Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
 Zahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu
 Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov ***I
 Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) ***
 Celoviti sporazum med EU in Uzbekistanom
 Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas ***I
 Skupna pravila notranjega trga električne energije ***I
 Notranji trg električne energije ***I
 Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I
 Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije ***I
 Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ***I
 Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I
 Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ***I
 Pogodbe za prodajo blaga ***I
 Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***I
 Uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike ***I
 Posebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin ***I
 Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco ***I
 Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I
 Temeljne pravice oseb afriškega porekla
 Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
 Institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
 Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij
 Razrešnica 2017: splošni proračun – Evropska služba za zunanje delovanje
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
 Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
 Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
 Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
 Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
 Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
 Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)
 Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA)
 Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
 Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
 Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)
 Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
 Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
 Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)
 Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
 Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
 Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
 Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
 Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
 Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
 Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)
 Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA)
 Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI)
 Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2
 Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL)
 Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)
 Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
 Razrešnica 2017: Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER)
 Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR
 Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Besedila (2500 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov