Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann
 Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I
 Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν
 Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I
 Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I
 Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I
 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I
 Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I
 Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I
 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I
 Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I
 Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I
 Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I
 Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I
 Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης ***I
 Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα ***I
 Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I
 Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής
 Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
 Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2017: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2017: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 Απαλλαγή 2017: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)
 Απαλλαγή 2017: Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση
 Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2)
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI)
 Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση SESAR
 Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann
PDF 134kWORD 52k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM))
P8_TA(2019)0221A8-0178/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Βασιλείου της Δανίας για την άρση της ασυλίας του Jørn Dohrmann, που διαβίβασε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 6 Νοεμβρίου 2018, σε συνάρτηση με την άσκηση δίωξης βάσει του άρθρου 260(1) σημείο 1, του άρθρου 291(1) και του άρθρου 293(1), σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Δανικού Ποινικού Κώδικα, και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 28 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας ακούσει τον κ. Jørn Dohrmann, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, στις 10 Ιουλίου 1986, στις 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, στις 19 Μαρτίου 2010, στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 και στις 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 57 του Συντάγματος του Βασιλείου της Δανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0178/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Viborg έχει υποβάλει αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jørn Dohrmann, δανού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με την τέλεση αξιόποινων πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 260(1) σημείο 1, του άρθρου 291(1) και του άρθρου 293(1), σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Δανικού Ποινικού Κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, ότι η διαδικασία αφορά εικαζόμενη άσκηση παράνομης βίας, κακόβουλη φθορά και απόπειρα κλοπής χρήσης ενός αντικειμένου ιδιοκτησίας άλλου προσώπου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Απριλίου 2017, έξω από την ιδιωτική του κατοικία στο Vamdrup, ο Jørn Dohrmann απέσπασε μία κάμερα από έναν εικονολήπτη που κινηματογραφούσε την οικία του από απόσταση 195 περίπου μέτρων με σκοπό να χρησιμοποιήσει το καταγραφέν υλικό σε τηλεοπτικό ντοκυμαντέρ με θέμα ορισμένους δανούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι Jørn Dohrmann απείλησε να καταστρέψει την κάμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όντως κατέστρεψε την εν λόγω κάμερα μαζί με το μικρόφωνο, την οθόνη και το καλώδιό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι έλαβε στην κατοχή του την κάμερα και την κάρτα μνήμης με πρόθεση να την χρησιμοποιήσει παράνομα ελέγχοντας το καταγραφέν υλικό, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να το πράξει δεδομένου ότι η αστυνομία που έφτασε επιτόπου ανέκτησε την κάμερα και την κάρτα μνήμης την οποία ο Jørn Dohrmann είχε αφαιρέσει από τη συσκευή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εικονολήπτης κατηγορήθηκε καταρχάς ότι τέλεσε το αδίκημα του άρθρου 264α του Δανικού Ποινικού Κώδικα επειδή φωτογραφούσε παράνομα πρόσωπα ευρισκόμενα σε ιδιωτική κατοικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας συνέστησε να αποσυρθούν οι κατηγορίες λόγω έλλειψης του στοιχείου της πρόθεσης, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να καταδικαστεί κάποιος για παράβαση του άρθρου 264α του Δανικού Ποινικού Κώδικα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία της νοτιανατολικής Γιουτλάνδης επισήμανε ότι η εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο δημοσιογράφος και στην οποία ανήκε η κάμερα είχε ζητήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας αποζημίωση ύψους 14 724,71 DKK σε σχέση με την υπόθεση και ότι οι υποθέσεις που αφορούν κακόβουλη φθορά, κλοπή, κλοπή χρήσης και παρόμοια περιστατικά, όπου η επιβαλλόμενη κύρωση συνίσταται σε χρηματική ποινή, πρέπει να επιλύονται με δικαστικές διαδικασίες, εάν ο ζημιωθείς έχει αξίωση αποζημίωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εισαγγελία αρχικά πρότεινε να οριστεί στην υπόθεση κατά του Jørn Dohrmann χρηματική ποινή 20 000 δανικών κορώνων και όχι στερητική της ελευθερίας ποινή και να μην απαγγελθεί επίσημη κατηγορία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jørn Dohrmann αρνήθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, θα ήταν στην περίπτωση αυτή άτοπο να αναζητηθεί εξωδικαστικός διακανονισμός μέσω επιβολής χρηματικής ποινής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του Jørn Dohrmann, η αρμόδια αρχή υπέβαλε αίτηση άρσης της ασυλίας του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 57(1) του Δανικού Συντάγματος ορίζεται ότι, χωρίς τη συγκατάθεση του Δανικού Κοινοβουλίου, κανένα μέλος του Δανικού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να κατηγορηθεί ή να στερηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ελευθερία του, εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να διαπράττει αδίκημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη αυτή παρέχει προστασία στους βουλευτές έναντι ποινικών διώξεων δημοσίου χαρακτήρα αλλά όχι έναντι εγκλήσεων σε ποινικές υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν μια υπόθεση μπορεί να διευθετηθεί εξωδικαστικά με χρηματική ποινή, δεν απαιτείται η συναίνεση του Δανικού Κοινοβουλίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Δανικού Κοινοβουλίου είναι ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση αυτή πρέπει να είναι άμεση και πρόδηλη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες πράξεις δεν αφορούν γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα από τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, δεν συνδέονται κατά τρόπο σαφή και άμεσο με την άσκηση των καθηκόντων του Jørn Dohrmann ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε βάσιμες υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται προκειμένου να παρεμποδιστεί η δραστηριότητα της βουλευτή (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jørn Dohrmann·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του Βασιλείου της Δανίας και στον Jørn Dohrmann.

(1)Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση C-101/63, Wagner κατά Fohrmann and Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση C-149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I
PDF 349kWORD 87k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
P8_TA(2019)0222A8-0447/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0184),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0149/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη της γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 10ης Οκτωβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0447/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ

P8_TC1-COD(2018)0089


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη της γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να επιτρέψει στους νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν το συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών, να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές κατά παραβάσεων των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να ζητούν την παύση ή την απαγόρευση μιας παράβασης ή την επιβεβαίωση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση και να ζητούν επανόρθωση, όπως αποζημίωση, επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, επισκευή, αντικατάσταση, απομάκρυνση, ή μείωση τιμής ή λύση της σύμβασης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου. [Τροπολογία 1]

(2)  Η οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) επέτρεπε στους νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές οι οποίες είχαν ως κύριο στόχο την παύση και την απαγόρευση των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου που ζημιώνουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν αντιμετώπισε επαρκώς τις προκλήσεις για την επιβολή του δικαίου των καταναλωτών. Για να βελτιωθεί η αποτροπή των παράνομων πρακτικών, να ενθαρρυνθούν οι ορθές και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και να μειωθεί η ζημία των καταναλωτών, είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση του μηχανισμού προστασίας των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Δεδομένων των πολυάριθμων αλλαγών, για λόγους σαφήνειας ενδείκνυται η αντικατάσταση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ. Είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο να υπάρξει παρέμβαση της Ένωσης με βάση το άρθρο 114 ΣΛΕΕ για να εξασφαλιστούν η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η ορθή απονομή δικαιοσύνης, καθώς αυτή θα μειώσει το κόστος και την επιβάρυνση που συνεπάγονται οι ατομικές αγωγές. [Τροπολογία 2]

(3)  Η αντιπροσωπευτική αγωγή θα πρέπει να προσφέρει έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο προστασίας των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές παραβιάσεις. Θα πρέπει να επιτρέπει στους νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς να ενεργούν με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις οικείες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και να ξεπερνούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στο πλαίσιο ατομικών αγωγών, όπως είναι η αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώματά τους και τους διαθέσιμους διαδικαστικούς μηχανισμούς, η προηγούμενη εμπειρία ανεπιτυχούς καταγγελίας, η υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών, η ψυχολογική απροθυμία ως προς την ανάληψη δράσης και η αρνητική στάθμιση του αναμενόμενου κόστους και οφέλους της ατομικής αγωγής, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου τόσο για τους ενάγοντες και για τους κατηγορούμενους, όσο και για το δικαστικό σύστημα. [Τροπολογία 3]

(4)  Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και των διαδικαστικών εγγυήσεων κατά των καταχρηστικών πρακτικών προσφυγής στη δικαιοσύνη, που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν αδικαιολόγητα την ικανότητα των επιχειρήσεων να λειτουργούν στην ενιαία αγορά. Για να αποτραπεί η κακή χρήση των αντιπροσωπευτικών αγωγών, θα πρέπει να αποφεύγονται στοιχεία όπως οι αποζημιώσεις κυρωτικού χαρακτήρα και η απουσία περιορισμών όσον αφορά την παροχή δικαιώματος άσκησης αγωγής εκ μέρους των θιγόμενων καταναλωτών και θα πρέπει να οριστούν σαφείς κανόνες ως προς διάφορες διαδικαστικές πτυχές, όπως ο ορισμός των νομιμοποιούμενων φορέων, η προέλευση των κεφαλαίων τους και ο χαρακτήρας των πληροφοριών που απαιτούνται προς υποστήριξη της αντιπροσωπευτικής αγωγής. Η οδηγία Ο ηττηθείς διάδικος θα πρέπει να φέρει τα έξοδα της δίκης. Ωστόσο το δικαστήριο δεν θα πρέπει να επηρεάζει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την κατανομή των διαδικαστικών εξόδων υποχρεώνει τον ηττηθέντα διάδικο να φέρει δικαστικά έξοδα στον βαθμό που η πραγματοποίησή τους ήταν περιττή ή που είναι δυσανάλογα προς το ύψος της αγωγής. [Τροπολογία 4]

(5)  Οι παραβάσεις που επηρεάζουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών έχουν συχνά διασυνοριακές επιπτώσεις. Η διάθεση περισσότερο αποδοτικών και αποτελεσματικών αντιπροσωπευτικών αγωγών σε ολόκληρη την Ένωση αναμένεται να τονώσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά και να ενδυναμώσει τους καταναλωτές ώστε να ασκούν τα δικαιώματά τους.

(6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει διάφορους τομείς, όπως η προστασία των δεδομένων, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, και το περιβάλλον και η υγεία. Θα πρέπει να καλύπτει παραβιάσεις των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου που προστατεύουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον αναφέρονται ως καταναλωτές ή ως ταξιδιώτες, χρήστες, πελάτες, επενδυτές λιανικής, πελάτες λιανικής ή ως κάτι άλλο στο οικείο ενωσιακό δίκαιο, καθώς και τα συλλογικά συμφέροντα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, η μορφή και η κλίμακα των οποίων εξελίσσεται ταχέως, θα πρέπει να εκτιμάται, κάθε φορά που εκδίδεται νέα ενωσιακή πράξη για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, αν θα πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτημα της παρούσας οδηγίας προκειμένου να ενταχθεί η εν λόγω πράξη στο πεδίο εφαρμογής της. [Τροπολογία 5]

(6α)  Η παρούσα οδηγία ισχύει για αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται έναντι παραβιάσεων με ευρύ αντίκτυπο στους καταναλωτές σε σχέση με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Ο ευρύς αντίκτυπος αρχίζει όταν θίγονται δύο καταναλωτές. [Τροπολογία 6]

(7)  Η Επιτροπή έχει εκδώσει νομοθετικές προτάσεις για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, και για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι, ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει το κατά πόσον οι ενωσιακοί κανόνες στον τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών και σιδηροδρομικών γραμμών προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, συγκρίσιμο με το επίπεδο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, και θα αντλήσει τα σχετικά απαραίτητα συμπεράσματα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(8)  Στηριζόμενη στην οδηγία 2009/22/ΕΚ, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τόσο τις εγχώριες όσο και τις διασυνοριακές παραβιάσεις, ιδίως όταν οι καταναλωτές τους οποίους αφορά μια παραβίαση κατοικούν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη πέραν του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο παραβάτης έμπορος. Θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις παραβάσεις που έπαυσαν προτού κινηθεί ή ολοκληρωθεί η αντιπροσωπευτική αγωγή, δεδομένου ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητο να παρεμποδιστεί η επανάληψη της πρακτικής, να διαπιστωθεί ότι ορισμένη πρακτική συνιστούσε παράβαση και να διευκολυνθεί η επανόρθωση υπέρ των καταναλωτών.

(9)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων ή το εφαρμοστέο δίκαιο. Τα υφιστάμενα νομικά μέσα της Ένωσης εφαρμόζονται στις αντιπροσωπευτικές αγωγές που ορίζονται από την παρούσα οδηγία, ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε αύξηση των πιθανοτήτων άγρας αρμόδιου δικαστηρίου. [Τροπολογία 7]

(9α)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των διατάξεων της ΕΕ για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σε διασυνοριακές υποθέσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση - Βρυξέλλες Ι), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη II) ισχύουν για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 8]

(10)  Δεδομένου ότι μόνο οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς δύνανται να ασκήσουν αντιπροσωπευτικές αγωγές, για να εξασφαλιστεί ότι εκπροσωπούνται επαρκώς τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια που θεσπίζονται από την παρούσα οδηγία. Ιδίως, θα πρέπει να είναι δεόντως εγκατεστημένοι σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, το οποίο θα μπορούσε πρέπει να συμπεριλάβει, για παράδειγμα, απαιτήσεις σχετικά με τον αριθμό των μελών και τον βαθμό μονιμότητας ή απαιτήσεις διαφάνειας ως προς τις οικείες πτυχές της δομής τους, όπως τα καταστατικά τους, τη δομή διαχείρισης, τους στόχους και τις μεθόδους εργασίας. Θα πρέπει επίσης να είναι μη κερδοσκοπικοί και να διαθέτουν έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το σχετικό δίκαιο της Ένωσης. Αυτά τα κριτήρια θα Επιπλέον, οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στους νομιμοποιούμενους φορείς που ορίζονται εκ των προτέρων όσο και στους νομιμοποιούμενους φορείς που ορίζονται σε βάση ad hoc, οι οποίοι συστήνονται για τους σκοπούς μια ειδικής δράσης είναι ανεξάρτητοι από τους παράγοντες της αγοράς, και από οικονομική άποψη. Οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς πρέπει επίσης να διαθέτουν καθιερωμένη διαδικασία για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν κριτήρια που υπερβαίνουν όσα θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 9]

(11)  Οι ανεξάρτητοι δημόσιοι φορείς και ιδίως οι καταναλωτικές οργανώσεις θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις οικείες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και είναι όλοι τους φορείς που βρίσκονται σε πολύ καλή θέση για να ενεργούν ως νομιμοποιούμενοι φορείς. Δεδομένου ότι οι εν λόγω φορείς έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές των εμπόρων προς τους καταναλωτές και έχουν διαφορετικές προτεραιότητες για τις δραστηριότητές τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν για τα είδη των μέτρων που μπορούν να ζητηθούν από καθέναν από αυτούς τους νομιμοποιούμενους φορείς σε αντιπροσωπευτικές αγωγές.

(12)  Δεδομένου ότι τόσο οι δικαστικές όσο και οι διοικητικές διαδικασίες μπορούν να εξυπηρετούν αποδοτικά και αποτελεσματικά την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών το αν η αντιπροσωπευτική αγωγή μπορεί να ασκηθεί στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών ή στο πλαίσιο και των δύο αυτών διαδικασιών, ανάλογα με τον σχετικό τομέα του δικαίου ή της οικονομίας. Η ρύθμιση αυτή δεν θα θίγει το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής δυνάμει του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά κάθε διοικητικής απόφασης που λαμβάνεται δυνάμει των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα των διαδίκων να εξασφαλίσουν απόφαση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(13)  Για να αυξηθεί η διαδικαστική αποτελεσματικότητα των αντιπροσωπευτικών αγωγών, οι νομιμοποιούμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν διαφορετικά μέτρα στο πλαίσιο μίας και μόνης αντιπροσωπευτικής αγωγής ή στο πλαίσιο χωριστών αντιπροσωπευτικών αγωγών. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν προσωρινά μέτρα για την παύση συνεχιζόμενης πρακτικής ή για την απαγόρευση πρακτικής σε περίπτωση που η πρακτική δεν ασκήθηκε, αλλά υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει σοβαρή ή μη αναστρέψιμη ζημία στους καταναλωτές, μέτρα που διαπιστώνουν ότι ορισμένη πρακτική συνιστά παραβίαση του νόμου και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μέτρα που παύουν ή απαγορεύουν την πρακτική στο μέλλον, καθώς και μέτρα εξάλειψης των συνεχιζόμενων συνεπειών της παράβασης, συμπεριλαμβανομένης της επανόρθωσης. Εάν ζητηθούν στο πλαίσιο μίας και μόνο αγωγής, οι νομιμοποιούμενοι φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν όλα τα σχετικά μέτρα τη στιγμή άσκησης της αγωγής ή να ζητήσουν πρώτα την οικεία διαταγή παράλειψης και στη συνέχεια, κατά περίπτωση, διαταγή επανόρθωσης.

(14)  Οι διαταγές παράλειψης αποσκοπούν στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πραγματική ζημία ή βλάβη που υπέστησαν οι μεμονωμένοι καταναλωτές. Οι διαταγές παράλειψης δύνανται να διατάσσουν τους εμπόρους να αναλάβουν ορισμένη δράση, π.χ. την παροχή στους καταναλωτές των πληροφοριών που είχαν προηγουμένως παραλειφθεί, κατά παράβαση νομικών υποχρεώσεων. Οι αποφάσεις που διαπιστώνουν ότι μια πρακτική συνιστά παράβαση δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από το κατά πόσον η πρακτική διαπράχθηκε με πρόθεση ή από αμέλεια.

(15)  Ο νομιμοποιούμενος φορέας που ασκεί την αντιπροσωπευτική αγωγή δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι διάδικος στη διαδικασία. Οι καταναλωτές τους οποίους αφορά η παράβαση θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες ευκαιρίες για ενημερώνονται δεόντως σχετικά με το αποτέλεσμα της αντιπροσωπευτικής αγωγής και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν από τα οικεία αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής αγωγής αποτελέσματά της. Οι διαταγές παράλειψης που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν τις ατομικές αγωγές που ασκούνται από καταναλωτές που ζημιώνονται από την πρακτική η οποία υπόκειται στη διαταγή παράλειψης. [Τροπολογία 10]

(16)  Οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν μέτρα με στόχο την εξάλειψη των συνεχιζόμενων συνεπειών της παράβασης. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να λάβουν τη μορφή διαταγής επανόρθωσης η οποία υποχρεώνει τον έμπορο να προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αποζημίωση, επισκευή, αντικατάσταση, απομάκρυνση, μείωση τιμής, καταγγελία της σύμβασης ή επιστροφή όλου του καταβληθέντος τιμήματος, κατά περίπτωση και όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των εθνικών δικαίων. [Τροπολογία 11]

(17)  Η αποζημίωση που καταβάλλεται σε καταναλωτές που ζημιώνονται σε περιπτώσεις ομαδικής ζημίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που οφείλεται από τον έμπορο σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο προκειμένου να καλυφθεί η πραγματική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να αποφεύγεται η κυρωτική αποζημίωση, που οδηγεί σε υπέρμετρη αποζημίωση υπέρ του ενάγοντος για τη ζημία την οποία υπέστη.

(18)  Τα κράτη μέλη μπορούν θα πρέπει να απαιτήσουν από τους νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς να παράσχουν επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να υποστηρίξουν μια αντιπροσωπευτική αγωγή επανόρθωσης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της ομάδας των καταναλωτών την οποία αφορά η παράβαση και τα πραγματικά και νομικά ζητήματα προς επίλυση στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής. Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τον νομιμοποιούμενο φορέα να προσδιορίζει μεμονωμένα όλους τους καταναλωτές τους οποίους αφορά μια παράβαση, προκειμένου να εγείρει μια αγωγή. Στις αντιπροσωπευτικές αγωγές επανόρθωσης το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή θα πρέπει να επαληθεύσει στο νωρίτερο δυνατό στάδιο της διαδικασίας κατά πόσον η υπόθεση είναι κατάλληλη για την άσκηση αντιπροσωπευτικής αγωγής, δεδομένου του χαρακτήρα της παράβασης και των ζημιών που υπέστησαν οι οικείοι καταναλωτές. Ειδικότερα, οι ισχυρισμοί θα πρέπει να είναι επιβεβαιώσιμοι και ενιαίοι, και θα πρέπει να υπάρχουν κοινά στοιχεία όσον αφορά τα ζητούμενα μέτρα, ο δε μηχανισμός χρηματοδότησης από τρίτους του νομιμοποιούμενου φορέα θα πρέπει να είναι διαφανής και χωρίς καμία σύγκρουση συμφερόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης ότι το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή έχει την εξουσία να απορρίπτει προδήλως αβάσιμες υποθέσεις στο νωρίτερο δυνατό στάδιο της διαδικασίας. [Τροπολογία 12]

(19)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν αν το δικαστήριο ή η εθνική αρχή τους όπου έχει ασκηθεί αντιπροσωπευτική αγωγή μπορεί κατ’ εξαίρεση να εκδώσει, αντί διαταγής επανόρθωσης, αναγνωριστική απόφαση που να διαπιστώνει την ευθύνη του εμπόρου έναντι των καταναλωτών που υφίστανται ζημία από παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και στην οποία μπορούν να στηριχθούν άμεσα επακόλουθες συλλογικές αγωγές. Αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να επιφυλάσσεται σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν η ποσοτική αποτίμηση της ατομικής επανόρθωσης που πρόκειται να δοθεί σε καθέναν από τους καταναλωτές τους οποίους αφορά η αντιπροσωπευτική αγωγή είναι περίπλοκη και θα ήταν αναποτελεσματική η υλοποίησή της στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής. Οι αναγνωριστικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να εκδίδονται σε περιπτώσεις που δεν είναι περίπλοκες και ιδίως όταν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των καταναλωτών και οι καταναλωτές υπέστησαν συγκρίσιμη ζημία σε σχέση με δεδομένη χρονική περίοδο ή αγορά. Παρομοίως, δεν θα πρέπει να εκδίδονται αναγνωριστικές αποφάσεις όταν το ποσό της ζημίας που υπέστη κάθε μεμονωμένος καταναλωτής είναι τόσο μικρό ώστε να είναι απίθανο να ασκούσε ο μεμονωμένος καταναλωτής αγωγή για ατομική επανόρθωση. Το δικαστήριο ή η εθνική αρχή θα πρέπει δεόντως να αιτιολογεί την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης αντί διαταγής επανόρθωσης σε ορισμένη υπόθεση. [Τροπολογία 13]

(20)  Όταν οι καταναλωτές τους οποίους αφορά η ίδια πρακτική μπορούν να προσδιοριστούν και έχουν υποστεί συγκρίσιμη ζημία σε σχέση με δεδομένη χρονική περίοδο ή αγορά, όπως στην περίπτωση των μακροπρόθεσμων καταναλωτικών συμβάσεων, το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή δύναται να καθορίσει με σαφήνεια, κατά τη διαδικασία της αναγνωριστικής αγωγής, την ομάδα των καταναλωτών τους οποίους αφορά η παράβαση. Ιδίως, το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή θα μπορούσε να ζητήσει από τον παραβάτη έμπορο να παράσχει σχετικές πληροφορίες, όπως η ταυτότητα των θιγόμενων καταναλωτών και η διάρκεια της πρακτικής. Για λόγους ταχύτητας και αποτελεσματικότητας, στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, θα μπορούσαν να εξετάσουν την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να επωφεληθούν άμεσα από μια διαταγή επανόρθωσης μετά την έκδοσή της, δίχως να απαιτείται από αυτούς να δώσουν την ατομική τους εντολή προτού εκδοθεί η διαταγή επανόρθωσης. [Τροπολογία 14]

(21)  Σε υποθέσεις χαμηλής αξίας, οι περισσότεροι καταναλωτές είναι απίθανο να ασκήσουν αγωγή για να επιβάλουν τα δικαιώματά τους, καθώς το κόστος της προσπάθειάς τους θα υπερέβαινε τα ατομικά οφέλη. Ωστόσο, εάν η ίδια πρακτική αφορά περισσότερους καταναλωτές, η συγκεντρωτική ζημία ενδέχεται να είναι σημαντική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δικαστήριο ή η αρχή ενδέχεται να εκτιμήσει ότι είναι δυσανάλογη η κατανομή των χρηματικών ποσών στους οικείους καταναλωτές, για παράδειγμα επειδή είναι ιδιαιτέρως επαχθής ή ανέφικτη. Συνεπώς, τα χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί ως επανόρθωση μέσω των αντιπροσωπευτικών αγωγών θα εξυπηρετούσαν καλύτερα τους σκοπούς της προστασίας των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών αν διατίθενταν για κάποιον συναφή δημόσιο σκοπό, όπως ένα ταμείο νομικής προστασίας των καταναλωτών, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τα κινήματα καταναλωτών. [Τροπολογία 15]

(22)  Μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των συνεχιζόμενων αποτελεσμάτων της παράβασης μπορούν να ζητούνται μόνο βάσει τελικής απόφασης που διαπιστώνει παραβίαση του ενωσιακού δικαίου που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και η οποία ζημιώνει το συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της τελικής διαταγής παράλειψης που εκδίδεται στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής. Ειδικότερα, λήψη μέτρων τα οποία εξαλείφουν τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της παράβασης μπορεί να ζητηθεί βάσει τελικών αποφάσεων δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιβολής της νομοθεσίας που ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004(7).

(23)  Η παρούσα οδηγία προβλέπει διαδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δεν επηρεάζει τους κανόνες οι οποίοι θεσπίζουν ουσιαστικά δικαιώματα των καταναλωτών για συμβατικά ή εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση που τα συμφέροντά τους έχουν θιγεί από παράβαση, όπως το δικαίωμα αποζημίωσης, η καταγγελία της σύμβασης, η αντικατάσταση, η απομάκρυνση, η επισκευή ή η μείωση τιμής. Αντιπροσωπευτική αγωγή που ζητά επανόρθωση δυνάμει της παρούσας οδηγίας μπορεί να ασκηθεί μόνο όταν το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο προβλέπει τέτοια ουσιαστικά δικαιώματα. [Τροπολογία 16]

(24)  Η παρούσα οδηγία στοχεύει σε ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης και δεν αντικαθιστά τους υφιστάμενους εθνικούς μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών, αφήνει στη διακριτική τους ευχέρεια το κατά πόσον θα εντάξουν την αντιπροσωπευτική αγωγή που ορίζεται από την παρούσα οδηγία στο πλαίσιο υφιστάμενου ή μελλοντικού μηχανισμού συλλογικής έννομης προστασίας ή αν θα τη χρησιμοποιήσουν ως εναλλακτική λύση αντί αυτών των μηχανισμών, στον βαθμό που ο εθνικός μηχανισμός συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία. Δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το υφιστάμενο πλαίσιο, ούτε υποχρεώνει τα κράτη μέλη να το τροποποιήσουν. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τους κανόνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία στο δικό τους σύστημα συλλογικής προσφυγής ή να τους εφαρμόζουν σε χωριστή διαδικασία. [Τροπολογία 17]

(25)  Οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης της δραστηριότητάς τους γενικότερα και ειδικά όσον αφορά τα κονδύλια που στηρίζουν μια συγκεκριμένη αντιπροσωπευτική αγωγή αποζημίωσης, ούτως ώστε να μπορούν τα δικαστήρια ή οι διοικητικές αρχές να αξιολογήσουν κατά πόσον ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του χρηματοδότη τρίτου και του νομιμοποιούμενου φορέα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη, καθώς και για να εκτιμηθεί κατά πόσον ο χρηματοδότης τρίτος νομιμοποιούμενος φορέας διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των οικονομικών δεσμεύσεών του προς τον νομιμοποιούμενο φορέα να εκπροσωπεί επαρκώς, αποτελεσματικά και άνευ όρων τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων καταναλωτών και για να έχει την ικανότητα να καλύπτει όλες τις αναγκαίες νομικές δαπάνες σε περίπτωση που δεν κερδηθεί η αγωγή. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον νομιμοποιούμενο φορέα στο νωρίτερο δυνατό στάδιο της διαδικασίας στο δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή που εξετάζει την αντιπροσωπευτική αγωγή θα πρέπει να τους διευκολύνουν να εκτιμήσουν κατά πόσον ο τρίτος δύναται να επηρεάσει τις διαδικαστικές αποφάσεις του νομιμοποιούμενου φορέα γενικά και στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επίδρασης επί των διακανονισμών, και κατά πόσον ο τρίτος παρέχει χρηματοδότηση για την αντιπροσωπευτική αγωγή επανόρθωσης κατά εναγομένου που αποτελεί ανταγωνιστή του χρηματοδότη ή κατά εναγομένου από τον οποίο εξαρτάται ο χρηματοδότης. Αν επιβεβαιωθεί κάποια από αυτές τις περιστάσεις, το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή θα πρέπει να έχει την εξουσία να απαιτήσει από τον νομιμοποιούμενο φορέα να απορρίψει τη σχετική χρηματοδότηση και, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, την εξουσία να απορρίψει την ενεργητική νομιμοποίηση του νομιμοποιούμενου φορέα σε συγκεκριμένη υπόθεση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαγορεύουν στα δικηγορικά γραφεία να ιδρύουν νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς. Η έμμεση χρηματοδότηση της δράσης μέσω δωρεών, συμπεριλαμβανομένων δωρεών από εμπόρους στο πλαίσιο πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 7. [Τροπολογία 18]

(26)  Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι συλλογικοί εξωδικαστικοί διακανονισμοί, όπως η διαμεσολάβηση, που αποσκοπούν στην παροχή επανόρθωσης σε ζημιωθέντες καταναλωτές τόσο πριν από την άσκηση της αντιπροσωπευτικής αγωγής όσο και σε κάθε στάδιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής. [Τροπολογία 19]

(27)  Τα κράτη μέλη δύνανται μπορούν να προβλέψουν ότι νομιμοποιούμενος φορέας και έμπορος που έχουν καταλήξει σε διακανονισμό σχετικά με την παροχή επανόρθωσης σε καταναλωτές αναφορικά με την επανόρθωση των καταναλωτών που ζημιώνονται θίγονται από εικαζόμενη παράνομη πρακτική του εν λόγω εμπόρου μπορούν να ζητήσουν από κοινού από δικαστήριο ή διοικητική αρχή να εγκρίνει τον διακανονισμό αυτόν. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να γίνει δεκτό από το δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή μόνο αν δεν υφίσταται άλλη εν εξελίξει αντιπροσωπευτική αγωγή όσον αφορά την ίδια πρακτική. Αρμόδιο δικαστήριο ή διοικητική αρχή που εγκρίνει τέτοιον συλλογικό διακανονισμό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων καταναλωτών. Οι μεμονωμένοι θιγόμενοι καταναλωτές διακανονισμοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν ή να αρνηθούν να δεσμευτούν από τον σχετικό διακανονισμό είναι οριστικοί και δεσμευτικοί για όλα τα μέρη. [Τροπολογία 20]

(28)  Το δικαστήριο και η διοικητική αρχή θα πρέπει να έχουν την εξουσία να καλούν τον παραβάτη έμπορο και τον νομιμοποιούμενο φορέα που άσκησε την αντιπροσωπευτική αγωγή να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη διακανονισμού ως προς την επανόρθωση πρέπει να παρασχεθεί στους οικείους καταναλωτές. Η απόφαση για το αν θα κληθούν οι διάδικοι να διευθετήσουν μια διαφορά εκτός δικαστηρίου θα πρέπει να λάβει υπόψη το είδος της παράβασης στην οποία αναφέρεται η αγωγή, τα χαρακτηριστικά των οικείων καταναλωτών, το πιθανό είδος αποκατάστασης που θα προσφερθεί, την βούληση των μερών να φτάσουν σε διακανονισμό, καθώς και την ταχύτητα της διαδικασίας.

(29)  Για να διευκολυνθεί η επανόρθωση της ζημίας μεμονωμένων καταναλωτών η οποία ζητείται βάσει τελικών αναγνωριστικών αποφάσεων σχετικά με την ευθύνη του εμπόρου έναντι των καταναλωτών που βλάπτονται από παράβαση, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο αντιπροσωπευτικών αγωγών, το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή που εξέδωσε την απόφαση θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να ζητήσει από τον νομιμοποιούμενο φορέα και τον έμπορο να καταλήξουν σε συλλογικό διακανονισμό. [Τροπολογία 21]

(30)  Κάθε εξωδικαστικός διακανονισμός που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο αντιπροσωπευτικής αγωγής ή βασίζεται σε τελική αναγνωριστική απόφαση θα πρέπει να εγκρίνεται από το οικείο δικαστήριο ή διοικητική αρχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και η αμεροληψία του, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων και των δικαιωμάτων όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Οι μεμονωμένοι θιγόμενοι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν ή να αρνηθούν να δεσμευτούν από τον σχετικό διακανονισμό. Ο διακανονισμός είναι δεσμευτικός για όλα τα μέρη, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων δικαιωμάτων προσφυγής που ενδέχεται να έχουν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. [Τροπολογία 22]

(31)  Η εξασφάλιση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με ασκηθείσα αντιπροσωπευτική αγωγή είναι κρίσιμη για την επιτυχία της. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την εν εξελίξει αντιπροσωπευτική αγωγή, για το γεγονός ότι η πρακτική του εμπόρου έχει θεωρηθεί παραβίαση του νόμου, για τα δικαιώματά τους μετά τη διαπίστωση της παράβασης και για κάθε επακόλουθη ενέργεια στην οποία μπορούν να προβούν οι οικείοι καταναλωτές, ιδίως για να επιτύχουν επανόρθωση. Οι κίνδυνοι τους οποίους μπορεί να προκαλέσει για τη φήμη του εμπόρου η διάχυση πληροφοριών σχετικά με την παράβαση είναι επίσης σημαντικοί για την αποτροπή των εμπόρων από το να παραβιάζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

(32)  Για να είναι αποτελεσματική, η ενημέρωση θα πρέπει να είναι κατάλληλη και αναλογική σε σχέση με τις περιστάσεις της υπόθεσης. Ο παραβάτης έμπορος Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή δύναται να απαιτήσει από τον ηττηθέντα διάδικο να ενημερώσει κατάλληλα όλους τους οικείους καταναλωτές για την τελική απόφαση σχετικά με τις τελικές διαταγές παράλειψης και αποζημίωσης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής, καθώς και σχετικά με τον εγκεκριμένο αμφότερους τους διαδίκους σε περιπτώσεις εγκεκριμένου από δικαστήριο ή διοικητική αρχή διακανονισμό διακανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται, για παράδειγμα, στον ιστότοπο του εμπόρου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ηλεκτρονικές αγορές ή σε δημοφιλείς εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διανέμονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Ει δυνατόν, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται ατομικά μέσω ηλεκτρονικών ή έντυπων επιστολών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να διατίθεται σε προσβάσιμη μορφή για άτομα με αναπηρία. Ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με τα έξοδα της ενημέρωσης των καταναλωτών. [Τροπολογία 23]

(32α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ένα εθνικό μητρώο αντιπροσωπευτικών αγωγών δωρεάν, το οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις υποχρεώσεις διαφάνειας. [Τροπολογία 24]

(33)  Για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, να αποφευχθεί η ασυνέπεια στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η διαδικαστική αποδοτικότητα των αντιπροσωπευτικών αγωγών και των πιθανών επακόλουθων αγωγών για επανόρθωση, η στοιχειοθέτηση μιας παράβασης που έχει διαπιστωθεί ή η διαπίστωση μη παράβασης σε τελική απόφαση, συμπεριλαμβανομένης και τελικής διαταγής παράλειψης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, η οποία εκδίδεται από διοικητική αρχή ή δικαστήριο δεν θα πρέπει να επανακρίνεται σε επακόλουθες αγωγές που σχετίζονται με την ίδια παράβαση από τον ίδιο έμπορο όσον αφορά τη φύση της παράβασης και το υλικό, προσωπικό, χρονικό και εδαφικό πεδίο εφαρμογής της, όπως καθορίζεται από την εν λόγω τελική απόφαση είναι δεσμευτική για όλους τους διαδίκους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπευτική αγωγή. Η οριστική απόφαση δεν θα πρέπει να θίγει επιπλέον δικαιώματα επανόρθωσης που δύναται να έχουν οι θιγόμενοι καταναλωτές δυνάμει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Η επανόρθωση που επιτυγχάνεται μέσω του διακανονισμού θα πρέπει επίσης να είναι δεσμευτική σε περιπτώσεις που αφορούν την ίδια πρακτική, τον ίδιο έμπορο και τον ίδιο καταναλωτή. Όταν αγωγή που ζητά μέτρα εξάλειψης των συνεχιζόμενων συνεπειών της παράβασης, συμπεριλαμβανομένης της επανόρθωσης, ασκείται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος όπου εκδόθηκε η τελική απόφαση που διαπιστώνει την παράβαση ή τη μη παράβαση, η απόφαση θα πρέπει να συνιστά αμάχητο τεκμήριο θεωρείται απόδειξη ότι έλαβε ή δεν έλαβε χώρα η παράβαση σε σχετικές υποθέσεις. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οριστική απόφαση δικαστηρίου ενός κράτους μέλους, η οποία διαπιστώνει την ύπαρξη ή την απουσία της παράβασης για τους σκοπούς της άσκησης οποιωνδήποτε άλλων προσφυγών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων άλλου κράτους μέλους κατά του ίδιου εμπόρου για την ίδια παράβαση, θεωρείται ότι αποτελεί μαχητό τεκμήριο. [Τροπολογία 25]

(34)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι μεμονωμένες αγωγές επανόρθωσης δύνανται να βασίζονται σε τελική αναγνωριστική απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο αντιπροσωπευτικής αγωγής. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης τέτοιων αγωγών μέσω γρήγορων και απλοποιημένων διαδικασιών.

(35)  Οι αγωγές επανόρθωσης που βασίζονται σε διαπίστωση παράβασης από τελική διαταγή παράλειψης ή από τελική αναγνωριστική απόφαση σχετικά με την ευθύνη του εμπόρου έναντι των ζημιωθέντων καταναλωτών δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από τους εθνικούς κανόνες για τις προθεσμίες παραγραφής. Η υποβολή αντιπροσωπευτικής αγωγής θα πρέπει να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ή να διακόπτει τις προθεσμίες παραγραφής για κάθε αγωγή επανόρθωσης για τους καταναλωτές τους οποίους αφορά η συγκεκριμένη αγωγή. [Τροπολογία 26]

(36)  Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές για διαταγές παράλειψης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα διαδικαστική ταχύτητα. Οι διαταγές παράλειψης με προσωρινό αποτέλεσμα θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται μέσω ταχείας διαδικασίας, προκειμένου να παρεμποδιστεί η πρόκληση περαιτέρω ζημίας από την παράβαση.

(37)  H απόδειξη αποτελεί σημαντικό στοιχείο για να διαπιστωθεί κατά πόσον μια δεδομένη πρακτική συνιστά παράβαση του νόμου και κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος επανάληψης, καθώς επίσης για να προσδιοριστούν οι καταναλωτές τους οποίους αφορά η παράβαση, να αποφασιστεί το θέμα της αποζημίωσης και να ενημερωθούν επαρκώς οι καταναλωτές τους οποίους αφορά η αντιπροσωπευτική αγωγή σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες και τα τελικά αποτελέσματα της αγωγής. Ωστόσο, οι σχέσεις επιχείρησης-καταναλωτή χαρακτηρίζονται από ασυμμετρία ενημέρωσης και ο έμπορος ενδέχεται να κατέχει αποκλειστικά την απαραίτητη ενημέρωση καθιστώντας την μη προσβάσιμη στον νομιμοποιούμενο φορέα. Συνεπώς, θα πρέπει να παρασχεθεί στους νομιμοποιούμενους φορείς το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή τη δημοσιοποίηση από τον έμπορο των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν την αξίωσή τους ή που είναι απαραίτητα για την επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών τους οποίους αφορά η αντιπροσωπευτική αγωγή, χωρίς να είναι απαραίτητο γι’ αυτούς να προσδιορίσουν μεμονωμένα αποδεικτικά στοιχεία. Η ανάγκη, το πεδίο εφαρμογής και η αναλογικότητα αυτής της δημοσιοποίησης θα πρέπει να εκτιμώνται με προσοχή από το δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή που εξετάζει την αντιπροσωπευτική αγωγή, λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των έννομων συμφερόντων των τρίτων και υπό την επιφύλαξη των ισχυόντων ενωσιακών και εθνικών κανόνων περί εμπιστευτικότητας.

(38)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των αντιπροσωπευτικών αγωγών, οι παραβάτες έμποροι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τελική απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής.

(39)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι αντιπροσωπευτικές αγωγές επιδιώκουν το δημόσιο συμφέρον μέσω της προστασίας των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι νομιμοποιούμενοι φορείς δεν συναντούν εμπόδια ως προς την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών δυνάμει τις παρούσας οδηγίας λόγω των εξόδων που συνεπάγεται η διαδικασία. Ωστόσο, υπό τις σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία, αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει το γεγονός ότι ο ηττηθείς διάδικος σε περίπτωση αντιπροσωπευτικής αγωγής καταβάλλει τα απαραίτητα νομικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος (αρχή σύμφωνα με την οποία «ο ηττημένος πληρώνει»). Ωστόσο το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή δεν θα πρέπει να επιδικάζει δικαστικά έξοδα στον ηττηθέντα διάδικο, στον βαθμό που η πραγματοποίησή τους ήταν περιττή ή που είναι δυσανάλογα προς το ύψος της αγωγής. [Τροπολογία 27]

(39α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι αμοιβές υπό αίρεση να αποφεύγονται και οι αμοιβές των δικηγόρων και ο τρόπος υπολογισμού τους να μην δημιουργούν κίνητρα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων, η οποία, από την άποψη των συμφερόντων των καταναλωτών ή οποιωνδήποτε εκ των οικείων μερών, είναι περιττή και θα μπορούσε να μην επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από την αντιπροσωπευτική αγωγή. Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν αμοιβές υπό αίρεση θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αμοιβές να μην εμποδίζουν την πλήρη αποζημίωση των καταναλωτών. [Τροπολογία 28]

(40)  Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και πείρας μεταξύ νομιμοποιούμενων αντιπροσωπευτικών φορέων προερχόμενων από διαφορετικά κράτη μέλη έχει αποδειχθεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση των διασυνοριακών παραβάσεων. Είναι αναγκαίο να συνεχιστούν και να επεκταθούν τα μέτρα βελτίωσης των ικανοτήτων και συνεργασίας για μεγαλύτερο αριθμό νομιμοποιούμενων αντιπροσωπευτικών φορέων σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να αυξηθεί η χρήση των αντιπροσωπευτικών αγωγών που έχουν με διασυνοριακές επιπτώσεις. [Τροπολογία 29]

(41)  Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παραβάσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση της νομιμοποίησης των νομιμοποιούμενων φορέων που ορίζονται εκ των προτέρων σε ορισμένο κράτος μέλος προκειμένου να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, οι νομιμοποιούμενοι φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο αντιπροσωπευτικής αγωγής ενώπιον ενός και μόνου δικαστηρίου, υπό την επιφύλαξη των οικείων κανόνων για την αρμόδια δικαιοδοσία. Για λόγους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, ένας νομιμοποιούμενος φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει αντιπροσωπευτική αγωγή στο όνομα άλλων νομιμοποιούμενων φορέων εκπροσωπώντας καταναλωτές από διαφορετικά κράτη μέλη.

(41α)   Προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα θέσπισης διαδικασίας σε επίπεδο Ένωσης για διασυνοριακές αντιπροσωπευτικές αγωγές, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη δυνατότητα ορισμού ευρωπαίου διαμεσολαβητή για τη συλλογική έννομη προστασία. [Τροπολογία 30]

(42)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προστασίας και δίκαιης δίκης, καθώς και το δικαίωμα άμυνας.

(43)  Όσον αφορά το περιβαλλοντικό δίκαιο, η παρούσα οδηγία λαμβάνει υπόψη τη σύμβαση της ΟΕΕ-ΗΕ για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα («σύμβαση του Άαρχους»).

(44)  Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση ενός μηχανισμού αντιπροσωπευτικής αγωγής για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών με σκοπό να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από δράσεις που θα αναλάβουν αποκλειστικά τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω των διασυνοριακών επιπτώσεων των αντιπροσωπευτικών αγωγών, να επιτευχθούν καλύτερα από την Ένωση. Συνεπώς, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(45)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(8), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη.

(46)  Ενδείκνυται να προβλεφθούν κανόνες για τη χρονική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(47)  Επομένως, η οδηγία 2009/22/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Κεφάλαιο 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες που επιτρέπουν στους νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, επιτυγχάνουν και επιβάλλουν υψηλού επιπέδου προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες εγγυήσεις για την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών προσφυγής στη δικαιοσύνη. [Τροπολογία 31]

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις που αποσκοπούν να χορηγήσουν στους νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς ή σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο άλλο δημόσιο φορέα άλλα δικονομικά μέσα άσκησης αγωγών οι οποίες έχουν ως στόχο την προστασία των καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση βάση για τη μείωση της προστασίας των καταναλωτών σε τομείς που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. [Τροπολογία 32]

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

3.1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται με ευρύ αντίκτυπο στους καταναλωτές, κατά εμπόρων οι οποίοι που παραβιάζουν τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που περί προστασίας των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I, με αποτέλεσμα να προκύπτει ή να ενδέχεται να προκύψει ζημία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Εφαρμόζεται σε εγχώριες και διασυνοριακές παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των παραβάσεων που έπαυσαν προτού κινηθεί ή ολοκληρωθεί η αντιπροσωπευτική αγωγή. [Τροπολογία 33]

4.2.   Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τους κανόνες οι οποίοι θεσπίζουν συμβατικά ή εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας που τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών για τέτοιες παραβάσεις δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου.

5.3.   Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και ιδίως των κανόνων περί δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, και εφαρμοστέου δικαίου και περί αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, και των κανόνων για τη νομοθεσία που ισχύει για τις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές, που έχουν εφαρμογή στις αντιπροσωπευτικές αγωγές που προβλέπει η παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 34]

3α.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων μηχανισμών προσφυγής που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο. [Τροπολογία 35]

3β.  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως το δικαίωμα σε δίκαιη και αμερόληπτη δίκη και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. [Τροπολογία 36]

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εντάσσονται στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

(1α)  «οργάνωση καταναλωτών»: κάθε ομάδα που επιδιώκει την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττονται από εμπόρους· [Τροπολογία 37]

(2)  «έμπορος»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή δημόσιο, το οποίο ενεργεί, μεταξύ άλλων μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ενεργεί, με αστική ιδιότητα σύμφωνα με τους κανόνες του αστικού δικαίου, εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα· [Τροπολογία 38]

(3)  «συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών»: τα συμφέροντα ορισμένων καταναλωτών ή των προσώπων στα οποία αναφέρονται δεδομένα, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)· [Τροπολογία 39]

(4)  «αντιπροσωπευτική αγωγή»: αγωγή για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών στην οποία δεν είναι διάδικοι οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές·

(5)  «πρακτική»: κάθε πράξη ή παράλειψη ενός εμπόρου·

(6)  «τελική απόφαση»: απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους που δεν μπορεί ή δεν μπορεί πλέον να προσβληθεί με έφεση (ανέκκλητη ή τελεσίδικη απόφαση) ή απόφαση διοικητικής αρχής που δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί σε δικαστική επανεξέταση·

(6α)  «δίκαιο των καταναλωτών»: ενωσιακό και εθνικό δίκαιο που θεσπίζεται για την προστασία των καταναλωτών. [Τροπολογία 40]

Κεφάλαιο 2

Αντιπροσωπευτικές αγωγές

Άρθρο 4

Νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς [Τροπολογία 41]

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα άσκησης αντιπροσωπευτικών αγωγών από τους νομιμοποιούμενους φορείς οι οποίοι, κατόπιν αιτήματός τους, ορίζονται από τα κράτη μέλη εκ των προτέρων για τον σκοπό αυτό και καταχωρίζονται σε δημοσίως διαθέσιμο κατάλογο.

