Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
 Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман
 Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***I
 Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) ***
 Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан
 Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I
 Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I
 Вътрешният пазар на електроенергия ***I
 Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I
 Готовност за посрещане на рискове в електроенергийния сектор ***I
 Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I
 Авторското право в цифровия единен пазар ***I
 Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I
 Договори за продажба на стоки ***I
 Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***I
 Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I
 Специални правила относно максималната дължина на кабини ***I
 Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии ***I
 Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I
 Основни права на хората от африкански произход
 Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
 Споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Oсми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Текстове (4383 kb)
Правна информация - Политика за поверителност