Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymas Anglijos bankui
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašas
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymas Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: galimybė koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje
 Pasiūlymo dėl teisiškai privalomo akto nepatvirtinimas balsavusiųjų dauguma komitete (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto išaiškinimas)
 Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimas ***I
 Teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES***I
 Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I
 Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I
 ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas ***
 ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (rezoliucija)
 Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Agentūros eu-Lisa veikloje ***
 ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis
 Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I
 Vizų informacinė sistema ***I
 Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I
 Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą ***I
 Vidaus saugumo fondas ***I
 Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I
 Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai ***I
 Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I
 Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
 Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I
 Taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I
 Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I
 Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I
 Sauganti Europa: švarus oras visiems
 Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą
 ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas
 Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I
 Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 ***I
 Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 ***I
 Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos ***I
 Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas ***I
 Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu ***I
 Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai (MON-87411-9)
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir jų derinių Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 bei MIR162 × 1507
 Veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą
 2018 m. ataskaita dėl Turkijos
 Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
 Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje
Tekstai
Galutinė teksto versija (1642 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika