Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων
 Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης
 Μη συγκέντρωση πλειοψηφίας στην επιτροπή όσον αφορά πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη (ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού)
 Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο ***I
 Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
 Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
 Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη ***
 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)
 Συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στο eu-LISA ***
 Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή για των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ
 Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I
 Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ***I
 Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ***I
 Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων ***I
 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***I
 Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I
 Προτεινόμενες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
 Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης ***I
 Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους
 Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της
 Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου
 Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία ***I
 Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα ***I
 Καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών ***I
 Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων διαφόρων ουσιών συμπεριλαμβανομένης της clothianidin
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Γενικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87411 (MON-87411-9)
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 και τους επιμέρους συνδυασμούς Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 και MIR162 × 1507
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της θειακλοπρίδης
 Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014
PDF 113kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1799 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
P8_TA(2019)0159B8-0143/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00793),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 9 και το άρθρο 50 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποιητική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα συνεχίσει να επωφελείται από την υφιστάμενη εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, μετά την αλλαγή του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτη χώρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων
PDF 111kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
P8_TA(2019)0160B8-0144/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00794),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 παράγραφος 4 και το άρθρο 30 παράγραφος 5 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κεντρική τράπεζα και οι δημόσιοι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του εξαιρούνται από την υποχρέωση γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 και τις απαιτήσεις για τη διαφάνεια της επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων
PDF 112kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))
P8_TA(2019)0161B8-0145/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00791),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 6 και το άρθρο 82 παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κεντρική τράπεζα και οι δημόσιοι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του εξαιρούνται από τις απαιτήσεις εκκαθάρισης και αναφοράς, καθώς και από την απαίτηση εφαρμογής τεχνικών μετριασμού του κινδύνου σε μη εκκαθαριζόμενες συναλλαγές, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
PDF 114kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))
P8_TA(2019)0162B8-0146/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00792),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 35 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποιητική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα της Αγγλίας και το Γραφείο Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την υφιστάμενη εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, μετά την αλλαγή του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτη χώρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης
PDF 116kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά τη δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))
P8_TA(2019)0163B8-0149/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00904),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ(1), και ιδίως το άρθρο 49 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 της Επιτροπής (ΡΤΠ-11) που υπέβαλε στις 8 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών τόπων διαπραγμάτευσης οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ένωση και σε τρίτη χώρα ταυτόχρονα, και εφόσον ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών των εν λόγω μετοχών βρίσκεται εκτός της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το εγκριθέν ΡΤΠ δεν είναι «ίδιο» με το σχέδιο ΡΤΠ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, λόγω των αλλαγών που επέφερε η Επιτροπή στο εν λόγω σχέδιο, και θεωρεί ότι έχει στη διάθεσή του τρεις μήνες για να διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με το ΡΤΠ («περίοδος ελέγχου»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποδεικνύει τη μηνιαία περίοδο ελέγχου μόνο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει εγκρίνει τα σχέδια των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών χωρίς αλλαγές, δηλαδή όταν το σχέδιο και το εγκριθέν ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο παραμένουν «ίδια»·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.


Μη συγκέντρωση πλειοψηφίας στην επιτροπή όσον αφορά πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη (ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού)
PDF 106kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη μη συγκέντρωση πλειοψηφίας στην επιτροπή όσον αφορά πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη (ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού) (2019/2011(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 7 Μαρτίου 2019 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού:"«Αν η πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη, όπως έχει τροποποιηθεί ή άλλως, δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφισάντων στην επιτροπή, η επιτροπή προτείνει στο Κοινοβούλιο την απόρριψη της πράξης.»"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο ***I
PDF 119kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))
P8_TA(2019)0165A8-0071/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0891),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0513/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0071/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με τη χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο

P8_TC1-COD(2018)0435


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/496.)


Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
PDF 123kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))
P8_TA(2019)0166A8-0021/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0892),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0512/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0021/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

P8_TC1-COD(2018)0432


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/491.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
PDF 125kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))
P8_TA(2019)0167A8-0082/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0065),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4 και 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0040/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0082/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

P8_TC1-COD(2019)0030


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/499.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
PDF 118kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))
P8_TA(2019)0168A8-0061/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0894),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0514/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0061/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

P8_TC1-COD(2018)0434


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/494.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη ***
PDF 112kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))
P8_TA(2019)0169A8-0026/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15093/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (05385/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, το άρθρο 209, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0107/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2019(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0026/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0170.


Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)
PDF 222kWORD 77k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))
P8_TA(2019)0170A8-0058/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15093/2016),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου(1), που υπεγράφη στις 18 Φεβρουαρίου 2017 από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο στις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 207, 209, το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C8-0107/2018),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή εφαρμογή των μερών της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (CAPD), υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ από την 1η Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Αφγανιστάν, και ιδίως εκείνα της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν(4), της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο της χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ στο Αφγανιστάν(5), της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο του Πακιστάν και τις πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ(6), της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(7), της 26ης Νοεμβρίου 2015 για το Αφγανιστάν, ιδίως τις δολοφονίες στην επαρχία Ζαμπούλ(8), της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(9), της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ(10), της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(11), της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2018 και της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 24ης Ιουλίου 2017, της ΑΠ/ΥΕ και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για το Αφγανιστάν» (JOIN(2017)0031),

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της ΕΕ για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν για την περίοδο 2018-2020,

—  έχοντας υπόψη το κλείσιμο της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL Afghanistan) το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «η κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι επιπτώσεις της για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια»,

—  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Joint Way Forward on migration issues» («Κοινή πορεία σε ζητήματα μετανάστευσης» που υπέγραψαν η ΕΕ και το Αφγανιστάν στις 2 Οκτωβρίου 2016,

—  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 2210 (2015) και 2344 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την εντολή της Αποστολής βοήθειας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 12ης Απριλίου 2017, του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων, σχετικά με την αποστολή του στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλε ο Εισαγγελέας του ΔΠΔ Fatou Bensouda στις 3 Νοεμβρίου 2017 για την έναρξη έρευνας σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διαπράχθηκαν στο Αφγανιστάν από την 1η Μαΐου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική συνεδρίαση της Γενεύης για το Αφγανιστάν, που διεξήχθη στις 27-28 Νοεμβρίου 2018,

—  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν, της 5ης Οκτωβρίου 2016, υπό την συμπροεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των διεθνών διασκέψεων για το Αφγανιστάν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Βόννη στις 5 Δεκεμβρίου 2011, στο Τόκιο στις 8 Ιουλίου 2012 και στο Λονδίνο στις 4 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη της Τασκένδης για το Αφγανιστάν, που διεξήχθη στις 26-27 Μαρτίου 2018,

—  έχοντας υπόψη τη διαδικασία «Καρδιά της Ασίας» που δρομολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Νοεμβρίου 2011,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Καμπούλ, της 22ας Δεκεμβρίου 2002, περί σχέσεων καλής γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη την υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και με εντολή του ΟΗΕ Διεθνή Δύναμη για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) (2003-2014) και τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24-25 Μαΐου 2017, όσον αφορά τη συνέχιση της αποστολής εκπαίδευσης, παροχής συμβουλών και βοήθειας «Resolute Support» (2014 έως σήμερα),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας για το Αφγανιστάν 2018-2021,

–  έχοντας υπόψη το «πλαίσιο αυτάρκειας μέσω της αμοιβαίας λογοδοσίας», που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν στις 4-5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0058/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Νοεμβρίου 2011, το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση που εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί μια CAPD μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD εφαρμόζεται εν μέρει και προσωρινά από την 1η Δεκεμβρίου 2017, προτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την εφαρμογή της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2016, η ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή υπέβαλαν στο Συμβούλιο κοινή πρόταση για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη της CAPD, ως συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αφγανιστάν («μόνο σε επίπεδο ΕΕ»)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι συμφώνησαν με το περιεχόμενο της CAPD, τα κράτη μέλη εξέφρασαν προτίμηση για μια «μεικτή» συμφωνία με προσωρινή εφαρμογή, ζητώντας συνεπώς από την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να αναθεωρήσουν τις προτάσεις αναλόγως ώστε να λάβουν υπόψη τη μεικτή και προσωρινή εφαρμογή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD υπεγράφη στις 18 Φεβρουαρίου 2017·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα αποτελεί τη βάση των σχέσεων ΕΕ-Αφγανιστάν για τα επόμενα δέκα έτη και θα μπορούσε να ανανεώνεται αυτόματα για περιόδους πέντε ετών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξε μερική και όχι πλήρης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έλαβε τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μόλις στις 16 Μαρτίου 2018, αντί του Νοεμβρίου 2011, όταν το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το νομικό πλαίσιο βασίζεται στην τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν, καθώς και στην εκτεταμένη εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια εκ μέρους της ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα είναι η πρώτη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της «δεκαετίας του μετασχηματισμού» (2014-2024), ενισχύοντας τους ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο μερών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD αντανακλά τις αρχές και τις προϋποθέσεις στις οποίες θα βασίζεται η μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφγανιστάν (τίτλοι Ι και ΙΙ), συμπεριλαμβανομένων των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) που αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης (τίτλος ΙΙΙ), του εμπορίου και των επενδύσεων (τίτλος IV), της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου (τίτλος V), όπως μεταξύ άλλων η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση των ναρκωτικών, η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία επανεισδοχής, καθώς και της τομεακής συνεργασίας (τίτλος VI)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην ΕΕ και στο Αφγανιστάν να αντιμετωπίσουν από κοινού παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η πυρηνική ασφάλεια, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και η κλιματική αλλαγή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, πράγμα που σημαίνει ότι εάν δεν καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, τότε κινδυνεύουν να χαθούν όλες οι προσπάθειες, η πρόοδος και οι θυσίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη του Αφγανιστάν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση της τρομοκρατικής απειλής από τη συνδεόμενη με το Daesh -Ισλαμικό Κράτος ομάδα που είναι γνωστή ως Ισλαμικό Κράτος - Επαρχία Χορασάν (IS-KP) συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2018 η αφγανική κυβέρνηση είχε τον έλεγχο του 56% των επαρχιών του Αφγανιστάν, του 56% του εδάφους και του 65% του πληθυσμού, ενώ το 32% των επαρχιών είναι διαφιλονικούμενο και το 12% βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών(14),(15)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της συλλογικά είναι ο μεγαλύτερος διεθνής δωρητής προς το Αφγανιστάν και τον λαό του, παρέχοντας αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια ύψους άνω των 3,66 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για το Αφγανιστάν, έχει διατεθεί για την περίοδο 2014-2020 ένα νέο αναπτυξιακό κονδύλιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ του Αφγανιστάν ανέρχεται σήμερα σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ότι το ποσοστό αύξησής του έχει συρρικνωθεί από το 2014· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η αφγανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως διαφθορά, υποτονική είσπραξη εσόδων, κακές υποδομές και αναιμική δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2001, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, εταίροι του ΝΑΤΟ και συμμαχικές χώρες έχουν συμβάλει στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του Αφγανιστάν με στρατιωτικούς και πολιτικούς πόρους, θρηνώντας πολλά θύματα και απώλειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σταθερό και ανεξάρτητο Αφγανιστάν που να είναι αύταρκες και να μην παρέχει καταφύγιο σε τρομοκρατικές ομάδες εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό συμφέρον του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν πάνω από 3.000 μέλη στρατιωτικού προσωπικού στο Αφγανιστάν που συμμετέχουν στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ «Αποφασιστική στήριξη»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και 2 έως 3 εκατομμύρια Αφγανών χωρίς επίσημα έγγραφα στο Ιράν και το Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένων στο Αφγανιστάν, εκ των οποίων περισσότεροι από 300 000 εκτοπίστηκαν στη διάρκεια του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από αυτά τα άτομα πάσχουν από επισιτιστική ανασφάλεια, ανεπαρκή στέγαση, ανεπαρκή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και εγκαταστάσεις υγείας και έλλειψη προστασίας, καθώς και ότι πολλά παιδιά ταξινομούνται ως ιδιαίτερα ευάλωτα στον κίνδυνο παιδικής εργασίας, σεξουαλικής κακοποίησης ή δυνητικής στρατολόγησης σε εγκληματικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 450.000 Αφγανοί έχουν επιστρέψει ή έχουν απελαθεί από το Ιράν από τις αρχές του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι 1,7 εκατομμύρια αφγανών προσφύγων που είναι καταγεγραμμένοι στη χώρα θα πρέπει να επιστρέψουν διά της βίας στο Αφγανιστάν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η διαφθορά στο Αφγανιστάν υπονομεύει τη νομιμότητα του κράτους, απειλώντας σοβαρά τη χρηστή διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι εμποδίζει την εμφάνιση μιας πραγματικής οικονομίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν είναι μια περίκλειστη χώρα με χαμηλό εισόδημα, που διάγει περίοδο εξόδου από σύγκρουση και θέτει συγκεκριμένες προκλήσεις στη διεθνή κοινότητα και τους θεσμούς της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Προσαρμογής, το Αφγανιστάν είναι μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο στην κλιματική αλλαγή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανακύπτουν νέες απειλές και διεθνείς κρίσεις, γεγονός που εκτρέπει την δημόσια προσοχή και μειώνει τη δημόσια στήριξη και μέριμνα για την κατάσταση στο Αφγανιστάν·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 87% των αφγανών γυναικών υφίστανται βία λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν καταλαμβάνει την 154η θέση μεταξύ 160 χωρών στον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων του ΟΗΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, η καλλιέργεια οπίου στο Αφγανιστάν έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ, σημειώνοντας αύξηση 63% σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο οπιούχων τροφοδοτεί περαιτέρω την αστάθεια και τις εξεγέρσεις και αυξάνει τη χρηματοδότηση σε τρομοκρατικές ομάδες στο Αφγανιστάν·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Αφγανιστάν του 2018 για πρώτη φορά πληροί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις προβλέψεις και τη λογιστική·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν φτάνει στο τέλος της, μετά από εννιά χρόνια προόδου·

Πολιτικο-στρατηγικές πτυχές

1.  παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη της αφγανικής κυβέρνησης στις προσπάθειές της να οικοδομήσει ένα ασφαλές και σταθερό μέλλον για τον λαό του Αφγανιστάν, πραγματοποιώντας βασικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ανάπτυξης, την οικοδόμηση νόμιμων δημοκρατικών θεσμών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις εθνικές και περιφερειακές προκλήσεις ασφάλειας, τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, τη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής και αγροτικής ανάπτυξης, προσφέροντας στους νέους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του πληθυσμού, ένα καλύτερο μέλλον· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν και ότι όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτόν τον εξαιρετικά επείγοντα στόχο·

2.  υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Αφγανιστάν θα εξαρτηθεί από τη λογοδοσία, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη σταθερή παροχή ανθρώπινης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας και της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων· τονίζει την ανάγκη διαχείρισης των υποθέσεων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ευνοϊκές συνθήκες για βιώσιμες ξένες επενδύσεις προς όφελος του λαού του Αφγανιστάν, με πλήρη σεβασμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων·

3.  ανησυχεί για τον ευάλωτο χαρακτήρα και την αστάθεια της κεντρικής κυβέρνησης και για την έλλειψη κρατικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος της χώρας, γεγονός που επιδεινώνει τις συνέπειες της σύγκρουσης για τον άμαχο πληθυσμό· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να διευκολύνουν τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις όπως τα ανεπίλυτα μετεκλογικά ζητήματα·

4.  καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις προσπάθειες κατά της μακροχρόνιας τάσης διεθνοτικών εντάσεων που συμβάλλουν στη διάλυση της κεντρικής εξουσίας και να στηρίξει τον πλούσιο πολυεθνοτικό ιστό της αφγανικής κοινωνίας·

5.  τονίζει την μακροπρόθεσμη υποστήριξή του για αξιόπιστες, ελεύθερες, δίκαιες και διαφανείς εκλογές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και εκφράζει την υποστήριξή του στην παρακολούθηση των αφγανικών εκλογών από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης των προεδρικών εκλογών του 2019· τονίζει ότι, λόγω των χρόνιων πολιτικών αντιπαλοτήτων, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα έχει ισχυρότατο αντίκτυπο στη μελλοντική σταθερότητα της αφγανικής κυβέρνησης·

6.  υπογραμμίζει το μεγάλο οικονομικό δυναμικό της χώρας λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των ανθρώπινων και φυσικών της πόρων·

7.  υπογραμμίζει τη σημαντική οικονομική και πολιτική στήριξη της ΕΕ για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Αφγανιστάν, την ανθρωπιστική βοήθεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για κοινό προγραμματισμό μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της·

8.  τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού πολιτικής και περισσότερου διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε σχέση με το Αφγανιστάν και περιφερειακά θέματα·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το κοινό ανακοινωθέν που εγκρίθηκε από τη διοργανωθείσα από τον ΟΗΕ υπουργική διάσκεψη της Γενεύης σχετικά με το Αφγανιστάν, στις 27-28 Νοεμβρίου 2018, για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν το 2016·

Ρόλος και ευθύνη των περιφερειακών παραγόντων

10.  υπενθυμίζει ότι το Αφγανιστάν είναι μια περίκλειστη χώρα που βρίσκεται στη διασταύρωση Ασίας και Μέσης Ανατολής και αναγνωρίζει ότι η στήριξη και η θετική συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών και περιφερειακών δυνάμεων, ιδίως της Κίνας, του Ιράν, της Ινδίας, της Ρωσίας και του Πακιστάν, είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση, την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα του Αφγανιστάν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα σταθερό και επιτυχημένο Αφγανιστάν δεν αποτελεί πάντα τον τελικό στόχο για αυτούς τους περιφερειακούς παράγοντες και υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο αυτών των χωρών στη διαδικασία σταθεροποίησης και ειρήνης· ζητεί από τις γειτονικές χώρες να μην εμποδίζουν στο μέλλον τις αφγανικές εξαγωγές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν·

11.  τονίζει ότι η κινητικότητα και η συνεχιζόμενη δραστηριότητα των τρομοκρατικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν αλλά και στο Πακιστάν συμβάλλουν στην αστάθεια της κατάστασης σε όλη την περιοχή·

12.  υπογραμμίζει ότι το Αφγανιστάν συχνά υφίσταται τις επιπτώσεις των ανταγωνιστικών στόχων των περιφερειακών δυνάμεων· καλεί τις περιφερειακές δυνάμεις να στηρίξουν πλήρως τις ειρηνευτικές προσπάθειες στο Αφγανιστάν· υποστηρίζει τα φόρουμ περιφερειακής συνεργασίας, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για την παράλληλη μέσω τρίτων συμμετοχή στη σύγκρουση ορισμένων από τις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν, γεγονός που υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες· καλεί αυτούς τους γείτονες να μην εντάσσουν εξαρτώμενους τρίτους στις αντιπαλότητές τους στο Αφγανιστάν και παροτρύνει τόσο τους γείτονες όσο και τις περιφερειακές δυνάμεις να συνεργαστούν πλήρως προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στο Αφγανιστάν·

13.  προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για διάλογο και συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων·

14.  τονίζει τη θεμελιώδη σημασία των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης στο Αφγανιστάν για τη βελτίωση του εμπορίου και της συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Νότιας Ασίας, καθώς και ως σταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή·

15.  καλεί την ΕΕ να περιλάβει σκέψεις για μια συνεργασία ΕΕ-Αφγανιστάν στις στρατηγικές της για την Κεντρική και τη Νότια Ασία·

Ασφάλεια και οικοδόμηση της ειρήνης

16.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στο Αφγανιστάν και τα διαρκή εδαφικά οφέλη των μαχητών Ταλιμπάν και διαφόρων τρομοκρατικών ομάδων όπως το IS-KP, που φαίνεται να ενισχύεται έντονα από την παρουσία ξένων μαχητών· καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις τους εναντίον των Αφγανών πολιτών, των δυνάμεων ασφαλείας, των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την πλήρη δέσμευσή του για την καταπολέμηση όλων των μορφών τρομοκρατίας και αποτίει φόρο τιμής σε όλους τους νεκρούς του συνασπισμού, των αφγανικών δυνάμεων και τους αμάχους που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για ένα δημοκρατικό, ασφαλές και σταθερό Αφγανιστάν, με ευημερία για όλους τους πολίτες του· σημειώνει ότι περισσότερες από τις μισές αντικυβερνητικές επιθέσεις το 2018 αποδόθηκαν στο IS-KP του οποίου στόχος είναι η παράλυση και ο εκτροχιασμός της διαδικασίας συμφιλίωσης και ειρήνης· σημειώνει με ανησυχία ότι οι σημερινές τζιχαντιστικές οργανώσεις, το IS-KP, η Αλ Κάιντα και οι διάφορες υποομάδες τους, κατάφεραν να προσαρμοστούν και να εδραιωθούν, γεγονός που συνιστά μείζονα πρόκληση για την ασφάλεια του Αφγανιστάν, της περιοχής και της Ευρώπης·

17.  τονίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη και χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας που συνήφθη με τους Hezb-e-Islami· είναι έτοιμο να συμβάλει έμπρακτα στο πλαίσιο κάθε κατάλληλου μέσου της ΕΕ, αμέσως μόλις υπάρξει ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία· καλεί τους Ταλιμπάν να καταγγείλουν τη βία, να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διαδικασία και να αποδεχτούν το Σύνταγμα του Αφγανιστάν· τονίζει τη στήριξή του για την ολοκληρωμένη ειρηνευτική προσφορά που έχει επανειλημμένως προτείνει η κυβέρνηση στους Ταλιμπάν· καλεί την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει πλήρως στις συνομιλίες αυτές· αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της μακροπρόθεσμης συνδυασμένης διεθνούς παρουσίας στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας ώστε να σταθεροποιηθεί η χώρα και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί εκ νέου ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές ομάδες και πηγή περιφερειακής αστάθειας· υπενθυμίζει ότι όλες οι πλευρές της σύγκρουσης πρέπει να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη περίοδο κατάπαυσης του πυρός από το 2001, το Eid al-Fitr, που έδειξε τη γενικευμένη επιθυμία των Αφγανών για ειρήνη· ζητεί από τους Ταλιμπάν να ανταποκριθούν θετικά στις εκκλήσεις του Αφγανού Προέδρου για μια νέα περίοδο κατάπαυσης του πυρός·

19.  τονίζει ότι τέσσερις δεκαετίες πολέμων και συγκρούσεων, αρχής γενομένης από τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979, οδήγησαν σε πολλά από τα άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Αφγανιστάν· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των νέων και της αφγανικής διασποράς στη διαδικασία οικοδόμησης ενός ασφαλούς και καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα· καλεί την ΕΕ να ταχθεί υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης για τα θύματα βίας·

20.  επισημαίνει ότι, μετά το κλείσιμο, τον Δεκέμβριο του 2016, της Αστυνομικής Αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL Afghanistan) η οποία παρείχε εξειδικευμένη κατάρτιση και συμβουλές στην αφγανική Εθνική Αστυνομία και στο Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση συνέχισε τη συνεργασία της με την αφγανική αστυνομία μέσω των εξωτερικών μέσων της ΕΕ, όπως ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και στην ειρήνη (IcSP) ο οποίος χρηματοδοτεί επίσης δράσεις συμφιλίωσης·

21.  επισημαίνει ότι η αποστολή της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) δημιούργησε εκ του μηδενός τις αφγανικές δυνάμεις εθνικής ασφάλειας που αποτελούν πλέον μια ικανή δύναμη 352 000 στρατιωτών και αστυνομικών αξιωματούχων η οποία διαθέτει πεζικό, στρατιωτική αστυνομία, υπηρεσία πληροφοριών, υπηρεσία για αποναρκοθετήσεις οδών και διαδρομών, υποστήριξη πολεμικών επιχειρήσεων, ιατρικές, αεροπορικές και υλικοτεχνικές ικανότητες, καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτόν την επιρροή των ανταρτών στη χώρα·

22.  σημειώνει ότι η ISAF δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης που οδήγησε στη μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση των βασικών δεικτών υγείας και άλλων αναπτυξιακών δεικτών από οποιαδήποτε άλλη χώρα· σημειώνει ότι η επιτυχία της ISAF οδήγησε επίσης στην ανάδυση δυναμικών μέσων ενημέρωσης και εκατομμύρια Αφγανών ασκούν τώρα το δικαίωμα ψήφου τους·

23.  ενθαρρύνει περαιτέρω την αποστολή Resolute Support του ΝΑΤΟ για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και της εποπτείας του αφγανικού στρατού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν μη στρατιωτική εκπαίδευση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων στην εθνική και τις τοπικές κυβερνήσεις του Αφγανιστάν·

24.  ενθαρρύνει το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να συνεργαστούν για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με ομάδες ανταρτών που απειλούν το Αφγανιστάν και να συντονίσουν από κοινού τις συστάσεις πολιτικής προς τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας·

25.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι οι Ταλιμπάν και άλλες ομάδες ανταρτών εκμεταλλεύονται την ενωσιακή και τη διεθνή παρουσία στο Αφγανιστάν και την ανάπτυξη που αυτές έχουν επιτύχει ως προπαγάνδα για να προωθήσουν το αφήγημα ότι οι ξένοι κατακτητές θέτουν εμπόδια στο Αφγανιστάν και τον τρόπο ζωής του· ενθαρρύνει την ΕΕ και την αφγανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν αυτή την προπαγάνδα·

26.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό συστατικό της δημιουργίας περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ασφάλεια στο Αφγανιστάν· παροτρύνει όλους τους σημαντικούς εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάρθρωση όλων των δικτύων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τον τερματισμό της κατάχρησης των δικτύων hawala και των διεθνών δωρεών για τον σκοπό αυτό, με σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, του εξτρεμισμού και των εργαλείων στρατολόγησης που εξακολουθούν να βασίζονται σε αφγανικές τρομοκρατικές οργανώσεις·

27.  ζητεί επιτακτικά από την αφγανική κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση της διάδοσης εξτρεμιστικών ιδεολογιών βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της·

28.  τάσσεται υπέρ του αφγανικού προγράμματος ειρήνης και επανένταξης, το οποίο προωθεί την επανένταξη στην κοινωνία μελών των Ταλιμπάν που παραδίδονται και αποκηρύττουν τη βία· συγχαίρει το Ηνωμένο Βασίλειο για το γεγονός ότι έχει ήδη συνεισφέρει εκεί πάνω από 9 εκατομμύρια λίρες·

29.  καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή, την προστασία και τα δικαιώματα των γυναικών καθ’ όλο τον κύκλο της σύγκρουσης, από την πρόληψη των συγκρούσεων έως και την ανασυγκρότηση μετά τη σύγκρουση·

30.  ενθαρρύνει την αφγανική κυβέρνηση να αναπτύξει αποτελεσματικά χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά (ΧΒΡΠ) αντίμετρα· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να παράσχει επιχειρησιακή, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων ΧΒΡΠ·

31.  ενθαρρύνει την αφγανική κυβέρνηση να ενισχύσει τα εγχώρια συστήματα ελέγχου της για την καταπολέμηση της ευρείας διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, σύμφωνα με τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα·

Οικοδόμηση του κράτους

32.  τονίζει την ανάγκη η κυβέρνηση του Αφγανιστάν και η διεθνής κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη της διαφθοράς στη χώρα, καθώς και να ενισχύσουν θεσμούς χωρίς αποκλεισμούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και να βελτιώσουν την τοπική διακυβέρνηση ως κρίσιμα βήματα προς την οικοδόμηση ενός σταθερού και νόμιμου κράτους ικανού να προλαμβάνει συγκρούσεις και εξεγέρσεις· καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να ενισχύσει την εθνική ικανότητα ανάκτησης των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων μέσω προγραμμάτων όπως η πρωτοβουλία ανάκτησης κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων που διευθύνουν η Παγκόσμια Τράπεζα και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC)·

33.  καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να αυξήσει την πολιτική συμμετοχικότητα, να ενισχύσει τη λογοδοσία και να καταπολεμήσει ενεργά τη διαφθορά·

34.  τονίζει ότι πρέπει να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ εθνικής κυβέρνησης και τοπικών αρχών στο Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε δυνητικά να αμβλυνθεί εάν η αφγανική κυβέρνηση επιβάλλει τον νόμο που απαιτεί από τους περιφερειακούς κυβερνήτες να είναι παρόντες στις περιφέρειες που εκπροσωπούν·

35.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ επενδύονται σε έργα που βοηθούν τον πληθυσμό του Αφγανιστάν και ότι παρέχεται επαρκής στήριξη στους δήμους κατά την παροχή των βασικών υπηρεσιών τους, και στην οικοδόμηση της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστούν τα βασικά πρότυπα διαβίωσης για τον πληθυσμό, να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των κεντρικών αρχών και των τοπικών δήμων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις, να ενισχυθεί η στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών, και ιδίως προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, ειδικότερα, να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων που υποστηρίζουν φορείς που προωθούν τη λογοδοσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές και προωθούν τοπικά ενσωματωμένους μηχανισμούς διαλόγου και επίλυσης συγκρούσεων·

36.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει το πρόγραμμα σταδιακής αποχώρησης μετά το κλείσιμο της αποστολής EUPOL, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση βιώσιμης μεταβίβασης των δραστηριοτήτων της EUPOL στους τοπικούς και διεθνείς εταίρους· παροτρύνει όλα τα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαμόρφωση της Αφγανικής Εθνικής Αστυνομίας σε μια επαγγελματική δύναμη προστασίας και ασφάλειας, την ενίσχυση όλων των οργάνων επιβολής του νόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και στη βελτίωση της κατάστασης των αφγανικών φυλακών, καθώς και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων·

37.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι εκστρατείες καταπολέμησης των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν έχουν αποτύχει και δεν έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για τη στόχευση των εργαστηρίων ναρκωτικών των Ταλιμπάν και των διεθνών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και παρέχουν χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις των Ταλιμπάν και τρομοκρατικών οργανώσεων· υποστηρίζει και ενστερνίζεται τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης του Αφγανιστάν για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, που στηρίζεται από το UNODC· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της καλλιέργειας οπίου στο Αφγανιστάν(16) και καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να θέσει σε εφαρμογή στοχευμένες πολιτικές για να αντιστρέψει αυτή την τάση· επισημαίνει ότι έχει καίρια σημασία να βρεθούν απτές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην παραγωγή οπιούχου παπαρούνας και να τις προσφέρουν στους παραγωγούς·

38.  υπογραμμίζει ότι οι κύριες πηγές εισοδήματος για τους Ταλιμπάν είναι τα παράνομα ορυχεία και η παραγωγή οπίου· σημειώνει ότι εκτιμάται επί του παρόντος ότι οι παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες αποφέρουν στους Ταλιμπάν έσοδα 200-300 εκατομμυρίων EUR ετησίως·

39.  ζητεί την προσθήκη κατάλληλων ελέγχων και ισορροπιών και την αύξηση της διαφάνειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και η πρόληψη οποιασδήποτε κατάχρησης της εξωτερικής ή αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

40.  υπενθυμίζει ότι το 2016 η ΕΕ υπέγραψε με το Αφγανιστάν σύμβαση για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού (SBC), διαθέτοντας 200 εκατομμύρια EUR σε μία διετία για τη στήριξη του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθούν τα κυβερνητικά όργανα και να αυξηθούν οι πόροι για αναπτυξιακές προτεραιότητες όπως η δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, η μείωση της φτώχειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει ότι οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά·

41.  επισημαίνει ότι η σύμβαση SBC βασίζεται σε μια συνολικά θετική αξιολόγηση της προόδου που σημείωσε το Αφγανιστάν σε βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων· αναγνωρίζει τη σημασία περιγραφής των στόχων που έχουν καθοριστεί στην SBC και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης· τονίζει περαιτέρω τη σημασία της εποπτείας και της συστηματικής παρακολούθησης για την πρόληψη καταχρήσεων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να δοθεί έμφαση από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα· καλεί την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση της σύμβασης SBC και τονίζει ότι τα πορίσματά της σχετικά με αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμαστεί η συνέχιση της δράσης δημοσιονομικής στήριξης για την περίοδο 2018-2021·

Κοινωνία των πολιτών και ανθρώπινα δικαιώματα

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η CAPD ΕΕ-Αφγανιστάν τονίζει τον διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στους πόρους και να υποστηριχθεί η πλήρης άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων μέσω της απασχόλησης περισσότερων γυναικών στις κυβερνητικές δομές του Αφγανιστάν, καθώς και στα συστήματα ασφάλειας και δικαιοσύνης· καλεί το Αφγανιστάν να εργαστεί για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή των διατάξεων της CAPD που αναφέρονται στους τίτλους Ι και ΙΙ·

43.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει σθεναρή στάση όσον αφορά την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων, και του κράτους δικαίου αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της συμφωνίας· επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα εάν η κυβέρνηση του Αφγανιστάν παραβιάζει τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας·

44.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθηκών για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ανθρώπους με αναπηρία και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ότι οι ομάδες αυτές έχουν ιδιαίτερη ανάγκη βοήθειας, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η συμφωνία στην ισότητα των φύλων και τις συναφείς πολιτικές, καθώς και για τη μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και τη χειραφέτηση των γυναικών, μέσω των αναπτυξιακών της προσπαθειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή των κοινωνιακών στάσεων απέναντι στον κοινωνικοοικονομικό ρόλο των γυναικών απαιτεί τη λήψη αντίστοιχων μέτρων για την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου·

46.  τονίζει την ανάγκη προστασίας των εθνοτικών και των θρησκευτικών μειονοτήτων είτε απειλούνται είτε δέχονται επίθεση· σημειώνει ότι η σιιτική εθνοτική ομάδα Hazara στοχοποιείται περισσότερο από άλλες ομάδες και, συνεπώς, αξίζει ιδιαίτερη προσοχή·

47.  ζητεί την ενίσχυση και τη στήριξη των εθνικών και υποεθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας· ζητεί επιτακτικά από τους διεθνείς ομολόγους να ενθαρρύνουν τη στενότερη συνεργασία με αυτούς τους αφγανούς εταίρους·

48.  στηρίζει τις προσπάθειες του ΔΠΔ να διασφαλίσει τη λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διαπράχθηκαν από τον Μάιο του 2003 και μετά·

49.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό πιο βίαιων και εσκεμμένων επιθέσεων σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και κατά εργαζομένων στον τομέα της υγείας και για τη στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών· ζητεί επιτακτικά από όλες τις πλευρές να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου προκειμένου να αποτραπούν οι επιθέσεις κατά αμάχων και κατά μη στρατιωτικών υποδομών·

50.  καλεί τις αρχές του Αφγανιστάν να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

Ανάπτυξη και εμπόριο

51.  αναγνωρίζει ότι ο τελικός στόχος της βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν είναι να βοηθήσει την κυβέρνηση και την οικονομία της χώρας στην εξάλειψη της φτώχειας και στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και την οικονομική μεγέθυνση με την εσωτερική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία μέσω του εξωτερικού εμπορίου και των βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων, προκειμένου να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση από την εξωτερική βοήθεια, συμβάλλοντας στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Αφγανιστάν·

52.  Σημειώνει ότι το Αφγανιστάν είναι από τους μεγαλύτερους αποδέκτες αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δέσμευσαν 3,6 δισεκατομμύρια EUR για βοήθεια στη χώρα μεταξύ του 2002 και του 2016· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των Αφγανών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε από 38 % (2012) σε 55 % (2017) και επισημαίνει ότι η χώρα καταγράφει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014, λόγω της σταδιακής αποχώρησης των διεθνών δυνάμεων ασφαλείας, σε συνδυασμό με τη μείωση της διεθνούς βοήθειας και την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας·

53.  τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης του υψηλού ποσοστού ανεργίας και καταπολέμησης της φτώχειας ούτως ώστε υπάρξει πρόοδος προς την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα·

54.  τονίζει ότι χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης πέραν της γεωργίας και της εργασίας για την κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί η στρατολόγηση νέων ανδρών στους Ταλιμπάν και σε άλλα δίκτυα ανταρτών·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εθνικό πλαίσιο ειρήνης και ανάπτυξης του Αφγανιστάν (ANPDF), του 2016, και για το πλαίσιο αυτάρκειας μέσω αμοιβαίας λογοδοσίας (SMAF), που εγκρίθηκαν από την αφγανική κυβέρνηση· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν, μέσω της CAPD, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχει ενστερνιστεί το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

56.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να αξιολογούν ανά τακτά διαστήματα όλα τα μέτρα της ΕΕ στο Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντας ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, ιδίως σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια, τη χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της δικαιοσύνης, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ασφάλεια· ζητεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση του σχετικού αντικτύπου των μέτρων της ΕΕ στη συνολική κατάσταση στη χώρα και στο επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ παραγόντων της ΕΕ και άλλων διεθνών αποστολών και μέτρων, καθώς και τη δημοσίευση των πορισμάτων και των συστάσεων και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα σημαντικά ποσά εξωτερικής βοήθειας, ο αντίκτυπος ήταν περιορισμένος· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Αφγανιστάν την τελευταία δεκαετία·

58.  ενθαρρύνει την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη του Αφγανιστάν να συνεργαστούν με τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η στρατηγική προβολή των αναπτυξιακών προσπαθειών, των πηγών τους, των σκοπών και του αντικτύπου τους στον αφγανικό λαό·

59.  υπενθυμίζει ότι υπάρχει έλλειψη μη στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στο Αφγανιστάν· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν καταλλήλως μη στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ναρκωτικών, οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα εκπαιδεύσουν αφγανούς αξιωματούχους και τοπικούς υπαλλήλους·

60.  υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα του Αφγανιστάν για την αύξηση του αριθμού των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία όλων των βαθμίδων·

61.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εγγραφές στα σχολεία έχουν δεκαπλασιαστεί από το 2001, καθώς και ότι τα κορίτσια αποτελούν το 39% των μαθητών·

62.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία και ζητεί την πλήρη χρήση προγραμμάτων όπως το Erasmus+ και το «Ορίζων 2020» προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών τομέων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

63.  υποστηρίζει τις δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών που συμβάλλουν στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν, το οποίο διαχειρίζονται από κοινού η Παγκόσμια Τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών του Αφγανιστάν και το οποίο επιδιώκει την παροχή βασικών υπηρεσιών ζωτικής σημασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την εκπαίδευση·

64.  χαιρετίζει την προσχώρηση του Αφγανιστάν στον ΠΟΕ το 2016 και αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που θα προσφέρουν το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο μέλλον του Αφγανιστάν· αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ιδιότητα του μέλους του ΠΟΕ στην ενσωμάτωση του Αφγανιστάν στην παγκόσμια οικονομία·

65.  επισημαίνει ότι, μετά την προσχώρηση της χώρας στον ΠΟΕ το 2016, η οποία ενίσχυσε τους δεσμούς του Αφγανιστάν με την παγκόσμια οικονομία, η ΕΕ χορήγησε στο Αφγανιστάν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να εκμεταλλευτεί αυτό το καθεστώς και να αυξήσει την εσωτερική του ανάπτυξη·

66.  τονίζει ότι οι αφγανικές αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στην αρχή της ανακατανομής· καλεί την ΕΕ να βοηθήσει το Αφγανιστάν στην περιβαλλοντική του ανάπτυξη και στην ενεργειακή μετάβασή του, δεδομένου ότι η παροχή καθαρής και βιώσιμης ενέργειας είναι απαραίτητη προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

67.  υπογραμμίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των κυβερνητικών θεσμών να χαράξουν και να εφαρμόσουν εμπορικές στρατηγικές και πολιτικές, να βελτιώσουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών και να ενισχύσουν την ποιότητα των προϊόντων ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα·

68.  ζητεί την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΕΕ και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα του Αφγανιστάν· ενθαρρύνει τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

69.  υποστηρίζει και χαιρετίζει κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα που δρομολογείται από την ΕΕ, από ένα μεμονωμένο κράτος μέλος ή από οποιοδήποτε μέλος της διεθνούς κοινότητας, και το οποίο έχει ως στόχο να βοηθά τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και τους επιχειρηματίες να αντεπεξέρχονται στα νομικά έξοδα, τους κανονισμούς και άλλα εμπόδια στην παραγωγή που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από το να εισέλθουν στην αγορά ή/και να αναπτυχθούν στην αγορά·

70.  αναγνωρίζει ότι τα αποθέματα ορυκτών στο Αφγανιστάν προσφέρουν μια οικονομική ευκαιρία για τη δημιουργία εισοδημάτων και θέσεων απασχόλησης στη χώρα· σημειώνει ότι η Κίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για αυτά τα αποθέματα ορυκτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις σπάνιες γαίες·

Μετανάστευση

71.  αναγνωρίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί συνεχή πρόκληση για το Αφγανιστάν και συνιστά πρόβλημα για τις γειτονικές χώρες και τα κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τους πρωτοφανείς αριθμούς επαναπατριζόμενων μεταναστών κυρίως από το Πακιστάν και το Ιράν και, σε μικρότερο βαθμό, από την Ευρώπη· αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες είναι αποτέλεσμα της απειλής βίας από τις ανταρτικές ομάδες του Αφγανιστάν, καθώς και οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων· τονίζει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη των βαθύτερων αιτίων της μαζικής μετανάστευσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εθνική στρατηγική του Αφγανιστάν για τη διαχείριση της επιστροφής· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη μόνιμων πολιτικών ένταξης για τη διαχείριση των υφιστάμενων ρυθμών επιστροφής από τις αφγανικές αρχές· είναι πεπεισμένο ότι η κατάλληλη επανένταξη των επιστρεφόντων, ιδίως των παιδιών, που πρέπει να έχουν εγγυημένη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη χώρα, και ότι τα άτομα που έχουν επιστρέψει δεν υφίστανται βία ή εξαναγκασμό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επιστροφής·

72.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας λόγω συγκρούσεων ή ξηρασίας, και τονίζει ότι η ξηρασία έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από 250.000 ατόμων στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της χώρας· σημειώνει ότι το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας χρηματοδοτείται μόνο κατά το 33,5 % και, ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν όλες τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν τις κύριες ανθρωπιστικές προκλήσεις και ανθρώπινες ανάγκες, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές·

73.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, μολονότι το άρθρο 28 παράγραφος 4 της CAPD ορίζει ότι τα μέρη θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής, δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία παρά μία άτυπη συμφωνία («Η κοινή πορεία»)· θεωρεί σημαντική την επισημοποίηση τυχόν συμφωνιών επανεισδοχής, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κοινοβουλευτικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου κατά τη σύναψη της «Κοινής Πορείας» και τονίζει τη σημασία που έχει η διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης όσον αφορά το ζήτημα των αφγανών προσφύγων στην περιφερειακή του διάσταση·

74.  εκφράζει τη λύπη του για το μεταναστευτικό κύμα από το Αφγανιστάν προς τη Δύση, ιδίως των μορφωμένων και των νέων, λόγω έλλειψης προοπτικών στη χώρα· τονίζει τη βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ για τη βελτίωση της ζωής των αφγανών μεταναστών στο Πακιστάν και το Ιράν· καλεί τις χώρες αυτές να μην απελαύνουν τα άτομα αυτά, καθώς αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σταθερότητα και την οικονομία του Αφγανιστάν· ζητεί την ασφαλή, οργανωμένη και εθελοντική επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους·

75.  συγχαίρει την Επιτροπή για τη θέσπιση, το 2016, σημαντικού σχεδίου για την καλύτερη επανένταξη των επαναπατριζόμενων μεταναστών στο Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, με τη διάθεση 72 εκατομμυρίων EUR ειδικά για το Αφγανιστάν για την περίοδο 2016-2020·

76.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα της μετανάστευσης και των στόχων της διαχείρισης των συνόρων, και θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

Τομεακή συνεργασία

77.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ολοκληρωμένες στρατηγικές για κάθε τομέα, με στόχο να διασφαλίσει ευρεία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς συνεργασίας με το Αφγανιστάν·

78.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αξιοποιηθεί η πείρα της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας· ζητεί την παροχή στήριξης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με πλήρη σεβασμό του διαφορετικού εθνοτικού, θρησκευτικού, κοινωνικού ή πολιτικού υποβάθρου τους·

79.  υπογραμμίζει ότι η γεωργία αντιπροσωπεύει το 50 % του εισοδήματος του πληθυσμού του Αφγανιστάν και το ένα τέταρτο του ΑΕγχΠ του· σημειώνει ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να διαθέσει 1,4 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020 σε αναπτυξιακά έργα στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει επίσης ότι αυτά τα έργα έχουν καίρια σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα στραφούν στη μαύρη οικονομία·

80.  σημειώνει ότι 80% του αφγανικού πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία επιβίωσης σε ένα περιβάλλον εχθρικό στη γεωργία, με ανεπαρκείς μεθόδους άρδευσης· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των προσπαθειών για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας·

81.  σημειώνει με ανησυχία την ξηρασία που πλήττει σήμερα το Αφγανιστάν, η οποία είναι η χειρότερη εδώ και δεκαετίες και απειλεί ανθρώπους, ζώα και τη γεωργία· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις συχνές φυσικές καταστροφές, όπως ξαφνικές πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις και δριμείς χειμώνες·

82.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι ζημίες σε γεωργικά προϊόντα όπως το σιτάρι μπορούν να οδηγήσουν σε εκτόπιση, φτώχεια, πείνα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στροφή στη μαύρη αγορά, και ότι τρία εκατομμύρια άτομα αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας και απώλειας των μέσων διαβίωσης·

83.  αναγνωρίζει ότι η επιστροφή του μεγαλύτερου μέρους της αλυσίδας αξίας της επεξεργασίας τροφίμων στο Αφγανιστάν θα μπορούσε να αυξήσει το εισόδημα των οικογενειών, να αυξήσει την επισιτιστική ασφάλεια, να μειώσει το κόστος των τροφίμων και να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης·

84.  ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στο Αφγανιστάν και τονίζει τη σημασία του εμβολιασμού για όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδίως για εκείνους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ασθένειες, όπως τα παιδιά·

85.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η βασική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη έχει αυξηθεί από 9% σε περισσότερο από 57% και ότι το προσδόκιμο ζωής έχει ανέλθει από 44 σε 60 έτη, καθώς και ότι αυτές οι βελτιώσεις μπόρεσαν να επιτευχθούν χάρη στις συνδρομές της ΕΕ, των μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ, και της διεθνούς κοινότητας· αναγνωρίζει, υπό το φως αυτών των επιτευγμάτων, ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να συνεχιστούν η άνοδος του προσδόκιμου ζωής και η μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των γυναικών κατά τον τοκετό, καθώς και των νεογέννητων παιδιών·

86.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρακτικές διαφθοράς στο αφγανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι εισαγωγές παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, και ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην αφγανική κυβέρνηση ώστε να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη αυτών των πρακτικών διαφθοράς·

87.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας στο Αφγανιστάν και ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στέλνουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την εκπαίδευση των τοπικών ιατρών και του λοιπού ιατρικού προσωπικού·

88.  σημειώνει ότι η εμπορία ανθρώπων και η διακίνηση μεταναστών ζημιώνει και τις δύο πλευρές, και ιδίως την αφγανική κοινωνία· ζητεί, ως εκ τούτου, την υλοποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, για τη διάλυση των διεθνικών εγκληματικών δικτύων που επωφελούνται από την αστάθεια και τους αδύναμους θεσμούς·

Εφαρμογή της CAPD

89.  επικροτεί την CAPD ως την πρώτη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν·

90.  σημειώνει ότι η CAPD παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη σχέσεων σε διάφορους τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η υγεία, η αγροτική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, οι επιστήμες και η τεχνολογία, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών, η μετανάστευση, η πυρηνική ασφάλεια, η μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και η κλιματική αλλαγή·

91.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση των κοινών οργάνων συνεργασίας σε εκτελεστικό επίπεδο, με έμφαση στη διεξαγωγή τακτικών διαλόγων για πολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας·

92.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η CAPD δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τον από κοινού κοινοβουλευτικό έλεγχο της εφαρμογής της· προωθεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του αφγανικού κοινοβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της CAPD·

93.  σημειώνει την αντικατάσταση του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τη χώρα από ειδικό απεσταλμένο, τον Σεπτέμβριο του 2017, και την ενσωμάτωσή του στη δομή της ΕΥΕΔ·

94.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή σε τομείς που υπόκεινται στη συναίνεση του Κοινοβουλίου, ιδίως το κεφάλαιο για τη συνεργασία σε θέματα εμπορίου και επενδύσεων, το οποίο εμπίπτει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ, αντί να ζητήσει την κύρωση στην αρχή της διαδικασίας, πριν από τη λήψη του εν λόγω μέτρου· θεωρεί ότι η απόφαση αυτή αντίκειται στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και υπονομεύει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου·

o
o   o

95.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΑΠ/ΥΕ, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το Αφγανιστάν, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.

(1) ΕΕ L 67 της 14.3.2017, σ. 3.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0169.
(3) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 133.
(4) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 108.
(5) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 55.
(6) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 73.
(7) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 41.
(8) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 129.
(9) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 17.
(10) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 39.
(11) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 48.
(12) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 85.
(13) Αποφάσεις του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2011 (16146/11 και 16147/11).
(14) Έκθεση πληροφοριών της EASO σχετικά με τη χώρα καταγωγής, κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν — επικαιροποίηση, Μάιος 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
(15) Ειδικός γενικός επιθεωρητής των ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν (SIGAR), Τριμηνιαία έκθεση προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, 30 Οκτωβρίου 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
(16) https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


Συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στο eu-LISA ***
PDF 115kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 αναφορικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))
P8_TA(2019)0171A8-0081/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15832/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν (12367/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 74, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ, το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2, καθώς με και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0035/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της ρύθμισης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.


Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή για των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ
PDF 151kWORD 55k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά το πεδίο αρμοδιότητας και την εντολή των ειδικών εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/2116(INI))
P8_TA(2019)0172A8-0171/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 8, 21, 33 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την πολιτική ευθύνη(2),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της 9ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τον διορισμό, την εντολή και τη χρηματοδότηση των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ, καθώς και το σημείωμα του Συμβουλίου (7510/14) της 11ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(3),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η ΑΠ/ΥΕ στις 28 Ιουνίου 2016 και τις επακόλουθες εκθέσεις εφαρμογής,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το σύνολο των αρχών του, ως έγγραφο που συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την ευρωπαϊκή και ευρύτερη περιφερειακή τάξη ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του σχετικά με την Ουκρανία, με τα οποία ζητείται ο διορισμός ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 13ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(6),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 110 και 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0171/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φιλοδοξία της ΕΕ είναι να καταστεί ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας –όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο– επιδιώκοντας να συμβάλει με τις δράσεις και τις πολιτικές της στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ (ΕΕΕΕ) διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της ΑΠ/ΥΕ, με την εντολή να προωθήσουν συγκεκριμένους στόχους –θεματικά ή γεωγραφικά– με ειδικό πολιτικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί αυτοί εντεταλμένοι έχουν αποδειχθεί πολύτιμο και ευέλικτο μέσο για τη διπλωματία της ΕΕ, καθώς μπορούν να εξατομικεύουν και να εκπροσωπούν την ΕΕ σε κρίσιμης σημασίας τόπους και καταστάσεις, με τη στήριξη όλων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία των εντολών τους καθιστά τους ΕΕΕΕ επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται γρήγορα όταν προκύπτουν ανησυχίες σε ορισμένες χώρες ή σχετικά με ορισμένα θέματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στη συχνή επιτόπια παρουσία τους, οι ΕΕΕΕ βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την ανάπτυξη διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και τοπικούς παράγοντες, καθώς και τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση αυτή εμπειρία τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υπάρχουν πέντε περιφερειακοί ΕΕΕΕ (για το Κέρας της Αφρικής, το Σαχέλ, την Κεντρική Ασία, την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τον Νότιο Καύκασο καθώς και για την κρίση στη Γεωργία), δύο ΕΕΕΕ για συγκεκριμένες χώρες ΕΕΕΕ (Κοσσυφοπέδιο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη), καθώς και ένας θεματικός ΕΕΕΕ, που είναι υπεύθυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος μόνο δύο ΕΕΕΕ είναι γυναίκες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των ΕΕΕΕ που έχουν οριστεί με εντολές για συγκεκριμένες χώρες, η «διττή τους ιδιότητα» ως ΕΕΕΕ και ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ έχει συμβάλει στη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της παρουσίας της ΕΕ σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή περαιτέρω ΕΕΕΕ για συγκεκριμένες χώρες πρέπει να συνάδει με τις στρατηγικές εξωτερικής δράσης της ΕΕ, λόγω της ενίσχυσης των αντιπροσωπειών της ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, μέσω της οποίας αυτές απέκτησαν αρμοδιότητα συντονισμού όλων των επιτόπιων δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς υψηλής προτεραιότητας και συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στην άμεση γειτονία της ΕΕ, που απαιτούν ειδική εστίαση και μεγαλύτερη συμμετοχή και προβολή της ΕΕ, όπως η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και η παράνομη κατοχή της Κριμαίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ αποδείχθηκαν χρήσιμοι ιδίως για τη διεξαγωγή πολιτικών διαλόγων υψηλού επιπέδου και όσον αφορά την ικανότητά τους να προσεγγίζουν εταίρους υψηλού επιπέδου σε πολύ ευαίσθητα πολιτικά περιβάλλοντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ, για τον οποίο συναποφασίζει το Κοινοβούλιο, και είναι υπόλογοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους έναντι της Επιτροπής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζητεί να ακούει τους νεοδιοριζόμενους ΕΕΕΕ πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, και να διευκολύνει την τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου από τους ΕΕΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ επιλέγονται μεταξύ προσώπων τα οποία κατείχαν προηγουμένως ανώτερα διπλωματικά ή πολιτικά αξιώματα στη χώρα τους ή σε διεθνείς οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ απολαμβάνουν σημαντικό βαθμό ευελιξίας και διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης της εντολής τους, κάτι που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη καθορισμένων στόχων, στην υλοποίηση στρατηγικών και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός ρόλος των ΕΕΕΕ είναι να συμβάλλουν στην ενότητα, τη συνέπεια, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης και εκπροσώπησης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της ΕΕ για μια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή θεματικό τομέα και ενισχύουν την προβολή της, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας δεδομένης στρατηγικής ή πολιτικής της ΕΕ που εστιάζει στη σχετική χώρα ή περιοχή, ή στο σχετικό θεματικό ζήτημα·

1.  συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

   α) να υποβάλλουν προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα όσον αφορά την αξιοποίηση, τον ρόλο, τις εντολές και τη συμβολή των ΕΕΕΕ, υπό το πρίσμα της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής·
   β) να διασφαλίσουν ότι οι ΕΕΕΕ διορίζονται μόνο εάν υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία από τη χρήση του μέσου αυτού, εάν δηλαδή τα καθήκοντά τους δεν μπορούν να επιτελεστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών εντός της ΕΥΕΔ, όπως είναι μεταξύ άλλων οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, ή εντός της Επιτροπής·
   γ) να διασφαλίσουν ότι οι ΕΕΕΕ χρησιμοποιούνται κυρίως προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και για την εφαρμογή των στρατηγικών της ΕΕ, ιδίως μέσω της διαμεσολάβησης και της διευκόλυνσης του διαλόγου, και να προωθηθούν οι στόχοι πολιτικής της ΕΕ σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων, τηρουμένου του διεθνούς δικαίου·
   δ) να μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των ΕΕΕΕ και ο κατακερματισμός των εντολών τους, γεγονός που θα συνεπαγόταν αλληλοεπικάλυψη με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και αυξημένο κόστος συντονισμού·
   ε) να διασφαλίσουν ότι οι εντολές και οι ενέργειες των ΕΕΕΕ στους τομείς της περιφερειακής ασφάλειας και της πρόληψης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης και της επίλυσης συγκρούσεων , καθοδηγούνται από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως ορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και σε άλλους σημαντικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και από την ειρηνική επίλυση των διαφορών, ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εντολής ασφάλειας, όπως τονίζεται επίσης στη συνολική στρατηγική της ΕΕ· να διασφαλίζουν ότι οι ΕΕΕΕ συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες και τις πολιτικές που θεσπίζει η ΕΕ όσον αφορά την περιοχή ή τη σύγκρουση που εμπίπτει στη σφαίρα της αρμοδιότητάς τους
   στ) να εξετάσουν όλους τους δυνατούς τρόπους προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των ΕΕΕΕ ως αποτελεσματικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ικανό να αναπτύσσει και να προωθεί πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να προάγει τη συνέργεια, διασφαλίζοντας ιδίως ότι οι ΕΕΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της περιοχής που καλύπτεται από την εντολή τους, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συγκρούσεων, ώστε να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους·
   ζ) να διασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και προβολή του έργου των ΕΕΕΕ, μεταξύ άλλων με τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις σε χώρες, το πρόγραμμα εργασίας και τις προτεραιότητες, καθώς και με τη δημιουργία επιμέρους ιστοσελίδων ώστε να είναι δυνατός ο δημόσιος έλεγχος της δράσης τους·
   η) να ενισχύσουν τα θετικά στοιχεία που συνιστούν την προστιθέμενη αξία του ΕΕΕΕ, όπως η νομιμότητα που βασίζεται στη στήριξη της ΑΠ/ΥΕ και των κρατών μελών, αρμοδιότητες για μια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή θεματικό τομέα, πολιτικό βάρος, ευελιξία και αύξηση της παρουσίας και της προβολής της ΕΕ στις χώρες εταίρους, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εικόνα της ΕΕ ως αποτελεσματικού διεθνούς παράγοντα·
  

Όσον αφορά την εντολή

   θ) να χορηγούν εντολή με εύλογη διάρκεια και προοπτικές ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη ειδικευμένων στελεχών και η εκτέλεση της εντολής, καθώς και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εταίρους, η δημιουργία δικτύων και η άσκηση επιρροής στις διαδικασίες· να εξασφαλίζουν τακτική επανεξέταση των εξελίξεων στην εκάστοτε χώρα/περιοχή ή υπόθεση και να επιτρέπουν την παράταση της εντολής εάν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις·
   ι) να συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτικής ή στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα που εμπίπτει στη σχετική εντολή και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ή την αναθεώρηση στρατηγικών ή πολιτικών·
   ια) να μεριμνούν ώστε η πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, η διαμεσολάβηση και η διευκόλυνση του διαλόγου, καθώς και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η ισότητα των φύλων να αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες και, συνεπώς, ακρογωνιαίους λίθους του πεδίου αρμοδιοτήτων των ΕΕΕΕ, και να διασφαλίσουν την υποβολή κατάλληλων εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτούς τους τομείς.
   ιβ) να απαιτούν διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης όσον αφορά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, τα εμπόδια που ανέκυψαν, τις βασικές προκλήσεις, τη συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής και την αξιολόγηση του συντονισμού των δραστηριοτήτων του ΕΕΕΕ με άλλους παράγοντες της ΕΕ, προκειμένου να ευνοούν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΕΕΕΕ καθώς και να αξιολογούν τις επιδόσεις και να εξετάζουν την ανανέωση και την επανεξέταση των εντολών·
   ιγ) να διασφαλίσουν τη συνοχή της εντολής για την Κεντρική Ασία με τη στρατηγική της ΕΕ του 2007 για την Κεντρική Ασία, η οποία αναθεωρήθηκε το 2015, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η προβολή της Ένωσης στην περιοχή·
   ιδ) να θεσπίσουν «περίοδο αναμονής» για τους ΕΕΕΕ, με σκοπό να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δεοντολογικών προτύπων σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων·
   ιε) να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στην κατάρτιση της νέας και διευρυμένης εντολής των ΕΕΕΕ·
  

Όσον αφορά τα εργαλεία

   ιστ) να διατηρούν την ευελιξία και την αυτονομία που διαθέτουν επί του παρόντος οι ΕΕΕΕ ως ξεχωριστό μέσο της ΚΕΠΠΑ με ξεχωριστή χρηματοδότηση και προνομιακή σχέση με το Συμβούλιο· να ενισχύσουν, ωστόσο, ταυτόχρονα, τον συντονισμό και την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων έναντι των σχετικών διαχειριστικών διευθύνσεων της ΕΥΕΔ (περιφερειακή, θεματική, ΚΠΑΑ και αντιμετώπιση κρίσεων), καθώς και έναντι των αντίστοιχων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής· να διασφαλίσουν την εφαρμογή ταχείας και διαφανούς διαδικασίας διορισμού και επιβεβαίωσης·
   ιζ) να αντιμετωπίζουν τις ανεπάρκειες όσον αφορά τη διατήρηση της θεσμικής μνήμης και συνέχειας μεταξύ των απερχόμενων και των νέων ΕΕΕΕ με την ενίσχυση της υλικοτεχνικής και διοικητικής υποστήριξης από την ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της αρχειοθέτησης, και κυρίως με την δέουσα απόσπαση πολιτικών συμβούλων από την ΕΥΕΔ και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να συμμετάσχουν στις ομάδες των ΕΕΕΕ·
  

Όσον αφορά το προσωπικό προφίλ

   ιη) να διορίζουν ως ΕΕΕΕ πρόσωπα με ευρεία διπλωματική και πολιτική εμπειρογνωμοσύνη και κατάλληλο προφίλ, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν το πολιτικό βάρος που απαιτείται για τη δημιουργία δεσμών και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συνομιλητές υψηλού επιπέδου· να αξιοποιούν στη συνάρτηση αυτή οφέλη από την υφιστάμενη δεξαμενή ατόμων που διαθέτουν πολιτική και διπλωματική εμπειρία σε ολόκληρη την ΕΕ· να τηρούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία· να διασφαλίζουν ότι η απόφαση διορισμού ενός συγκεκριμένου προσώπου λαμβάνεται με διαφάνεια και μόνον αφού επιβεβαιωθεί η δυνατότητα αποδοχής του υποψηφίου, ιδίως όσον αφορά πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι ο υποψήφιος πληροί τα πρότυπα δεοντολογίας·
   ιθ) να διασφαλίσουν ότι ο διορισμός ΕΕΕΕ μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο έπειτα από θετική αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   κ) να παρέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και αιτιολόγηση σχετικά με τους επιλεγέντες υποψηφίους·
  

Όσον αφορά τους καλυπτόμενους τομείς

   κα) να εστιάσουν τις εντολές των ΕΕΕΕ στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης του διαλόγου και της διαμεσολάβησης, στις οποίες η παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει προστιθέμενη αξία· να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση εστίασης σε συγκεκριμένο θέμα ο διορισμός ΕΕΕΕ δεν επικαλύπτει ή δεν υπονομεύει τον ρόλο της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ·
   κβ) λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των ΕΕΕΕ ως ειδικού διπλωματικού εργαλείου στην εξωτερική δράση της ΕΕ και αναγνωρίζοντας τη σημασία της σταθερότητας ευρωπαϊκής, να ενθαρρύνουν τους ΕΕΕΕ να αναπτύξουν ολοένα στενότερες σχέσεις με τις χώρες που πλήττονται από παρατεταμένες συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ανάγκη για συνεισφορά των ΕΕΕΕ στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων στις χώρες γειτονίας της ΕΕ·
   κγ) να χαιρετίσουν τον διορισμό νέου ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναγνωρίσουν το έργο του προηγούμενου κατόχου της θέσης, ο οποίος εκπλήρωσε επιτυχώς τον ρόλο του για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι οι αρμοδιότητες των ΕΕΕΕ διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την προώθηση της υποστήριξης στον τομέα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης·
   κδ) να ενισχύσουν την ικανότητα και τον ρόλο του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος αυτός βασίζεται σε παγκόσμια εντολή η οποία, επομένως, απαιτεί και συνεπάγεται τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες, σχετικούς εταίρους, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, και την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο σχετικών διεθνών φόρουμ·
   κε) λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι είναι σημαντικό να μην αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ΕΕΕΕ ώστε να μην υποβαθμιστεί ο ειδικός τους χαρακτήρας, να καταργήσουν σταδιακά τις εντολές των υφιστάμενων ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ για συγκεκριμένες χώρες και, εν αναμονή της γενικής κατανομής των αρμοδιοτήτων στην επόμενη Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού περιφερειακών ΕΕΕΕ· να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού θεματικών ΕΕΕΕ για τον διεθνή συντονισμό της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη, καθώς και για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση - στην τελευταία περίπτωση ο θεματικός ΕΕΕΕ θα διαδεχθεί τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ που είναι επί του παρόντος αρμόδιος για τον τομέα αυτό·
   κστ) να διορίσουν νέο ΕΕΕΕ για την Ουκρανία, ο οποίος θα εστιάζει ιδίως στην Κριμαία και στο Ντονμπάς και θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κατεχόμενα εδάφη, της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, της αποκλιμάκωσης στην Αζοφική Θάλασσα και της άσκησης των δικαιωμάτων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, σύμφωνα με προηγούμενες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώνονται στα ψηφίσματά του·
  

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία

   κζ) να προωθήσουν την αλληλεπίδραση και τον συντονισμό των ΕΕΕΕ με τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών και τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί μέγιστη συνέργεια και συνεπής συμμετοχή όλων των φορέων· να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ΕΕΕ στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για τις συγκρούσεις· να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με άλλους διπλωματικούς παράγοντες υψηλού επιπέδου, όπως οι ειδικοί απεσταλμένοι της ΕΕ· και να διασφαλίσουν τη συνεργασία με άλλους εταίρους και απεσταλμένους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ·
   κη) λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης για το μη στρατιωτικό σκέλος του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ, το οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), να ενισχύσουν την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ΕΕΕΕ από το Κοινοβούλιο και να αυξήσουν το επίπεδο λογοδοσίας και τη διαφάνεια του έργου τους, επισημαίνοντας ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε τακτική βάση σχετικά με την εκτέλεση της εντολής από τους ΕΕΕΕ, το έργο και τα επιτεύγματά τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, μέσω τακτικών και τουλάχιστον ετήσιων συνεδριάσεων και ανταλλαγών απόψεων μεταξύ των ΕΕΕΕ και των αρμόδιων οργάνων του ΕΚ, ιδίως της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και των Υποεπιτροπών της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ασφάλεια και την Άμυνα, καθώς και με τη συστηματική ανταλλαγή με το ΕΚ εκθέσεων και εθνικών στρατηγικών που αποστέλλουν ΕΕΕΕ στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) στο πλαίσιο του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ· και, για τον σκοπό αυτό, να επιμείνουν ότι τα έγγραφα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στη διοργανική συμφωνία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·
   κθ) να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και να διευκολύνουν τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες, στην περιοχές αρμοδιότητας των ΕΕΕΕ, στο πλαίσιο προληπτικής διπλωματίας και διαδικασιών διαμεσολάβησης, καθώς και χάριν της προβολής της ΕΕ· να διασφαλίσουν, ειδικότερα, ότι οι ΕΕΕΕ συνεργάζονται προορατικά με τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή τους αντιφρονούντες, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται υπό απειλή ή στο στόχαστρο των τοπικών αρχών·

2.  συνιστά το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από τον νέο ΑΕ/ΥΕ να δεσμευτεί ότι θα παρουσιάσει, εντός των πρώτων έξι μηνών της θητείας του, προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των ΕΕΕΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής και σύμφωνα με τις αρχές και τις συστάσεις που εκτίθενται ανωτέρω·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ.

(1) ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
(2) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 454.
(4) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 130.
(5) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 69.
(6) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 114.


Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I
PDF 122kWORD 62k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))
P8_TA(2019)0173A8-0188/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0387/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0188/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών

P8_TC1-COD(2015)0278


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/882.)

(1) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 103.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0347).


Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ***I
PDF 654kWORD 175k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))
P8_TA(2019)0174A8-0078/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0302),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και ζ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0185/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0078/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και για την κατάργηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου [Τροπολογία 1]

P8_TC1-COD(2018)0152


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και ζ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου(4) ως τεχνολογική λύση για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) ορίστηκαν ο σκοπός, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες του VIS, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις βραχείας διάρκειας μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της εξέτασης αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας και των σχετικών αποφάσεων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) καθόρισε τους κανόνες για την καταχώριση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο VIS. Η απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου(7) καθόρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο VIS για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Το VIS άρχισε να λειτουργεί στις 11 Οκτωβρίου 2011(8) και αναπτύχθηκε σταδιακά στα προξενεία όλων των κρατών μελών ανά τον κόσμο από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Φεβρουάριο 2016. [Τροπολογία 2]

(2)  Οι συνολικοί στόχοι του VIS είναι η βελτίωση της εφαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, της προξενικής συνεργασίας και της διαβούλευσης μεταξύ κεντρικών αρχών θεώρησης διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις αιτήσεις θεώρησης και τις σχετικές αποφάσεις, με σκοπό: να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεώρησης· να αποφύγει την άγρα θεωρήσεων (visa shopping)· να διευκολύνει την καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας· να διευκολύνει τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και στην επικράτεια των κρατών μελών· να βοηθά στον εντοπισμό των προσώπων που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών· να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕE) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) και να συμβάλλει στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών.

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια»(10) τονίστηκε η ανάγκη να ενισχύσει και να βελτιώσει η ΕΕ τα οικεία συστήματα ΤΠ, την αρχιτεκτονική δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και δόθηκε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ. Στην ανακοίνωση προσδιορίστηκε επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης των κενών πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης μακράς διάρκειας, δεδομένου ότι το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν προβλέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω συμφωνία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, θεσπίζοντας την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών διαμονής και των θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη αυτά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διεξήγαγε δύο μελέτες: η πρώτη μελέτη σκοπιμότητας(11) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία αποθετηρίου θα ήταν τεχνικά εφικτή και ότι η καλύτερη τεχνική επιλογή θα ήταν η επαναχρησιμοποίηση της δομής του VIS, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης μελέτης(12) διενεργήθηκε ανάλυση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και συνήχθη το συμπέρασμα ότι θα ήταν αναγκαίο και αναλογικό να επεκταθεί το πεδίο του VIS ώστε να περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα έγγραφα. [Τροπολογία 3]

(4)  Το Συμβούλιο ενέκρινε οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαχείρισης πληροφοριών(13) στις 10 Ιουνίου 2016. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά πληροφόρησης στα έγγραφα που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κεντρικού αποθετηρίου αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, με σκοπό την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα αυτά, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών λήξης και της πιθανής τους ανάκλησης. Το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν προβλέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω συμφωνία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, θεσπίζοντας την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών διαμονής και των θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη αυτά. [Τροπολογία 4]

(5)  Στα συμπεράσματά του της 9ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ(14), το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι ενδέχεται να απαιτείται η λήψη νέων μέτρων για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών πληροφόρησης όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και την επιβολή του νόμου σε σχέση με τη διέλευση συνόρων από κατόχους θεωρήσεων μακράς διάρκειας και αδειών διαμονής. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας ως ζήτημα προτεραιότητας για τη δημιουργία ενός κεντρικού αποθετηρίου της ΕΕ το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκπόνησε δύο μελέτες: η πρώτη μελέτη σκοπιμότητας(15) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία αποθετηρίου θα ήταν τεχνικά εφικτή και ότι η καλύτερη τεχνική επιλογή θα ήταν η αξιοποίηση της δομής του VIS, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης μελέτης(16) διενεργήθηκε ανάλυση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και συνήχθη το συμπέρασμα ότι θα ήταν αναγκαίο και αναλογικό να επεκταθεί το πεδίο του VIS ώστε να περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα έγγραφα. [Τροπολογία 5]

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση(17) αναφέρθηκε ότι η κοινή πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ δεν αποτελεί μόνο ουσιαστικό στοιχείο για τη διευκόλυνση του τουρισμού και των επιχειρήσεων, αλλά και βασικό εργαλείο για την αποτροπή των κινδύνων για την ασφάλεια ή των κινδύνων παράτυπης μετανάστευσης προς την ΕΕ. Στην ανακοίνωση αναγνωρίστηκε η ανάγκη περαιτέρω προσαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων στις τρέχουσες προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες λύσεις ΤΠ και την εξισορρόπηση των οφελών της διευκόλυνσης των θεωρήσεων για ταξίδια με βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης, της ασφάλειας και των συνόρων. Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι το νομικό πλαίσιο του VIS θα αναθεωρούνταν, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά πτυχές που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων και την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου, την περαιτέρω επέκταση της χρήσης του VIS σε νέες κατηγορίες και χρήσεις των δεδομένων και την πλήρη αξιοποίηση των μέσων της διαλειτουργικότητας.

(7)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την προσαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων στις νέες προκλήσεις(18) επιβεβαιώθηκε ότι το νομικό πλαίσιο του VIS θα αναθεωρηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας προβληματισμού σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών.

(8)  Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 αναγνωρίστηκε ότι το ζήτημα της επαρκούς αξιοπιστίας ως προς τους στόχους εξακρίβωσης και επαλήθευσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών και, ειδικότερα, την εξέλιξη των δακτυλικών αποτυπωμάτων με την ηλικία, θα έπρεπε να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που θα εκπονούνταν υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Μελέτη(19) που εκπονήθηκε το 2013 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών είναι εφικτή με ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μια δεύτερη μελέτη(20) επιβεβαίωσε το πόρισμα αυτό τον Δεκέμβριο του 2017 και παρέσχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίπτωση της ηλικίας στην ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκπόνησε το 2017 και άλλη μελέτη, στην οποία εξετάστηκε η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της μείωσης της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων για τα παιδιά στα 6 έτη στο πλαίσιο της διαδικασίας θεωρήσεων. Στη μελέτη αυτή(21) διαπιστώθηκε ότι η μείωση της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του VIS, ιδίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της υποκλοπής ταυτότητας και των ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, και θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα οφέλη με την ενίσχυση της πρόληψης και καταπολέμησης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικότερα καθιστώντας δυνατή την ταυτοποίηση/επαλήθευση της ταυτότητας παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εντοπίζονται στο έδαφος Σένγκεν σε κατάσταση στην οποία τα δικαιώματά τους έχουν ή ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί (π.χ. παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, αγνοούμενα παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι που υποβάλλουν αίτηση ασύλου). Ταυτόχρονα, τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα και η συλλογή ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρότερες διασφαλίσεις και σε περιορισμό των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις στις οποίες πρόκειται για το συμφέρον του παιδιού, μεταξύ άλλων μέσω του περιορισμού της περιόδου διατήρησης για την αποθήκευση δεδομένων. Στη δεύτερη μελέτη διαπιστώθηκε επίσης ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών είναι χαμηλής ποιότητας και μέτριας ακρίβειας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων. [Τροπολογία 6]

(9)  Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η ευημερία και η ασφάλεια του παιδιού, καθώς και οι απόψεις του, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να δίνεται η δέουσα προσοχή σύμφωνα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς του. Το VIS είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν υπάρχει κίνδυνος ένα παιδί να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων.

(10)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον αιτούντα θεώρηση βραχείας διάρκειας θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το VIS ώστε να αξιολογείται αν η είσοδος του αιτούντος στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση, καθώς και να αξιολογείται ο κίνδυνος παράτυπης μετανάστευσης ως προς τον αιτούντα. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έλαβαν θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται στη συμβολή στην αξιολόγηση της ταυτότητας του κατόχου του εγγράφου, της γνησιότητας και εγκυρότητας της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, καθώς και του αν η είσοδος του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση. Οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στη λήψη απόφασης σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας ή άδειες διαμονής. [Τροπολογία 7]

(11)  Η αξιολόγηση των κινδύνων αυτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με την ταυτότητα, το ταξιδιωτικό έγγραφο και, κατά περίπτωση, τον συντηρούντα του προσώπου ή, εάν ο αιτών είναι ανήλικος, την ταυτότητα του υπεύθυνου προσώπου. Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση συστήματος πληροφοριών [σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δεδομένα Ευρωπόλ, βάση δεδομένων της Interpol για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD), σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), Eurodac, σύστημα ECRIS-TCN όσον αφορά καταδίκες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις και/ή βάση δεδομένων της Interpol για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Interpol TDAWN)] ή με τους καταλόγους επιτήρησης ή με τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS ή με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες δεδομένων που υπάρχουν στα συστήματα πληροφοριών όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον κατάλογο επιτήρησης ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. [Τροπολογία 8]

(12)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ θεσπίστηκε με τον [κανονισμό (ΕΕ) XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] προκειμένου τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα τους να αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, και της διαφύλαξης της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών. [Τροπολογία 9· η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου.]

(13)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ δίνει στα συστήματα τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ένα το άλλο με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής ταυτοποίησης διευκολύνουν την ορθή ταυτοποίηση προσώπων, τη συμβολή να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας, τη βελτίωση να βελτιώνουν και την εναρμόνιση των απαιτήσεων να εναρμονίζουν τις απαιτήσεις για την ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, τη διευκόλυνση της τεχνικής να διευκολύνουν την τεχνική και επιχειρησιακής εφαρμογής επιχειρησιακή εφαρμογή από τα κράτη μέλη των υφιστάμενων και των μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, την ενίσχυση να ενισχύουν, να εναρμονίζουν και την απλούστευση των εγγυήσεων να απλουστεύουν τις εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, την απλούστευση της πρόσβασης να απλουστεύουν την ελεγχόμενη πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το Eurodac και τη στήριξη των σκοπών να στηρίζουν τους σκοπούς του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS και του [συστήματος ECRIS-TCN]. [Τροπολογία 10]

(14)  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας καλύπτουν το ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS], το Eurodac, το SIS και το [σύστημα ECRIS-TCN], καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτά ταυτόχρονα με τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι συνιστώσες αυτές για τον σκοπό της διενέργειας των αυτοματοποιημένων ελέγχων και κατά την πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), ώστε να καθίσταται δυνατή η γρήγορη, απρόσκοπτη, αποτελεσματική, συστηματική και ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, στα δεδομένα της Ευρωπόλ και στις βάσεις δεδομένων της Interpol που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και για τη στήριξη των στόχων του VIS. [Τροπολογία 11]

(15)  Η σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι αυτόματη. Όταν από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η ύπαρξη αντιστοιχίας («θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης») με οποιοδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνδυασμό αυτών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και ένα αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στα ανωτέρω συστήματα πληροφοριών, ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, η αίτηση θα πρέπει να διεκπεραιώνεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από χειριστή της αρμόδιας αρχής. Ανάλογα με το είδος των δεδομένων από τα οποία προκύπτει, το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης θα πρέπει να αξιολογείται είτε από τα προξενεία είτε από ένα εθνικό ενιαίο σημείο επαφής, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προκύπτουν συγκεκριμένα από βάσεις δεδομένων ή συστήματα επιβολής του νόμου. Η αξιολόγηση που διενεργείται από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να οδηγεί σε απόφαση σχετικά με την έκδοση ή μη έκδοση της θεώρησης βραχείας διάρκειας. [Τροπολογία 12]

(16)  Η απόρριψη αίτησης θεώρησης βραχείας διάρκειας δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις.

(17)  Αιτούντες των οποίων η αίτηση θεώρησης βραχείας διάρκειας απορρίφθηκε με βάση πληροφορίες που προέκυψαν από την επεξεργασία στο πλαίσιο του VIS θα πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής. Η προσφυγή θα πρέπει να ασκείται στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Θα πρέπει να έχουν εφαρμογή οι υφιστάμενες διασφαλίσεις και κανόνες σχετικά με την προσφυγή που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

(18)  Για την ανάλυση του φακέλου της αίτησης θεώρησης βραχείας διάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου που αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ο οποίος έχει υψηλούς επιδημικούς κινδύνους, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί κατά το παρελθόν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ή στην ηλικία ενός προσώπου. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται σε πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου. [Τροπολογία 13]

(19)  Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών απειλών κινδύνων για την ασφάλεια, νέων ειδών παράτυπης μετανάστευσης και απειλών για τη δημόσια υγεία υψηλών επιδημικών κινδύνων απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες διασφαλίσεις ώστε η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία και ανάλογη σε μια δημοκρατική κοινωνία. [Τροπολογία 14]

(20)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι στους αιτούντες θεώρηση βραχείας διάρκειας, ή στους υπηκόους τρίτων χωρών που έλαβαν θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, εφαρμόζεται επίπεδο ελέγχων τουλάχιστον παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Για τον σκοπό αυτόν, καταρτίζεται επίσης κατάλογος επιτήρησης ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη σοβαρής αξιόποινης πράξης ή τρομοκρατικού εγκλήματος ή με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι πρόκειται να διαπράξουν σοβαρή αξιόποινη πράξη ή τρομοκρατικό έγκλημα. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για τη διενέργεια επαληθεύσεων σχετικά με τις εν λόγω κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών.

(21)  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν βάσει της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι διεθνείς μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσουν εξακριβώνουν αν υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης βραχείας διάρκειας, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής έχουν στην κατοχή τους τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, αποστέλλοντας ερώτημα στο VIS. Η εξακρίβωση αυτή θα πρέπει να καθίσταται δυνατή μέσω της καθημερινής εξαγωγής δεδομένων του VIS σε χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου δεδομένων ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση αναζήτησης που οδηγεί σε απάντηση ok/not ok. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν καθ’ αυτόν τον φάκελο της αίτησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο VIS μέσω της πύλης μεταφορέων θα πρέπει να περιορίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις στα ταξίδια των επιβατών και στους μεταφορείς. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενσωμάτωση του ΣΕΕ και του ETIAS. [Τροπολογία 15]

(21α)  Για να είναι περιορισμένος ο αντίκτυπος των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τους διεθνείς μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με τουριστικά λεωφορεία, θα πρέπει να διατίθενται εύχρηστες λύσεις κινητής επικοινωνίας. [Τροπολογία 16]

(21β)  Εντός διετίας από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη συμβατότητα και τη συνοχή των διατάξεων του άρθρου 26 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα για τους σκοπούς των διατάξεων του VIS σχετικά με τις οδικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία. Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη εξέλιξη των οδικών μεταφορών με τουριστικά λεωφορεία. Θα πρέπει να εξετασθεί η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων σχετικά με τις οδικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία που αναφέρονται στο άρθρο 26 της εν λόγω σύμβασης ή στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 17]

(22)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τις αρχές των κρατών μελών που δύνανται να εξουσιοδοτηθούν να έχουν πρόσβαση στο VIS για να εισάγουν, να τροποποιούν, να διαγράφουν ή να συμβουλεύονται δεδομένα σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής για τους ειδικούς σκοπούς που ορίζονται στον κανονισμό VIS όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία εγγράφων και τους κατόχους τους και, στον βαθμό που είναι αναγκαίο, για την άσκηση των καθηκόντων τους.

(23)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων του VIS σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής θα πρέπει να είναι ανάλογη με τους επιδιωκόμενους στόχους και αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών. Κατά τη χρήση του VIS, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα των προσώπων για τα οποία ζητούνται δεδομένα, χωρίς διακρίσεις για λόγους φύλου, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

(23α)  Τα βιομετρικά δεδομένα, τα οποία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου, είναι μοναδικά και ως εκ τούτου πολύ πιο αξιόπιστα από τα αλφαριθμητικά δεδομένα για τον σκοπό της ταυτοποίησης ενός προσώπου. Ωστόσο, τα βιομετρικά δεδομένα αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο παρών κανονισμός θέτει επομένως να τη βάση και θεσπίζει εγγυήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση των εκάστοτε προσώπων. [Τροπολογία 18]

(24)  Είναι επιτακτική ανάγκη οι αρχές επιβολής του νόμου να διαθέτουν όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της καταπολέμησης τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και της Ευρωπόλ στο VIS έχει θεσπιστεί με την απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης θα πρέπει να ενσωματωθεί στον κανονισμό VIS ώστε να εναρμονιστεί με το πλαίσιο των ισχυουσών συνθηκών.

(25)  Η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου έχει ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά της για την ταυτοποίηση ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους βίαια και για την παροχή συνδρομής σε ερευνητές ώστε να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο σε υποθέσεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων, τρομοκρατία ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο VIS σχετικά με μακρές περιόδους παραμονής θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμα στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία («Ευρωπόλ»), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,

(26)  Επιπλέον, η Ευρωπόλ διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στον τομέα της διασυνοριακής διερεύνησης εγκλημάτων, συμβάλλοντας στην πρόληψη, την ανάλυση και τη διερεύνηση της εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης. Η τρέχουσα πρόσβαση της Ευρωπόλ στο VIS στο πλαίσιο των καθηκόντων της θα πρέπει να κωδικοποιηθεί και να εξορθολογιστεί, λαμβανομένων επίσης υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων στο νομικό πλαίσιο, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22).

(27)  Η πρόσβαση στο VIS για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο VIS. Κάθε τέτοια παρέμβαση πρέπει να είναι σύννομη, πρέπει να διατυπώνεται με επαρκή σαφήνεια ώστε να επιτρέπει στα άτομα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, να προστατεύει τους πολίτες από καταχρήσεις και τέλος να προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια το πεδίο της διακριτικής ευχέρειας που αναγνωρίζεται στις αρμόδιες αρχές και τον τρόπο άσκησης της ευχέρειας αυτής Σε μια δημοκρατική κοινωνία, κάθε παρέμβαση πρέπει να είναι απαραίτητη για την προστασία έννομου και ανάλογου συμφέροντος και να είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

(28)  [Ο κανονισμός 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] παρέχει στην αστυνομική αρχή κράτους μέλους που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, με εθνικά νομοθετικά μέτρα, τη δυνατότητα να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο με χρήση των βιομετρικών δεδομένων αυτού του προσώπου τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας. Ωστόσο, ενδέχεται να συντρέχουν ειδικές περιστάσεις όπου η ταυτοποίηση ενός προσώπου είναι αναγκαία προς το συμφέρον του ίδιου του προσώπου. Στις περιστάσεις αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου το πρόσωπο εντοπίζεται αφού είχε εξαφανιστεί, είχε απαχθεί ή είχε προσδιοριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο, θα πρέπει να παρέχεται στις αρχές επιβολής του νόμου ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα του VIS, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίηση του προσώπου, χωρίς να απαιτείται εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων και πρόσθετων διασφαλίσεων που προβλέπονται για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου. [Τροπολογία 19]

(29)  Η αντιπαραβολή δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο VIS σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή το θύμα ενδέχεται να έχει καταχωριστεί στο VIS και κατόπιν προγενέστερης αναζήτησης δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου(23), θα πρέπει να αποτελέσει για τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων όταν, για παράδειγμα, τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος είναι λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα. [Τροπολογία 20]

(30)  Είναι απαραίτητο να ορισθούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθώς και το κεντρικό σημείο πρόσβασης μέσω των οποίων θα υποβάλλονται αιτήσεις πρόσβασης στα δεδομένα του VIS και να τηρείται κατάλογος των επιχειρησιακών μονάδων στο εσωτερικό των εντεταλμένων αρχών που θα είναι εξουσιοδοτημένες να ζητούν τέτοια πρόσβαση για τον ειδικό σκοπό της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(31)  Οι αιτήσεις πρόσβασης στα δεδομένα που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα θα πρέπει να υποβάλλονται από τις επιχειρησιακές μονάδες που έχουν ορισθεί στο εσωτερικό των εντεταλμένων αρχών στο κεντρικό σημείο πρόσβασης και θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι επιχειρησιακές μονάδες στο εσωτερικό των διορισμένων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως αρχές ελέγχου. Τα κεντρικά σημεία πρόσβασης θα πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα από τις εντεταλμένες αρχές και θα πρέπει να είναι υπεύθυνα, με ανεξάρτητο τρόπο, για την εξασφάλιση αυστηρής συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις πρόσβασης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον είναι αναγκαία η ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, το κεντρικό σημείο πρόσβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει αμέσως την αίτηση και μόνο στη συνέχεια να προβαίνει σε επαλήθευση.

(32)  Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο συστηματικών ερευνών από τις αρχές επιβολής του νόμου, η επεξεργασία των δεδομένων του VIS θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε ειδικές περιπτώσεις και μόνον όταν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS μόνον όταν έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων και κατόπιν προγενέστερης αναζήτησης δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ. [Τροπολογία 21]

(32α)  Ως γενική πρακτική, οι τελικοί χρήστες των κρατών μελών διενεργούν έρευνες σε σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων πριν ή παράλληλα με την αναζήτηση στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. [Τροπολογία 22]

(33)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόχων εγγράφων θεωρήσεων μακράς παραμονής που αποθηκεύονται στο VIS θα πρέπει να τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του VIS. Είναι σκόπιμο να διατηρούνται τα δεδομένα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών για περίοδο πέντε ετών ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεκτίμηση των δεδομένων κατά την αξιολόγηση αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας, να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός περιπτώσεων παραμονής μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος και προκειμένου να διενεργούνται αξιολογήσεις ασφάλειας όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι σχετικές θεωρήσεις. Τα δεδομένα σχετικά με προηγούμενες χρήσεις ενός εγγράφου θα μπορούσαν να διευκολύνουν την έκδοση μελλοντικών θεωρήσεων βραχείας διάρκειας. Μια συντομότερη περίοδος αποθήκευσης δεν θα ήταν επαρκής για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών. Τα δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται μετά από περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι να διαγραφούν νωρίτερα. [Τροπολογία 23]

(34)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24) διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές επιβολής του νόμου για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων διέπεται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(25).

(35)  Τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, καθώς και ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, δύνανται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, υπό την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής. Για τη διευκόλυνση της εν λόγω αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασης των ομάδων στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο VIS. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς πρόσβασης που ισχύουν για τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για κάθε ειδικό σκοπό για τον οποίο μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση στα δεδομένα του VIS. [Τροπολογία 24]

(36)  Η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(26), αποτελεί βασικό σκέλος των συνολικών προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και συνιστά σημαντικό λόγο ουσιώδους δημόσιου συμφέροντος.

(37)  Οι τρίτες χώρες επιστροφής συχνά δεν υπόκεινται στις αποφάσεις επάρκειας που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται για τη μεταφορά του άρθρου 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, παρά τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για συνεργασία με τις κυριότερες χώρες καταγωγής παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν έχει καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί η συστηματική εκπλήρωση από τις εν λόγω τρίτες χώρες της υποχρέωσης που επιβάλλεται από το διεθνές δίκαιο για επανεισδοχή των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή τελούν υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή τα κράτη μέλη και προβλέπουν κατάλληλες διασφαλίσεις για τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 46 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση οποιασδήποτε τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή τρίτου μέρους εγκατεστημένου εντός ή εκτός της Ένωσης. Ως εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η διαβίβαση τέτοιων προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό όταν αυτό γίνεται με αυστηρούς όρους και είναι απαραίτητο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας σε σχέση με την επιστροφή του. Ελλείψει απόφασης επάρκειας με την έννοια εκτελεστικής πράξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για τη μεταφορά του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό των εν λόγω τρίτων χωρών και η σύναψη νέων συμφωνιών παραμένει αβέβαιη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών για τον σκοπό της εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης για την επιστροφή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή στις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν το άρθρο 38 ή το άρθρο 39 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο κατάλληλων διασφαλίσεων σχετικά με τη διαβίβαση δυνάμει του ανωτέρω κανονισμού, τα δεδομένα VIS για τον σκοπό της επιστροφής θα πρέπει να μπορούν κατ’ εξαίρεση να διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. [Τροπολογία 25]

(38)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο VIS, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία δεδομένων και όπου απαιτείται σε επιμέρους περιπτώσεις για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27) [κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση], στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και σε αρμόδιους διεθνείς φορείς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και οι υπηρεσίες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με τους πρόσφυγες και επιχειρήσεων επανεγκατάστασης, σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες που παραπέμπονται από τους φορείς αυτούς στα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση]. [Τροπολογία 26]

(39)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(28) εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους ως υπεύθυνοι για την επιχειρησιακή διαχείριση του VIS. [Τροπολογία 27]

(40)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 12 Δεκεμβρίου 2018. [Τροπολογία 28]

(41)  Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών και να διευκολυνθεί η επιστροφή παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί στο VIS, τα αντίγραφα του ταξιδιωτικού εγγράφου αιτούντων θεώρηση βραχείας διάρκειας θα πρέπει να αποθηκεύονται στο VIS. Αντίθετα με τις πληροφορίες που εξάγονται από το VIS, τα αντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων αποτελούν απόδειξη ιθαγένειας η οποία αναγνωρίζεται ευρύτερα από τις τρίτες χώρες.

(42)  Η πραγματοποίηση αναζήτησης στον κατάλογο ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση, όπως θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29), αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της διαδικασίας εξέτασης θεωρήσεων. Οι αρχές θεώρησης θα πρέπει να εκπληρώνουν συστηματικά την υποχρέωση αυτή και, ως εκ τούτου, ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να ενσωματωθεί στο VIS ώστε να καταστεί δυνατή η αυτόματη επαλήθευση της αναγνώρισης του ταξιδιωτικού εγγράφου του αιτούντος.

(43)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο VIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του eu-LISA για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης, της διατήρησης και της συνεχούς αναβάθμισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα. [Τροπολογία 29]

(44)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του VIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τις μεταναστευτικές πιέσεις και τη διαχείριση των συνόρων, ο eu-LISA θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, ο eu-LISA θα πρέπει να δημιουργηθεί αποθηκεύει ορισμένα στατιστικά δεδομένα στο κεντρικό αποθετήριο για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και της παροχής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με [κανονισμός 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]. Κανένα από τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία δεν θα πρέπει να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. [Τροπολογία 30]

(45)  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(30).

(46)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή κοινής πολιτικής θεωρήσεων, ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και η σταδιακή διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(47)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για την πρόσβαση στο σύστημα VIS και τις απαραίτητες διασφαλίσεις. Προβλέπει επίσης για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και προσφυγής, ιδίως το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και την επίβλεψη των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται πρόσθετες διασφαλίσεις για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών των νέων κατηγοριών δεδομένων που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το VIS. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στο άσυλο και στην προστασία της αρχής της μη επαναπροώθησης και την προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης, το δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση, τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής.

(47α)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, όπως συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, ούτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των διεθνών δεσμεύσεων που ανέλαβαν η Ένωση και τα κράτη μέλη της· [Τροπολογία 31]

(48)  Ειδικές διατάξεις θα πρέπει να ισχύουν για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης και είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έναντι του οποίου εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι του αναφερόμενου στην οδηγία 2004/38/ΕΚ δελτίου διαμονής. Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις περιέχονται στην οδηγία 2004/38/EK.

(49)  Όπως έχει επιβεβαιωθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω μέλη της οικογένειας έχουν όχι μόνο δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του κράτους μέλους αλλά και λήψης θεώρησης εισόδου για τον σκοπό αυτό. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα πάσα διευκόλυνση για να λαμβάνουν τις απαραίτητες θεωρήσεις, οι οποίες πρέπει να εκδίδονται ατελώς, το συντομότερο δυνατόν και βάσει ταχείας διαδικασίας.

(50)  Το δικαίωμα απόκτησης θεώρησης δεν είναι άνευ όρων, καθώς η οδηγία 2004/38/EΚ παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν την είσοδο στην επικράτειά τους σε μέλη της οικογένειας που συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Βάσει των ανωτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών της οικογένειας που σχετίζονται με την ταυτότητα και το καθεστώς τους μπορούν να επαληθεύονται μόνον όταν αυτά είναι συναφή για την αξιολόγηση της απειλής που ενδεχομένως συνιστούν τα εν λόγω πρόσωπα για την ασφάλεια. Πράγματι, κατά την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης τις οποίες υποβάλλουν θα πρέπει να συνεκτιμώνται αποκλειστικά και μόνο οι ανησυχίες για την ασφάλεια και όχι οι ανησυχίες που συνδέονται με τους κινδύνους μετανάστευσης.

(51)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, αν θα τον εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο.

(52)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου(31)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(53)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου(32)· Η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, συνεπώς, στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(54)  Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(33), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου(34).

(55)  Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(35), που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου(36) και με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου(37).

(56)  Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(38), που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου(39) και με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/349/ΕΕ του Συμβουλίου(40).

(57)  Ο παρών κανονισμός, με εξαίρεση το άρθρο 22 ιη, συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια, αντιστοίχως, του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003, του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011, με εξαίρεση τις διατάξεις που κατέστησαν εφαρμοστέες για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με την απόφαση (ΕΕ) 2017/1908 του Συμβουλίου(41),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 τροποποιείται ως εξής:

(-1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής (κανονισμός VIS)»· [Τροπολογία 32]

"

(1)  Στο άρθρο 1 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής, μεταξύ άλλων και σχετικά με ορισμένες αποφάσεις επί θεωρήσεων μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής.

Με την αποθήκευση δεδομένων ταυτότητας, δεδομένων ταξιδιωτικού εγγράφου και βιομετρικών δεδομένων στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) που θεσπίζεται με το άρθρο 17 του κανονισμού 2018/ΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* [κανονισμός 2018/ΧΧ για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], το VIS διευκολύνει και υποβοηθεί την ορθή ταυτοποίηση των προσώπων που είναι καταχωρισμένα στο VIS.

–––––––––––––––––––––

* Κανονισμός 2018/ΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός 2018/ΧΧ για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] (ΕΕ L ...).».

"

(2)  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 2

Σκοπός του VIS

1.  Το VIS αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, την προξενική συνεργασία και τη διαβούλευση μεταξύ κεντρικών αρχών θεώρησης διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις αιτήσεις θεωρήσεων και τις σχετικές αποφάσεις, με σκοπό: [Τροπολογία 33]

   α) να διευκολύνει και να επισπεύσει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων· [Τροπολογία 34]
   β) να αποφύγει την καταστρατήγηση των κριτηρίων προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης·
   γ) να διευκολύνει την καταπολέμηση της απάτης·
   δ) να διευκολύνει τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και στην επικράτεια των κρατών μελών·
   ε) να βοηθά στον εντοπισμό και την επιστροφή των προσώπων που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών·
   στ) να βοηθά στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 22ιε· [Τροπολογία 35]
   ζ) να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**·
   η) να συμβάλλει στην πρόληψη των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως με την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε ενδεδειγμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις· [Τροπολογία 36]
   θ) να συμβάλλει στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών· [Τροπολογία 37]
   ι) να εξασφαλίζει την ορθή ταυτοποίηση των προσώπων·
   ια) να υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση με δικαστική διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους.

2.  Όσον αφορά τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής, το VIS αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις συναφείς αποφάσεις, με σκοπό να:

   α) υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση του αν ο αιτών ή ο κάτοχος ενός εγγράφου θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, και την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία πριν από την άφιξή του στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων· [Τροπολογία 38]
   β) ενισχύει την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων διευκολύνει τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων εντός της επικράτειας των κρατών μελών· [Τροπολογία 39]
   γ) συμβάλλει στην πρόληψη των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως με την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε ενδεδειγμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις· [Τροπολογία 40]
   δ) εξασφαλίζει την ορθή ταυτοποίηση των προσώπων·
   δα) βοηθά στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 22ιε· [Τροπολογία 41]
   ε) διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και της οδηγίας 2013/32/ΕΕ·
   στ) υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση με δικαστική διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους.

––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).

** Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).».

"

(2α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 2α

Αρχιτεκτονική

1.  Το VIS βασίζεται σε κεντρική αρχιτεκτονική και απαρτίζεται από τα εξής:

   α) το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας που θεσπίστηκε με το [άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]·
   β) ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών (κεντρικό σύστημα του VIS)·
   γ) διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, (η «εθνική διεπαφή» ή «NI-VIS»), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η διασύνδεση με την αντίστοιχη κεντρική εθνική αρχή του οικείου κράτους μέλους, ή εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία καθιστά δυνατή τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος του VIS με τις εθνικές υποδομές στα κράτη μέλη·
   δ) δομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των εθνικών διεπαφών·
   ε) ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ·
   στ) ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των κεντρικών υποδομών της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης που θεσπίζεται με [το άρθρο 6 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων που θεσπίζεται με [το άρθρο 12 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας που θεσπίζεται με [το άρθρο 17 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] και του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) που θεσπίζεται με το [άρθρο 25 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]·
   ζ) μηχανισμό διαβούλευσης σχετικά με τις αιτήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών αρχών θεώρησης («VISMail»)·
   η) πύλη μεταφορέων·
   θ) ασφαλή διαδικτυακή υπηρεσία που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ, αφενός, του κεντρικού συστήματος του VIS και, αφετέρου, της πύλης μεταφορέων και των διεθνών συστημάτων·
   ι) αποθετήριο δεδομένων για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και της κατάρτισης στατιστικών·
   ια) εργαλείο που επιτρέπει στους αιτούντες να παρέχουν ή να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους για πρόσθετη περίοδο διατήρησης του φακέλου αίτησής τους.

Το κεντρικό σύστημα του VIS, οι εθνικές ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή υπηρεσία, η πύλη μεταφορέων και η υποδομή επικοινωνίας του VIS μοιράζονται και χρησιμοποιούν εκ νέου, στο μέτρο που είναι εφικτό από τεχνικής σκοπιάς, τα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της πύλης μεταφορέων του ETIAS, της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ και της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ, αντίστοιχα.

2.  Η NI-VIS συνίσταται στα εξής:

   α) μία τοπική εθνική διεπαφή (LNI) για κάθε κράτος μέλος, η οποία αποτελεί τη διεπαφή που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους μέλους με το ασφαλές δίκτυο επικοινωνιών και περιλαμβάνει διατάξεις κρυπτοθέτησης αποκλειστικά για δεδομένα του VIS. Η LNI είναι εγκατεστημένη σε χώρους του κράτους μέλους·
   β) μια εφεδρική LNI (BLNI) που έχει το ίδιο περιεχόμενο και την ίδια λειτουργία με την LNI.

3.  Η LNI και η BLNI θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς που ορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία η οποία ισχύει για το VIS.

4.  Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι διπλές σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις, δηλαδή στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου φιλοξενείται το κύριο κεντρικό σύστημα του VIS, η κύρια κεντρική μονάδα (CU) και στο St Johann im Pongau της Αυστρίας, όπου φιλοξενείται το εφεδρικό κεντρικό σύστημα του VIS, η εφεδρική κεντρική μονάδα (BCU). Η σύνδεση μεταξύ του κύριου κεντρικού συστήματος του VIS και του εφεδρικού κεντρικού συστήματος του VIS επιτρέπει τον συνεχή συγχρονισμό μεταξύ της CU και της BCU. Η επικοινωνιακή υποδομή υποστηρίζει και συμβάλλει στη διασφάλιση αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του VIS. Περιλαμβάνει πλεονάζουσες και ξεχωριστές διαδρομές για τις συνδέσεις μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και του εφεδρικού κεντρικού συστήματος του VIS και περιλαμβάνει επίσης πλεονάζουσες και ξεχωριστές διαδρομές για τις συνδέσεις μεταξύ κάθε εθνικής διεπαφής και κεντρικού συστήματος του VIS και εφεδρικού κεντρικού συστήματος VIS. Η επικοινωνιακή υποδομή παρέχει κρυπτοθετημένο, εικονικό, ιδιωτικό δίκτυο αποκλειστικά για δεδομένα VIS και για την επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και της αρχής που είναι αρμόδια για τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος του VIS.». [Τροπολογία 42]

"

(3)  Το άρθρο 3 απαλείφεται·

(4)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:"

(3α) «κεντρική αρχή», η αρχή που έχει συσταθεί από κράτος μέλος για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009· [Τροπολογία 43]

"

β)  προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:"

(12) «δεδομένα VIS», όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα του VIS και στο CIR σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 14 και 22γ έως 22στ·

   (13) «δεδομένα ταυτότητας», τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) και αα)·
   (14) «δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων», τα δεδομένα που σχετίζονται με τα δακτυλικά αποτυπώματα και αποθηκεύονται σε αρχείο του VIS·
   (15) «εικόνα προσώπου», η ψηφιακή εικόνα του προσώπου με επαρκή ανάλυση και ποιότητα εικόνας για χρήση σε αυτοματοποιημένη βιομετρική αντιστοίχιση [Τροπολογία 44]·
   (16) «δεδομένα Ευρωπόλ», τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
   (17) «άδεια διαμονής», κάθε άδεια διαμονής εκδιδόμενη από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου**, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 16 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·
   (18) «θεώρηση μακράς διάρκειας», άδεια που εκδίδεται από ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της σύμβασης Σένγκεν·
   (19) «εθνική εποπτική αρχή» για σκοπούς επιβολής του νόμου, «εποπτικές αρχές», οι εποπτικές αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*** και οι εποπτικές αρχές που συγκροτούνται σύμφωνα με στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****· [Τροπολογία 45]
   (19α) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» (hit), η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει από την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που έχουν καταγραφεί σε φάκελο αίτησης του VIS με τα σχετικά δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στο VIS, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, στο ΣΕΕ, στο ETIAS, στο Eurodac, στα δεδομένα της Ευρωπόλ ή στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ SLTD· [Τροπολογία 46]
   (20) «επιβολή του νόμου», η πρόληψη, η εξακρίβωση ή η διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο· [Τροπολογία 47]
   (21) «τρομοκρατικά εγκλήματα», τα εγκλήματα βάσει του εθνικού δικαίου τα οποία αντιστοιχούν ή είναι ισοδύναμα με εκείνα που αναφέρονται στην οδηγία στα άρθρα 3 έως 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** ή είναι ισοδύναμα με ένα από τα εγκλήματα αυτά για τα κράτη μέλη που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω οδηγία· [Τροπολογία 48]
   (22) «σοβαρές αξιόποινες πράξεις», οι αξιόποινες πράξεις που αντιστοιχούν ή είναι ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου*****, εφόσον τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1).

*** Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). [Τροπολογία 49]

**** Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

***** Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

****** Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).».

"

(5)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 5

Κατηγορίες δεδομένων

1.  Μόνον οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων καταχωρίζονται στο VIS:

   α) αλφαριθμητικά δεδομένα για τον αιτούντα και για τις αιτηθείσες, εκδοθείσες, απορριφθείσες, ακυρωθείσες, ανακληθείσες ή παραταθείσες θεωρήσεις βραχείας διάρκειας, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 4 και στα άρθρα 10 έως 14, αλφαριθμητικά δεδομένα για τις εκδοθείσες, αποσυρθείσες, απορριφθείσες, ακυρωθείσες, ανακληθείσες ή παραταθείσες θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 22γ, 22δ, 22ε και 22στ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που αναφέρονται στα άρθρα 9α και 22β και τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9γ παράγραφος 6·
   β) εικόνες προσώπου που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 και στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο στ)·
   γ) δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, και στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 22δ στοιχείο ζ)· [Τροπολογία 50]
   γα) σαρωμένα αντίγραφα της σελίδας στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου, που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 7· [Τροπολογία 51]
   δ) σύνδεσμοι με άλλες αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 22α παράγραφος 3.

2.  Τα μηνύματα που διαβιβάζονται μέσω του VIS, που προβλέπονται στο άρθρο 16, στο άρθρο 24 παράγραφος 2 και στο άρθρο 25 παράγραφος 2, δεν καταχωρίζονται στο VIS, με την επιφύλαξη της καταχώρισης πράξεων επεξεργασίας δεδομένων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34.

3.  Το CIR περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γγ), στο άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γγ), στ) και ζ), και στο άρθρο 22δ στοιχεία α) έως γγ) γ), στ και ζ). Τα υπόλοιπα δεδομένα του VIS αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα VIS.». [Τροπολογία 52]

"

(6)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5α

Κατάλογος αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων

(1)1. Ο κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση, όπως θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ενσωματώνεται στο VIS. [Τροπολογία 53]

(2)2. Το VIS παρέχει τη λειτουργική δυνατότητα για την κεντρική διαχείριση του καταλόγου των αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και την κοινοποίηση της αναγνώρισης ή της μη αναγνώρισης των ταξιδιωτικών εγγράφων του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1105/2011/ΕΕ. [Τροπολογία 54]

(3)3. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2. [Τροπολογία 55]

_________________

* Απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση και περί της δημιουργίας μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου (ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 9).».

"

(7)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

-α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22α, πρόσβαση στο VIS για την εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών θεώρησης. Τηρείται αυστηρό όριο ως προς τον αριθμό των δεόντως εξουσιοδοτημένων μελών του προσωπικού, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.»· [Τροπολογία 56]

"

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Πρόσβαση στο VIS για την αναζήτηση δεδομένων έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους και των οργάνων της ΕΕ που είναι αρμόδια για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 22, στα άρθρα 22γ έως 22στ και στα άρθρα 22ζ έως 22ι 22ιβ, καθώς και για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του [κανονισμού 2018/ΧΧ για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)].

Οι αρχές που έχουν το δικαίωμα να συμβουλεύονται τα δεδομένα VIS ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων ορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο IV.

Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στον βαθμό που τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους σκοπούς αυτούς, και είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους.»· [Τροπολογία 57]

"

αα)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές των οποίων το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να εισάγει, να τροποποιεί, να διαγράφει ή να αναζητεί δεδομένα στο VIS. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει αμελλητί στον eu-LISA, κατάλογο αυτών των αρχών, περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3α, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Στον κατάλογο αυτό προσδιορίζονται, για κάθε αρχή, τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αναζητεί και για ποιους σκοπούς.

Ο eu-LISA εξασφαλίζει την ετήσια δημοσίευση του καταλόγου και των καταλόγων των εντεταλμένων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 2 και των κεντρικών σημείων πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 4 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο eu-LISA τηρεί συνεχώς ενημερωμένο κατάλογο στον δικτυακό του τόπο, ο οποίος περιλαμβάνει τις αλλαγές που αποστέλλουν τα κράτη μέλη μεταξύ των ετήσιων εκδόσεων.»· [Τροπολογία 58]

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4. Το VIS παρέχει τη λειτουργική δυνατότητα για την κεντρική διαχείριση αυτού του καταλόγου.»·

"

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5. Οι H Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας για τη κεντρική διαχείριση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 49 παράγραφος 2.». [Τροπολογία 59]

"

(7α)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο VIS από κάθε αρμόδια αρχή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση εναντίον αιτούντων, κατόχων θεώρησης ή αιτούντων, κατόχων θεωρήσεων μακράς διαρκείας και αδειών διαμονής για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποίθησης, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αποδίδεται πρωταρχική σημασία στο συμφέρον του παιδιού.». [Τροπολογία 60]

"

(8)  Στο άρθρο 7 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3. Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα υπερισχύει κάθε άλλου μελήματος των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σε πλαίσιο πλήρους τήρησης της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η ευημερία και η ασφάλεια του παιδιού, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και οι απόψεις του, λαμβάνονται υπόψη και σταθμίζονται σε συνάρτηση με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς του. [Τροπολογία 61]

3α.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα ασύλου και την τήρηση της αρχής της «μη επαναπροώθησης» καθώς και την προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης, το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής.». [Τροπολογία 62]

"

(8α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 7α

Δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν εισάγονται στο VIS τα δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών κάτω των 6 ετών.

2.  Τα βιομετρικά δεδομένα των ανηλίκων από την ηλικία των έξι ετών λαμβάνονται από υπαλλήλους που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να λαμβάνουν τα βιομετρικά δεδομένα του ανηλίκου με φιλικό και ευαίσθητο προς το παιδί τρόπο και με πλήρη σεβασμό του συμφέροντος του παιδιού και των διασφαλίσεων που προβλέπονται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

Το παιδί συνοδεύεται κατά τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων από ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας, εφόσον είναι παρόν. Ο ασυνόδευτος ανήλικος συνοδεύεται από επίτροπο, εκπρόσωπο ή, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος, από άτομο εκπαιδευμένο να διασφαλίζει το συμφέρον του ανηλίκου και την γενική ευημερία του κατά την λήψη των βιομετρικών δεδομένων του. Αυτό το εκπαιδευμένο άτομο δεν είναι ο υπάλληλος που είναι αρμόδιος για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές ούτε από τον υπάλληλο ούτε από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η χρήση καμίας μορφής βίας εις βάρος ανηλίκων για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση παροχής βιομετρικών δεδομένων.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, τα προξενεία δεν ζητούν από τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στο προξενείο για τη συλλογή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων, εφόσον αυτό θα συνιστούσε υπερβολικό βάρος και κόστος για τις οικογένειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βιομετρικά στοιχεία λαμβάνονται στα εξωτερικά σύνορα, όπου πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή της εμπορίας παιδιών.

4.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙΙα και ΙΙΙβ, η πρόσβαση στα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών επιτρέπεται μόνο για τους εξής σκοπούς:

   α) για να επαληθεύεται η ταυτότητα του παιδιού στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης θεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 και στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 παράγραφος ζ, και
   β) σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙβ, για να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
   i) η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση της εμπορίας παιδιών·
   ii) η πρόσβαση είναι αναγκαία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση·
   iii) η ταυτοποίηση εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού.». [Τροπολογία 63]

"

(9)  Ο τίτλος του Κεφαλαίου II αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ» [Τροπολογία 64· η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

"

(10)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν η αίτηση είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, η αρχή θεώρησης δημιουργεί τον φάκελο της αίτησης εντός 2 εργάσιμων ημερών, εισάγοντας στο VIS τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9, εφόσον ο αιτών είναι υποχρεωμένος να παράσχει τα δεδομένα αυτά.»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Μόλις δημιουργηθεί ο φάκελος αίτησης, το VIS πραγματοποιεί αυτόματα την αναζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 9α και εμφανίζει τα αποτελέσματα.»·

"

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Όταν δεν απαιτείται η παροχή συγκεκριμένων δεδομένων εκ του νόμου ή είναι για αντικειμενικούς λόγους αδύνατο να δοθούν τα δεδομένα αυτά, στα σχετικά πεδία δεδομένων αναγράφεται «άνευ αντικειμένου». Η απουσία δακτυλικών αποτυπωμάτων πρέπει να υποδεικνύεται με την ένδειξη «VIS0»· επιπλέον, το σύστημα επιτρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 στοιχεία α) έως δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009.».

"

(11)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο σημείο 4, τα στοιχεία α), β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) επώνυμο (οικογενειακό όνομα)· όνομα ή ονόματα· ημερομηνία γέννησης· ιθαγένεια ή ιθαγένειες· φύλο·

   αα) γένος (προηγούμενο/-α επώνυμο/-α)· τόπος και χώρα γέννησης· ιθαγένεια κατά τη γέννηση·
   β) είδος και αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εγγράφων και κωδικός τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εγγράφων·
   γ) ημερομηνία λήξης της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εγγράφων·
   γγ) αρχή έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου και ημερομηνία έκδοσης·»·

"

β)  το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. εικόνα προσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009·»· [Τροπολογία 65]

"

βα)  το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009.»· [Τροπολογία 66]

"

γ)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«7. σαρωμένο αντίγραφο της σελίδας στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία.»·

"

δ)  προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι:"

«8. Η εικόνα προσώπου υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρεται στο σημείο 5 της παραγράφου 1 διαθέτει επαρκή ανάλυση και ποιότητα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων. Εάν δεν διαθέτει την επαρκή ποιότητα, η εικόνα προσώπου δεν χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση. [Τροπολογία 67]

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 το πρώτο εδάφιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν μπορούν να πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας και ανάλυσης που έχουν καθορισθεί για την εγγραφή της ζωντανής εικόνας προσώπου στο VIS, η εικόνα προσώπου μπορεί να εξάγεται ηλεκτρονικά από το τσιπ του ηλεκτρονικού μηχανικώς αναγνώσιμου ταξιδιωτικού εγγράφου (eMRTD). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εικόνα προσώπου εισάγεται στον ατομικό φάκελο μόνο αφού επαληθευθεί ηλεκτρονικά ότι η εικόνα προσώπου που έχει καταχωρισθεί στο τσιπ του eMRTD αντιστοιχεί στη ζωντανή εικόνα προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.». [Τροπολογία 68]

"

(12)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 9α

Αναζητήσεις σε άλλα συστήματα

1.  Οι φάκελοι αίτησης υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία από το VIS για τον εντοπισμό θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το VIS εξετάζει κάθε φάκελο αίτησης μεμονωμένα.

2.  Όταν δημιουργείται αίτηση ή εκδίδεται θεώρηση, το VIS ελέγχει αν το ταξιδιωτικό έγγραφο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη αίτηση αναγνωρίζεται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ, εκτελώντας αυτόματη αναζήτηση στον κατάλογο αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων που αναφέρεται στο άρθρο 5α, και εμφανίζει το αποτέλεσμα. [Τροπολογία 69]

3.  Για τους σκοπούς των επαληθεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχεία α), και γ) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, το VIS πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 [του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] για την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 4 παράγραφοι 4 5 και 6 του παρόντος κανονισμού. με τα δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση που έχει καταχωριστεί στο VIS, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), στο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), συμπεριλαμβανομένου του κατάλογου επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/ΧΧ για τον σκοπό της θέσπισης ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου, στο Eurodac, [στο σύστημα ECRIS-TNT όσον αφορά καταδίκες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις], στα δεδομένα της Ευρωπόλ, στη βάση δεδομένων της Interpol για τα κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) και στη βάση δεδομένων της Interpol για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Interpol TDAWN)] Το VIS επαληθεύει:

   α) εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν στο SIS·
   β) εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν στη βάση δεδομένων SLTD·
   γ) εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS·
   δ) εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS·
   ε) εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε απορριφθείσα, ανακληθείσα ή ακυρωθείσα άδεια ταξιδιού στο κεντρικό σύστημα ETIAS και τον κάτοχό της·
   στ) εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
   ζ) εάν δεδομένα σχετικά με τον αιτούντα έχουν ήδη καταχωριστεί στο VIS·
   η) εάν τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε άλλη αίτηση για θεώρηση που σχετίζεται με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας·
   θ) εάν ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή εάν έχει δηλωθεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής·
   ι) εάν ο αιτών έχει καταχωριστεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο στο οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος·
   ια) εάν ο αιτών έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης βραχείας διάρκειας που είναι καταγεγραμμένες στο VIS·
   ιβ) εάν έχει εκδοθεί για τον αιτούντα απόφαση καταγεγραμμένη στο VIS για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής·
   ιγ) εάν τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα την ταυτότητα του αιτούντος είναι καταχωρισμένα στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·
   ιδ) εάν ο αιτών θεώρηση βραχείας διάρκειας είναι καταχωρισμένος στο Eurodac·
   ιε) σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αιτούντος:
   i) αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS,
   ii) αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS,
   iii) είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240. [Τροπολογία 70]

3α.  Κατά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στην SLTD, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη της ESP για την πραγματοποίηση αναζήτησης δεν κοινοποιούνται στους κατόχους δεδομένων της Interpol. [Τροπολογία 71]

4.  Το VIS προσθέτει στον φάκελο της αίτησης παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3. Επιπλέον, το VIS προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εισήγαγαν ή παρέσχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης, ή την Ευρωπόλ, και καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στον φάκελο της αίτησης. Δεν καταγράφονται άλλες πληροφορίες εκτός από την αναφορά σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και την πηγή προέλευση των δεδομένων. [Τροπολογία 72]

5.  Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια), στο πλαίσιο των αναζητήσεων που πραγματοποιούνται βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αντιπαραβάλλονται τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 με τα δεδομένα που υπάρχουν στο SIS, προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο μιας από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

   α) καταχώριση για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση ή την έκδοση·
   β) καταχώριση για αγνοούμενα πρόσωπα·
   γ) καταχώριση για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό τη συμμετοχή σε δικαστική διαδικασία·
   δ) καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, ή ειδικό έλεγχο ή ελέγχους έρευνας. [Τροπολογία 73]

5α.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει από τα ερωτήματα σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 στοιχεία α), β), γ), ε), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ) και ιδ) αξιολογείται, εφόσον είναι αναγκαίο μετά από την επαλήθευση από την κεντρική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9γ, από το προξενείο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση θεώρησης. [Τροπολογία 74]

5β.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει από τα ερωτήματα σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 στοιχεία δ), στ), ιγ) και ιε) επαληθεύεται, εφόσον είναι αναγκαίο και αξιολογείται από το ενιαίο σημείο επαφής των κρατών μελών τα οποία έχουν εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9γα. [Τροπολογία 75]

5γ.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης βάσει του SIS κοινοποιείται επίσης αυτόματα στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση από όπου προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. [Τροπολογία 76]

5δ.  Η προβλεπόμενη κοινοποίηση στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους ή στο ενιαίο σημείο επαφής που εισήγαγε την καταχώριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

   α) επώνυμο ή επώνυμα, όνομα ή ονόματα και, εφόσον υπάρχουν, ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα·
   β) τόπο και ημερομηνία γέννησης·
   γ) φύλο·
   δ) ιθαγένεια και, εάν υπάρχουν, άλλες ιθαγένειες·
   ε) το κράτος μέλος της πρώτης σκοπούμενης παραμονής, και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση της πρώτης σκοπούμενης παραμονής·
   στ) διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος ή, εάν δεν είναι διαθέσιμη, πόλη και χώρα διαμονής του·
   ζ) παραπομπή σε κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που έχει προκύψει, με την ημερομηνία και την ώρα κατά τις οποίες προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. [Τροπολογία 77]

5ε.  Το παρόν άρθρο δεν παρεμποδίζει την υποβολή αίτησης ασύλου για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αίτησης θεώρησης η οποία κατατέθηκε από θύμα(τα) βίαιων εγκληματικών πράξεων όπως η ενδοοικογενειακή βία ή η εμπορία ανθρώπων που διαπράχθηκαν από τον χρηματοδότη τους, ο φάκελος που κατατίθεται στο VIS αποσυνδέεται από τον φάκελο του χρηματοδότη ώστε να προστατεύονται τα θύματα από καινούριους κινδύνους. [Τροπολογία 78]

–––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).

Άρθρο 9β

Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις αναζητήσεις σε άλλα συστήματα για μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ ή άλλων υπηκόων τρίτων χωρών που απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας βάσει του ενωσιακού δικαίου

1.  Όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έναντι του οποίου εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με αυτό των πολιτών της Ένωσης βάσει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 διεξάγονται με αποκλειστικό σκοπό να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι που βασίζονται σε πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στο έδαφος του κράτους μέλους συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια ή παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο επιδημίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ. [Τροπολογία 79]

2.  Το VIS δεν ελέγχει κατά πόσον:

   α) ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή έχει δηλωθεί ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής κατά το παρελθόν μέσω αναζήτησης στο ΣΕΕ·
   β) ο αιτών αντιστοιχεί σε πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι καταχωρισμένα στο Eurodac.

3.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της αίτησης κατά το άρθρο 9α παράγραφος 3 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που αντιστοιχεί σε καταχώριση απαγόρευσης εισόδου και διαμονής κατά το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (ΕΕ) 2018/1861, η αρχή θεώρησης επαληθεύει τον λόγο στον οποίο βασίζεται η απόφαση σε συνέχεια της οποίας εισήχθη η συγκεκριμένη καταχώριση στο SIS. Εάν ο λόγος αυτός σχετίζεται με κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης, η καταχώριση δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης. Η αρχή θεώρησης ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 26 παράγραφος 2 του κανονισμού SIS II (ΕΕ) 2018/1861. [Τροπολογία 80]

Άρθρο 9γ

Επαλήθευση από τις κεντρικές αρχές και το εθνικό ενιαίο σημείο επαφής [Τροπολογία 81]

1.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5β που προκύπτει από τις αναζητήσεις δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, επαληθεύεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από την το ενιαίο σημείο επαφής, σύμφωνα με το άρθρο 9γα. Κοινοποιείται στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους που διεκπεραιώνει την αίτηση. [Τροπολογία 82]

2.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5α που προκύπτει από τις αναζητήσεις δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, επαληθεύεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από την κεντρική αρχή. Κατά τη μη αυτοματοποιημένη επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης, η κεντρική αρχή έχει πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και σε τυχόν συνδεδεμένους φακέλους αίτησης, καθώς και σε όλα τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 5α. [Τροπολογία 83]

3.  Η κεντρική αρχή επαληθεύει αν η ταυτότητα του αιτούντος που καταγράφηκε στον φάκελο της αίτησης αντιστοιχεί στα δεδομένα που υπάρχουν στο VIS ή σε κάποια από τις βάσεις δεδομένων στις οποίες πραγματοποιήθηκε αναζήτηση.

4.  Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν αντιστοιχούν και δεν έχει προκύψει άλλο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3, η κεντρική αρχή διαγράφει το εσφαλμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης από τον φάκελο της αίτησης.

5.  Εάν τα δεδομένα αντιστοιχούν ή εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις η κεντρική αρχή θεώρησης που διεκπεραιώνει την αίτηση ενημερώνει την κεντρική αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών για τα οποία διαπιστώθηκε ότι εισήγαγαν ή παρείχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης εισήχθησαν ή παρασχέθηκαν από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η κεντρική αρχή διαβουλεύεται με τις κεντρικές αρχές του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η αμφιβολία ευνοεί τον αιτούντα. [Τροπολογία 84]

6.  Το αποτέλεσμα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών προστίθεται στον φάκελο της αίτησης.

7.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν από την αντιπαραβολή που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5 προκύπτει ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το VIS αποστέλλει αυτοματοποιημένη κοινοποίηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους που πραγματοποίησε την αναζήτηση, προκειμένου να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες. [Τροπολογία 85]

8.  Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 2 παρασχέθηκαν από την Ευρωπόλ, η κεντρική αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους διαβουλεύεται με την εθνική μονάδα της Ευρωπόλ προκειμένου να αναληφθούν ενέργειες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και ιδίως το κεφάλαιο IV. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 9γα

Επαλήθευση και αξιολόγηση από το ενιαίο σημείο επαφής

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική αρχή, η οποία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, η οποία εξασφαλίζει τις σχετικές μη αυτοματοποιημένες επαληθεύσεις και την αξιολόγηση των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού («ενιαίο σημείο επαφής»). Το ενιαίο κέντρο επαφής απαρτίζεται από αξιωματικούς συνδέσμους προερχόμενους από το τμήμα SIRENE, τα εθνικά κεντρικά γραφεία της Ιντερπόλ, το εθνικό κεντρικό σημείο της Ευρωπόλ, την εθνική μονάδα ETIAS και όλες τις σχετικές εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επάρκεια στελέχωσης που επιτρέπει στο ενιαίο σημείο επαφής να επαληθεύει τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που του κοινοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 23 του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009.

2.  Το ενιαίο σημείο επαφής επαληθεύει με μη αυτόματο τρόπο τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που του παραπέμπονται. Ισχύουν οι διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 9γ παράγραφοι 2 έως 6.

3.  Εάν, μετά την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα αντιστοιχούν και το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης επιβεβαιώνεται, το ενιαίο σημείο επαφής επικοινωνεί, όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, που παρείχαν τα δεδομένα από τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Στη συνέχεια, αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Το ενιαίο σημείο επαφής παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ενόψει της απόφασης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να ληφθεί δυνάμει του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009. Αυτή η αιτιολογημένη γνώμη περιλαμβάνεται στον φάκελο της αίτησης. [Τροπολογία 87]

Άρθρο 9γβ

Εγχειρίδιο

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 48α, για να καθορίσει, σε εγχειρίδιο, τα σχετικά δεδομένα που πρέπει να αντιπαραβάλλονται στο πλαίσιο των αναζητήσεων των άλλων συστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 καθώς και τις διαδικασίες και τους κανόνες που απαιτούνται για τις αναζητήσεις, τις επαληθεύσεις και τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 9α έως 9γα. Αυτή η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιλαμβάνει τον συνδυασμό κατηγοριών δεδομένων για την πραγματοποίηση αναζητήσεων σε κάθε σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 9α. [Τροπολογία 88]

Άρθρο 9δ

Αρμοδιότητες της Ευρωπόλ

Η Ευρωπόλ προσαρμόζει το σύστημα πληροφοριών της ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι εφικτή η αυτόματη επεξεργασία των αναζητήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 και στο άρθρο 22β παράγραφος 2.».

"

(13)  Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4. Όταν ο φάκελος της αίτησης επικαιροποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το VIS αποστέλλει κοινοποίηση στο κράτος μέλος που εξέδωσε τη θεώρηση, ενημερώνοντάς το σχετικά με την αιτιολογημένη απόφαση ακύρωσης ή ανάκλησης αυτής της θεώρησης, Η εν λόγω κοινοποίηση παράγεται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα και διαβιβάζεται μέσω του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16.». [Τροπολογία 89]

"

(14)  Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«εα) εικόνα προσώπου·»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Η εικόνα προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 σημείο εα) δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αναζήτησης.».

"

(15)  Στο άρθρο 16, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Όταν δημιουργείται φάκελος αίτησης στο VIS σχετικά με υπήκοο συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή πρόσωπο που εμπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία των εν λόγω υπηκόων για τους οποίους ζητείται προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, το VIS διαβιβάζει αυτόματα την αίτηση διαβούλευσης στο σχετικό κράτος μέλος ή κράτη μέλη.

Το κράτος μέλος ή κράτη μέλη από τα οποία ζητείται η διαβούλευση διαβιβάζουν την απάντηση στο VIS, το οποίο την προωθεί στο κράτος μέλος που δημιούργησε την αίτηση.

Με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαβούλευσης, ο κατάλογος των κρατών μελών τα οποία απαιτούν να ζητείται διαβούλευση με τις κεντρικές τους αρχές από τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης για ομοιόμορφες θεωρήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, καθώς και ο κατάλογος των σχετικών υπηκόων τρίτων χωρών, ενσωματώνονται στο VIS. [Τροπολογία 90]

3.  Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρμόζεται επίσης:

   α) στη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, το άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις τροποποιήσεις δεδομένων και το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 σχετικά με τις εκ των υστέρων γνωστοποιήσεις· [Τροπολογία 91]
   β) σε όλα τα άλλα μηνύματα που αφορούν την προξενική συνεργασία και συνεπάγονται τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα στο VIS ή σχετίζονται με αυτό, στη διαβίβαση αιτημάτων στην αρμόδια αρχή θεώρησης να προωθήσει αντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 9 σημείο 7 και άλλα έγγραφα υποστηρικτικά υποστηρικτικών της αίτησης και στη διαβίβαση ηλεκτρονικών αντιγράφων αυτών των εγγράφων, καθώς και στις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9γ και του άρθρου 38 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης απαντούν σε κάθε αίτηση εντός δύο εργάσιμων ημερών.». [Τροπολογία 92]

"

(16)  Το άρθρο 17 απαλείφεται.

(17)  Ο τίτλος του κεφαλαίου ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ».

"

(18)  Στο άρθρο 18 παράγραφος 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα όπου χρησιμοποιείται το ΣΕΕ επαληθεύουν τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου της θεώρησης σε αντιπαραβολή με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν καταγραφεί στο VIS. Για τους κατόχους θεώρησης των οποίων τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, η έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διενεργείται με τα αλφαριθμητικά δεδομένα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 σε συνδυασμό με την εικόνα προσώπου.».

"

(18α)  Το άρθρο 18α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 18α

Ανάκτηση των δεδομένων του VIS για τη δημιουργία ή την ενημέρωση καταχώρισης εισόδου/εξόδου ή καταχώρισης άρνησης εισόδου κατόχου θεώρησης στο ΣΕΕ

Αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία ή την ενημέρωση του αρχείου εισόδου/εξόδου ή του αρχείου άρνησης εισόδου κατόχου θεώρησης στο ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 και τα άρθρα 16 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, παρέχεται στην αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα όπου χρησιμοποιείται το ΣΕΕ, πρόσβαση για να ανακτά από το VIS και να εισάγει στο ΣΕΕ τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS και απαριθμούνται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) του εν λόγω κανονισμού.»· [Τροπολογία 93]

"

(19)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 20α

Χρήση των δεδομένων του VIS για τον σκοπό της εισαγωγής καταχωρίσεων στο SIS σχετικά με αγνοούμενα ή ευάλωτα πρόσωπα, στα οποία πρέπει να απαγορεύονται τα ταξίδια, και επακόλουθη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα [Τροπολογία 94]

1.  Τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι εικόνες προσώπου που αποθηκεύονται στο VIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή καταχώρισης σχετικά με αγνοούμενα πρόσωπα, παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής ή ευάλωτα άτομα στα οποία πρέπει να απαγορεύονται τα ταξίδια, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* [κανονισμός (ΕΕ) σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις]. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανταλλαγή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου πραγματοποιείται, με ασφαλή μέσα, στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που έχει στην κατοχή του τα δεδομένα. [Τροπολογία 95]

2.  Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος σχετικά με καταχώριση στο SIS μέσω της χρήσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου κατά την παράγραφο 1, οι αρχές προστασίας των παιδιών και οι εθνικές δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής έρευνας πριν από την απαγγελία κατηγορίας, καθώς και των συντονιστικών αρχών τους, κατά το άρθρο 43 44 του κανονισμού (ΕΕ) ... [COM(2016)0883 – SIS LE (αστυνομική συνεργασία)], δύνανται να ζητήσουν από αρχή που έχει πρόσβαση στο VIS, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS. Ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται με ασφαλή τρόπο. [Τροπολογία 96]

–––––––––––––––––––

* Κανονισμός (EE) ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... (ΕΕ L ...της ..., σ. ....).».

"

(20)   Στο άρθρο 22, η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:"

«1. Με αποκλειστικό σκοπό να εξετάσουν αίτηση ασύλου, οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές έχουν πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 σε έρευνες αποκλειστικά με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος άσυλο. Αν τα δακτυλικά αποτυπώματα του εν λόγω προσώπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η έρευνα με τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτύχει, η έρευνα πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) ή/και β έως γγ)· Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο αα). [Τροπολογία 97]

2.  Εάν η έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δείξει ότι έχουν καταχωρισθεί στο VIS δεδομένα σχετικά με τον αιτούντα διεθνή προστασία, η αρμόδια αρχή ασύλου εξουσιοδοτείται να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα του αιτούντος και κάθε συνδεδεμένου φακέλου αίτησης του αιτούντος δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3, αποκλειστικά για τον σκοπό της παραγράφου 1:

   α) τον αριθμό της αίτησης·
   β) τα δεδομένα που λαμβάνονται από το έντυπο ή τα έντυπα αίτησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4, 5 και 7·
   γ) φωτογραφίες εικόνες προσώπου· [Τροπολογία 98]
   δ) τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σχετικά με τυχόν εκδοθείσα, ακυρωθείσα ή ανακληθείσα θεώρηση ή θεώρηση της οποίας η διάρκεια ισχύος έχει παραταθεί, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 10, 13 και 14·
   ε) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημεία σημείο 4 και 5 των συνδεδεμένων φακέλων αίτησης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4.». [Τροπολογία 99]

"

(21)  Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 23

Διάρκεια της περιόδου διατήρησης δεδομένων

1.  Κάθε φάκελος αίτησης διατηρείται στο VIS έως πέντε έτη το πολύ, με την επιφύλαξη της διαγραφής δεδομένων που αναφέρεται στα άρθρα 24 και 25 και της τήρησης αρχείων που αναφέρεται στο άρθρο 34. [Τροπολογία 100]

Αυτή η περίοδος αρχίζει:

   α) από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης, της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, σε περίπτωση έκδοσης θεώρησης, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής·
   β) από τη νέα ημερομηνία λήξης της θεώρησης, ή της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, σε περίπτωση παράτασης θεώρησης, ή θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής· [Τροπολογία 101]
   γ) από την ημερομηνία της δημιουργίας του φακέλου αίτησης στο VIS, σε περίπτωση απόσυρσης ή αρχειοθέτησης της αίτησης ή διακοπής της εξέτασής της·
   δ) από την ημερομηνία της απόφασης της αρμόδιας αρχής θεώρησης, σε περίπτωση απόρριψης, ακύρωσης, μείωσης της διάρκειας ισχύος, απόσυρσης ή ανάκλησης της θεώρησης, της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, κατά περίπτωση.

2.  Κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το VIS διαγράφει αυτόματα τον φάκελο και τον/τους σχετικό/-ούς σύνδεσμο/-ους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 22α παράγραφοι παράγραφος 3 και 5. [Τροπολογία 102]

2α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:

   α) οι φάκελοι αιτήσεων που αφορούν άδεια διαμονής διαγράφονται μετά από μέγιστη περίοδο 10 ετών·
   β) οι φάκελοι αιτήσεων που αφορούν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών διαγράφονται κατά την έξοδο του παιδιού από τον χώρο Σένγκεν. [Τροπολογία 103]

2β.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τη διευκόλυνση μιας νέας αίτησης, ο φάκελος αίτησης που αναφέρεται σε αυτήν μπορεί να αποθηκεύεται για επιπλέον περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της θεώρησης μακράς διαμονής ή της άδειας διαμονής και μόνον εφόσον, κατόπιν αιτήματος συγκατάθεσης, ο αιτών συναινέσει ελεύθερα και ρητά με υπογεγραμμένη δήλωση. Τα αιτήματα συγκατάθεσης υποβάλλονται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτά από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και ευπρόσιτη μορφή και με χρήση σαφούς και απλής διατύπωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Ο αιτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν ο αιτών αποσύρει τη συγκατάθεσή του, ο φάκελος της αίτησης διαγράφεται αυτομάτως από το VIS.

Ο eu-LISA δημιουργεί εργαλείο που επιτρέπει στους αιτούντες να δίνουν και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για τον περαιτέρω καθορισμό του εργαλείου που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αιτούντες προκειμένου να δίνουν και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους.». [Τροπολογία 104]

"

(22)  Στο άρθρο 24, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αποδείξεις ότι τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία στο VIS είναι ανακριβή ή ότι η επεξεργασία τους στο VIS είναι αντίθετη προς τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο κράτος μέλος. Το μήνυμα αυτό διαβιβάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

Εάν τα ανακριβή δεδομένα αναφέρονται σε συνδέσμους που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 3 ή 4 και το άρθρο 22α παράγραφος 3, το υπεύθυνο κράτος μέλος προβαίνει στις αναγκαίες επαληθεύσεις και παρέχει απάντηση εντός 48 ωρών και, κατά περίπτωση, διορθώνει τον σύνδεσμο. Εάν δεν παρασχεθεί απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το αιτούν κράτος μέλος διορθώνει τον σύνδεσμο και ενημερώνει το υπεύθυνο κράτος μέλος σχετικά με τη διόρθωση μέσω του VISMail.

3.  Το αρμόδιο κράτος μέλος επαληθεύει, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω δεδομένα και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση.». [Τροπολογία 105]

"

(23)  Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, ένας αιτών έχει αποκτήσει την υπηκοότητα κράτους μέλους, οι αναφερόμενοι στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 22α παράγραφος 3 φάκελοι αίτησης, φάκελοι και σύνδεσμοι που τον αφορούν διαγράφονται από το VIS αμελλητί, από το κράτος μέλος που δημιούργησε τον σχετικό φάκελο ή φακέλους αίτησης και τους συνδέσμους.»· [Τροπολογία 106· η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

"

β)  στην παράγραφο 2, η λέξη «VIS» αντικαθίσταται από τη λέξη «VISMail».

(23α)  Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ο eu-LISA αναλαμβάνει την επιχειρησιακή διαχείριση του VIS και των συνιστωσών του όπως ορίζεται στο άρθρο 2α. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μεριμνά ώστε να χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες για τις εν λόγω συνιστώσες βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους. [Τροπολογία 107]

2.   Η λειτουργική διαχείριση του VIS περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του VIS επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα όσον αφορά τη συντήρηση και τις τεχνικές εξελίξεις οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε το VIS να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό επιχειρησιακής αρτιότητας, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης για τις ερωτήσεις που υποβάλλονται στο κεντρικό σύστημα του VIS από τις προξενικές και συνοριακές αρχές. Ο χρόνος απόκρισης είναι όσο το δυνατόν συντομότερος.»· [Τροπολογία 108]

"

β)  οι παράγραφοι 3 έως 8 απαλείφονται· [Τροπολογία 109]

(24)  στο άρθρο 26, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 8α:"

«8α. Επιτρέπεται στον eu-LISA να χρησιμοποιεί ανωνυμοποιημένα πραγματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συστήματος παραγωγής VIS για σκοπούς δοκιμών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) διάγνωση βλαβών και επισκευές όταν διαπιστώνονται σφάλματα στο κεντρικό σύστημα·
   β) δοκιμή νέων τεχνολογιών και τεχνικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του κεντρικού συστήματος ή της διαβίβασης δεδομένων σε αυτό.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα μέτρα ασφαλείας, ο έλεγχος πρόσβασης και οι δραστηριότητες καταγραφής κινήσεων σε περιβάλλον δοκιμών είναι ταυτόσημα με τα αντίστοιχα του συστήματος παραγωγής VIS. Τα πραγματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιλέγονται για τις δοκιμές καθίστανται ανώνυμα κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.»· [Τροπολογία 110]

"

γ)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«9α. Όταν ο eu-LISA συνεργάζεται με εξωτερικούς αναδόχους σε καθήκοντα σχετιζόμενα με το VIS, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του αναδόχου για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

9β.  Η λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος του VIS δεν ανατίθεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς οργανισμούς.». [Τροπολογία 111]

"

(25)  Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 27

Έδρα του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις

Το κύριο Κεντρικό VIS, που έχει την τεχνική εποπτεία και διοίκηση, εδρεύει στο Στρασβούργο (Γαλλία), ενώ στο Sankt Johann im Pongau (Αυστρία) βρίσκεται ένα εφεδρικό Κεντρικό VIS, το οποίο μπορεί να διενεργεί όλες τις λειτουργίες του βασικού Κεντρικού VIS.

Και οι δύο τόποι μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για την ενεργό λειτουργία Ο eu-LISA εφαρμόζει τεχνικές λύσεις για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του VIS, είτε μέσω ταυτόχρονης λειτουργίας του κεντρικού συστήματος VIS και του εφεδρικού κεντρικού συστήματος VIS, υπό την προϋπόθεση ότι ο δεύτερος τόπος το εφεδρικό κεντρικό σύστημα VIS εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να διασφαλίζει τη λειτουργία του VIS σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος VIS, είτε μέσω της δημιουργίας αντίγραφου του συστήματος ή των συνιστωσών του.». [Τροπολογία 112]

"

(26)  Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Υποχρεώσεις για τη χρήση και την ποιότητα των δεδομένων»·

"

β)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) για την ακρίβεια, την ενημέρωση και το επαρκές επίπεδο ποιότητας και πληρότητας των δεδομένων κατά τη διαβίβασή τους στο VIS.»·

"

ii)  προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:"

«Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προξενικό προσωπικό και το προσωπικό κάθε εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών με το οποίο συνεργάζονται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, λαμβάνουν τακτική κατάρτιση σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων.»· [Τροπολογία 113]

"

γ)  στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η φράση «του κεντρικού συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις και της υποδομής επικοινωνίας του» αντικαθίσταται από τη φράση «του κεντρικού συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις ή του CIR και της υποδομής επικοινωνίας τους»·

δ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«2α. Η διαχειριστική αρχή Ο eu-LISA, από κοινού με την Επιτροπή, αναπτύσσουν και διατηρούν αναπτύσσει, διατηρεί και συνεχώς αναβαθμίζει αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας των δεδομένων και διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των δεδομένων του VIS και υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη. Η διαχειριστική αρχή Ο eu-LISA εξασφαλίζει επαρκή επίπεδα επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού για την εφαρμογή των τεχνικών καινοτομιών και των αναβαθμίσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων. Ο eu-LISA υποβάλλει τακτική έκθεση στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας των δεδομένων. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται. [Τροπολογία 114]

Ο εν λόγω μηχανισμός, οι διαδικασίες και η ερμηνεία της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας των δεδομένων καθορίζονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

2β.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την σκοπιμότητα, τη διαθεσιμότητα, την ετοιμότητα και την αξιοπιστία της τεχνολογίας που απαιτείται για τη χρήση των εικόνων προσώπου προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα προσώπου.»· [Τροπολογία 115]

"

δα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο VIS, κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή που θεωρείται υπεύθυνη για την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο (7) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και η οποία έχει την κεντρική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από το εν λόγω κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τον εν λόγω διορισμό.». [Τροπολογία 116]

"

(27)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 29α

Ειδικοί κανόνες για την εισαγωγή δεδομένων

1.  Η εισαγωγή των δεδομένων που αναφέρονται στα άρθρα 9, 22γ και 22δ στο VIS υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) τα δεδομένα που προβλέπονται στα άρθρα 9, 22γ και 22δ και στο άρθρο 6 παράγραφος 4 μπορούν να διαβιβάζονται καταχωρίζονται στο VIS μόνο κατόπιν διενέργειας ελέγχου ποιότητας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές· [Τροπολογία 117]
   β) τα δεδομένα που προβλέπονται στα άρθρα 9, 22γ και 22δ και στο άρθρο 6 παράγραφος 4 υποβάλλονται σε επεξεργασία από το VIS κατόπιν διενέργειας ελέγχου ποιότητας από το VIS σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  Οι έλεγχοι ποιότητας διενεργούνται από το VIS ως εξής:

   α) κατά τη δημιουργία φακέλων αίτησης ή φακέλων υπηκόων τρίτων χωρών στο VIS, διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων που αναφέρονται στα άρθρα 9, 22γ και 22δ· εάν οι έλεγχοι αυτοί δεν πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια ποιότητας, η αρμόδια αρχή ή αρχές ενημερώνονται αυτόματα από το VIS·
   β) οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 και στο άρθρο 22β παράγραφος 2 μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από το VIS μόνο κατόπιν διενέργειας ελέγχου ποιότητας από το VIS δυνάμει του παρόντος άρθρου· εάν οι έλεγχοι αυτοί δεν πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια ποιότητας, η αρμόδια αρχή ή αρχές ενημερώνονται αυτόματα από το VIS· [Τροπολογία 118· η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]
   γ) κατά τη δημιουργία φακέλων αίτησης για υπηκόους τρίτων χωρών στο VIS, διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των εικόνων προσώπου και των δακτυλοσκοπικών δεδομένων προκειμένου να εξακριβωθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων προτύπων ποιότητας δεδομένων που καθιστά δυνατή την αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων· [Τροπολογία 119· η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]
   δ) κατά την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές εντεταλμένες αρχές στο VIS, διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4.

3.  Καθορίζονται πρότυπα ποιότητας για την αποθήκευση των δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι προδιαγραφές των προτύπων αυτών καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.». [Τροπολογία 120· η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

"

(28)  στο άρθρο 31, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: "

«1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ), ια) και ιγ), στο άρθρο 9 παράγραφος 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 7 μπορούν να μεταβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα μόνον εφόσον απαιτείται σε επιμέρους περιπτώσεις για τον σκοπό της απόδειξης της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, και μόνο για λόγους επιστροφής τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ ή επανεγκατάστασης σύμφωνα με τον κανονισμό …[κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου για την επανεγκατάσταση], και εφόσον το κράτος μέλος που καταχώρισε τα δεδομένα στο VIS έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.»· [Τροπολογία 121]

"

(28α)  Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), α α), β), γ), γ γ), ια) και ιγ) και παράγραφοι 6 και 7 μπορούν να διαβιβάζονται από τις συνοριακές αρχές ή τις αρχές μετανάστευσης σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό που απαριθμείται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού εφόσον απαιτείται σε επιμέρους περιπτώσεις για να αποδειχθεί η ταυτότητα υπηκόων τρίτων χωρών αποκλειστικά και μόνο για λόγους επιστροφής τους, μόνον εφόσον:

   α) η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·
   β) προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως μέσω συμφωνίας επανεισδοχής που βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ της Ένωσης ή κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας· ή
   γ) εφαρμόζεται το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. [Τροπολογία 122]

3.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ), ια) και ιγ) και παράγραφοι 6 και 7 μπορούν να διαβιβασθούν κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μόνο αν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

   α) η διαβίβαση των δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, ιδίως τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένου του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και σύμφωνα με τις συμφωνίες επανεισδοχής και το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο διαβιβάζει τα δεδομένα·
   β) το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που καταχώρισαν τα δεδομένα στο VIS έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους·
   γ) η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός συμφώνησε να επεξεργαστεί τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν· και
   δ) έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, ληφθείσα σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, σε σχέση με τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ανασταλεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης επιστροφής και ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή που να μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή της εφαρμογής της.»· [Τροπολογία 123]

"

β)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν θίγουν τα δικαιώματα των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μη επαναπροώθηση.

3β.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ από το VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου, δεν διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή ιδιωτικής οντότητας εγκατεστημένης εντός ή εκτός της Ένωσης. Η απαγόρευση εφαρμόζεται επίσης εάν τα εν λόγω δεδομένα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο, ή μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.». [Τροπολογία 124]

"

(28β)  Στο άρθρο 32, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)   παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«εα) να εμποδίζεται η χρήση συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό διαβίβασης δεδομένων·»· [Τροπολογία 125]

"

β)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:"

«ια) να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση διακοπής, θα είναι δυνατή η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων·

   ιβ) να επιτυγχάνεται αξιοπιστία με το να διασφαλίζεται ότι οποιεσδήποτε αστοχίες στη λειτουργία του VIS κοινοποιούνται δεόντως και να λαμβάνονται τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την αποκατάσταση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση αλλοίωσης οφειλόμενης σε δυσλειτουργία του VIS·». [Τροπολογία 126]

"

(28γ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 32α

Συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια

1.   Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του VIS και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια δεδομένων στο VIS θεωρείται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει αποκτηθεί παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχει θιγεί ή ενδέχεται να έχει θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα δεδομένων.

2.   Συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ταχεία, αποτελεσματική και κατάλληλη αντίδραση.

3.   Με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή του άρθρου 30 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή, τον eu-LISA, την αρμόδια εποπτική αρχή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ο eu-LISA ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια σχετικά με το κεντρικό σύστημα του VIS.

4.   Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το οποίο επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του VIS σε κράτος μέλος ή στον eu-LISA, ή τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που εισάγονται ή αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη παρέχονται αμελλητί στα κράτη μέλη και υποβάλλονται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που προβλέπει ο eu-LISA.

5.   Τα κράτη μέλη και ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

6.   Η Επιτροπή αναφέρει σοβαρά συμβάντα αμελλητί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτές οι αναφορές διαβαθμίζονται ως EU RESTRICTED/RESTREINT UE σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

7.   Σε περίπτωση που ένα συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προκαλείται εξαιτίας της κατάχρησης δεδομένων, τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εξασφαλίζουν την επιβολή ποινών σύμφωνα με το άρθρο 36.». [Τροπολογία 127]

"

(28δ)  Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 33

Ευθύνη

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημιώσεως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και της ευθύνης τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726:

   α) κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιασδήποτε άλλης πράξης ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό την οποία διέπραξε κράτος μέλος, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το εν λόγω κράτος μέλος·
   β) κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή του eu-LISA ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό την οποία διέπραξε κράτος μέλος, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το εν λόγω οργανισμό.

Το οικείο κράτος μέλος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή ο eu-LISA απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από την κατά το πρώτο εδάφιο ευθύνη τους, εάν αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται για το ζημιογόνο περιστατικό.

2.  Εάν η μη τήρηση από ένα κράτος μέλος των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προκαλέσει ζημίες στο κεντρικό σύστημα VIS, το συγκεκριμένο κράτος μέλος θεωρείται υπαίτιο των εν λόγω ζημιών, εκτός εάν ο eu-LISA ή άλλο συμμετέχον κράτος μέλος στο κεντρικό σύστημα VIS δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα για να προλάβουν την πρόκληση ζημίας ή να περιορίσουν τις συνέπειές της.

3.  Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά κράτους μέλους για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, διέπονται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του υπευθύνου επεξεργασίας, της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή του eu-LISA για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υπόκεινται στις διατάξεις που προβλέπονται στις Συνθήκες.». [Τροπολογία 128]

"

(29)  Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 34

Τήρηση αρχείων καταγραφής

1.  Κάθε κράτος μέλος, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και η διαχειριστική αρχή ο eu-LISA τηρούν αρχεία καταγραφής για όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του VIS. Στα εν λόγω αρχεία καταγράφεται ο σκοπός της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στο άρθρο 20α παράγραφος 1, στο άρθρο 22ια παράγραφος 1, στα άρθρα 15 έως 22 και στα άρθρα 22ζ έως 22ι, η ημερομηνία και ώρα, ο τύπος των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, όπως αναφέρεται στα άρθρα 9 έως 14 και 22γ έως 22στ, ο τύπος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφος 1, στο άρθρο 22 παράγραφος 1, στο άρθρο 22ζ, στο άρθρο 22η, στο άρθρο 22θ, στο άρθρο 22ι, στο άρθρο 45α και στο άρθρο 45δ, και το όνομα της αρχής που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος τηρεί αρχεία καταγραφής για το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα αυτά. [Τροπολογία 129]

2.  Για τις πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 45β, τηρείται αρχείο καταγραφής κάθε πράξης επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται στο πλαίσιο του VIS και του ΣΕΕ, σύμφωνα με το παρόν εν λόγω άρθρο και το άρθρο 41 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ). Για τις πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 17α, τηρείται αρχείο κάθε πράξης επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται στο πλαίσιο του VIS και του ΣΕΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226. [Τροπολογία 130]

3.  Αυτά τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της νομότυπης επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με την προστασία δεδομένων καθώς και για την κατοχύρωση της ασφάλειας δεδομένων. Τα αρχεία καταγραφής πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και να διαγράφονται μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της προθεσμίας διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, εφόσον δεν είναι αναγκαία για διαδικασία ελέγχου που έχει ήδη κινηθεί.».

"

(29α)  Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 35

Αυτοέλεγχος

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του VIS να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται με την εθνική αρχή ελέγχου.». [Τροπολογία 131]

"

(29β)  Το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 36

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε κατάχρηση ή επεξεργασία, που αντίκειται στον παρόντα κανονισμό, των δεδομένων που καταχωρίζονται στο VIS επισύρει ποινές, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.». [Τροπολογία 132]

"

(30)  Το άρθρο 37 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενημέρωσης που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, στα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και στο άρθρο 13 της οδηγίας (EE) 2016/680, oι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο στ), στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή στο άρθρο 22δ στοιχείο ε) ενημερώνονται από το υπεύθυνο κράτος μέλος σχετικά με:»· [Τροπολογία 133]

"

ii)   το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«στ) την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που τους αφορούν και το δικαίωμα να ζητούν διόρθωση ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν ή διαγραφή των δεδομένων που τους αφορούν τα οποία υπέστησαν παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ενημερώνονται για τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και για τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την εθνική αρχή ελέγχου του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη συλλογή των δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, η οποία εξετάζει τις προσφυγές για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»· [Τροπολογία 134]

"

iii)   προστίθεται το εξής στοιχείο:"

«στα) το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ μπορούν να έχουν πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου.»· [Τροπολογία 135]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:"

«2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στον υπήκοο τρίτης χώρας γραπτώς, με σαφή, συνοπτικό και ακριβή τρόπο όταν λαμβάνονται τα δεδομένα, οι φωτογραφίες η εικόνα προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 σημεία 4, 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 και στο άρθρο 22δ στοιχεία α) έως ζ), και, εφόσον απαιτείται, προφορικά, σε γλώσσα και με τρόπο που το υποκείμενο των δεδομένων κατανοεί ή θεωρείται ευλόγως ότι κατανοεί. Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο σε σχέση με την ηλικία, με τη χρήση φυλλαδίων και/ή γραφικών πληροφοριών και/ή παρουσιάσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επεξήγηση της διαδικασίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.»· [Τροπολογία 136]

"

γ)  στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί κανένα τέτοιο έντυπο από τα εν λόγω πρόσωπα, οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.».

"

(31)  στο άρθρο 38, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«3. Εάν η αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έρχονται σε επαφή με τις αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους εντός επτά ημερών. Το υπεύθυνο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο VIS εντός προθεσμίας ενός μηνός.»· [Τροπολογία 137]

"

(31a)  Το άρθρο 38 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 38

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμού της επεξεργασίας τους

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος στην ενημέρωση που προβλέπεται στα άρθρα 15 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, οι αιτούντες ή οι κάτοχοι θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα στο VIS ενημερώνονται, κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων τους, σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και στα άρθρα 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Την ίδια χρονική στιγμή τούς κοινοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2.  Προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 17 έως 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και των άρθρων 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν δικαίωμα να απευθύνονται στο κράτος μέλος που καταχώρισε τα δεδομένα τους στο VIS. Το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση, την εξετάζει και απαντά το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών. Εάν, σε συνέχεια αίτησης, διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το υπεύθυνο κράτος μέλος διορθώνει ή διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα στο κεντρικό σύστημα VIS χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν η αίτηση απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έρχονται σε επαφή με τις αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους εντός επτά ημερών. Το υπεύθυνο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο VIS εντός προθεσμίας ενός μηνός. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από το κράτος μέλος το οποίο επικοινώνησε με την αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους ότι η αίτησή τους προωθήθηκε, σε ποιον προωθήθηκε και σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία.

3.  Όταν το υπεύθυνο κράτος μέλος δεν συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το κράτος μέλος αυτό εκδίδει χωρίς καθυστέρηση διοικητική απόφαση στην οποία επεξηγείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο ο λόγος για τον οποίο δεν προτίθεται να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που τον αφορούν.

4.  Αυτή η απόφαση παρέχει επίσης στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης που λαμβάνεται όσον αφορά το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων, καθώς και κάθε διαθέσιμη στον ενδιαφερόμενο συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

5.  Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

6.  Το υπεύθυνο κράτος μέλος τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται με μορφή εγγράφου η υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και η συνέχεια που δόθηκε. Θέτει το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο δε εντός επτά ημερών από τη λήψη της απόφασης διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο ή από τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αντίστοιχα.». [Τροπολογία 138]

"

(31β)  Tο άρθρο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 39

Συνεργασία για να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία δεδομένων

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται ενεργά για να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 38.

2.  Σε κάθε κράτος μέλος, η εποπτική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, επικουρεί και συμβουλεύει, εφόσον της ζητηθεί, το υποκείμενο των δεδομένων κατά την άσκηση του δικαιώματός του να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή να περιορίσει την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Για να επιτευχθούν οι σκοποί που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η εποπτική αρχή του αρμόδιου κράτους μέλους, το οποίο διαβίβασε τα δεδομένα, συνεργάζεται με την εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα.». [Τροπολογία 139]

"

(31γ)  Tο άρθρο 40 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 40

Προσφυγή

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 77 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σε κάθε κράτος μέλος, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγή ή να προβεί σε καταγγελία ενώπιον αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων αυτού του κράτους μέλους που δεν του αναγνώρισαν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν, ή το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης, ή διαγραφής των εν λόγω δεδομένων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού. Το δικαίωμα να εγείρει κανείς αγωγή ή να προβεί σε καταγγελία ισχύει και για περιπτώσεις στις οποίες αιτήματα για πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή δεν έλαβαν απάντηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 ή δεν διεκπεραιώθηκαν ποτέ από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων.

2.  Η συνδρομή της εποπτικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.». [Τροπολογία 140]

"

(31δ)  Tο άρθρο 41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 41

Εποπτεία από την εθνική αρχή ελέγχου

1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 να ελέγχει με ανεξαρτησία τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από το εν λόγω κράτος μέλος.

2.  Η εποπτική αρχή ή οι αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μεριμνά/-ούν ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά τριετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. Η εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δημοσιεύει ετησίως τον αριθμό των αιτημάτων για διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή δεδομένων, ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη δράση που ανελήφθη ακολούθως και τον αριθμό των διορθώσεων, συμπληρώσεων, διαγραφών και περιορισμών επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων προσώπων.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στην εποπτική αρχή τους επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να έχει πρόσβαση η αρχή αυτή σε συμβουλές από πρόσωπα με επαρκείς γνώσεις στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων.

4.  Τα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις πληροφορίες που ζητεί εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, συγκεκριμένα, της παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους κατά τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πρόσβαση στα αρχεία καταχωρίσεών τους και της επιτρέπουν την πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις σχετικές με τη διαλειτουργικότητα εγκαταστάσεις τους.». [Τροπολογία 141]

"

(31ε)  Tο άρθρο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 42

Εποπτεία από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του eu-LISA, της Ευρωπόλ και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται έλεγχος των δραστηριοτήτων του eu-LISA σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον ανά τριετία. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή, και τα κράτη μέλη. Πριν από την έγκριση της έκθεσης δίδεται στον eu-LISA η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις.

3.  Ο eu-LISA παρέχει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τις αιτούμενες πληροφορίες, παρέχει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και στις καταχωρίσεις του που αναφέρονται στα άρθρα 22ιη, 34 και 45β και επιτρέπει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στο σύνολο των εγκαταστάσεών του.». [Τροπολογία 142]

"

(32)  στο άρθρο 43, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: "

«1. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές σε συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν ανάμειξη των κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση που ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ή μια εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πρακτικών των κρατών μελών ή δυνητικά παράνομες διαβιβάσεις με τη χρήση των διαύλων επικοινωνίας των συνιστωσών διαλειτουργικότητας ή στο πλαίσιο ζητημάτων που εγείρονται από μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος κανονισμού.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εξασφαλίζεται συντονισμένη εποπτεία, σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) XXXX/2018 [αναθεωρημένος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001].»· [Τροπολογία 143]

"

(32α)  Tο άρθρο 43 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 43

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

1.  Οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, καθένας εκ των οποίων ενεργεί εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται ενεργά στα πλαίσια των αντίστοιχων καθηκόντων τους για να εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας και των λοιπών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξετάζουν τυχόν δυσκολίες όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αξιολογούν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την άσκηση ανεξάρτητου ελέγχου ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, συντάσσουν εναρμονισμένες προτάσεις ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε τυχόν προβλήματα, και προάγουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων, όταν κριθεί απαραίτητο.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Το κόστος και η διοργάνωση των εν λόγω συνεδριάσεων καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός. Αναλόγως των αναγκών, γίνεται από κοινού η επεξεργασία περαιτέρω μεθόδων εργασίας.

4.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων υποβάλλει ανά διετία κοινή έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευροπώλ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στον eu-LISA. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για κάθε κράτος μέλος, το οποίο συντάσσει η εποπτική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.». [Τροπολογία 144]

"

(32β)  Tο άρθρο 44 απαλείφεται. [Τροπολογία 145]

(33)  στο άρθρο 45 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«2α. Τα αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος του VIS, της εθνικής διεπαφής σε κάθε κράτος μέλος και της επικοινωνιακής δομής μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των εθνικών διεπαφών, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 49 παράγραφος 2 και αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

   α) τον σχεδιασμό της υλικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου επικοινωνίας·
   β) τις τεχνικές πτυχές, που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
   γ) τις τεχνικές πτυχές που έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών ή που έχουν σοβαρές τεχνικές επιπτώσεις για τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών·
   δ) την ανάπτυξη προδιαγραφών ασφάλειας, περιλαμβανομένων και βιομετρικών πτυχών. [Τροπολογία 146]

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα, την ευκρίνεια και τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της εικόνας προσώπου για τη βιομετρική επαλήθευση και εξακρίβωση της ταυτότητας στο VIS καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.».

"

(34)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 45α

Χρήση δεδομένων για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών

1.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής, του eu-LISA και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση χάρη στην απόλυτη ανωνυμία των δεδομένων: [Τροπολογία 147]

   α) κατάσταση της θεώρησης·
   β) αρμόδια αρχή και τόπος που εδρεύει·
   γ) φύλο, ημερομηνία έτος γέννησης και παρούσα ιθαγένεια του αιτούντος· [Τροπολογία 148]
   δ) κράτος μέλος πρώτης εισόδου, μόνον όσον αφορά θεωρήσεις βραχείας διάρκειας·
   ε) ημερομηνία και τόπος της αίτησης και της απόφασης σχετικά με την αίτηση (έκδοση ή απόρριψη)·
   στ) είδος εκδοθέντος εγγράφου, δηλαδή θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα, ομοιόμορφη θεώρηση ή θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής·
   ζ) είδος του ταξιδιωτικού εγγράφου και κωδικός τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης, μόνον όσον αφορά θεωρήσεις βραχείας διάρκειας·
   η) λόγοι που προσδιορίζονται για κάθε απόφαση σχετικά με το έγγραφο ή την αίτηση, μόνον όσον αφορά θεωρήσεις απόρριψης θεώρησης βραχείας διάρκειας, · όσον αφορά θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής, η απόφαση που αφορά την αίτηση (έκδοση ή απόρριψη της αίτησης και για ποιον λόγο) συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς σε θετικά αποτελέσματα αναζήτησης από συστήματα πληροφοριών της Ένωσης όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, από δεδομένα της Ευρωπόλ ή της Ιντερπόλ, από τον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 ή από τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου· [Τροπολογία 149]
   ηα) λόγοι που προσδιορίζονται για κάθε απόφαση απόρριψης εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς σε θετικά αποτελέσματα αναζήτησης από συστήματα πληροφοριών της Ένωσης όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, από δεδομένα της Ευρωπόλ ή της Ιντερπόλ, από τον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 ή από τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου· [Τροπολογία 150]
   θ) αρμόδια αρχή που απέρριψε την αίτηση, τόπος που εδρεύει και ημερομηνία απόρριψης, μόνο όσον αφορά θεωρήσεις βραχείας διάρκειας·
   ι) αν ο ίδιος αιτών έχει υποβάλει αίτηση θεώρησης βραχείας διάρκειας σε περισσότερες από μία αρχές θεώρησης, αναφέρονται οι αρχές αυτές, οι τόποι που εδρεύουν και οι ημερομηνίες των απορρίψεων, μόνον όσον αφορά θεωρήσεις βραχείας διάρκειας·
   ια) όσον αφορά θεωρήσεις βραχείας διάρκειας, κύριος σκοπός ή σκοποί του ταξιδιού· όσον αφορά θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής, σκοπός της αίτησης· [Τροπολογία 151]
   ιβ) τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σχετικά με τυχόν αποσυρθέν, ακυρωθέν, ανακληθέν έγγραφο θεώρησης ή έγγραφο του οποίου παρατάθηκε η ισχύς, κατά περίπτωση· [Τροπολογία 152]
   ιγ) κατά περίπτωση, ημερομηνία λήξης της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής·
   ιδ) αριθμός προσώπων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009·
   ιε) περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να παρασχεθούν τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 6, σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 8 παράγραφος 5·
   ιστ) περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείτο για νομικούς λόγους να παρασχεθούν τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 6, σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 8 παράγραφος 5·
   ιζ) περιπτώσεις κατά τις οποίες απορρίφθηκε αίτηση προσώπου το οποίο δεν μπορούσε αντικειμενικά να παράσχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 6, σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 8 παράγραφος 5.

Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα δεδομένα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για τον σκοπό της διεξαγωγής αναλύσεων κινδύνου και αξιολογήσεων τρωτότητας που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624.

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο eu-LISA αποθηκεύει τα δεδομένα της εν λόγω παραγράφου στο κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών κατά τα οριζόμενα [στο άρθρο 39 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)].

3.  Οι διαδικασίες που θεσπίζονται από τον eu-LISA για να παρακολουθείται η λειτουργία του VIS, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα παραγωγής τακτικών στατιστικών για τη διασφάλιση της εν λόγω παρακολούθησης.

4.  Κάθε τρίμηνο, ο eu-LISA καταρτίζει στατιστικές με βάση τα δεδομένα του VIS σχετικά με θεωρήσεις βραχείας διάρκειας, οι οποίες δείχνουν, για κάθε τοποθεσία όπου κατατέθηκε αίτηση θεώρησης, ιδίως:

   α) το σύνολο των αιτήσεων θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων θεώρησης πολλαπλών διελεύσεων από αερολιμένα·
   β) το σύνολο θεωρήσεων που χορηγήθηκαν συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων «Α» πολλαπλών εισόδων·
   γ) το σύνολο θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που χορηγήθηκαν·
   δ) το σύνολο θεωρήσεων που δεν χορηγήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων «Α» πολλαπλών εισόδων·
   ε) το σύνολο των αιτήσεων ομοιόμορφης θεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων ομοιόμορφης θεώρησης πολλαπλών εισόδων·
   στ) το σύνολο θεωρήσεων που χορηγήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων·
   ζ) το σύνολο θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που χορηγήθηκαν, κατανεμημένων κατά διάρκεια ισχύος (κάτω από 6 μήνες, 1 έτος, 2 έτη, 3 έτη, 4 έτη, 5 έτη)·
   η) το σύνολο ομοιόμορφων θεωρήσεων που δεν χορηγήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων·
   θ) το σύνολο θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος που χορηγήθηκαν.

Τα καθημερινά στατιστικά στοιχεία αποθηκεύονται στο κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών.

5.  Κάθε τρίμηνο, ο eu-LISA καταρτίζει στατιστικές με βάση τα δεδομένα του VIS σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής, οι οποίες δείχνουν, για κάθε τοποθεσία, ιδίως:

   α) το σύνολο των αιτήσεων θεώρησης μακράς διάρκειας που ζητήθηκαν, χορηγήθηκαν, απορρίφθηκαν, παρατάθηκαν και ανακλήθηκαν·
   β) το σύνολο των αδειών διαμονής που ζητήθηκαν, χορηγήθηκαν, απορρίφθηκαν, παρατάθηκαν και ανακλήθηκαν.

6.  Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές υπό μορφήν τριμηνιαίων στατιστικών σε ετήσια έκθεση για το συγκεκριμένο έτος. Οι στατιστικές περιλαμβάνουν ανάλυση των δεδομένων για έκαστο των κρατών μελών. Η έκθεση δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τις εθνικές εποπτικές αρχές. [Τροπολογία 153]

7.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο eu-LISA παρέχει στατιστικές για συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων ή της μεταναστευτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων και για πτυχές σύμφωνα με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013.».

"

(35)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 45β

Πρόσβαση σε δεδομένα για επαλήθευση από μεταφορείς

1.  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι αερομεταφορείς, οι θαλάσσιοι μεταφορείς και οι διεθνείς μεταφορείς ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία αποστέλλουν ερώτημα στο VIS προκειμένου να επαληθεύσουν αν υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν θεώρηση βραχείας διάρκειας, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής έχουν στην κατοχή τους έγκυρη θεώρηση βραχείας διάρκειας, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, κατά περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό, όσον αφορά τις θεωρήσεις βραχείας διάρκειας Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται στους επιβάτες να επιβιβάζονται λόγω ερωτήματος στο VIS, οι μεταφορείς παρέχουν τα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος κανονισμού ή στο άρθρο 22γ στοιχεία α), β) και γ), κατά περίπτωση στους επιβάτες τις εν λόγω πληροφορίες και τα μέσα άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο VIS. [Τροπολογία 154]

2.  Για τον σκοπό της εφαρμογής της παραγράφου 1 ή για τον σκοπό της επίλυσης κάθε ενδεχόμενης διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, ο eu-LISA διατηρεί αρχεία καταγραφής όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται από τους μεταφορείς στο πλαίσιο της πύλης μεταφορέων. Στα εν λόγω αρχεία εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα κάθε πράξης επεξεργασίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, τα δεδομένα που διαβίβασε η πύλη μεταφορέων και το όνομα του οικείου μεταφορέα.

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για περίοδο δύο ετών. Τα αρχεία καταγραφής προστατεύονται καταλλήλως έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

3.  Η ασφαλής διαδικτυακή πρόσβαση στην πύλη των μεταφορέων που αναφέρεται στο άρθρο 1 6 παράγραφος 2 στοιχείο η), της απόφασης 2004/512/ΕΚ, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης τεχνικών λύσεων για φορητές συσκευές, επιτρέπει στους μεταφορείς να προβαίνουν στην υποβολή ερωτήματος που αναφέρεται πραγματοποιούν την αναζήτηση που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 πριν από την επιβίβαση ενός επιβάτη. Για τον σκοπό αυτό, Ο μεταφορέας αποστέλλει το αίτημα για πραγματοποίηση αναζήτησης στο VIS χρησιμοποιώντας παρέχει τα δεδομένα που περιέχονται περιλαμβάνονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του ταξιδιωτικού εγγράφου και αναφέρει το κράτος μέλος εισόδου. Κατά παρέκκλιση, στην περίπτωση διέλευσης από αερολιμένα, ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να επαληθεύει εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει έγκυρη θεώρηση βραχείας διάρκειας, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, κατά περίπτωση. [Τροπολογία 155]

4.  Το VIS απαντά υποδεικνύοντας εάν το πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης, θεώρησης βραχείας διάρκειας, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, κατά περίπτωση, παρέχοντας στους μεταφορείς απάντηση «OK/NOT OK». Εάν έχει εκδοθεί θεώρηση βραχείας διάρκειας περιορισμένης εδαφικής ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, η απάντηση που παρέχεται από το VIS λαμβάνει υπόψη το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει η θεώρηση καθώς και το κράτος μέλος εισόδου που δηλώνεται από τον μεταφορέα. Οι μεταφορείς μπορούν να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που αποστέλλονται και την απάντηση που λαμβάνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Η απάντηση «ΟΚ/ΝΟΤ ΟΚ» δεν εκλαμβάνεται ως απόφαση για την έγκριση ή την άρνηση εισόδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της πύλης των μεταφορέων και τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφάλειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2. [Τροπολογία 156]

5.  Θεσπίζεται σύστημα επαλήθευσης, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για μεταφορείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στην πύλη μεταφορέων για τους σκοπούς της παραγράφου 2 σε δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού των μεταφορέων. Κατά τη δημιουργία του συστήματος επαλήθευσης, λαμβάνονται υπόψη η διαχείριση κινδύνου για την ασφάλεια των πληροφοριών και οι αρχές περί προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού. Το σύστημα επαλήθευσης θεσπίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2. [Τροπολογία 157]

5α.  Η πύλη μεταφορέων χρησιμοποιεί χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση η οποία ενημερώνεται σε καθημερινή βάση μέσω μονόδρομης εξαγωγής του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου αποθηκευμένων στο VIS δεδομένων. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της πύλης μεταφορέων, για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει και για τη διαδικασία εξαγωγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση. [Τροπολογία 158]

5β.  Οι μεταφορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα («σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν») και το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου όταν μεταφέρουν υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι, μολονότι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης, δεν έχουν στην κατοχή τους έγκυρη θεώρηση. [Τροπολογία 159]

5γ.  Σε περίπτωση άρνησης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, ο μεταφορέας που τους έφερε στα εξωτερικά σύνορα αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή διά ξηράς υποχρεούται να τους αναλάβει και πάλι αμέσως υπό την ευθύνη του. Κατόπιν αιτήματος των συνοριακών αρχών, οι μεταφορείς υποχρεούνται να επιστρέφουν τους υπηκόους τρίτων χωρών είτε στην τρίτη χώρα από την οποία μεταφέρθηκαν αυτοί, είτε στην τρίτη χώρα που εξέδωσε το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο ταξίδεψαν, είτε σε κάθε άλλη τρίτη χώρα στην οποία είναι εξασφαλισμένη η είσοδός τους. [Τροπολογία 160]

5δ.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τους μεταφορείς ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, για τα πρώτα τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι προαιρετικός και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5β δεν εφαρμόζονται σε αυτούς τους μεταφορείς. [Τροπολογία 161]

Άρθρο 45γ

Εναλλακτικές διαδικασίες σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας πρόσβασης σε δεδομένα από μεταφορείς

1.  Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αναζήτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45β παράγραφος 1, λόγω βλάβης οποιουδήποτε τμήματος του VIS ή για άλλους λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχο των μεταφορέων, οι μεταφορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση επαλήθευσης της κατοχής έγκυρης θεώρησης ή έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω της πύλης μεταφορέων. Σε περίπτωση εντοπισμού της βλάβης αυτής από τη διαχειριστική αρχή, η εν λόγω αρχή τον eu-LISA, ο τελευταίος ενημερώνει τους μεταφορείς. Ενημερώνει επίσης τους μεταφορείς σχετικά με την αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση εντοπισμού της βλάβης αυτής από τους μεταφορείς, οι μεταφορείς μπορούν να ενημερώσουν τη διαχειριστική αρχή τον eu-LISA. [Τροπολογία 162]

1α.  Οι ποινές του άρθρου 45β παράγραφος 5β δεν επιβάλλονται στους μεταφορείς στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 163]

1β.  Όταν για άλλους λόγους εκτός της βλάβης οποιουδήποτε τμήματος του VIS, είναι τεχνικά αδύνατο για έναν μεταφορέα να προβεί στην αναζήτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45β παράγραφος 1 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο εν λόγω μεταφορέας ενημερώνει τον eu-LISA. [Τροπολογία 164]

2.  Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις εναλλακτικές διαδικασίες θεσπίζονται με εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 49 παράγραφος 2.

Άρθρο 45δ

Πρόσβαση στα δεδομένα του VIS από τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής

1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και επιπλέον της πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού, τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, καθώς και οι ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφής, έχουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS. [Τροπολογία 165]

2.  Για τη διασφάλιση της πρόσβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής διορίζει μια ειδική μονάδα με δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως το κεντρικό σημείο πρόσβασης. Το κεντρικό αυτό σημείο ελέγχει ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 45ε προϋποθέσεις για να ζητηθεί πρόσβαση στο VIS.

–––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Άρθρο 45ε

Προϋποθέσεις και διαδικασία πρόσβασης στα δεδομένα του VIS από τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής

1.  Λαμβανομένης υπόψη της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 45δ παράγραφος 1, μια ομάδα ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής μπορεί να υποβάλει στο κεντρικό σημείο πρόσβασης της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 45δ παράγραφος 2 αίτηση για την αναζήτηση σε όλα τα δεδομένα ή σε συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VIS. Η αίτηση αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, και την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, στο οποίο βασίζεται η αίτηση. Μόλις παραληφθεί αίτηση πρόσβασης, το κεντρικό σημείο πρόσβασης της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης της παραγράφου 2. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις πρόσβασης, το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κεντρικού σημείου πρόσβασης διεκπεραιώνει τις αιτήσεις. Τα δεδομένα VIS στα οποία ζητήθηκε πρόσβαση διαβιβάζονται στην ομάδα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων. [Τροπολογία 166]

2.  Για τη χορήγηση πρόσβασης, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη της ομάδας να συμβουλευτούν το VIS με σκοπό την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, και την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, και [Τροπολογία 167]
   β) η πραγματοποίηση αναζήτησης στο VIS είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην ομάδα από το κράτος μέλος υποδοχής.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων, καθώς και οι ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, μπορούν να ενεργούν με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το VIS μόνον υπό τις εντολές και, κατά γενικό κανόνα, με την παρουσία συνοριoφυλάκων ή προσωπικού του κράτους μέλος υποδοχής, στο οποίο επιχειρούν, που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις επιστροφές. Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να ενεργούν εξ ονόματός του. [Τροπολογία 168]

4.  Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν η εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου της θεώρησης, του κατόχου της θεώρησης μακράς διάρκειας ή του κατόχου της άδειας διαμονής αποτύχει, το μέλος της ομάδας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής παραπέμπει το εν λόγω πρόσωπο σε συνοριοφύλακα του κράτους μέλους υποδοχής.

5.  Η αναζήτηση δεδομένων στο VIS από μέλη των ομάδων πραγματοποιείται ως εξής:

   α) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν τους συνοριακούς ελέγχους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, τα μέλη των ομάδων έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για τη διενέργεια επαληθεύσεων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων υπό τους όρους του άρθρου 18 ή 22ζ, αντίστοιχα, του παρόντος κανονισμού.
   β) Κατά την επαλήθευση του αν πληρούνται οι όροι που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών, τα μέλη των ομάδων έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για την εξακρίβωση, εντός του εδάφους, της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών υπό τους όρους του άρθρου 19 ή 22η, αντίστοιχα, του παρόντος κανονισμού.
   γ) Κατά τον εντοπισμό προσώπων που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών, τα μέλη των ομάδων έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας υπό τους όρους του άρθρου 20 του παρόντος κανονισμού.

6.  Όταν από την εν λόγω πρόσβαση και αναζήτηση προκύπτει η ύπαρξη θετικού αποτελέσματος στο VIS, το κράτος μέλος υποδοχής ενημερώνεται σχετικά.

7.  Κάθε αρχείο καταγραφής πράξεων επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του VIS από μέλος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή τηρείται από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34. [Τροπολογία 169]

8.  Κάθε περίπτωση πρόσβασης και κάθε αναζήτηση που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καταγράφεται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, ενώ επίσης καταχωρίζεται κάθε χρήση των δεδομένων στα οποία απέκτησε απέκτησαν πρόσβαση ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής οι ομάδες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. [Τροπολογία 170]

9.  Εκτός των περιπτώσεων στις οποίες κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών για τους σκοπούς του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), Κανένα τμήμα του VIS δεν συνδέεται με οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή το οποίο λειτουργεί σε αυτόν, ούτε μεταφέρονται σε τέτοιο σύστημα τα δεδομένα του VIS στα οποία έχει πρόσβαση ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Κανένα τμήμα του VIS δεν μεταφορτώνεται. Η καταγραφή των περιπτώσεων πρόσβασης και των αναζητήσεων δεν θεωρείται ότι αποτελεί μεταφόρτωση ή αντιγραφή των δεδομένων του VIS. [Τροπολογία 171]

10.  Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θεσπίζει και εφαρμόζει μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας των δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 32.».

"

(35α)  Τα άρθρα 46, 47 και 48 απαλείφονται. [Τροπολογίες 172, 173 και 174]

(35β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9γβ και στο άρθρο 23 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9γβ και στο άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9γβ και του άρθρου 23 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». [Τροπολογία 175]

"

(36)  Το άρθρο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 49

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

____________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).».

"

(37)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 49α

Συμβουλευτική ομάδα

Ο eu-LISA συγκροτεί συμβουλευτική ομάδα και της παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με το VIS, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος εργασίας του και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του.».

"

(38)  Το άρθρο 50 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 50

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου στα θεμελιώδη δικαιώματα [Τροπολογία 176]

1.  Η διαχειριστική αρχή Ο eu-LISA εξασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την παρακολούθηση της λειτουργίας του VIS σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά την απόδοση, τη σχέση κόστους-απόδοσης, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στη μη διακριτική μεταχείριση, των δικαιωμάτων του παιδιού και του δικαιώματος σε αποτελεσματική ένδικη προστασία. [Τροπολογία 177]

2.  Για τους σκοπούς της τεχνικής συντήρησης, η διαχειριστική αρχή ο eu-LISA έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις επεξεργασίας στο VIS. [Τροπολογία 178]

3.  Ο eu-LISA υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για την τεχνική λειτουργία του VIS, καθώς και την ασφάλειά ασφάλεια και το κόστος του. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση της τρέχουσας προόδου της ανάπτυξης του έργου και των παρεπόμενων εξόδων, εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του συστήματος. [Τροπολογία 179]

3α.  Σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διαδικασία ανάπτυξης, ο eu-LISA ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό σχετικά με τους λόγους των καθυστερήσεων και τον αντίκτυπό τους στο χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση. [Τροπολογία 180]

4.  Με σεβασμό στις διατάξεις του εθνικού δικαίου σχετικά με τη δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών, κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στα δεδομένα του VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για:

   α) τον ακριβή σκοπό της αναζήτησης δεδομένων, καθώς επίσης και το είδος τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης και της πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών· [Τροπολογία 181]
   β) τους βάσιμους λόγους ύπαρξης στοιχειοθετημένης υπόνοιας ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·
   γ) τον αριθμό των αιτήσεων πρόσβασης στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου·
   γα) τον αριθμό και το είδος των υποθέσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η επείγουσα διαδικασία του άρθρου 22ιγ παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων των οποίων ο επείγων χαρακτήρας δεν έγινε δεκτός κατά την εκ των υστέρων επαλήθευση στην οποία προέβη το κεντρικό σημείο επαφής· [Τροπολογία 182]
   δ) τον αριθμό και το είδος των υποθέσεων που έχουν καταλήξει σε επιτυχείς ταυτοποιήσεις·
   δα) τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εμπορία παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων επιτυχούς ταυτοποίησης. [Τροπολογία 183]

Οι ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών και της Ευρωπόλ διαβιβάζονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις ετήσιες εκθέσεις σε αναλυτική έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. [Τροπολογία 184]

5.  Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τέσσερα δύο έτη έκθεση συνολικής αξιολόγησης του VIS. Η συνολική αξιολόγηση εξετάζει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, εκτιμά κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διέπει το σύστημα και τον αντίκτυπό της στα θεμελιώδη δικαιώματα, αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το VIS, την ασφάλεια του VIS, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 και τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 185]

6.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5.

7.  Η διαχειριστική αρχή παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που χρειάζεται για τις συνολικές αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.».

"

(39)  ο τίτλος του παραρτήματος 1 αντικαθίσταται από τον κάτωθι:"

«Κατάλογος διεθνών οργανισμών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 31 παράγραφος 1»· [Τροπολογία 186]

"

(40)  Μετά το άρθρο 22, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα κεφάλαια:"

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Άρθρο 22α

Διαδικασίες για την εισαγωγή δεδομένων κατόπιν απόφασης επί αίτησης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής

1.  Κατόπιν απόφασης επί αίτησης θεώρησης μακράς διάρκειας η άδειας διαμονής, η αρχή που εξέδωσε την απόφαση δημιουργεί αμελλητί τον ατομικό φάκελο, εισάγοντας στο VIS τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ ή στο άρθρο 22δ.

1α.  Η αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης δημιουργεί ατομικό φάκελο πριν από την έκδοσή της. [Τροπολογία 187]

2.  Μόλις δημιουργηθεί ο ατομικός φάκελος, το VIS πραγματοποιεί αυτόματα την αναζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 22β.

3.  Εάν ο κάτοχος έχει υποβάλει αίτηση ως μέλος ομάδας ή με μέλος της οικογένειας, η αρχή δημιουργεί ατομικό φάκελο για κάθε πρόσωπο της ομάδας και συνδέει τους φακέλους των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση από κοινού και στα οποία χορηγήθηκε θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής. Οι αιτήσεις των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων και των παιδιών δεν διαχωρίζονται. [Τροπολογία 188]

4.  Όταν δεν απαιτείται η παροχή συγκεκριμένων δεδομένων σύμφωνα με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή είναι για αντικειμενικούς λόγους αδύνατο να παρασχεθούν τα δεδομένα αυτά, στα σχετικά πεδία δεδομένων αναγράφεται «άνευ αντικειμένου». Στην περίπτωση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, το σύστημα επιτρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων σύμφωνα με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία και των περιπτώσεων στις οποίες αυτά δεν μπορούν να ληφθούν για πραγματικούς λόγους.

Άρθρο 22β

Αναζητήσεις σε άλλα συστήματα

1.  Αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησης του κατά πόσον το πρόσωπο θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία των κρατών μελών, δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, οι φάκελοι υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία από το VIS για τον εντοπισμό θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το VIS εξετάζει κάθε φάκελο μεμονωμένα. [Τροπολογία 189]

2.  Κάθε φορά που δημιουργείται ατομικός φάκελος κατόπιν χορήγησης ή άρνησης θεώρησης ο οποίος αφορά θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδειας άδεια διαμονής δυνάμει του άρθρου 22δ 22γ, το VIS πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 [του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] για την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ), στ) και ζ) του παρόντος κανονισμού. με τα δεδομένα που υπάρχουν στο Το VIS επαληθεύει: , στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), στο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), συμπεριλαμβανομένου του κατάλογου επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/ΧΧ για τον σκοπό της θέσπισης ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου, [στο σύστημα ECRIS-TNT όσον αφορά καταδίκες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις], στα δεδομένα της Ευρωπόλ, στη βάση δεδομένων της Interpol για τα κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) και στη βάση δεδομένων της Interpol για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Interpol TDAWN)].

   α) εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν στο SIS·
   β) εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί στη βάση δεδομένων SLTD ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν·
   γ) εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS·
   δ) εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS·
   ε) εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε απορριφθείσα, ανακληθείσα ή ακυρωθείσα άδεια ταξιδιού στο κεντρικό σύστημα ETIAS·
   στ) εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240·
   ζ) εάν δεδομένα σχετικά με τον αιτούντα έχουν ήδη καταχωριστεί στο VIS·
   η) εάν τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε άλλη αίτηση για θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής που σχετίζεται με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας·
   θ) εάν ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή εάν έχει δηλωθεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής·
   ι) εάν ο αιτών έχει καταχωριστεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο στο οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος·
   ια) εάν ο αιτών έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης βραχείας διάρκειας που είναι καταγεγραμμένες στο VIS·
   ιβ) εάν έχει εκδοθεί για τον αιτούντα απόφαση καταγεγραμμένη στο VIS για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής·
   ιγ) εάν τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα την ταυτότητα του αιτούντος είναι καταχωρισμένα στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·
   ιδ) σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αιτούντος:
   i) αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS,
   ii) αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS,
   iii) είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

Η παρούσα παράγραφος δεν πρέπει να παρεμποδίζει την υποβολή αίτησης ασύλου για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αίτησης θεώρησης η οποία κατατέθηκε από θύμα(τα) βίαιων εγκληματικών πράξεων όπως η ενδοοικογενειακή βία ή η εμπορία ανθρώπων που διαπράχθηκαν από τον χρηματοδότη τους, ο φάκελος που κατατίθεται στο VIS αποσυνδέεται από τον φάκελο του χρηματοδότη ώστε να προστατεύονται τα θύματα από καινούριους κινδύνους.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εσφαλμένων θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάθε αναζήτηση που αφορά παιδιά κάτω των 14 ετών ή πρόσωπα άνω των 75 ετών, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί 5 έτη και πλέον πριν από την ημερομηνία της αντιστοίχισης και δεν επιβεβαιώνει την ταυτότητα του υπηκόου τρίτης χώρας, υπόκειται σε υποχρεωτικό μη αυτόματο έλεγχο από εμπειρογνώμονες στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων. [Τροπολογία 190]

3.  Το VIS προσθέτει στον ατομικό φάκελο παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5. Επιπλέον, το VIS προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εισήγαγαν ή παρείχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης, ή την Ευρωπόλ, και καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στον ατομικό φάκελο. Δεν καταγράφονται άλλες πληροφορίες εκτός από την αναφορά σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και τον φορέα προέλευσης των δεδομένων. [Τροπολογία 191]

3α.  Κατά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στην SLTD, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη της ESP για την πραγματοποίηση αναζήτησης δεν κοινοποιούνται στους κατόχους δεδομένων της Interpol. [Τροπολογία 192]

4.  Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) όσον αφορά μια χορηγηθείσα ή παραταθείσα θεώρηση μακράς διάρκειας, στο πλαίσιο των αναζητήσεων που πραγματοποιούνται βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αντιπαραβάλλονται τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 με τα δεδομένα που υπάρχουν στο SIS, προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο μιας από τις ακόλουθες καταχωρίσεις: [Τροπολογία 193· η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

   α) καταχώριση για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση ή την έκδοση·
   β) καταχώριση για αγνοούμενα πρόσωπα·
   γ) καταχώριση για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό τη συμμετοχή σε δικαστική διαδικασία·
   δ) καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, ή ειδικό έλεγχο ή ελέγχους έρευνας. [Τροπολογία 194]

Όταν από την αντιπαραβολή που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το VIS αποστέλλει αυτοματοποιημένη κοινοποίηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους που πραγματοποίησε την αναζήτηση και προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες. Το άρθρο 9α παράγραφοι 5α, 5β, 5γ, 5δ και τα άρθρα 9γ, 9γα, 9γβ, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, με την επιφύλαξη των ακολούθων ειδικών διατάξεων. [Τροπολογία 195]

5.  Όσον αφορά την αναζήτηση σε δεδομένα του ΣΕΕ, του ETIAS και του VIS σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης περιορίζονται στην αναφορά περιπτώσεων άρνησης χορήγησης αδείας ταξιδίου, εισόδου ή θεώρησης, οι οποίες βασίζονται σε λόγους ασφάλειας.

6.  Εάν η θεώρηση μακράς διάρκειας ή η άδεια διαμονής χορηγείται ή παρατείνεται από προξενική αρχή του κράτους μέλους, εφαρμόζεται το άρθρο 9α. [Τροπολογία 196]

7.  Εάν η άδεια διαμονής χορηγείται ή παρατείνεται, ή εάν η θεώρηση μακράς διάρκειας παρατείνεται από αρχή στο έδαφος κράτους μέλους, ισχύουν τα ακόλουθα:

   α) η εν λόγω αρχή εξακριβώνει αν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον ατομικό φάκελο αντιστοιχούν στα δεδομένα που υπάρχουν στο VIS ή σε ένα από τα συστήματα πληροφοριών ή σε μία από τις βάσεις δεδομένων της ΕΕ όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στα δεδομένα της Ευρωπόλ ή στις βάσεις δεδομένων της Interpol σύμφωνα με την παράγραφο 2·
   β) εάν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 σχετίζεται με δεδομένα της Ευρωπόλ, ενημερώνεται η εθνική μονάδα της Ευρωπόλ για την ανάληψη σχετικών ενεργειών·
   γ) εάν τα δεδομένα δεν αντιστοιχούν και δεν έχει προκύψει άλλο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η αρχή διαγράφει το εσφαλμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης από τον φάκελο της αίτησης·
   δ) εάν τα δεδομένα αντιστοιχούν ή εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, η αρχή προβαίνει σε ενέργειες σχετικά με τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης βάσει της παραγράφου 4 σύμφωνα με τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. [Τροπολογία 197]

Άρθρο 22γ

Δημιουργία ατομικού φακέλου κατόπιν έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής

Ατομικός φάκελος που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 22α παράγραφος 1 περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα:

   (1) την αρχή που εξέδωσε το έγγραφο, και τον τόπο που εδρεύει·
   (2) τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με τον κάτοχο:
   α) επώνυμο (οικογενειακό όνομα)· όνομα/-τα· ημερομηνία έτος γέννησης· παρούσα ιθαγένεια ή ιθαγένειες· φύλο· ημερομηνία, τόπος και χώρα γέννησης· [Τροπολογία 198]
   β) το είδος και τον αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου και τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου·
   γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου·
   γγ) την αρχή που εξέδωσε το ταξιδιωτικό έγγραφο·
   δ) για ανήλικο, το επώνυμο και το/τα όνομα/-τα του ασκούντος γονική μέριμνα ή του νόμιμου κηδεμόνα του κατόχου·
   ε) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργοδότη ή άλλου οργανισμού όπου βασίστηκε η αίτηση·
   στ) εικόνα προσώπου του κατόχου η οποία, εφόσον είναι εφικτό, λαμβάνεται ζωντανά· [Τροπολογία 199]
   ζ) δύο δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία·
   (3) τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την εκδοθείσα θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής:
   α) την κατάσταση, προσδιορίζοντας ότι εκδόθηκε θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής·
   β) τον τόπος και την ημερομηνία της απόφασης για έκδοση της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής·
   γ) το είδος του εκδοθέντος εγγράφου (θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής)·
   δ) τον αριθμό της εκδοθείσας θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής·
   ε) την ημερομηνία λήξης της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής.

Άρθρο 22δ

Δημιουργία ατομικού φακέλου σε ορισμένες περιπτώσεις άρνησης έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής

Εάν ληφθεί απόφαση μη έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής διότι ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, ή ο διότι ο αιτών προσκόμισε έγγραφα τα οποία αποκτήθηκαν δολίως ή πλαστογραφήθηκαν ή άλλως νοθεύτηκαν, η αρχή που αρνήθηκε την έκδοση δημιουργεί αμελλητί ατομικό φάκελο ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα: [Τροπολογία 200]

   α) επώνυμο, γένος (προηγούμενο/-α επώνυμο/-α)· όνομα/-τα· φύλο· ημερομηνία, τόπος και χώρα γέννησης·
   β) παρούσα ιθαγένεια και ιθαγένεια κατά τη γέννηση·
   γ) είδος και αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου, αρχή έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης και λήξης·
   δ) για ανήλικο, επώνυμο και όνομα/-τα του ασκούντος γονική μέριμνα ή του νόμιμου κηδεμόνα του αιτούντος·
   ε) επώνυμο, όνομα και διεύθυνση του φυσικού προσώπου στο οποίο βασίστηκε η αίτηση· [Τροπολογία 201· η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]
   στ) εικόνα προσώπου του αιτούντος η οποία, εφόσον είναι εφικτό, λαμβάνεται ζωντανά· [Τροπολογία 202]
   ζ) δύο δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία·
   η) πληροφορίες που προσδιορίζουν ότι η αίτηση έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής απορρίφθηκε διότι ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, ή τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, ή διότι ο αιτών προσκόμισε έγγραφα τα οποία αποκτήθηκαν δολίως ή πλαστογραφήθηκαν ή άλλως νοθεύτηκαν· [Τροπολογία 203]
   θ) αρχή που απέρριψε την αίτηση έκδοσης θεώρησης ή άδειας διαμονής, και τόπος που εδρεύει·
   ι) τόπος και ημερομηνία της απόφασης απόρριψης της έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής.

Άρθρο 22ε

Δεδομένα που προστίθενται σε περίπτωση ανάκλησης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής

1.  Εάν ληφθεί απόφαση ανάκλησης άδειας διαμονής ή θεώρησης μακράς διάρκειας, ή μείωσης της διάρκειας ισχύος θεώρησης μακράς διάρκειας, η αρχή που έλαβε την οικεία απόφαση προσθέτει τα ακόλουθα δεδομένα στον ατομικό φάκελο:

   α) την κατάσταση, προσδιορίζοντας ότι η θεώρηση μακράς διάρκειας ή η άδεια διαμονής ανακλήθηκε ή, σε περίπτωση θεώρησης μακράς διάρκειας, ότι η διάρκεια ισχύος μειώθηκε·
   β) την αρχή που ανακάλεσε τη θεώρηση μακράς διάρκειας ή την άδεια διαμονής, ή μείωσε τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας, και τον τόπο που εδρεύει·
   γ) τον τόπο και την ημερομηνία της απόφασης·
   δ) κατά περίπτωση, τη νέα ημερομηνία λήξης της ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας·
   ε) τον αριθμό της αυτοκόλλητης θεώρησης, εάν η μειωμένη διάρκεια ισχύος λαμβάνει τη μορφή νέας αυτοκόλλητης θεώρησης.

2.  Στον ατομικό φάκελο προσδιορίζονται επίσης ο λόγος ή οι λόγοι ανάκλησης της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, ή μείωσης της διάρκειας ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 22δ στοιχείο η).

Άρθρο 22στ

Δεδομένα που προστίθενται σε περίπτωση παράτασης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής

Εάν ληφθεί απόφαση παράτασης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, η αρχή που παρέτεινε τη θεώρηση ή την άδεια διαμονής προσθέτει τα ακόλουθα δεδομένα στον ατομικό φάκελο:

   α) την κατάσταση, προσδιορίζοντας ότι η θεώρηση μακράς διάρκειας ή η άδεια διαμονής παρατάθηκε·
   β) την αρχή που παρέτεινε τη θεώρηση μακράς διάρκειας ή την άδεια διαμονής, και τον τόπο που εδρεύει·
   γ) τον τόπο και την ημερομηνία της απόφασης·
   δ) σε περίπτωση θεώρησης μακράς διάρκειας, τον αριθμό της αυτοκόλλητης θεώρησης, εάν η παράταση της θεώρησης μακράς διάρκειας λαμβάνει τη μορφή νέας αυτοκόλλητης θεώρησης·
   ε) την ημερομηνία λήξης της παράτασης.

Άρθρο 22ζ

Πρόσβαση σε δεδομένα για τον σκοπό της επαλήθευσης θεωρήσεων μακράς διάρκειας και αδειών διαμονής στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων

1.  Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου του εγγράφου και/ή της γνησιότητας και της ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, καθώς και του κατά πόσον το πρόσωπο δεν θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, ή την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία οποιουδήποτε κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια ερευνών με χρήση του αριθμού του εγγράφου σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 204]

2.  Εάν η έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων της παραγράφου 1 δείξει ότι στο VIS έχουν καταχωρισθεί δεδομένα σχετικά με τον κάτοχο της θεώρησης, η αρμόδια για τους συνοριακούς ελέγχους αρχή εξουσιοδοτείται να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα του ατομικού φακέλου αίτησης, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

   α) την κατάσταση της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται αν η θεώρηση μακράς διάρκειας ή η άδεια διαμονής εκδόθηκε, ανακλήθηκε ή παρατάθηκε·
   β) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 3 στοιχεία γ), δ) και ε)·
   γ) κατά περίπτωση, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22ε παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε)·
   δ) κατά περίπτωση, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22στ στοιχεία δ) και ε)·
   ε) φωτογραφίες εικόνες προσώπου που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο στ). [Τροπολογία 205]

Άρθρο 22η

Πρόσβαση σε δεδομένα για επαλήθευση στο έδαφος των κρατών μελών

1.  Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου και της γνησιότητας και ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, καθώς και του κατά πόσον το πρόσωπο δεν θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία οποιουδήποτε κράτους μέλους, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή ελέγχων στο έδαφος των κρατών μελών ως προς το αν πληρούνται οι όροι που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, οι αστυνομικές αρχές, έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια ερευνών με χρήση του αριθμού της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ). [Τροπολογία 206]

2.  Εάν η έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δείξει ότι στο VIS έχουν καταχωρισθεί δεδομένα σχετικά με τον κάτοχο, η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα του ατομικού φακέλου και, κατά περίπτωση, του/των συνδεδεμένου/-ων φακέλου/-ων σύμφωνα με το άρθρο 22α παράγραφος 4, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

   α) την κατάσταση της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται αν η θεώρηση μακράς διάρκειας ή η άδεια διαμονής εκδόθηκε, ανακλήθηκε ή παρατάθηκε·
   β) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 3 στοιχεία γ), δ) και ε)·
   γ) κατά περίπτωση, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22ε παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε)·
   δ) κατά περίπτωση, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22στ στοιχεία δ) και ε)·
   ε) φωτογραφίες εικόνες προσώπου που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο στ). [Τροπολογία 207]

Άρθρο 22θ

Πρόσβαση σε δεδομένα για τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας για τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας

1.  Με αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο να εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τα άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια ερευνών με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος διεθνή προστασία.

Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος διεθνή προστασία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η έρευνα με τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτύχει, η έρευνα πραγματοποιείται με χρήση του αριθμού της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής σε συνδυασμό με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ).

2.  Εάν η έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δείξει ότι έχει καταχωρισθεί στο VIS θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, η αρμόδια για το άσυλο αρχή εξουσιοδοτείται να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα στον φάκελο της αίτησης, και όσον αφορά τα δεδομένα που απαριθμούνται στο στοιχείο ζ), τον/τους συνδεδεμένο/-ους φάκελο/-ους αίτησης για τη σύζυγο και τα τέκνα, δυνάμει του άρθρου 22α παράγραφος 4, αποκλειστικά για τον σκοπό της παραγράφου 1:

   α) την αρχή που εξέδωσε ή παρέτεινε τη θεώρηση μακράς διάρκειας ή την άδεια διαμονής·
   β) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)·
   γ) το είδος του εγγράφου·
   δ) τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής·
   ε) φωτογραφίες που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο στ).
   στ) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του/των συνδεδεμένου/-ων φακέλου/-ων αίτησης για τη σύζυγο και τα τέκνα.

3.  Η πρόσβαση στο VIS δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται μόνο από τις εντεταλμένες εθνικές αρχές του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

Άρθρο 22ι

Πρόσβαση σε δεδομένα για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας

1.  Με αποκλειστικό σκοπό να εξετάσουν αίτηση διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές έχουν πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 σε έρευνες αποκλειστικά με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος διεθνή προστασία.

Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος διεθνή προστασία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η έρευνα με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτύχει, η έρευνα πραγματοποιείται με χρήση του αριθμού της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής σε συνδυασμό με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), ή με συνδυασμό των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 22δ στοιχεία α), β), γ) και στ).

2.  Εάν η έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δείξει ότι έχουν καταχωρισθεί στο VIS δεδομένα σχετικά με τον αιτούντα διεθνή προστασία, η αρμόδια για το άσυλο αρχή εξουσιοδοτείται να συμβουλεύεται, αποκλειστικά για τον σκοπό της παραγράφου 1, τα εισαχθέντα δεδομένα σχετικά με οποιαδήποτε εκδοθείσα, απορριφθείσα, ανακληθείσα ή παραταθείσα θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 22γ, 22δ, 22ε και 22στ και αφορούν τον αιτούντα και τον/τους συνδεδεμένο/-ους φακέλου/-ους αίτησης του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 22α παράγραφος 3.

3.  Η πρόσβαση στο VIS δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται μόνο από τις εντεταλμένες εθνικές αρχές του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙβ

Διαδικασία και προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου

Άρθρο 22ια

Εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε ενδεδειγμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 22 στοιχείο ια). Επιτρέπεται στις εν λόγω αρχές να συμβουλεύονται δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών μόνο για την προστασία παιδιών που έχουν εξαφανιστεί και παιδιών που έχουν πέσει θύματα σοβαρών εγκλημάτων. [Τροπολογία 208]

2.  Κάθε κράτος μέλος τηρεί αυστηρά περιορισμένο κατάλογο των εντεταλμένων αρχών. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στον eu-LISA και στην Επιτροπή τις εντεταλμένες αρχές του και δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την κοινοποίησή του. [Τροπολογία 209]

3.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει κεντρικό σημείο πρόσβασης το οποίο έχει πρόσβαση στο VIS. Το κεντρικό σημείο πρόσβασης ελέγχει ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 22ιδ προϋποθέσεις για να ζητηθεί πρόσβαση στο VIS.

Η εντεταλμένη αρχή και το κεντρικό σημείο πρόσβασης μπορούν να είναι μέλη του ίδιου οργανισμού, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, αλλά το κεντρικό σημείο πρόσβασης ενεργεί απολύτως ανεξάρτητα από τις εντεταλμένες αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος κανονισμού. Το κεντρικό σημείο πρόσβασης λειτουργεί χωριστά από τις εντεταλμένες αρχές και δεν λαμβάνει οδηγίες από αυτές όσον αφορά το αποτέλεσμα της επαλήθευσης την οποία πραγματοποιεί ανεξάρτητα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν πλείονα κεντρικά σημεία επαφής ώστε να αντιστοιχούν προς την οργανωτική και διοικητική δομή τους κατ’ εκπλήρωση των συνταγματικών ή νομικών υποχρεώσεών τους.

4.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στον eu-LISA και στην Επιτροπή το κεντρικό σημείο πρόσβασής του και δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την κοινοποίησή του.

5.  Σε εθνικό επίπεδο, κάθε κράτος μέλος τηρεί κατάλογο των επιχειρησιακών μονάδων εντός των εντεταλμένων αρχών που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS μέσω του κεντρικού σημείου ή των κεντρικών σημείων πρόσβασης.

6.  Μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κεντρικού σημείου ή των κεντρικών σημείων πρόσβασης επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο VIS, σύμφωνα με τα άρθρα 22ιγ και 22ιδ.

Άρθρο 22ιβ

Ευρωπόλ

1.  Η Ευρωπόλ ορίζει μία από τις επιχειρησιακές μονάδες της ως «εντεταλμένη αρχή της Ευρωπόλ» και την εξουσιοδοτεί να ζητά πρόσβαση στο VIS μέσω του ορισθέντος κεντρικού σημείου πρόσβασης του VIS που αναφέρεται στην παράγραφο 2 με σκοπό τη στήριξη και ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

2.  Η Ευρωπόλ ορίζει ειδικευμένη μονάδα με δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ευρωπόλ για να ενεργεί ως κεντρικό σημείο πρόσβασης. Το κεντρικό αυτό σημείο ελέγχει ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 22ιστ προϋποθέσεις για να ζητηθεί πρόσβαση στο VIS.

Το κεντρικό σημείο πρόσβασης ενεργεί τελείως ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δεν λαμβάνει οδηγίες από την εντεταλμένη αρχή της Ευρωπόλ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το αποτέλεσμα του ελέγχου. [Τροπολογία 210]

Άρθρο 22ιγ

Διαδικασία πρόσβασης στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου

1.  Οι επιχειρησιακές μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 5 υποβάλλουν στα κεντρικά σημεία πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 3 αιτιολογημένη ηλεκτρονική ή γραπτή αίτηση πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS. Μόλις παραληφθεί αίτηση πρόσβασης, το κεντρικό σημείο ή τα κεντρικά σημεία πρόσβασης ελέγχουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης του άρθρου 22ιδ. Εάν οι προϋποθέσεις πρόσβασης πληρούνται, το κεντρικό σημείο ή τα κεντρικά σημεία πρόσβασης διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις. Τα δεδομένα VIS στα οποία ζητήθηκε πρόσβαση διαβιβάζονται στις επιχειρησιακές μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 5 κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων.

2.  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει ανάγκη να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή προσώπου που συνδέεται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, το κεντρικό σημείο ή τα κεντρικά σημεία πρόσβασης διεκπεραιώνουν αμέσως την αίτηση και απλώς εξακριβώνει εκ των υστέρων αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 22ιδ, καθώς και το κατά πόσον υπήρχε πράγματι επείγουσα περίπτωση. Η εκ των υστέρων εξακρίβωση διενεργείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες μετά τη διεκπεραίωση της αίτησης.

3.  Όταν η εκ των υστέρων εξακρίβωση καταδεικνύει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS δεν ήταν δικαιολογημένη, όλες οι αρχές που είχαν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα καταστρέφουν αμέσως τις πληροφορίες στις οποίες υπήρξε πρόσβαση από το VIS και ενημερώνουν τα κεντρικά σημεία πρόσβασης για την καταστροφή των εν λόγω πληροφοριών. [Τροπολογία 211]

Άρθρο 22ιδ

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα του VIS εκ μέρους των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του κανονισμού 2018/XX [για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο VIS προς αναζήτηση δεδομένων εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: [Τροπολογία 212]

   α) η πρόσβαση με σκοπό την αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη και αναλογική για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης·
   β) η πρόσβαση με σκοπό την αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη και αναλογική σε συγκεκριμένη υπόθεση·
   γ) υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση δεδομένων στο VIS θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·
   γα) σε περίπτωση ερευνών με δακτυλικά αποτυπώματα, έχει κινηθεί προηγούμενη έρευνα στο σύστημα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ όπου οι αντιπαραβολές των δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι τεχνικώς διαθέσιμες, και η έρευνα αυτή είτε έχει πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου είτε δεν έχει πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εντός 24 ωρών από την έναρξή της· [Τροπολογία 213]
   δ) σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 2018/XX [για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], από την απάντηση που ελήφθη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 [του άρθρου 22 του κανονισμού 2018/XX [για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]] προκύπτει ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο VIS. [Τροπολογία 214]

2.  Η προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) δεν χρειάζεται να πληρούται σε περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση στο VIS είναι απαραίτητη ως εργαλείο για την αναζήτηση του ιστορικού θεωρήσεων ή των περιόδων επιτρεπόμενης παραμονής στο έδαφος των κρατών μελών ενός γνωστού υπόπτου, δράστη ή εικαζόμενου θύματος τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης.

3.  Η αναζήτηση στο VIS περιορίζεται μόνο στα ακόλουθα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον φάκελο της αίτησης ή στον ατομικό φάκελο: [Τροπολογία 215]

   α) επώνυμο/-α· όνομα/-τα· ημερομηνία έτος γέννησης, ιθαγένεια ή ιθαγένειες και/ή φύλο· [Τροπολογία 216]
   β) είδος και αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εγγράφων, κωδικός τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης και ημερομηνία λήξης ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου·
   γ) αριθμός αυτοκόλλητης θεώρησης ή αριθμός της θεώρησης μακράς διάρκειας ή του εγγράφου διαμονής και ημερομηνία λήξης της ισχύος της θεώρησης, της θεώρησης μακράς διάρκειας ή του εγγράφου διαμονής, κατά περίπτωση·
   δ) δακτυλικά αποτυπώματα, συμπεριλαμβανομένων λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων·
   ε) εικόνα προσώπου.

3α.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την σκοπιμότητα, τη διαθεσιμότητα, την ετοιμότητα και την αξιοπιστία της τεχνολογίας που απαιτείται για τη χρήση των εικόνων προσώπου προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα προσώπου. [Τροπολογία 217]

3β.  Η εικόνα προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 σημείο ε) δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αναζήτησης. [Τροπολογία 218]

4.  Η αναζήτηση στο VIS, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα λαμβάνονται από τον φάκελο της αίτησης ή τον ατομικό φάκελο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχουν εισαχθεί σε σχέση με κάθε έγγραφο που έχει εκδοθεί, απορριφθεί, ακυρωθεί, ανακληθεί ή παραταθεί. Πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 4 στοιχείο ιβ) και έχουν καταχωριστεί στον φάκελο της αίτησης παρέχεται μόνον εάν η αναζήτηση στα συγκεκριμένα δεδομένα ζητήθηκε ρητά στο πλαίσιο αιτιολογημένης αίτησης και εγκρίθηκε στο πλαίσιο ανεξάρτητου ελέγχου. [Τροπολογία 219]

Άρθρο 22ιε

Πρόσβαση στο VIS για την ταυτοποίηση προσώπων σε ειδικές περιστάσεις

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22ιδ παράγραφος 1, οι εντεταλμένες αρχές δεν υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο VIS που καθορίζονται στην εν λόγω παράγραφο για τον σκοπό της ταυτοποίησης προσώπων, και ειδικότερα παιδιών, που έχουν εξαφανιστεί, απαχθεί ή προσδιοριστεί ως θύματα εμπορίας ανθρώπων και σε σχέση με τα οποία υπάρχουν βάσιμοι σοβαροί λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση στα δεδομένα του VIS θα συμβάλει στον εντοπισμό τους και στη διερεύνηση ειδικών περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο VIS με τα δακτυλικά αποτυπώματα των εν λόγω προσώπων. [Τροπολογία 220]

Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα των εν λόγω προσώπων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή εάν η έρευνα με τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτύχει, η έρευνα πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) ή στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). [Τροπολογία 221]

Η αναζήτηση στο VIS, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, παρέχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα δεδομένα του άρθρου 9, του άρθρου 22γ ή του άρθρου 22δ, καθώς και στα δεδομένα του άρθρου 8 παράγραφοι 3 και 4 ή του άρθρου 22α παράγραφος 3. [Τροπολογία 222]

Άρθρο 22ιστ

Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπόλ στα δεδομένα του VIS

1.  Η Ευρωπόλ έχει πρόσβαση στο VIS προς αναζήτηση δεδομένων, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) η αναζήτηση είναι απαραίτητη και αναλογική για τη στήριξη και ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ·
   β) η αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη και αναλογική σε συγκεκριμένη υπόθεση·
   γ) υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση δεδομένων στο VIS θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·
   δ) σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 2018/XX [για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], από την απάντηση που ελήφθη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού προκύπτει ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο VIS.

2.  Οι προϋποθέσεις του άρθρου 22ιδ παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως.

3.  Η εντεταλμένη αρχή της Ευρωπόλ μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση για την αναζήτηση όλων των δεδομένων ή συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VIS στο κεντρικό σημείο πρόσβασης της Ευρωπόλ που αναφέρεται στο άρθρο 22ια 22ιβ παράγραφος 3 2. Μόλις παραληφθεί αίτηση πρόσβασης, το κεντρικό σημείο πρόσβασης της Ευρωπόλ εξακριβώνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης των παραγράφων 1 και 2. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις πρόσβασης, το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κεντρικού σημείου ή των κεντρικών σημείων πρόσβασης διεκπεραιώνει τις αιτήσεις. Τα δεδομένα VIS που εξακριβώθηκαν διαβιβάζονται στις επιχειρησιακές μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 22ιβ παράγραφος 1 κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων. [Τροπολογία 223]

4.  Η επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνει η Ευρωπόλ μέσω της αναζήτησης των δεδομένων του VIS υπόκειται στην έγκριση του κράτους μέλους που καταχώρισε τα δεδομένα στο σύστημα. Αυτή η έγκριση επιτυγχάνεται μέσω της εθνικής μονάδας Ευρωπόλ του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Άρθρο 22ιζ

Καταχώριση και τεκμηρίωση

1.  Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ εξασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που απορρέουν από αιτήσεις πρόσβασης στα δεδομένα του VIS σύμφωνα με το κεφάλαιο IIIγ ΙΙΙβ καταχωρίζονται ή τεκμηριώνονται προκειμένου να ελεγχθεί το παραδεκτό της αίτησης, η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων, και η ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων και ο πιθανός αντίκτυπος στα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και για σκοπούς αυτοελέγχου.

Οι καταχωρήσεις ή τα έγγραφα προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαγράφονται δύο έτη μετά τη δημιουργία τους, εκτός εάν είναι απαραίτητες για τις συνεχιζόμενες διαδικασίες ελέγχου. [Τροπολογία 224]

2.  Το αρχείο καταχώρισης ή η τεκμηρίωση αναφέρει σε όλες τις περιπτώσεις:

   α) τον ακριβή σκοπό της αίτησης πρόσβασης στα δεδομένα του VIS, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης και, όσον αφορά την Ευρωπόλ, τον ακριβή σκοπό της αίτησης πρόσβασης·
   β) τα στοιχεία του εθνικού φακέλου·
   γ) την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της αίτησης πρόσβασης εκ μέρους του κεντρικού σημείου πρόσβασης προς το κεντρικό σύστημα του VIS·
   δ) το όνομα της αρχής που έχει ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα·
   ε) κατά περίπτωση, την απόφαση που ελήφθη σχετικά με την εκ των υστέρων εξακρίβωση·
   στ) τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση·
   ζ) σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, ή, κατά περίπτωση, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, την προσωπική ταυτότητα χρήστη του υπαλλήλου που διενήργησε την αναζήτηση και του υπαλλήλου που διέταξε την αναζήτηση δεδομένων. [Τροπολογία 225]

3.  Τα αρχεία καταχωρίσεων και η τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, για την παρακολούθηση του αντίκτυπου στα θεμελιώδη δικαιώματα και για την κατοχύρωση της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων. Μόνο αρχεία καταχωρίσεων που δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 50 του παρόντος κανονισμού. Η εποπτική αρχή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και είναι αρμόδια για τον έλεγχο του παραδεκτού της αίτησης, τον έλεγχο της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, έχει, εφόσον το ζητήσει, πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία καταχωρίσεων για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων της. [Τροπολογία 226]

Άρθρο 22ιη

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα VIS εκ μέρους των εντεταλμένων αρχών κράτους μέλους στο οποίο δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός

1.  Η πρόσβαση προς αναζήτηση δεδομένων στο VIS των εντεταλμένων αρχών κράτους μέλους στο οποίο δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) η πρόσβαση εμπίπτει στα όρια των εξουσιών τους·
   β) η πρόσβαση υπόκειται στους ίδιους όρους με αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 22ιδ παράγραφος 1·
   γ) πριν από την πρόσβαση έχει υποβληθεί δεόντως αιτιολογημένη γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση σε εντεταλμένη αρχή κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός· η εν λόγω αρχή απευθύνει στη συνέχεια αίτηση αναζήτησης στο VIS στο εθνικό κεντρικό σημείο ή σημεία πρόσβασης.

2.  Κράτος μέλος στο οποίο δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός θέτει στη διάθεση των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με θεωρήσεις, μετά από δεόντως αιτιολογημένη γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση και υπό τους όρους του άρθρου 22ιδ παράγραφος 1.

________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).

Άρθρο 22ιηα

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα οποία υπάρχει πρόσβαση σύμφωνα με το κεφάλαιο IIIβ

1.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εθνικοί νόμοι, κανονισμοί και διοικητικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζονται από τις εθνικές αρχές του και στο ζήτημα της πρόσβασης στο VIS, δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα δικαιώματα των προσώπων στων οποίων τα δεδομένα υπάρχει πρόσβαση.

2.   Η εποπτική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ελέγχει τη νομιμότητα της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των κρατών μελών σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το VIS. Το άρθρο 41 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται αναλόγως.

3.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και εποπτεύεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

4.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα οποία υπάρχει πρόσβαση από το VIS σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο γίνεται μόνο για σκοπούς πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ.

5.   Ο eu-LISA, οι εντεταλμένες αρχές, τα κεντρικά σημεία πρόσβασης και η Ευρωπόλ τηρούν αρχεία καταγραφής των ερευνών όπως αναφέρεται στο άρθρο 22ιζ, με σκοπό να παρασχεθεί δυνατότητα στην εποπτική αρχή, που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να εποπτεύουν τη συμμόρφωση της διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων με τους κανόνες της Ένωσης και τους εθνικούς κανόνες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Με εξαίρεση τα δεδομένα που τηρούνται για τον προαναφερθέντα σκοπό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το ιστορικό της έρευνας απαλείφονται από όλους τους εθνικούς φακέλους και από τους φακέλους της Ευρωπόλ μετά την παρέλευση 30 ημερών, εκτός εάν τα συγκεκριμένα δεδομένα και καταχωρίσεις απαιτούνται για τη διεξαγωγή συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για την οποία ζητήθηκαν από κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ.». [Τροπολογία 227]

"

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις στην απόφαση Κατάργηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ [Τροπολογία 228]

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης Η απόφαση 2004/512/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: καταργείται. Οι παραπομπές στην εν λόγω απόφαση νοούνται ως παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος 2."

«2. Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις βασίζεται σε κεντρική αρχιτεκτονική και απαρτίζεται από τα εξής:

   α) το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας όπως αναφέρεται στο [άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα],
   β) κεντρικό σύστημα πληροφοριών, εφεξής καλούμενο «Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις» (CS-VIS),
   γ) διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, εφεξής καλούμενη «εθνική διεπαφή» (NI-VIS), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η διασύνδεση με την αντίστοιχη κεντρική εθνική αρχή του οικείου κράτους μέλους, ή εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία καθιστά δυνατή τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος με τις εθνικές υποδομές στα κράτη μέλη,
   δ) δομή επικοινωνίας μεταξύ του VIS και των εθνικών διεπαφών,
   ε) ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του VIS και του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ,
   στ) ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των κεντρικών υποδομών της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης που θεσπίζεται με [το άρθρο 6 του κανονισμού 2017/XX για τη διαλειτουργικότητα], της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων που θεσπίζεται με [το άρθρο 12 του κανονισμού 2017/XX για τη διαλειτουργικότητα], του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας που θεσπίζεται με [το άρθρο 17 του κανονισμού 2017/XX για τη διαλειτουργικότητα] και του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) που θεσπίζεται με το [άρθρο 25 του κανονισμού 2017/XX για τη διαλειτουργικότητα],
   ζ) μηχανισμό διαβούλευσης σχετικά με τις αιτήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών αρχών θεώρησης («VISMail»),
   η) πύλη μεταφορέων,
   θ) ασφαλή διαδικτυακή υπηρεσία που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ, αφενός, του VIS και, αφετέρου, της πύλης μεταφορέων και των διεθνών συστημάτων (συστήματα/βάσεις δεδομένων της Interpol),
   ι) αποθετήριο δεδομένων για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και της κατάρτισης στατιστικών.

Το κεντρικό σύστημα, οι εθνικές ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή υπηρεσία, η πύλη μεταφορέων και η υποδομή επικοινωνίας του VIS θα μοιράζονται και θα χρησιμοποιούν εκ νέου, στο μέτρο που είναι εφικτό από τεχνικής σκοπιάς, τα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της πύλης μεταφορέων, της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ και της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ, αντίστοιχα.». [Τροπολογία 229]

"

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 τροποποιείται ως εξής:

(1)  στο άρθρο 10 παράγραφος 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) υποβάλλει φωτογραφία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 ή, επιτρέπει ζωντανή λήψη εικόνας προσώπου κατά την πρώτη υποβολή αίτησης και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε 59 μήνες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού·». [Τροπολογία 230]

"

(2)  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«- φωτογραφία εικόνα προσώπου με ζωντανή και ψηφιακή λήψη κατά την υποβολή της αίτησης,»· [Τροπολογία 231]

"

β)  στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οσάκις δακτυλικά αποτυπώματα και ζωντανή φωτογραφία επαρκούς ποιότητας έχουν ληφθεί από τον αιτούντα και έχουν εισαχθεί στο VIS στο πλαίσιο αίτησης που υποβλήθηκε σε διάστημα μικρότερο των 59 μηνών πριν από τη νέα αίτηση, [τα δεδομένα] αυτά μπορούν να αντιγραφούν αντιγράφονται στην επόμενη αίτηση.»· [Τροπολογία 232]

"

γ)  στην παράγραφο 7, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) τα παιδιά κάτω των 6 ετών και τα άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών·»· [Τροπολογία 253]

"

δ)  η παράγραφος 8 απαλείφεται.

(3)  Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Για κάθε αίτηση διενεργείται έρευνα στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 15 και το άρθρο 9α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι γίνεται πλήρης χρήση όλων των κριτηρίων έρευνας σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα προκειμένου να αποφευχθούν εσφαλμένες απορρίψεις και εξακριβώσεις ταυτότητας.»·

"

β)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Για τον σκοπό της αξιολόγησης των όρων εισόδου που προβλέπονται στην παράγραφο 3, το προξενείο λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των επαληθεύσεων που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 9γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων:

   α) στο SIS και στη SLTD προκειμένου να ελεγχθεί αν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν και αν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που είναι καταχωρισμένο σε φάκελο της Interpol TDAWN· [Τροπολογία 233]
   β) στο κεντρικό σύστημα ETIAS προκειμένου να ελεγχθεί αν ο αιτών αντιστοιχεί σε απορριφθείσα, ανακληθείσα ή ακυρωθείσα αίτηση για άδεια ταξιδίου·
   γ) στο VIS προκειμένου να ελεγχθεί αν τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε άλλη αίτηση θεώρησης η οποία συνδέεται με διαφορετικά δεδομένα ταυτότητας, καθώς και αν έχει εκδοθεί για τον αιτούντα απόφαση απόρριψης, ανάκλησης ή κατάργησης θεώρησης βραχείας διάρκειας·
   δ) στο ΣΕΕ προκειμένου να ελεγχθεί αν ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, αν είχε δηλωθεί ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής κατά το παρελθόν ή αν του είχε απαγορευθεί η είσοδος κατά το παρελθόν·
   ε) στο Eurodac προκειμένου να ελεγχθεί αν ο αιτών απέσυρε την αίτηση διεθνούς προστασίας ή αν η αίτησή του απορρίφθηκε·
   στ) στα δεδομένα της Ευρωπόλ προκειμένου να ελεγχθεί αν τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση αντιστοιχούν σε δεδομένα που είναι καταχωρισμένα σε αυτή τη βάση δεδομένων·
   ζ) στο σύστημα ECRIS-TCN προκειμένου να ελεγχθεί αν ο αιτών αντιστοιχεί σε πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα είναι καταχωρισμένα σε αυτή τη βάση δεδομένων για τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις· [Τροπολογία 234]
   η) στο SIS προκειμένου να ελεγχθεί αν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή που αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση.

Το προξενείο έχει πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και στον/στους συνδεδεμένο/-ους φάκελο/-ους αίτησης, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε όλα τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 9γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008

3β.  Η αρχή θεώρησης ανατρέχει στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, σε συνδυασμό με το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 37) του κανονισμού 2018/XX [για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] ή το SIS ή και τα δύο, προκειμένου να αξιολογήσει τις διαφορές στις συνδεδεμένες ταυτότητες, και διενεργεί κάθε πρόσθετη εξακρίβωση που είναι αναγκαία για να λάβει απόφαση σχετικά με το καθεστώς και το χρώμα του συνδέσμου, καθώς και για να λάβει απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή άρνηση θεώρησης για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού 2018/XX [για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνον μετά την έναρξη λειτουργίας του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων.»·

"

γ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Το προξενείο επαληθεύει, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το ΣΕΕ, αν ο αιτών δεν θα υπερβεί με την προβλεπόμενη παραμονή τη μέγιστη διάρκεια εγκεκριμένης παραμονής στο έδαφος των κρατών μελών, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ενδεχόμενης διαμονής η οποία έχει επιτραπεί με εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος.».

"

(4)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 21α

Συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου

-1.  Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου συνίστανται σε έναν αλγόριθμο που καθιστά δυνατή την κατάρτιση προφίλ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 4) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μέσω της σύγκρισης μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στον φάκελο αίτησης και των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου που αφορούν κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου καταχωρίζονται στο VIS. [Τροπολογία 235]

1.  Η αξιολόγηση των κινδύνων Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 48α προκειμένου να προσδιορίσει τους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και την παράνομη μετανάστευση, καθώς και του υψηλού κινδύνου τον υψηλό κίνδυνο επιδημίας βασίζεται στα στη βάση των εξής στοιχείων: [Τροπολογία 236]

   α) στατιστικές που παράγονται από το ΣΕΕ και οι οποίες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ποσοστά προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και αρνήσεις εισόδου για συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών που κατέχουν θεώρηση·
   β) στατιστικές που παράγονται από το VIS σύμφωνα με το άρθρο 45α και οι οποίες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ποσοστά απορρίψεων αιτήσεων θεώρησης λόγω κινδύνου παράτυπης μετανάστευσης, ή ασφάλειας ή δημόσιας υγείας που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών έναν αιτούντα· [Τροπολογία 237]
   γ) στατιστικές που παράγονται από το VIS σύμφωνα με το άρθρο 45α και το ΣΕΕ και οι οποίες υποδεικνύουν συσχετίσεις μεταξύ των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί μέσω του εντύπου αίτησης και των περιπτώσεων υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής ή άρνησης εισόδου·
   δ) πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πραγματικά και βάσει αποδείξεων στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου για την ασφάλεια ή απειλές που έχουν εντοπιστεί από το εκάστοτε κράτος μέλος·
   ε) πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πραγματικά και βάσει αποδείξεων στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με ασυνήθιστα ποσοστά προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και αρνήσεις εισόδου για συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών όσον αφορά το εκάστοτε κράτος μέλος·
   στ) πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους υψηλούς κινδύνους επιδημίας που παρέχονται από τα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες επιδημιολογικής παρακολούθησης και εκτιμήσεις κινδύνου που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) και επιδημικές εξάρσεις που αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

2.  H Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον προσδιορισμό των κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2. [Τροπολογία 238]

3.  Με βάση τους συγκεκριμένους κινδύνους που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 1, θεσπίζονται συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου οι οποίοι αποτελούνται από έναν συνδυασμό δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα στοιχεία: [Τροπολογία 239]

   α) ηλικιακή ομάδα, φύλο, ιθαγένεια·
   β) χώρα και πόλη διαμονής·
   γ) κράτος/-η μέλος/-η προορισμού·
   δ) κράτος μέλος της πρώτης εισόδου·
   ε) σκοπός του ταξιδιού·
   στ) τρέχον επάγγελμα.

4.  Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου είναι στοχευμένοι και αναλογικοί. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ή στην ηλικία ενός προσώπου. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται σε πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου.

5.  Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου θεσπίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.

6.  Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου χρησιμοποιούνται από τις αρχές θεώρησης κατά την αξιολόγηση του αν ο αιτών παρουσιάζει κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή κίνδυνο για την ασφάλεια των κρατών μελών, ή υψηλό κίνδυνο επιδημίας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1. [Τροπολογία 240]

7.  Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι και οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου αναθεωρούνται τακτικά από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». [Τροπολογία 241]

"

(4α)  Το άρθρο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 39

Συμπεριφορά του προσωπικού και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

1.  Τα προξενεία των κρατών μελών μεριμνούν ώστε η υποδοχή των αιτούντων να γίνεται με ευγένεια. Το προξενικό προσωπικό σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.  Το προξενικό προσωπικό σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που διατυπώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους.

3.  Το προξενικό προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς διακρίσεις κατά προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, χρώματος, κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, πολιτικών απόψεων ή άλλου είδους απόψεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Αποδίδεται πρωταρχική σημασία στο συμφέρον του παιδιού.». [Τροπολογία 242]

"

(4β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 39α

Θεμελιώδη δικαιώματα

Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως προς τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχετικό διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951, τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση σε διεθνή προστασία, ιδίως με την αρχή της μη επαναπροώθησης, και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, οι αποφάσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να λαμβάνονται σε ατομική βάση. Αποδίδεται πρωταρχική σημασία στο συμφέρον του παιδιού.». [Τροπολογία 243]

"

(5)  Το άρθρο 46 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 46

Κατάρτιση στατιστικών

Η Επιτροπή δημοσιεύει, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, συγκεντρωτικό πίνακα των ακόλουθων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις θεωρήσεις ανά προξενείο και σημείο συνοριακής διέλευσης όπου τα επιμέρους κράτη μέλη διεκπεραιώνουν αιτήσεις θεώρησης:

   α) αριθμός θεωρήσεων διέλευσης από αερολιμένα που ζητήθηκαν, χορηγήθηκαν και απορρίφθηκαν·
   β) αριθμός ομοιόμορφων θεωρήσεων μίας εισόδου και θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που ζητήθηκαν, χορηγήθηκαν (κατά διάρκεια ισχύος: 1, 2, 3, 4 και 5 έτη) και απορρίφθηκαν·
   γ) αριθμός θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος που χορηγήθηκαν.

Οι στατιστικές αυτές καταρτίζονται με βάση τις εκθέσεις που παράγονται από το κεντρικό αποθετήριο δεδομένων του VIS σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.».

"

(5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 51α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 21α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 21α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 21α τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». [Τροπολογία 244]

"

(6)  Στο άρθρο 57, οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Το ΣΕΕ παρέχει τη λειτουργική δυνατότητα για την κεντρική διαχείριση αυτού του καταλόγου. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση αυτής της λειτουργικής δυνατότητας καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 68 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.».

"

(2)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι μεταφορείς χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή υπηρεσία με σκοπό να επαληθεύσουν αν η θεώρηση βραχείας διάρκειας είναι έγκυρη, μεταξύ άλλων και αν ο αριθμός των επιτρεπόμενων εισόδων έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή αν ο κάτοχος έχει συμπληρώσει τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής ή, κατά περίπτωση, αν η θεώρηση ισχύει για το έδαφος του προορισμού του συγκεκριμένου ταξιδιού. Οι μεταφορείς παρέχουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος κανονισμού. Σε αυτή τη βάση, η διαδικτυακή υπηρεσία δίνει στους μεταφορείς απάντηση «OK/NOT OK». Οι μεταφορείς μπορούν να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που αποστέλλονται και την απάντηση που λαμβάνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι μεταφορείς θεσπίζουν σύστημα επαλήθευσης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία. Η απάντηση «OK/NOT OK» δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως απόφαση για την έγκριση ή την άρνηση εισόδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται στους επιβάτες να επιβιβάζονται λόγω αναζήτησης στο VIS, οι μεταφορείς παρέχουν στους επιβάτες τις εν λόγω πληροφορίες και τα μέσα άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο VIS.». [Τροπολογία 245]

"

(2α)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται να εισαχθούν ή να ενημερωθούν τα δεδομένα της καταχώρισης εισόδου/εξόδου κατόχου θεώρησης, οι συνοριακές αρχές μπορούν να ανακτήσουν από το VIS και να εισαγάγουν στο ΣΕΕ τα δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.». [Τροπολογία 246]

"

(2β)  Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ατομικός φάκελος ή να ενημερωθεί η εικόνα προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β), η εικόνα προσώπου λαμβάνεται ζωντανά.»· [Τροπολογία 247]

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Η εικόνα προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ανακτάται από το VIS και εισάγεται στο ΣΕΕ.»· [Τροπολογία 248]

"

γ)  η παράγραφος 5 απαλείφεται. [Τροπολογία 249]

(3)  Στο άρθρο 35 παράγραφος 4, η φράση «μέσω του VIS» διαγράφεται.

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, ο διεξοδικός έλεγχος κατά την είσοδο περιλαμβάνει επίσης εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής και του γνησίου της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, με αναζήτηση στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) σύμφωνα με το άρθρο 22ζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·

όταν ο έλεγχος του κατόχου του εγγράφου ή του εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 22ζ του εν λόγω κανονισμού, κατά περίπτωση, αποτυγχάνει ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατόχου, το γνήσιο του εγγράφου και/ή του ταξιδιωτικού εγγράφου, το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό αυτών των αρμόδιων αρχών προβαίνει σε επαλήθευση του μικροκυκλώματος (τσιπ) του εγγράφου.».

"

(2)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 3 απαλείφονται τα στοιχεία γ) έως στ).

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]

Ο κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και στο άρθρο 22δ στοιχεία στ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·».

"

(2)  Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) έως γγ), στο άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γγ), στ) και ζ), και στο άρθρο 22δ στοιχεία α), β), γ), στ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·». [Τροπολογία 250]

"

(3)  Στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 κατά τη δημιουργία ή την ενημέρωση ατομικού φακέλου στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 8 ή το άρθρο 22α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·».

"

(4)  Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) δημιουργηθεί ή ενημερωθεί φάκελος αίτησης ή ατομικός φάκελος στο VIS, σύμφωνα με το άρθρο 8 ή το άρθρο 22α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·»·

"

β)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) επώνυμο· όνομα/-τα· ημερομηνία γέννησης, φύλο και ιθαγένεια/-ες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο α), στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 22δ στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·».

"

(5)  Στο άρθρο 29 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 για τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη δημιουργία ή την ενημέρωση φακέλου αίτησης ή ατομικού φακέλου στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 8 ή το άρθρο 22α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·».

"

Άρθρο 8

Κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ

Η απόφαση 2008/633/ΔΕΥ καταργείται. Οι παραπομπές στην απόφαση 2008/633/ΔΕΥ νοούνται ως παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος 2.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος] με εξαίρεση τις διατάξεις για τις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 σημεία 6, 7, 26, 27, 33 και 35, στο άρθρο 3 σημείο 4 και στο άρθρο 4 σημείο 1, οι οποίες εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Έως ... [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο της προετοιμασίας της πλήρους εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που προκύπτουν και πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε κίνδυνο ενδέχεται να έχει επίπτωση στο συνολικό κόστος. [Τροπολογία 251]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πίνακας αντιστοιχίας

Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2

Ορισμοί

Άρθρο 4

Ορισμοί

Άρθρο 3

Εντεταλμένες αρχές και κεντρικά σημεία επαφής

Άρθρο 22ια

Εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών

Άρθρο 22ιβ

Ευρωπόλ

Άρθρο 4

Διαδικασία πρόσβασης στο VIS

Άρθρο 22ιγ

Διαδικασία πρόσβασης στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα του VIS εκ μέρους των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών

Άρθρο 22ιδ

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα του VIS εκ μέρους των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα VIS εκ μέρους των εντεταλμένων αρχών κράτους μέλους όπου δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ιη

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα VIS εκ μέρους των εντεταλμένων αρχών κράτους μέλους όπου δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπόλ σε δεδομένα VIS

Άρθρο 22ιστ

Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπόλ στα δεδομένα του VIS

Άρθρο 8

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Δικαιώματα και εποπτεία όσον αφορά την προστασία δεδομένων

Άρθρο 9

Ασφάλεια των δεδομένων

Άρθρο 32

Ασφάλεια των δεδομένων

Άρθρο 10

Ευθύνη

Άρθρο 33

Ευθύνη

Άρθρο 11

Αυτοέλεγχος

Άρθρο 35

Αυτοέλεγχος

Άρθρο 12

Κυρώσεις

Άρθρο 36

Κυρώσεις

Άρθρο 13

Διατήρηση δεδομένων του VIS σε εθνικά αρχεία

Άρθρο 30

Διατήρηση δεδομένων του VIS σε εθνικά αρχεία

Άρθρο 14

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Άρθρο 38

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Άρθρο 15

Δαπάνες

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 16

Τήρηση αρχείων

Άρθρο 22ιζ

Καταχώριση και τεκμηρίωση

Άρθρο 17

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Άρθρο 50

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

(1) ΕΕ C της , σ. .
(2) ΕΕ C της , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(4) Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).
(7) Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129).
(8) Εκτελεστική απόφαση 2011/636/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) σε πρώτη περιφέρεια (ΕΕ L 249 της 27.9.2011, σ. 18).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
(10) COM(2016)0205.
(11) «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).
(12) «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
(13) Οδικός χάρτης για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαχείρισης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων διαλειτουργικότητας στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (9368/1/16 REV 1).
(14) Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (10151/17).
(15) «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).
(16) «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
(17) COM(2017)0558, σ. 15.
(18) COM(2018)0251.
(19) Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).
(20) «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» (2018 – JRC).
(21) «Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)» (2018).
(22) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
(23) Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1).
(24) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(25) Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).
(26) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(27) Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L … της …, σ. …).
(28) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(29) Απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση και περί της δημιουργίας μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου (ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 9).
(30) Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).
(31) Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).
(32) Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).
(33) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
(34) Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).
(35) ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.
(36) Απόφαση του Συμβουλίου 2008/146/ΕΚ, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).
(37) Απόφαση 2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 50).
(38) ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.
(39) Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).
(40) Απόφαση 2011/349/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά ιδίως τη δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα και την αστυνομική συνεργασία (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 1).
(41) Απόφαση (ΕΕ) 2017/1908 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (ΕΕ L 269 της 19.10.2017, σ. 39).


Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ***I
PDF 526kWORD 133k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
P8_TA(2019)0175A8-0106/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0471),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0271/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0106/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, και Μετανάστευσης και Ένταξης [Τροπολογία 1]

P8_TC1-COD(2018)0248


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2, και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 80, [Τροπολογία 2]

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στο πλαίσιο των εξελισσόμενων μεταναστευτικών προκλήσεων που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη στήριξης ισχυρών συστημάτων υποδοχής, ασύλου, ένταξης και μετανάστευσης των κρατών μελών, πρόληψης και κατάλληλης και αλληλέγγυας αντιμετώπισης καταστάσεων πίεσης, καθώς και την ανάγκη αντικατάστασης παράτυπων και επικίνδυνων αφίξεων με νόμιμες και ασφαλείς οδούς, η επένδυση σε αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ένωση είναι κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση του στόχου της Ένωσης που συνίσταται στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). [Τροπολογία 3]

(2)  Η σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης από την Ένωση και τα κράτη μέλη αντικατοπτρίζεται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση του Μαΐου 2015, το οποίο τόνιζε την ανάγκη για μια συναφή και σαφή κοινή πολιτική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα της Ένωσης να συγκεντρώνει τις ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης της μετανάστευσης και συνεργασίας με αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές την αρχή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών που ορίζει το άρθρο 80 ΣΛΕΕ, και επιβεβαιώθηκε στην ενδιάμεση επανεξέταση του Σεπτεμβρίου 2017 και στην έκθεση προόδου του Μαρτίου 2018. [Τροπολογία 4]

(3)  Στα συμπεράσματά του της 19ης Οκτωβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την ανάγκη να επιδιωχθεί μια συνολική, πραγματιστική και αποφασιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και μειώνει τις παράτυπες αφίξεις και τον αριθμό θανάτων στη θάλασσα, και θα πρέπει να βασίζεται σε ευέλικτη και συντονισμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης και των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επίσης να εξασφαλιστούν σημαντικά ενισχυμένες επιστροφές μέσω δράσεων σε επίπεδο τόσο ΕΕ όσο και κρατών μελών, όπως είναι οι αποτελεσματικές συμφωνίες και ρυθμίσεις επανεισδοχής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε, επίσης, την εφαρμογή και την ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντικής επανεγκατάστασης. [Τροπολογία 5]

(4)  Προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες διασφάλισης μιας συνολικής προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της Ένωσης, με στόχο να εξασφαλιστεί μια κοινή βιώσιμη ενωσιακή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζονται με τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους υπό τη μορφή ενός Ταμείου Ασύλου, και Μετανάστευσης και Ένταξης (εφεξής «το Ταμείο»). [Τροπολογία 6]

(4α)   Το Ταμείο θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συμμορφώνεται με την Ατζέντα του 2030, με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και με τις διεθνείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο, ιδίως με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση (GCM). [Τροπολογία 7]

(4β)   Η διαχείριση του ταμείου από πλευράς ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, όπως οι συγκρούσεις, η φτώχεια, η έλλειψη γεωργικής δυναμικότητας, η εκπαίδευση και η ανισότητα. [Τροπολογία 8]

(5)  Οι δράσεις που στηρίζονται από το Ταμείο θα πρέπει να εφαρμόζεται εφαρμόζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) και της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων, της 28ης Ιουλίου 1951, όπως συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967. [Τροπολογία 9]

(5α)  Οι αρχές της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την υλοποίηση του Ταμείου. Το Ταμείο δεν θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού ή κοινωνικού αποκλεισμού. [Τροπολογία 10]

(5β)  Κατά την εφαρμογή του Ταμείου, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ανηλίκων που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους μέσω της έγκαιρης ταυτοποίησης και καταγραφής, καθώς και σε δράσεις που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον του παιδιού. [Τροπολογία 11]

(6)  Το Ταμείο θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα και τις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη των προηγούμενων μέσων: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων που συστάθηκε με την απόφαση 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών που συστάθηκε με την απόφαση 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την περίοδο 2007-2013 και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020, όπως δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές νέες εξελίξεις.

(7)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των κρατών μελών να υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω της επανεγκατάστασης, της εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους και της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, βελτιώνοντας την προστασία ευάλωτων αιτούντων άσυλο όπως παιδιών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε δημιουργώντας ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την Ένωση οι οποίες αναμένεται ότι θα συμβάλουν επίσης στο να διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το μέλλον του κοινωνικού μοντέλου της και να μειωθούν τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση μέσω μιας βιώσιμης πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. Ως μέσο εσωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ως το μόνο χρηματοδοτικό μέσο για το άσυλο και τη μετανάστευση σε επίπεδο Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει πρωτίστως να στηρίζει δράσεις για το άσυλο και τη μετανάστευση εντός της Ένωσης. Εντούτοις, εντός καθορισμένων ορίων και με την επιφύλαξη των καταλλήλων εγγυήσεων, το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, εναλλακτικών της να θεσπιστούν οδοί νόμιμης μετανάστευσης, και να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση και τα δίκτυα λαθρεμπόρων και διακινητών ανθρώπων, καθώς και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ασφαλών και αξιοπρεπών επιστροφών καθώς και της αποτελεσματικής επανεισδοχής η επανένταξη σε τρίτες χώρες. [Τροπολογία 12]

(8)  Η μεταναστευτική κρίση τόνισε και ο αυξανόμενος αριθμός θανάτων στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια ανέδειξαν την ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου που να αποτρέπουν δευτερογενείς μετακινήσεις, να παρέχουν ενιαίες και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής για αιτούντες διεθνή προστασία, ενιαία πρότυπα παροχής διεθνούς προστασίας και τα κατάλληλα δικαιώματα και οφέλη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και θεσπίσεως ενός δικαιότερου και αποτελεσματικότερου συστήματος για τον καθορισμό της ευθύνης των κρατών μελών για τους αιτούντες διεθνούς προστασία, καθώς και κατάρτισης ενός πλαισίου για τις προσπάθειες επανεγκατάστασης και εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους των κρατών μελών, προκειμένου να αυξηθεί παγκοσμίως ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων τόπων επανεγκατάστασης. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία είναι απαραίτητη για να εφαρμοστεί ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα καθορισμού της ευθύνης των κρατών μελών για τους εξασφαλιστούν προσβάσιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου, βασισμένες στα δικαιώματα των αιτούντων, και να παρέχονται ενιαίες και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής για αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών ενιαία πρότυπα παροχής διεθνούς προστασίας και τα κατάλληλα δικαιώματα και οφέλη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες επιστροφής για τους παράτυπους μετανάστες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το Ταμείο να παρέχει αυξημένη στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών να εφαρμόζουν πλήρως και ορθά το μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. [Τροπολογία 13]

(9)  Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΟΕΕΑ) που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... [Κανονισμός ΟΕΕΑ](4) με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με τον συντονισμό και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για το άσυλο, και ιδιαίτερα για τις χρηστές πρακτικές, την προώθηση της ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας, για το άσυλο και των καθώς και τη συμβολή, μέσω σχετικής καθοδηγήσεως, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών προτύπων, στην ενιαία εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός ομοιομορφίας βάσει υψηλών προτύπων προστασίας όσον αφορά τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, επιτρέποντας τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διευκολύνοντας τη σύγκλιση κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Ένωση, στηρίζοντας τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών και παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων τους ασύλου και υποδοχής, ιδίως σε εκείνα των οποίων τα συστήματα δέχονται δυσανάλογη πίεση. [Τροπολογία 14]

(9α)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης. [Τροπολογία 15]

(10)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης την Ένωση και τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2013/33/ΕΕ(5) (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής), 2013/32/ΕΕ(6) (οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου), 2011/95/ΕΕ(7) (οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις) και 2008/115/ΕΚ(8) (οδηγία για την επιστροφή) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) (κανονισμός Δουβλίνου). [Τροπολογία 16]

(11)  Οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής ασύλου της Ένωσης για να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας. Με σκοπό να αντικαταστήσει τις επικίνδυνες και παράτυπες αφίξεις με νόμιμες και ασφαλείς αφίξεις στο έδαφος των κρατών μελών υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, εκφράζοντας αλληλεγγύη με χώρες σε περιοχές στις οποίες ή εντός των οποίων μεγάλος αριθμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν εκτοπιστεί βοηθώντας να μειωθεί η πίεση που ασκείται σε αυτές τις χώρες, συμβάλλοντας στο να υλοποιηθούν οι στόχοι της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης με την αύξηση της επιρροής της Ένωσης έναντι τρίτων χωρών, καθώς και στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης χάρη στην ομοφωνία που διατυπώνεται στα διεθνή φόρουμ και με τρίτες χώρες, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή του πλαισίου επανεγκατάστασης και [επανεισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους] της Ένωσης [Τροπολογία 17]

(11α)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη να παρέχουν στο έδαφός τους διεθνή προστασία και βιώσιμη λύση στους πρόσφυγες και τα εκτοπισμένα άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως επιλέξιμα για επανεγκατάσταση ή στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προβλεπόμενες παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης της UNHCR. Για να συμβάλει με φιλόδοξο και αποτελεσματικό τρόπο, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει στοχοθετημένη συνδρομή υπό μορφή οικονομικών κινήτρων για κάθε άτομο που γίνεται δεκτό ή που επανεγκαθίσταται. [Τροπολογία 18]

(12)  Λαμβανομένων Λαμβανομένης υπόψη των υψηλών επιπέδων των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση κατά τα τελευταία έτη και της σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή των κοινωνιών μας, είναι κρίσιμης σημασίας να στηριχθούν οι πολιτικές των κρατών μελών για την έγκαιρη ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων προτεραιότητας που επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που εξέδωσε η Επιτροπή το 2016. [Τροπολογία 19]

(13)  Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για την Ένωση και να διασφαλιστεί η συνάφεια με την απόκριση της Ένωσης για την ενίσχυση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να είναι ειδικές και συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης. Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να στηρίζουν μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εφαρμόζονται γενικά στα πρώτα στάδια της ένταξης, και οριζόντιες δράσεις που στηρίζουν τις ικανότητες των κρατών μελών στον τομέα της ένταξης, ενώ οι και συμπληρώνονται με παρεμβάσεις για υπηκόους τρίτων χωρών με πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα πρέπει να που προάγουν την κοινωνική και οικονομική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ τα διαρθρωτικά ταμεία. [Τροπολογία 20]

(13α)   Το πεδίο των μέτρων ένταξης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια συνολική προσέγγιση της ένταξης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτής της ομάδας στόχου. Όταν τα μέτρα ένταξης συνδυάζονται με την υποδοχή, οι δράσεις θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν και την υπαγωγή των αιτούντων άσυλο σε αυτά. [Τροπολογία 21]

(14)  Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να κληθούν να συνεργαστούν και να καθιερώσουν μηχανισμούς συντονισμού με τις αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ των διαρθρωτικών ταμείων και, κατά περίπτωση, με τις διαχειριστικές τους αρχές και με τις διαχειριστικές αρχές άλλων ταμείων της Ένωσης που συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Μέσω αυτών των μηχανισμών συντονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων, καθώς και τον βαθμό στον οποίο τα μέτρα που εφαρμόζονται μέσω κάθε ταμείου συμβάλλουν στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. [Τροπολογία 22]

(15)  Η εφαρμογή του Ταμείου σ’ αυτόν τον τομέα θα πρέπει να συνάδει με τις κοινές βασικές αρχές της Ένωσης για την ένταξη, όπως καθορίζονται στο κοινό πρόγραμμα για την ένταξη.

(16)  Είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να προνοούν στα προγράμματά τους ότι στις δράσεις ένταξης μπορούν να περιλαμβάνονται άμεσοι συγγενείς των υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να υποστηρίζεται η οικογενειακή ενότητα προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών. Ως «άμεσος συγγενής» θα πρέπει να νοείται ο σύζυγος/σύντροφος, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει άμεσους κατιόντες ή ανιόντες οικογενειακούς δεσμούς με τον καλυπτόμενο από τις δράσεις ένταξης υπήκοο τρίτης χώρας και το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ενέπιπτε στο πεδίο παρέμβασης του Ταμείου. [Τροπολογία 23]

(17)  Λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους στον τομέα της ένταξης, και για να διευκολυνθεί η άμεση πρόσβαση αυτών των οντοτήτων στη χρηματοδότηση σε επίπεδο Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή δράσεων στον τομέα της ένταξης από τοπικές και περιφερειακές αρχές ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και μέσω ενός υψηλότερου ποσοστού χρηματοδότησης γι’ αυτές τις δράσεις και της χρήσης ειδικής συνιστώσας του θεματικού μέσου σε περίπτωση που οι τοπικές και ενός υψηλότερου ποσοστού χρηματοδότησης γι’ αυτές τις δράσεις περιφερειακές αρχές έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής μέτρων ένταξης. [Τροπολογία 24]

(18)  Λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων οικονομικών και δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και του όλο και πιο παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της μετανάστευσης, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθούν λειτουργικοί νόμιμοι μεταναστευτικοί δίαυλοι προς την Ένωση ώστε να παραμείνει η Ένωση ένας ελκυστικός προορισμός για μετανάστες νόμιμη μετανάστευση, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κρατών μελών, και να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και η ανάπτυξη της οικονομίας της Ένωσης, ενώ θα προστατεύονται οι εργαζόμενοι μετανάστες από την εργασιακή εκμετάλλευση. [Τροπολογία 25]

(19)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη να χαράσσουν στρατηγικές για την οργάνωση της και την επέκταση οδών νόμιμης μετανάστευσης, τη βελτίωση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν γενικά όλες τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τα μέτρα σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, περιλαμβανομένων των νομικών πράξεων ιδίως τα μέσα της Ένωσης για τη νόμιμη μετανάστευση. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών και επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και με άλλα κράτη μέλη. [Τροπολογία 26]

(20)  Μια αποτελεσματική και αξιοπρεπής πολιτική επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης που επιδιώκουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προτύπων για την επιστροφή, με έμφαση στις οικειοθελείς επιστροφές, όπως καθορίζεται ιδίως στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), καθώς και μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης της διαχείρισης των επιστροφών. Για βιώσιμες πολιτικές επιστροφής, Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίξει τα σχετικά μέτρα σε τρίτες χώρες, όπως είναι η επανένταξη των επιστρεφόντων ώστε να διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή και επανεισδοχή, καθώς και η βιώσιμη επανένταξη, όπως κατοχυρώνεται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση. [Τροπολογία 27]

(21)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των παράτυπων μεταναστών. Ως εκ τούτου, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει προτιμησιακή στήριξη σε δράσεις που σχετίζονται με την εκούσια επιστροφή. Για να προωθήσουν την οικειοθελή επιστροφή αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν κίνητρα όπως η προνομιακή μεταχείριση υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας επιστροφής για την οικειοθελή επιστροφή προσώπων και η μακράς διάρκειας στήριξη επανένταξης. Η οικειοθελής επιστροφή αυτού του είδους είναι προς το συμφέρον τόσο των επιστρεφόντων όσο και των αρχών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων των δράσεων ή αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά-μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει τις απόψεις του. [Τροπολογία 28]

(22)  Ενώ η οικειοθελής και η αναγκαστική επιστροφή συνδέονται επιστροφή πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της αναγκαστικής επιστροφής, μεταξύ τους, συνδέονται ωστόσο με αμοιβαίο ενισχυτικό αποτέλεσμα, και τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να ενθαρρύνονται να ενισχύουν τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές επιστροφής. Η δυνατότητα των απομακρύνσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο συμβάλλει στην ακεραιότητα των συστημάτων ασύλου και νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο θα πρέπει, συνεπώς, να στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών που διευκολύνουν και εκτελούν τις απομακρύνσεις σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των επιστρεφόντων. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που σχετίζονται με την επιστροφή παιδιών, μόνο όταν η επιστροφή αυτή βασίζεται σε θετική εκτίμηση του συμφέροντος του παιδιού. [Τροπολογία 29]

(23)  Ειδικά μέτρα στήριξης των μεταναστών που επιστρέφουν στα κράτη μέλη και στις χώρες επιστροφής, με ειδική έμφαση στις ανθρωπιστικές τους ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας τους, μπορούν να βελτιώσουν τους όρους της επιστροφής και να ενισχύσουν την επανένταξή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων. Οι αποφάσεις επιστροφής θα πρέπει να βασίζονται σε συνολική και προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης στη χώρα καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της ικανότητας απορρόφησης σε τοπικό επίπεδο. Τα ειδικά μέτρα και οι ειδικές δράσεις για τη στήριξη των χωρών καταγωγής, ειδικότερα δε των ευάλωτων ατόμων, συμβάλλουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των επιστροφών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτήτων της διασποράς. [Τροπολογία 30]

(24)  Οι επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής και άλλες ρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστη και βασική συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της Ένωσης και κεντρικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διότι διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή παράτυπων μεταναστών. Αυτές οι συμφωνίες και ρυθμίσεις είναι σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης παράτυπων μεταναστών και η το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ενισχύεται προς όφελος αποδοτικών προς όφελος αποδοτικών, ασφαλών και αξιοπρεπών πολιτικών επιστροφής σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ένωσης εντός καθορισμένων ορίων και με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων. [Τροπολογία 31]

(25)  Πέραν της στήριξης στην επιστροφή προσώπων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στα κράτη μέλη, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, την αντιμετώπιση των κινήτρων για παράνομη μετανάστευση ή την καταστρατήγηση των ισχυόντων λαθραίας διακίνησης μεταναστών, την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της θέσπισης κανόνων νόμιμης μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών μελών στις χώρες καταγωγής, σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της συνοχής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. [Τροπολογία 32]

(26)  Η απασχόληση παράτυπων μεταναστών δημιουργεί παράγοντα έλξης για την παράνομη μετανάστευση και υπονομεύει την ανάπτυξη πολιτικής για την κινητικότητα στην εργασία που βασίζεται στα προγράμματα νόμιμης μετανάστευσης και θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων, καθιστώντας τους ευάλωτους σε παραβιάσεις δικαιωμάτων και κακοποίηση. Το Ταμείο πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) που απαγορεύει την απασχόληση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, προβλέπει έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών και ανάκτησης της αμοιβής για τους εργαζομένους που έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης και προβλέπει κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που παραβαίνουν αυτήν την απαγόρευση. [Τροπολογία 33]

(26α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων εργαζομένων, όπως εκείνα που αφορούν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εργαζομένων υποδοχής και των δύο φύλων, ούτως ώστε να συνδεθούν όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που απασχολούνται στον τομέα της μετανάστευσης στην Ευρώπη, με σκοπό την προώθηση μιας αξιοπρεπούς υποδοχής και μιας μεταναστευτικής προσέγγισης η οποία θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά την υποδοχή και τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους μετανάστες. [Τροπολογία 34]

(27)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) που καθορίζει διατάξεις για την παροχή βοήθειας, στήριξης και προστασίας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων. Στα εν λόγω μέτρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων. Κατά την εφαρμογή του Ταμείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι τα πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν τη συνήθη κατοικία τους για λόγους αιφνίδιας ή σταδιακής κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον που επηρεάζει δυσμενώς τη ζωή τους ή τις συνθήκες διαβίωσής τους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων. [Τροπολογία 35]

(27α)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει ιδίως τον εντοπισμό και μέτρα που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή τα θύματα βασανιστηρίων ή άλλων σοβαρών μορφών βίας, όπως προβλέπει το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου. [Τροπολογία 36]

(27β)  Για να επιτευχθεί δίκαιη και διαφανής κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων του Ταμείου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών για ορισμένους στόχους, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για άμεση, έμμεση ή επιμερισμένη διαχείριση. [Τροπολογία 37]

(28)  Το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στον τομέα της επιστροφής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού χωρίς να παρέχει πρόσθετη ροή χρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, για τον οποίο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφασίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό που θα του επιτρέψει να εκτελεί όλα τα καθήκοντά του. [Τροπολογία 38]

(29)  Θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες, συνέπεια, συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα με άλλα κεφάλαια της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η κάθε επικάλυψη ή αντίθεση δράσεων. [Τροπολογία 39]

(30)  Προτεραιότητα του παρόντος ταμείου θα πρέπει να αποτελεί η χρηματοδότηση δράσεων στο έδαφος της Ένωσης. Το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με τρίτες χώρες που στηρίζονται μέσω του Ταμείου, τα δε μέτρα αυτά πρέπει να περιορίζονται σε χρηματοδοτικούς όρους, ενώ παράλληλα επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, και να υπόκεινται σε ενδεδειγμένες εγγυήσεις. Τα εν λόγω μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η πλήρης συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εν λόγω χώρα ή περιφέρεια καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το Ταμείο θα πρέπει να στοχεύει τη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και την ενίσχυση ορισμένων βασικών στοιχείων της διαχείρισης της μετανάστευσης σε τομείς ενδιαφέροντος για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 35 της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή με τις ανθρωπιστικές αρχές όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της βοήθειας έκτακτης ανάγκης. [Τροπολογία 40]

(31)  Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να συμβάλει ιδίως στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση, σύμφωνα με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ, και στην ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών ικανοτήτων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. [Τροπολογία 41]

(32)  Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου, εφόσον έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής, εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών της Ένωσης κατά την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής ή εάν μια έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης του Σένγκεν ή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο εντοπίσει ελλείψεις στον εν λόγω τομέα.

(33)  Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια, ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας την δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δαπανών. Επιπλέον, η εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη. [Τροπολογία 43]

(34)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τα αρχικά ποσά στα κράτη μέλη τα οποία συνίστανται σε ένα πάγιο ποσό και σε ένα ποσό υπολογιζόμενο με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, που να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και την πίεση που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη μέλη στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης, της ένταξης και της επιστροφής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις νησιωτικές κοινωνίες που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις. [Τροπολογία 44]

(35)  Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής και της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, να αναπτυχθεί νόμιμη μετανάστευση καθώς και για να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση μέσω της αποτελεσματικής, σύμφωνης με τα δικαιώματα και βιώσιμης πολιτικής επιστροφής, ένα συμπληρωματικό ποσό θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη στα μέσα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά απορρόφησης. Το ποσό αυτό θα πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην αρχική κατάσταση των κρατών μελών. [Τροπολογία 45]

(36)  Ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου πολιτικής του Ταμείου, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματά προγράμματα των κρατών μελών τους περιλαμβάνουν δράσεις που εξυπηρετούν όλους τους ειδικούς στόχους συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η κατανομή της χρηματοδότησης στους ειδικούς στόχους εξυπηρετεί τους στόχους αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βασίζεται στις πλέον πρόσφατες ανάγκες, ότι τα προγράμματα περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών σε σχέση με τους εν λόγω στόχους, ότι η κατανομή των πόρων στους στόχους είναι ανάλογη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες είναι σύμφωνες με τα μέτρα εφαρμογής όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων εξασφαλίζει την επίτευξη των γενικών στόχων πολιτικής. [Τροπολογία 46]

(37)  Δεδομένου ότι εξελίσσονται συνεχώς οι προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η κατανομή της χρηματοδότησης με τις αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές. Για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες και οι αλλαγές στις πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης και να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, μέρος της χρηματοδότησης θα διατίθεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες δράσεις, δράσεις της Ένωσης, δράσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών, βοήθεια έκτακτης ανάγκης και επανεγκατάσταση, καθώς και για να προβλεφθεί πρόσθετη στήριξη για τα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών με ένα θεματικό μέσο. [Τροπολογία 47]

(38)  Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των χορηγήσεων του προγράμματός τους για τη χρηματοδότηση των δράσεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV και επωφελούνται από υψηλότερη συνεισφορά της Ένωσης.

(38α)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης κατάλληλων συνθηκών υποδοχής στους αιτούντες διεθνή προστασία και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος, σύμφωνα με την οδηγία 2011/95/ΕΕ, για την εφαρμογή δίκαιων και αποτελεσματικών διαδικασιών χορήγησης ασύλου, θα πρέπει να υποστηρίζονται από το Ταμείο, ιδίως όταν οι προσπάθειες αυτές απευθύνονται σε ασυνόδευτους ανηλίκους για τους οποίους το κόστος είναι υψηλότερο. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο στον οποίο χορηγείται διεθνής προστασία, ωστόσο το εν λόγω κατ’ αποκοπή ποσό δεν θα πρέπει να λειτουργεί σωρευτικά σε πρόσθετη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό για την επανεγκατάσταση. [Τροπολογία 48]

(39)  Μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του Ταμείου θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών για την εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα πρέπει να προσδιοριστούν σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν δράσεις που απαιτούν συνεργατικές προσπάθειες ή δράσεις αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

(40)  Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στη στήριξη του λειτουργικού κόστους που συνδέεται με το άσυλο και την επιστροφή τη μετανάστευση και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ικανότητες που έχουν καθοριστική σημασία για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στην Ένωση ως σύνολο. Η στήριξη αυτή συνίσταται στην πλήρη επιστροφή ειδικών δαπανών που συνδέονται με τους στόχους στο πλαίσιο του Ταμείου και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων των κρατών μελών. [Τροπολογία 49]

(41)  Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις και τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την Ένωση, και πρέπει να γίνεται σεβαστή η ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση, κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Μέσω αυτών των δράσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του Ταμείου. [Τροπολογία 50]

(42)  Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτης ή δυσανάλογη σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης δυσανάλογης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες όσον αφορά την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και από σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις ή μεταναστατευτικές προκλήσεις ή σοβαρές ανάγκες επανεγκατάστασης σε τρίτες χώρες λόγω των πολιτικών εξελίξεων, ή συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών, θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 51]

(43)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχιση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης που συστάθηκε με την απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου(14), και θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια σύμφωνα με τους στόχους και τα καθήκοντά του.

(44)  Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου θα υλοποιηθεί επίσης μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο των σκελών πολιτικής του μέσου InvestEU. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις θα πρέπει να μην επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. [Τροπολογία 52]

(45)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει το δημοσιονομικό κονδύλιο για το σύνολο του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [αναφορά προς επικαιροποίηση ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σημείο 17 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(15)] για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας.

(46)  Ο κανονισμός (ΕΕ) .../... [δημοσιονομικός κανονισμός] ισχύει για το εν λόγω Ταμείο. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις προμήθειες, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις.

(47)  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των δράσεων με επιμερισμένη διαχείριση, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) .../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να υπερισχύει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. Χ [ΚΚΔ]. [Τροπολογία 53]

(48)  Ο κανονισμός (ΕΕ) .../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] Πέρα από το πλαίσιο που θεσπίζει το πλαίσιο δράσης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο δημοσιονομικούς κανόνες κοινούς για διάφορα ταμεία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ασύλου, και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το μέσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΤΟΔΣ), και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων της Ένωσης στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Ως εκ τούτου, και Ένταξης (ΤΑΜΕ), είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι του ΤΑΜ ΤΑΜΕ, καθώς και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜ ΤΑΜΕ. [Τροπολογία 54]

(49)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και μοναδιαίου κόστους, καθώς και της χρηματοδότησης που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(50)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό(16), τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(18), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(19) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(20), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και της διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης, και της ανάκτησης των διαφυγόντων ποσών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, και, όπου ενδείκνυται, της επιβολής διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη αξιόποινη πράξη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διερευνά και να διώκει περιπτώσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην OLAF και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να εξασφαλίζει ότι τα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται πλήρως και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στα θεσμικά όργανα, στους οργανισμούς και στα όργανα της Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με παρατυπίες ή απάτη όσoν αφορά το Ταμείο θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. [Τροπολογία 55]

(51)  Οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και αναφέρουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων, έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν τη διεξαγωγή ελέγχων υπό την ευθύνη των δημοσιονομικών φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(51α)  Όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η νομιμότητα των έργων ή η νομιμότητα και κανονικότητα της χρηματοδότησης ή η εκτέλεση έργων θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες ως αποτέλεσμα αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής σε σχέση με παράβαση βάσει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τα εν λόγω έργα. [Τροπολογία 56]

(52)  Δυνάμει του άρθρου 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου(22), τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες και τους στόχους του Ταμείου και πιθανές ρυθμίσεις που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η σχετική υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(53)  Δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(23), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 12ης Απριλίου 2018, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά τους προγράμματα και στρατηγικές αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά τη διαχείριση της μετανάστευσης. Το Ταμείο στηρίζει τα εν λόγω κράτη μέλη με επαρκείς πόρους για να βοηθήσει τις περιφέρειες αυτές να διαχειρίζονται τη μετανάστευση κατά βιώσιμο τρόπο και να χειρίζονται τις πιθανές καταστάσεις πίεσης.

(53α)   Κατά τη διαδικασία προγραμματισμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των εθνικών κοινοβουλίων στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες. [Τροπολογία 57]

(54)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, είναι ανάγκη να αξιολογηθεί αυτό το Ταμείο βάσει των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ταμείου επί τόπου. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες και σχετικοί στόχοι σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο του Ταμείου. Μέσω αυτών των κοινών δεικτών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή του Ταμείου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) ..../2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή, για να εκπληρώσει επαρκώς τον εποπτικό της ρόλο, πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα πραγματικά ποσά που διέθεσε από το Ταμείο σε ένα δεδομένο έτος. Κατά την έκθεση των ετήσιων λογαριασμών τους προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να προβαίνουν σε διάκριση ανάμεσα σε ανακτήσεις, πληρωμές προχρηματοδότησης στους τελικούς δικαιούχους και επιστροφές των πραγματικών δαπανών. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου και της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ταμείου, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στην ετήσια έκθεση υλοποίησης για το Ταμείο, καθώς και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχεδίων και εταίρων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περίληψη των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων που έχουν γίνει δεκτές. Οι εκθέσεις που περιγράφουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Τροπολογία 58]

(55)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και έναν ετήσιο στόχο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του Ταμείου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων. [Τροπολογία 59]

(56)  Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά προγράμματα εργασίας για το θεματικό μέσο, τον κατάλογο δράσεων επιλέξιμων για στήριξη στο πλαίσιο του παραρτήματος ΙΙΙ, τον κατάλογο των δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, τη λειτουργική ενίσχυση που προβλέπεται στο παράρτημα VII και για να αναπτυχθεί περαιτέρω το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιαστικές διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. [Τροπολογία 60]

(57)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24). Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις κοινές υποχρεώσεις των κρατών μελών, συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή, και η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με τις ρυθμίσεις παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υποβολής εκθέσεων, λόγω του καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τους.

(58)  Εφόσον ο στόχος οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να ενισχύσει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην Ένωση, σύμφωνα με την κοινή πολιτική εφαρμογή, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, και διεθνούς προστασίας, καθώς και την κοινή μεταναστευτική πολιτική, δεν μπορεί να επιτευχθεί της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, αλλά μπορεί να επιτευχθεί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού. [Τροπολογία 61]

(59)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση [του Ηνωμένου Βασιλείου και] της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 αυτού του πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία [δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της / ανακοίνωσε την επιθυμία της να συμμετάσχει στη θέσπιση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού].

(60)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη έκδοση του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(61)  Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμισθεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με εκείνη του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) .../2021 [κανονισμός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Ασύλου, και Μετανάστευσης και Ένταξης (το «Ταμείο»). [Τροπολογία 62]

2.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους του Ταμείου, τον προϋπολογισμό για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «αιτών διεθνή προστασία»: ο αιτών όπως ορίζεται στο σημείο [x] στοιχείο γ) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου](25) της οδηγίας 2013/32/ΕΕ· [Τροπολογία 63]

β)  «δικαιούχος διεθνούς προστασίας», κατά την έννοια του σημείου (2) του άρθρου [2] του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Κανονισμός για την αναγνώριση](26)· στοιχείου β) του άρθρου 2 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ· [Τροπολογία 64]

γ)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού και με σκοπό τον συνδυασμό μη επιστρεπτέων μορφών στήριξης και/ή χρηματοδοτικών μέσων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης ή άλλα δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

δ)  «μέλος της οικογενείας»: ο υπήκοος τρίτης χώρας όπως ορίζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης για τον σχετικό τομέα δράσης πολιτικής που στηρίζεται από το εν λόγω Ταμείο·

ε)  «εισδοχή σύστημα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους»:, κατά την έννοια του άρθρου [2] του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση [και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους](27) η κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, παραπομπής της UNHCR ή άλλου σχετικού διεθνούς οργανισμού εισδοχή στο έδαφος των κρατών μελών από τρίτη χώρα προς την οποία έχουν εκτοπιστεί υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στους οποίους χορηγείται διεθνής προστασία ή ανθρωπιστικό καθεστώς βάσει της εθνικής νομοθεσίας το οποίο προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις ισοδύναμα με εκείνα των άρθρων 20 έως 32 και του άρθρου 34 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ για δικαιούχους επικουρικής προστασίας· [Τροπολογία 65]

στ)  «απομάκρυνση»: η «απομάκρυνση» όπως ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

ζ)  «επανεγκατάσταση»: η «επανεγκατάσταση» όπως ορίζεται στο άρθρο [2] του κανονισμού (ΕΕ) ..../.. [Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση [και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους]] η κατόπιν παραπομπής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες («UNHCR») εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων από τρίτη χώρα προς την οποία έχουν εκτοπιστεί στο έδαφος των κρατών μελών, όταν στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες χορηγείται διεθνής προστασία και έχουν πρόσβαση σε βιώσιμη λύση σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο· [Τροπολογία 66]

η)  «επιστροφή»: η «επιστροφή» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

θ)  «υπήκοος τρίτης χώρας»: πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η μνεία σε υπηκόους τρίτων χωρών νοείται ως περιλαμβάνουσα τους απάτριδες και τα πρόσωπα απροσδιόριστης εθνικότητας·

ι)  «ευάλωτο πρόσωπο»: πρόσωπο όπως ορίζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης για τον τομέα δράσης πολιτικής που στηρίζεται από το εν λόγω Ταμείο·

ια)  «ασυνόδευτος ανήλικος»: ανήλικος που φθάνει στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν, σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική του οικείου κράτους μέλους, και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του· ο όρος καλύπτει επίσης τον ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στο έδαφος των κρατών μελών. [Τροπολογία 67]

Άρθρο 3

Στόχοι του Ταμείου

1.  Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη όλων των παραμέτρων της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις άρθρο 78 ΣΛΕΕ και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 79 ΣΛΕΕ σε εναρμόνιση με την αρχή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των υποχρεώσεων της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και των κρατών μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου, καθώς και των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 68]

2.  Στο πλαίσιο του πολιτικού στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 1, το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)  ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης·

β)  στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών ενίσχυση και ανάπτυξη των νόμιμων μεταναστευτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κρατών μελών· [Τροπολογία 69]

γ)  συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση και προώθηση της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών σε συμπληρωματική σχέση με άλλα ταμεία της Ένωσης· [Τροπολογία 70]

γα)  συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στη διασφάλιση αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής, επανεισδοχής και επανένταξης στις τρίτες χώρες· [Τροπολογία 71]

γβ)  διασφάλιση της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως έναντι των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας. [Τροπολογία 72]

3.  Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το Ταμείο εκτελείται μέσω των μέτρων εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3α

Εταιρική σχέση

Για το Ταμείο αυτό, οι συμπράξεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους, τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως τις οργανώσεις των προσφύγων και των μεταναστών, τους εθνικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους φορείς ισότητας, καθώς και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Οι εταίροι αυτοί συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων. [Τροπολογία 73]

Άρθρο 4

Πεδίο της στήριξης

1.  Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και Σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο παράρτημα II, το Ταμείο στηρίζει ιδίως τις δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 και παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση των καταλόγων δράσεων που είναι επιλέξιμες για παροχή στήριξης από το Ταμείο στο παράρτημα ΙΙ. [Τροπολογία 74]

2.  Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, το Ταμείο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός σαφών ορίων και με την επιφύλαξη των ενδεδειγμένων εγγυήσεων, να στηρίζει τις δράσεις που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα III σε σχέση με τρίτες χώρες ή σε αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. [Τροπολογία 75]

2α.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές στο πλαίσιο του θεματικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 9 δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού ποσού που διατίθεται στο θεματικό μέσο δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο β). [Τροπολογία 76]

2β.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές στο πλαίσιο των προγραμμάτων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 13 δεν υπερβαίνει, για κάθε κράτος μέλος, το 5 % του συνολικού ποσού που διατίθεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο α), του άρθρου 11 παράγραφος 1 και του παραρτήματος Ι. [Τροπολογία 77]

2γ.  Οι δράσεις που υποστηρίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου είναι απόλυτα συνεπείς προς τα μέτρα που υποστηρίζονται μέσω των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και προς τις γενικές αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. [Τροπολογία 78]

3.  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού στηρίζουν δράσεις που εστιάζουν σε μία ή περισσότερες στοχευόμενες ομάδες εντός του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 78 και 79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4α

Ισότητα των φύλων και απαγόρευση των διακρίσεων

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ταμείου και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής του. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την πρόσβαση στο Ταμείο και στα διάφορα στάδια εφαρμογής του Ταμείου. [Τροπολογία 79]

Άρθρο 5

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το Ταμείο

Το Ταμείο είναι ανοικτό σε συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν τρίτες χώρες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η οποία πρόκειται να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ και καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή: [Τροπολογία 80]

–  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στο Ταμείο·

–  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών εισφορών στο Ταμείο και των διοικητικών τους εξόδων. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού·

–  δεν παρέχει σε τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το Ταμείο·

–  εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

Κατά την κατάρτιση της ειδικής συμφωνίας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές της συμφωνίας που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων. [Τροπολογία 81]

Άρθρο 6

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Οι ακόλουθες οντότητες μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες:

α)  νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μια από τις ακόλουθες χώρες:

1)  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο με αυτό·

2)  τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το Ταμείο·

3)  τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι δράσεις από, σε ή εν σχέσει με την εν λόγω τρίτη χώρα σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών· [Τροπολογία 82]

β)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή σχετικοί διεθνείς οργανισμοί. [Τροπολογία 83]

2.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα.

3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης. [Τροπολογία 84]

4.  Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη ή σε τρίτες χώρες, όταν αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 85]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Γενικές αρχές

1.  Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις, και επικεντρώνεται στην προστιθέμενη αξία στη δημιουργία ενωσιακής προστιθέμενης αξίας στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 86]

2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το ότι η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και από τα κράτη μέλη είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς αλλά και συντονισμένη με τα εθνικά και με άλλα μέσα της Ένωσης και με μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ταμείων, και ειδικότερα των διαρθρωτικών ταμείων και εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης. [Τροπολογία 87]

3.  Το Ταμείο πρέπει να εφαρμόζεται με επιμερισμένη, άμεση ή έμμεση διαχείριση σύμφωνα με τα άρθρα [62 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 8

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Ταμείου για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 9 204 957 000 EUR σε τιμές 2018 (10 415 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 88]

2.  Οι χρηματοδοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται ως ακολούθως:

α)  5 522 974 200 EUR σε τιμές 2018 (6 249 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται για τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης· [Τροπολογία 89]

β)  3 681 982 000 EUR σε τιμές 2018 (4 166 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται στο θεματικό μέσο. [Τροπολογία 90]

3.  Μέχρι το 0,42 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής., όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ)../.. [Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων] [Τροπολογία 91]

Άρθρο 9

Γενικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του θεματικού μέσου

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) κατανέμεται με ευέλικτο τρόπο, μέσω του θεματικού μέσου με επιμερισμένη, άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως καθορίζεται στα προγράμματα εργασίας. Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χρησιμοποιείται για τις συνιστώσες του:

α)  ειδικές δράσεις·

β)  δράσεις της Ένωσης·

γ)  βοήθεια έκτακτης ανάγκης·

δ)  επανεγκατάσταση·

ε)  στήριξη στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και σε διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών· και [Τροπολογία 92]

στ)  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.

Η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να στηριχθεί από το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το θεματικό μέσο.

2.  Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο προορίζεται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση ή για να χρησιμοποιηθεί για την απόκριση στις επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης όπως αναφέρεται στο παράρτημα II και μέσω των επιλέξιμων δράσεων στο παράρτημα ΙΙΙ.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τακτική συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων εργασίας.

Τουλάχιστον 20 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Τουλάχιστον 10 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

Τουλάχιστον 10 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

Τουλάχιστον 10% της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γβ). [Τροπολογία 93]

3.  Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χορηγείται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση στα κράτη μέλη, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επιλεγμένα έργα δεν επηρεάζονται από δεν διατίθεται καμία χρηματοδότηση για έργα, όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα της εν λόγω χρηματοδότησης ή η εκτέλεση αυτών των έργων θα αμφισβητούνταν με βάση αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων. [Τροπολογία 94]

4.  Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή, για τους σκοπούς των άρθρων 18 και 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)../.. [Κανονισμός περί κοινών διατάξεων], αξιολογεί κατά πόσον οι προβλεπόμενες δράσεις δεν επηρεάζονται από διασφαλίζει ότι δεν διατίθεται καμία χρηματοδότηση για έργα, όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα της εν λόγω χρηματοδότησης ή η εκτέλεση αυτών των έργων θα αμφισβητούνταν με βάση αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων. [Τροπολογία 95]

5.  Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη θέσπιση των εργασιακών προγραμμάτων για το θεματικό μέσο για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να λάβουν στήριξη και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε μία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις. Τα προγράμματα εργασιών δημοσιοποιούνται. [Τροπολογία 96]

6.  Το θεματικό μέσο ειδικότερα στηρίζει τις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του μέτρου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) άρθρο 2α του παραρτήματος II και οι οποίες εφαρμόζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Εν προκειμένω, ποσοστό τουλάχιστον 5 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του θεματικού μέσου χορηγείται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση σε τοπικές και περιφερειακές αρχές που υλοποιούν δράσεις ένταξης. [Τροπολογία 97]

7.  Μετά την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση. [Τροπολογία 98]

8.  Οι αποφάσεις χρηματοδότησης Τα προγράμματα εργασίας είναι ετήσιες ετήσια ή πολυετείς πολυετή και μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες συνιστώσες του θεματικού μέσου. [Τροπολογία 99]

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 10

Πεδίο εφαρμογής

1.  Το παρόν τμήμα ισχύει για το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και για τους πρόσθετους πόρους που θα εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής για το θεματικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 9.

2.  Η στήριξη βάσει του παρόντος τμήματος εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) ..../.. [Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων] το πλαίσιο που θεσπίζει τους κοινούς δημοσιονομικούς κανόνες διαφόρων ταμείων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΜΕ. [Τροπολογία 100]

Άρθρο 11

Δημοσιονομικοί πόροι

1.  Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) διατίθενται στα εθνικά προγράμματα (τα «προγράμματα») που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη με επιμερισμένη διαχείριση ως ακολούθως:

α)  5 207 500 000 EUR στα κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

β)  1 041 500 000 EUR στα κράτη μέλη για την προσαρμογή των χορηγήσεων για τα προγράμματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

2.  Σε περίπτωση που το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν έχει διατεθεί, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να προστεθεί στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Άρθρο 12

Ποσοστά συγχρηματοδότησης

1.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 75 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν ισόποση χρηματοδότηση για δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ταμείο. [Τροπολογία 101]

2.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 90 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τα έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο ειδικών δράσεων.

3.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αυξάνεται τουλάχιστον στο 80 % και μπορεί να αυξηθεί στο 90 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV. [Τροπολογία 102]

4.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για λειτουργική ενίσχυση.

5.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

6.  Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης και το ανώτατο ποσό στήριξης από το Ταμείο αυτό για τα είδη δράσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5.

7.  Για κάθε ειδικό στόχο, η απόφαση της Επιτροπής ορίζει αν το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον ειδικό στόχο πρέπει να εφαρμόζεται:

α)  στο σύνολο της συνεισφοράς, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας και ιδιωτικής συνεισφοράς, ή

β)  στη δημόσια συνεισφορά μόνο.

Άρθρο 13

Προγράμματα

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι οι προτεραιότητες του προγράμματός του εθνικού προγράμματος είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης του ασύλου της μετανάστευσης και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από τα διεθνή νομικά μέσα των οποίων αποτελούν μέρη, και ειδικότερα τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γβ). [Τροπολογία 103]

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα προγράμματά τους περιλαμβάνουν μέτρα που εξυπηρετούν όλους τους ειδικούς στόχους του Ταμείου οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων αυτών εξασφαλίζει ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν. Όταν τα κράτη μέλη αξιολογούν τα προγράμματα αυτά, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν διατίθεται χρηματοδότηση για έργα όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα αυτής της χρηματοδότησης ή η εκτέλεση των εν λόγω έργων θα τεθούν υπό αμφισβήτηση με βάση αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής σε σχέση με διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. [Τροπολογία 104]

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων για να εξασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών. [Τροπολογία 105]

3.  Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την UNHCR στα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, κατά περίπτωση, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης. [Τροπολογία 106]

4.  Σε συνέχεια της οποιασδήποτε διαδικασίας παρακολούθησης όπως διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ..../.. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΕΕΑ] ή της έκδοσης συστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή, και, κατά περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών ή ζητημάτων ικανότητας και ετοιμότητας, και εφαρμόζει τις συστάσεις μέσω του προγράμματός του. [Τροπολογία 107]

5.  Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και η πρόοδος ως προς την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, όπως αξιολογείται στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο α). Ανάλογα με τον αντίκτυπο της προσαρμογής, το αναθεωρημένο πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή. [Τροπολογία 108]

6.  Σε συνεργασία και διαβούλευση με την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, κατά περίπτωση, οι πόροι του προγράμματος μπορούν να ανακατανεμηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4, που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις.

7.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν ιδίως δράσεις επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV. Σε περίπτωση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση των ειδικών δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV.

7α.  Τα εθνικά προγράμματα είναι δυνατόν να επιτρέπουν να ενταχθούν σε δράσεις που αναφέρονται στο σημείο 3α του παραρτήματος ΙΙΙ άμεσοι συγγενείς προσώπων που καλύπτονται από την ομάδα-στόχο η οποία αναφέρεται στο εν λόγω σημείο, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών. [Τροπολογία 109]

8.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με τρίτες χώρες ή σε τρίτες χώρες με την στήριξη του Ταμείου, το οικείο κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των προγραμματισμένων έργων με άλλες δράσεις της Ένωσης και των κρατών μελών στην οικεία τρίτη χώρα ή σε σχέση με την οικεία τρίτη χώρα και επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο 3). [Τροπολογία 110]

9.  Ο προγραμματισμός όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ).../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] βασίζεται στα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στον Κάθε εθνικό πρόγραμμα καθορίζει για κάθε ειδικό στόχο τους τύπους παρέμβασης σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος VI και παρουσιάζει μια ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά τύπο παρέμβασης ή τομέα στήριξης. [Τροπολογία 111]

9α.  Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει το πρόγραμμά του σε ειδικό ιστότοπο και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ο εν λόγω ιστότοπος προσδιορίζει τις δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος και αναφέρει τους δικαιούχους. Επικαιροποιείται σε τακτική βάση, τουλάχιστον ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 30. [Τροπολογία 112]

Άρθρο 14

Ενδιάμεση επανεξέταση

-1.  Τα προγράμματα υπόκεινται σε ενδιάμεση επανεξέταση και αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 113]

1.  Το Έως το τέλος του 2024 και αφού ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή θα κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 στοιχείο β) έως 5 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025. [Τροπολογία 114]

2.  Όταν τουλάχιστον το 10 % 30 % του αρχικού κονδυλίου ενός προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν έχει καλυφθεί από αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο [85] του κανονισμού (ΕΕ) ..../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων], το οικείο κράτος μέλος δεν θα είναι επιλέξιμο να λάβει το συμπληρωματικό κονδύλιο για το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. [Τροπολογία 115]

3.  Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο [12] του κανονισμού (ΕΕ) ..../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή. [Τροπολογία 116]

Άρθρο 15

Ειδικές δράσεις

1.  Οι ειδικές δράσεις είναι διακρατικά ή εθνικά έργα που αποφέρουν προστιθέμενη αξία στην Ένωση σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, για τα οποία ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετα κονδύλια για τα προγράμματά τους. [Τροπολογία 117]

2.  Τα κράτη μέλη, πέραν του κατανεμηθέντος σε αυτά ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό στο πρόγραμμα και χρησιμοποιείται για να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος κανονισμού.

3.  Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 16

Πόροι για το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την [εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους]

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εκτός από τη χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους 10 000 EUR για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται σύμφωνα με το στοχευμένο σύστημα επανεγκατάστασης της Ένωσης. Η εν λόγω συνεισφορά λαμβάνει τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο [125] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται στα κράτη μέλη με την τροποποίηση του προγράμματός τους, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο χορηγείται η συνεισφορά έχει πράγματι επανεγκατασταθεί σύμφωνα με το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την [εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους].

3.  Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

4.  Τα κράτη μέλη διατηρούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή ταυτοποίηση των επανεγκατεστημένων προσώπων και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας επανεγκατάστασής τους. [Τροπολογία 118]

Άρθρο 16α

Πόροι για την επανεγκατάσταση και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους

1.  Τα κράτη μέλη, εκτός από τη χρηματοδότησή τους η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισπράττουν κάθε δύο έτη συμπληρωματικό ποσό βάσει κατ’ αποκοπή ποσού 10 000 EUR για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται.

2.  Τα κράτη μέλη, εκτός από τη χρηματοδότησή τους η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισπράττουν κάθε δύο έτη συμπληρωματικό ποσό βάσει κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 EUR για κάθε πρόσωπο που έχουν δεχθεί μέσω συστημάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους.

3.  Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμα για κατ’ αποκοπή ποσά, για τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για να διασφαλιστεί η ενότητα της οικογένειας.

4.  Το αναφερόμενο στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικό ποσό διατίθεται στα κράτη μέλη ανά διετία, για πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό τους πρόγραμμα και στη συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η οποία προσαρτάται στις αποφάσεις του εθνικού προγράμματός τους.

5.  Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα ποσοστά πληθωρισμού, τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της επανεγκατάστασης, καθώς και παράγοντες που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του οικονομικού κινήτρου βάσει του κατ’ αποκοπή ποσού, και εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για να προσαρμόζει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το κατ’ αποκοπή ποσό που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 119]

Άρθρο 17

Πόροι για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού../.. [κανονισμός του Δουβλίνου]

1.  Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [10 000] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία για τον οποίο το εν λόγω κράτος μέλος καθίσταται αρμόδιο από όταν το εν λόγω κράτος μέλος βρίσκεται υπό δύσκολες συνθήκες, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../.. [κανονισμός του Δουβλίνου]

2.  Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [10 000] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που κατανέμεται στο εν λόγω κράτος μέλος και που υπερβαίνει το δίκαιο μερίδιο του επωφελούμενου κράτους μέλους.

3.  Ένα κράτος μέλος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνει πρόσθετη συνεισφορά ύψους [10 000] EUR ανά αιτούντα στον οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία για την εφαρμογή των μέτρων ένταξης.

4.  Ένα κράτος μέλος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνει πρόσθετη συνεισφορά ύψους [10 000] EUR ανά πρόσωπο για το οποίο το κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει με βάση την επικαιροποίηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) ..../.. (κανονισμός Eurodac] ότι το πρόσωπο έχει εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους μέλους, είτε σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης.

5.  Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [500] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που έχει μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε άλλο, για κάθε αιτούντα που έχει μεταφερθεί δυνάμει του στοιχείου γ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 34θ) του κανονισμού (ΕΕ) .../.. [κανονισμός του Δουβλίνου] και, κατά περίπτωση, για κάθε αιτούνται που έχει μεταφερθεί δυνάμει του στοιχείου ζ) του άρθρου 34ι) του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός του Δουβλίνου]

6.  Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνουν τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο [125] του δημοσιονομικού κανονισμού.

7.  Τα πρόσθετα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5, κατανέμονται στα κράτη μέλη στα προγράμματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο χορηγείται η συνεισφορά, κατά περίπτωση, έχει όντως μεταφερθεί σε κράτος μέλος, έχει όντως επιστρέψει ή έχει καταχωρηθεί ως αιτών στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ..../.. [κανονισμός του Δουβλίνου]

8.  Η χρηματοδότηση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος. [Τροπολογία 120]

Άρθρο 17α

Πόροι για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013

1.  Το υπεύθυνο για τον καθορισμό κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, επιστροφή των δαπανών υποδοχής ενός αιτούντος διεθνή προστασία από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση έως τη μεταφορά του αιτούντος στο υπεύθυνο κράτος μέλος ή έως ότου το υπεύθυνο για τον καθορισμό κράτος μέλος αναλάβει την ευθύνη για τον αιτούντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

2.  Το υπεύθυνο για τη μεταφορά κράτος μέλος εισπράττει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού την επιστροφή των αναγκαίων για τη μεταφορά αιτούντος ή άλλου προσώπου δαπανών, όπως αναφέρεται στα στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

3.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 10 000 EUR για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο στον οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος δεν είναι επιλέξιμο για κατ’ αποκοπήν ποσό για τον ασυνόδευτο ανήλικο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1.

4.  Τα επιστρεφόμενα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνουν μορφή χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 125 του δημοσιονομικού κανονισμού.

5.  Τα επιστρεφόμενα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατανέμονται στα κράτη μέλη στα προγράμματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο χορηγείται η επιστροφή έχει όντως μεταφερθεί σε κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013. [Τροπολογία 121]

Άρθρο 17β

Πόροι για τη μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας

1.  Με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών τα κράτη μέλη εισπράττουν, εκτός από τη χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπληρωματικό ποσό βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού 10 000 EUR για κάθε αιτούνται διεθνή προστασία ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας που μεταφέρεται από άλλο κράτος μέλος.

2.  Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμα για κατ’ αποκοπή ποσά, για τα μέλη της οικογενείας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον τα εν λόγω μέλη οικογένειας έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη για πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό τους πρόγραμμα και στη συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η οποία προσαρτάται στην απόφαση έγκρισης του εθνικού προγράμματός τους. Η χρηματοδότηση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

4.  Για να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι στόχοι της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 80 ΣΛΕΕ και με δεδομένα τα τρέχοντα ποσοστά πληθωρισμού, τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία και δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο και τις εξελίξεις στον τομέα της επανεγκατάστασης και άλλων εισδοχών κατά περίπτωση για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και παράγοντες που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του οικονομικού κινήτρου βάσει του κατ’ αποκοπή ποσού, και εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για να προσαρμόζει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το κατ’ αποκοπή ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 122]

Άρθρο 18

Λειτουργική ενίσχυση

1.  Η λειτουργική ενίσχυση αποτελεί μέρος του κονδυλίου που λαμβάνει ένα κράτος μέλος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στήριξη των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υπηρεσιών που συνιστούν δημόσια υπηρεσία για την Ένωση·

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό μέχρι 10 % του ποσού που χορηγείται στο πλαίσιο του Ταμείου για το πρόγραμμά τους για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης βάσει των στόχων στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ). [Τροπολογία 123]

3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν λειτουργική ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής μετανάστευσης και σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 124]

4.  Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 30, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 13, αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες πληροφορίες υπό το πρίσμα της διαδικασίας των διαδικασιών παρακολούθησης, που όπως διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ..../.. [Κανονισμός ΟΕΕΑ] από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 125]

5.  Η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα και υπηρεσίες επιλέξιμες δράσεις όπως ορίζεται στο παράρτημα VII. [Τροπολογία 126]

6.  Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του καταλόγου ειδικών καθηκόντων και υπηρεσιών των επιλέξιμων δράσεων στο παράρτημα VII. [Τροπολογία 127]