Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
 Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet
 Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I
 Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) ***
 Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan
 Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I
 Gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) ***I
 Den inre marknaden för el (omarbetning) ***I
 Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning) ***I
 Riskberedskap inom elsektorn ***I
 Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar ***I
 Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I
 Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I
 Avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor ***I
 Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I
 Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ***I
 Särskilda regler om största tillåtna längd när det gäller fordonets förarhytt ***I
 Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar ***I
 Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I
 Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst
 Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
 Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
 Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
 Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
 Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
 Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
 Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
 Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
 Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
 Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky
 Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel – elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap
 Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2)
 Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)
 Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar
 Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Texter (2743 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy