Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
 Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet
 Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I
 Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) ***
 Den omfattende aftale mellem EU og Usbekistan
 Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I
 Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I
 Indre marked for elektricitet ***I
 Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I
 Risikoberedskab i elsektoren ***I
 Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***I
 Ophavsret på det digitale indre marked ***I
 Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I
 Aftaler om salg af varer ***I
 Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I
 Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I
 Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse ***I
 Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt ***I
 Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I
 Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning
 Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
 Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
 Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
 Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
 EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
 Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
 Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
 Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
 Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
 Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
 Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
 Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
 Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
 Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
 Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
 Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
 Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
 Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
 Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
 Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2
 Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)
 Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)
 Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
 Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
 Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet
 Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail
Tekster (2645 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik