Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза
 Неполучаване на мнозинство в комисия по предложение за правнообвързващ акт (тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) от Правилника за дейността)
 Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I
 Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) ***I
 Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
 Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан ***
 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (резолюция)
 Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в eu-Lisa***
 Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС
 Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I
 Визова информационна система ***I
 Фонд „Убежище и миграция“ ***I
 Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите, като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I
 Създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ ***I
 Определение, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I
 Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз ***I
 Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
 Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
 Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Европа, която закриля: чист въздух за всички
 Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни
 Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино
 Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I
 Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби ***I
 Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I
 Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства ***I
 Противопоставяне на акт за изпълнение: максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин
 Генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9)
 Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 ×1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507
 Активни вещества, включително тиаклоприд
 Доклад от 2018 г. относно Турция
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
Текстове (2623 kb)
Правна информация - Политика за поверителност