li jidħlu f'kuntatt dirett mal-atturi involuti fil-qasam tas-solidarjetà kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew. [Em. 38]

(25)  Ir-Regolament [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] (15) (ir-“Regolament Finanzjarju”) japplika għal dan il-Programm. Dan jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inklużi r-regoli dwar għotjiet, premjijiet, akkwist, implimentazzjoni indiretta, assistenza finanzjarja, strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji.

(26)  B’mod partikolari, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(17), l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet amministrativi, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(18), l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jista’ jinvestiga u jħarrek dwar frodi u reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19). Skont ir-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(27)  Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jimmira lejn iż-żgħażagħ ta’ età bejn it-18 u t-30 sena, u jenħtieġ li l-parteċipazzjoni fl-attivitajiet offruti mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà tirrikjedi reġistrazzjoni minn qabel fil-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

(27a)   Abbażi tal-prinċipji tal-Unjoni fir-rigward tal-opportunitajiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni, jenħtieġ li ċ-ċittadini tal-Unjoni u l-persuni residenti fit-tul ikunu jistgħu jipparteċipaw bħala ċittadini attivi, irrispettivament mill-klassi soċjali jew l-età tagħhom. Fid-dawl tal-isfidi speċifiċi tal-azzjoni umanitarja, jenħtieġ li l-parteċipanti fl-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE jkollhom mill-inqas 18-il sena u jistgħu jirrappreżentaw varjetà wiesgħa ta' profili u ġenerazzjonijiet li l-ħiliet tagħhom ikunu rilevanti biex dawn l-operazzjonijiet umanitarji jirnexxu. [Em. 39]

(28)  Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali biex jiġi żgurat li l-attivitajiet appoġġati mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jkunu aċċessibbli għaż-żgħażagħ kollha, b’mod partikolari dawk l-aktar żvantaġġatib'inqas opportunitajiet kif imfisser f'aktar dettall fl-Istrateġija tal-Inklużjoni u d-Diversità żviluppata u applikata fil-qafas tal-programm Erasmus+. Jenħtieġ li jittieħdu miżuri speċjali, bħal formati xierqa ta' attivitajiet ta' solidarjetà u gwida personalizzata, biex jiġu promossi l-inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ żvantaġġatib'inqas opportunitajiet, kif ukoll biex jiġu meqjusa r-restrizzjonijiet imposti mid-distanza remota ta’ għadd ta’ żoni rurali u tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u tal-Pajjiżi tal-pajjiżi u tat-Territorji t-territorji extra-Ewropej. B’mod simili, il-pajjiżi Għaldaqstant jenħtieġ li ż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet – mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jipparteċipaw full-time u f'pajjiż li ma jkunx il-pajjiż fejn jirrisjedu – ikollhom ukoll il-possibbiltà li jipparteċipaw part-time jew fil-pajjiż fejn jirrisjedu u jibbenefikaw minn miżuri oħra li jkollhom l-għan li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tagħhom fil-Programm. Bl-istess mod, jenħtieġ li l-pajjiżi parteċipanti jeħtieġ li jieħdu impenn li jadottaw il-miżuri xierqa kollha biex ineħħu l-ostakli legali u amministrattivi għall-funzjonament xieraq tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Jenħtieġ li jsolvu, fejn meta jkun possibbli, u mingħajr preġudizzju għall-acquis ta’ Schengen u għad-dritt tal-Unjoni dwar id-dħul u r-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, ta’ kwistjonijiet amministrattivi li joħolqu diffikultajiet fil-kisba ta’ viżi u ta’ permessi ta’ residenza, kif ukoll il-ħruġ tal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta’ attivitajiet transfruntiera fi ħdan l-Unjoni Ewropea. [Em. 40]

(28a)  Jenħtieġ li l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet sħab ospitanti fil-pajjiżi terzi – kif ukoll il-ħtieġa li l-attivitajiet tal-voluntiera jiġu integrati fil-kuntest lokali u li tiġi ffaċilitata l-interazzjoni tal-voluntiera mal-atturi umanitarji lokali, il-komunità ospitanti u s-soċjetà ċivili – jingħataw attenzjoni u appoġġ partikolari. [Em. 41]

(29)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima f’konformità mal-impenji tal-Unjoni biex jiġi implimentat il-Ftehim ta’ Pariġi u biex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-azzjoni klimatika u l-kisba tal-mira ġenerali ta’ mhux inqas minn 25 % tan-nefqiet tal-baġit tal-Unjoni li jappoġġaw l-għanijiet klimatiċi tul il-perjodu 2021-2027 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali, u mira annwali ta' 30 % malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-2027. Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u l-proċessi ta’ rieżami rilevanti. [Em. 42]

(30)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-perjodu 2021-2027 li jrid jikkostitwixxi l-ammont ta’ referenza ewlieni, fi ħdan it-tifsira tal-Punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, kooperazzjoni f’materji baġitarji u ġestjoni finanzjarja tajba, għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali(20).

(30a)  Jenħtieġ li parti adegwata mill-baġit tkun iddedikata għall-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri u għall-iżvilupp ta' netwerks taż-żgħażagħ. [Em. 43]

(31)  It-tipi ta’ finanzjament u l-metodi ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament għandhom jingħażlu abbażi tad-disponibbiltà tagħhom biex jinkisbu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u biex jinkisbu r-riżultati, filwaqt li jitqiesu, b’mod partikolari, il-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv, u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta’ konformità. Għall-għotjiet, dan għandu jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta’ somom f’daqqa, rati fissa u skali tal-kostijiet unitarji.

(32)  Il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jipparteċipaw fil-Programm fil-qafas tal-kooperazzjoni stabilita skont il-ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) li jipprevedi l-implimentazzjoni ta’ programmi tal-Unjoni permezz ta’ deċiżjoni skont dak il-ftehim. Il-pajjiżi terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw abbażi ta’ strumenti legali oħra. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa għall-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), kif ukoll il-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b’mod komprensiv. Il-parteċipazzjoni sħiħa tal-pajjiżi terzi fil-Programm jenħtieġ li tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehimiet speċifiċi li jkopru l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi kkonċernati fil-Programm. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni sħiħa tinkludi l-obbligu li tiġi stabbilita aġenzija nazzjonali u l-ġestjoni ta’ xi azzjonijiet tal-Programm f’livell diċentralizzat. Individwi u entitajiet minn pajjiżi terzi li ma humiex assoċjati mal-Programm, jenħtieġ li jkunu jistgħu jipparteċipaw f’xi azzjonijiet tal-Programm, kif definit fil-programm ta’ ħidma u fis-sejħiet għal proposti ppubblikati mill-Kummissjoni.

(33)  Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet biex il-pajjiżi parteċipanti u programmi oħra tal-Unjoni jitħallew jagħmlu finanzjament addizzjonali disponibbli skont ir-regoli tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

(34)  Skont [l-Artikolu 88 tad-Deċiżjoni l-Ġdida tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-PTEE](21), persuni u entitatijiet stabbiliti f’pajjiżi u territorji extra-Ewropej huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut.

(35)  F’konformità mal-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar “Sħubija strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE”(22), jenħtieġ li l-Programm iqis is-sitwazzjoni speċifika ta’ dawn ir-reġjuni. Se jittieħdu miżuri – fosthom pubbliċità aktar b'saħħitha biex tiżdied il-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-azzjonijiet kollha. Dawn il-miżuri se jiġu mmonitorjati regolament u evalwati. [Em. 44]

(36)  F'konfomità mar-Regolament Peress li l-Programm huwa implimentat fuq perjodu ta' seba' snin, jeħtieġ li tiġi prevista flessibbiltà xierqa sabiex il-Programm ikun jista' jadatta ruħu għal realtajiet ġodda u għall-prijoritajiet politiċi fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' solidarjetà. Bħala tali, ir-Regolament ma jispjegax fid-dettall kif se jitfasslu l-azzjonijiet u ma jippreġudikax il-prijoritajiet politiċi jew baġitarji rispettivi għas-seba' snin li jmiss. Minflok, jenħtieġ li l-għażliet u l-prijoritajiet politiċi sekondarji, inklużi d-dettalji ta' azzjonijiet speċifiċi, li jkunu jridu jiġu implimentati permezz tal-attivitajiet differenti, jiġu ddeterminati permezz ta' programm ta' ħidma annwali f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a(23) (ir-Regolament Finanzjarju), jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta programmi ta' ħidma u tinforma dwarhom lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Jenħtieġ li l-programm ta' ħidma jistabbilixxi l-miżuri wkoll il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni f'konformità mal-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Programm, mal-kriterji tal-għażla u tal-għoti għall-għotjiet, kif ukoll mal-elementi l-oħra kollha meħtieġa. Jenħtieġ li l-programmi ta' ħidma u kwalunkwe emenda tagħhom jiġu adottati b'atti ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżami permezz ta' att delegat. Biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin. [Em. 45]

(37)  F’konformità mal-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għal Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016, hemm bżonn li dan il-Programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti ta’ monitoraġġ speċifiċi, filwaqt li jiġu evitati l-leġiżlazzjoni żejda u l-piż amministrattiv, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. Jenħtieġ li dawn ir-rekwiżiti jinkludu indikaturi speċifiċi, miżurabbli u realistiċi li jistgħu jitkejlu tul iż-żmien bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fuq il-post.

(38)  Sensibilizzazzjoni Jenħtieġ li jiġu żgurati sensibilizzazzjoni, pubbliċità u disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġati mill-Programmm, jenħtieġ li jiġu żgurati mill-Programm fil-livell Ewropew, reġjonali, nazzjonali u lokali. Jenħtieġ li l-Programm jiġi promoss permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni dinamiċi, b'enfasi speċjali fuq il-midja soċjali, sabiex jintlaħaq għadd kbir ta' kandidati potenzjali. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-intrapriżi soċjali billi jitħeġġu biex jappoġġaw l-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, ta' pubbliċità u ta' disseminazzjoni jibbażaw fuq il-korpijkollhom l-appoġġ tal-korpi ta' implimentazzjoni kollha tal-Programm, inkluż is-siti web tal-Unjoni, il-programmi tal-Unjoni assoċjati mal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u, meta rilevanti, bl-appoġġ jinvolvu l-appoġġ ta' partijiet ikkonċernati ewlenin oħra. [Em. 46]

(39)  Sabiex jintlaħqu aħjar l-għanijiet tal-Programm, jenħtieġ li preferibilment l-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji nazzjonali jaħdmu flimkien mill-qrib fi sħubija ma’ organizzazzjonijiet mhux governattivi, intrapriżi soċjali, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà u partijiet ikkonċernati lokali li għandhom għarfien espert fl-azzjonijiet ta’ solidarjetà. [Em. 47]

(40)  Sabiex tiġi żgurata effiċjenza akbar fil-komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali u sinerġiji aktar b’saħħithom bejn l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni mwettqa b’inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-komunikazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxu wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni mingħajr ostakli, bil-kundizzjoni li dawn ikunu relatati mal-għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament. [Em. 48]

(41)  Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Programm jagħmel użu massimu mill-arranġamenti ta’ ġestjoni eżistenti li diġà huma fis-seħħ. Għaldaqstant, l-implimentazzjoni tal-Programm hija fdata f’idejn l-istrutturi eżistenti, jiġifieri l-Kummissjoni u l-aġenziji nazzjonali maħturin biex jimmaniġġjaw l-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus]. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkonsulta regolarment mal-partijiet ikkonċernati ewlenin, inkluż l-organizzazzjonijiet parteċipanti, dwar l-implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

(42)  Sabiex jiġu żgurati l-ġestjoni finanzjarja tajba, l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż u ċ-ċertezza tad-dritt f’kull pajjiż parteċipanti, kull Awtorità Nazzjonali jenħtieġ li taħtar korp indipendenti tal-awditjar. Meta dan ikun fattibbli, u biex tiġi mmassimizzata massimizzata l-effiċjenza, il-korp indipendenti tal-awditjar jista’ jkun l-istess bħal dak maħtur għall-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar l-Erasmus]. [Em. 49]

(43)  Jeħtieġ Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu impenn li jadottaw il-miżuri xierqa kollha biex ineħħu l-ostakli legali u amministrattivi għall-funzjonament xieraq tal-Programm. Fejn possibbli, dan jinkludi r-riżoluzzjoni, meta jkun possibbli u mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-Unjoni dwar il-kwistjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta’ ċittadini kwistjonijiet ta' dħul u residenza taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li joħolqu diffikultajiet fil-kisba ta’ viżi u permessi ta’ residenza u diffikultajiet legali oħra li jistgħu jimpedixxu l-aċċess taż-żgħażagħ għall-Programm. F’konformità mad-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(24), l-Istati Membri huma mħeġġa biex jistabbilixxu proċeduri ta’ ammissjoni rapida. [Em. 50]

(44)  Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni jenħtieġ li tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-evalwazzjoni tal-programm tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv, u fil-ħin, u fil-livell xieraq ta’ granularità. Jenħtieġ li din id-data tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni b’tali mod li tikkonforma mar-regoli rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data.

(45)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(25). [Em. 51]

(46)  Saiex jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jintużaw kemm jista’ jkun għotjiet simplifikati fl-għamla ta’ somom f’daqqa, kostijiet unitarji u finanzjament b’rata fissa. L-għotjiet simplifikati biex jiġu appoġġati l-azzjonijiet ta’ mobbiltà tal-Programm kif definit mill-Kummissjoni, jenħtieġ li jqisu l-għoli tal-ħajja u l-ispejjeż ta’ sussisstenza tal-pajjiż ospitanti. F’konformità mal-liġi nazzjonali, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu mħeġġa biex jeżentaw lil dawk l-għotjiet minn kwalunkwe taxxa jew imposti soċjali. Din l-istess eżenzjoni jenħtieġ li tapplika għall-intrapriżi pubbliċi jew privati li jagħtu dan l-appoġġ finanzjarju lill-individwi kkonċernati.

(47)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2988/95(26), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 , l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jeħtieġu jkunu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, inkluż frodi, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod mhux korrett, u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi. Sabiex jiġi eżaminat mill-ġdid u/jew biex jiġu kkomplimentati l-indikaturi ta’ prestazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li s-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi delegata lill-Kummissjoni. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jenħtieġ li jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(48)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxiti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea(27). B’mod partikolari, dan ir-Regolament ifittex li jiżgura rispett sħiħ tad-dritt tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u d-dritt ta’ nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, oriġini l-oriġini razzjali jew etnika, reliġjon ir-reliġjon jew twemminit-twemmin, diżabbiltàid-diżabbiltà, età jew orjentazzjoni l-età, l-orjentazzjoni sesswali, jew l-isfond soċjoekonomiku, u li jippromwovi l-applikazzjoni tal-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. [Em. 52]

(49)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Paralament Ewropew u mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u b’mod partikolari, jiddetterminaw il-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta’ għotjiet, akkwisti pubbliċi, premjijiet, implimentazzjonijiet indiretti, u jipprevedu għall-verifiki dwar ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasitajiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, peress li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u finanzjament tal-Unjoni effettiv.

(50)  Ladarba l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet f’attivitajiet ta’ solidarjetà aċċessibbli u ta’ kwalità għolja, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri imma minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jista’ jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(51)  [Ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] jenħtieġ li jitħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

(52)  Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fl-appoġġ finanzjarju mogħti taħt il-Programm, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (il-“Programm”).

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom ta’ finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta’ dan it-tip ta’ finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  “attività ta’ solidarjetà” tfisser attività temporanja ta’ kwalità għolja – inklużiva u ffinanzjata adegwatament – li li tindirizza sfidi soċjali importanti għall-benefiċċju tal-komunità jew tas-soċjetà kollha kemm hi u tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, li tista’ tieħu l-għamla ta’ volontarjat, traineeships, impjiegi, proġetti ta’ solidarjetà u attivitajiet ta’ netwerking f’diversi oqsma, inklużi dawk imsemmija fil-paragrafu 13, filwaqt li jiġi żgurat il-valur miżjud Ewropew u l-konformità mar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà; [Em. 53]

(2)  “kandidat irreġistratreġistrat tfisser individwu ta’ bejn is-17 u t-30 sena u li rreġistra, li jirrisjedi legalment f'pajjiż parteċipanti u li jkun irreġistrafil-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà biex jesprimi l-interess li jinvolvi ruħu f’attività ta’ solidarjetà iżda li jkun għadu mhux jieħu qed sehem f’din l-attività; [Em. 54]

(3)  “parteċipant” tfisser individwu ta’ bejn it-18 u t-30 sena, li rreġistra jirrisjedi legalment f'pajjiż parteċipanti, ikun irreġistra fil-portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jieħu sehem f’attività ta’ solidarjetà taħt il-Korp fl-ambitu tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà; [Em. 55]

(4)  “żgħażagħ b’inqas opportunitajiet” tfisser żgħażagħ li jħabbtu wiċċhom ma’ xi ostakoli li jwaqqfuhom milli jkollhom aċċess effettiv għall-opportunitajiet taħt il-Programm minħabba raġunijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ġeografiċi jew tas-saħħa, jew minħabba raġunijiet bħal diżabbiltà u jeħtieġu appoġġ addizzjonali minħabba ostakli differenti li jirriżultaw – pereżempju – mid-diżabbiltà, minn problemi ta' saħħa, minn diffikultajiet edukattivi , mill-isfond migratorju tagħhom, minn differenzi kulturali u mis-sitwazzjoni ekonomika, soċjali u ġeografika tagħhom, inklużi persuni minn komunitajiet emarġinati jew li jinsabu f'riskju li jiffaċċjaw diskriminazzjoni abbażi ta' xi waħda mir-raġunijiet minquxa fl-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; [Em. 56]

(5)  “organizzazzjoni parteċipanti” tfisser kwalunkwe entità pubblika jew privata, lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali – sew bi skop ta' qligħ u sew mingħajru – li tkun ingħatat it-tikketta ta’ kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà f'funzjoni ta' ospitant, f'funzjoni ta' appoġġ, jew fiż-żewġ funzjonijiet, li tiżgura li l-entità tista' timplimenta attivitajiet ta' solidarjetà ta' kwalità għolja skont l-objettivi tal-Programm; [Em. 57]

(6)  “volontarjat” tfisser attività ta’ solidarjetà li ssir bħala mhux obbligatorja li tikkonsisti fit-twettiq ta' attività volontarja mingħajr ħlas għall-benefiċċju kollettiv li tikkontribwixxi għall-benessri tas-soċjetà u li parteċipant iwettaq liberament u fil-ħin liberu tiegħu, mingħajr ma jkun intitolat għal rimunerazzjoni, għal perjodu ta’ mhux aktar minn 12-il xahar; [Em. 58]

(7)  “traineeship” tfisser attività ta’ solidarjetà mħallsa li tieħu l-għamla ta' inkarigu ta' xogħol f'organizzazzjoni parteċipanti għal perjodu minn xahrejn sa ta' bejn tlieta u sitt xhur, li tista' tiġġedded darba biss u għal durata massima tul massimu ta’ 12-il xahar, li hija offerta tkun offruta u imħallsa mħallsa minn organizzazzjoni parteċipanti li tkun qed tospita lill-parteċipant tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u tinvolvi komponent tat-tagħlim biex jinkisbu ħiliet u esperjenza rilevanti; [Em. 59]

(8)  “impjieg” tfisser attività ta’ solidarjetà mħallsa b'paga diċenti għal perjodu minn xahrejn sa ta' bejn tlieta u 12-il xahar, imħallsa li tinkludi komponent ta' tagħlim u taħriġ, tkun ibbażata fuq ftehim bil-miktub u tkun offruta u mħallsa mill-organizzazzjoni parteċipanti li timpjega lill-parteċipant tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, mingħajr ma tissostitwixxi opportunità ta' impjieg eżistenti; [Em. 60]

(9)  “proġett ta’ solidarjetà” tfisser attività ta’ solidarjetà fil-pajjiż mhux imħallsa – fil-pajjiż jew barra l-pajjiż – għal perjodu ta’ mhux aktar minn 12-il xahar, li jitwettaq imwettqa minn gruppi ta’ mill-inqas ħames parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, bl-għan li jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin fi ħdan il-komunitajiet tagħhom filwaqt li jippreżentaw valur u b'valur miżjud Ewropew ċar; [Em. 61]

(10)  “tikketta tal-kwalità” tfisser iċ-ċertifikazzjoni mogħtija abbażi ta' diversi rekwiżiti speċifiċi skont it-tip ta' attività ta' solidarjetà pprovduta, lil organizzazzjoni parteċipanti li tkun tixtieq tipprovdi attivitajiet ta’ solidarjetà taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, bir-rwol ta’ ospitant u/jew b’funzjonif'funzjoni ta’ appoġġ , li tiċċertifika li l-organizzazzjoni parteċipanti tista' tiżgura l-kwalità tal-attivitajiet ta' solidarjetà, matul l-istadji kollha tal-esperjenza ta' solidarjetà, skont il-prinċipji u l-objettivi tal-Programm; [Em. 62]

(11)  “Ċentri tar-Riżorsi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà” tfisser il-funzjonijiet addizzjonali mwettqa minn aġenziji nazzjonali maħtura biex jappoġġaw l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-kwalità ta’ attivitajiet taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, kif ukoll l-identifikazzjoni tal-kompetenzi miksuba mill-parteċipanti permezz tal-attivitajiet ta’ solidarjetà tagħhom;

(12)  “Għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent tal-Unjoni” tfisser strumenti li jgħinu lill-partijiet ikkonċernati jifhmu, japprezzaw u kif xieraq, jirrikonoxxu l-eżiti tat-tagħlim mhux formali u informali fl-Unjoni kollha; Wara li jlestu l-attivitajiet tagħhom, il-parteċipanti kollha se jirċievu ċertifikazzjoni li tiddikjara l-eżiti tat-tagħlim tal-attivitajiet tagħhom, u l-ħiliet żviluppati matul dawn l-attivitajiet, bħal Youthpass jew Europass;

(13)  “attività ta’ għajnuna umanitarja” tfisser attività li tappoġġa l-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja fil-pajjiżi terzi maħsuba biex tipprovdi assistenza ta’ emerġenza abbażi tal-ħtiġijiet immirata għall-ħarsien tal-ħajja, il-prevenzjoni u t-taffija tas-sofferenza umana, u ż-żamma tad-dinjità tal-bniedem meta jiġu ffaċċjati kriżijiet magħmula mill-bniedem jew diżastri naturali, inkluż assistenza, sokkors u operazzjonijiet ta’ protezzjoni fi kriżijiet umanitarji jew eżatt kif iseħħu, tappoġġa miżuri biex jiġi żgurat l-aċċess għan-nies fil-bżonn u biex jiġi ffaċilitat il-fluss ħieles ta’ assistenza, kif ukoll azzjonijiet immirati għall-infurzar tat-tħejjija għad-diżastri u t-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri, filwaqt li jgħaqqdu flimkien l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-reżiljenza u l-kapaċità li wieħed ilaħħaq mal-kriżijiet u jirkupra minnhom;

(14)  “pajjiż terz” tfisser pajjiż li mhuwiex membru tal-Unjoni;

(15)  “pajjiż terz assoċjat mal-programm” tfisser pajjiż terz li huwa parti ta’ ftehim mal-Unjoni li jippermetti l-parteċipazzjoni tiegħu fil-Programm u li jissodisfa l-obbligi kollha stipulati f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-Istati Membri;

(16)  “pajjiż terz mhux assoċjat mal-programm” tfisser pajjiż terz li ma jipparteċipax bi sħiħ fil-Programm iżda li l-entitajiet ġuridiċi tiegħu jistgħu b’mod eċċezzjonali jibbenefikaw mill-Programm f’każijiet ġustifikati kif xieraq fl-interess tal-Unjoni.

Artikolu 3

Għanijiet tal-programm

1.  L-għan ġenerali tal-Programm hu li jissaħħaħ jippromwovi s-solidarjetà bħala valur, l-aktar permezz tal-volontarjat, isaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u ta' ġenerazzjoni ta' żgħażagħ li aktar hemm ċans li jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' solidarjetà, kif ukoll tal-organizzazzjonijiet f’attivitajiet ta’ solidarjetà aċċessibbli u ta’ kwalità għolja bħala mezz biex issir kontribuzzjoni jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni, tas-solidarjetà u tad-demokrazijasoċjali, is-solidarjetà, id-demokrazija, l-identità Ewropea u ċ-ċittadinanza attiva fl-Unjoni u lil hinn minnha, filwaqt li jiġu indirizzati sfidi ttingħata risposta għall-isfidi umanitarji u as-soċjetà u umanitarji fuq il-post, bi sforz partikolari biex tiġi promossa jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs. [Em. 63]

2.  L-għan speċifiku tal-Programm hu li ż-żgħażagħ, inklużi dawk b’inqas opportunitajiet, jingħataw opportunitajiet b’aċċess iktar faċli u inklużiv involviment f’attivitajiet ta’ solidarjetà li jġibu magħhom bidliet soċjali pożittivi fl-Ewropa u lil hinn minnha, filwaqt li jtejbu u jivvalidaw kif xieraq il-kompetenzi tagħhom, kif ukoll jiffaċilitaw għall-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, kulturali, ċiviku u professjonali, kif ukoll jiffaċilitaw l-involviment kontinwu tagħhom bħala ċittadini attivi u l-impjegabbiltà u t-tranżizzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. [Em. 64]

2a.  Il-feedback mogħti mill-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti għandu jinkludu wkoll evalwazzjoni tat-twettiq tal-objettivi tal-Programm. [Em. 65]

3.  L-għanijiet tal-Programm għandhom jiġu implimentati taħt iż-żewġ fergħat ta’ azzjoni li ġejjin:

(a)  il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f’attivitajiet ta’ solidarjetà li jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà, kif imsemmi fl-Artikolu 6, u l-isforzi biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; [Em. 66]

(b)  il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u ta' persuni b'għarfien espert f'attivitajiet ta' solidarjetà relatati mal-għajnuna umanitarja (Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja) kif imsemmi fl-Artikolu 10 u l-azzjonijiet fl-Unjoni u lil hinn minnha mmirati lejn il-bini tal-kapaċità tal-organizzazzjonijiet ospitanti għall-għajnuna umanitarja fil-pajjiżi terzi kif imsemmi fl-Artikolu 11. [Em. 67]

3a.   L-objettivi operazzjonali u l-prijoritajiet politiċi korrispondenti tal-azzjonijiet li jridu jiġu implimentati permezz tal-attivitajiet fl-ambitu tal-fergħat imsemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu speċifikati fid-dettall fil-programmi ta' ħidma annwali li jridu jiġu adottati skont l-Artikolu 18. [Em. 68]

KAPITOLU II

AZZJONIJIET TAL-KORP EWROPEW TA’ SOLIDARJETÀ

Artikolu 4

Azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

1.  Il-Programm għandi jfittex li jwettaq l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 permezz tat-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin:

(a)  volontarjat, kif imsemmi fl-Artikoli 7 u 11;

(b)  traineeships u impjiegi, kif imsemmi fl-Artikolu 8, li għandhom ikunu ta' kwalità għolja; [Em. 69]

(c)  proġetti ta’ solidarjetà, kif imsemmi fl-Artikolu 9;

(d)  attivitajiet ta’ netwerking, kif imsemmi fl-Artikolu 5;

(e)  miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ, kif imsemmi fl-Artikolu 5.

2.  Il-Programm għandu jappoġġa l-attivitajiet ta’ solidarjetà li jippreżentaw valur miżjud Ewropew ċar, pereżempju permezz:

(a)  tal-karattru transnazzjonali tagħhom, partikolarment fir-rigward tal-mobbiltà fit-tagħlim u l-kooperazzjoni;

(b)  il-kapaċità tagħhom li jikkomplementaw ma’ programmi u politiki oħra fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali;

(c)  id-dimensjoni Ewropea tagħhom fir-rigward tas-suġġetti, l-għanijiet, l-approċċi, l-eżiti mistennija u aspetti oħra ta’ dawn l-attivitajiet ta’ solidarjetà;

(d)  l-approċċl-inklużività u l-kapaċità effettiva tagħhom li tagħhom biex jinvolvu żgħażagħ minn sfondi differenti, inklużi żgħażagħ b'diżabbiltà; [Em. 70]

(e)  il-kontribut tagħhom għall-użu effettiv tal-għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent tal-Unjoni.

2a.   Il-programmi ta' ħidma annwali adottati skont l-Artikolu 18 għandhom jinkludu lista ta' attivitajiet li potenzjalment jistgħu jagħmlu ħsara lill-parteċipanti, lill-benefiċjarji u lis-soċjetà, jew li ma jkunux adatti għall-parteċipanti, u li ma għandhomx jitwettqu fil-qafas tal-Programm jew li għandhom ikunu soġġetti għal taħriġ speċjali, kontrolli tal-kondotta jew miżuri oħra. [Em. 71]

3.  L-attivitajiet ta’ solidarjetà għandhom jiġu implimentati skont ir-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti għal kull tip ta’ attività mwettqa fil-qafas tal-Programm kif imsemmi fl-Artikoli 5, 7, 8, 9 u 11, kif ukoll ma’ oqfsa regolatorji applikabbli f’pajjiżi parteċipanti.

4.  Ir-referenzi għas-Servizz Volontarju Ewropew fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għandhom jinqraw li jinkludi attivitajiet ta’ volontarjat skont ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013, kif ukoll skont dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Azzjonijiet komuni għaż-żewġ fergħat

1.  L-attivitajiet ta’ netwerking, kif imsemmija fl-Artikolu 4.1, punt (d), għandhom jimmiraw lejn:

(a)  ir-rinfurzar tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti biex joffru proġetti ta' kwalità tajba għolja, aċċessibbli faċilment u ffinanzjati b'mod sodisfaċenti għal għadd dejjem akbar ta' parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; [Em. 72]

(b)  l-attrazzjoni ta' parteċipanti ġodda, kemm żgħażagħ u kemm persuni li jkollhom xi esperjenza fl-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE, kif ukoll organizzazzjonijiet parteċipanti; [Em. 73]

(ba)  aċċessibbiltà aktar faċli għall-persuni b'diżabbiltà għall-attivitajiet kollha offruti; [Em. 74]

(c)  l-għoti ta' opportunitajiet sabiex jingħata feedback dwar l-attivitajiet ta' solidarjetà kif ukoll il-promozzjoni tal-Programm bħala ambaxxaturi; u [Em. 75]

(d)  l-kontribut lill-iskambju ta’ esperjenzi u t-tisħiħ tas-sens ta’ appartenenza fost l-individwi u l-entitajiet li jipparteċipaw fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, u b’hekk jappoġġaw l-impatt pożittiv usa’ tiegħu.

2.  Il-miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ, kif imsemmija fl-Artikolu 4.1, punt (e), għandhom jinkludu:

(a)  miżuri mmirati għall-iżgurar tal-kwalità tal-volontarjat, it-traineeships jew l-impjiegi, inklużi taħriġ, appoġġ lingwistiku, assigurazzjoni komplementari, appoġġ qabel u/jew wara l-attività ta’ solidarjetà, kif ukoll l-użu ulterjuri tal-Youthpass li jidentifika u jiddokumenta l-kompetenzi miksuba matul l-attivitajiet ta’ solidarjetà għall-parteċipanti, u l-bini ta’ kapaċità u, appoġġ amministrattiv għall-organizzazzjonijiet parteċipanti;

(aa)  miżuri li jipproteġu l-benefiċjarji ta' attivitajiet ta' solidarjetà, fosthom taħriġ immirat għall-parteċipanti li jwettqu attivitajiet ta' solidarjetà għall-benefiċċju ta' gruppi vulnerabbli, inklużi t-tfal, u kontrolli tal-kondotta fil-konfront tal-parteċipanti li jaħdmu mat-tfal; [Em. 76]

(ab)   miżuri mmirati għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs, b'mod partikolari għall-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ b'inqas opportunitajiet, bħal formati xierqa ta' attivitajiet ta' solidarjetà u appoġġ personalizzat; [Em. 77]

(ac)  miżuri mmirati għall-iżgurar ta' bini ta' kapaċità u ta' appoġġ amministrattiv għall-organizzazzjonijiet parteċipanti; [Em. 78]

(b)  l-iżvilupp u ż-żamma ta’ tikkettatat-tikketti tal-kwalità għal entitajiet li lesti jipprovdu attivitajiet ta’ solidarjetà għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà; [Em. 79]

(c)  l-attivitajiet taċ-Ċentru tar-Riżorsi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà biex jappoġġaw u jżidu l-kwalità tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti tagħhom;

(d)  l-istabbiliment, iż-żamma u l-aġġornar tal-Portal ta' Portal aċċessibbli tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà tal-anqas fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni u servizzi online rilevanti oħra, kif ukoll is-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni ta’ appoġġ u l-għodod għodod ibbażati fuq il-web neċessarji li għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà tad-Direttiva (UE) 2016/2102; [Em. 80]

(da)   miżuri li jħeġġu lill-intrapriżi soċjali jappoġġaw attivitajiet tal-Programm jew jippermettu lill-impjegati jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' volontarjat fil-qafas tal-Programm; [Em. 81]

(db)   l-iżvilupp ta' proċedura ċara u ddettaljata indirizzata lill-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet patreċipanti, li tistabbilixxi l-passi tal-fażijiet kollha tal-attivitajiet ta' solidarjetà u l-iskedi ta' żmien għalihom; [Em. 82]

KAPITOLU III

PARTEĊIPAZZJONI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ F’ATTIVITAJIET TA’ SOLIDARJETÀ LI JINDIRIZZAW L-ISFIDI TAS-SOĊJETÀ

Artikolu 6

Skop u tipi ta’ azzjonijiet

1.  L-azzjonijiet implimentati taħt il-fergħa "Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f'attivitajiet ta' solidarjetà li jindirizzaw sfidi tas-soċjetà" għandhom b'mod partikolari jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-koeżjoni, tas-solidarjetà, taċ-ċittadinanza u tad-demokrazija fl-Unjoni u lil hinn minnha, filwaqt li jirrispondu wkoll għal sfidi tas-soċjetà bi sforz partikolari għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs. [Em. 83]

2.  Il-fergħa għandha tappoġġa attivitajiet kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, fil-punti (a), (b), (c), (d) u (e) bil-modi li ġejjin:

(a)  volontarjat, kif imsemmi fl-Artikolu 7;

(b)  traineeships u impjiegi, kif imsemmi fl-Artikolu 8, li għandhom ikunu ta' kwalità għolja; [Em. 84]

(c)  proġetti ta’ solidarjetà, kif imsemmi fl-Artikolu 9;

(d)  attivitajiet ta’ netwerking għall-individwi u l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw f’din il-fergħa skont l-Artikolu 5;

(e)  miżuri ta’ kwalita u ta’ appoġġ skont l-Artikolu 5.

Artikolu 7

Volontarjat f’attivitajiet ta’ solidarjetà

1.  Il-volontarjat kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (a) fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1) għandu jinkludi komponentdimensjoni solida ta’ edukazzjoni u tagħlim u ta’ taħriġ, ma għandux jissostitwixxi t-traineeships jew l-impjiegi taħriġ online u offline mfassal għall-attività inkwistjoni li jseħħ qabel u matul l-attività, għandu jimmira għal impatt ċar fuq il-ħtiġijiet identifikati tal-komunità, ma għandux jitqies l-istess daqs impjieg, u għandu jkun ibbażat fuq ftehim ta’ volontarjat bil-miktub skont il-liġi nazzjonali rilevanti. Tali ftehim għandu jiżgura l-protezzjoni legali, soċjali u finanzjarja xierqa tal-parteċipant. [Em. 85]

2.  Il-volontarjat jista' jsir għandu, bħala regola, isir f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (transfruntier). Il-volontarjat jista' jsir fil-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (fil-pajjiż), iżda għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ b'inqas opportunitajiet u għandu jinkludi l-parteċipazzjoni ta' parteċipanti li jirrisjedu f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż fejn qed isseħħ l-attività. [Em. 86]

Artikolu 8

Traineeships u impjiegi

1.  Traineeship kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (b) għandu jkun ibbażat għandu jkun imħallas u bbażat fuq ftehim ta’ traineeship bil-miktub konkluż bil-bidu tat-traineeship skont il-qafas regolatorju applikabbli tal-pajjiż fejn isseħħ it-traineeship, kif xieraq, u billi jitqiesu l-prinċipji Il-Ftehim ta' traineeship għandu jindika l-objettivi edukattivi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u t-tul tat-traineeship, ir-remunerazzjoni li l-parteċipant għandu jirċievi u d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet u għandu jqis il-prinċipji tal-Qafas ta’ Kwalita Kwalità għat-Traineeships (2014/C 88/01). It-traineeships ma għandhomx jissostitwixxu l-impjiegi. [Em. 87]

2.  Impjieg kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (b) għandu jkun ibbażat fuq kuntratt ta’ impjieg skont il-qafas regolatorju bil-miktub li jirrispetta t-termini u l-kundizzjonijiet kollha tal-impjieg kif stabbiliti fil-liġi nazzjonalii, fil-ftehimiet kollettivi applikabbli, jew fit-tnejn, tal-pajjiż parteċipanti fejn li fih ikun qed jitwettaq l-impjieg. L-appoġġ finanzjarju għal organizzazzjonijiet parteċipanti li joffru impjiegi ma għandux jaqbeż it-12-il it-tnax-il xahar f’każi fejn it-tul tal-kuntratt tal-impjieg jaqbeż it-12-il-xaharit-tnax-il xahar. [Em. 88]

3.  It-traineeships u l-impjiegi għandhom jinkludu komponent solidu ta' taħriġ edukazzjoni ta' tagħlim qabel u matul l-attività, biex jgħin lill-parteċipant jikseb esperjenza rilevanti bil-għan li jiżviluppa kompetenzi siewja għall-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tal-parteċipant; [Em. 89]

4.  It-traineeships u l-impjiegi jistgħu għandhom, bħala regola, isiru f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (transfruntier). It-traineeships u l-impjiegi jistgħu jsiru fil-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (fil-pajjiż), iżda għandhom ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ b'inqas opportunitajiet u għandhom jinkludu l-parteċipazzjoni ta' parteċipanti li jirrisjedu f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż fejn qed isseħħ l-attività. [Em. 90]

4a.   Għandu jiġi allokat baġit xieraq biex tiġi ffinanzjata l-akkomodazzjoni raġonevoli li tippermetti l-parteċipazzjoni effettiva tal-persuni b'diżabbiltà fuq bażi ugwali mal-oħrajn, skont l-Artikolu 27 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà u d-Direttiva 2000/78/KE(28). [Em. 91]

Artikolu 9

Proġetti ta’ solidarjetà

Proġett ta’ solidarjetà kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (c) ma għandux jissostitwixxi t-traineeships u/jew l-impjiegi.

KAPITOLU IV

KORP VOLONTARJU EWROPEW TA’ GĦAJNUNA UMANITARJA

Artikolu 10

Skop u tipi ta’ azzjonijiet

1.  L-azzjonijiet implimentati taħt il-fergħa "Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja" għandhom jikkontribwixxu b'mod partikolari biex tingħata għajnuna umanitarja bbażata fuq il-ħtiġijiet immirata għall-ħarsien tal-ħajja, il-prevenzjoni u t-taffija tat-tbatija umana, u ż-żamma tad-dinjità tal-bniedem fil-kuntest ta' diżastri naturali jew dawk ikkawżati mill-bniedem, u biex jissaħħu l-kapaċità u r-reżiljenza ta' komunitajiet vulnerabbli, fraġli jew milquta minn diżastru diżastri naturali jew dawk ikkawżati mill-bniedem, u biex tiġi ffaċilitata tranżizzjoni mir-rispons umanitarju għal żvilupp fit-tul sostenibbli u inklussiv. [Em. 92]

2.  L-azzjonijiet taħt dan il-Kapitolu għandhom jitwettqu f'konformità mal-prinċipji f'konformità mal-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja, li jippromwovi l-prinċipji fundamentali tal-għajnuna umanitarja tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza filwaqt li jiġi mtenni l-impenn sod tal-Unjoni għal approċċ ibbażat fuq il-ħtiġijiet, mingħajr diskriminazzjoni bejn il-popolazzjonijiet milquta jew fi ħdanhom u filwaqt li jiġi rispettat id-dritt internazzjonali. [Em. 93]

2a.  L-għajnuna umanitarja tal-Unjoni titwassal f'sitwazzjonijiet fejn jistgħu joperaw strumenti oħra relatati mal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-ġestjoni tal-kriżijiet u l-protezzjoni ċivili. Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja għandu jaħdem b'mod koerenti u komplementari u għandu jevita d-duplikazzjonijiet mal-politiki u l-istrumenti rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-politika tal-għajnuna umanitarja u mal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni u mal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni. [Em. 94]

2b.  Fil-promozzjoni ta' rispons internazzjonali koerenti għall-kriżijiet umanitarji, l-azzjonijiet taħt dan il-Kapitolu għandhom jikkonformaw ma' dawk ikkoordinati mill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji. [Em. 95]

2c.  Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja għandu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-għajnuna umanitarja tal-Unjoni, filwaqt li jippromwovi rispons umanitarju adegwat għall-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-kooperazzjoni mal-gruppi u n-netwerks tan-nisa sabiex ikunu promossi l-parteċipazzjoni tan-nisa u l-eżerċitar min-naħa tagħhom ta' karigi ta' tmexxija fl-għajnuna umanitarja u sabiex jittieħed vantaġġ mill-kapaċitajiet u l-għarfien espert tagħhom biex jikkontribwixxu għall-irkupru, il-bini tal-paċi, it-tnaqqis tar-riskji ta' diżastri u r-reżiljenza tal-komunitajiet milquta. [Em. 96]

2d.  It-termini speċifiċi tal-mobilizzazzjoni għandhom jiġu stipulati, f'konsultazzjoni mill-qrib mal-organizzazzjonijiet ospitanti, f'ftehim bejn l-organizzazzjoni li tibgħat u l-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja, inklużi d-drittijiet u l-obbligi, it-tul u l-post tal-mobilizzazzjoni u l-kompiti li għandhom jitwettqu. [Em. 97]

3.  Il-fergħa għandha tappoġġa attivitajiet kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, fil-punti (a), (d), u (e) bil-modi li ġejjin :

(a)  volontarjat, kif imsemmi fl-Artikolu 11;

(aa)   proġetti ta' solidarjetà; [Em. 98]

(b)  attivitajiet ta’ netwerking għall-individwi u l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw f’din il-fergħa skont l-Artikolu 5;

(c)  miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ f’konformità mal-Artikolu 5, b’enfasi partikolari fuq miżuri li jiżguraw is-sigurtà u s-sikurezza tal-parteċipanti.

3a.   Fuq il-bażi ta' valutazzjoni minn qabel tal-ħtiġijiet f'pajjiż terz, dan ir-Regolament għandu jappoġġa azzjonijiet immirati lejn it-tisħiħ tal-kapaċità tal-għajnuna umanitarja sabiex itejjeb l-istat ta' tħejjija u r-rispons lokali għall-kriżijiet umanitarji u biex jiżgura li l-ħidma tal-voluntiera jkollha impatt effikaċi u sostenibbli fil-post, inklużi:

(a)  il-ġestjoni tar-riskji assoċjati mad-diżastri naturali, l-istat ta' tħejjija u r-rispons, l-ikkowċjar, it-taħriġ fil-ġestjoni tal-voluntiera u oqsma rilevanti oħra għall-persunal u l-voluntiera mill-organizzazzjonijiet ospitanti;

(b)  skambju tal-aħjar prassi, assistenza teknika, programmi ta' ġemellaġġ u skambju ta' persunal u voluntiera, il-ħolqien ta' netwerks u azzjonijiet oħra relevanti. [Em. 99]

3b.   Il-Kummissjoni għandha tkompli, iżżomm u taġġorna l-bażi tad-data tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE, tirregola l-aċċess u l-użu tiegħu, inkluż fir-rigward tad-disponibbiltà u l-adegwatezza tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE, u b'hekk tippermetti l-parteċipazzjoni kontinwa tal-voluntiera li jirritornaw. Għandu jitwettaq l-ipproċessar ta' data personali miġbura f'dik il-bażi tad-data jew għaliha, fejn rilevanti, skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(29) u r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(30). [Em. 100]

Artikolu 11

Volontarjat b’appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja

1.  Il-volontarjat b’appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (a) għandu jinkludi komponent ta’ tagħlim u ta’ taħriġ, xierqa, inkluż qabel il-kollokament, marbuta mal-proġetti li fihom voluntiera żgħażagħ se jkunu involuti, b'enfasi dovuta fuq il-prinċipji tal-għajnuna umanitarja msemmija fl-Artikolu 10(2), inkluż "il-prinċipju tagħmilx ħsara" u ma għandux jissostitwixxi t-traineeships jew l-impjiegi, u għandu jkun ibbażat fuq ftehim ta’ volontarjat bil-miktub. [Em. 101]

1a.   L-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE għandha trawwem il-parteċipazzjoni ta' voluntiera lokali minn pajjiżi terzi. [Em. 102]

2.  Il-volontarjat taħt din il-fergħa jista’ jsir biss f’pajjiżi terzi: [Em. 103]

(a)  fejn jitwettqu l-attivitajiet u l-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja; u

(b)  fejn ma jkun hemm għaddej l-ebda kunflitt armat internazzjonali jew mhux internazzjonali.

2a.  Abbażi ta' valutazzjoni minn qabel tal-ħtiġijiet fil-pajjiżi terzi minn organizzazzjonijiet li jibagħtu u dawk ospitanti, u atturi rilevanti oħra, il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja għandu jappoġġa l-azzjonijiet immirati lejn:

(a)  it-tisħiħ tal-kapaċità tal-organizzazzjonijiet ospitanti għall-għajnuna umanitarja fil-pajjiżi terzi sabiex jissaħħu l-istat ta' tħejjija u r-rispons lokali għall-kriżijiet umanitarji u biex jiġi żgurat l-impatt effikaċi u sostenibbli tal-ħidma tal-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja fuq il-post permezz ta' ġestjoni tar-riskju ta' diżastri, l-istat ta' tħejjija u r-rispons, it-tranżizzjoni minn rispons umanitarju għal żvilupp lokali sostenibbli, l-ikkowċjar, u t-taħriġ fil-ġestjoni tal-volontarji;

(b)  l-iskambju tal-aħjar prattiki, l-assistenza teknika, il-programmi ta' ġemellaġġ u l-iskambju ta' persunal u voluntiera. [Em. 104]

2b.   Il-valutazzjoni tal-livell ta' riskju fir-rigward tas-sigurtà u s-sikurezza tal-voluntiera għandha tkun prijorità, b'mod partikolari f'pajjiżi jew f'żoni meqjusa bħala instabbli, jew fejn hemm riskji immedjati. [Em. 105]

2c.   Kampanji ta' komunikazzjoni dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà b'rabta mal-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE għandhom jitwettqu primarjament fit-territorju tal-Unjoni u għandhom jiffukaw fuq xogħol imwettaq minn voluntiera u ħaddiema tal-għajnuna umanitarja skont il-prinċipji tal-għajnuna umanitarja tal-umanità, l-indipendenza, in-newtralità u l-imparzjalità li jiggwidaw l-azzjonijiet tagħhom. [Em. 106]

2d.   Il-volontarjat għandu jaqdi l-ħtiġijiet reali u l-lakuni identifikati fil-livell lokali mill-organizzazzjonijiet ospitanti. [Em. 107]

Artikolu 11a

Identifikazzjoni u għażla ta' voluntiera kandidati

1.   Abbażi ta' valutazzjoni minn qabel tal-ħtiġijiet f'pajjiżi terzi, il-Kummissjoni għandha tidentifika u tagħżel voluntiera kandidati għat-taħriġ f'kooperazzjoni mal-aġenziji nazzjonali u mal-organizzazzjonijiet ospitanti.

2.   L-identifikazzjoni u l-għażla tal-voluntiera kandidati għandhom jitwettqu f'konformità mal-Artikolu 14, filwaqt li jirrispettaw il-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-opportunitajiet indaqs.

3.   Il-limiti ta' età kif imsemmija fl-Artikoli 2 u 15 ma għandhomx jiġu applikati għall-volontarjat b'appoġġ għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja fis-sens ta' dan l-Artikolu. [Em. 108]

Artikolu 11b

Taħriġ ta' voluntiera kandidati

1.   Abbażi ta' programmi u proċeduri eżistenti, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi programm ta' taħriġ biex iħejji lill-voluntiera kandidati jappoġġaw u jikkomplementaw l-azzjonijiet tal-għajnuna umanitarja.

2.   Il-voluntiera kandidati li jkunu ġew identifikati u magħżula f'konformità mal-proċedura tal-applikazzjoni għandhom ikunu eliġibbli biex jieħdu sehem fil-programm ta' taħriġ implimentat minn organizzazzjonijiet kwalifikati. L-ambitu u l-kontenut individwali tat-taħriġ, li kull kandidat voluntier għandu jwettaq, għandhom jiġu determinati b'konsultazzjoni mal-organizzazzjoni ospitanti ċċertifikata skont il-ħtiġijiet, filwaqt li jitqiesu l-esperjenza preċedenti tal-kandidat voluntier u l-post ippjanat għall-volontarjat.

3.   Il-programm ta' taħriġ għandu jinkludi valutazzjoni ta' kemm il-voluntiera kandidati huma preparati biex jiġu sekondati biex jappoġġaw u jikkomplementaw l-attivitajiet tal-għajnuna umanitarja fil-pajjiżi terzi, kif ukoll biex jaqdu l-ħtiġijiet lokali. [Em. 109]

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 12

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 1 112 988 000 fi prezzijiet tal-2018 [EUR 1 260 000 000 fi prezzijiet kurrenti]. [Em. 110]

2.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jintuża għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Programm, bħal attivitajiet ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditu u evalwazzjoni, inklużi sistemi korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni. Ammont adegwat mill-baġit għandu jkun iddedikat ukoll għall-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri u għall-iżvilupp ta' netwerks taż-żgħażagħ. [Em. 111]

2a.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 biex temenda dan ir-Regolament biex ikun hemm flessibbiltà u adattament tat-tqassim indikattiv tal-baġit skont l-attivitajiet skont l-Artikolu 12a. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jirriflettu l-prijoritajiet ta' politika ġodda billi jaġġustaw mill-ġdid it-tqassim filwaqt li jirrispettaw marġni massimu ta' 20 %. [Em. 112]

3.  Mingħajr preġudizzju għar-Regolament Finanzjarju, in-nefqa għall-azzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti inklużi fl-ewwel programm ta’ ħidma tista’ tkun eliġibbli mill-1 ta’ Jannar 2021.

4.  Riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawk ir-riżorsi direttament skont [il-punt (a) tal-Artikolu 62.1] tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont [il-punt (c) ta’ dak l-Artikolu]. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 12a

Tqassim tal-baġit iddedikat għall-attivitajiet fl-Artikoli 7, 8, 9 u 11

It-tqassim indikattiv tal-baġit iddedikat għall-attivitajiet fl-Artikoli 7, 8, 9 u 11 għandu jkun kif ġej:

(a)  għall-volontarjat f'attivitajiet ta' solidarjetà u fi proġetti ta' solidarjetà, kif speċifikat fl-Artikoli 7 u 9: 86 %;

(b)  għat-traineeships u l-impjiegi, kif speċifikat fl-Artikolu 8: 8 %; u

(c)  għall-volontarjat b'appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja, kif speċifikat fl-Artikolu 11: 6 %. [Em. 113]

Artikolu 13

Forom ta’ finanzjament mill-UE u metodi ta’ implimentazzjoni

1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti b’ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju u b’ġestjoni indiretta flimkien mal-korpi msemmija fl-Artikolu [62.1, punt (c)] tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-Programm jista’ jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b’mod partikolari għotjiet, premjijiet u akkwist. Biex jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti għall-benefiċjarji, għandhom jintużaw kemm jista' jkun somom f'daqqa, spejjeż għal kull unità jew finanzjament b'rata fissa. [Em. 114]

3.  Il-kontribuzzjonijiet għal mekkaniżmu ta’ assigurazzjoni reċiproku jista’ jkopri r-riskju assoċjat mal-irkupru ta’ fondi dovuti mir-riċevituri u għandhom jitqiesu bħala garanzija suffiċjenti skont ir-Regolament Finanzjarju. Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-[Artikolu X tar-]Regolament XXX [suċċessur tar-Regolament dwar il-Fond ta’ Garanzija] għandhom japplikaw.

4.  Għal għażliet taħt ġestjoni diretta u indiretta, il-kumitat ta’ evalwazzjoni jista’ jkun magħmul minn esperti esterni.

KAPITOLU VI

PARTEĊIPAZZJONI FIL-KORP EWROPEW TA’ SOLIDARJETÀ

Artikolu 14

Pajjiżi parteċipanti

1.  Il-volontarjat, it-traineeships, l-impjiegi, il-proġetti ta’ solidarjetà, l-attivitajiet ta’ netwerking u l-miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ kif imsemmija fl-Aritkoli 5, 7, 8, 9 u 11, għandhom ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni tal-Istati Membri u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej.

2.  Il-volontarjat, l-attivitajiet ta’ netwerking u l-miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ kif imsemmija fl-Artikoli 5 u 7, għandhom ukoll ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni ta’:

(a)  membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA), li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE);

(b)  pajjiżi aderenti, kandidati u kandidati potenzjali, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, jew ftehimiet simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;

(c)  pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, jew ftehimiet simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;

(d)  pajjiżi terzi, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, sakemm dak il-ftehim:

–  jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u tal-benefiċċji tal-pajjiż terz li jkun qed jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;

–  jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-programmi, inkluż il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal programmi individwali u l-kostijiet amministrattivi tagħhom. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat f’konformità mal-Artikolu [21(5)] tar-Regolament Finanzjarju;

–  ma jikkonferixxix lill-pajjiż terz, is-setgħa li jieħu deċiżjonijiet dwar il-programm;

–  jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni biex tiżgura ġestjoni finanzjarja tajba u biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.

3.  Il-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jieħdu sehem bis-sħiħ fil-Programm biss sakemm dawn jissodisfaw l-obbligi kollha li dan ir-Regolament jimponi fuq l-Istati Membri.

3a.   Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula u mistennija mill-pajjiżi terzi għall-Programm għandhom, ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli, jiġu rapportati liż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja bħala parti mir-rappurtar annwali jew interim tal-Programm. [Em. 115]

4.  Il-volontarjat u l-azzjonijiet ta’ netwerking kif imsemmi fl-Artikoli 5 u 7, jistgħu ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni ta’ kwalunkwe pajjiż terz mhux assoċjat mal-programm, u b’mod partikolari l-pajjiżi tal-viċinat.

Artikolu 15

Parteċipazzjoni tal-individwi

1.   Żgħażagħ ta’ bejn is-17 u t-30 sena li lesti li jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għandhom jirreġistraw fil-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Madankollu, fil-bidu ta’ volontarjat, traineeship, impjieg jew proġett ta’ solidarjetà, żagħżugħ għandu jkollu tal-inqas 18-il sena u ma jkollux aktar minn 30 sena.

1a.  Il-parteċipanti li jmorru joqogħdu f'pajjiż ieħor għandhom ikunu ggarantiti l-kura sħiħa tas-saħħa li jgawdu fl-Istat Membru tar-residenza tagħhom, u mhux biss kura tas-saħħa urġenti. Il-kura tas-saħħa għandha tingħata kemm permezz tas-servizzi tas-saħħa pubbliċi tal-Istat Membru li fih titwettaq l-attività kif ukoll, fin-nuqqas ta' tali servizzi jew fil-każ ta' nuqqas ċar ta' konformità mal-istandards ta' kwalità tal-Istat Membru ta' residenza, permezz ta' servizzi tas-saħħa privati fl-Istat Membru li fih titwettaq l-attività.[Em. 116]

1b.  Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni, l-Istati Membri u pajjiżi parteċipanti oħra għandhom jippromwovu l-inklużjoni soċjali u kundizzjonijiet ta' aċċess ugwali, inkluż għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet. [Em. 117]

Artikolu 16

Organizzazzjonijiet parteċipanti

1.  Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' entitajiet pubbliċi jew privati, kemm jekk mingħajr skop ta' qligħ kif ukoll bi skop ta' qligħ, u organizzazzjonijiet internazzjonali, inklużi organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, istituzzjonijiet reliġjużi, assoċjazzjonijiet tal-karità, organizzazzjonijiet sekulari umanistiċi, NGOs jew atturi oħra mis-soċjetà ċivili, diment li dawn ikunu rċivew joffru attivitajiet ta' solidarjetà, ikollhom personalità ġuridika skont il-liġi tal-pajjiż fejn huma rreġistrati u jkunu rċevew tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta tal-kwalità għandha tiċċertifika li l-attivitajiet jistgħu jilħqu l-għanijiet fl-Artikolu 3 u jipprovdu l-azzjonijiet fl-Artikolu 4. [Em. 118]

2.  Applikazzjoni minn entità biex issir organizzazzjoni parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandha tiġi vvalutata mill-korp ta' implimentazzjoni kompetenti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà abbażi tal-prinċipji ta' trattament indaqs; opportunitajiet indaqs u nondiskriminazzjoni; evitar tas-sostituzzjoni tal-impjieg; forniment ta' attivitajiet ta' kwalità għolja, aċċessibbli faċilment u inklużivi b'valur miżjud ċar għall-ħtiġijiet identifikati tal-komunità, b'dimensjoni ta' tagħlim li tiffoka fuq l-iżvilupp personali, soċjoedukattiv u professjonali; arranġamenti ta' taħriġ, xogħol u volontarjat xierqa; ambjent u kundizzjonijiet sikuri u diċenti; u l-prinċipju li jipprojbixxi l-profitt, f'konformità mar-Regolament Finanzjarju. Il-prinċipji ta' hawn fuq jaċċertaw jekk l-attivitajiet tagħha ssodisfawx ir-rekwiżiti u l-għanijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta tal-kwalità għandha tingħata biss lill-organizzazzjonijiet li jimpenjaw ruħhom li se jikkonformaw ma' dawn il-prinċipji. [Em. 119]

3.  Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-entità tista' tingħata tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Ir-rekwiżiti speċifiċi li għandhom jiġu ssodisfati sabiex tinkiseb tikketta tal-kwalità għandhom ivarjaw skont it-tip ta' attività ta' solidarjetà u l-funzjoni tal-entità. It-tikketta miksuba għandha terġa' tiġi vvalutata kull ċertu żmien u tista' fil-każ ta' użu ħażin tat-tikketta jew ta' nuqqas ta' konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 2, it-tikketta għandha tiġi rrevokata. Kull entità li sostanzjalment tbiddel l-attivitajiet tagħha għandha tinforma lill-korp ta' implimentazzjoni kompetenti għall-valutazzjoni mill-ġdid. [Em. 120]

4.  Kwalunkwe entità li tkun irċiviet tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għandha tingħata aċċess għall-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà bir-rwol ta’ ospitant, b’funzjoni ta’ appoġġ, jew it-tnejn li huma, u għandha tkun tista’ tagħmel offerti għall-attivitajiet ta’ solidarjetà lil kandidati rreġistrati.

4a.  L-organizzazzjonijiet parteċipanti li jkunu ngħataw tikketta tal-kwalità għandu jkollhom aċċess għal pjattaforma biex ifittxu faċilment applikanti xierqa sabiex il-proċess ikun aktar faċli kemm għall-parteċipanti kif ukoll għall-organizzazzjonijiet parteċipanti biex jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' solidarjetà. [Em. 121]

4b.  L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom jiffaċilitaw il-promozzjoni tal-Programm billi joffru l-possibbiltà li dawk li qabel kienu parteċipanti jaqsmu l-esperjenza tagħhom u jaġixxu bħala ambaxxaturi għall-ġenerazzjoni potenzjali li jmiss ta' parteċipanti fil-Programm permezz ta' netwerk. [Em. 122]

5.  It-tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà ma għandhiex twassal b’mod awtomatiku għal finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

5a.  L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom iwettqu bosta funzjonijiet fil-qafas tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. F'funzjoni ta' ospitant huma għandhom iwettqu attivitajiet relatati mal-offerti għall-attivitajiet ta' solidarjetà lill-parteċipanti reġistrati, l-għażla u l-akkoljenza tal-parteċipanti, inkluż l-organizzazzjoni ta' attivitajiet, l-għoti ta' gwida u appoġġ lill-parteċipanti waqt il-fażijiet kollha tal-attività ta' solidarjetà, il-provvediment ta' ambjent sikur u konvenjenti għall-parteċipanti, u l-għoti ta' feedback lill-parteċipant wara l-attività, kif xieraq. F'funzjoni ta' appoġġ huma għandhom iwettqu attivitajiet marbuta mas-sekondar, it-tħejjija u l-appoġġ tal-parteċipanti qabel ma dawn jitilqu, matul u wara l-attività ta' solidarjetà, fosthom billi l-parteċipanti jingħataw taħriġ u jigu gwidati lejn organizzazzjonijiet lokali wara l-attività. L-organizzazzjonijiet f'funzjoni ta' appoġġ jistgħu jipprovdu wkoll appoġġ amministrattiv u loġistiku lill-parteċipanti fi proġetti ta' solidarjetà. [Em. 123]

6.  L-attivitajiet ta’ solidarjetà u l-miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ relatati offruti minn organizzazzjoni parteċipanti jistgħu jirċievu finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jew minn sorsi oħra ta’ finanzjament li ma jiddependux fuq il-baġit tal-Unjoni.

7.  Is-sigurtà u s-sikurezza tal-voluntiera għandhom ikunu prijorità għall-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-kuntest ta’ attivitajiet kif imsemmi fl-Artikolu 11.

Artikolu 17

Aċċess għall-finanzjament mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Kwalunkwe entità pubblika jew privata stabbilita f’pajjiż parteċipanti kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu japplikaw għal finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Fil-każ tal-attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 7, 8 u 11, l-organizzazzjoni parteċipanti għandha tikseb tikketta tal-kwalità bħala prekundizzjoni biex tirċievi finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Fil-każ tal-proġetti ta’ solidarjetà msemmija fl-Artikolu 9, persuni fiżiċi jistgħu wkoll japplikaw għal finanzjament f’isem gruppi informali ta’ parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Bħala regola ġenerali, it-talba għal għotja għandha tiġi ppreżentata quddiem l-aġenzija nazzjonali tal-pajjiż fejn hija bbażata l-organizzazzjoni. It-talbiet għal għotjiet għall-attivitajiet organizzati minn organizzazzjonijiet internazzjonali jew preżenti fl-Ewropa kollha, attivitajiet ta' tims ta' volontarjat f'oqsma ta' prijorità identifikati fil-livell Ewropew u attivitajiet b'appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja f'pajjiżi terzi għandhom jiġu ppreżentati quddiem l-EACEA. [Em. 124]

KAPITOLU VII

PROGRAMMAZZJONI, MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI

Artikolu 18

Programm ta’ ħidma annwali [Em. 125]

L-għażliet u l-prijoritajiet ta' politika sekondarji, inklużi dettalji ta' azzjonijiet speċifiċi deskritti fl-Artikoli 4 sa 11, għandhom jiġu ddeterminati darba fis-sena permezz ta' programm ta' ħidma kif imsemmi fl-Artikolu [110] tar-Regolament Finanzjarju. Il-programm ta' ħidma annwali għandu jistabbilixxi wkoll id-dettalji dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. Barra minn hekk, il-programm ta' ħidma għandu jagħti indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull azzjoni u tad-distribuzzjoni tal-fondi bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm għall-azzjonijiet li għandhom jiġu ġestiti permezz tal-aġenzija nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29 biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-programm ta' ħidma annwali. [Em. 126]

Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta’ ħidma msemmija fl-[Artikolu 110] tar-Regolament Finanzjarju. Barra minn hekk, il-programm ta’ ħidma għandu jagħti indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull azzjoni u tad-distribuzzjoni tal-fondi bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm għall-azzjonijiet li għandhom jiġu ġestiti permezz tal-aġenzija nazzjonali. Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 30.

Artikolu 19

Monitoraġġ u rapportar

1.  Indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Programm għall-ilħuq tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness.

2.  Sabiex tiġi żgurata l-valutazzjoni effettiva tal-Programm għall-kisba tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 biex temenda l-Anness għar-rieżami jew biex jikkomplimenta l-indikaturi, fejn jitqies meħtieġ u biex tissupplimenta dan ir-Regolament b’dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ qafas ta’ monitoraġġ u ta’ valutazzjoni.

3.  Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-evalwazzjoni tal-Programm tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv, u fil-ħin u fil-livell xieraq ta’ dettall mill-benefiċjarji tal-fondi mill-Unjoni fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu [2.5] tar-Regolament Finanzjarju. Għal dan l-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta’ rapportar proporzjonat fuq il-benefiċjarji tal-fondi mill-UE u l-Istati Membri.

Artikolu 20

Evalwazzjoni

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu f’waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

2.  L-evalwazzjoni interimIr-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Programm għandha titwettaqgħandu jitwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-rieżami ta' nofs it-terminu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni sa iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. Għandha tiġi akkumpanja wkoll mit-30 ta' Ġunju 2024. Għandu jiġi akkumpanjat ukoll minn evalwazzjoni finali tal-programm predeċessur. [Em. 127]

3.  Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti stipulati fil-Kapitlu IX u l-obbligi tal-aġenziji nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 23, sat-30 ta’ April 2024, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapport dwar l-implimentazzjoni u l-impatt tal-Programm fit-territorji rispettivi tagħhom.

3a.   Jekk ikun meħtieġ u abbażi tar-rieżami ta' nofs it-terminu u tar-rapporti ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-Istati Membri, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposti leġiżlattivi għall-emendar ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tidher quddiem il-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew biex tirrapporta dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu, inkluż fir-rigward tad-deċiżjoni tagħha dwar jekk hemmx bżonn li dan ir-Regolament jiġi emendat. [Em. 128]

4.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba’ snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni.

5.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

KAPITOLU VIII

INFORMAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U DISSEMINAZZJONI

Artikolu 21

Informazzjoni, komunikazzjoni u disseminazzjoni

1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament mill-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini tiegħu u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament mill-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata fil-pront u li tkun koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż il-midja u l-pubbliku. [Em. 129]

2.  Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u l-aġenziji nazzjonali fil-pajjiżi parteċipanti u ma' netwerks rilevanti fil-livell tal-Unjoni, għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3. [Em. 130]

3.  L-aġenziji nazzjonali msemmija fl-Artikolu 23 għandhom jiżviluppaw strateġija konsistenti fir-rigward tas-sensibilizzazzjoni tal-informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni effettiva, kif ukoll id-disseminazzjoni lill-benefiċjarji potenzjali kollha u l-isfruttament tar-riżultati tal-attivitajiet appoġġati taħt l-azzjonijiet li jimmaniġjaw fi ħdan il-Programm, għandhom jassistu lill-Kummissjoni fil-kompitu ġenerali tagħha tad-disseminazzjoni tal-informazzjoni fir-rigward tal-Programm, inkluż l-informazzjoni dwar l-azzjonijiet u l-attivitajiet ġestiti fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, u r-riżultati tagħha, u għandha tinforma lill-gruppi mmirati rilevanti dwar l-azzjonijiet u l-attivitajiet imwettqa f'pajjiżhom. [Em. 131]

3a.   L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom jużaw l-isem kummerċjali "Korp Ewropew ta' Solidarjetà" għall-finijiet ta' komunikazzjoni u disseminazzjoni ta' informazzjoni relatata mal-Programm. [Em. 132]

KAPITOLU IX

SISTEMA TA’ ĠESTJONI U TA’ AWDITJAR

Artikolu 22

Awtorità nazzjonali

F’kull pajjiż parteċipanti fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, l-awtoritajiet nazzjonali maħtura għall-ġestjoni tal-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus], għandhom jaġixxu wkoll bħala awtoritajiet nazzjonali fil-qafas tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Il-paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 u 14 tal-Artikolu 23 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus] għandhom japplikaw b’analoġija għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

Artikolu 23

Aġenzija nazzjonali

1.  F’kull pajjiż parteċipanti fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, l-aġenziji nazzjonali maħtura għall-ġestjoni tal-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus] fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, għandhom jaġixxu wkoll bħala aġenziji nazzjonali fil-qafas tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

Il-paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 u 6 tal-Artikolu 24 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus] għandhom japplikaw b’analoġija għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24.2 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus], l-aġenzija nazzjonali għandha tkun responsabbli wkoll għall-ġestjoni tal-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett ta’ dawk l-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà elenkati fl-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 18, skont il-punti [(c)(v) u (vi) tal-Artikolu 62.1] tar-Regolament Finanzjarju.

3.  Għall-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 14.2 ta’ dan ir-Regolament, fejn aġenzija nazzjonali ma tkunx maħtura għal dak il-pajjiż, din għandha tiġi stabbilita skont il-paragrafi 1, 3, 4, 5 u 6 tal-Artikolu 24 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus].

3a.   L-aġenzija nazzjonali għandha tikkonsulta regolarment mal-benefiċjarji tal-Programm (individwi u organizzazzjonijiet) biex tiġbor il-feedback tagħhom dwar il-Programm, biex tivvaluta l-kwalità tal-attività, u kif tevolvi l-attività, abbażi tal-linji gwida tal-Kummissjoni u għandha tipprovdi appoġġ lill-parteċipanti f'każ ta' diffikultajiet u sabiex ittejjeb l-implimentazzjoni tal-Programm fil-livell nazzjonali abbażi tal-feedback u l-għarfien espert tagħhom. [Em. 133]

Artikolu 24

Kummissjoni Ewropea

1.  Ir-regoli li japplikaw għar-relazzjoni bejn il-Kummissjoni u aġenzija nazzjonali għandhom jiġu stabbiliti f’dokument bil-miktub, skont ir-regoli fl-Artikolu 24 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus], li għandu:

(a)  jistabbilixxi l-istandards interni ta' kontroll għall-aġenzija nazzjonali u r-regoli għall-ġestjoni tal-fondi mill-Unjoni għall-appoġġ ta' għotja mill-aġenziji nazzjonali, filwaqt li jqis ir-rekwiżiti ta' simplifikazzjoni u ma jimponix piżijiet addizzjonali fuq il-parteċipanti u fuq l-organizzazzjonijiet parteċipanti; [Em. 134]

(b)  jinkludi l-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali li jinkludi l-kompiti tal-ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali li għalihom huwa pprovdut l-appoġġ mill-Unjoni;

(ba)  jinkludi l-obbligu li jiġu organizzati laqgħat u taħriġ regolari man-netwerk ta' aġenziji nazzjonali u għalihom biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni koerenti tal-Programm fost il-pajjiżi parteċipanti kollha. [Em. 135]

(c)  jispeċifika l-obbligi ta’ rapportar għall-aġenzija nazzjonali.

1a.  Il-Kummissjoni għandha torganizza laqgħat regolari dwar l-implimentazzjoni tal-Programm b'numru rappreżentattiv u tip ta' netwerks li jirrappreżentaw iż-żgħażagħ u l-voluntiera u organizzazzjonijiet rilevanti oħra tas-soċjetà ċivili, inklużi s-sħab soċjali u n-netwerks rilevanti għall-attivitajiet tal-Programm. [Em. 136]

2.  Kull sena, il-Kummissjoni għandha tagħmel il-fondi li ġejjin disponibbli għall-aġenzija nazzjonali:

(a)  fondi għall-appoġġ b’għotja fil-pajjiż parteċipanti kkonċenrat għall-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li l-ġestjoni tagħhom hi inkarigata lill-aġenzija nazzjonali;

(b)  kontribuzzjoni finanzjarja b’appoġġ tal-kompiti maniġerjali tal-aġenzija nazzjonali ddefinita skont il-modalitajiet stabbiliti fil-punt (b) tal-Artikolu 25.3 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus].

3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali. Il-Kummissjoni ma għandhiex tqiegħed il-fondi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għad-dispożizzjoni tal-aġenzija nazzjonali qabel ma tkun approvat b’mod formali l-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali.

4.  Abbażi tar-rekwiżiti ta’ konformità għall-aġenziji nazzjonali msemmija fl-Artikolu 23.3 tar-Regolament il-Ġdid dwar Erasmus], il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid is-sistemi nazzjonali ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali u l-opinjoni tal-korp indipendenti tal-awditjar dwar din, filwaqt li tqis kif xieraq l-informazzjoni pprovduta mill-awtorità nazzjonali dwar l-attivitajiet tagħha ta’ monitoraġġ u ta’ superviżjoni fir-rigward tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

5.  Wara li tivvaluta d-dikjarazzjoni annwali ta’ ġestjoni u l-opinjoni dwarha tal-korp indipendenti tal-awditjar, il-Kummissjoni għandha tindirizza l-opinjoni u l-osservazzjonijiet tagħha lill-aġenzija nazzjonali u lill-awtorità nazzjonali.

5a.   F'każ li l-Kummissjoni ma tkunx tista' taċċetta d-dikjarazzjoni annwali tal-ġestjoni jew l-opinjoni tal-awditu indipendenti dwarha, jew f'każ ta' implimentazzjoni mhux sodisfaċenti mill-aġenzija nazzjonali tal-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' timplimenta kwalunkwe miżura prekawzjonarja u korrettiva neċessarja biex tissalvagwardja l-interessi finanzjarji tal-Unjoni skontil-punt (c) tal-Artikolu 131(3) tar-Regolament Finanzjarju. [Em. 137]

Artikolu 24a

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

Fil-livell tal-Unjoni, l-EACEA għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tal-istadji kollha tal-għotja għal azzjonijiet tal-proġett tal-Programm elenkati fl-Artikolu 7, ippreżentati minn organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa jew organizzazzjonijiet ta' pjattaforma, għal attivitajiet ta' timijiet ta' volontarjat fl-oqsma ta' prijorità identifikati fil-livell Ewropew u attivitajiet b'appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja f'pajjiżi terzi.

L-EACEA għandha tkun responsabbli wkoll għall-akkreditazzjoni (jiġifieri t-tikketta tal-kwalità) u għall-monitoraġġ ta' organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa jew organizzazzjonijiet ta' pjattaforma, organizzazzjonijiet responsabbli mill-implimentazzjoni ta' skemi nazzjonali jew ta' fondi b'ġestjoni kondiviża tal-Unjoni u organizzazzjonijiet li jixtiequ jwettqu attivitajiet li jappoġġaw l-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja[Em. 138]

Artikolu 25

Awditi

1.  L-awditi dwar l-użu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mwettqa minn persuni jew minn entitajiet, inkluż inklużi oħrajn minbarra dawk imqabbda mill-istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-bażi tal-garanzija kumplessiva skont l-Artikolu [127] tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jitwettqu skont l-istess kriterji fl-Istati Membri kollha. [Em. 139]

2.  L-awtorità nazzjonali għandha taħtar korp indipendenti tal-awditjar. Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu joħroġ opinjoni tal-awditjar dwar id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni msemmija fl-[Artikolu 155.1] tar-Regolament Finanzjarju.

3.  Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu:

(a)  ikollu l-kompetenza professjonali meħtieġa biex jagħmel awditi tas-settur pubbliku;

(b)  jiżgura li l-awditi tiegħu jqisu l-istandards tal-awditjar aċċettati fil-livell internazzjonali; u

(c)  ma jkunx f’pożizzjoni ta’ kunflitt ta’ interess fir-rigward tal-entità ġuridika li tagħmel parti minnha l-aġenzija nazzjonali msemmija fl-Artikolu 23 u jkun indipendenti, f’termini tal-funzjonijiet tiegħu, mill-entità ġuridika li l-aġenzija nazzjonali tagħmel parti minnha.

4.  Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu jagħti lill-Kummissjoni u lir-rappreżentanti tagħha kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri aċċess sħiħ għad-dokumenti u għar-rapporti kollha b’appoġġ tal-opinjoni tal-awditjar li joħroġ dwar id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali.

KAPITOLU X

SISTEMA TA’ KONTROLL

Artikolu 26

Prinċipji tas-sistema ta’ kontroll

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-kontrolli ta’ superviżjoni fir-rigward tal-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà ġestiti mill-aġenziji nazzjonali. Għandha tistipula r-rekwiżiti minimi għall-kontrolli mill-aġenzija nazzjonali u mill-korp indipendenti tal-awditjar.

2.  L-aġenziji nazzjonali għandhom ikunu responsabbli għall-kontrolli primarji tal-benefiċjarji tal-għotjiet għall-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li jiġu assenjati lilhom. Dawk il-kontrolli għandhom ikunu proporzjonati u adegwati u għandhom jagħtu aċċertament raġonevoli li l-għotjiet mogħtija jintużaw kif kien intenzjonat u f'konformità mar-regoli applikabbli tal-Unjoni. [Em. 140]

3.  Fir-rigward tal-fondi ttrasferiti lill-aġenziji nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tiżgura koordinazzjoni xierqa tal-kontrolli tagħha mal-awtoritajiet nazzjonali u l-aġenziji nazzjonali, abbażi tal-prinċipju ta’ awditu wieħed u wara li ssir analiżi bbażata fuq ir-riskju. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (“OLAF”).

Artikolu 27

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

Meta pajjiż terz jipparteċipa fil-programm b’deċiżjoni skont ftehim internazzjonali jew skont kwalunkwe strument legali ieħor, il-pajjiż terz għandu jagħti d-drittijiet neċessarji u l-aċċess meħtieġ lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw il-kompetenzi tagħhom b’mod komprensiv. Fil-każ tal-OLAF, dawn id-drittijiet għandhom jinkludu d-dritt li jwettqu investigazzjonijiet, inkluż verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, previsti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

KAPITOLU XI

KOMPLIMENTARJETÀ

Artikolu 28

Komplimentarjetà tal-azzjoni tal-Unjoni

1.  L-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandhom ikunu konsistenti u komplimentari mal-politiki, mal-istrumenti u mal-programmi rilevanti fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari l-programm Erasmus, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) u l-Programm "Drittijiet u Valuri", kif ukoll man-netwerks eżistenti fil-livell tal-Unjoni li huma rilevanti għall-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. [Em. 141]

2.  L-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandhom ukoll ikunu konsistenti u komplementari mal-politiki, mal-programmi ma għandhomx jissostitwixxu l-politiki, l-programmi u l-istrumenti l-istrumenti rilevanti fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali fil-pajjiżi parteċipanti, u għandhom ikunu konsistenti u komplementari magħhom. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali u l-aġenziji nazzjonali għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar skemi u prijoritajiet nazzjonali eżistenti relatati mas-solidarjetà u ż-żgħażagħ, minn naħa, u azzjonijiet taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, min-naħa l-oħra, bl-għan li jibbażaw fuq prattiki tajba rilevanti u jiksbu effiċjenza u effettività. [Em. 42]

2a.  Sabiex jiġu massimizzati l-effettività tal-finanzjament tal-Unjoni u l-impatt tal-Programm, l-awtoritajiet rilevanti fil-livelli kollha għandhom jippruvaw jistabbilixxu sinerġiji fil-programmi rilevanti kollha b'mod koerenti. Tali sinerġiji ma għandhomx iwasslu biex il-fondi jintużaw ħalli jiġu segwiti objettivi differenti minn dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament. Kwalunkwe sinerġija u komplementarjetà għandha tirriżulta fi proċeduri ta' applikazzjonijiet simplifikati fil-livell ta' implimentazzjoni akkumpanjati minn linji gwida rilevanti ta' implimentazzjoni. [Em. 143]

3.  L-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fil-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 11 għandhom ikunu, b'mod partikolari, konsistenti u komplementari ma' oqsma oħra ta' azzjoni esterna tal-Unjoni, b'mod partikolari l-politika tal-għajnuna umanitarja, il-politika tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-politika ta' sigurtà, il-politika tat-tkabbir, il-politika tal-viċinat u l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili. [Em. 144]

4.  Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni mill-Programm, tista’ tirċievi wkoll kontribuzzjoni minn kwalunkwe programm ieħor tal-Unjoni, sakemm il-kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess kostijiet. Għandhom japplikaw ir-regoli ta’ kull programm ta’ kontribut tal-Unjoni għal kull kontribuzzjoni rispettiva tiegħu lill-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż it-total ta’ kostijiet eliġibbli għall-azzjoni u l-appoġġ minn programmi differenti tal-Unjoni jista’ jiġi kkalkolat fuq bażi pro rata skont id-dokumenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-appoġġ.

5.  Meta l-Programm u l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE) msemmija fl-Artikolu 1 tar-[Regolament (UE)XX CPR] jagħtu appoġġ finanzjarju konġunt lil azzjoni waħda, dik l-azzjoni għandha tiġi implimentata skont ir-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament, inkluż ir-regoli dwar l-irkupru ta’ ammonti mħallsa bi żball.

6.  Azzjonijiet eliġibbli skont il-Programm li ġew ivvalutati f’sejħa għal proposti taħt il-Programm u li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ kwalità minimi għal dik is-sejħa għal proposti, iżda li mhumiex iffinanzjati minħabba limitazzjonijiet baġitarji, jistgħu jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, mill-Fond ta’ Koeżjoni, mill-Fond Soċjali Ewropew+ jew mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, skont il-paragrafu 7 tal-Artikolu [65] tar-Regolament (UE) XX [Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u l-Artikolu [8] jew ir-Regolament (UE) XX [Finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni], dment li dawn l-azzjonijiet ikunu konsistenti mal-għanijiet tal-programm ikkonċernat. Ir-regoli tal-Fond li jagħti l-appoġġ għandhom japplikaw.

KAPITOLU XII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 29

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu fl-Artikoli 12, 18 u 19 għandha tingħata lill-Kummissjoni sakemm idum il-Programm; [Em. 145]

3.  IId-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu fl-Artikoli 12, 18 u 19 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ. [Em. 146]

4.  Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu l-Artikoli 12, 18 u19 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 147]

Artikolu 30

Kumitat tal-proċedura

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 31

Tħassir

Ir-Regolament (UE) [Ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014 jitħassru mill-1 ta’ Jannar 2021.

Artikolu 32

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.  Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa t-tkomplija jew il-modifika tal-azzjonijiet ikkonċernati, sal-għeluq tagħhom, skont [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] jew skont ir-Regolament (UE) Nru 375/2014. Dawk ir-Regolamenti għandhom ikomplu japplikaw għal dawk l-azzjonijiet ikkonċernati sal-għeluq tagħhom.

2.  Il-pakkett finanzjarju għall-Programm jista’ jkopri wkoll l-ispejjeż tal-assistenza teknika u amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni bejn il-Programm u l-miżuri adottati skont [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] jew skont ir-Regolament (UE) Nru 375/2014.

3.  Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fl-Artikolu 12.2, sabiex jippermettu l-ġestjoni ta’ azzjonijiet u attivitajiet mhux kompletati sal-31 ta’ Diċembru 2027.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-tranżizzjoni bla xkiel fil-livell nazzjonali bejn l-azzjonijiet imwettqa fil-kuntest tal-Programm tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (2018-2020) u dawk li jeħtieġ jiġu implimentati taħt dan il-Programm.

Artikolu 33

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-[għoxrin] jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

Indikaturi għal monitoraġġ u rapportar:Il-Programm għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib biex jiġi mkejjel sa fejn intlaħqu l-għan ġenerali u l-għanijiet speċifiċi, kif ukoll biex jiġu mmotijorati l-output, ir-riżultati u l-impatt tiegħu. Għal dak il-għan, ġie stabbilit qafas minimu ta' indikaturi, biex iservi bħala bażi għal programm dettaljat fil-ġejjieni għall-monitoraġġ tal-output, ir-riżultati u l-impatt tal-Programm, inkluż sett estiż ta' indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi: [Em. 148]

(a)  numru ta’ parteċipanti f’attivitajiet ta’ solidarjetà;

(b)  persentaġġ ta’ parteċipanti bi sfond ta’ inqas opportunitajiet; u [Em. 149]

(c)  numru ta’ organizzazzjonijiet li għandhom Tikketta tal-Kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.; [Em. 150]

(ca)  numru ta' parteċipanti fl-impjiegi (fil-pajjiż u transfruntiera) imqassma skont il-pajjiż, l-età, is-sess, l-isfond professjonali u l-kisba edukattiva [Em. 151]

(cb)   numru ta' parteċipanti fi proġetti ta' solidarjetà mqassma skont il-pajjiż, l-età, is-sess, l-isfond professjonali u l-kisba edukattiva; [Em. 152]

(cc)   numru ta' organizzazzjonijiet li t-tikketta tal-kwalità tagħhom ġiet revokata; [Em. 153]

(cd)  numru ta' organizzazzjonijiet li għandhom tikketta tal-kwalità mqassma skont il-pajjiż u l-finanzjament li rċevew; [Em. 154]

(ce)  numru ta' żgħażagħ parteċipanti b'inqas opportunitajiet; [Em. 155]

(cf)  numru ta' parteċipanti li jirrapportaw eżiti tat-tagħlim pożittivi; [Em. 156]

(cg)  persentaġġ ta' parteċipanti li l-eżiti tat-tagħlim tagħhom ġew rikonoxxuti permezz ta' ċertifikat bħal Youthpass, jew tip ieħor ta' rikonoxximent formali tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; [Em. 157]

(ch)  rata ta' sodisfazzjon ġenerali tal-parteċipanti fir-rigward tal-kwalità tal-attivitajiet; and [Em. 158]

(ci)  numru ta' persuni appoġġati direttament jew indirettament minn attivitajiet ta' solidarjetà. [Em. 159]

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 201.
(2) ĠU C 86, 7.3.2019, p. 282.
(3)ĠU C 62, 15.2.2019, p. 201.
(4)ĠU C 86, 7.3.2019, p. 282.
(5) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2019.
(6)Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (COM(2016)0942 final).
(7) Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p.50-73 p. 50).
(8) Ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja ( "l-Inizjattiva "l-Inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE" ) (ĠU L 122, 24.4.2014, p.1-17 p. 1).
(9)Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2018 dwar Qafas Ewropew għal Apprendistati ta’ Kwalità u Effettivi (ĠU L 153, 2.5.2018, p. 1).tal-10 ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-Kwalità għat-Traineeships (ĠU C 88, 27.3.2014, p. 1).
(10) Ir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' April 2016 dwar netwerk Ewropew ta' servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol u li jemenda Regolamenti (UE) Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/2013 (ĠU L 107, 22.4.2016, p. 1).
(11)Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali (ĠU C 398, 22.12.2012, p.1–5 1).
(12) Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/776/UE tat-18 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi "L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura" u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE (ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46).
(13) Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1).
(14)Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Il-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà – l-Istrateġija ta’ Implimentazzjoni (COM(2017)0134 final).
(15)[Referenza pendenti għar-Regolament Finanzjarju].
(16)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (ĠU L 248, 18.9.2013, p.1).
(17)Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(18)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(19)Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(20)Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).
(21)[Referenza pendenti dwar id-Deċiżjoni l-Ġdida tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni mal-PTEE].
(22)Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment Sħubija strateġika aktar b'saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE COM(2017)0623 final).
(23) Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).
(24)Id-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta' skambju ta’ skulari jew proġetti edukattivi u au pairing (ĠU L 132, 21.5.2016, p. 21).
(25)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011. Li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(26)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
(27)Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (ĠU C 326, 26.10.2012, p. 391).
(28) Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16).
(29) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
(30) Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).


Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà ***I
PDF 147kWORD 61k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà" li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))
P8_TA(2019)0151A8-0264/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0477),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0310/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mis-Senat Franċiż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta' Frar 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-31 ta’ Jannar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-19 ta’ Diċembru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0264/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà)

P8_TC1-COD(2017)0225


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/881.)

(1) ĠU C 227, 28.6.2018, p. 86.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 29.


Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I
PDF 134kWORD 60k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0173),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0139/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità,li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Settembru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-4 ta' Lulju 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-14 ta' Jannar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp, u l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0309/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Japprova d-dikjarazzjoni tiegħu annessa ma’ din ir-riżoluzzjoni;

3.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni annessa ma’ din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet bejn in-negozji fil-katina tal-provvista agrikola u alimentari

P8_TC1-COD(2018)0082


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/633.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni mill-Parlament Ewropew dwar l-alleanzi tax-xiri

Il-Parlament Ewropew, filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol possibbli moqdi minn alleanzi ta' xerrejja fil-ħolqien ta' effiċjenzi ekonomiċi fil-katina tal-agrikoltura u f'dik tal-provvista tal-ikel, jenfasizza li n-nuqqas kurrenti ta' informazzjoni ma jippermettix li ssir evalwazzjoni tal-effetti ekonomiċi ta' tali alleanzi ta' xerrejja fuq il-funzjonament tal-katina tal-provvista.

F'dan ir-rigward, il-Parlament Ewropew jitlob li l-Kummissjoni tvara mingħajr dewmien analiżi fil-fond dwar il-firxa u l-effetti ta' dawn l-alleanzi tax-xiri nazzjonali u internazzjonali fuq il-funzjonament ekonomiku tal-katina tal-agrikoltura u ta' dik tal-provvista tal-ikel.

Dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar it-trasparenza tas-swieq agrikoli u alimentari

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jenfasizzaw li t-trasparenza tas-swieq agrikoli u alimentari hija element ewlieni ta' katina tal-provvista agrikola u alimentari li tiffunzjona tajjeb, sabiex l-għażliet tal-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet pubbliċi jkunu aktar imnebbħa kif ukoll biex jiġi faċilitat il-ftehim tal-operaturi dwar l-iżviluppi tas-suq. Il-Kummissjoni hija mħeġġa tkompli l-ħidma li qiegħda twettaq biex tissaħħaħ it-trasparenza tas-suq fil-livell tal-UE. Dan jista' jinkludi t-tisħiħ tal-ħidma fuq l-osservatorji tas-suq tal-UE u t-titjib tal-ġbir ta' data statistika meħtieġa għall-analiżi ta' mekkaniżmi ta' formazzjoni tal-prezzijiet tul il-katina tal-provvista agrikola u alimentari.

(1) ĠU C 440, 6.12.2018, p. 165.
(2) ĠU C 387, 25.10.2018, p. 48.


Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I
PDF 128kWORD 51k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))
P8_TA(2019)0153A8-0226/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2017)0482),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 24 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0308/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta’ Marzu 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-23 ta’ Marzu 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Diċembru 2018, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0226/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

P8_TC1-COD(2017)0220


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/788.)

(1) ĠU C 237, 6.7.2018, p. 74.
(2) ĠU C 247, 13.7.2018, p. 62.


L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I
PDF 137kWORD 53k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta' beni kulturali (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TA(2019)0154A8-0308/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0375),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0227/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitati responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-19 ta' Diċembru 2018, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, 27skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0308/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(1);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni u l-importazzjoni ta' beni kulturali

P8_TC1-COD(2017)0158


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/880.)

(1) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fil-25 ta’ Ottubru 2018 (Testi adottati, P8_TA(2018)0418)


Il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ***I
PDF 131kWORD 51k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 rigward proċedura ta' verifika relatata mal-ksur ta' regoli dwar il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))
P8_TA(2019)0155A8-0435/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0636),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 224 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0413/2018),

–  wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2018(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-25 ta' Jannar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0435/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta’ Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 rigward proċedura ta' verifika relatata mal-ksur ta' regoli dwar il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

P8_TC1-COD(2018)0336


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE, Euratom) 2019/493.)

(1) ĠU C 110, 22.3.2019, p. 72.


Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu
PDF 143kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas (2019/2575(RSP))
P8_TA(2019)0156RC-B8-0154/2019

Il-Parlament Ewropew,

—  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 dwar attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI(3),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2017 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà", li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") (COM(2017)0477),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2018 għal regolament li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni (COM(2018)0630),

–  wara li kkunsidra l-adozzjoni tal-Liġi dwar l-Intelligence Nazzjonali l-ġdida mill-Kungress Nazzjonali tal-Poplu Ċiniż fit-28 ta' Ġunju 2017,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni tat-13 ta' Frar 2019 dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas,

–  wara li kkunsidra l-adozzjoni mill-Gvern Awstraljan tar-Riformi tas-Sigurtà tas-Settur tat-Telekomunikazzjonijiet, li daħlu fis-seħħ fit-18 ta' Settembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Frar 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina, b'mod partikolari dik tat-12 ta' Settembru 2018(5),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 intitolata "5G għall-Ewropa: Pjan ta' Azzjoni" (COM(2016)0588),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar il-konnettività tal-internet għat-tkabbir, il-kompetittività u l-koeżjoni: is-soċjetà Ewropea tal-gigabits u l-5G(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data)(7),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010(8),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2018 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (COM(2018)0434),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE jeħtieġ li tmexxi 'l quddiem l-aġenda taċ-ċibersigurtà tagħha sabiex tilħaq il-potenzjal tagħha li ssir attur ewlieni fiċ-ċibersigurtà u tuża dan il-vantaġġ għall-industrija tagħha;

B.  billi l-vulnerabbiltajiet fin-netwerks 5G jistgħu jiġu sfruttati sabiex jiġu kompromessi s-sistemi tal-IT, u dan potenzjalment jikkawża ħsara serja ħafna lill-ekonomiji fil-livelli Ewropej u nazzjonali; billi huwa meħtieġ approċċ ibbażat fuq l-analiżi tar-riskju tul il-katina tal-valur sabiex jitnaqqsu kemm jista' jkun ir-riskji;

C.  billi n-netwerk 5G se jkun is-sinsla tal-infrastruttura diġitali tagħna, filwaqt li jestendi l-possibbiltà li jiġu konnessi diversi apparati ma' netwerks (l-internet tal-oġġetti, eċċ.), u se jġib miegħu benefiċċji u opportunitajiet ġodda għas-soċjetà u għan-negozji f'ħafna oqsma, anki f'setturi kritiċi tal-ekonomija, bħas-setturi tat-trasport, tal-enerġija, tas-saħħa, tal-finanzi, tat-telekomunikazzjoni, tad-difiża, tal-ispazju u tas-sigurtà;

D.  billi l-istabbiliment ta' mekkaniżmu xieraq biex jirrispondi għall-isfidi tas-sigurtà jagħti lill-UE l-opportunità biex b'mod attiv tieħu passi fil-ħolqien ta' standards għall-5G;

E.  billi tqajjem tħassib dwar bejjiegħa ta' tagħmir ta' pajjiż terz li jistgħu jippreżentaw riskju għas-sigurtà tal-UE minħabba l-liġijiet tal-pajjiż ta' oriġini tagħhom, speċjalment wara l-adozzjoni tal-Liġi dwar is-Sigurtà tal-Istat Ċiniż, li timponi obbligi fuq iċ-ċittadini, l-intrapriżi u entitajiet oħra kollha biex jikkooperaw mal-Istat għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-Istat, b'rabta ma' definizzjoni wiesgħa ħafna tas-sigurtà nazzjonali; billi ma hemm l-ebda garanzija li dawn l-obbligi ma jkunux applikati b'mod extraterritorjali, u billi r-reazzjonijiet għar-regolamenti Ċiniżi varjaw f'pajjiżi differenti, minn valutazzjonijiet tas-sigurtà sa projbizzjonijiet assoluti;

F.  billi f'Diċembru 2018, l-awtorità nazzjonali Ċeka għaċ-ċibersigurtà ħarġet twissija kontra t-theddid għas-sigurtà kkawżat mit-teknoloġiji pprovduti mill-kumpaniji Ċiniżi Huawei u ZTE; billi sussegwentement, f'Jannar 2019, l-awtoritajiet tat-taxxa Ċeki eskludew lil Huawei minn offerta biex jinbena portal tat-taxxa;

G.  billi hija meħtieġa investigazzjoni bir-reqqa biex jiġi ċċarat jekk l-apparati involuti, jew kwalunkwe apparat jew fornitur ieħor, joħolqux riskji ta' sigurtà minħabba karatteristiċi bħall-aċċess mhux awtorizzat (backdoors) għas-sistemi;

H.  billi jenħtieġ li s-soluzzjonijiet jiġu kkoordinati u indirizzati fil-livell tal-UE sabiex jiġi evitat li jinħolqu livelli differenti ta' sigurtà u lakuni potenzjali fiċ-ċibersigurtà, filwaqt li l-koordinazzjoni f'livell globali hija meħtieġa sabiex tipprovdi rispons b'saħħtu;

I.  billi l-benefiċċji tas-suq uniku jiġu bl-obbligu ta' konformità mal-istandards tal-UE u l-qafas legali tal-Unjoni u billi l-fornituri m'għandhomx jiġu ttrattati b'mod differenti abbażi tal-pajjiż ta' oriġini tagħhom;

J.  billi r-regolament dwar l-iskrinjar tal-investiment dirett barrani, li għandu jidħol fis-seħħ sa tmiem l-2020, isaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri li jiskrinjaw l-investiment barrani abbażi ta' kriterji tas-sigurtà u l-ordni pubbliku, u jistabbilixxi mekkaniżmu ta' kooperazzjoni li jippermetti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkooperaw fil-valutazzjoni tagħhom tar-riskji għas-sigurtà, inklużi r-riskji taċ-ċibersigurtà, maħluqa minn investimenti barranin sensittivi, u jkopri wkoll proġetti u programmi li huma ta' interess għall-UE, bħan-Netwerks tat-Telekomunikazzjoni Trans-Ewropej u Orizzont 2020;

1.  Jemmen li l-Unjoni trid tkun minn ta' quddiem nett fiċ-ċibersigurtà, bl-użu ta' approċċ komuni bbażat fuq l-użu effettiv u effiċjenti tal-għarfien espert tal-UE, tal-Istati Membri u tal-industrija, peress li frammentazzjoni ta' deċiżjonijiet nazzjonali diverġenti tkun ta' ħsara għas-suq uniku diġitali;

2.  Jesprimi tħassib kbir dwar l-allegazzjonijiet riċenti li tagħmir 5G żviluppat minn kumpaniji Ċiniżi jista' jkollu aċċessi mhux awtorizzati inkorporati li jippermettu lill-manifatturi u lill-awtoritajiet ikollhom aċċess mhux awtorizzat għad-data privata u personali u telekomunikazzjonijiet mill-UE;

3.  Jinsab imħasseb ukoll dwar il-preżenza potenzjali ta' vulnerabbiltajiet kbar fit-tagħmir 5G żviluppati minn dawn il-manifatturi li kieku dawn kellhom jiġu installati meta jkunu se jitnedew netwerks 5G fis-snin li ġejjin;

4.  Jissottolinja l-fatt li l-implikazzjonijiet għas-sigurtà tan-netwerks u tat-tagħmir huma simili madwar id-dinja u jitlob lill-UE tislet tagħlimiet mill-esperjenza disponibbli biex tkun tista' tiżgura l-ogħla standards taċ-ċibersigurtà; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija li tpoġġi lill-Ewropa fuq quddiem fit-teknoloġija taċ-ċibersigurtà u li jkollha l-għan li tnaqqas id-dipendenza tal-Ewropa fuq it-teknoloġija barranija fil-qasam taċ-ċibersigurtà; huwa tal-fehma li, kull meta l-konformità mar-rekwiżiti tas-sigurtà ma tkunx tista' tiġi garantita, iridu jiġu applikati miżuri adegwati;

5.  Jistieden lill-Istati Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżura nazzjonali li beħsiebhom jadottaw sabiex jikkoordinaw ir-rispons tal-Unjoni bil-għan li jiżguraw l-ogħla standards taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni kollha u jtenni l-importanza li joqogħdu lura milli jintroduċu miżuri unilaterali sproporzjonati li jifframmentaw is-suq uniku;

6.  Itenni li kwalunkwe entità li tipprovdi tagħmir jew servizzi fl-UE, irrispettivament mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom, trid tikkonforma mal-obbligi tad-drittijiet fundamentali u mad-dritt tal-UE u tal-Istati Membri, inkluż il-qafas legali fir-rigward tal-privatezza, il-protezzjoni tad-data u ċ-ċibersigurtà;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta r-robustezza tal-qafas legali tal-Unjoni sabiex tindirizza t-tħassib dwar il-preżenza ta' tagħmir vulnerabbli f'setturi strateġiċi u fl-infrastruttura ewlenija; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi, inklużi proposti leġiżlattivi fejn xieraq, biex tindirizza fi żmien debitu kwalunkwe nuqqas osservat, peress li l-Unjoni tinsab fi proċess kostanti li bih tidentifika u tindirizza l-isfidi taċ-ċibersigurtà u t-tisħiħ tar-reżiljenza taċ-ċibersigurtà fl-UE;

8.  Iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma ttrasponewx b'mod sħiħ id-Direttiva NIS biex jagħmlu dan mingħajr dewmien u jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja din it-traspożizzjoni mill-qrib sabiex tiżgura li d-dispożizzjonijiet tagħha jiġu applikati u infurzati b'mod xieraq u li ċ-ċittadini Ewropej ikunu protetti aħjar mit-theddid estern u intern għas-sigurtà;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-mekkaniżmi ta' rapportar introdotti mid-Direttiva NIS jiġu applikati b'mod xieraq; jinnota li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom isegwu bir-reqqa kwalunkwe inċident ta' sigurtà jew reazzjonijiet mhux xierqa tal-fornituri sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet identifikati;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva NIS għal setturi u servizzi kritiċi oħrajn li mhumiex koperti minn leġiżlazzjoni speċifika għas-settur;

11.  Jilqa' u jappoġġa l-ftehim milħuq dwar l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà u t-tisħiħ tal-mandat tal-Aġenzija tal-UE dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA), sabiex jingħata appoġġ aħjar lill-Istati Membri meta jindirizzaw it-theddid u l-attakki taċ-ċibersigurtà;

12.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti mandat lill-ENISA biex bħala prijorità taħdem fuq skema ta' ċertifikazzjoni għat-tagħmir tal-5G sabiex tiżgura li t-tnedija tal-5G fl-Unjoni tilħaq l-ogħla standards ta' sigurtà u tkun reżiljenti għall-aċċess mhux awtorizzat jew vulnerabbiltajiet kbar li jipperikolaw is-sigurtà tan-netwerks tat-telekomunikazzjoni u tas-servizzi dipendenti tal-Unjoni; jirrakkomanda li tingħata attenzjoni speċjali lill-proċessi, il-prodotti u s-software użati b'mod komuni li minħabba l-iskala kbira tagħhom ikollhom impatt sinjifikanti fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini u l-ekonomija;

13.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti dwar iċ-ċentri ta' kompetenza fil-qasam taċ-ċibersigurtà u dwar netwerk ta' ċentri nazzjonali ta' koordinazzjoni, imfassla biex jgħinu lill-UE żżomm u tiżviluppa l-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali fil-qasam taċ-ċibersigurtà li huma meħtieġa biex jiġi żgurat is-suq uniku diġitali tagħha; ifakkar, madankollu, li ċ-ċertifikazzjoni ma għandhiex teskludi l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi milli jiskrutinizzaw il-katina tal-provvista sabiex jiżguraw l-integrità u s-sigurtà tat-tagħmir tagħhom li jopera f'ambjenti kritiċi u f'netwerks tat-telekomunikazzjoni;

14.  Ifakkar li ċ-ċibersigurtà tirrikjedi standards għolja ta' sigurtà; jitlob netwerk li jkun sigur b'mod awtomatiku u prestabbilit; iħeġġeġ lill-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni, jesploraw il-mezzi kollha disponibbli biex jiżguraw livell għoli ta' sigurtà;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, f'kooperazzjoni mal-ENISA, jipprovdu gwida dwar kif għandhom jiġu indirizzati t-theddid u l-vulnerabbiltajiet ċibernetiċi meta jixtru tagħmir 5G, pereżempju billi jiddiversifikaw tagħmir minn bejjiegħa differenti jew bl-introduzzjoni ta' proċessi ta' akkwist multifażi;

16.  Jafferma mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu dwar il-programm Ewropa Diġitali, li jimponi rekwiżiti ta' sigurtà u sorveljanza mill-Kummissjoni fuq entitajiet stabbiliti fl-UE iżda kkontrollati minn pajjiżi terzi, b'mod partikolari għal azzjonijiet relatati maċ-ċibersigurtà;

17.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-istituzzjonijiet pubbliċi u l-kumpaniji privati involuti fl-iżgurar tal-funzjonament tajjeb ta' netwerks ta' infrastruttura kritika bħat-telekomunikazzjoni, l-enerġija, is-saħħa u s-sistemi soċjali, iwettqu valutazzjonijiet rilevanti tar-riskju li jqisu t-theddid għas-sigurtà marbut b'mod speċifiku mal-karatteristiċi tekniċi tas-sistema rispettiva jew tad-dipendenza fuq fornituri esterni tat-teknoloġiji tal-hardware u tas-software;

18.  Ifakkar li l-qafas legali attwali dwar it-telekomunikazzjoni jagħti mandat lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-operaturi tat-telekomunikazzjoni jikkonformaw mal-integrità u d-disponibbiltà ta' netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni elettronika, inkluż kriptaġġ minn tarf sa tarf, fejn xieraq; jenfasizza li skont il-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, l-Istati Membri għandhom setgħat estensivi biex jinvestigaw il-prodotti fis-suq tal-UE u japplikaw varjetà wiesgħa ta' rimedji f'każ li dawn ma jkunux konformi;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu s-sigurtà aspett obbligatorju fil-proċeduri kollha tal-akkwist pubbliku għall-infrastruttura rilevanti kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak nazzjonali;

20.  Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-obbligu tagħhom skont il-qafas legali tal-UE, b'mod partikolari d-Direttiva 2013/40/UE dwar attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni, li jimponu sanzjonijiet fuq persuni ġuridiċi li wettqu reati kriminali bħal attakki kontra sistemi bħal dawn; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom ukoll jagħmlu użu mill-abbiltà tagħhom li jimponu sanzjonijiet oħra fuq dawn l-entitajiet legali, bħall-iskwalifika temporanja jew permanenti mill-eżerċizzju tal-attivitajiet kummerċjali;

21.  Jistieden lill-Istati Membri, lill-aġenziji taċ-ċibersigurtà, l-operaturi tat-telekomunikazzjoni, il-manifatturi u l-fornituri ta' servizzi tal-infrastruttura kritiċi jirrapportaw lill-Kummissjoni u lill-ENISA kwalunkwe evidenza ta' aċċess mhux awtorizzat jew ta' vulnerabbiltajiet kbar oħra li jistgħu jikkompromettu l-integrità u s-sigurtà tan-netwerks tat-telekomunikazzjoni jew jiksru l-liġi tal-Unjoni u d-drittijiet fundamentali; jistenna li l-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data kif ukoll il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jinvestigaw bir-reqqa indikazzjonijiet ta' ksur ta' data personali minn bejjiegħa esterni u jimponu penali u sanzjonijiet xierqa skont il-liġi Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data;

22.  Jilqa' d-dħul fis-seħħ imminenti ta' regolament li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar ta' investimenti diretti barranin (FDI) għal raġunijiet ta' sigurtà u ordni pubbliku, u jissottolinja li dan ir-regolament jistabbilixxi għall-ewwel darba lista ta' oqsma u fatturi, inklużi l-komunikazzjonijiet u ċ-ċibersigurtà, li huma rilevanti għas-sigurtà u l-ordni pubbliku fil-livell tal-UE;

23.  Jistieden lill-Kunsill iħaffef il-ħidma tiegħu fuq ir-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika propost;

24.  Itenni li l-UE għandha bżonn tappoġġa ċ-ċibersigurtà fil-katina tal-valur kollha kemm hi, mir-riċerka sat-tnedija u l-użu ta' teknoloġiji ewlenin, ixxerred l-informazzjoni rilevanti, u tippromwovi l-iġjene ċibernetika u kurrikuli edukattivi inkluża ċ-ċibersigurtà, u jemmen li, fost miżuri oħra, il-programm Ewropa Diġitali se jkun għodda effiċjenti għal dan il-għan;

25.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-passi meħtieġa, inklużi skemi ta' investiment b'saħħithom, biex joħolqu ambjent favur l-innovazzjoni fl-UE, li għandu jkun aċċessibbli għan-negozji kollha fl-ekonomija diġitali tal-UE, inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); iħeġġeġ, barra minn hekk, li ambjent bħal dan għandu jippermetti lill-bejjiegħa Ewropej jiżviluppaw prodotti, servizzi u teknoloġiji ġodda, li jippermettulhom ikunu kompetittivi;

26.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu t-talbiet imsemmija hawn fuq fil-qafas tad-diskussjonijiet li ġejjin dwar l-istrateġija futura bejn l-UE u ċ-Ċina, bħala prekundizzjonijiet biex l-UE tibqa' kompetittiva u biex tiżgura s-sigurtà tal-infrastruttura diġitali tagħha;

27.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 321, 17.12.2018, p. 36.
(2) ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1.
(3) ĠU L 218, 14.8.2013, p. 8.
(4) Testi adottati, P8_TA(2019)0121.
(5) Testi adottati, P8_TA(2018)0343.
(6) ĠU C 307, 30.8.2018, p. 144.
(7) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
(8) ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129.


L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
PDF 171kWORD 63k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar l-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (2018/2158(INI))
P8_TA(2019)0157A8-0073/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ġunju 2015 dwar l-istat tar-relazzjonijiet UE-Russja(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehimiet milħuqa f'Minsk fil-5 u fid-19 ta' Settembru 2014 u fit-12 ta' Frar 2015(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dik tal-14 ta' Ġunju 2018 dwar it-territorji okkupati Georgjani 10 snin wara l-invażjoni Russa(3), kif ukoll tal-4 ta’ Frar 2016 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea(4),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni lill-Kunsill tat-2 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' restrizzjonijiet komuni rigward il-viża għal uffiċjali Russi involuti fil-każ ta' Sergei Magnitsky(5),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar ir-Russja tal-14 ta' Marzu 2016,

–  wara li kkunsidra l-Premju Sakharov tal-2018 għal-Libertà tal-Ħsieb lill-produttur tal-films u l-kittieb Ukren Oleg Sentsov.

–  war li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Ġunju 2018 dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Ukren Oleg Sentsov(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov(7),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Finali tal-OSKE/Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) dwar l-Elezzjonijiet Presidenzjali tat-18 ta' Marzu 2018 fil-Federazzjoni Russa,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0073/2019),

A.  billi l-UE hija komunità bbażata fuq ġabra fundamentali ta' valuri komuni, fosthom il-paċi, il-libertà, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem;

B.  billi jirrikonoxxi li l-prinċipji minquxa fil-Karta tan-NU, l-Att Finali ta' Helsinki tal-1975 u l-Karta ta' Pariġi tal-OSKE tal-1990 jirrappreżentaw il-pedamenti għal kontinent Ewropew paċifiku;

C.  billi tali valuri jiffurmaw il-bażi tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi;

D.  billi r-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji tad-dritt internazzjonali, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u r-riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitti, u, bħala riżultat tan-nuqqas ta' osservanza min-naħa tar-Russja ta' dawn il-prinċipji, ir-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja huma attwalment ibbażati fuq kooperazzjoni f'oqsma magħżula ta' interess komuni kif definit fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-14 ta' Marzu 2016 u dwar deterrenza kredibbli;

E.  billi l-UE tibqa' miftuħa għal relazzjoni aktar b'saħħtiha u għal djalogu li jwassal għaliha, u tixtieq li jissuktaw ir-relazzjonijiet ta' kooperazzjoni mar-Russja, kemm-il darba l-awtoritajiet Russi jissodisfaw l-obbligi ġuridiċi u internazzjonali tagħhom u jippruvaw l-impenn ġenwin għat-treġġigħ lura tal-fiduċja mitlufa; billi relazzjoni kostruttiva u prevedibbli tkun ta' benefiċċju reċiproku u idealment fl-interess taż-żewġ partijiet;

F.  billi l-Federazzjoni Russa, bħala membru sħiħ tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OSKE, impenjat ruħha għall-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; billi t-tkomplija ta' ksur serju tal-istat tad-dritt u l-adozzjoni ta' liġijiet restrittivi fis-snin riċenti qegħdin jiddubitaw dejjem aktar il-konformità tar-Russja mal-obbligi internazzjonali u nazzjonali tagħha; billi r-Russja naqset milli timplimenta aktar minn elf sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB);

G.  billi għadd ta' rapporti governattivi jindikaw żieda qawwija fl-attività ta' spjunaġġ mir-Russja f'dawn l-aħħar snin, li laħqet livelli ogħla mill-Gwerra Bierda;

H.  billi l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Minsk u r-rispett aktar usa' għad-dritt internazzjonali jibqgħu prekundizzjonijiet ewlenin għal kooperazzjoni aktar mill-qrib mar-Russja; billi b'reazzjoni għall-annessjoni illegali tal-Krimea u għall-gwerra ibrida kontra l-Ukrajna mir-Russja, l-UE adottat serje ta' miżuri restrittivi li għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm il-Ftehimiet ta' Minsk ikunu ġew issodisfati;

I.  billi mill-2015 nibtu oqsma ġodda ta' tensjoni bejn l-UE u r-Russja, fosthom: l-intervent Russu fis-Sirja u l-indħil f'pajjiżi bħal-Libja u r-Repubblika Ċentru-Afrikana; l-eżerċizzji militari fuq skala kbira (Zapad 2017); l-indħil Russa kellu l-għan li jinfluwenza l-elezzjonijiet u r-referenda u biex jitrażżnu t-tensjonijiet fis-soċjetajiet Ewropej; l-appoġġ mill-Kremlin għal partiti kontra l-UE u movimenti tal-lemin estrem; ir-restrizzjonijiet fuq il-libertajiet fundamentali u ksur estensiv tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, u t-tixrid tas-sentiment kontra l-LGBTBI; ir-ripressjoni kontra l-oppożizzjoni politika; l-immirar sistemiku tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ġurnalisti u tas-soċjetà ċivili fir-Russja, inkluża d-detenzjoni arbitrarja ta' Oyub Titiev, il-Kap tal-uffiċċju taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial fiċ-Ċeċenja jew il-każ ta' Yury Dmitriev mill-fergħa ta' Memorial tal-Karelian; l-istigmatizzazzjoni ta' attivisti tas-soċjetà ċivili permezz tat-tikkettar tagħhom bħala "Aġenti Barranin"; il-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kawkasu tat-Tramuntana, b'mod partikolari fir-Repubblika taċ-Ċeċenja (ħtif, tortura, eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, manifattura ta' kawżi kriminali, eċċ.); id-diskriminazzjoni kontra l-minoranza Tartara fil-Krimea okkupata, u l-persekuzzjoni politikament motivata ta' Alexei Navalny u ħafna oħrajn, kif ukoll qtil, l-aktar każijiet notevoli jkunu dawk ta' Boris Nemtsov u Sergei Magnitsky; l-attakki ċibernetiċi u ibridi u qtil fuq territorju Ewropew imwettaq minn aġenti tal-intelligence Russi bl-użu ta' armi kimiċi; l-intimidazzjoni, l-arrest u l-priġunerija ta' ċittadini barranin fir-Russja bi ksur tad-dritt internazzjonali, inkluż ir-rebbieħ tal-Premju Sakharov 2018 Oleg Sentsov u ħafna oħrajn; l-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet illegali u illeġittimi fid-Donbas; l-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet presidenzjali mhux demokratiċi li huma nieqsa minn kwalunkwe għażla reali u b'restrizzjonijiet fuq il-libertajiet fundamentali; il-kampanji ta' diżinformazzjoni, il-bini illegali tal-Pont Kerch; il-militarizzazzjoni fuq skala kbira tal-Krimea okkupata u annessa illegalment, kif ukoll ta' partijiet tal-Baħar l-Iswed u tal-Baħar ta' Azov; ir-restrizzjonijiet fuq it-tbaħħir internazzjonali fil-Baħar ta' Azov u fil-Kanal ta' Kerch, inklużi l-bastimenti li jbaħħru taħt il-bnadar tal-Istati Membri tal-UE; l-attakk illegali fuq il-bastimenti navali tal-Ukrajna u l-qbid tagħhom u l-arrest ta' membri tas-servizzi Ukrajni fl-Istrett ta' Kerch; il-ksur ta' ftehimiet ta' kontroll tal-armi; il-klima oppressiva għall-ġurnalisti u l-mezzi ta' komunikazzjoni indipendenti b'detenzjonijiet kontinwi ta' ġurnalisti u bloggers; u l-klassifikazzjoni tal-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa tar-Russja fil-post 148 minn 180 rigward il-libertà tal-mezzi ta' komunikazzjoni fl-2018;

J.  billi sal-1 ta' Marzu 2018, il-Memorial tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem kien irreġistra 143 każ ta' priġunieri politiċi, inklużi 97 persuna li kienu qed jiġu ppersegwitati minħabba raġunijiet reliġjużi; billi analiżi tal-lista ta' priġunieri politiċi tal-Memorial tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem turi li fl-2017, kien hemm 23 każ ta' prosekuzzjoni għal reati relatati ma' avvenimenti pubbliċi (rewwixti tal-massa, azzjonijiet vjolenti kontra awtorità pubblika), u kien hemm 21 każ, l-aktar marbuta mal-pubblikazzjoni ta' kummenti fuq l-Internet, ta' prosekuzzjonijiet li nbdew skont l-artikoli "kontra l-estremisti" tal-kodiċi kriminali;

K.  billi r-Russja hija direttament jew indirettament parti għal għadd ta' kunflitti mtawla fil-viċinat komuni – fit-Transnistrija, l-Ossezja tan-Nofsinhar, l-Abkażja, id-Donbas u Nagorno Karabakh – li jikkostitwixxu impediment serju għall-iżvilupp u l-istabbiltà tal-pajjiżi ġirien ikkonċernati, jimminaw l-indipendenza tagħhom u jillimitaw l-għażliet sovrani ħielsa tagħhom;

L.  billi l-kunflitt fil-Lvant tal-Ukrajna tawwal aktar minn erba' snin u kkawża l-mewt ta' aktar minn 10 000 persuna, bi kważi terz minnhom ikunu ċivili, u eluf ta' korrimenti ċivili relatati mal-kunflitt;

M.  billi t-tensjonijiet u l-konfrontazzjonijiet persistenti kurrenti bejn l-UE u r-Russja mhumiex fl-interess ta' l-ebda waħda mill-partijiet; billi l-kanali ta' komunikazzjoni għandhom jibqgħu miftuħa minkejja r-riżultati diżappuntanti; billi d-diviżjoni l-ġdida tal-kontinent tipperikola s-sigurtà kemm tal-UE kif ukoll tar-Russja;

N.  billi bħalissa r-Russja hija l-fornitur estern l-aktar importanti tal-UE tal-gass naturali; billi l-enerġija għad għandha rwol ċentrali u strateġiku fir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja; billi r-Russja tuża l-enerġija bħala mezz biex tipproteġi u tippromwovi l-interessi tal-politika barranija tagħha; billi d-dipendenza tal-UE mill-fornimenti ta' gass Russu żdiedet mill-2015; billi r-reżiljenza tal-UE għal pressjonijiet esterni tista' tinbena permezz ta' diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija u ta' tnaqqis fid-dipendenza mir-Russja; billi l-UE għandha titkellem b'vuċi waħda u turi solidarjetà interna b'saħħitha fir-rigward tas-sigurtà tal-enerġija tagħha; billi d-dipendenza qawwija tal-UE fuq il-fjuwils fossili ddgħajjef l-iżvilupp ta' approċċ Ewropew ibbilanċjat, koerenti u bbażat fuq il-valuri fir-rigward tar-Russja; billi hemm bżonn ta' infrastruttura tal-enerġija aktar affidabbli u strateġika fl-UE, fl-Istati Membri u fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza għall-attività ibrida Russa;

O.  billi azzjonijiet irresponsabbli ta' ġettijiet tal-gwerra Russi qrib l-ispazju tal-ajru tal-UE u l-Istati Membri tan-NATO jikkompromettu s-sikurezza ta' titjiriet ċivili u jistgħu jkunu ta' theddida għas-sigurtà tal-ispazju tal-ajru Ewropew; billi manuvri provokattivi militari fuq skala kbira twettqu mir-Russja fil-viċinanza immedjata tal-UE;

P.  billi r-Russja qed tkompli tinjora s-sentenzi tal-QEDB, kif ukoll l-għotjiet vinkolanti mill-Qorti Permanenti ta' Arbitraġġ bħal fil-każ ta' Naftogaz, li jdgħajjef il-mekkaniżmi internazzjonali għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-qasam tal-kummerċ;

Q.  billi l-viżjoni poliċentrika tar-Russja tal-kunċert tal-potenzi tmur kontra dik tal-UE ta' ordni multilaterali u ta' ordni bbażat fuq ir-regoli; billi l-adeżjoni tar-Russja ma' u l-appoġġ għal ordni multilaterali bbażat fuq ir-regoli toħloq il-kundizzjonijiet għal relazzjonijiet aktar mill-qrib mal-UE;

R.  billi l-awtoritajiet Russi jkomplu jittrattaw ir-reġjuni okkupati illegalment daqslikieku kienu parti interna tat-territorju Russu billi ppermettew il-parteċipazzjoni ta' rappreżentanti ta' dawn it-territorji fil-korpi leġiżlattivi u eżekuttivi tal-Federazzjoni Russa, li jikser id-dritt internazzjonali;

S.  billi fil-21 ta' Diċembru 2018, il-Kunsill, wara li vvaluta l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Minsk, tawwal is-sanzjonijiet ekonomiċi mmirati lejn setturi speċifiċi tal-ekonomija Russa sal-31 ta' Lulju 2019;

T.  billi l-azzjonijiet tar-Russja jiksru d-dritt internazzjonali u l-impenji u r-relazzjonijiet ta' bon viċinat;

U.  billi fid-dokumenti strateġiċi tal-Federazzjoni Russa, l-UE u n-NATO huma ppreżentati bħala avversarji primarji tar-Russja;

Sfidi u interessi komuni

1.  Jissottolinja li l-okkupazzjoni u l-annessjoni illegali tal-Krimea, reġjun tal-Ukrajna, l-involviment dirett u indirett tar-Russja fil-kunflitti armati fil-parti tal-Lvant tal-Ukrajna u l-ksur kontinwu tal-integrità territorjali tal-Georgia u tal-Moldova jikkostitwixxu ksur intenzjonali tad-dritt internazzjonali, tal-prinċipji demokratiċi u tal-valuri fundamentali; jikkundanna bil-qawwa l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq minn rappreżentanti Russi fit-territorji okkupati;

2.  Jenfasizza li l-UE ma tistax tipprevedi ritorn gradwali għal "negozju bħas-soltu" sakemm ir-Russja timplimenta bis-sħiħ il-Ftehim ta' Minsk u treġġa' lura l-integrità territorjali tal-Ukraina; jitlob, f'dan ir-rigward, għal rivalutazzjoni kritika u komprensiva mill-UE tar-relazzjonijiet tagħha mal-Federazzjoni Russa;

3.  Jenfasizza li fiċ-ċirkostanzi preżenti, ir-Russja ma tistax tibqa' titqies bħala "sieħba strateġika"; huwa tal-fehma li l-prinċipji tal-Artikolu 2 tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) m'għadhomx jiġu ssodisfati, u li l-FSK għandu għalhekk jerġa' jiġi kkunsidrat mill-ġdid; jemmen li kwalunkwe qafas għar-relazzjoni UE-Russja għandu jkun ibbażat fuq ir-rispett sħiħ tad-dritt internazzjonali, il-prinċipji ta' Ħelsinki tal-OSKE, il-prinċipji demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, u jippermetti djalogu dwar il-ġestjoni tal-isfidi globali, it-tisħiħ tal-governanza globali u l-iżgurar tal-infurzar tar-regoli internazzjonali, b'mod partikolari bil-għan li jiġu ggarantiti l-ordni tal-paċi Ewropea, u s-sigurtà fil-viċinat tal-UE u fil-Balkani tal-Punent;

4.  Jemmen li l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Minsk tkun qed turi r-rieda tajba tar-Russja li tikkontribwixxi għas-soluzzjoni tal-kunflitt fil-Lvant tal-Ukrajna u l-kapaċità tagħha li tiggarantixxi s-sigurtà Ewropea; jenfasizza l-ħtieġa li jitmexxew 'il quddiem il-konsultazzjonijiet fi ħdan il-proċess tal-format tan-Normandija, inkluż rwol aktar b'saħħtu tal-UE; ittenni l-appoġġ tiegħu għas-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna;

5.  Jemmen fl-importanza li jitnaqqsu t-tensjonijiet kurrenti u li jsiru konsultazzjonijiet mar-Russja bil-għan li jiġu identifikati miżuri mmirati lejn it-tnaqqis tar-riskju ta' nuqqas ta' fehim u ta' żbalji ta' kalkolu; jirrikonoxxi, madankollu, li l-UE għandha żżomm sod fir-rigward tal-aspettattivi tagħha dwar ir-Russja; jissottolinja l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-UE u r-Russja fl-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli u ta' impenn pożittiv fl-organizzazzjonijiet internazzjonali u multilaterali li r-Russja hija membru ta', b'mod partikolari fil-qafas tal-OSKE fir-rigward tal-kwistjonijiet u l-kriżijiet kontroversjali;

6.  Jikkundanna bil-qawwa l-involviment tar-Russja fil-kawża Skripal, u fil-kampanji ta' diżinformazzjoni u fl-attakki ċibernetiċi mwettqa mis-servizzi tal-intelligence Russi mmirati biex jiddestabbilizzaw l-infrastruttura tal-komunikazzjonijiet pubbliċi u privati u biex iżidu t-tensjonijiet fl-UE u fl-Istati Membri tagħha;

7.  Huwa mħasseb ħafna dwar ir-rabtiet bejn il-Gvern Russu u l-partiti u l-gvernijiet populisti nazzjonalisti tal-lemin estrem fl-UE,li huma ta' theddida għall-valuri fundamentali tal-Unjoni, li huma minquxa fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u li huma riflessi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluż ir-rispett għad-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem;

8.  Jiddispjaċih, barra minn hekk, għall-isforzi tar-Russja biex tiddestabilizza l-pajjiżi kandidati tal-UE fir-rigward, b'mod partikolari u pereżempju, tal-appoġġ mogħti minn Moska lill-organizzazzjonijiet u l-forzi politiċi li jopponu l-Ftehim ta' Prespa li għandu jtemm it-tilwima li ilha għaddejja dwar l-isem bejn dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u l-Greċja;

9.  Jemmen li atturi statali Russi indaħlu fil-kampanja tar-referendum dwar il-Brexit permezz ta' mezzi aperti u moħbija, inklużi mezzi tax-xandir soċjali u appoġġ finanzjarju potenzjalment illegali, li bħalissa qed jiġi investigat mill-awtoritajiet tar-Renju Unit;

10.  Jenfasizza li, biex ikunu evitati tensjonijiet ulterjuri, huwa importanti li tiżdied it-trasparenza reċiproka fl-attivitajiet militari u tal-gwardji tal-fruntiera; jiddenunzja bil-qawwa l-ksur min-naħa tar-Russja tal-ispazju tal-ajru tal-Istati Membri tal-UE; jitlob kodiċi ta' kondotta ċar fir-rigward tal-ispazju tal-ajru użat mill-inġenji tal-ajru militari u ċivili; jikkundanna bil-qawwa, f'dan il-kuntest, il-ksur ripetut tar-Russja tal-ilmijiet territorjali u tal-ispazju tal-ajru tal-pajjiżi fir-reġjun tal-Baħar Baltiku; jikkundanna lill-Federazzjoni Russa għar-responsabbiltà tagħha fit-twaqqigħ tat-titjira MH17 fuq il-Lvant tal-Ukrajna fl-2014, kif muri minn tim internazzjonali ta' investigaturi, u jitlob li dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja;

11.  Jiddispjaċih għad-deterjorament sinifikanti tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, għar-restrizzjonijiet mifruxa u mhux xierqa tad-drittijiet għal-libertà ta' espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda paċifika fir-Russja, u jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar it-trażżin li għaddej bħalissa, u l-fastidju u l-persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ta' attivisti ta' protesta u ta' kritiċi oħra;

12.  Huwa mħasseb ħafna li r-Russja tant turi biċ-ċar is-setgħat militari tagħha, tispjega t-theddid lejn pajjiżi oħra u timmanifesta r-rieda u r-rieda li tuża forza militari kontra nazzjonijiet oħra f'azzjonijiet reali, inklużi armi nukleari avvanzati, kif imtenni mill-President Putin f'diversi okkażjonijiet fl-2018;

13.  Jikkundanna t-trażżin persistenti tal-gvern kontra d-dissens u l-libertà tal-mezzi ta' komunikazzjoni, kif ukoll ir-repressjoni tal-attivisti, tal-avversarji politiċi u ta' dawk li jesprimu apertament in-nuqqas ta' qbil mal-gvern;

14.  Jesprimi t-tħassib tiegħu għal rapporti ta' detenzjoni arbitrarja u tortura ta' rġiel meqjusa bħala gay fiċ-Ċeċenja, u jikkundanna d-dikjarazzjonijiet tal-Gvern taċ-Ċeċenja li jċaħħdu l-eżistenza tal-omosesswali f'pajjiżhom u li jinċitaw il-vjolenza kontra persuni LGBTI;

15.  Jenfasizza li l-isfidi globali tat-tibdil fil-klima, l-ambjent, is-sigurtà tal-enerġija, id-diġitalizzazzjoni flimkien mat-teħid ta' deċiżjonijiet algoritmiċi u l-intelliġenza artifiċjali, kwistjonijiet barranin u ta' sigurtà, in-nonproliferazzjoni tal-armi ta' qerda massiva u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, u l-iżviluppi fl-ambjent Artiku sensittiv, jitolbu impenn selettiv mar-Russja;

16.  Jesprimi tħassib dwar il-potenzjal ta' mijiet ta' biljuni ta' euro maħsula fl-UE kull sena minn kumpaniji u individwi Russi li qed ifittxu li jilleġittimizzaw ir-rikavat tal-korruzzjoni, u jitlob li jsiru investigazzjonijiet dwar dawn ir-reati;

17.  Jissottolinja li l-ħasil tal-flus u l-attivitajiet finanzjarji tal-kriminalità organizzata mir-Russja qed jintużaw għal skopijiet politiċi sovversivi u huma ta' theddida għas-sigurtà u l-istabbiltà Ewropea; iqis li l-iskala ta' dan il-ħasil tal-flus huwa tali li jagħmel parti mill-attivitajiet ostili maħsuba biex idgħajfu, jgħarrfu ħażin u jiddestabbilizzaw, filwaqt li fl-istess ħin isostnu l-attivitajiet kriminali u l-korruzzjoni; jinnota li l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus Russi fi ħdan l-UE jikkostitwixxu theddida għas-sovranità u għall-istat tad-dritt fl-Istati Membri kollha fejn ir-Russja topera attivitajiet bħal dawn; jiddikjara li dan il-fatt hu ta' theddida għas-sigurtà u l-istabbiltà Ewropea, u ta' sfida ewlenija għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-Unjoni Ewropea;

18.  Jikkundanna l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus, attivitajiet finanzjarji illegali u mezzi oħra ta' gwerra ekonomika mir-Russja; jitlob li l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti fl-UE jżidu l-kooperazzjoni kemm ma' xulxin kif ukoll mas-servizzi tal-intelligence u tas-sigurtà rilevanti, sabiex jiġu indirizzati l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus Russi;

19.  Itenni l-fatt li filwaqt li pożizzjoni tal-UE hija soda, koerenti u miftiehma fir-rigward tas-sanzjonijiet tal-UE fil-konfront tar-Russja, li se jibqgħu għaddejjin sakemm ir-Russja tibqa' għaddejja bil-ksur tad-dritt internazzjonali, jeħtieġ li jkun hemm aktar koordinament u koerenza fl-approċċ tal-politika estera u ta' sigurtà tagħha fir-rigward tar-Russja; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Istati Membri jtemmu programmi ta' "viża/passport tad-deheb" li jibbenefikaw l-oligarki Russi li ta' spiss huma sostenituri tal-Kremlin, u li jistgħu jdgħajfu l-effettività tas-sanzjonijiet internazzjonali; itenni t-talbiet preċedenti tiegħu għal Att Magnitsky Ewropew (ir-Reġim Globali tal-UE dwar is-Sanzjonijiet fuq id-Drittijiet tal-Bniedem), u jistieden lill-Kunsill ikompli bil-ħidma tiegħu dwar din il-kwistjoni mingħajr dewmien żejjed; jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw bis-sħiħ fil-livell Ewropew fir-rigward tal-politika tagħhom fir-rigward tar-Russja;

20.  Jenfasizza li l-miżuri restrittivi mmirati relatati mal-Ukrajna tal-Lvant u l-Krimea okkupata mhumiex diretti kontra l-poplu Russu iżda kontra ċerti individwi u intrapriżi konnessi mat-tmexxija Russa;

21.  Jissottolinja, f'dan ir-rigward, li l-koerenza bejn il-politiki interni u esterni tagħha u l-koordinament aħjar ta' dawn tal-aħħar huwa essenzjali għal politika esterna u ta' sigurtà tal-UE aktar koerenti, effettiva u ta' suċċess, anki fil-konfront tar-Russja; jenfasizza li dan japplika b'mod partikolari għal oqsma politiċi bħall-Unjoni Ewropea tad-Difiża, l-Unjoni Ewropea għall-Enerġija, id-difiża ċibernetika u l-għodod ta' komunikazzjoni strateġika;

22.  Jikkundanna l-ksur min-naħa tar-Russja tal-integrità territorjali tal-pajjiżi ġirien permezz tal-ħtif illegali taċ-ċittadini ta' dawk il-pajjiżi sabiex ikunu jistgħu jitressqu quddiem qorti Russa; jikkundanna wkoll l-abbuż tar-Russja tal-Interpol billi toħroġ "twissijiet ta' persuni mfittxija" – l-hekk imsejħa "avviżi ħomor" – għall-persekuzzjoni tal-avversarji politiċi;

23.  Jikkundanna l-azzjonijiet tar-Russja fil-Baħar ta' Azov sa fejn dawn jikkostitwixxu ksur tal-liġi marittima internazzjonali u l-impenji internazzjonali tar-Russja, kif ukoll il-bini tal-Pont Kerch u t-tqegħid ta' kejbils taħt l-ilma lejn il-peniżola tal-Krimea annessa illegalment mingħajr il-kunsens tal-Ukrajna; jibqa' mħasseb ħafna dwar il-militarizzazzjoni Russa tal-Baħar ta' Azov, ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed u d-Distrett ta' Kaliningrad, kif ukoll ix-xejra rikorrenti ta' ksur tal-ilmijiet territorjali tal-pajjiżi Ewropej fil-Baħar Baltiku;

24.  Jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu, bla riżervi, għas-sovranità u l-integrità territorjali tal-Georgia; jitlob li l-Federazzjoni Russa ttemm l-okkupazzjoni tagħha tat-territorji Ġeorġjani ta' Abkażja u Tskhinvali/l-Ossezja tan-Nofsinhar u tirrispetta bis-sħiħ is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Georgia; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Federazzjoni Russa tissodisfa bla kundizzjonijiet id-dispożizzjonijiet kollha tal-ftehim ta' waqfien mill-ġlied tat-12 ta' Awwissu 2008, b'mod partikolari l-impenn li tirtira l-forzi militari kollha tagħha mit-territorju tal-Georgia;

25.  Jenfasizza li l-ksur min-naħa tar-Russja tar-regoli internazzjonali – f'dan il-każ il-libertà tal-ibħra, il-ftehimiet bilaterali u l-annessjoni illegali tal-Krimea – huwa ta' theddida għall-ġirien tar-Russja fil-partijiet kollha tal-Ewropa, mhux biss fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, iżda wkoll fir-reġjun tal-Baħar Baltiku u l-Mediterran; jenfasizza l-importanza li tiġi żviluppata politika soda fir-rigward tar-Russja f'dawn l-aspetti kollha;

26.  Jinnota li l-elezzjonijiet Presidenzjali tat-18 ta' Marzu 2018 kienu osservati mill-Missjoni Internazzjonali ta' Osservazzjoni Elettorali (MOE) tal-ODIHR MOE u tal-Assemblea Parlamentari tal-OSKE (AP OSKE); jinnota li r-Rapport Finali tal-Missjoni ta' Osservazzjoni tal-Elezzjoni tal-ODIHR jiddikjara li l-elezzjonijiet saru f'ambjent legali u politiku kkontrollat b'mod eċċessiv u kkaratterizzat minn pressjoni kontinwa fuq ilħna kritiċi u restrizzjonijiet li tpoġġew fuq il-libertajiet fundamentali ta' għaqda, assoċjazzjoni u espressjoni, kif ukoll fuq ir-reġistrazzjoni ta' kandidati, u għalhekk ma kienx hemm kompetizzjoni ġenwina;

27.  Jinsab imħasseb dwar l-appoġġ kontinwu tar-Russja għal reġimi u pajjiżi awtoritarji bħall-Korea ta' Fuq, l-Iran, il-Venezwela, is-Sirja, Kuba, in-Nikaragwa u oħrajn, u l-prattika kontinwa tagħha li timblokka kwalunkwe azzjoni internazzjonali billi tuża s-setgħat tagħha ta' veto fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (KSNU);

Oqsma ta' interess komuni

28.  Itenni s-sostenn tiegħu favur il-ħames prinċipji li jiggwidaw il-politika tal-UE fir-rigward tar-Russja, u jitlob definizzjoni ulterjuri tal-prinċipju tal-impenn selettiv; jirrakkomanda li l-enfasi titqiegħed fuq kwistjonijiet relatati mal-MENA u r-reġjun tat-Tramuntana u Artiku, it-terroriżmu, l-estremiżmu vjolenti, in-nonproliferazzjoni, il-kontroll tal-armi, l-istabbiltà strateġika fil-qasam ċibernetiku, il-kriminalità organizzata, il-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima, inklużi l-isforzi konġunti biex jiġi salvagwardjat il-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt (PAKK) tal-KSNU, u li tintemm il-gwerra fis-Sirja; itenni l-fatt li filwaqt li l-konsultazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja dwar iċ-ċiberterroriżmu u l-kriminalità organizzata jeħtieġ li jkomplu, it-theddid ibridu sistematiku tar-Russja jeħtieġ dissważjoni b'saħħitha; jappella, f'dan il-kuntest, għal djalogu dwar il-konnettività mal-Asja bejn l-UE u r-Russja;

29.  Jissottolinja li attwalment l-UE hija l-akbar sieħba kummerċjali tar-Russja u se żżomm il-pożizzjoni tagħha bħala sieħba ekonomika ewlenija għall-futur immedjat, iżda l-proġett Nord Stream 2 jsaħħaħ id-dipendenza tal-UE fuq il-fornimenti ta' gass Russu, jhedded is-suq intern tal-UE u mhuwiex konformi mal-politika enerġetika tal-UE jew mal-interessi strateġiċi tagħha, u għaldaqstant jeħtieġ li ma jitkompliex; jenfasizza li l-UE tibqa mpenjata li tikkompleta l-Unjoni Ewropea tal-Enerġija u li tiddiversifika r-riżorsi tal-enerġija tagħha; jissottolinja li l-ebda proġett ġdid m'għandu jiġi implimentat mingħajr valutazzjoni legali minn qabel tal-konformità legali tiegħu mad-dritt tal-UE u mal-prijoritajiet politiċi miftiehma; jiddeplora l-politika tar-Russja li tuża r-riżorsi tal-enerġija tagħha bħala għodda politika biex teżerċita, iżżomm u żżid l-influwenza politika tagħha fuq l-isfera perċepita tagħha ta' influwenza u fuq il-konsumaturi aħħarin;

30.  Josserva li l-programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera UE-Russja jġibu magħhom benefiċċji konkreti għaċ-ċittadini taż-żoni transfruntieri u jsostnu l-iżvilupp sostenibbli ta' dawn iż-żoni; jirrakkomanda, f'dan il-kuntest, li jkomplu jitrawmu dawn l-oqsma pożittivi ta' kooperazzjoni kostruttiva;

31.  jinnota l-importanza tal-kuntatti bejn il-persuni, pereżempju permezz tal-edukazzjoni u l-kultura;

32.  jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom lejn riżoluzzjoni tal-hekk imsejħa "kunflitti ffriżati" fil-viċinat tal-Lvant, sabiex jiġu żgurati aktar sigurtà u stabbiltà għas-sħab tal-Lvant tal-UE;

Rakkomandazzjonijiet

33.  Jisħaq fuq l-importanza ta' appoġġ politiku u finanzjarju kontinwu favur il-kuntatti bejn il-persuni b'mod ġenerali, u b'mod partikolari għall-attivisti tas-soċjetà ċivili, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-bloggers, il-mezzi ta' komunikazzjoni indipendenti, il-ġurnalisti investigattivi, l-akkademiċi apertament kritiċi u l-personalitajiet pubbliċi u l-NGOs; jistieden lill-Kummissjoni tipprogramma għajnuna finanzjarja, istituzzjonali u għall-bini tal-kapaċità aktar ambizzjuża u fit-tul għas-soċjetà ċivili Russa mill-istrumenti finanzjarji esterni eżistenti, u jistieden lill-Istati Membri jikkontribwixxu aktar għal din l-assistenza; iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod attiv il-linji gwida tal-UE dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem billi jipprovdu appoġġ u protezzjoni effikaċi u f'waqthom lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġurnalisti u l-attivisti l-oħra; iħeġġeġ b'mod partikolari lill-Istati Membri biex joħorġu viżi fit-tul għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu f'riskju u lill-membri tal-familja tagħhom; jappoġġja żieda fil-finanzjament għat-taħriġ tal-ġurnalisti u għal skambji ma' ġurnalisti Ewropej u favur strumenti li javvanzaw id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, bħall-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) u l-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED);

34.  Jitlob li jkun hemm aktar kuntatti bejn il-persuni b'enfasi fuq iż-żgħażagħ, dwar it-tisħiħ tad-djalogu u l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-esperti, ir-riċerkaturi, is-soċjetajiet ċivili u l-awtoritajiet lokali tal-UE u r-Russja u għall-intensifikar tal-iskambji tal-istudenti, tat-taħriġ vokazzjonali u taż-żgħażagħ, b'mod partikolari fil-qafas ta' Erasmus+; jappoġġja, f'dan il-kuntest, żieda fil-finanzjament għall-programmi ġodda Erasmus+ 2021-2027; josserva li l-UE toffri l-akbar numru ta' opportunitajiet ta' mobbiltà akkademika lir-Russja meta mqabbla ma' pajjiżi sħab internazzjonali oħrajn;

35.  Jitlob il-ħelsien inkondizzjonat tad-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem u ta' persuni oħra detenuti talli eżerċitaw b'mod paċifiku d-drittijiet tagħhom tal-libertà ta' espressjoni, ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni, inkluż id-Direttur ta' Memorial HRC fir-Repubblika taċ-Ċeċenja, Oyub Titiev, li qed isir proċess fuqu abbażi ta' akkużi vvintati ta' pussess ta' droga; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi jiżguraw ir-rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet ġuridiċi tagħhom, inkluż l-aċċess għal avukat u għall-kura medika, għall-integrità fiżika u d-dinjità u l-protezzjoni mill-intimidazzjoni ġudizzjarja, mill-kriminalizzazzjoni, u mill-arrest arbitrarju;

36.  Jinnota li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ta' spiss huma dgħajfa wisq biex ikollhom impatt sostanzjali fuq il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fir-Russja, filwaqt li l-NGOs huma sistematikament skoraġġuti milli jinvolvu ruħhom b'mod attiv fi kwalunkwe sforz kontra l-korruzzjoni jew milli jippromwovu l-integrità pubblika; jissottolinja li jeħtieġ li s-soċjetà ċivili tiġi involuta fil-monitoraġġ indipendenti tal-effikaċja tal-politiki kontra l-korruzzjoni; jistieden lir-Russja timplimenta b'mod korrett l-istandards internazzjonali kontra l-korruzzjoni li ġew ifformulati, pereżempju, fil-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni u l-Konvenzjoni tal-OECD dwar il-Ġlieda kontra t-Tixħim ta' Uffiċjali Pubbliċi Barranin fit-Tranżazzjonijiet Kummerċjali Internazzjonali (il-Konvenzjoni Kontra t-Tixħim);

37.  Jissottolinja li l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt iridu jkomplu jinżammu fil-qalba tal-involviment tal-UE mar-Russja. jistieden, għalhekk, li l-UE u lill-Istati Membri jkomplu jsemmu kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fil-kuntatti kollha ma' uffiċjali Russi; jinkoraġġixxi lill-UE biex kontinwament titlob lir-Russja tirrevoka jew temenda l-liġijiet u r-regolamenti kollha inkompatibbli mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dispożizzjonijiet li jillimitaw id-dritt għal-libertà ta' espressjoni, ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni;

38.  Jesprimi ċ-ċertezza tiegħu li s-sħubija tar-Russja fil-Kunsill tal-Ewropa hija element importanti fil-kuntest preżenti tar-relazzjonijiet istituzzjonali fl-Ewropa; jittama li jinstabu modi biex jikkonvinċu lir-Russja ma’ tabbandunax is-sħubija tagħha fil-Kunsill tal-Ewropa;

39.  Jikkundanna l-attentati mill-Gvern Russu biex iwaqqaf servizzi ta' messaġġi bl-internet u siti web; iħeġġeġ lill-Gvern Russu jirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u tal-privatezza online kif ukoll offline;

40.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jwettqu sforzi akbar biex jibnu r-reżiljenza, partikolarment fis-settur ċibernetiku u medjatiku, inklużi mekkaniżmi ta' detezzjoni u l-ġlieda kontra l-indħil fl-elezzjonijiet; jitlob li tiżdied ir-reżiljenza kontra l-attakki ċibernetiċi; jesprimi tħassib serju dwar il-fatt li r-reazzjoni tal-UE u r-rispons għall-kampanja ta' propaganda Russa u għall-attakki diretti ta' diżinformazzjoni massiva ma kinux suffiċjenti u għandhom jissaħħu aktar, b'mod partikolari qabel l-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin f'Mejju 2019; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-finanzjament tal-UE u r-riżorsi umani għat-Task Force East StratCom iridu jiżdiedu b'mod sostanzjali; jappella għal appoġġ fuq skala tal-UE favur l-industrija Ewropea taċ-ċibersigurtà, suq diġitali intern li jiffunzjona u għal involviment aktar b'saħħtu fir-riċerka; jinkoraġġixxi, f'dan il-kuntest, il-promozzjoni tal-valuri Ewropej bir-Russu permezz tal-East StratCom; jilqa' bi pjaċir l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra d-Disinformazzjoni, u jistieden lill-Istati Membri u lill-atturi rilevanti kollha tal-UE jimplimentaw l-azzjonijiet u l-miżuri tiegħu, b'mod partikolari fil-perjodu li jwassal għall-elezzjonijiet Ewropej li jmiss f'Mejju 2019;

41.  Jistieden lill-UE tikkunsidra l-iżvilupp ta' qafas legali vinkolanti, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell internazzjonali, li jitratta l-gwerra ibrida li jkun jippermetti reazzjoni qawwija mill-Unjoni għal kampanji ta' theddid tad-demokrazija jew tal-istat tad-dritt, inkluż bl-użu ta' sanzjonijiet immirati kontra dawk responsabbli għall-orkestrar u l-implimentar ta' dawn il-kampanji;

42.  Jemmen li djalogu sinifikanti jeħtieġ unità aktar soda fost l-Istati Membri u komunikazzjoni aktar ċara tal-linji ħomor fuq in-naħa tal-UE; jenfasizza, għalhekk, li l-UE għandha tkun lesta tadotta aktar sanzjonijiet, inklużi sanzjonijiet personali mmirati, u tillimita l-aċċess għall-finanzi u t-teknoloġija, jekk ir-Russja tkompli tikser id-dritt internazzjonali; jenfasizza, madankollu, li tali miżuri mhumiex kontra l-poplu Russu iżda huma mmirati lejn individwi; jistieden lill-Kunsill iwettaq analiżi fil-fond tal-effiċjenza u r-riġidità tas-sistema ta' sanzjonijiet li tinsab fis-seħħ; jilqa' bi pjaċir id-deċiżjoni tal-Kunsill li jimponi miżuri restrittivi fuq kumpaniji Ewropej li huma involuti fil-bini illegali tal-Pont ta' Kerch; itenni t-tħassib tiegħu dwar l-involviment ta' dawn il-kumpaniji li, permezz ta' din il-parteċipazzjoni, kemm konxjament u anke jekk le, dgħajfu r-reġim ta' sanzjonijiet tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tivvaluta u tivverifika l-applikazzjoni tal-miżuri restrittivi tal-UE fis-seħħ, u fuq l-Istati Membri rigward l-iskambjar ta' informazzjoni dwar kwalunkwe investigazzjoni doganali jew kriminali nazzjonali dwar każijiet fejn hemm possibbiltà ta' ksur;

43.  Jitlob għal mekkaniżmu mifrux mal-UE li jippermetti l-iskrinjar tal-finanzjament tal-partiti politiċi, u li jittieħdu miżuri sussegwenti biex jiġi evitat li xi partiti u movimenti jintużaw biex jiddistabbilizzaw il-proġett Ewropew minn ġewwa;

44.  Jikkundanna l-iskop u l-għadd ta' taħriġ militari Russu, li matulu l-forzi Russi jipprattikaw xenarji ta' attakk bl-użu ta' armi nukleari;

45.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jħejju, mingħajr dewmien, proposta leġiżlattiva għal Att Magnitsky fl-UE kollha li jippermetti l-impożizzjoni ta' projbizzjonijiet ta' viża u sanzjonijiet immirati, bħall-imblukkar ta' proprjetà u ta' interessi fi proprjetà fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-UE fuq uffiċjali pubbliċi jew persuni individwali li jaġixxu f'kapaċità uffiċjali, li jkunu responsabbli għal atti ta' korruzzjoni jew ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-importanza ta' lista immedjata ta' sanzjonijiet bil-għan li tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta' Att Magnitsky Ewropew;

46.  Jistieden lill-UE tivverifika l-applikazzjoni tal-miżuri restrittivi tal-UE fis-seħħ, kif ukoll il-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri, sabiex jiġi żgurat li r-reġim ta' sanzjonijiet tal-UE kontra l-azzjonijiet tar-Russja ma jiddgħajjifx, iżda jiġi applikat b'mod proporzjonali mat-theddid imressaq mir-Russja; jissottolinja l-periklu li jiġu mdgħajfa s-sanzjonijiet mingħajr ma r-Russja turi permezz ta' azzjonijiet ċari, mhux biss fi kliem, li tirrispetta l-fruntieri tal-Ewropa u s-sovranità tal-ġirien tagħha u ta' nazzjonijiet oħra, kif ukoll ir-regoli u l-ftehimiet internazzjonali; itenni li n-negozju bħas-soltu biss jista' jkun possibbli ladarba r-Russja tirrispetta bis-sħiħ ir-regoli u tillimita ruħha li taġixxi b'mod paċifiku;

47.  itenni li r-Russja m'għandha l-ebda dritt ta' veto fuq l-aspirazzjonijiet Ewro-Atlantiċi tan-nazzjonijiet Ewropej;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib il-konsegwenzi tal-kontrosanzjonijiet Russi fuq l-atturi ekonomiċi u, jekk meħtieġ, tikkunsidra miżuri ta' kumpens;

49.  Jissottolinja li jista' jkun hemm biss soluzzjonijiet politiċi għall-kunflitt fil-Lvant tal-Ukrajna; jinkoraġġixxi t-teħid ta' miżuri ta' bini tal-fiduċja fir-reġjun ta' Donbas; jappoġġja mandat għall-iskjerament ta' forza tan-NU għaż-żamma tal-paċi f'dan ir-reġjun tal-Lvant tal-Ukrajna; itenni t-talba tiegħu biex jinħatar Mibgħut Speċjali tal-UE għall-Krimea u r-reġjun ta' Donbas;

50.  Jikkundanna l-miżura arbitrarja ta' projbizzjoni ta' politiċi tal-UE, fosthom Membri tal-Parlament Ewropew u ex Membri, u ta' uffiċjali tal-UE milli jaċċedu għat-territorju Russu; jitlob it-tneħħija immedjata u inkundizzjonata tal-projbizzjoni ta' aċċess;

51.  Jappella lir-Russja teħles immedjatament lill-priġunieri politiċi, inklużi ċittadini barranin, u ġurnalisti;

52.  Jappella għall-kooperazzjoni sħiħa tar-Russja fir-rigward tal-investigazzjoni internazzjonali tat-twaqqigħ tat-titjira MH17, li jista' possibbilment jikkostitwixxi delitt tal-gwerra; jikkundanna kwalunkwe tentattiv jew deċiżjoni li tkun konċessa l-amnestija lil dawk identifikati bħala responsabbli, jew li tiddewwem il-prosekuzzjoni ta' dawn tal-aħħar, peress li l-awturi għandhom jagħtu kont ta' għemilhom;

53.  Jappella lill-Gvern Russu jżomm lura milli jimblokka riżoluzzjonijiet tal-KSNU dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja li jfittxu li jindirizzaw il-vjolenza kontinwa kontra persuni ċivili, inkluż l-użu ta' armi kimiċi, il-ksur gravi tal-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra u l-ksur tad-drittijiet universali tal-bniedem;

54.  Isostni t-tlestija malajr ta' Unjoni Ewropea tal-Enerġija integrata li fil-ġejjien tkun tinkludi lis-Sħab tal-Lvant; jenfasizza r-rwol li tista' twettaq f'dan ir-rigward politika ambizzjuża dwar l-effiċjenza enerġetika u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli; jikkundanna bil-qawwa l-pressjoni Russa fuq il-Belarussja biex essenzjalment din tirrinunzja għall-indipendenza tagħha; jissottolinja li indipendentement mill-avvanz ta' strateġija bejn l-UE u r-Russja, l-UE trid issaħħaħ l-impenn u l-appoġġ tagħha għall-Imsieħba tal-Lvant tagħha u tappoġġja riformi li jsaħħu s-sigurtà u l-istabbiltà, il-governanza demokratika u l-istat tad-dritt;

55.  Jappoġġja ż-żieda fil-finanzjamenti tal-EED, tar-Russian Language News Exchange (RLNE) u ta' strumenti oħra għall-avvanz tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja u wkoll f'postijiet oħra;

56.  Jappella lill-awtoritajiet Russi jikkundannaw il-Komuniżmu u r-reġim Sovjetiku, u jikkastigaw lill-awturi ta' delitti u reati mwettqa taħt dak ir-reġim;

o
o   o

57.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

(1) ĠU C 407, 4.11.2016, p. 35.
(2) "Protokoll dwar ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta' Kuntatt Trilaterali", iffirmat fil-5 ta' Settembru 2014, u "Pakkett ta' miżuri għall-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Minsk", adottat fit-12 ta' Frar 2015.
(3) Testi adottati, P8_TA(2018)0266.
(4) ĠU C 35, 31.1.2018, p. 38.
(5) ĠU C 408, 30.11.2017, p. 43.
(6) Testi adottati, P8_TA(2018)0259.
(7) Testi adottati, P8_TA(2018)0435.


Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti
PDF 163kWORD 57k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (2018/2159(INI))
P8_TA(2019)0158A8-0075/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u trattati u strumenti oħra tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-prinċipji u l-għanijiet tal-Karta tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Att Finali ta' Ħelsinki tal-1975 tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u l-prinċipji kollha tiegħu, bħala dokument fundamentali għall-ordni ta' sigurtà reġjonali Ewropea u lil hinn minnha,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti, kif ukoll dawk dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, u dwar iż-żgħażagħ, il-paċi u s-sigurtà,

–  wara li kkunsidra l-Kunċett tal-Kunsill dwar it-Tisħiħ tal-Kapaċitajiet ta' Medjazzjoni u ta' Djalogu tal-UE, adottat fl-10 ta' Novembru 2009 (15779/09),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea ppreżentata mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), Federica Mogherini fit-28 ta' Ġunju 2016, kif ukoll l-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni tagħha intitolat "Minn Viżjoni Kondiviża għal Azzjoni Komuni: L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Globali", ippubblikat fit-18 ta' Ġunju 2017,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2017 lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Novembru 2017(1),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tas-5 ta' Lulju 2018 lill-Kunsill dwar it-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/2306 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi(3),

–  wara li kkunsidra l-Proposta tat-13 ta' Ġunju 2018 tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (HR(2018)94),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0075/2019),

A.  billi l-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali hija parti mir-raison d'être tal-UE, kif rikonoxxut mill-Premju Nobel għall-Paċi fl-2012, u hija fundamentali għat-Trattat ta' Lisbona;

B.  billi l-UE hija impenjata li timplimenta l-Aġenda dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà skont ir-Riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-aġġornamenti sussegwenti, u l-Aġenda għaż-Żgħażagħ, il-Paċi u s-Sigurtà f'konformità mar-Riżoluzzjoni 2250 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-aġġornamenti sussegwenti;

C.  billi l-UE hija waħda mill-akbar donaturi fl-appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti u għall-bini tal-paċi permezz tal-istrumenti ta' assistenza esterna tagħha;

D.  billi l-UE, bħala kontributur ewlieni għall-organizzazzjonijiet internazzjonali, donatur ewlieni tal-għajnuna u l-akbar sieħeb kummerċjali fid-dinja, għandha tieħu rwol ewlieni fil-bini tal-paċi fid-dinja, fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fit-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali; billi l-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni għandhom jiġu artikolati bħala parti minn approċċ komprensiv li jikkombina s-sigurtà, id-diplomazija u l-iżvilupp;

E.  billi l-kooperazzjoni hija meħtieġa ma' organizzazzjonijiet reġjonali bħall-OSCE, li, fl-Att Finali ta' Ħelsinki tagħha tal-1975, jistipula, fost l-oħrajn, il-prinċipji li ma tintużax il-forza, l-integrità territorjali tal-istati, l-ugwaljanza tad-drittijiet tal-popli u d-dritt tagħhom għall-awtodeterminazzjoni, u billi dawn l-organizzazzjonijiet għandhom rwol ewlieni fil-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni;

F.  billi l-prevenzjoni tal-kunflitti vjolenti hija fundamentali biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sigurtà li qed tiffaċċja l-Ewropa u l-viċinat tagħha u biex isir avvanz politiku u soċjali; billi huwa wkoll element essenzjali ta' multilateraliżmu effikaċi u huwa strumentali biex jintlaħqu l-SDGs, speċifikament l-Għan 16 dwar soċjetajiet paċifiċi u inklużivi, l-aċċess għall-ġustizzja għal kulħadd u istituzzjonijiet effikaċi, responsabbli u inklużivi fil-livelli kollha;

G.  billi l-appoġġ kontinwu tal-UE għal atturi ċivili u militari f'pajjiżi terzi huwa fattur importanti fil-prevenzjoni ta' kunflitti vjolenti rikorrenti; billi l-paċi u s-sigurtà sostenibbli u dejjiema huma inseparabbli mill-iżvilupp sostenibbli;

H.  billi l-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni għandhom jiżguraw iż-żamma tal-istabbiltà u l-iżvilupp f'dawk l-istati u ż-żoni ġeografiċi li s-sitwazzjoni tagħhom tirrappreżenta kwistjoni ta' sigurtà diretta għall-Unjoni;

I.  billi l-prevenzjoni hija funzjoni strateġika li għandha l-għan li tiżgura azzjoni effikaċi qabel il-kriżijiet; billi l-medjazzjoni hija għodda oħra ta' diplomazija li tista' tintuża biex tipprevjeni, trażżan jew issolvi kunflitt;

J.  billi s-sigurtà interna u esterna huma dejjem aktar marbuta b'mod inseparabbli u n-natura kumplessa tal-isfidi globali teħtieġ approċċ tal-UE komprensiv u integrat għal kunflitti u kriżijiet esterni;

K.  billi huwa meħtieġ approċċ interistituzzjonali aktar b'saħħtu sabiex jiġi żgurat li l-UE tkun kapaċi tiżviluppa u timplimenta bis-sħiħ il-kapaċitajiet tagħha;

L.  billi l-Istrateġija Globali tal-UE, id-dikjarazzjonijiet politiċi u l-iżviluppi istituzzjonali huma sinjali pożittivi tal-impenn tal-VP/RGħ li tingħata prijorità lill-prevenzjoni ta' kunflitti u lill-medjazzjoni;

M.  billi l-istrumenti ta' finanzjament estern jipprovdu kontribut sinifikanti fl-appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti u għall-bini tal-paċi;

N.  billi l-ġustizzja tranżitorja hija sett importanti ta' mekkaniżmi ġudizzjarji u mhux ġudizzjarji li jiffokaw fuq ir-responsabbiltà għal abbużi tal-passat kif ukoll it-twaqqif ta' futur sostenibbli, ġust u paċifiku;

O.  billi l-Parlament ħa rwol prominenti fid-diplomazija parlamentari, inklużi l-proċessi ta' medjazzjoni u ta' djalogu, abbażi tal-kultura profonda tagħha ta' djalogu u ta' bini ta' kunsens;

P.  billi l-kunflitt u l-gwerra vjolenti għandhom impatt sproporzjonat fuq iċ-ċivili, b'mod partikolari fuq in-nisa u t-tfal, u jpoġġu lin-nisa f'riskju akbar mill-irġiel ta' sfruttament ekonomiku u sesswali, xogħol furzat, spostament, detenzjoni u vjolenza sesswali bħall-istupru, li jintużaw bħala tattika tal-gwerra; billi l-parteċipazzjoni attiva tan-nisa u ż-żgħażagħ hija importanti għall-prevenzjoni tal-kunflitti u għall-bini tal-paċi kif ukoll fil-prevenzjoni ta' kull forma ta' vjolenza, inkluża l-vjolenza sesswali u sessista;

Q.  billi huwa essenzjali li tiġi inkluża u appoġġjata l-parteċipazzjoni attiva u sinifikattiva tas-soċjetà ċivili u tal-atturi lokali, kemm ċivili kif ukoll militari, inklużi n-nisa, il-minoranzi, il-popli indiġeni u ż-żgħażagħ, meta jiġu promossi u ffaċilitati l-bini tal-kapaċità u tal-fiduċja fil-medjazzjoni, id-djalogu u r-rikonċiljazzjoni;

R.  billi l-prevenzjoni tal-kunflitti, il-bini tal-paċi u l-isforzi għaż-żamma tal-paċi huma ta' spiss nieqsa mill-fondi, minkejja l-impenji tal-politika fil-livell tal-UE, li għandhom effetti indiretti fuq il-kapaċità biex tiġi promossa u ffaċilitata l-azzjoni f'dawn l-oqsma;

1.  Iħeġġeġ lill-Unjoni tkompli tagħti prijorità lill-prevenzjoni tal-kunflitti u lill-medjazzjoni fil-qafas jew bħala appoġġ tal-formati u l-prinċipji ta' negozjar eżistenti maqbula; jissottolinja li tali approċċ qed jagħti livell għoli ta' valur miżjud tal-UE f'termini politiċi, soċjali, ekonomiċi u ta' sigurtà tal-bniedem fil-livell globali; ifakkar li l-prevenzjoni tal-kunflitti u l-azzjonijiet ta' medjazzjoni jikkontribwixxu biex tiġi ddikjarata l-preżenza u l-kredibilità tal-Unjoni fix-xena internazzjonali;

2.  Jirrikonoxxi r-rwol li jwettqu l-missjonijiet ċivili u militari permezz tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) fiż-żamma tal-paċi, l-evitar ta' kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali;

3.  Jistieden lill-VP/RGħ, lill-President tal-Kummissjoni u lill-President tal-Parlament Ewropew jistabbilixxu prijoritajiet konġunti fit-tul fil-qasam tal-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni, li għandhom isiru parti minn eżerċizzju regolari ta' programmazzjoni strateġika;

4.  Jitlob il-bini tal-paċi fuq terminu twil biex jiġu indirizzati l-kawżi primarji tal-kunflitt;

5.  Jitlob li tissaħħaħ l-arkitettura kurrenti biex tappoġġja l-prijoritajiet tal-UE kif deskritti hawn taħt;

6.  Jitlob approċċi li huma sensittivi għall-kunflitti u li jiffokaw fuq in-nies li jpoġġu s-sigurtà tal-bniedem fil-qalba tal-impenn tal-UE sabiex jinkisbu riżultati pożittivi u sostenibbli fuq il-post;

7.  Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lis-servizzi tal-Kummissjoni li jittrattaw l-azzjoni esterna jippreżentaw rapport annwali lill-Parlament dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-impenji tal-politika tal-UE dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni;

Dwar it-tisħiħ tal-kapaċitajiet istituzzjonali tal-UE għall-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni

8.  Jappoġġja l-involviment aktar koerenti u olistiku tal-UE fil-kunflitti u l-kriżijiet esterni, iqis li l-approċċ integrat għall-kunflitti u l-kriżijiet esterni jikkostitwixxi l-valur miżjud tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u li kull mezz irid jiġi implimentat malajr kemm jista' jkun sabiex jiġu ċċarati r-reazzjonijiet tal-UE f'kull stadju tal-kunflitt u sabiex dan l-approċċ integrat isir aktar operazzjonali u aktar effikaċi; ifakkar, f'dan il-kuntest, fin-normi u l-prinċipji tad-dritt internazzjonali u tal-Karta tan-NU, u jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-oqfsa, l-approċċi u l-prinċipji ta' negozjar eżistenti; itenni li kull kunflitt għandu jitqies b'mod separat;

9.  Jenfasizza li dan il-bini ta' kapaċità għandu jippermetti lill-Istati Membri jidentifikaw żoni ġeografiċi ta' prijorità għal azzjonijiet ta' prevenzjoni u ta' medjazzjoni ta' kunflitti, u jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bilaterali bejn il-pajjiżi Ewropej;

10.  Jitlob l-istabbiliment, taħt l-awtorità tal-VP/RGħ, ta' bord konsultattiv ta' livell għoli tal-UE dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni bil-għan li jitwaqqaf grupp komprensiv ta' medjaturi politiċi għolja b'esperjenza u esperti fil-qasam tal-prevenzjoni tal-kunflitti biex jagħmlu disponibbli għarfien espert politiku u tekniku fi żmien qasir; jemmen li huwa meħtieġ ukoll grupp ta' esperti li jkopri r-rikonċiljazzjoni u l-ġustizzja tranżizzjonali; jitlob li jinħolqu mekkaniżmi ta' rikonċiljazzjoni u obbligu ta' rendikont li għandhom jiġu mħeġġa b'mod sistematiku fiż-żoni kollha li jkunu għadhom kemm għaddew minn kunflitt sabiex tiġi żgurata r-responsabbiltà għad-delitti tal-passat, kif ukoll għall-prevenzjoni u d-deterrenza ta' delitti fil-futur;

11.  Jitlob li jinħatar Mibgħut Speċjali tal-UE għall-paċi biex jippresjedi l-bord konsultattiv ta' livell għoli tal-UE, sabiex jippromwovi l-koerenza u l-koordinazzjoni fl-istituzzjonijiet kollha, inkluż fl-impenn tagħhom mas-soċjetà ċivili, itejjeb l-iskambju ta' informazzjoni u jwassal għal aktar azzjoni u għal azzjoni aktar bikrija;

12.  Jitlob l-istabbiliment ta' mekkaniżmi interistituzzjonali oħra bħal task forces għal sitwazzjonijiet speċifiċi ta' prevenzjoni ta' kunflitti;

13.  Jitlob li jitwaqqaf grupp ta' ħidma tal-Kunsill iddedikat għall-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni, li jenfasizza l-impenn qawwi tal-UE għall-paċi u l-istabbiltà fir-reġjuni ġirien tagħha;

Dwar is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

14.  Jilqa' l-istabbiliment ta' "Diviżjoni tal-Istrumenti għall-prevenzjoni tal-kunflitti, il-bini tal-paċi u l-medjazzjoni" tas-SEAE u l-iżvilupp ta' għodod bħalma huma s-Sistema ta' Twissija Bikrija u l-analiżi prospettiva; jitlob li jsiru investimenti biex dawn l-għodod jiġu żviluppati aktar;

15.  Jitlob li jkun hemm ġbir, ġestjoni u tixrid b'mod aktar sistematiku ta' għarfien rilevanti f'formati li jkunu aċċessibbli, prattiċi u operazzjonalment rilevanti għall-persunal fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE;

16.  Jappella għal aktar bini ta' kapaċità dwar l-analiżi ta' kunflitti sensittivi għall-ġeneru, it-twissija bikrija, ir-rikonċiljazzjoni u l-prevenzjoni tal-kunflitti għall-persunal intern, il-medjaturi u esperti oħra, kif ukoll għall-partijiet terzi, li jinvolvu ruħhom mas-SEAE u inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

Dwar il-Kummissjoni Ewropea

17.  Ifakkar fil-ħtieġa dejjem tikber għall-prevenzjoni tal-kunflitti fl-indirizzar tal-kawżi ewlenin tal-kunflitti u fl-ilħuq tal-SDGs, b'enfasi partikolari fuq id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt, ir-riforma ġudizzjarja u l-appoġġ għas-soċjetà ċivili;

18.  Jisħaq fuq il-fatt li l-interventi kollha tal-UE f'żoni vjolenti u affettwati minn kunflitti jeħtieġ li jkunu sensittivi għall-kunflitti u għall-ġeneru; jitlob li jkun hemm azzjoni immedjata biex dawn l-aspetti jiddaħħlu fil-politiki, l-istrateġiji, l-azzjonijiet u l-operazzjonijiet kollha rilevanti, b'enfasi akbar fuq l-evitar li jsir dannu, filwaqt li jiġi mmassimizzat il-kontribut tal-UE biex jintlaħqu l-objettivi fuq terminu twil ta' prevenzjoni tal-kunflitti u ta' bini tal-paċi;

Dwar il-Parlament Ewropew

19.  Jissottolinja r-rwol tal-Grupp għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet u tal-Membri tal-PE ewlenin tiegħu bħala l-korp operattiv għall-koordinazzjoni ta' inizjattivi ta' medjazzjoni u djalogu, u jilqa' l-inizjattivi ġodda bħad-Djalogu Jean Monnet għall-paċi u d-demokrazija (bl-użu tad-Dar storika Jean Monnet f'Bazoches, Franza), l-attivitajiet dwar il-vjolenza relatata mal-elezzjonijiet, u d-djalogu u l-bini ta' kunsens bejn il-partiti, kif ukoll il-programm għal Mexxejja Politiċi Żgħażagħ, u jirrakkomanda li dawn għandhom jiġu żviluppati aktar bħala strumenti ewlenin tal-Parlament Ewropew fil-qasam tal-medjazzjoni, il-faċilitazzjoni u d-djalogu; jilqa' d-deċiżjoni tal-Grupp għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet li jibni fuq is-suċċess tal-proċess tad-Djalogu Jean Monnet ma' Sobranie tal-Maċedonja bl-estensjoni tal-metodoloġija tad-Djalogu Jean Monnet fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent;

20.  Jilqa' b'sodisfazzjon is-sħubija mal-Verkhovna Rada tal-Ukrajna fil-qafas tad-Djalogi Jean Monnet, li għandha l-għan li tibni kunsens fost il-fazzjonijiet u l-partiti politiċi fil-Verkhovna Rada u, l-aktar importanti, li tittrasforma l-kultura politika lejn approċċ parlamentari Ewropew modern ibbażat fuq id-djalogu demokratiku u l-bini ta' kunsens;

21.  Jilqa' l-konklużjonijiet tal-ħames Djalogu Jean Monnet, li sar bejn il-11 u t-13 ta' Ottubru 2018 u fejn ittieħdu passi rigward l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni; jirrikonoxxi t-talba li l-Parlament Ewropew jaħdem mal-Kummissjoni biex jiffaċilitaw djalogu mal-partijiet interessati ewlenin mill-Verkhovna Rada u l-Gvern tal-Ukrajna dwar it-titjib tal-effikaċja tal-Verkhovna Rada fir-rwol tiegħu fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni;

22.  Jilqa' l-inizjattiva l-ġdida tripartitika tal-Ispeakers tal-Parlamenti tal-Ukrajna, il-Moldova u l-Georgia biex jistabbilixxu assemblea parlamentari reġjonali bħala pjattaforma importanti għad-djalogu reġjonali dwar kwistjonijiet strateġiċi inkluża l-implimentazzjoni ta' Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni u biex jirrispondu għal sfidi għas-sigurtà ewlenin, inklużi gwerra ibrida u diżinformazzjoni; iqis li l-appoġġ tal-Parlament għal dan id-djalogu parlamentari reġjonali huwa sinjal importanti tal-impenn tiegħu fir-reġjun quddiem l-isfidi għas-sigurtà reġjonali komuni;

23.  Jirrikonoxxi r-rwol dejjem akbar tiegħu fil-proċessi ta' medjazzjoni politika; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-inizjattiva konġunta tal-Kummissarju għall-Politika Ewropea tal-Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir u tliet medjaturi tal-Parlament Ewropew, is-Sur Kukan, is-Sur Vajgl u s-Sur Fleckenstein, fl-appoġġ tal-mexxejja tal-partiti fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja sabiex tingħeleb il-kriżi politika permezz tal-adozzjoni tal-Ftehim ta' Przino tal-2015; jikkonferma r-rieda tiegħu li jibni fuq dan l-eżempju ta' kooperazzjoni interistituzzjonali mill-qrib mal-Kummissjoni u s-SEAE billi jżid l-impenn tiegħu biex jissaħħu d-djalogi politiċi u r-rikonċiljazzjoni fil-Balkani tal-Punent u fil-viċinat usa';

24.  Jappella għal aktar żvilupp tal-programm tal-Mexxejja Politiċi Żgħażagħ fil-kuntest tal-Aġenda għaż-Żgħażagħ, il-Paċi u s-Sigurtà, ibbażat fuq ir-Riżoluzzjoni 2250 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, kif ukoll għat-tkomplija tal-kooperazzjoni eċċellenti mal-inizjattiva reġjonali tal-VP/RGħ għall-Mediterran fl-ambitu tal-programm "Young Med Voices";

25.  Iqis li d-Djalogu ta' Livell Għoli taż-Żgħażagħ "Tnaqqis tad-diskrepanzi" jipprovdi spazju għal djalogu fost ir-rappreżentanti taż-żgħażagħ u l-membri żgħażagħ tal-parlamenti tal-Balkani tal-Punent, li huwa importanti fl-appoġġ ta' kultura ta' djalogu bejn il-partiti u rikonċiljazzjoni kif ukoll fit-trawwim tal-perspettiva Ewropea tal-pajjiżi fir-reġjun;

26.  Jirrakkomanda li jiġu żviluppati aktar il-programmi eżistenti ta' taħriġ u kkowċjar fl-ambitu parlamentari disponibbli għall-Membri tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari dawk maħtura bħala medjaturi jew Osservaturi Prinċipali, kif ukoll il-programmi ta' taħriġ għall-membri parlamentari, il-partiti politiċi u l-persunal tal-pajjiżi terzi, inklużi dawk dwar l-aspetti tal-ġeneru u taż-żgħażagħ, kif ukoll f'koordinazzjoni mal-istrutturi fl-Istati Membri li żviluppaw għarfien espert f'dan il-qasam;

27.  Iqis li l-kapaċitajiet tal-Parlament jistgħu jiġu żviluppati aktar permezz tal-ħatra ta' Viċi President responsabbli għall-koordinazzjoni tal-medjazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-attivitajiet ta' djalogu, li jaġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Grupp għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet; jitlob li jinħoloq grupp ta' Membri attwali u ex Membri tal-Parlament Ewropew;

28.  Jissottolinja r-rwol tal-Premju Sakharov tal-Parlament Ewropew fis-sensibilizzazzjoni dwar il-kunflitti madwar id-dinja; jitlob żieda fil-flus tal-premju fil-leġiżlatura li jmiss;

29.  Jirrikonoxxi l-ħtieġa li l-Parlament, b'appoġġ għall-isforzi ġenerali tal-UE, jistituzzjonalizza l-proċeduri tiegħu dwar il-medjazzjoni; jitlob li jissaħħu d-diplomazija parlamentari u l-attivitajiet ta' skambju, fosthom permezz tal-ħidma tad-delegazzjonijiet parlamentari;

30.  Jissottolinja l-kooperazzjoni mill-qrib li ilha għaddejja bejn il-Parlament u l-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) tal-OSKE fil-qasam tal-elezzjonijiet u l-appoġġ għad-demokrazija; jitlob l-estensjoni ta' din il-kooperazzjoni fil-qasam tal-medjazzjoni u d-djalogu;

Dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà – it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-ġeneru fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-medjazzjoni tal-UE

31.  Jistieden lill-UE tieħu rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, u l-inkorporazzjoni tal-prinċipji li jinsabu fihom fl-istadji kollha tal-attivitajiet tal-UE f'dak li jikkonċerna l-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni;

32.  Jappella għall-implimentazzjoni ta' ugwaljanza sħiħa bejn il-ġeneri u għal sforzi partikolari biex jiġu żgurati l-parteċipazzjoni tan-nisa, tal-bniet u taż-żgħażagħ u l-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom tul iċ-ċiklu ta' kunflitt, mill-prevenzjoni tal-kunflitti sar-rikostruzzjoni wara l-kunflitt, fil-kuntest tal-attivitajiet tal-UE dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni;

33.  Jitlob li l-eżerċizzji kollha ta' kooperazzjoni, taħriġ u intervent ikunu sensittivi għall-ġeneru; jilqa' l-inizjattivi tal-UE f'dan ir-rigward, kif ukoll il-kontribut attiv tagħha għall-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi li jmiss, u l-Approċċ Strateġiku l-ġdid tal-UE għan-nisa, il-paċi u s-sigurtà;

34.  Jitlob l-inklużjoni ta' għarfien espert dwar il-ġeneru, inklużi l-vjolenza abbażi ta' ġeneru u l-vjolenza sesswali b'rabta mal-kunflitt, fl-istadji kollha tal-prevenzjoni tal-kunflitti, il-proċess ta' medjazzjoni u l-bini tal-paċi;

35.  Jistieden lill-UE tieħu rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar iż-żgħażagħ, il-paċi u s-sigurtà, u l-integrazzjoni tal-prinċipji minquxa fihom fl-attivitajiet tal-UE tal-prevenzjoni tal-kunflitti u tal-medjazzjoni;

36.  Jitlob li l-kooperazzjoni, it-taħriġ u l-interventi kollha jkunu sensittivi għall-bżonnijiet u għall-aspirazzjonijiet tan-nisa u l-irġiel żgħażagħ u infurmati minnhom, filwaqt li jitqiesu l-modi differenzjati li bihom il-kunflitti vjolenti jħallu impatt fuq il-ħajja u l-futur tagħhom u l-kontributi siewja li jistgħu jagħtu għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti vjolenti;

Dwar it-tisħiħ tar-rwol u tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-approċċ tal-UE għall-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni

37.  Iqis li r-rwol tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandu jitqies fl-approċċ ġenerali tal-UE u fil-prijoritajiet tagħha għall-bini ta' kapaċità;

38.  Jissottolinja l-importanza ta' miżuri ta' bini ta' fiduċja u ta' kuntatti bejn il-persuni fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti;

39.  Jitlob li jsiru konsultazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, speċjalment dawk li huma speċjalizzati fid-drittijiet tan-nisa u fid-drittijiet tal-bniedem tal-minoranzi, meta jiġu stabbiliti u implimentati programmi u politiki tal-UE dwar il-paċi, is-sigurtà u l-medjazzjoni;

Dwar ir-riżorsi finanzjarji u baġitarji disponibbli għall-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni tal-UE

40.  Huwa tal-fehma li l-isfidi li qed jikbru jitolbu approprjazzjonijiet ogħla għall-prevenzjoni tal-kunflitti u għall-provvista ta' persunal iddedikat għall-kapaċità;

41.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni riżorsi finanzjarji suffiċjenti u allokati għall-azzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-prevenzjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni fl-ambitu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss (2021-2027);

42.  Jistieden lill-VP/RGħ tipprovdi lill-Parlament aġġornament dwar il-linja baġitarja tas-SEAE ddedikata għall-analiżi tal-kunflitti u għas-sensittività għall-kunflitti, għat-twissija bikrija, għall-appoġġ tal-medjazzjoni u għall-prijoritajiet futuri f'dan il-qasam;

o
o   o

43.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Presidenti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lis-SEAE, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Kummissjoni, lill-OSKE, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 356, 4.10.2018, p. 130.
(2) Testi adottati, P8_TA(2018)0312.
(3) ĠU L 335, 15.12.2017, p. 6.

Avviż legali - Politika tal-privatezza