Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: fritagelsen for Bank of England fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår undtagne enheder
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår undtagne enheder
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: undtagelse for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 596/2014
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen
 Manglende flertal for et forslag til en juridisk bindende retsakt (fortolkning af forretningsordenens artikel 171, stk. 1, første afsnit, litra b))
 Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige ***I
 Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
 Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
 Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan ***
 Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning)
 Deltagelse af Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i eu-LISA ***
 Anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter
 Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I
 Visuminformationssystemet ***I
 Asyl- og Migrationsfond ***I
 Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I
 Fond for Intern Sikkerhed ***I
 Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I
 Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I
 Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
 Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande ***I
 Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Et Europa der beskytter: Ren luft til alle
 Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU
 Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino
 Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I
 Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald ***I
 Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen ***I
 Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter ***I
 Indsigelse mod gennemførelsesretsakt: Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere stoffer, herunder clothianidin
 Genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9)
 Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs og underkombinationerne Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 og MIR162 × 1507
 Aktivstoffer, herunder thiacloprid
 Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019
Tekster (1617 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik