Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: undantag för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i förordning (EU) nr 600/2014
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 med avseende på förteckningen över undantagna enheter
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på förteckningen över undantagna enheter
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: undantag för Bank of England och United Kingdom Debt Management Office från tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: möjlighet att justera det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för en aktie om handelsplatsen med högst omsättning av den aktien är belägen utanför unionen
 Avsaknad av majoritet i utskottet vid omröstning om ett förslag till rättsligt bindande akt (tolkning av artikel 171.1 första stycket b i arbetsordningen)
 Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket ***I
 En fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
 Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
 Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Islamiska republiken Afghanistan ***
 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)
 Deltagande av Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein i eu-Lisa ***
 Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter
 Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I
 Informationssystemet för viseringar ***I
 Inrättande av Asyl- och migrationsfonden ***I
 Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I
 Inrättande av Fonden för inre säkerhet ***I
 Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I
 Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I
 Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
 Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
 Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
 Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I
 Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten ***I
 Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
 Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla
 Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
 Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino
 Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I
 Förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I
 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
 Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ***I
 Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex ***I
 Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter ***I
 Gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin
 Genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9)
 Genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 och klyvningsprodukterna Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 och MIR162 × 1507
 Aktiva substanser, inklusive tiakloprid
 Rapport för 2018 om Turkiet
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
Texter (1635 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy