Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: výnimka z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pozmeňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pozmeňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: výnimka z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie
 Nedosiahnutie väčšiny vo výbore k návrhu právne záväzného aktu (výklad článku 171 ods. 1 prvého pododseku písm. b) rokovacieho poriadku)
 Všeobecné vývozné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I
 Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom ***
 Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
 Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti eu-LISA ***
 Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ
 Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I
 Vízový informačný systém ***I
 Fond pre azyl a migráciu ***I
 Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I
 Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I
 Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín***I
 Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I
 Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I
 Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých
 Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii
 Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom
 Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I
 Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí ***I
 Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I
 Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov ***I
 Námietka k vykonávaciemu aktu: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu
 Geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9)
 Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a čiastkové kombinácie Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507
 Účinné látky vrátane tiaklopridu
 Správa o Turecku za rok 2018
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019
Texty (1680 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia