Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: excluderea Băncii Angliei și a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri a acțiunii respective se află în afara Uniunii
 Neobținerea în comisie de către o propunere de act obligatoriu din punct de vedere juridic a majorității voturilor exprimate (interpretarea articolului 171 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul de procedură)
 Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit ***I
 Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I
 Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE ***I
 Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan ***
 Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)
 Participarea Regatului Norvegiei, a Republicii Islanda, a Confederației Elvețiene și a Principatului Liechtenstein la eu-LISA ***
 Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE
 Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I
 Sistemul de informații privind vizele ***I
 Fondul pentru azil și migrație ***I
 Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I
 Instituirea Fondului pentru securitate internă ***I
 Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I
 Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene ***I
 Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE ***I
 Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune
 Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I
 Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 O Europă care protejează: aer curat pentru toți
 Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
 Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
 Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune - ***I
 Instalații portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave ***I
 Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii ***I
 Combaterea fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul ***I
 Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul
 Porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9)
 Porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și subcombinațiile Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507
 Substanțe active, inclusiv tiaclopridul
 Raport pe 2018 referitor la Turcia
 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019
 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
Texte (1752 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate