Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
 Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus
 Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***I
 ELi ja Israeli vahelisele Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) ***
 ELi ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping
 Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I
 Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I
 Elektrienergia siseturg ***I
 Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I
 Ohuvalmidus elektrisektoris ***I
 Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste näitajate märgistus ***I
 Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I
 Digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingud ***I
 Kaupade müügilepingud ***I
 Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***I
 Teatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas ***I
 Kabiinide maksimaalpikkuse erinormid ***I
 Vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused ***I
 Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I
 Aafrika päritolu inimeste põhiõigused
 Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
 Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ECSEL)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna 2. Ühisettevõte (FCH2)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Tekstid (2553 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika