Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg
 Niewniesienie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: objęcie Banku Anglii wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem
 Niewniesienie sprzeciwu wobec aktu delegowanego zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu podmiotów wyłączonych spoza zakresu niniejszego rozporządzenia
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: objęcie Banku Anglii i Urzędu ds. Zarządzania Długiem Publicznym Zjednoczonego Królestwa wyłączeniem z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 596/2014
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: możliwość dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią
 Nieuzyskanie w komisji większości głosów dla wniosku dotyczącego aktu prawnie wiążącego (wykładnia art. 171 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) Regulaminu)
 Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa ***I
 Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Kontynuacja działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem ***
 Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Islamską Republiką Afganistanu
 Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w eu-LISA***
 Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE
 Wymogi dostępności produktów i usług ***I
 Wizowy system informacyjny ***I
 Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I
 Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I
 Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I
 Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I
 Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I
 Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I
 Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
 Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich
 Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
 Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
 Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I
 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków ***I
 Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym ***I
 Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi ***I
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DPØØ4114-3)
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9)
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd
 Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
Teksty (1774 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności