Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Anglijas Bankai piemērojamais atbrīvojums no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu, ar ko groza Regulu (ES) 2015/2365 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Anglijas Bankas un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroja atbrīvojums no Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Iespēja koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības
 Nespēja komitejā nodrošināt vairākumu juridiski saistoša akta priekšlikumam (Reglamenta 171. panta 1. punkta pirmās daļas b) punkta interpretācija)
 Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti ***I
 Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I
 Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ***I
 Aviācijas drošība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību ***
 ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
 Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas līdzdalība eu-LISA ***
 ES īpašo pārstāvju darbības joma un pilnvaras
 Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I
 Vīzu informācijas sistēma ***I
 Patvēruma un migrācijas fonda izveide ***I
 Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām Integrētas robežu pārvaldības fonda ietvaros ***I
 Iekšējās drošības fonda izveide ***I
 Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I
 Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem ***I
 Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I
 Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, pēc Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos ***I
 Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem
 EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai
 Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno
 Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I
 Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai ***I
 Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana ***I
 Krāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem ***I
 Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: vairāku vielu, tostarp klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi
 Ģenētiski modificēta kukurūza 4114 (DPØØ4114-3)
 Ģenētiski modificēta kukurūza MON 87411 (MON-87411-9
 Ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 un apakškombinācijām Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 un MIR162 × 1507
 Aktīvās vielas, tostarp tiakloprīds
 2018. gada ziņojums par Turciju
 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā
Teksti (1634 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika