Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 26. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity
 Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***I
 Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom
 Ukončenie sezónnych zmien času ***I
 Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I
 Vnútorný trh s elektrinou ***I
 Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***I
 Pripravenosť na riziká v sektore elektriny ***I
 Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre ***I
 Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I
 Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I
 Zmluvy o predaji tovaru ***I
 Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I
 Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I
 Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín***I
 Nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka ***I
 Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I
 Základné práva osôb afrického pôvodu
 Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
 Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
 Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
 Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
 Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
 Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
 Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
 Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
 Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)
 Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)
 Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
 Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
 Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)
 Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
 Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
 Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
 Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
 Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
 Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
 Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
 Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
 Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
 Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
 Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)
 Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
 Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
 Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
 Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
 Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik - aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo)
 Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL)
 Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2)
 Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)
 Absolutórium za rok 2017: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER)
 Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR
 Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail
Texty
Finálna verzia (2696 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia