Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet ***I
 Pöytäkirja EU:n ja Israelin väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) ***
 EU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus
 Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I
 Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I
 Sähkön sisämarkkinat ***I
 Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I
 Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I
 Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ***I
 Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I
 Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I
 Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I
 Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ***I
 Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I
 Ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt ***I
 Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot ***I
 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I
 Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet
 Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto
 EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus
 Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
 Vastuuvapaus 2017: tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä
 Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan parlamentti
 Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
 Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
 Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
 Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
 Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF)
 Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EUOSHA)
 Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
 Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
 Vastuuvapaus 2017: biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2017: toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2017: toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2017: ITER-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys
 Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Tekstit (2740 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö