Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann
 Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I
 Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν
 Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I
 Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I
 Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I
 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I
 Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I
 Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I
 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I
 Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I
 Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I
 Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I
 Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I
 Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης ***I
 Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα ***I
 Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I
 Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής
 Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
 Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2017: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2017: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 Απαλλαγή 2017: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)
 Απαλλαγή 2017: Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση
 Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2)
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI)
 Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση SESAR
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Κείμενα (4606 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου