Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta delegoitua asetusta: Bank of Englandin vapauttaminen asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista
 Päätös olla vastustamatta delegoitua asetusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta
 Päätös olla vastustamatta delegoitua asetusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta
 Päätös olla vastustamatta delegoitua asetusta: Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta poikkeuksesta asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta
 Päätös olla vastustamatta delegoitua asetusta: mahdollisuus mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella
 Se, jos tarkistettu tai muu esitys oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi ei saa valiokunnassa annettujen äänten enemmistöä (työjärjestyksen 171 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan tulkinta)
 Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I
 Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I
 Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I
 Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I
 EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus ***
 EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma)
 Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen eu-LISAan ***
 EU:n erityisedustajien toiminta-ala ja tehtävät
 Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I
 Viisumitietojärjestelmä ***I
 Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I
 Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline ***I
 Sisäisen turvallisuuden rahasto ***I
 Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I
 Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta ***I
 Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet ***I
 Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I
 Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I
 Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen seurauksena ***I
 Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I
 Tietyt Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat ***I
 Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille
 EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
 Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä
 Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I
 Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet ***I
 Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen ***I
 Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta ***I
 Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: jäämien enimmäismäärät muun muassa klotinidiini
 Muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9)
 Muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ja alayhdistelmät Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ja MIR162 × 1507
 Vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi
 Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019
 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Tekstit (1660 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö