Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
 Pieprasījums atcelt Jørn Dohrmann imunitāti
 Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ***I
 Protokols Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas Republikas pievienošanās) ***
 ES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums
 Sezonālās laika maiņas pārtraukšana ***I
 Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu ***I
 Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I
 Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I
 Riskgatavība elektroenerģijas sektorā ***I
 Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem ***I
 Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I
 Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi ***I
 Preču pārdošanas līgumi ***I
 Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***I
 Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā ***I
 Īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīnēm ***I
 Mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni ***I
 Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I
 Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības
 Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu
 ES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par budžeta izpildi
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
 ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER)
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail
Teksti (2733 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika