Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 26. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity
 Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I
 Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska) ***
 Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem
 Ukončení sezónních změn času ***I
 Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou ***I
 Vnitřní trh s elektřinou ***I
 Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I
 Riziková připravenost v odvětví elektřiny ***I
 Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry ***I
 Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I
 Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I
 Smlouvy o prodeji zboží ***I
 Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I
 Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I
 Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin***I
 Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem ***I
 Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I
 Základní práva osob afrického původu
 Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
 Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
 Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů
 Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2
 Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail

Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity
PDF 131kWORD 44k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o žádosti, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (2018/2277(IMM))
P8_TA(2019)0221A8-0178/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I
PDF 321kWORD 93k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
P8_TA(2019)0222A8-0447/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska) ***
PDF 120kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))
P8_TA(2019)0223A8-0164/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem
PDF 175kWORD 53k
Doporučení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem (2018/2236(INI))
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Ukončení sezónních změn času ***I
PDF 196kWORD 58k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))
P8_TA(2019)0225A8-0169/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou ***I
PDF 142kWORD 52k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
P8_TA(2019)0226A8-0044/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Vnitřní trh s elektřinou ***I
PDF 143kWORD 54k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))
P8_TA(2019)0227A8-0042/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I
PDF 134kWORD 51k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))
P8_TA(2019)0228A8-0040/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Riziková připravenost v odvětví elektřiny ***I
PDF 133kWORD 46k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))
P8_TA(2019)0229A8-0039/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry ***I
PDF 549kWORD 393k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I
PDF 138kWORD 46k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
P8_TA(2019)0231A8-0245/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I
PDF 133kWORD 45k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))
P8_TA(2019)0232A8-0375/2017

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Smlouvy o prodeji zboží ***I
PDF 134kWORD 45k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))
P8_TA(2019)0233A8-0043/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I
PDF 139kWORD 45k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I
PDF 135kWORD 50k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))
P8_TA(2019)0235A8-0324/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin***I
PDF 135kWORD 43k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))
P8_TA(2019)0236A8-0042/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem ***I
PDF 134kWORD 46k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))
P8_TA(2019)0237A8-0483/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I
PDF 497kWORD 154k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
P8_TA(2019)0238A8-0470/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Základní práva osob afrického původu
PDF 146kWORD 51k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP))
P8_TA(2019)0239B8-0212/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
PDF 463kWORD 161k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o finančních trestných činech, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích (2018/2121(INI))
P8_TA(2019)0240A8-0170/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem
PDF 162kWORD 53k
Doporučení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací (2018/2262(INI))
P8_TA(2019)0241A8-0147/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
PDF 347kWORD 105k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury (2018/2166(DEC))
P8_TA(2019)0242A8-0110/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
PDF 268kWORD 90k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 (2018/2219(DEC))
P8_TA(2019)0243A8-0088/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
PDF 209kWORD 61k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017 (2018/2177(DEC))
P8_TA(2019)0244A8-0107/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
PDF 264kWORD 103k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament (2018/2167(DEC))
P8_TA(2019)0245A8-0108/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
PDF 151kWORD 47k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada (2018/2168(DEC))
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
PDF 152kWORD 52k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr (2018/2169(DEC))
P8_TA(2019)0247A8-0098/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
PDF 162kWORD 53k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr (2018/2171(DEC))
P8_TA(2019)0248A8-0097/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
PDF 146kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (2018/2172(DEC))
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
PDF 151kWORD 53k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů (2018/2173(DEC))
P8_TA(2019)0250A8-0101/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
PDF 158kWORD 54k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) (2018/2176(DEC))
P8_TA(2019)0251A8-0109/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
PDF 149kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (2018/2174(DEC))
P8_TA(2019)0252A8-0099/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů
PDF 142kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2018/2175(DEC))
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
PDF 179kWORD 55k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola (2018/2210(DEC))
P8_TA(2019)0254A8-0140/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
PDF 161kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) na rozpočtový rok 2017 (2018/2205(DEC))
P8_TA(2019)0255A8-0113/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
PDF 162kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) na rozpočtový rok 2017 (2018/2206(DEC))
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
PDF 163kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) na rozpočtový rok 2017 (2018/2184(DEC))
P8_TA(2019)0257A8-0122/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
PDF 164kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017 (2018/2178(DEC))
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
PDF 166kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017 (2018/2194(DEC))
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
PDF 169kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)) na rozpočtový rok 2017 (2018/2189(DEC))
P8_TA(2019)0260A8-0120/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
PDF 176kWORD 52k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
PDF 165kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2202(DEC))
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
PDF 161kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na rozpočtový rok 2017 (2018/2191(DEC))
P8_TA(2019)0263A8-0134/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
PDF 166kWORD 47k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2198(DEC))
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
PDF 172kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2182(DEC))
P8_TA(2019)0265A8-0127/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
PDF 158kWORD 47k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2197(DEC))
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
PDF 165kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2190(DEC))
P8_TA(2019)0267A8-0128/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
PDF 165kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) na rozpočtový rok 2017 (2018/2201(DEC))
P8_TA(2019)0268A8-0150/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
PDF 166kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2203(DEC))
P8_TA(2019)0269A8-0137/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
PDF 165kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na rozpočtový rok 2017 (2018/2207(DEC))
P8_TA(2019)0270A8-0152/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
PDF 170kWORD 51k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2185(DEC))
P8_TA(2019)0271A8-0135/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
PDF 159kWORD 47k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2181(DEC))
P8_TA(2019)0272A8-0139/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
PDF 165kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2188(DEC))
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
PDF 162kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2192(DEC))
P8_TA(2019)0274A8-0129/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
PDF 166kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) (ERA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2193(DEC))
P8_TA(2019)0275A8-0158/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
PDF 165kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2204(DEC))
P8_TA(2019)0276A8-0141/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
PDF 160kWORD 47k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) na rozpočtový rok 2017 (2018/2187(DEC))
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
PDF 173kWORD 51k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nyní Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) za rozpočtový rok 2017 (2018/2209(DEC))
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
PDF 165kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2183(DEC))
P8_TA(2019)0279A8-0138/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
PDF 155kWORD 45k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu (ESA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2199(DEC))
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
PDF 162kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2017 (2018/2179(DEC))
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
PDF 163kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017 (2018/2186(DEC))
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
PDF 166kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (před 1. květnem 2017: Evropský policejní úřad) na rozpočtový rok 2017 (2018/2200(DEC))
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
PDF 162kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2180(DEC))
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
PDF 170kWORD 52k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 (2018/2195(DEC))
P8_TA(2019)0285A8-0153/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
PDF 162kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2196(DEC))
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
PDF 164kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (společný podnik BBI) na rozpočtový rok 2017 (2018/2214(DEC))
P8_TA(2019)0287A8-0103/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2
PDF 164kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017 (2018/2213(DEC))
P8_TA(2019)0288A8-0095/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)
PDF 161kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2017 (2018/2218(DEC))
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2)
PDF 168kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2017 (2018/2216(DEC))
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
PDF 167kWORD 49k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017 (2018/2215(DEC))
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
PDF 162kWORD 48k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 (2018/2211(DEC))
P8_TA(2019)0292A8-0126/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR
PDF 172kWORD 51k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017 (2018/2212(DEC))
P8_TA(2019)0293A8-0118/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail
PDF 168kWORD 50k
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017 (2018/2217(DEC))
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.

Právní upozornění - Ochrana soukromí