Τα κράτη μέλη ή τα δικαστήριά τους ορίζουν εντός της αντίστοιχης επικράτειάς τους τουλάχιστον έναν αντιπροσωπευτικό φορέα για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4.

Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ως νομιμοποιούμενο αντιπροσωπευτικό φορέα αν αυτός συμμορφώνεται με όλα τα ακόλουθα κριτήρια: [Τροπολογία 42]

α)  έχει δεόντως συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους·

β)  έχει καταστατικό ή άλλο έγγραφο διακυβέρνησης και η συνεχής δραστηριότητά του στον τομέα της προάσπισης και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών καταδεικνύουν το έννομο συμφέρον του να επιδιώξει διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου που καλύπτει η παρούσα οδηγία· [Τροπολογία 43]

γ)  έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα·

γα)  ενεργεί κατά τρόπο που είναι ανεξάρτητος από άλλες οντότητες και από πρόσωπα εκτός των καταναλωτών που ενδέχεται να έχουν οικονομικό συμφέρον από την έκβαση των αντιπροσωπευτικών αγωγών, ιδίως δε από τους παράγοντες της αγοράς· [Τροπολογία 44]

γβ)  δεν έχει χρηματοοικονομικές συμφωνίες με δικηγορικά γραφεία του ενάγοντα, πέραν από μια κανονική σύμβαση παροχής υπηρεσιών· [Τροπολογία 45]

γγ)  έχει θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες για την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ιδίου και των χρηματοδοτών του. [Τροπολογία 46]

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπευτικές οντότητες δημοσιοποιούν, με κατάλληλα μέσα, π.χ. στον ιστότοπό τους, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, πώς χρηματοδοτείται, την οργανωτική δομή και τη δομή διαχείρισής του, τον στόχο της και τις μεθόδους εργασίας του, καθώς και τις δραστηριότητές του.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν σε τακτική βάση κατά πόσον ο νομιμοποιούμενος αντιπροσωπευτικός φορέας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα εν λόγω κριτήρια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο νομιμοποιούμενος αντιπροσωπευτικός φορέας χάνει το καθεστώς του ως νομιμοποιούμενου φορέα δυνάμει της παρούσας οδηγίας, αν παύσει να συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατάλογο των αντιπροσωπευτικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1. Ανακοινώνουν τον εν λόγω κατάλογο στην Επιτροπή και τον ενημερώνουν σε ετήσια βάση.

Η Επιτροπή αναρτά τον κατάλογο των νομιμοποιούμενων φορέων που λαμβάνει από τα κράτη μέλη σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή πύλη. [Τροπολογία 47]

1α.  Τα κράτη μέλη δύναται να ορίζουν ότι οι δημόσιοι φορείς που έχουν ήδη οριστεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παραμένουν επιλέξιμοι για το καθεστώς του αντιπροσωπευτικού φορέα κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 48]

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν νομιμοποιούμενο φορέα σε βάση ad hoc για μια ορισμένη αντιπροσωπευτική αγωγή, κατόπιν αιτήματός του, αν συμμορφώνεται με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1. [Τροπολογία 49]

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι επιλέξιμοι για το καθεστώς του νομιμοποιούμενου φορέα είναι ιδίως οι οργανώσεις καταναλωτών οι οργανώσεις καταναλωτών οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 και οι ανεξάρτητοι δημόσιοι φορείς είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς του νομιμοποιούμενου αντιπροσωπευτικού φορέα. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ως νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς οργανώσεις καταναλωτών που εκπροσωπούν μέλη από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. [Τροπολογία 50]

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν κανόνες που προσδιορίζουν τους νομιμοποιούμενους φορείς οι οποίοι μπορούν να ζητούν όλα τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 και τους νομιμοποιούμενους φορείς οι οποίοι μπορούν να ζητούν μόνο ένα ή περισσότερα από αυτά τα μέτρα. [Τροπολογία 51]

5.  Η συμμόρφωση ενός νομιμοποιούμενου φορέα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θίγει το δικαίωμα καθήκον του δικαστηρίου ή της διοικητικής αρχής να εξετάσει κατά πόσον ο σκοπός του νομιμοποιούμενου φορέα δικαιολογεί την ανάληψη δράσης από αυτόν σε ορισμένη υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 1. [Τροπολογία 52]

Άρθρο 5

Αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα άσκησης αντιπροσωπευτικών αγωγών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών μόνον από τους νομιμοποιούμενους αντιπροσωπευτικούς φορείς, που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ, αφενός, των κύριων στόχων του φορέα και, αφετέρου, των χορηγούμενων δυνάμει του ενωσιακού δικαίου δικαιωμάτων τα οποία υποστηρίζεται ότι έχουν παραβιαστεί και σε σχέση με τα οποία ασκείται η αγωγή.

Οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς είναι ελεύθεροι να επιλέγουν κάθε διαδικασία που είναι διαθέσιμη βάσει του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου και εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν εκκρεμεί άλλη αγωγή ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής του κράτους μέλους όσον αφορά την ίδια πρακτική, τον ίδιο έμπορο και τους ίδιους καταναλωτές. [Τροπολογία 53]

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που έχουν οριστεί εκ των προτέρων, έχουν το δικαίωμα να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές ζητώντας τα ακόλουθα μέτρα: [Τροπολογία 54]

α)  διαταγή παράλειψης ως προσωρινό μέτρο για την παύση της παράνομης πρακτικής ή, αν η πρακτική δεν έχει ασκηθεί ακόμη, υφίσταται όμως επικείμενος κίνδυνος, για την απαγόρευση της παράνομης πρακτικής· [Τροπολογία 56]

β)  διαταγή παράλειψης, η οποία διαπιστώνει ότι η πρακτική συνιστά παράβαση του νόμου και, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, διατάσσει την παύση της πρακτικής ή, αν η πρακτική δεν έχει ασκηθεί ακόμη, υφίσταται όμως επικείμενος κίνδυνος, την απαγόρευση της πρακτικής.

Για να ζητήσουν την έκδοση διαταγών παράλειψης, οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς δεν χρειάζεται να εξασφαλίσουν την εντολή των μεμονωμένων θιγόμενων καταναλωτών ούτε και να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική ζημία ή βλάβη την οποία υπέστησαν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές ή για την πρόθεση ή αμέλεια του εμπόρου. [Τροπολογία 55]

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς έχουν το δικαίωμα να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές ζητώντας μέτρα εξάλειψης των συνεχιζόμενων συνεπειών της παράβασης. Τα μέτρα αυτά ζητούνται βάσει τελικής απόφασης που διαπιστώνει ότι η πρακτική παραβιάζει πράξεις του ενωσιακού δικαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και ζημιώνει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της τελικής διαταγής παράλειψης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). [Τροπολογία 57]

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι νομιμοποιούμενοι φορείς μπορούν να ζητούν μέτρα εξάλειψης των συνεχιζόμενων συνεπειών της παράβασης μαζί με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στο πλαίσιο μίας και μόνης αντιπροσωπευτικής αγωγής. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 5α

Μητρώο διαδικασιών συλλογικής ένδικης προστασίας

1.  Τα κράτη μέλη δύναται να καταρτίζουν εθνικό μητρώο αντιπροσωπευτικών αγωγών, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά και/ή άλλα μέσα.

2.  Οι ιστότοποι που δημοσιεύουν τα μητρώα παρέχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους λήψης αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών μεθόδων, καθώς και για τις εν εξελίξει αντιπροσωπευτικές αγωγές.

3.  Τα εθνικά μητρώα είναι διασυνδεδεμένα. Εφαρμόζεται το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394. [Τροπολογία 59]

Άρθρο 6

Μέτρα επανόρθωσης

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς δικαιούνται να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές ζητώντας την έκδοση διαταγής επανόρθωσης που υποχρεώνει τον έμπορο να προβλέπει, μεταξύ άλλων, αποζημίωση, επισκευή, αντικατάσταση, μείωση τιμής, καταγγελία της σύμβασης ή επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου, κατά περίπτωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ή να μην απαιτούν την εντολή των μεμονωμένων οικείων καταναλωτών προτού ληφθεί αναγνωριστική απόφαση ή εκδοθεί διαταγή επανόρθωσης. [Τροπολογία 60]

Εάν ένα κράτος μέλος δεν απαιτεί την εντολή του μεμονωμένου καταναλωτή για την από κοινού άσκηση της αγωγής, αυτό το κράτος μέλος επιτρέπει μολαταύτα στα άτομα που δεν έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο κράτος μέλος στο οποίο ασκείται η αγωγή να συμμετάσχουν στην αντιπροσωπευτική αγωγή, στην περίπτωση που έχουν δώσει ρητή εντολή να συμμετάσχουν στην αντιπροσωπευτική αγωγή εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας. [Τροπολογία 61]

Ο νομιμοποιούμενος αντιπροσωπευτικός φορέας παρέχει επαρκή όλη την αναγκαία ενημέρωση, όπως απαιτείται δυνάμει του εθνικού δικαίου, προκειμένου να στηρίξει την αγωγή, συμπεριλαμβανόμενης της περιγραφής των καταναλωτών τους οποίους η αφορά η αγωγή, καθώς και των προς επίλυση πραγματικών και νομικών ζητημάτων. [Τροπολογία 62]

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών της ατομικής ζημίας των θιγόμενων καταναλωτών, η ποσοτικοποίηση της ατομικής επανόρθωσης είναι πολύπλοκη, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν δικαστήριο ή διοικητική αρχή να εκδώσει, αντί διαταγής επανόρθωσης, αναγνωριστική απόφαση που διαπιστώνει την ευθύνη του εμπόρου έναντι των καταναλωτών που βλάπτονται από παραβίαση πράξεων του ενωσιακού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I. [Τροπολογία 63]

3.  Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες:

α)  οι καταναλωτές οι οποίοι θίγονται από την παράβαση μπορούν να ταυτοποιηθούν και υπέστησαν συγκρίσιμη ζημία η οποία προκλήθηκε από την ίδια πρακτική σε ορισμένη χρονική περίοδο ή αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές, η απαίτηση εντολής των μεμονωμένων οικείων καταναλωτών δεν συνιστά όρο για την κίνηση της αγωγής. Η επιδικαζόμενη επανόρθωση διοχετεύεται στους θιγόμενους καταναλωτές·

β)  οι καταναλωτές υπέστησαν ζημία μικρής σημασίας και θα ήταν δυσανάλογο να δοθεί επανόρθωση σ’ αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν απαιτείται εντολή των μεμονωμένων οικείων καταναλωτών. Η επιδικαζόμενη επανόρθωση διοχετεύεται σε δημόσιο σκοπό που εξυπηρετεί τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. [Τροπολογία 64]

4.  Η επανόρθωση που λαμβάνεται μέσω τελικής απόφασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 την παράγραφο 1 δεν θίγει επιπλέον δικαιώματα επανόρθωσης που ενδέχεται να έχουν οι θιγόμενοι καταναλωτές δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Η αρχή του δεδικασμένου γίνεται δεκτή κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. [Τροπολογία 65]

4α.  Τα μέτρα επανόρθωσης αποσκοπούν στη χορήγηση πλήρους αποζημίωσης στους βλαφθέντες καταναλωτές για τη ζημία που υπέστησαν. Σε περίπτωση αδιάθετου ποσού μετά την καταβολή της αποζημίωσης, το δικαστήριο αποφασίζει ποιος θα είναι ο δικαιούχος αυτού του εναπομένοντος ποσού. Τυχόν αδιάθετα ποσά δεν επιστρέφονται στον νομιμοποιούμενο φορέα ούτε στον έμπορο. [Τροπολογία 66]

4β.  Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυρωτική αποζημίωση, που οδηγεί σε υπέρμετρη αποζημίωση του ενάγοντος για τη ζημία που υπέστη. Για παράδειγμα, η αποζημίωση που καταβάλλεται σε καταναλωτές οι οποίοι ζημιώνονται σε περιπτώσεις ομαδικής ζημίας, προκειμένου να καλυφθεί η πραγματική ζημία που υπέστη καθένας από αυτούς, δεν υπερβαίνει το ποσό που οφείλεται από τον έμπορο σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο. [Τροπολογία 67]

Άρθρο 7

Χρηματοδότηση Παραδεκτό μιας αντιπροσωπευτικής αγωγής [Τροπολογία 68]

1.  Ο νομιμοποιούμενος αντιπροσωπευτικός φορέας που ζητά την έκδοση διαταγή επανόρθωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, δηλώνει σε υποβάλλει στο δικαστήριο ή στην διοικητική αρχή στο πιο πρώιμο στάδιο της αγωγής την προέλευση πλήρη οικονομική επισκόπηση, η οποία αναφέρει όλες τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για τη δραστηριότητά του γενικά και των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί προς στήριξη της αγωγής ειδικότερα, προκειμένου να καταδείξει την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων. Αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους, προκειμένου να εκπροσωπεί τα βέλτιστα συμφέροντα των θιγόμενων καταναλωτών και να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες σε περίπτωση αποτυχίας της αγωγής. [Τροπολογία 69]

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, αν Η αντιπροσωπευτική αγωγή επανόρθωσης χρηματοδοτείται από τρίτον, απαγορεύεται σ’ αυτόν μπορεί να κηρυχθεί απαράδεκτη από το εθνικό δικαστήριο, εάν αυτό κρίνει ότι η χρηματοδότηση από τον τρίτο: [Τροπολογία 70]

α)  να επηρεάζει αποφάσεις του νομιμοποιούμενου αντιπροσωπευτικού φορέα στο πλαίσιο αντιπροσωπευτικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των της άσκησης αντιπροσωπευτικών αγωγών και της αίτησης αποφάσεων επί διακανονισμών· [Τροπολογία 71]

β)  να χρηματοδοτεί συλλογική αγωγή κατά εναγομένου ο οποίος είναι ανταγωνιστής του χρηματοδότη ή κατά εναγομένου από τον οποίο εξαρτάται ο χρηματοδότης.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν διασφαλίζουν ότι τα δικαστήρια και οι διοικητικές αρχές έχουν αξιολογούν την εξουσία να εκτιμούν απουσία σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και, συνακόλουθα, να απαιτούν από τον νομιμοποιούμενο φορέα να αρνείται τη σχετική χρηματοδότηση και, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να απορρίπτουν την ενεργητική νομιμοποίηση του φορέα σε συγκεκριμένη υπόθεση κατά το στάδιο του παραδεκτού της αντιπροσωπευτικής αγωγής και σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, εάν οι περιστάσεις προκύπτουν μόνο τότε. [Τροπολογία 72]

3α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή έχει την εξουσία να απορρίπτει προδήλως αβάσιμες υποθέσεις στο νωρίτερο δυνατό στάδιο της διαδικασίας. [Τροπολογία 73]

Άρθρο 7α

Η αρχή «ο χαμένος πληρώνει»

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο ηττηθείς διάδικος σε περίπτωση συλλογικής αγωγής καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα που βαρύνουν τον νικήσαντα διάδικο, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή δεν επιδικάζει δικαστικά έξοδα στον ηττηθέντα διάδικο, στον βαθμό που η πραγματοποίησή τους ήταν περιττή ή που είναι δυσανάλογα προς το ύψος της αγωγής. [Τροπολογία 74]

Άρθρο 8

Διακανονισμοί

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι νομιμοποιούμενος αντιπροσωπευτικός φορέας και έμπορος που έχουν καταλήξει σε διακανονισμό αναφορικά με την επανόρθωση των καταναλωτών που θίγονται από εικαζόμενη παράνομη πρακτική του εν λόγω εμπόρου μπορούν να ζητήσουν από κοινού από δικαστήριο ή διοικητική αρχή να εγκρίνει τον διακανονισμό αυτόν. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να γίνεται δεκτό από το δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή μόνο αν δεν υπάρχει άλλη εν εξελίξει αντιπροσωπευτική αγωγή ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής του ίδιου κράτους μέλους όσον αφορά τον ίδιο έμπορο και την ίδια πρακτική. [Τροπολογία 75]

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή στο πλαίσιο αντιπροσωπευτικών αγωγών, το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή δύναται να καλέσει τον νομιμοποιούμενο φορέα και τον εναγόμενο, αφού έχει διαβουλευθεί μαζί τους, να καταλήξουν σε διακανονισμό σχετικά με την επανόρθωση εντός ορισμένης εύλογης προθεσμίας.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή που εξέδωσε την τελική αναγνωριστική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 διαθέτει την εξουσία να ζητήσει από τους διαδίκους της αντιπροσωπευτικής αγωγής να καταλήξουν εντός ορισμένης εύλογης προθεσμίας σε διακανονισμό όσον αφορά την επανόρθωση που πρέπει να παρασχεθεί στους καταναλωτές βάσει αυτής της τελικής απόφασης.

4.  Οι διακανονισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 υπόκεινται στον έλεγχο του δικαστηρίου ή της διοικητικής αρχής. Το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή αξιολογεί τη νομιμότητα και την αμεροληψία του διακανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένων των θιγόμενων καταναλωτών.

5.  Εάν ο διακανονισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν επιτευχθεί εντός των καθορισμένων προθεσμιών ή εάν δεν εγκριθεί ο διακανονισμός, το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή συνεχίζουν την αντιπροσωπευτική αγωγή.

6.  Οι μεμονωμένοι θιγόμενοι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν ή να αρνηθούν να δεσμευτούν από τους διακανονισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Η επανόρθωση που λαμβάνεται μέσω διακανονισμού σύμφωνα με την παράγραφο 4 είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη και δεν θίγει τυχόν επιπλέον δικαιώματα επανόρθωσης που ενδέχεται να διαθέτουν οι θιγόμενοι καταναλωτές δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. [Τροπολογία 76]

Άρθρο 9

Ενημέρωση σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές

-1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αντιπροσωπευτικοί φορείς:

α)  ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την καταγγελλόμενη παραβίαση δικαιωμάτων που παρέχονται δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και την πρόθεση επιδίωξης διαταγής παράλειψης ή άσκησης αγωγής για αποζημίωση,

β)  εξηγούν στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές ήδη εκ των προτέρων τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη δράση, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των σχετικών εγγράφων και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αγωγή,

γ)  όπου είναι σκόπιμο, ενημερώνουν σχετικά με τα μεταγενέστερα βήματα και τις πιθανές νομικές συνέπειες. [Τροπολογία 77]

1.  Στις περιπτώσεις όπου ένας διακανονισμός ή μια τελική απόφαση μπορεί να ωφελήσει καταναλωτές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν γνώση του γεγονότος αυτού, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή επιβάλλει στον παραβάτη έμπορο ηττηθέντα ή σε αμφότερα τα μέρη την υποχρέωση να ενημερώσει ενημερώσουν με δικά του τους έξοδα τους θιγόμενους καταναλωτές σχετικά με τις τελικές αποφάσεις οι οποίες προβλέπουν τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, καθώς και σχετικά με τους εγκεκριμένους διακανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 8, με μέσα κατάλληλα για τη συγκεκριμένη υπόθεση και εντός καθορισμένων προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χωριστής κοινοποίησης σε όλους τους οικείους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η υποχρέωση ενημέρωσης είναι δυνατόν να τηρείται μέσω ενός δημόσια διαθέσιμου και εύκολα προσβάσιμου ιστοτόπου. [Τροπολογία 78]

1α.  Ο ηττηθείς βαρύνεται με το κόστος της ενημέρωσης του καταναλωτή σύμφωνα με την αρχή που ορίζεται στο άρθρο 7. [Τροπολογία 79]

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν, σε κατανοητή γλώσσα, την επεξήγηση του αντικειμένου της αντιπροσωπευτικής αγωγής, τις έννομες συνέπειές της και, ενδεχομένως, τα επακόλουθα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τους οικείους καταναλωτές. Οι όροι και το χρονικό πλαίσιο της ενημέρωσης θα καθορίζονται σε συμφωνία με το δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή. [Τροπολογία 80]

2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τίθενται στη διάθεση του κοινού με προσιτό τρόπο πληροφορίες σχετικά με επικείμενες, τρέχουσες και κλειστές συλλογικές αγωγές, μεταξύ άλλων μέσω των μέσων ενημέρωσης και επιγραμμικά, μέσω δημόσιου ιστοτόπου, εφόσον το δικαστήριο αποφασίσει ότι η υπόθεση είναι παραδεκτή. [Τροπολογία 81]

2β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες γνωστοποιήσεις των νομιμοποιούμενων φορέων σχετικά με τις αξιώσεις είναι αντικειμενικές και λαμβάνουν υπόψη τόσο το δικαίωμα των καταναλωτών να ενημερώνονται όσο και τα δικαιώματα διαφύλαξης της φήμης και τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου των εναγομένων. [Τροπολογία 82]

Άρθρο 10

Συνέπειες των τελικών αποφάσεων

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η παράβαση που βλάπτει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών και η οποία έχει διαπιστωθεί με μια τελική απόφαση διοικητικής αρχής ή δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της τελικής διαταγής παράλειψης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), θεωρείται ότι αποδεικτικό στοιχείο που τεκμηριώνει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο την ύπαρξη ή μη ύπαρξη της εν λόγω παράβασης για τους σκοπούς κάθε άλλης αγωγής με την οποία ζητείται επανόρθωση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων κατά του ίδιου εμπόρου για τα ίδια γεγονότα, με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να καταβληθεί στους ίδιους ζημιωθέντες καταναλωτές διπλή αποζημίωση για την ίδια παράβαση ζημία. [Τροπολογία 83]

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η τελική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η οποία ελήφθη σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται από τα εθνικά τους δικαστήρια ή τις διοικητικές τους αρχές τουλάχιστον ως αμάχητο τεκμήριο αποδεικτικό στοιχείο ότι έλαβε χώρα παράβαση. [Τροπολογία 84]

2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οριστική απόφαση δικαστηρίου ενός κράτους μέλους, η οποία διαπιστώνει την ύπαρξη ή την απουσία της παράβασης για τους σκοπούς της άσκησης οποιωνδήποτε άλλων προσφυγών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων άλλου κράτους μέλους κατά του ίδιου εμπόρου για την ίδια παράβαση, θεωρείται ότι αποτελεί μαχητό τεκμήριο. [Τροπολογία 85]

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η τελική αναγνωριστική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 θεωρείται ότι τεκμηριώνει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο την ευθύνη του εμπόρου έναντι των θιγόμενων από την παράβαση καταναλωτών για τους σκοπούς κάθε άλλης αγωγής με την οποία ζητείται επανόρθωση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων κατά του ίδιου εμπόρου για την ίδια παράβαση. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμες, μέσω γρήγορων και απλοποιημένων διαδικασιών, τέτοιες αγωγές επανόρθωσης που ασκούνται ατομικά από τους καταναλωτές ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν βάση δεδομένων που θα περιέχει όλες τις τελικές αποφάσεις για τις συλλογικές αγωγές που θα μπορούσαν να διευκολύνουν άλλα επανορθωτικά μέτρα, καθώς και να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα αυτό. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 11

Αναστολή της προθεσμίας παραγραφής

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η υποβολή αντιπροσωπευτικής αγωγής που αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6 έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τη διακοπή των προθεσμιών παραγραφής που ισχύουν για οποιαδήποτε αγωγή επανόρθωσης των οικείων καταναλωτών ατόμων, αν τα σχετικά δικαιώματα υπόκεινται σε προθεσμία παραγραφής δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. [Τροπολογία 87]

Άρθρο 12

Ταχύτητα της διαδικασίας

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι αντιπροσωπευτικές αγωγές που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 αντιμετωπίζονται με τη δέουσα ταχύτητα.

2.  Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές για διαταγή παράλειψης με τη μορφή του προσωρινού μέτρου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) εξετάζονται μέσω ταχείας διαδικασίας.

Άρθρο 13

Αποδεικτικά στοιχεία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατόπιν αιτήματος νομιμοποιούμενου φορέα ενός εκ των μερών που έχει υποβάλει λογικώς διαθέσιμα γεγονότα, και αποδεικτικά στοιχεία και ουσιαστικές επεξηγήσεις τα οποία επαρκούν για την υποστήριξη της αντιπροσωπευτικής αγωγής των απόψεών του, και έχει υποδείξει συγκεκριμένα και σαφή αποδεικτικά στοιχεία που εμπίπτουν στον έλεγχο του εναγομένου άλλου μέρους, το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή μπορεί να διατάξει, σύμφωνα με τους εθνικούς δικονομικούς κανόνες, την υποβολή αυτών των στοιχείων από τον εναγόμενο το εν λόγω μέρος με βάση κατά το δυνατόν εύλογα διαθέσιμα περιστατικά, υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων ενωσιακών και εθνικών κανόνων περί εμπιστευτικότητας. Η διαταγή πρέπει να είναι κατάλληλη και αναλογική για την αντίστοιχη υπόθεση και δεν πρέπει να προκαλεί ανισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. [Τροπολογία 88]

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δικαστήρια περιορίζουν την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων στην έκταση που επιτρέπει η αρχή της αναλογικότητας. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον η κοινοποίηση που ζητείται από αντιπροσωπευτικό φορέα είναι αναλογική, το δικαστήριο εξετάζει το έννομο συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και συγκεκριμένα το βαθμό στον οποίο το αίτημα για κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων στηρίζεται από διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία και κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία των οποίων ζητείται η κοινοποίηση περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. [Τροπολογία 89]

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια έχουν την εξουσία να διατάσσουν την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που περιέχουν πληροφορίες, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο στο πλαίσιο της εκδίκασης αγωγής αποζημίωσης. [Τροπολογία 90]

Άρθρο 14

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις τελικές αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις μπορούν να έχουν, μεταξύ άλλων, τη μορφή προστίμων. [Τροπολογία 91]

3.  Όταν αποφασίζουν σχετικά με τη διανομή των εσόδων από πρόστιμα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι τα έσοδα αυτά θα διατίθενται σε ένα ταμείο το οποίο θα δημιουργηθεί για τον σκοπό της χρηματοδότησης αντιπροσωπευτικών αγωγών. [Τροπολογία 92]

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το αργότερο έως τις ... [ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] και κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε επακόλουθη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Άρθρο 15

Υποστήριξη των νομιμοποιούμενων αντιπροσωπευτικών φορέων [Τροπολογία 93]

1.  Τα κράτη μέλη, για να εξασφαλίσουν ενθαρρύνονται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, να διασφαλίσουν ότι οι νομιμοποιούμενοι αντιπροσωπευτικοί φορείς έχουν επαρκή κεφάλαια διαθέσιμα για αντιπροσωπευτικές αγωγές. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και εξασφαλίζουν ότι τα διαδικαστικά έξοδα που συνδέονται με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές δεν συνιστούν για τους νομιμοποιούμενους φορείς οικονομικά εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμα να ζητούν τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, όπως είναι ο περιορισμός ειδικότερα με τον περιορισμό των εφαρμοστέων δικαστικών ή διοικητικών τελών, η ή την παροχή πρόσβασης σε νομική συνδρομή, όπου απαιτείται, ή η την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτόν. [Τροπολογία 94]

1α.  Τα κράτη μέλη παρέχουν διαρθρωτική υποστήριξη σε φορείς που λειτουργούν ως νομιμοποιούμενοι φορείς στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. [Τροπολογία 95]

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε υποθέσεις στις οποίες οι νομιμοποιούμενοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν τους οικείους καταναλωτές σχετικά με την εν εξελίξει αντιπροσωπευτική αγωγή, η σχετική δαπάνη μπορεί να ανακτηθεί από τον έμπορο, αν η αγωγή τελεσφορήσει.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη συνεργασία των νομιμοποιούμενων φορέων και την ανταλλαγή και διάχυση των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών τους όσον αφορά την επίλυση των διασυνοριακών και εγχώριων παραβάσεων.

Άρθρο 15α

Νομική εκπροσώπηση και αμοιβές

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η αμοιβή των δικηγόρων και η μέθοδος με την οποία υπολογίζεται αυτή να μην δημιουργεί κανένα κίνητρο για τη διεξαγωγή δίκης η οποία κρίνεται περιττή με γνώμονα το συμφέρον οποιουδήποτε από τους διαδίκους. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την αμοιβή υπό αίρεση. [Τροπολογία 96]

Άρθρο 16

Διασυνοριακές αντιπροσωπευτικές αγωγές

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κάθε νομιμοποιούμενος αντιπροσωπευτικός φορέας που έχει οριστεί εκ των προτέρων σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 μπορεί να υποβάλει αγωγή στα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές άλλου κράτους μέλους επικαλούμενος τον διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο. Τα δικαστήρια ή οι διοικητικές αρχές δέχονται τον κατάλογο αυτό ως απόδειξη της ικανότητας του νομιμοποιούμενου μπορούν να επανεξετάσουν το νομικό καθεστώς του αναγνωρισμένου αντιπροσωπευτικού φορέα, να ασκήσει αγωγή, επιφυλασσόμενες με την επιφύλαξη του δικαιώματός τους να εξετάσουν εξετάζουν κατά πόσον ο σκοπός του φορέα της νομιμοποιούμενης αντιπροσωπευτικής οντότητας δικαιολογεί την έγερση αγωγής στη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. [Τροπολογία 97]

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, αν η παράβαση επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει καταναλωτές από διαφορετικά κράτη μέλη, η αντιπροσωπευτική αγωγή μπορεί να ασκηθεί σε αρμόδιο δικαστήριο ή σε αρμόδια διοικητική αρχή κράτους μέλους από διάφορους νομιμοποιούμενους φορείς διαφορετικών κρατών μελών οι οποίοι ενεργούν από κοινού ή εκπροσωπούνται από έναν και μόνο νομιμοποιούμενο φορέα για την προστασία του συλλογικού συμφέροντος καταναλωτών που προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη.

2α.  Το κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα συλλογική έννομη προστασία μπορεί να απαιτήσει εντολή από τους καταναλωτές που κατοικούν σε αυτό το κράτος μέλος και απαιτεί εντολή από μεμονωμένους καταναλωτές που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος όταν η αγωγή είναι διασυνοριακή. Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχεται στο δικαστήριο ή στη διοικητική αρχή και στον εναγόμενο, κατά την έναρξη της αγωγής, ενοποιημένος κατάλογος όλων των καταναλωτών από άλλα κράτη μέλη, που έχουν δώσει τέτοια εντολή. [Τροπολογία 98]

3.  Για τους σκοπούς των διασυνοριακών αντιπροσωπευτικών αγωγών και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που χορηγούνται σε άλλους φορείς δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των νομιμοποιούμενων φορέων που ορίστηκαν εκ των προτέρων. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή την ονομασία και τον σκοπό αυτών των νομιμοποιούμενων φορέων. H Επιτροπή δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές.

4.  Αν κράτος μέλος, ή η Επιτροπή ή ο έμπορος εγείρει ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωση νομιμοποιούμενου αντιπροσωπευτικού φορέα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το κράτος μέλος που όρισε τον εν λόγω φορέα διερευνά τις ανησυχίες και, κατά περίπτωση, ανακαλεί τον ορισμό, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια. [Τροπολογία 99]

Άρθρο 16a

Δημόσιο Μητρώο

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι σχετικές εθνικές αρμόδιες αρχές δημιουργούν ένα δημοσίως προσβάσιμο μητρώο αθέμιτων πράξεων στις οποίες έχουν επιβληθεί διαταγές παράλειψης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της οδηγίας. [Τροπολογία 100]

Κεφάλαιο 3

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 17

Κατάργηση

H οδηγία 2009/22/ΕΚ καταργείται από ... [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας] με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα IΙ.

Άρθρο 18

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.  Το νωρίτερο πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Στην έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα Ι.

2.  Το αργότερο ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον οι κανόνες που ισχύουν στον τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών και σιδηροδρομικών γραμμών προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, συγκρίσιμο με το επίπεδο που προβλέπεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Αν διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα προστασίας είναι συγκρίσιμα, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις, οι οποίες δύνανται ιδίως να αφορούν την αφαίρεση των πράξεων οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 10 και 15 του παραρτήματος I από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2. [Τροπολογία 101]

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, για πρώτη φορά το αργότερο τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τις ακόλουθες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)  τον αριθμό των αντιπροσωπευτικών αγωγών που ασκήθηκαν δυνάμει της παρούσας οδηγίας ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών·

β)  το είδος του νομιμοποιούμενου φορέα που άσκησε τις αγωγές·

γ)  το είδος της παράβασης που αντιμετωπίστηκε στο πλαίσιο των αντιπροσωπευτικών αγωγών, τους διαδίκους των αντιπροσωπευτικών αγωγών και τον οικονομικό τομέα που αφορούν οι αντιπροσωπευτικές αγωγές·

δ)  τη διάρκεια της διαδικασίας από την έγερση της αγωγής μέχρι την έκδοση των τελικών διαταγών παράλειψης που αναφέρονται στο άρθρο 5, των διαταγών επανόρθωσης ή των αναγνωριστικών αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 ή μέχρι την τελική αποδοχή του διακανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 8·

ε)  τα αποτελέσματα των αντιπροσωπευτικών αγωγών·

στ)  τον αριθμό των νομιμοποιούμενων φορέων που συμμετέχουν σε μηχανισμό συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

Άρθρο 18a

Ρήτρα επανεξέτασης

Με επιφύλαξη του άρθρου 16, η Επιτροπή εκτιμά εάν διασυνοριακές αντιπροσωπευτικές αγωγές θα μπορούσαν να εξεταστούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης μέσω της ίδρυσης ενός Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για συλλογική επανόρθωση. Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με αυτό το θέμα και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από σχετικές προτάσεις. [Τροπολογία 102]

Άρθρο 19

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο ... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από ...[έξι μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας μεταφοράς].

Οι διατάξεις αυτές, όταν εκδίδονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Τα κράτη µέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μεταφοράς της παρούσας οδηγίας σε παραβάσεις που ξεκίνησαν μετά την/τις [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].

2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας 2009/22/ΕΚ σε παραβάσεις που ξεκίνησαν πριν από την/τις [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 22

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(1)  Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29)(9).

(2)  Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29).

(3)  Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΕΕ L 80 της 18.3.1998, σ. 27).

(4)  Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12).

(5)  Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση: άρθρα 86 έως 100 (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).

(7)  Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51).

(8)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37): άρθρο 13.

(9)  Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1).

(11)  Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1).

(13)  Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21): άρθρο 1, άρθρο 2 στοιχείο γ) και άρθρα 4 έως 8.

(14)  Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).

(16)  Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3): άρθρα 22, 23 και 24.

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(19)  Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής (ΕΕ L 33 της 3.2.2009, σ. 10).

(20)  Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55).

(21)  Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).

(22)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11).

(24)  Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

(25)  Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).

(26)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46).

(27)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1): άρθρα 183, 184, 185 και 186.

(28)  Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1): άρθρα 9, 10, 11 και άρθρα 19 έως 26.

(29)  Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13).

(30)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1).

(31)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 1).

(32)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1).

(33)  Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

(34)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(35)  Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

(36)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).

(37)  Κανονισμός (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

(38)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).

(39)  Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

(40)  Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63): άρθρο 13.

(41)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισμός για την ΗΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1): άρθρο 14.

(42)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).

(43)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

(44)  Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34): άρθρα 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 και 23, κεφάλαιο 10 και παραρτήματα I και II.

(45)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(46)  Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214): άρθρα 3 έως 18 και άρθρο 20 παράγραφος 2.

(47)  Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1).

(48)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

(49)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98).

(50)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

(51)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1).

(52)  Οδηγία (EE) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

(53)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(54)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).

(55)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 1).

(56)  Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

(57)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 8).

(58)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).

(59)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 60 της 2.3.2018, σ. 1).

(59α)   Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4). [Τροπολογία 103]

(59β)   Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 357). [Τροπολογία 104]

(59γ)   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. [Τροπολογία 105]

(59δ)   Οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 107). [Τροπολογία 106]

(59ε)   Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες σαρδελών και εμπορικών προδιαγραφών για κονσέρβες σαρδελών και προϊόντων τύπου σαρδέλας. [Τροπολογία 107]

(59στ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005. [Τροπολογία 108]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 2009/22/ΕΚ

Η παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

-

Άρθρο 2 παράγραφος 2

-

Άρθρο 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 12

-

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 9

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 14

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3

-

Άρθρο 4 παράγραφος 4

-

Άρθρο 4 παράγραφος 5

-

Άρθρο 5 παράγραφος 4

-

Άρθρο 6

-

Άρθρο 7

—  

Άρθρο 8

-

Άρθρο 10

-

Άρθρο 11

-

Άρθρο 13

-

Άρθρο 15

Άρθρο 4

Άρθρο 16

Άρθρο 5

-

Άρθρο 6

Άρθρο 18

Άρθρο 7

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 19

Άρθρο 9

Άρθρο 17

-

Άρθρο 20

Άρθρο 10

Άρθρο 21

Άρθρο 11

Άρθρο 22

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 66.
(2) ΕΕ C 461 της 21.12.2018, σ. 232.
(3) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 66.
(4) ΕΕ C 461 της 21.12.2018, σ. 232.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019.
(6) ΕΕ L 110 της 1.5.2009, σ. 30.
(7) ΕΕ L 345 της 27.12.2017.
(8) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(9) Η εν λόγω οδηγία τροποποιήθηκε από την οδηγία 1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1999, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 20).


Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 110kWORD 44k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))
P8_TA(2019)0223A8-0164/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09547/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09548/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0021/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0164/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του κράτους του Ισραήλ.


Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν
PDF 187kWORD 57k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν (2018/2236(INI))
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2018/… του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018, με την οποία εξουσιοδοτούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα της Ένωσης διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου (10336/18),

—  έχοντας υπόψη την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018, με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα των κρατών μελών διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, (10337/18),

—  έχοντας υπόψη τις οδηγίες διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018 (10601/18 EU Restricted), οι οποίες διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο στις 6 Αυγούστου 2018,

—  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, που είναι σε ισχύ από το 1999,

—  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης ΕΕ-Ουζμπεκιστάν σχετικά με την ενέργεια, το οποίο υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

—  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα(1),

—  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα(2),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν(3),

—  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(4), και της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(5),

—  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας – Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ» (JOIN(2016)0031),

—  έχοντας υπόψη τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν στο Ουζμπεκιστάν η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον Μάιο του 2017 αντίστοιχα, καθώς και τις τακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί στο Ουζμπεκιστάν η Αντιπροσωπεία του στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζίας, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία,

—  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 13ης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017 στη Σαμαρκάνδη και εξέτασε τη διμερή ατζέντα (οικονομία, συνδεσιμότητα, ασφάλεια και κράτος δικαίου) και περιφερειακά θέματα,

—  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 14ης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες, με τίτλο «ΕΕ-Κεντρική Ασία – Μαζί να χτίσουμε ένα μέλλον με ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη συνδεσιμότητα και ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις»(6),

—  έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Ουζμπεκιστάν, η οποία ανέρχεται σε 168 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020, τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), καθώς και άλλα μέτρα της ΕΕ για τη στήριξη της ειρήνης και της ασφάλειας και τη μείωση των πυρηνικών αποβλήτων στη χώρα,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης της Τασκένδης για το Αφγανιστάν, που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαρτίου 2018 στο Ουζμπεκιστάν, υπό τη συμπροεδρία του Αφγανιστάν, με τίτλο «Ειρηνευτική διαδικασία, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και περιφερειακή συνδεσιμότητα»,

—  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική δράσεων σε πέντε τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη του Ουζμπεκιστάν (Αναπτυξιακή Στρατηγική), για την περίοδο 2017-2021,

–  έχοντας υπόψη τα μέτρα που έχει λάβει το Ουζμπεκιστάν με στόχο μια πιο ανοικτή κοινωνία, αλλά και για μεγαλύτερο άνοιγμα στις σχέσεις του με τις γείτονες χώρες μετά την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0149/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Νοεμβρίου 2018, η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια συνολική ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΕΣΕΣΣ), για την αντικατάσταση της υφιστάμενης ΣΕΣΣ ΕΕ-Ουζμπεκιστάν, με στόχο την ενισχυμένη και βαθύτερη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και με βάση τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και της χρηστής διακυβέρνησης, προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η διεθνής ασφάλεια και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά παγκόσμιες προκλήσεις όπως η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή και το οργανωμένο έγκλημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ η ΕΣΕΣΣ·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) τις ακόλουθες συστάσεις:

Σχέσεις ΕΕ-Ουζμπεκιστάν

Νέα συνολική συμφωνία

   α) να επικροτήσουν τις δεσμεύσεις και τα μέτρα που έλαβε το Ουζμπεκιστάν με στόχο μια πιο ανοικτή κοινωνία, καθώς και το επίπεδο ουσιαστικής συμμετοχής στον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, που οδήγησε στην έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική ΕΣΕΣΣ· να τονίσουν ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Ουζμπεκιστάν βάσει κοινών αξιών και να αναγνωρίσουν τον ρόλο του Ουζμπεκιστάν ως σημαντικής πολιτιστικής και πολιτικής γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας·
   β) να προβλέψουν τακτικό και διεξοδικό διάλογο και να παρακολουθούν την πλήρη εφαρμογή των πολιτικών και δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία ανεξάρτητου δικαστικού σώματος —συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των περιορισμών ως προς την ανεξαρτησία των δικηγόρων— και ενός πραγματικά ανεξάρτητου κοινοβουλίου που προκύπτει από πραγματικά ελεύθερες εκλογές, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, στην αποπολιτικοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας και στη διασφάλιση της δέσμευσής τους για σεβασμό του κράτους δικαίου, και στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη μεταρρυθμιστική διαδικασία· να χαιρετίσουν τις νέες εξουσίες που εκχωρήθηκαν στην Ανώτατη Συνέλευση (Oliy Majlis) και τους νέους μηχανισμούς που ενισχύουν την κοινοβουλευτική εποπτεία· να ενθαρρύνουν τις αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις της έκθεσης του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ μετά από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2014·
   γ) να τονίσουν τη σημασία των βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους, και να προσφέρουν σημαντική σχετική στήριξη, με βάση τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές συμφωνίες, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα και να αντιμετωπιστούν πολιτικά, κοινωνιακά και οικονομικά ζητήματα, με σκοπό ιδίως τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την παροχή περισσότερου χώρου δράσης για μια αληθινά πολύμορφη και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, την ενίσχυση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία όλων των μειονοτήτων και των ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, την εξασφάλιση λογοδοσίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για άλλα εγκλήματα, και την άρση των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα·
   δ) να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν την προσήλωση του Ουζμπεκιστάν στις εν εξελίξει διαρθρωτικές, διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, του δικαστικού συστήματος και των υπηρεσιών ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της διοικητικής λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας, και να τονίσουν τη σημασία της πλήρους και επαληθεύσιμης υλοποίησής τους· να επικροτήσουν την ελευθέρωση των πράξεων σε ξένο νόμισμα και της αγοράς συναλλάγματος· να τονίσουν ότι το συνολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ουζμπεκιστάν, η Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2017-2021, πρέπει να εφαρμοστεί και να υποστηριχθεί με μέτρα που θα διευκολύνουν το εξωτερικό εμπόριο και θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον· να λάβουν υπόψη ότι η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού και η αποστολή εμβασμάτων αποτελούν βασικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Ουζμπεκιστάν·
   ε) να παροτρύνουν την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να διασφαλίσει ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνία των πολιτών, οι διεθνείς παρατηρητές και οι οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα σε ένα νομικά ορθό και πολιτικά ασφαλές περιβάλλον, διευκολύνοντας ιδίως τις διαδικασίες καταχώρισης στα οικεία μητρώα και καθιστώντας δυνατή την προσφυγή στη δικαιοσύνη σε περίπτωση άρνησης της καταχώρισης στα οικεία μητρώα· να προτρέψουν την κυβέρνηση να επιτρέπει την τακτική, απρόσκοπτη και ανεξάρτητη παρακολούθηση των συνθηκών που επικρατούν στις φυλακές και στους χώρους κράτησης· να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να καλέσει τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, να εφαρμόσει τη σύσταση από την τελευταία του επίσκεψη το 2003, και να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης, χορηγώντας απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους κράτησης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της μεταχείρισης των κρατουμένων· να καλέσουν τις αρχές να ερευνούν διεξοδικά όλες τις καταγγελίες για βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση·
   στ) να προωθήσουν την ανάδυση μιας ανεκτικής και δημοκρατικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, υπό μια αξιόπιστη κυβέρνηση, μέσω της στήριξης της σταδιακής ελευθέρωσης, με πλήρη σεβασμό στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο προς όφελος του λαού·
   ζ) να επιδοκιμάσουν την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων αλλά να προτρέψουν τις αρχές να τους εγγυηθούν πλήρη επανένταξη και πρόσβαση σε ένδικα μέσα και ιατρική περίθαλψη· να ζητήσουν την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων πολιτικών κρατουμένων και όλων των άλλων ατόμων που έχουν φυλακιστεί ή διώκονται για πολιτικές κατηγορίες, όπως ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών ή θρησκευτικοί ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί της αντιπολίτευσης· να εκφράσουν την ανησυχία τους για διάφορες δίκες που διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και να παροτρύνουν την κυβέρνηση να θέσει τέλος στις πρακτικές αυτές· να παροτρύνουν την κυβέρνηση να τροποποιήσει γρήγορα τις διατάξεις του ποινικού κώδικα που σχετίζονται με τον εξτρεμισμό, οι οποίες χρησιμοποιούνται ενίοτε καταχρηστικά για την ποινικοποίηση των αντιφρονούντων· να επιδοκιμάσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί με στόχο τον τερματισμό της χρήσης της κατηγορίας περί «παραβάσεων των σωφρονιστικών κανόνων» για την αυθαίρετη παράταση των ποινών πολιτικών κρατουμένων· να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που καταδικάζονται για ποινικά και άλλα αδικήματα λαμβάνουν αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων επί των υποθέσεών τους, ούτως ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα προσφυγής και να αιτηθούν αποκατάσταση· να επιδοκιμάσουν το γεγονός ότι ορισμένοι περιορισμοί στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς έχουν καταστεί λιγότερο αυστηροί και να ενθαρρύνουν περαιτέρω την άρση των περιορισμών στα δικαιώματα αυτά, όπως της κράτησης ειρηνικών διαδηλωτών, τηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· να εκφράσουν ικανοποίηση για την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων·
   η) να σημειώσουν ότι η κατάταξη του Ουζμπεκιστάν στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα σημείωσε μικρή μόνο βελτίωση από το 2016 έως το 2018, και ότι εξακολουθούν να ανησυχούν για τη λογοκρισία, τη φραγή ιστοτόπων, την αυτολογοκρισία δημοσιογράφων και ιστολόγων (bloggers), την παρενόχληση, διαδικτυακή και μη, και τις πολιτικά υποκινούμενες ποινικές κατηγορίες· να παροτρύνουν τις αρχές να θέσουν τέλος αφενός στις πιέσεις που ασκούνται στα μέσα ενημέρωσης αφετέρου στην παρακολούθησή τους, να σταματήσουν τη φραγή της πρόσβασης σε ανεξάρτητους ιστότοπους και να επιτρέψουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να διαθέτουν διαπιστευμένους ανταποκριτές και να δραστηριοποιούνται στη χώρα· να υποστηρίξουν και να επιδοκιμάσουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί με στόχο τη βελτίωση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως, π.χ., η άρση ορισμένων περιορισμών που διέπουν τις δραστηριότητές τους, καθώς και η επιστροφή αλλοδαπών και διεθνών μέσων ενημέρωσης και ΜΚΟ που είχαν αποκλειστεί κατά το παρελθόν από τη χώρα· να επικροτήσουν τον νέο νόμο σχετικά με την καταχώριση των ΜΚΟ στα οικεία μητρώα, με τον οποίο καθίστανται λιγότερο αυστηρές ορισμένες διαδικασίες καταχώρισης στα οικεία μητρώα και ορισμένες απαιτήσεις περί ειδικής άδειας για την άσκηση δραστηριοτήτων ή τη σύγκληση συνεδριάσεων· να παροτρύνουν τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τον εν λόγω νόμο, μεταξύ άλλων με την άρση όλων των φραγμών στην καταχώριση των διεθνών οργανισμών στα οικεία μητρώα, και να ενθαρρύνουν τις αρχές να επιληφθούν των υπόλοιπων περιορισμών στο έργο των ΜΚΟ, όπως οι επαχθείς απαιτήσεις καταχώρισης στα οικεία μητρώα και η παρεμβατική παρακολούθηση·
   θ) να εκφράσουν ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και τη σταδιακή εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, καθώς και για τις πρόσφατες επισκέψεις των ειδικών εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών στο Ουζμπεκιστάν και το εκ νέου άνοιγμα της χώρας σε διεθνείς ΜΚΟ στον τομέα αυτόν· να επισημάνουν ότι η κρατικά υποστηριζόμενη αναγκαστική εργασία στους κλάδους της βαμβακουργίας και της μεταξουργίας, καθώς και σε άλλους τομείς, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα· να επισημάνουν ότι αναμένουν τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν για την εξάλειψη όλων των μορφών αναγκαστικής εργασίας, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του φαινομένου, ειδικότερα δε του συστήματος υποχρεωτικών ποσοστώσεων, και την απόδοση ευθυνών στις τοπικές αρχές για την επίταξη εργαζομένων του δημόσιου τομέα και σπουδαστών για αναγκαστική εργασία· να τονίσουν ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες και περαιτέρω νομικά μέτρα για να εδραιωθεί η πρόοδος στον τομέα αυτόν, με στόχο την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας· να ενθαρρύνουν, εν προκειμένω, την περαιτέρω συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)· να ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση επίσκεψης στη χώρα από την ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις σύγχρονες μορφές δουλείας· να υπογραμμίσουν ότι είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για να αναπτυχθεί στη χώρα μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού βάμβακος, καθώς και σύγχρονες και περιβαλλοντικά ορθές τεχνολογίες βαμβακοκαλλιέργειας και γεωργικές πρακτικές· να υποστηρίξουν τους εγχώριους βαμβακοπαραγωγούς σε ό, τι αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής τους, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των εργασιακών πρακτικών, με σκοπό την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας·
   ι) να ενθαρρύνουν τις αρχές να κλιμακώσουν τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας στη χώρα, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα του ιδιωτικού τομέα και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· να επικροτήσουν, στο πλαίσιο αυτό, την παράταση του προγράμματος κατάρτισης στελεχών και να ενθαρρύνουν την υλοποίηση περαιτέρω προγραμμάτων κατάρτισης για επιχειρηματίες· να υπενθυμίσουν τις δυνατότητες των νέων της χώρας και το σχετικά υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσής τους εν προκειμένω· να ενθαρρύνουν την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας· να υπενθυμίσουν τη σημασία προγραμμάτων της ΕΕ όπως το πρόγραμμα Erasmus+ για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, καθώς και για την παροχή ευκαιριών ενδυνάμωσης των σπουδαστών που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά ως θετικών παραγόντων αλλαγής στην κοινωνία τους·
   ια) να συνεχίσουν να πραγματοποιούν ετήσιους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και, στο πλαίσιο αυτό, να ασκήσουν πίεση για την επίλυση μεμονωμένων περιπτώσεων που εμπνέουν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πολιτικών κρατουμένων· να συμφωνούν, πριν από κάθε γύρο διαλόγων, επί συγκεκριμένων τομέων σε ετήσια βάση και να αξιολογούν την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, ενσωματώνοντας τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις άλλες συνεδριάσεις και πολιτικές· να ενθαρρύνουν και να αξιολογούν τη συμμόρφωση προς τα διεθνή κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως έχουν κυρωθεί από το Ουζμπεκιστάν, ιδίως στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και της ΔΟΕ· να εκφράσουν τη συνεχιζόμενη ανησυχία τους για τα εκκρεμή προβλήματα και τη μη υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμίσεων· να ενθαρρύνουν τις αρχές να αποποινικοποιήσουν τις συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία ανεκτικότητας για τα άτομα ΛΟΑΔΜ· να ζητήσουν από τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να διασφαλίσουν την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών·
   ιβ) να μεριμνήσουν για την επανεξέταση του συστήματος διαβατηρίων· να επικροτήσουν την κατάργηση του καθεστώτος «θεωρήσεων εξόδου», στο οποίο υπόκειντο κατά το παρελθόν οι πολίτες του Ουζμπεκιστάν όταν ταξίδευαν εκτός της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)· να επιδοκιμάσουν την εξαγγελία του Ουζμπεκιστάν ότι, από τον Ιανουάριο του 2019, δεν θα απαιτούνται πλέον θεωρήσεις από τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ·
   ιγ) να παροτρύνουν τις αρχές να βελτιώσουν το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και να αυξήσουν τους κρατικούς πόρους συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση αυτή, καθώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τότε που η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της·
   ιδ) να προτρέψουν τις αρχές να παράσχουν την απαιτούμενη στήριξη και να αναζητήσουν τη συμβολή και τη στήριξη διεθνών εταίρων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Ουζμπεκιστάν, ειδικότερα δε στην αυτόνομη Δημοκρατία του Karakalpakstan, να αντιμετωπίσει περαιτέρω τις επιπτώσεις που έχει η περιβαλλοντική καταστροφή της λίμνης Αράλης στην οικονομία, την κοινωνία και την υγεία, εφαρμόζοντας βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, πολιτικές και πρακτικές διαλόγου, και ένα αξιόπιστο σχέδιο σταδιακού καθαρισμού της περιοχής· να επικροτήσουν τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία για τα ύδατα, ειδικότερα με το Τατζικιστάν και το Καζαχστάν, την ίδρυση του καταπιστευματικού ταμείου πολλαπλών εταίρων των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρώπινη ασφάλεια στην περιοχή της λίμνης Αράλης, και την προσήλωση που επιδεικνύουν οι αρχές· να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης των αρδευτικών υποδομών·
   ιε) να αναγνωρίσουν τη νέα εξωτερική πολιτική του Ουζμπεκιστάν, η οποία έχει οδηγήσει σε βελτιώσεις στη συνεργασία με τις γείτονες χώρες και τους διεθνείς εταίρους, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, τη διαχείριση των συνόρων και των υδάτων, την οριοθέτηση των συνόρων και την ενέργεια· να υποστηρίξουν τη θετική συμμετοχή του Ουζμπεκιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν·
   ιστ) να επικροτήσουν τη σταθερή δέσμευση του Ουζμπεκιστάν υπέρ της διατήρησης της αποπυρηνικοποιημένης ζώνης της Κεντρικής Ασίας· να υπενθυμίσουν τη δέσμευση της ΕΕ για παροχή στήριξης στο Ουζμπεκιστάν όσον αφορά τη διαχείριση των τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων· να ενθαρρύνουν το Ουζμπεκιστάν να υπογράψει τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων·
   ιζ) να λάβουν υπόψη τον σημαντικό ρόλο του Ουζμπεκιστάν στην επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, εφαρμόζοντας την αρχή της διαφοροποίησης·
   ιη) να αναγνωρίσουν τις θεμιτές ανησυχίες του Ουζμπεκιστάν όσον αφορά την ασφάλεια και να εντείνουν τη συνεργασία με σκοπό να υποστηριχθούν η διαχείριση κρίσεων, η πρόληψη συγκρούσεων, η ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και οι προσπάθειες αντιμετώπισης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών, και παράλληλα να προστατευθεί το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ιθ) να εξασφαλίσουν αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·
   κ) να συνδέσουν την παροχή βοήθειας στο Ουζμπεκιστάν από τα ενωσιακά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και από τα δάνεια της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων·
   κα) να υποστηρίξουν την αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών διεθνών συμβάσεων που απαιτούνται για καθεστώς ΣΓΠ+·
   κβ) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Ουζμπεκιστάν να συμμετάσχει στη διαδικασία προσχώρησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), προκειμένου να ενσωματωθεί καλύτερα η χώρα στην παγκόσμια οικονομία και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό της κλίμα, ούτως ώστε να προσελκύσει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI)·
   κγ) να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των σχέσεων με άλλες τρίτες χώρες στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρωτοβουλίας της Κίνας «One Belt, One Road» (Μία ζώνη, μία οδός)· και να επιμείνουν ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με την εν λόγω πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας, στο πλαίσιο αυτό, κατευθυντήριες γραμμές·
   κδ) να αξιοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις για την ΕΣΕΣΣ προκειμένου να υποστηρίξουν μια γνήσια και βιώσιμη πρόοδο προς ένα υπόλογο και δημοκρατικό καθεστώς που εγγυάται και προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους πολίτες και επικεντρώνεται ειδικότερα στην εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανεξαρτησία των δικηγόρων· να διασφαλίσουν ότι, πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, το Ουζμπεκιστάν θα έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ άλλων μέσω της άρσης των φραγμών που εμποδίζουν όλες τις νέες ομάδες να καταχωριστούν στα οικεία μητρώα και να προβούν στη νόμιμη έναρξη των δραστηριοτήτων τους στη χώρα, καθώς και να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό·
   κε) να διαπραγματευτούν μια σύγχρονη, σφαιρική και φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, η οποία θα αντικαταστήσει τη ΣΕΣΣ του 1999, ενισχύοντας τις διαπροσωπικές επαφές, την πολιτική συνεργασία, τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, και τη συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διακυβέρνηση, και συμβάλλοντας στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Ουζμπεκιστάν·
   κστ) να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για προώθηση των δημοκρατικών προτύπων, των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, καθώς και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·
   κζ) να υποστηρίξουν τις ανανεωμένες προσπάθειες του Ουζμπεκιστάν για πολυμερή και διεθνή συνεργασία όσον αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις, όπως η διεθνής ασφάλεια και η αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της διαχείρισης των υδάτων, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων·
   κη) να διασφαλίσουν ότι η συνολική συμφωνία διευκολύνει και ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία και την ειρηνική επίλυση των υφιστάμενων διαφορών, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διαμόρφωση σχέσεων πραγματικά καλής γειτονίας·
   κθ) να βελτιώσουν τις διατάξεις που αφορούν τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, συνδέοντας καλύτερα τις διατάξεις αυτές με τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με μια δέσμευση για εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφενός παρέχοντας παράλληλα μηχανισμούς για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, αφετέρου προωθώντας τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας δικαίου, και τα ανεξάρτητα και διαφανή θεσμικά όργανα, τον κοινωνικό διάλογο και την εφαρμογή των εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμες άμεσες ξένες επενδύσεις και να υποστηριχθεί η διαφοροποίηση της οικονομίας· να βελτιώσουν τη συνεργασία σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγής, και να εξασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι επί του παρόντος δεσμευμένα σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ θα επαναπατριστούν υπεύθυνα προς όφελος όλου του λαού του Ουζμπεκιστάν·
   λ) να ενισχύσουν τις πτυχές της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ισχυροποιημένης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης λογοδοσίας των εκπροσώπων του Συμβουλίου Συνεργασίας και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας·
   λα) να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων των οικείων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και κατά το στάδιο υλοποίησης της συμφωνίας·
   λβ) να συμπεριλάβουν όρους για την ενδεχόμενη αναστολή της συνεργασίας σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών στοιχείων από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, όσον αφορά ιδίως τον σεβασμό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις· να συστήσουν ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής καταγγελιών, παρέχοντας στους θιγόμενους πληθυσμούς και στους εκπροσώπους τους ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και για την παρακολούθηση της εφαρμογής·
   λγ) να εξασφαλίσουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των μερών της ΕΣΕΣΣ από την έναρξη της ισχύος της, να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο και η κοινωνία των πολιτών ενημερώνονται δεόντως για την εφαρμογή της ΕΣΕΣΣ από την ΕΥΕΔ και αντιδρούν καταλλήλως·
   λδ) να μεριμνήσουν για τη διαβίβαση όλων των οδηγιών διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την επιφύλαξη των κανόνων περί εμπιστευτικότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο· να τηρήσουν τις διοργανικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, και να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα·
   λε) να εφαρμόσουν την ΕΣΕΣΣ προσωρινά μόνον αφού δώσει τη συγκατάθεσή του το Κοινοβούλιο·
   λστ) να υλοποιήσουν δημόσια εκστρατεία προβολής, στην οποία θα επισημαίνονται τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, και η οποία αναμένεται επίσης να ενισχύσει περαιτέρω τις διαπροσωπικές επαφές·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.

(1) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 394.
(2) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 51.
(3) ΕΕ C 274 της 27.7.2016, σ. 25.
(4) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.
(5) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en


Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I
PDF 192kWORD 49k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))
P8_TA(2019)0225A8-0169/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0639),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0408/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 4η Ιουλίου 2018 έως τη 16η Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0169/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

P8_TC1-COD(2018)0332


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στο παρελθόν τα κράτη μέλη επέλεξαν να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε εθνικό επίπεδο. Ήταν, επομένως, σημαντικό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να οριστεί κοινή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου θερινής ώρας σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να συντονιστεί η αλλαγή της ώρας στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος τις διατάξεις για τη θερινή την εποχική αλλαγή της ώρας δύο φορές ετησίως. Η επίσημη ώρα από αλλάζει σε θερινή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους. [Τροπολογία 1]

(2)  Υπό το φως διαφόρων αναφορών, πρωτοβουλιών των πολιτών και κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε τόνισε επίσης ότι είναι απαραίτητη σημαντική η διατήρηση εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση, και ενός ενιαίου ενωσιακού καθεστώτος όσον αφορά την ώρα. [Τροπολογία 2]

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να υπάρχει προβλεψιμότητα και μακροπρόθεσμη βεβαιότητα και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας. [Τροπολογία 3]

(3α)   Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα δεν είναι κάτι το καινούριο, δεδομένου ότι από τότε που θεσπίστηκε η θερινή ώρα έχουν υπάρξει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό της πρακτικής αυτής. Ορισμένα κράτη μέλη πραγματοποίησαν εθνικές διαβουλεύσεις, και η πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών τάσσονται υπέρ του τερματισμού της πρακτικής αυτής. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε και από τη διαβούλευση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [Τροπολογία 4]

(3β)  Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα η περίπτωση των κτηνοτρόφων, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα είχαν αρχικά κριθεί ασύμβατες με τις γεωργικές πρακτικές εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εργάσιμη ημέρα η οποία, ήδη βάσει της επίσημης ώρας, ξεκινά πολύ νωρίς. Επιπλέον, η μετάβαση στη θερινή ώρα δυο φορές ετησίως θεωρείτο ότι δυσχεραίνει τη μεταφορά προϊόντων ή ζώων στις αγορές. Τέλος, καθώς οι αγελάδες ακολουθούν τον φυσικό τους ρυθμό γαλακτοφορίας, θεωρήθηκε αυτονόητο ότι θα υπάρξει μείωση της παραγωγής του γάλακτος. Εντούτοις, ο σύγχρονος γεωργικός εξοπλισμός και οι σύγχρονες πρακτικές έχουν επιφέρει τέτοιες επαναστατικές αλλαγές στη γεωργία ώστε να είναι πλέον αβάσιμες οι περισσότερες ανησυχίες αυτού του είδους, μολονότι εξακολουθούν να είναι βάσιμες οι ανησυχίες σχετικά με τους βιορυθμούς των ζώων και τις συνθήκες εργασίας των γεωργών. [Τροπολογία 5]

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα. Στη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή συμμετείχαν περίπου 4,6 εκατομμύρια πολίτες, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων που έχει λάβει ποτέ διαβούλευση της Επιτροπής. Επίσης, ορισμένες πρωτοβουλίες πολιτών έχουν επισημάνει τον προβληματισμό της κοινής γνώμης όσον αφορά την αλλαγή της ώρας δυο φορές ετησίως, και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα. [Τροπολογία 6]

(4α)  Σύμφωνα με τη χρονοβιολογία, ο βιορυθμός του ανθρώπινου σώματος επηρεάζεται από οποιαδήποτε αλλαγή της ώρας, γεγονός που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου. Πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν σαφώς ότι η αλλαγή της ώρας συνδέεται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τα φλεγμονώδη αυτοάνοσα νοσήματα ή την υπέρταση, λόγω της διαταραχής του κιρκαδιανού ρυθμού. Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες. Ως εκ τούτου, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, είναι σκόπιμο να δοθεί τέλος στις εποχικές αλλαγές της ώρας. [Τροπολογία 7]

(4β)   Τα εδάφη πλην των υπερπόντιων εδαφών των κρατών μελών έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους ή επίσημες ώρες, ήτοι GMT, GMT+1 και GMT+2. Η ευρεία έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς βορρά και νότο σημαίνει ότι η επίδραση του φωτός της ημέρας ανάλογα με την ώρα ποικίλει μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις γεωγραφικές πτυχές της ώρας, δηλαδή τις φυσικές ωριαίες ατράκτους και τη γεωγραφική θέση, προτού μεταβάλουν την επίσημη ώρα τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε διαβούλευση με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη προτού αποφασίσουν να μεταβάλουν την επίσημη ώρα τους. [Τροπολογία 8]

(4γ)  Ορισμένες πρωτοβουλίες πολιτών έχουν επισημάνει τον προβληματισμό των πολιτών όσον αφορά την αλλαγή της ώρας δύο φορές ετησίως, και θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη ο χρόνος και η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δημόσιες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες που έχει η κατάργηση της αλλαγής ώρας σε όλες τις περιοχές. [Τροπολογία 9]

(4δ)  Όταν ακολουθείται η θερινή ώρα, ο ήλιος δύει φαινομενικά πιο αργά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για πολλούς πολίτες της Ένωσης, καλοκαίρι σημαίνει να διαρκεί το φως της ημέρας έως αργά το βράδυ. Η επαναφορά της επίσημης, ή χειμερινής, ώρας θα έχει ως αποτέλεσμα να δύει ο ήλιος μία ώρα νωρίτερα το καλοκαίρι και να μειωθεί κατά πολύ η περίοδος κατά την οποία το φως της ημέρας διαρκεί έως αργά το βράδυ. [Τροπολογία 10]

(4ε)  Πολυάριθμες μελέτες εξέτασαν τη σύνδεση της αλλαγής σε θερινή ώρα με τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, τις διαταραχές του βιορυθμού, την έλλειψη ύπνου, την αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή ή ακόμη και τα ποσοστά αυτοκτονιών. Εντούτοις, η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, οι δραστηριότητες στο ύπαιθρο μετά τη δουλειά ή το σχολείο, και η έκθεση στο φως του ήλιου σαφώς έχουν ορισμένες θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ευημερία εν γένει. [Τροπολογία 11]

(4στ)  Οι εποχικές αλλαγές της ώρας έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των ζώων, όπως γίνεται σαφές, για παράδειγμα, στη γεωργία, δεδομένου ότι επηρεάζεται αρνητικά η γαλακτοφορία των αγελάδων. [Τροπολογία 12]

(4ζ)  Γενικά, υποτίθεται ότι οι εποχικές αλλαγές της ώρας συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτός ήταν όντως ο κύριος λόγος για την αρχική τους θέσπιση τον περασμένο αιώνα. Εντούτοις, σύμφωνα με έρευνες, μολονότι οι εποχικές αλλαγές της ώρας είναι ενδεχομένως οριακά επωφελείς όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο σύνολο της Ένωσης, αυτό δεν ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Με τη μετάβαση σε θερινή ώρα, θα εξοικονομείται μεν ηλεκτρική ενέργεια λόγω της μειωμένης ανάγκης για φωτισμό, αλλά θα είναι ενδεχομένως αυξημένη η κατανάλωση για θέρμανση. Επιπλέον είναι δύσκολη η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς επηρεάζονται έντονα από εξωτερικούς παράγοντες όπως η μετεωρολογία, η συμπεριφορά των καταναλωτών ενέργειας ή η εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση. [Τροπολογία 13]

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην ειδοποιήσουν την Επιτροπή, την πρόθεσή τους να αλλάξουν έως την 1η Απριλίου 2020 το αργότερο, σε περίπτωση που προτίθενται να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021. [Τροπολογία 14]

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και, αφετέρου, θεσπίζουν την υποχρέωση να κοινοποιούνται οι προβλεπόμενες αλλαγές της επίσημης ώρας. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 15]

(6α)   Προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με ποια επίσημη ώρα θα εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος, απαιτούνται διαβουλεύσεις και μελέτες όπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των πολιτών, οι γεωγραφικές αποκλίσεις, οι περιφερειακές διαφορές, οι τυπικές εργασιακές ρυθμίσεις και άλλοι παράγοντες που είναι σημαντικοί για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να αναλύσουν τον αντίκτυπο της πρότασης και να επιλέξουν τη λύση που εξυπηρετεί βέλτιστα τους πληθυσμούς τους, και συνυπολογίζει παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 16]

(6β)   Η αλλαγή σε ώρα που δεν συνδέεται με τις εποχικές αλλαγές θα έχει κόστος μετάβασης, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα ΤΠ στις μεταφορές και σε άλλους τομείς. Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το κόστος της μετάβασης, απαιτείται μια εύλογη χρονική περίοδος προετοιμασίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 17]

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019 2021, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2019 2021 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2019 2021 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019 2021. [Τροπολογία 18]

(7α)  Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λάβουν αποφάσεις όσον αφορά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός συντονισμού, ο οποίος θα απαρτίζεται από έναν διορισμένο εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο μηχανισμός συντονισμού θα πρέπει να εξετάζει και να αξιολογεί τον αντίκτυπο που θα έχει ενδεχομένως στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κάθε προβλεπόμενη απόφαση όσον αφορά την επίσημη ώρα κράτους μέλους, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές. [Τροπολογία 19]

(7β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα στα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να παρεμποδίσουν σημαντικά και μόνιμα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν αναθεωρήσουν τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα, βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναβάλει την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ και να υποβάλει νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ. [Τροπολογία 20]

(8)  Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα κοινοποιήσουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εγκαίρως, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή της.

(9)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την εναρμόνιση των ρυθμίσεων για την ώρα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν να επιτευχθούν πληρέστερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(10)  Οι εναρμονισμένες ρυθμίσεις για την ώρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για το πεδίο εδαφικής εφαρμογής των Συνθηκών που ορίζεται στο άρθρο 355 ΣΛΕΕ.

(11)  Επομένως, η οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν εποχικές αλλαγές στην επίσημη ώρα τους ή στις επίσημες ώρες τους.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019 2021, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2019 του εν λόγω έτους στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2 στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2020. [Τροπολογία 21]

Άρθρο 2

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή. Δια του παρόντος θεσπίζεται μηχανισμός συντονισμού, με στόχο να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση. [Τροπολογία 22]

2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός συντονισμού απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. [Τροπολογία 23]

2α.  Όταν ένα κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 απόφασή του, συνέρχεται ο μηχανισμός συντονισμού για να συζητηθεί και να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος που θα έχει ενδεχομένως στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η προβλεπόμενη αλλαγή, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές. [Τροπολογία 24]

2β.  Όταν η Επιτροπή θεωρεί, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2α, ότι η προβλεπόμενη αλλαγή θα επηρεάσει σημαντικά την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενημερώνει σχετικά το κοινοποιούν κράτος μέλος. [Τροπολογία 25]

2γ.  Το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2020, τα κοινοποιούντα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν θα εμμείνουν ή όχι στην πρόθεσή τους. Όταν το κοινοποιούν κράτος μέλος αποφασίζει να εμμείνει στην πρόθεσή του, παρέχει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η αλλαγή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 26]

Άρθρο 3

1.  Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από νομοθετική πρόταση για την αναθεώρησή της βάσει διεξοδικής εκτίμησης επιπτώσεων, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. [Τροπολογία 27]

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024 2025. [Τροπολογία 28]

Άρθρο 4

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2019 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2019 2021.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 29]

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4α

1.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον μηχανισμό συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρακολουθεί στενά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

2.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα, τις οποίες κοινοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, μπορούν δυνητικά να παρακωλύσουν σημαντικά και μόνιμα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει την εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ και να υποβάλει νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. [Τροπολογία 30]

Άρθρο 4β

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] έως την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4α τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 5

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 2021.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 305.
(2) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 305.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019.
(4) Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21).


Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I
PDF 133kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
P8_TA(2019)0226A8-0044/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0864),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0495/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και την Πολωνική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 7ης Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0044/2018),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2016)0380


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/944.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και την αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, με την οποία επανεξετάζεται ο ορισμός της «γραμμής διασύνδεσης» που χρησιμοποιείται στην οδηγία 2009/72/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν από άλλες αγορές, όπως αυτή του φυσικού αερίου, λόγω, για παράδειγμα, της εμπορίας προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα προς το παρόν και παράγονται σε διάφορες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, όπως, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις σε επίπεδο διανομής. Κατά συνέπεια, ο ρόλος των συνδέσεων με τρίτες χώρες παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του τομέα του φυσικού αερίου και μπορούν να επιλέγονται διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις.

Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της εν λόγω συμφωνίας και θα παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπου απαιτείται.

Για λόγους νομικής σαφήνειας, η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής:

Ο συμφωνημένος ορισμός της γραμμής διασύνδεσης στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια αναφέρεται σε εξοπλισμό που συνδέει συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω διατύπωση δεν κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών κανονιστικών πλαισίων ή τεχνικών καταστάσεων και, επομένως, περιλαμβάνει, καταρχήν, όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις με τρίτες χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Όσον αφορά τον συμφωνημένο ορισμό της γραμμής διασύνδεσης στον κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια, η Επιτροπή τονίζει ότι για την ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστήματος, των συντελεστών της αγοράς και των ρυθμιστικών αρχών. Παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής των εφαρμοστέων κανόνων ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσης στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η στενή ενσωμάτωση τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας —όπως η συμμετοχή σε έργα σύζευξης των αγορών— θα πρέπει να βασίζεται σε συμφωνίες που απαιτούν την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού δικαίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με το άρθρο 26 για τη ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ της υποχρεωτικής συμμετοχής των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση αυτή, καθώς με την πρότασή της, η συγκεκριμένη επιλογή εναπόκειτο στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην οδηγία 2013/11/EΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (οδηγία ΕΕΚΔ) και με γνώμονα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής να πραγματοποιεί συγκριτικές αξιολογήσεις των μεμονωμένων προτύπων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Συνεπώς, η Επιτροπή θα εξετάσει τη συνολική αποτελεσματικότητα των εθνικών προτύπων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης ελέγχου της μεταφοράς και αποτελεσματικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.
(2) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.
(3) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I
PDF 133kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))
P8_TA(2019)0227A8-0042/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0861),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0492/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Τσεχική Βουλή, τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, το Ισπανικό Κοινοβούλιο, τη Γαλλική Γερουσία, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, την Πολωνική Δίαιτα, την Πολωνική Γερουσία, τη Ρουμανική Βουλή και τη Ρουμανική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 13 Ιουλίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0042/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή του υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2016)0379


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/943.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και την αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, με την οποία επανεξετάζεται ο ορισμός της «γραμμής διασύνδεσης» που χρησιμοποιείται στην οδηγία 2009/72/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν από άλλες αγορές, όπως αυτή του φυσικού αερίου, λόγω, για παράδειγμα, της εμπορίας προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα προς το παρόν και παράγονται σε διάφορες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, όπως, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις σε επίπεδο διανομής. Κατά συνέπεια, ο ρόλος των συνδέσεων με τρίτες χώρες παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του τομέα του φυσικού αερίου και μπορούν να επιλέγονται διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις.

Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της εν λόγω συμφωνίας και θα παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπου απαιτείται.

Για λόγους νομικής σαφήνειας, η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής:

Ο συμφωνημένος ορισμός της γραμμής διασύνδεσης στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια αναφέρεται σε εξοπλισμό που συνδέει συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω διατύπωση δεν κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών κανονιστικών πλαισίων ή τεχνικών καταστάσεων και, επομένως, περιλαμβάνει, καταρχήν, όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις με τρίτες χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Όσον αφορά τον συμφωνημένο ορισμό της γραμμής διασύνδεσης στον κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια, η Επιτροπή τονίζει ότι για την ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστήματος, των συντελεστών της αγοράς και των ρυθμιστικών αρχών. Παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής των εφαρμοστέων κανόνων ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσης στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η στενή ενσωμάτωση τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας —όπως η συμμετοχή σε έργα σύζευξης των αγορών— θα πρέπει να βασίζεται σε συμφωνίες που απαιτούν την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού δικαίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με το άρθρο 20 παράγραφος 3 το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη με διαπιστωμένα ζητήματα επάρκειας δημοσιεύουν σχέδιο εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων που αποσκοπούν στην εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων και/ή αδυναμιών της αγοράς που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αξιολογεί τη συμβατότητα των μέτρων κρατικών ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά. Ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να επηρεάσει και δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπή δυνάμει της ΣΛΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή δύναται, κατά περίπτωση, να εκφέρει γνώμη σχετικά με σχέδια μεταρρύθμισης της αγοράς παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης μηχανισμών δυναμικού βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, οι δύο διαδικασίες όμως είναι νομικά διακριτές.

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.
(2) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.
(3) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I
PDF 125kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))
P8_TA(2019)0228A8-0040/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0863),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0494/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, τη Γαλλική Γερουσία και τη Ρουμανική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 13ης Ιουλίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0040/2018),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2016)0378


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/942.)

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.
(2) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.
(3) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I
PDF 119kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))
P8_TA(2019)0229A8-0039/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0862),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0493/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0039/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ

P8_TC1-COD(2016)0377


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/941.)

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.
(2) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.


Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I
PDF 569kWORD 394k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0296),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 114 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0190/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0086/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

P8_TC1-COD(2018)0148


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114 και το άρθρο 194 παράγραφος 2·

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία Ενεργειακής Ένωσης με μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η εξοικονόμηση καυσίμου αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και έχει καθοριστική σημασία για τον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας.

(2)  Η Επιτροπή αξιολόγησε(5) την αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και διαπίστωσε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση των διατάξεών του, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του.

(3)  Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 από νέο κανονισμό, ο οποίος ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 και τροποποιεί και βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις του, ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο των ελαστικών τα τελευταία έτη. Ωστόσο, καθώς η προσφορά και η ζήτηση έχουν εξελιχθεί ελάχιστα όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου, δεν είναι απαραίτητο, σε αυτό το στάδιο, να τροποποιηθεί η κλίμακα διαβάθμισης που αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι αυτής της έλλειψης εξέλιξης και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς, όπως η τιμή, οι επιδόσεις κ.λπ. [Τροπολογία 1]

(4)  Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το ένα τρίτο της κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονταν για περίπου το 22 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης το 2015. Τα ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 5 % έως 10 % της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της αντίστασης κύλισης των ελαστικών θα συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση καυσίμου στις οδικές μεταφορές και, κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών και στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. [Τροπολογία 2]

(4α)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της μείωσης των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να προβλέψουν κίνητρα καινοτομίας για την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογικής διεργασίας για οικονομικά σε καύσιμα και ασφαλή ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3. [Τροπολογία 3]

(5)  Τα ελαστικά επίσωτρα χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο αλληλένδετων παραμέτρων που είναι αλληλένδετες. Η βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους πέραν των προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί. [Τροπολογία 4]

(6)  Τα οικονομικά σε καύσιμα ελαστικά επίσωτρα μπορεί να συμφέρουν οικονομικώς, καθώς η εξοικονόμηση καυσίμου αντισταθμίζει με το παραπάνω την αυξημένη τιμή αγοράς των ελαστικών επισώτρων που προκύπτει από το υψηλό κόστος παραγωγής τους.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την αντίσταση κύλισης των ελαστικών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση των ενεργειακών απωλειών λόγω της αντίστασης κύλισης των ελαστικών επισώτρων πέραν των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις για τη σήμανση των ελαστικών ώστε να ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες να αγοράζουν πιο οικονομικά σε καύσιμο ελαστικά επίσωτρα παρέχοντας επικαιροποιημένες και εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την παράμετρο.

(7α)  Η βελτίωση της σήμανσης των ελαστικών θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαθέτουν πιο συναφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου, την ασφάλεια και τον θόρυβο και να λαμβάνουν οικονομικά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον αποφάσεις αγοράς κατά την αγορά νέων ελαστικών. [Τροπολογία 5]

(8)  Ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί σοβαρή όχληση με επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των ελαστικών επισώτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση του εξωτερικού θορύβου κύλισης πέραν των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση των διατάξεων για τη σήμανση ελαστικών που θα ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με χαμηλότερο εξωτερικό θόρυβο κύλισης, παρέχοντας εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την παράμετρο.

(9)  Η παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης διευκολύνει επίσης την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση του κυκλοφοριακού θορύβου και συμβάλλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την επίδραση των ελαστικών επισώτρων στον κυκλοφοριακό θόρυβο, στο πλαίσιο της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8).

(10)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις επιδόσεις πρόσφυσης των ελαστικών επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή τη σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα πέραν των εν λόγω απαιτήσεων και, κατ’ επέκταση, τη μείωση των αποστάσεων πέδησης σε υγρό οδόστρωμα. Συνεπώς, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση των διατάξεων για τη σήμανση ελαστικών που ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με υψηλές επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, παρέχοντας εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την παράμετρο.

(11)  Για να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με το διεθνές πλαίσιο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 παραπέμπει στον κανονισμό αριθ. 117 της Οικονομικής Eπιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ)(9), που περιλαμβάνει τις σχετικές μεθόδους μέτρησης των επιδόσεων αντίστασης κύλισης, θορύβου και πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα και στο χιόνι.

(12)  Για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια σε περιοχές με ψυχρότερο κλίμα στην Ένωση και για να παρέχονται στους τελικούς χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των ελαστικών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συνθήκες χιονιού και πάγου, κρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί να περιλαμβάνονται στη σήμανση απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για τα ελαστικά χιονιού και πάγου. Τα ελαστικά χιονιού και πάγου διαθέτουν ειδικές παραμέτρους που δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες με αυτές άλλων τύπων ελαστικών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες είναι σε θέση να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες και κατόπιν ενημέρωσης αποφάσεις, η σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόσφυση στο χιόνι και την πρόσφυση στον πάγο, καθώς και τον κωδικό QR. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κλίμακες επιδόσεων όσον αφορά την πρόσφυση στο χιόνι και την πρόσφυση τον πάγο. Αυτές οι κλίμακες θα πρέπει να βασίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και στο πρότυπο ISO 19447 για το χιόνι και τον πάγο αντιστοίχως. Σε κάθε περίπτωση, τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη χιονιού που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφο το λογότυπο του όρους με τις τρεις κορυφές και τη χιονονιφάδα («3PMSF»). Αντιστοίχως, τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη πάγου που ορίζονται στο πρότυπο ISO 19447 θα πρέπει να φέρουν το λογότυπο ελαστικών πάγου που συμφωνείται σε αυτό το πρότυπο. [Τροπολογία 6]

(13)  Η φθορά των ελαστικών κατά τη χρήση είναι σημαντική πηγή μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία»(10) αναφέρει την ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. Συνεπώς, με την εφαρμογή απαιτήσεων σήμανσης όσον αφορά τον ρυθμό φθοράς των ελαστικών θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της αντοχής των ελαστικών στη φθορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, καθώς και τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας, με στόχο την εκπόνηση κατάλληλης μεθόδου δοκιμής το συντομότερο δυνατό. [Τροπολογία 7]

(14)  Τα αναγομωμένα ελαστικά αποτελούν σημαντικό μέρος της αγοράς ελαστικών για βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η αναγόμωση των ελαστικών παρατείνει τη ζωή τους και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, όπως η μείωση των αποβλήτων. Η εφαρμογή απαιτήσεων σήμανσης σε αυτά τα ελαστικά θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, καθώς η κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων των αναγομωμένων ελαστικών δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη μελλοντική ενσωμάτωσή της.

(15)  Η ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), η οποία κατατάσσει την κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων σε μια κλίμακα από το A έως το G, αναγνωρίζεται από περισσότερο από το 85 % των καταναλωτών της Ένωσης ως σαφές και διαφανές εργαλείο πληροφόρησης και έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στην προώθηση αποδοτικότερων προϊόντων. Για τη σήμανση των ελαστικών θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται το ίδιο σχέδιο, στο μέτρο του δυνατού, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες των παραμέτρων των ελαστικών. [Τροπολογία 8]

(16)  Η παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων υπό μορφή τυποποιημένης σήμανσης ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των τελικών χρηστών υπέρ ασφαλέστερων, βιώσιμων, πιο αθόρυβων και οικονομικότερων σε καύσιμα ελαστικών επισώτρων. Αυτό μπορεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων να βελτιστοποιήσουν τις συγκεκριμένες παραμέτρους, γεγονός το οποίο αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή. [Τροπολογία 9]

(17)  Η ανάγκη για ευρύτερη πληροφόρηση σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου των ελαστικών επισώτρων και άλλες παραμέτρους αφορά όλους τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών ανταλλακτικών ελαστικών, των αγοραστών ελαστικών που τοποθετούνται σε καινούργια οχήματα και των διαχειριστών στόλων και των επιχειρήσεων μεταφορών, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να συγκρίνουν τις παραμέτρους διαφορετικών εμπορικών ονομασιών ελαστικών επισώτρων, απουσία καθεστώτος σήμανσης και εναρμονισμένων δοκιμών. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να απαιτείται πάντοτε η σήμανση των ελαστικών που παραδίδονται με τα οχήματα.

(18)  Προς το παρόν οι σημάνσεις απαιτούνται ρητώς για τα ελαστικά αυτοκινήτων (ελαστικά της κατηγορίας C1) και φορτηγών (ελαστικά της κατηγορίας C2), αλλά δεν απαιτούνται για βαρέα επαγγελματικά οχήματα (ελαστικά της κατηγορίας C3). Τα ελαστικά της κατηγορίας C3 καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα και καλύπτουν περισσότερα χιλιόμετρα ετησίως σε σχέση με τα ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2 και, ως εκ τούτου, υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών από βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

(19)  Η πλήρης ενσωμάτωση των ελαστικών της κατηγορίας C3 στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εναρμονίζεται επίσης με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα(12) και την πρόταση της Επιτροπής για πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα(13).

(20)  Πολλοί τελικοί χρήστες λαμβάνουν αποφάσεις για αγορά ελαστικών χωρίς να βλέπουν στην πραγματικότητα το ελαστικό και, επομένως, χωρίς να βλέπουν τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, η σήμανση θα πρέπει να επιδεικνύεται στον τελικό χρήστη πριν λάβει την τελική απόφαση αγοράς. Η τοποθέτηση σήμανσης στα ελαστικά επίσωτρα στο σημείο πώλησης, καθώς και στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, αναμένεται να διασφαλίσει την παροχή στους διανομείς καθώς και στους δυνητικούς τελικούς χρήστες εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με τις συναφείς παραμέτρους των ελαστικών κατά τον χρόνο και στον τόπο όπου λαμβάνεται η απόφαση αγοράς.

(21)  Μερικοί τελικοί χρήστες επιλέγουν ελαστικά επίσωτρα πριν φτάσουν στο σημείο πώλησης ή τα αγοράζουν μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας ή μέσω διαδικτύου. Για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τελικοί χρήστες μπορούν επίσης να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές βάσει εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου των ελαστικών επισώτρων, τις επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης και άλλες παραμέτρους, η σήμανση θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων όπου διατίθεται το υλικό αυτό.

(22)  Στους δυνητικούς τελικούς χρήστες θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες οι οποίες να επεξηγούν κάθε στοιχείο της σήμανσης και τη σημασία του. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, π.χ. στους ιστοτόπους των προμηθευτών. Το τεχνικό διαφημιστικό υλικό δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει διαφημίσεις σε πίνακες διαφημιστικών αφισών, εφημερίδες, περιοδικά ή ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές μεταδόσεις. [Τροπολογία 10]

(23)  Η εξοικονόμηση καυσίμου, οι επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης και άλλες παράμετροι σχετικά με τα ελαστικά θα πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες προηγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Οι εν λόγω μέθοδοι θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή και να χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα, ώστε να αποτρέπουν την εκούσια ή ακούσια καταστρατήγηση. Στις σημάνσεις των ελαστικών θα πρέπει να αναγράφονται οι συγκριτικές επιδόσεις της πραγματικής χρήσης των ελαστικών, στο πλαίσιο των περιορισμών που οφείλονται στην ανάγκη αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων εργαστηριακών δοκιμών, προκειμένου να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικά ελαστικά επίσωτρα και να περιορίζεται έτσι το κόστος δοκιμών για τους κατασκευαστές.

(24)  Η συμμόρφωση προμηθευτών και διανομέων προς τις διατάξεις σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παρακολουθούν τη συμμόρφωση μέσω εποπτείας της αγοράς και τακτικών εκ των υστέρων ελέγχων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14).

(25)  Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, να παρέχεται ένα χρήσιμο εργαλείο στους τελικούς χρήστες και να δοθούν στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης δελτίων πληροφοριών προϊόντος, τα ελαστικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων προϊόντων που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(26)  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών για εποπτεία της αγοράς και των υποχρεώσεων του προμηθευτή να ελέγχει τη συμμόρφωση του προϊόντος, οι προμηθευτές θα πρέπει να θέτουν στη βάση δεδομένων προϊόντων ηλεκτρονικώς τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμμόρφωση του προϊόντος.

(27)  Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών στη σήμανση των ελαστικών, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται άλλες σημάνσεις που την απομιμούνται. Τυχόν συμπληρωματικές σημάνσεις, σήματα, σύμβολα ή επιγραφές που ενδέχεται να παραπλανήσουν ή να προκαλέσουν σύγχυση στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τις παραμέτρους που καλύπτονται από τη σήμανση των ελαστικών δεν θα πρέπει να επιτρέπονται, για τον ίδιο λόγο.

(28)  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(29)  Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν κίνητρα για τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα τον χαρακτήρα αυτών των κινήτρων. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν θα πρέπει να δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς στην αγορά. Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε μελλοντικής διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις, η οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όσον αφορά τα εν λόγω κίνητρα.

(30)  Για την τροποποίηση του περιεχομένου και της μορφής της σήμανσης, τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τα αναγομωμένα ελαστικά, τα ελαστικά χιονιού ή πάγου, την αντοχή στη φθορά και το χιλιομετρικό προσδόκιμο, καθώς και την προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(15). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 12]

(30α)  Τα στοιχεία σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή των ελαστικών στη φθορά, όταν καταστεί διαθέσιμη μια κατάλληλη μέθοδος δοκιμής, θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ανθεκτικότητα, τη διάρκεια ζωής και την ακούσια ελευθέρωση μικροπλαστικών όσον αφορά τα ελαστικά που αγοράζουν. Οι πληροφορίες σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο θα επιτρέπουν επίσης στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά ελαστικά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέπουν να εκτιμούν το κόστος χρήσης των ελαστικών τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά θα πρέπει να προστεθούν στη σήμανση όταν καταστεί διαθέσιμη μια σχετική, ουσιαστική και αναπαραγώγιμη μέθοδος δοκιμής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν. [Τροπολογία 13]

(31)  Δεν θα πρέπει να υφίσταται ανάγκη νέας σήμανσης των ελαστικών τα οποία είχαν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν την ημερομηνία εφαρμογής των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.

(32)  Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη σήμανση και να διασφαλιστεί η ακρίβειά της, η δήλωση των προμηθευτών στη σήμανση όσον αφορά τις τιμές της αντίστασης κύλισης, της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, της πρόσφυσης στο χιόνι και του θορύβου θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης τύπου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009. [Τροπολογία 14]

(32α)  Το μέγεθος της σήμανσης θα πρέπει να παραμείνει ίδιο με εκείνο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. Στη σήμανση θα πρέπει να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις πρόσφυσης στο χιόνι και τον πάγο και ο κωδικός QR. [Τροπολογία 15]

(33)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας και της συνοχής και στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και θα πρέπει να παρέχει τη βάση για εκτιμήσεις επιπτώσεων πιθανών πρόσθετων μέτρων.

(34)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η αύξηση της ασφάλειας και η οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών με την παροχή πληροφοριών στους τελικούς χρήστες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ασφαλέστερα και χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων ελαστικά που εκπέμπουν λιγότερο θόρυβο, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή απαιτούνται εναρμονισμένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες, μπορούν όμως, βάσει ενός εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου και με τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός εξακολουθεί να αποτελεί το κατάλληλο νομικό μέσο, καθώς επιβάλλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που αποκλείουν τυχόν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, διασφαλίζοντας έτσι υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης αντί σε επίπεδο κράτους μέλους μειώνει το κόστος για τους προμηθευτές, εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(35)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός και αντικείμενο

1.  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η αύξηση της ασφάλειας, η προστασία της υγείας και η οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου προώθηση οικονομικών σε καύσιμα, ασφαλών και βιώσιμων ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια και την οικονομική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών. [Τροπολογία 16]

2.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο παροχής εναρμονισμένων πληροφοριών για τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων μέσω της σήμανσης, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν ελαστικά.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά. [Τροπολογία 17]

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε αναγομωμένα ελαστικά εφόσον προστεθεί στα παραρτήματα μια κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων αναγομωμένων ελαστικών με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

α)  επαγγελματικά ελαστικά παντός εδάφους·

β)  ελαστικά σχεδιασμένα αποκλειστικά προκειμένου να τοποθετούνται σε οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990·

γ)  εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ·

δ)  ελαστικά κατηγοριών ταχύτητας κάτω των 80 km/h·

ε)  ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος σώτρου δεν υπερβαίνει τα 254 mm ή είναι 635 mm ή μεγαλύτερη·

στ)  ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετα εξαρτήματα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης, όπως τα ελαστικά με καρφιά·

ζ)  ελαστικά σχεδιασμένα για να τοποθετηθούν μόνον σε οχήματα προοριζόμενα αποκλειστικά για αγώνες.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3»: οι κατηγορίες ελαστικών επισώτρων όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009·

2)  «αναγομωμένο ελαστικό»: χρησιμοποιημένο ελαστικό που επιδιορθώνεται με αντικατάσταση του φθαρμένου πέλματος με νέο υλικό·

3)  «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης τύπου Τ»: τύπος εφεδρικού ελαστικού προσωρινής χρήσης που σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπό εσωτερική πίεση υψηλότερη της καθιερωμένης για συνήθη και ενισχυμένα ελαστικά·

4)  «σήμανση»: ένα γραφικό διάγραμμα, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μεταξύ άλλων υπό μορφή αυτοκόλλητου, που περιλαμβάνει σύμβολα προκειμένου να ενημερωθούν οι τελικοί χρήστες για τις επιδόσεις ενός ελαστικού ή παρτίδας ελαστικών, όσον αφορά τις παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα Ι·

5)  «σημείο πώλησης»: ο χώρος όπου τα ελαστικά εκτίθενται ή αποθηκεύονται και διατίθενται προς πώληση στους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων αυτοκινήτων, σε ό,τι αφορά ελαστικά που διατίθενται προς πώληση στους τελικούς χρήστες χωρίς να έχουν τοποθετηθεί στα οχήματα·

6)  «τεχνικό διαφημιστικό υλικό»: υλικό τεκμηρίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο παράγεται από τον προμηθευτή για να συμπληρώσει τυχόν διαφημιστικά έντυπα τουλάχιστον με τις τεχνικές πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα V·

7)  «δελτίο πληροφοριών προϊόντος»: τυποποιημένο έγγραφο που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή·

8)  «τεχνική τεκμηρίωση»: επαρκής τεκμηρίωση ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ακρίβεια μίας σήμανσης και ενός δελτίου πληροφοριών προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

9)  «βάση δεδομένων προϊόντων»: η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και αποτελείται από ένα δημόσιο τμήμα, προσανατολισμένο στους καταναλωτές, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους παραμέτρους των προϊόντων είναι προσβάσιμες με ηλεκτρονικά μέσα, μια διαδικτυακή πύλη για την προσβασιμότητα και ένα τμήμα για τη συμμόρφωση, με σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ασφάλειας·

10)  «πωλήσεις εξ αποστάσεως»: η προσφορά προς πώληση, μίσθωση ή πώληση με δόσεις που πραγματοποιείται με ταχυδρομική παραγγελία, μέσω καταλόγου, μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεπώλησης ή με άλλες μεθόδους οι οποίες συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος τελικός χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να είναι φυσικά παρών ώστε να εξετάσει το εκτιθέμενο προϊόν·

11)  «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος, και διαθέτει στην αγορά αυτό το προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα·

12)  «εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης·

13)  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

14)  «προμηθευτής»: εγκατεστημένος στην Ένωση κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή μη εγκατεστημένου στην Ένωση ή εισαγωγέας που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά της Ένωσης·

15)  «διανομέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλυσίδας εφοδιασμού, εκτός του προμηθευτή, το οποίο διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά·

16)  «κυκλοφορία στην αγορά»: προσφορά προϊόντος για διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν·

17)  «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά της Ένωσης·

18)  «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής, ο διαχειριστής στόλου ή η επιχείρηση οδικών μεταφορών, που αγοράζει ή αναμένεται να αγοράσει ένα ελαστικό·

19)  «παράμετρος»: η παράμετρος ελαστικών όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, όπως η αντίσταση κύλισης, η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης, το χιόνι, ή ο πάγος, το χιλιομετρικό προσδόκιμο ή η αντοχή στη φθορά, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οδική ασφάλεια ή την υγεία κατά τη χρήση· [Τροπολογία 18]

20)  «τύπος ελαστικού»: μια έκδοση ελαστικού όλες οι μονάδες της οποίας διαθέτουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σήμανση και το δελτίο πληροφοριών προϊόντος, καθώς και το ίδιο αναγνωριστικό μοντέλου.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών

1.  Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε τα ελαστικά των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν: [Τροπολογία 19]

α)  από σήμανση που συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙ, υπό μορφή αυτοκόλλητου, για κάθε επιμέρους ελαστικό, στην οποία αναγράφονται πληροφορίες για κάθε παράμετρο και η κατηγορία κάθε παραμέτρου που ορίζεται στο παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο παράρτημα IV· ή [Τροπολογία 20]

β)  από σήμανση που συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙ, σε έντυπη μορφή, για κάθε παρτίδα ενός ή περισσότερων πανομοιότυπων ελαστικών, στην οποία αναγράφονται πληροφορίες για κάθε παράμετρο και η κατηγορία κάθε παραμέτρου που ορίζεται στο παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

2.  Όσον αφορά τα ελαστικά που διαφημίζονται ή πωλούνται μέσω διαδικτύου, οι προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη τη σήμανση και διασφαλίζουν, κατά την αγορά του προϊόντος, ότι η σήμανση εμφανίζεται ευκρινώς δίπλα στην τιμή και ότι το δελτίο πληροφοριών προϊόντος είναι προσβάσιμο. Η σήμανση μπορεί να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης εικόνας, μετά από κλικ με το ποντίκι, μετά από κύλιση με το ποντίκι πάνω στην εικόνα, με απτική επέκταση της εικόνας ή με τη χρήση παρόμοιων τεχνικών. [Τροπολογία 21]

3.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι η σήμανση εμφανίζεται σε κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων μέσω διαδικτύου. [Τροπολογία 22]

4.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού υλικού, εμφανίζει τη σήμανση και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V. [Τροπολογία 23]

5.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι οι τιμές, οι αντίστοιχες κατηγορίες, το αναγνωριστικό μοντέλου και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τις επιδόσεις τις οποίες δηλώνουν στη σήμανση για τις ουσιώδεις παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα Ι έχουν υποβληθεί στη διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009, καθώς και οι παράμετροι τεχνικής τεκμηρίωσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, έχουν παρασχεθεί στην αρχή έγκρισης τύπου πριν από τη διάθεση του ελαστικού στην αγορά. Η αρχή έγκρισης τύπου βεβαιώνει την παραλαβή της τεκμηρίωσης από τον προμηθευτή και την ελέγχει. [Τροπολογία 24]

6.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν την ακρίβεια των παρεχόμενων σημάνσεων και δελτίων πληροφοριών προϊόντος.

7.  Οι προμηθευτές θέτουν την τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ στη διάθεση των αρχών των κρατών μελών ή σε οποιοδήποτε διαπιστευμένο τρίτο μέρος κατόπιν σχετικού αιτήματος. [Τροπολογία 25]

8.  Οι προμηθευτές συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και λαμβάνουν αμέσως μέτρα για την επανόρθωση οποιασδήποτε περίπτωσης μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η οποία εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης τους, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς.

9.  Οι προμηθευτές δεν παρέχουν ούτε επιδεικνύουν άλλες σημάνσεις, σήματα, σύμβολα ή επιγραφές που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, εάν αυτό ενδέχεται να παραπλανήσει ή να προκαλέσει σύγχυση στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τις ουσιώδεις παραμέτρους.

10.  Οι προμηθευτές δεν παρέχουν ούτε επιδεικνύουν σημάνσεις που απομιμούνται τις σημάνσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών σε σχέση με τη βάση δεδομένων προϊόντων

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2020 Αρχής γενομένης εννέα μήνες μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές, πριν από τη διάθεση ενός ελαστικού στην αγορά ενός ελαστικού που έχει παραχθεί μετά την ημερομηνία αυτή, εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, με εξαίρεση τις μετρηθείσες τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου.

2.  Αν τα ελαστικά διατίθενται στην αγορά έχουν παραχθεί από ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 εννέα μήνες μείον μία ημέρα μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές, έως τις 30 Ιουνίου 2020 12 μήνες μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 όσον αφορά τα εν λόγω ελαστικά, με εξαίρεση τις μετρηθείσες τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου.

2α.  Αν τα ελαστικά διατίθενται στην αγορά πριν από την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές δύνανται να εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 όσον αφορά τα εν λόγω ελαστικά.

3.  Έως την εισαγωγή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στη βάση δεδομένων προϊόντων, οι προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη προς επιθεώρηση ηλεκτρονική έκδοση της τεχνικής τεκμηρίωσης εντός 10 ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης των αρχών εποπτείας της αγοράς.

4.  Ελαστικό επί του οποίου πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις οι οποίες επηρεάζουν τη σήμανση ή το δελτίο πληροφοριών προϊόντος θεωρείται νέος τύπος ελαστικού. Οι προμηθευτές αναφέρουν στη βάση δεδομένων την ημερομηνία από την οποία δεν διαθέτουν πλέον στην αγορά μονάδες ενός τύπου ελαστικού.

5.  Μετά τη διάθεση στην αγορά της τελικής μονάδας ενός τύπου ελαστικού, οι προμηθευτές διατηρούν τις πληροφορίες που αφορούν αυτό τον τύπο ελαστικού στο τμήμα συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων προϊόντων για περίοδο πέντε ετών. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών

1.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι:

α)  τα ελαστικά στο σημείο πώλησης φέρουν τη σήμανση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ υπό μορφή αυτοκόλλητου που παρέχεται από προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) σε απολύτως εμφανές σημείο· ή [Τροπολογία 26]

β)  πριν από την πώληση ελαστικού που ανήκει σε παρτίδα ενός ή περισσότερων ίδιων ελαστικών, η σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρουσιάζεται υποδεικνύεται στον τελικό χρήστη και εμφανίζεται ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση με το ελαστικό στο σημείο πώλησης· [Τροπολογία 27]

βα)  η σήμανση τοποθετείται απευθείας στο ελαστικό και είναι ευανάγνωστη στο σύνολό της, χωρίς να εμποδίζεται η ορατότητά της από άλλα στοιχεία. [Τροπολογία 28]

2.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι η σήμανση εμφανίζεται σε κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων μέσω διαδικτύου. [Τροπολογία 29]

3.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού υλικού, εμφανίζει τη σήμανση και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V. [Τροπολογία 30]

4.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που τα προς πώληση ελαστικά δεν είναι ορατά από τον τελικό χρήστη, παρέχεται στον τελικό χρήστη αντίγραφο της σήμανσης πριν την πώληση.

5.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι σε κάθε πώληση εξ αποστάσεως με χρήση έντυπου υλικού πρέπει να εμφανίζεται η σήμανση και ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος μέσω ιστοτόπου δωρεάν πρόσβασης ή να ζητήσει τυπωμένο αντίγραφο του εν λόγω δελτίου.

6.  Οι διανομείς που πραγματοποιούν τηλεπωλήσεις εξ αποστάσεως ενημερώνουν συγκεκριμένα τους τελικούς χρήστες για τις κατηγορίες ουσιωδών παραμέτρων στη σήμανση, καθώς και ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλήρη σήμανση και στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος μέσω ενός ιστοτόπου δωρεάν πρόσβασης ή να ζητήσουν ένα τυπωμένο αντίγραφο.

7.  Όσον αφορά τα ελαστικά που διαφημίζονται ή πωλούνται απευθείας μέσω διαδικτύου, οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμη τη σημάνση και διασφαλίζουν, κατά την αγορά του προϊόντος, ότι η σήμανση εμφανίζεται δίπλα στην τιμή και ότι το δελτίο πληροφοριών προϊόντος είναι προσβάσιμο. Η σήμανση μπορεί να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης εικόνας, μετά από κλικ με το ποντίκι, μετά από κύλιση με το ποντίκι πάνω στην εικόνα, με απτική επέκταση της εικόνας ή με τη χρήση παρόμοιων τεχνικών. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 7

Ευθύνες των προμηθευτών και των διανομέων οχημάτων

Στις περιπτώσεις που οι τελικοί χρήστες σκοπεύουν να αποκτήσουν νέο όχημα, οι προμηθευτές και διανομείς οχημάτων παρέχουν, πριν από την πώληση, τη σήμανση των ελαστικών που διατίθενται με το όχημα, καθώς και το σχετικό τεχνικό διαφημιστικό υλικό.

Άρθρο 8

Μέθοδοι δοκιμής και μέτρησης

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 7 σχετικά με τις παραμέτρους που αναφέρονται στη σήμανση λαμβάνονται μέσω των μεθόδων δοκιμής και μέτρησης σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και της διαδικασίας τη διαδικασία ευθυγράμμισης των εργαστηρίων που αναφέρεται στο παράρτημα VI. [Τροπολογία 32]

Άρθρο 9

Διαδικασία επαλήθευσης

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τη συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες κατηγορίες καθεμιάς εκ των ουσιωδών παραμέτρων που ορίζονται στο παράρτημα Ι σύμφωνα με τη διαδικασία που παρατίθεται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

1.  Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ούτε τη θέση σε λειτουργία, στην επικράτειά τους, ελαστικών που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν κίνητρα σε σχέση με ελαστικά κάτω από την κατηγορία Β όσον αφορά είτε την εξοικονόμηση καυσίμου είτε την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα κατά την έννοια του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β αντιστοίχως. Φορολογικά και δημοσιονομικά μέτρα δεν αποτελούν κίνητρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς εφαρμόζουν σύστημα τακτικών και έκτακτων ελέγχων των σημείων πώλησης, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 33]

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται και τους μηχανισμούς επιβολής της νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Ιουνίου 2020, τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και που δεν της είχαν προηγουμένως κοινοποιηθεί, και της κοινοποιούν επίσης χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τους επηρεάζει.

Άρθρο 11

Εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και έλεγχος των εισερχόμενων στην αγορά της Ένωσης προϊόντων

1.  [Τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008/Κανονισμός σχετικά με τη συμμόρφωση και την επιβολή που βασίστηκε στην πρόταση κανονισμού COM(2017)0795] εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

2.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς ή είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής, ιδίως με τη στενότερη συμμετοχή της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη σήμανση των ελαστικών «Διοικητική συνεργασία για την εποπτεία της αγοράς».

3.  Τα γενικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών που έχουν εγκριθεί βάσει του [άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008/Κανονισμός σχετικά με τη συμμόρφωση και την επιβολή που βασίστηκε στην πρόταση κανονισμού COM(2017)0795] περιλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή του παρόντος κανονισμού και ενισχύονται. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 11α

Αναγομωμένα ελαστικά

Έως ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας νέες απαιτήσεις πληροφόρησης στα παραρτήματα για τα αναγομωμένα ελαστικά, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμη μια κατάλληλη και εφικτή μέθοδος. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 12

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13, προκειμένου:

α)  να τροποποιεί το περιεχόμενο και τη μορφή της σήμανσης·

αα)  να θεσπίζει παραμέτρους και απαιτήσεις πληροφόρησης για ελαστικά με πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο· [Τροπολογία 37]

αβ)  να θεσπίσει κατάλληλη μέθοδο δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων των ελαστικών όσον αφορά την πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο· [Τροπολογία 38]

β)  να εισάγει παραμέτρους ή απαιτήσεις πληροφόρησης στα παραρτήματα, ιδίως όσον αφορά το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμες κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής· [Τροπολογία 39]

γ)  να προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο τις τιμές, τις μεθόδους υπολογισμού και τις απαιτήσεις των παραρτημάτων.

Όταν ενδείκνυται, Κατά την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο και το περιεχόμενο των σημάνσεων ειδικών ομάδων προϊόντων ελαστικών στον έλεγχο αντιπροσωπευτικών ομάδων πελατών στην Ένωση, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τις σημάνσεις. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 13

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

Έως την 1η Ιουνίου 2026 2022 η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, η οποία συμπληρώνεται με εκτίμηση επιπτώσεων και έρευνα καταναλωτή, και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 41]

Στην εν λόγω έκθεση αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά ο κανονισμός και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού έχουν επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν ελαστικά υψηλότερων επιδόσεων, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις, στην κατανάλωση καυσίμων, στην ασφάλεια, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και στις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Εκτιμώνται επίσης το κόστος και τα οφέλη της ανεξάρτητης και υποχρεωτικής επαλήθευσης από τρίτο μέρος των πληροφοριών που παρέχονται στη σήμανση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από το ευρύτερο πλαίσιο που παρέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009. [Τροπολογία 42]

Άρθρο 15

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369

Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) στήριξη των αρχών εποπτείας της αγοράς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυτών, και βάσει του κανονισμού (ΕΕ)·[να εισαχθεί παραπομπή στον παρόντα κανονισμό]».

"

Άρθρο 16

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2009/1222

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2009/1222 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2020 ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 43]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δοκιμή, διαβάθμιση και μέτρηση των παραμέτρων των ελαστικών

Μέρος Α: Κατηγορίες ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

Η κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου καθορίζεται και περιγράφεται στη σήμανση βάσει του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται παρακάτω και μετράται σύμφωνα με το παράρτημα 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες

τροποποιήσεις του και ευθυγραμμίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος VI. [Τροπολογία 44]

Η κατηγορία F για τα ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3 δεν θα διατίθεται πλέον στην αγορά μετά την πλήρη εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, και θα εμφανίζεται στη σήμανση με γκρι χρώμα. [Τροπολογία 45]

Εάν ένας τύπος ελαστικού εγκριθεί για περισσότερες της μιας κατηγορίες ελαστικών (π.χ. C1 και C2), η κλίμακα διαβάθμισης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατηγορίας ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου του συγκεκριμένου ελαστικού είναι αυτή που Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C3

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC ≤ 5,4

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 4,4

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 3,1

RRC ≤ 4,0

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

Άδειο

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

Άδειο

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

RRC ≥ 10,6

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

RRC ≥ 9,3

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 7,1

RRC ≥ 8,1

F

[Τροπολογία 46]

Μέρος Β: Κατηγορίες ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

1.  Η κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα προσδιορίζεται βάσει του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (G) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται στον κατωτέρω πίνακα και υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2 και μετράται σύμφωνα με το παράρτημα 5 του κανονισμού 117 της ΟΕΕ/ΟΗΕ ΗΕ. [Τροπολογία 47]

1α.  Η κατηγορία F για τα ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3 δεν θα διατίθεται πλέον στην αγορά μετά την πλήρη εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, και θα εμφανίζεται στη σήμανση με γκρι χρώμα. [Τροπολογία 48]

2.  Υπολογισμός του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (G)

G = G(T) - 0,03

όπου:

Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C3

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

1,68 ≤ G

1,55 ≤ G

A

1,53 ≤ G

1,40 ≤ G

A

1,38 ≤ G

1,25 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

Άδειο

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

Άδειο

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

G ≤ 0,64

F

Άδειο

G

Άδειο

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα του υπό δοκιμή ελαστικού όπως μετράται σε έναν κύκλο δοκιμής

[Τροπολογία 49]

Μέρος Γ: Κατηγορίες και μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης [Τροπολογία 50]

Η μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (Ν) δηλώνεται σε decibel και υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 3 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ. [Τροπολογία 51]

Η κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης καθορίζεται και περιγράφεται στη σήμανση βάσει των οριακών τιμών (LV) που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 ως εξής σύμφωνα με τις οριακές τιμές (LV) του σταδίου 2 που προβλέπονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ: [Τροπολογία 52]

N σε dB

Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000002.png

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000003.png

LV - 6 < N ≤ LV - 3

LV - 3 < N ≤ LV

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000004.png

N > LV - 3

N > LV

[Τροπολογία 53]

Μέρος Δ: Πρόσφυση στο χιόνι

Οι επιδόσεις σε χιόνι υποβάλλονται σε δοκιμή επισημαίνονται σύμφωνα με το παράρτημα 7 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ. [Τροπολογία 54]

Τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη χιονιού που περιγράφονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ κατατάσσονται ως ελαστικά χιονιού και στη σήμανση μπορεί να περιλαμβάνεται το παρακάτω εικονίδιο. [Τροπολογία 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000005.png

Μέρος E: Πρόσφυση στον πάγο:

Οι επιδόσεις σε πάγο υποβάλλονται σε δοκιμή επισημαίνονται σύμφωνα με το ISO 19447. [Τροπολογία 56]

Τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη πάγου που περιγράφονται στο ISO 19447 και έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις επιδόσεις στο χιόνι που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ κατατάσσονται ως ελαστικά πάγου και στη σήμανση δύναται να περιλαμβάνεται το παρακάτω εικονίδιο. [Τροπολογία 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000006.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μορφή της σήμανσης

1.  Σήμανση

1.1.  Οι παρακάτω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη σήμανση σύμφωνα με τις παρακάτω περιγραφές.

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000009.png

I.  Επωνυμία/όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

II.  Το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή, όπου ως «αναγνωριστικό μοντέλου» νοείται ο κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου τύπου ελαστικού από άλλους τύπους με το ίδιο εμπορικό σήμα ή με το ίδιο όνομα προμηθευτή·

III.  Κωδικός QR·

IV.  Εξοικονόμηση καυσίμου·

V.  Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα·

VI.  Εξωτερικός θόρυβος κύλισης·

VII.  Πρόσφυση στο χιόνι·

VIII.  Πρόσφυση στον πάγο.

2.  Σχέδιο σήμανσης

2.1.  Η σήμανση είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000010.png

2.2.  Η σήμανση έχει ελάχιστο πλάτος 90 mm και ελάχιστο ύψος 130 mm. Η σήμανση μπορεί να τυπώνεται σε μεγαλύτερες διαστάσεις, το περιεχόμενό της εντούτοις τηρεί τις αναλογίες των ως άνω προδιαγραφών.

2.3.  Η σήμανση συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α)  Τα χρώματα είναι CMYK – κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο – και απεικονίζονται σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα: 00-70-X-00, όπου: 0 % κυανό, 70 % ματζέντα, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο·

β)  Οι αριθμοί που παρατίθενται παρακάτω αναφέρονται στις λεζάντες που υποδεικνύονται στο σημείο 2.1:

(1)  Περίγραμμα σήμανσης: γραμμή: 1,5 pts - χρώμα: X-10-00-05·

(2)  Calibri regular 8 pts·

(3)  Ευρωπαϊκή σημαία: πλάτος: 15 mm, ύψος: 10 mm·

(4)  Διαφημιστικό πλαίσιο: πλάτος: 51,5 mm, ύψος: 13 mm·

Κείμενο «BRAND»: Calibri regular 15 pts, 100 % λευκό·

Κείμενο «Model Number»: Calibri regular 13 pts, 100 % λευκό·

(5)  Κωδικός QR: πλάτος: 13 mm, ύψος: 13 mm·

(6)  Κλίμακα A έως F:

Βέλη: ύψος: 5,6 mm, κενό: 0,78 mm, μαύρη γραμμή: 0,5 pt — χρώματα:

–  A: X-00-X-00·

–  B: 70-00-X-00·

–  C: 30-00-X-00·

–  D: 00-00-X-00·

–  E: 00-30-X-00·

–  F: 00-70-X-00.

(7)  Γραμμή: πλάτος: 88 mm, ύψος: 2 pts - χρώμα: X-00-00-00·

(8)  Εικονόγραμμα εξωτερικού θορύβου κύλισης:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 25,5 mm, ύψος: 17 mm – χρώμα: X-10-00-05·

(9)  Βέλος:

Βέλος: πλάτος: 20 mm, ύψος: 10 mm, 100 % μαύρο·

Κείμενο: Helvetica Bold 20 pts, 100 % λευκό·

Κείμενο μονάδας: Helvetica Bold 13 pts, 100 % λευκό·

(10)  Εικονόγραμμα πάγου:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 15 mm, ύψος: 15 mm – γραμμή: 1,5 pts - χρώμα: 100 % μαύρο·

(11)  Εικονόγραμμα χιονιού:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 15 mm, ύψος: 15 mm – γραμμή: 1,5 pts - χρώμα: 100 % μαύρο·

(12)  «A» έως «G»: Calibri regular 13 pts – 100 % μαύρο.

(13)  Βέλη:

Βέλη: πλάτος: 11,4 mm, ύψος: 9 mm, 100 % μαύρο·

Κείμενο: Calibri Bold 17 pts, 100 % λευκό.

(14)  Εικονόγραμμα εξοικονόμησης καυσίμου:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 19,5 mm, ύψος: 18,5 mm – χρώμα: X-10-00-05·

(15)  Εικονόγραμμα πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 19 mm, ύψος: 19 mm – χρώμα: X-10-00-05.

γ)  Το φόντο είναι λευκό.

2.4.  Η κατηγορία ελαστικού υποδεικνύεται στη σήμανση υπό τη μορφή που περιγράφεται στην εικόνα στο σημείο 2.1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τεχνική τεκμηρίωση

Η τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  το όνομα/την επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή·

β)  τα στοιχεία ταυτότητας και την υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να αναλαμβάνει δεσμεύσεις εξ ονόματος του προμηθευτή·

γ)  επωνυμία ή το εταιρικό σήμα του προμηθευτή·

δ)  το μοντέλο του ελαστικού,

ε)  τις διαστάσεις του ελαστικού, τον δείκτη φορτίου και την κατηγορία ταχύτητας·

στ)  τις παραπομπές στις μεθόδους μέτρησης που εφαρμόζονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Οι πληροφορίες στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος των ελαστικών περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο ή άλλο κείμενο που παρέχεται με το προϊόν και περιλαμβάνει τα εξής:

α)  την επωνυμία/το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

β)  το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή·

γ)  την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου του ελαστικού σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

δ)  την κατηγορία πρόσφυσης του ελαστικού σε υγρό οδόστρωμα σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

ε)  την κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης και decibel σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

στ)  αν το ελαστικό είναι ελαστικό χιονιού·

ζ)  αν το ελαστικό είναι ελαστικό πάγου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πληροφορίες που παρέχονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό

1.  Οι πληροφορίες για τα ελαστικά που περιλαμβάνονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό παρέχονται με τη σειρά που καθορίζεται παρακάτω:

α)  κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου (γράμμα Α έως F)·

β)  κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα (γράμμα Α έως G)·

γ)  κατηγορία και μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (dB)·

δ)  αν το ελαστικό είναι ελαστικό χιονιού·

ε)  αν το ελαστικό είναι ελαστικό πάγου.

2.  Οι πληροφορίες που παρέχονται στο σημείο 1 πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  είναι ευανάγνωστες·

β)  είναι εύληπτες·

γ)  εάν υπάρχει διαφορετική διαβάθμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού ανάλογα με τις διαστάσεις ή άλλες παραμέτρους, πρέπει να δηλώνεται το εύρος μεταξύ του ελαστικού με τις χειρότερες επιδόσεις και του ελαστικού με τις βέλτιστες επιδόσεις.

3.  Οι προμηθευτές παρέχουν επίσης στον ιστότοπό τους:

α)  σύνδεσμο με τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής που είναι αφιερωμένη στον παρόντα κανονισμό·

β)  επεξήγηση του εικονογράμματος που τυπώνεται στη σήμανση·

γ)  δήλωση που επισημαίνει το γεγονός ότι η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των οδηγών, και ειδικότερα τα ακόλουθα:

–  ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου·

–  ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση των ελαστικών για την καλύτερη δυνατή πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση καυσίμου·

–  ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει πάντοτε να τηρείται αυστηρά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Διαδικασία ευθυγράμμισης των εργαστηρίων για τη μέτρηση της αντίστασης κύλισης

1.  Ορισμοί

Για τους σκοπούς της διαδικασίας ευθυγράμμισης των εργαστηρίων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.  «εργαστήριο αναφοράς»: εργαστήριο το οποίο αποτελεί μέρος δικτύου εργαστηρίων τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί για τους σκοπούς της διαδικασίας ευθυγράμμισης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι σε θέση να επιτύχει την καθοριζόμενη στο σημείο 3 ακρίβεια των αποτελεσμάτων δοκιμών με το οικείο μηχάνημα αναφοράς·

2.  «υποψήφιο εργαστήριο»: εργαστήριο που συμμετέχει στη διαδικασία ευθυγράμμισης, το οποίο δεν είναι εργαστήριο αναφοράς·

3.  «ελαστικό ευθυγράμμισης»: ελαστικό το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμή με σκοπό να διεξαχθεί η διαδικασία ευθυγράμμισης·

4.  «σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης»: σύνολο πέντε ή περισσότερων ελαστικών ευθυγράμμισης για την ευθυγράμμιση ενός μηχανήματος·

5.  «προσδιορισμένη τιμή»: η θεωρητική τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC) ενός ελαστικού ευθυγράμμισης όπως μετράται από θεωρητικό εργαστήριο, αντιπροσωπευτικό του δικτύου των εργαστηρίων αναφοράς, και το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαδικασία ευθυγράμμισης·

6.  «μηχάνημα»: κάθε στροφέας δοκιμής ελαστικών με συγκεκριμένη μέθοδο μέτρησης. Για παράδειγμα, δύο στροφείς που επενεργούν στο ίδιο τύμπανο δεν θεωρούνται μηχάνημα.

2.  Γενικές διατάξεις

2.1.  Αρχή

Ο μετρούμενος (m) συντελεστής αντίστασης κύλισης σε εργαστήριο αναφοράς (l), (RRCm,l) ευθυγραμμίζεται με τις προσδιορισμένες τιμές του δικτύου των εργαστηρίων αναφοράς.

Ο μετρούμενος (m) συντελεστής αντίστασης κύλισης που λαμβάνεται από μηχάνημα υποψήφιου εργαστηρίου (c), RRCm,c ευθυγραμμίζεται από εργαστήριο αναφοράς του δικτύου, το οποίο επιλέγεται από το υποψήφιο εργαστήριο.

2.2.  Απαιτήσεις επιλογής ελαστικών

Για τη διαδικασία ευθυγράμμισης επιλέγεται σειρά πέντε ή περισσότερων ελαστικών ευθυγράμμισης σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. Επιλέγεται μία σειρά ελαστικών από κοινού για τα ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2 και μία σειρά για τα ελαστικά της κατηγορίας C3.

α)  Η σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης επιλέγεται έτσι ώστε να καλύπτει διαφορετικές τιμές RRC για τα ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2 ή για τα ελαστικά της κατηγορίας C3. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης τιμής RRCm και της μικρότερης τιμής RRCm της σειράς ελαστικών, πριν και μετά την ευθυγράμμιση, ισούται τουλάχιστον με:

i)  3 kg/t για τα ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2· και

ii)  2 kg/t για τα ελαστικά της κατηγορίας C3.

β)  Οι τιμές RRCm στα υποψήφια εργαστήρια ή στα εργαστήρια αναφοράς (RRCm,c ή RRCm,l) με βάση τις δηλωθείσες τιμές RRC για κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης της σειράς κατανέμονται ομοιόμορφα.

γ)  Οι τιμές του δείκτη φορτίου καλύπτουν επαρκώς το φάσμα των προς δοκιμή ελαστικών, διασφαλίζοντας ότι και οι τιμές της δύναμης της αντίσταση κύλισης καλύπτουν επίσης το φάσμα των προς δοκιμή ελαστικών.

Κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης ελέγχεται πριν από τη χρήση και αντικαθίσταται όταν:

α)  η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το καθιστά ακατάλληλο για χρήση σε περαιτέρω δοκιμές· ή/και

β)  παρατηρούνται αποκλίσεις του RRCm,c ή του RRCm,l μεγαλύτερες από 1,5 τοις εκατό σε σχέση με προγενέστερες μετρήσεις μετά τη διόρθωση οποιασδήποτε παρέκκλισης του μηχανήματος.

2.3.  Μέθοδος μετρήσεων

Το εργαστήριο αναφοράς μετρά κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης τέσσερις φορές και λαμβάνει τα τρία τελευταία αποτελέσματα για περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και εφαρμόζει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

Το υποψήφιο εργαστήριο μετρά κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης (n + 1) φορές, όπου το n ορίζεται στο τμήμα 5, και λαμβάνει τα n τελευταία αποτελέσματα για περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και εφαρμόζει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

Κάθε φορά που εκτελείται μέτρηση ελαστικού ευθυγράμμισης, το συγκρότημα ελαστικού/τροχού αφαιρείται από το μηχάνημα και ακολουθείται εκ νέου από την αρχή ολόκληρη η διαδικασία δοκιμής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

Το υποψήφιο εργαστήριο ή το εργαστήριο αναφοράς υπολογίζει:

α)  τη μετρηθείσα τιμή κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης για κάθε μέτρηση σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2. και 6.3 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του (δηλαδή διορθωμένη για θερμοκρασία 25 °C και διάμετρο τυμπάνου 2 m)·

β)  τη μέση τιμή των τριών (στην περίπτωση των εργαστηρίων αναφοράς) ή των n (στην περίπτωση των υποψήφιων εργαστηρίων) τελευταίων μετρηθεισών τιμών για κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης, και

γ)  την τυπική απόκλιση (σm) ως εξής:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000012.png

όπου:

i είναι η αρίθμηση από 1 έως p για το πλήθος των ελαστικών ευθυγράμμισης·

j είναι η αρίθμηση από 2 έως n+1 για τις n τελευταίες επαναλήψεις κάθε μέτρησης για δεδομένο τύπο ελαστικού ευθυγράμμισης·

n+1 είναι το πλήθος επαναλήψεων για τις μετρήσεις των ελαστικών (n+1=4 για εργαστήρια αναφοράς και n+1 ≥4 για υποψήφια εργαστήρια)·

p είναι το πλήθος των ελαστικών ευθυγράμμισης (p ≥ 5).

2.4.  Μορφότυπα δεδομένων προς χρήση στους υπολογισμούς και τα αποτελέσματα

–  Οι μετρούμενες τιμές RRC, διορθωμένες για διάμετρο τυμπάνου και θερμοκρασία, στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικές θέσεις.

–  Στη συνέχεια οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με όλα τα ψηφία: δεν πραγματοποιείται άλλη στρογγυλοποίηση, με εξαίρεση τις τελικές εξισώσεις ευθυγράμμισης.

–  Όλες οι τιμές τυπικής απόκλισης εμφανίζονται με 3 δεκαδικές θέσεις.

–  Όλες οι τιμές RRC αναγράφονται με 2 δεκαδικές θέσεις.

–  Όλοι οι συντελεστές ευθυγράμμισης (A1l, B1l, A2c και B2c) στρογγυλοποιούνται και αναγράφονται με 4 δεκαδικές θέσεις.

3.  Απαιτήσεις που ισχύουν για τα εργαστήρια αναφοράς και καθορισμός των προσδιορισμένων τιμών

Οι προσδιορισμένες τιμές κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης καθορίζονται από δίκτυο εργαστηρίων αναφοράς. Κάθε διετία, το δίκτυο αξιολογεί τη σταθερότητα και την ισχύ των προσδιορισμένων τιμών.

Κάθε εργαστήριο αναφοράς που συμμετέχει στο δίκτυο πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και έχει τυπική απόκλιση (σm) η οποία:

α)  δεν υπερβαίνει τα 0,05 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2· και

β)  δεν υπερβαίνει τα 0,05 kg/t για ελαστικά της κατηγορίας C3.

Τα σύνολα ελαστικών ευθυγράμμισης που πληρούν την προδιαγραφή του σημείου 2.2 μετρώνται σύμφωνα με το σημείο 2.3 για κάθε εργαστήριο αναφοράς του δικτύου.

Η προσδιορισμένη τιμή κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης είναι ο μέσος όρος των μετρηθεισών τιμών που παρέχουν τα εργαστήρια αναφοράς του δικτύου για το συγκεκριμένο ελαστικό αναφοράς.

4.   Διαδικασία για την ευθυγράμμιση του εργαστηρίου αναφοράς με τις προσδιορισμένες τιμές

Κάθε εργαστήριο αναφοράς (l) ευθυγραμμίζεται με κάθε νέο σύνολο προσδιορισμένων τιμών και οποτεδήποτε διενεργείται κάποια σημαντική τροποποίηση στο μηχάνημα ή παρατηρείται οποιαδήποτε παρέκκλιση στα δεδομένα παρακολούθησης του ελαστικού ελέγχου του μηχανήματος.

Η ευθυγράμμιση χρησιμοποιεί μια τεχνική γραμμικής παλινδρόμησης σε όλα τα επιμέρους δεδομένα. Οι συντελεστές παλινδρόμησης, A1l και B1l, υπολογίζονται ως εξής:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000013.png

όπου:

RRC είναι η προσδιορισμένη τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης·

RRCm,l είναι η επιμέρους τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από το εργαστήριο αναφοράς “l” (περιλαμβανομένων των διορθώσεων θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου).

5.  Απαιτήσεις που ισχύουν για υποψήφια εργαστήρια

Τα υποψήφια εργαστήρια επαναλαμβάνουν τη διαδικασία ευθυγράμμισης τουλάχιστον κάθε δύο έτη για κάθε μηχάνημα, καθώς και οποτεδήποτε διενεργείται κάποια σημαντική τροποποίηση στο μηχάνημα ή παρατηρείται οποιαδήποτε παρέκκλιση στα δεδομένα παρακολούθησης του ελαστικού ελέγχου του μηχανήματος.

Αρχικά από το υποψήφιο εργαστήριο και έπειτα από ένα εργαστήριο αναφοράς μετράται σύμφωνα με το σημείο 2.3 μια κοινή σειρά πέντε διαφορετικών ελαστικών που πληρούν την προδιαγραφή του σημείου 2.2. Κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου εργαστηρίου είναι δυνατόν να μετρηθούν περισσότερα από πέντε ελαστικά ευθυγράμμισης.

Το υποψήφιο εργαστήριο παρέχει στο επιλεγμένο εργαστήριο αναφοράς τη σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης.

Το εργαστήριο αναφοράς (c) πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και έχει κατά προτίμηση τιμές τυπικής απόκλισης (am) που:

α)  δεν υπερβαίνουν τα 0,075 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2· και

β)  δεν υπερβαίνουν τα 0,06 kg/t για ελαστικά της κατηγορίας C3.

Εάν οι τιμές της τυπικής απόκλισης (σm) του υποψήφιου εργαστηρίου υπερβαίνουν τις ανωτέρω τιμές για τέσσερις μετρήσεις, με τις τρεις τελευταίες να χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς, τότε ο αριθμός n+1 των επαναλήψεων μέτρησης αυξάνεται ως εξής για ολόκληρη την παρτίδα:

n+1 = 1+(σm/γ)2, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη υψηλότερη ακέραια τιμή

όπου:

γ = 0,043 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2

γ = 0,035 kg/t για ελαστικά της κατηγορίας C3

6.  Διαδικασία ευθυγράμμισης υποψήφιου εργαστηρίου

Ένα εργαστήριο αναφοράς (i) του δικτύου υπολογίζει τη συνάρτηση γραμμικής παλινδρόμησης για όλα τα επιμέρους δεδομένα του υποψήφιου εργαστηρίου (c). Οι συντελεστές παλινδρόμησης, A2c και B2c, υπολογίζονται ως εξής:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000014.png

όπου:

RRCm,l είναι η επιμέρους τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από το εργαστήριο αναφοράς (i) (περιλαμβανομένων των διορθώσεων θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου)

RRCm,c είναι η επιμέρους τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από το υποψήφιο εργαστήριο (c) (περιλαμβανομένων των διορθώσεων θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου)

Αν ο συντελεστής καθορισμού R² είναι χαμηλότερος από 0,97, το υποψήφιο εργαστήριο δεν ευθυγραμμίζεται.

Ο ευθυγραμμισμένος συντελεστής αντίστασης κύλισης RRC των ελαστικών που υποβάλλονται σε δοκιμή από το υποψήφιο εργαστήριο υπολογίζεται ως εξής:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000015.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

Διαδικασία επαλήθευσης

Η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό των δηλωθεισών κατηγοριών εξοικονόμησης καυσίμου, πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και εξωτερικού θορύβου κύλισης, καθώς και των δηλωθεισών τιμών και τυχόν πρόσθετων πληροφοριών για τις επιδόσεις στη σήμανση αξιολογείται για κάθε τύπο ελαστικού ή κάθε ομάδα ελαστικών όπως ορίζεται από τον προμηθευτή, σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α)  πρώτα υποβάλλεται σε δοκιμή ένα μεμονωμένο ελαστικό ή σειρά ελαστικών:

1.  εάν οι μετρούμενες τιμές αντιστοιχούν στις δηλωθείσες κατηγορίες ή στη δηλωθείσα τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης λαμβανόμενων υπόψη των ορίων ανοχής του πίνακα 1, το ελαστικό θεωρείται ότι υπεβλήθη επιτυχώς στη δοκιμή·

2.  εάν οι μετρούμενες τιμές δεν αντιστοιχούν στις δηλωθείσες κατηγορίες ή στη δηλωθείσα τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης εντός του εύρους τιμών του πίνακα 1, τρία επιπλέον ελαστικά ή σειρές ελαστικών υποβάλλονται σε δοκιμή. Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις δηλωθείσες πληροφορίες εντός του εύρους τιμών του πίνακα 1 χρησιμοποιείται η μέση τιμή μέτρησης που προκύπτει από τα τρία ελαστικά ή σειρές ελαστικών που υποβλήθηκαν σε δοκιμή·

β)  σε περίπτωση που οι σημασμένες κατηγορίες ή τιμές απορρέουν από αποτελέσματα δοκιμών για έγκριση τύπου που προέκυψαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009, ή τον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία των μετρήσεων που προκύπτουν από τις δοκιμές συμμόρφωσης των παραγόμενων ελαστικών.

Οι αξιολογήσεις των στοιχείων των μετρήσεων από τις δοκιμές συμμόρφωσης των παραγόμενων ελαστικών λαμβάνουν υπόψη τα επιτρεπόμενα περιθώρια που ορίζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Συντελεστής αντίστασης κύλισης (εξοικονόμηση καυσίμου)

Η ευθυγραμμισμένη μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,3 kg/1 000kg το ανώτατο όριο (ανώτατη τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης RRC) της δηλωθείσας κατηγορίας.

Εξωτερικός θόρυβος κύλισης

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1 dB(A) τη δηλωθείσα τιμή του N.

Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

Η μετρούμενη τιμή G(T) δεν είναι μικρότερη από το κατώτατο όριο (κατώτατη τιμή του G) της δηλωθείσας κατηγορίας.

Πρόσφυση στο χιόνι

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι χαμηλότερη από τον ελάχιστο δείκτη επιδόσεων στο χιόνι.

Πρόσφυση στον πάγο

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι χαμηλότερη από τον ελάχιστο δείκτη επιδόσεων στον πάγο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

-

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 5

-

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 7

-

Άρθρο 3 παράγραφος 8

-

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 11

Άρθρο 3 παράγραφος 8

Άρθρο 3 παράγραφος 12

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 3 παράγραφος 13

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Άρθρο 3 παράγραφος 14

Άρθρο 3 παράγραφος 11

Άρθρο 3 παράγραφος 15

-

Άρθρο 3 παράγραφος 16

Άρθρο 3 παράγραφος 12

Άρθρο 3 παράγραφος 17

Άρθρο 3 παράγραφος 13

Άρθρο 3 παράγραφος 18

-

Άρθρο 3 παράγραφος 19

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

-

-

Άρθρο 4 παράγραφος 2

-

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 6

-

Άρθρο 4 παράγραφος 5

-

Άρθρο 4 παράγραφος 6

-

Άρθρο 4 παράγραφος 7

-

Άρθρο 4 παράγραφος 8

-

Άρθρο 4 παράγραφος 9

-

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)

-

Άρθρο 6 παράγραφος 2

-

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 3

-

-

Άρθρο 6 παράγραφος 5

-

Άρθρο 6 παράγραφος 6

-

Άρθρο 6 παράγραφος 7

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

-

Άρθρο 10

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 12

-

Άρθρο 12 στοιχείο α)

-

Άρθρο 12 στοιχείο β)

-

Άρθρο 12 στοιχείο γ)

Άρθρο 11 στοιχείο α)

-

Άρθρο 11 στοιχείο β)

-

Άρθρο 11 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 στοιχείο δ)

Άρθρο 12

Άρθρο 11

-

Άρθρο 11 παράγραφος 1

-

Άρθρο 11 παράγραφος 2

-

Άρθρο 11 παράγραφος 3

-

Άρθρο 13

Άρθρο 13

-

Άρθρο 14

-

-

Άρθρο 14

Άρθρο 15

-

-

Άρθρο 15

-

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 280.
(2)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 280.
(3)ΕΕ C της […], […], σ. […].
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019.
(5)COM(2017)0658.
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46).
(7)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
(8)Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).
(9)ΕΕ L 307 της 23.11.2011, σ. 3.
(10)COM(2018)0028.
(11)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).
(12)COM(2017)0279.
(13)Θα προστεθεί παραπομπή μετά την έγκριση της πρότασης.
(14)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(15)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.


Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I
PDF 128kWORD 47k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
P8_TA(2019)0231A8-0245/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0593),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0383/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα άρθρα 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Φεβρουαρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0245/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ

P8_TC1-COD(2016)0280


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/790.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των αθλητικών εκδηλώσεων και του ρόλου τους στη χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων στην Ένωση. Δεδομένης της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης του αθλητισμού στην Ένωση, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον, και ιδίως τα ζητήματα που σχετίζονται με τις παράνομες διαδικτυακές μεταδόσεις αθλητικών εκπομπών.

(1) ΕΕ C 125 της 21.4.2017, σ. 27.
(2) ΕΕ C 207 της 30.6.2017, σ. 80.


Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I
PDF 123kWORD 46k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))
P8_TA(2019)0232A8-0375/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0634),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0394/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0375/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

P8_TC1-COD(2015)0287


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/770.)

(1) ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 57.


Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I
PDF 119kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))
P8_TA(2019)0233A8-0043/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0635) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2017)0637),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0379/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(1) και της 15ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0043/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ

P8_TC1-COD(2015)0288


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/771.)

(1) ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 57.
(2) ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 58.


Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I
PDF 129kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0143),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0123/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας (A8-0381/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)

P8_TC1-COD(2018)0069


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/982.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους που καθορίζονται στην υπουργική δήλωση MedFish4Ever, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2017, είναι η θέσπιση, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο έως το 2020, ενός συνόλου βασικών κανόνων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της ερασιτεχνικής αλιείας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον στόχο αυτό, η μεσοπρόθεσμη στρατηγική 2017-2020 της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), περιλαμβάνει, μεταξύ των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στην περιοχή της ΓΕΑΜ, την εκτίμηση των επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας και την εξέταση των βέλτιστων μέτρων διαχείρισης, με στόχο τη ρύθμιση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Με βάση τα προαναφερόμενα, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την ερασιτεχνική αλιεία στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ, με σκοπό την ανάπτυξη εναρμονισμένης περιφερειακής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ερασιτεχνικής αλιείας.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ για την επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στη δήλωση MedFish4Ever.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το κόκκινο κοράλλι

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα μέτρα διατήρησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδίου ευέλικτης διαχείρισης για την εκμετάλλευση του κόκκινου κοραλλιού στη Μεσόγειο Θάλασσα [Σύσταση GFCM/41/2017/5], είναι προσωρινά. Τα μέτρα αυτά, στα οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα θέσπισης περιορισμών των αλιευμάτων, θα αξιολογηθούν το 2019 από την επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή (ΕΣΕ) της ΓΕΑΜ με σκοπό την αναθεώρησή τους από τη ΓΕΑΜ κατά την 43η ετήσια σύνοδό της (τον Νοέμβριο του 2019).

(1) ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 95.


Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I
PDF 121kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και την τροποποίηση των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))
P8_TA(2019)0235A8-0324/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0381),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0244/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0324/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου και της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2018)0205


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1010.)

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 99.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 23 Οκτωβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0399).


Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης ***I
PDF 118kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))
P8_TA(2019)0236A8-0042/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0275),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0195/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0042/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας

P8_TC1-COD(2018)0130


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2019/984.)

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 286.


Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα ***I
PDF 119kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))
P8_TA(2019)0237A8-0483/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0355),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0209/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 13ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0483/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία για τους ενωσιακούς δείκτες

P8_TC1-COD(2018)0180


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2089.)

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 103.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 24.


Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I
PDF 572kWORD 171k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
P8_TA(2019)0238A8-0470/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0374),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 178, 209 παράγραφος 1, 212 παράγραφος 2 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0229/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0470/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

P8_TC1-COD(2018)0199


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 178, το άρθρο 209 παράγραφος 1, το άρθρο 212 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(5),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(6),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ορισμένες κατηγορίες περιφερειών, όπως, μεταξύ άλλων οι διασυνοριακές περιοχές, που αναφέρονται ρητά οι περιοχές της υπαίθρου, οι περιοχές σε βιομηχανική μετάβαση, οι περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι νησιωτικές και οι ορεινές περιφέρειες. [Τροπολογία 1]

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση. [Τροπολογία 2]

(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η μια συνεργατική και αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, και να μειωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg). Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης και να ενισχυθούν οι προσεγγίσεις με τοπική διάσταση. [Τροπολογία 3]

(3α)  Τα διάφορα στοιχεία του Interreg θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως περιγράφονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2015. [Τροπολογία 4]

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»(9) («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς Προς τον σκοπό αυτόν, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη περιλαμβάνει τη συνεργασία τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα με την επιφύλαξη της νέας συνιστώσας για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών. [Τροπολογία 5]

(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τις περιφέρειές τους και μία ή περισσότερες χώρες ή τις περιφέρειές τους, ή άλλα εδάφη εκτός Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. [Τροπολογία 6]

(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, και θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα διακρατικά εδάφη των ηπειρωτικών περιοχών της Ένωσης, ενώ η θαλάσσια συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει και, κατά περίπτωση, εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, και να περιλαμβάνει τη διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Θα πρέπει να προβλέπεται μέγιστη ευελιξία για να συνεχιστεί η εφαρμογή της προηγούμενης θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου θαλάσσιας συνεργασίας, ιδίως με τον καθορισμό του εδάφους που θα καλύπτεται, των ειδικών στόχων της εν λόγω συνεργασίας, των απαιτήσεων σύναψης εταιρικής σχέσης για το έργο και με τον καθορισμό υποπρογραμμάτων και ειδικών επιτροπών καθοδήγησης τα οποία εκτείνονται γεωγραφικά πέρα από τα εδάφη που καλύπτονται από διασυνοριακά προγράμματα. [Τροπολογία 7]

(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική πρόσθετη συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις γειτονικές τους τρίτες χώρες, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) και τους οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων τους. [Τροπολογία 8]

(8)  Με βάση την τη θετική πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg, αφενός, και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 αφετέρου, η συνιστώσα της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει ειδικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δύο προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμό, καινοτομικές προσεγγίσεις και δημιουργία διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»(11), ιδίως για την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Τέλος, η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε ένα συνοδευτικό έγγραφο, την «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα δύο προγράμματα της συνιστώσας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών (Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση) μεταξύ πόλεων και περιφερειών αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα, προκειμένου να βρεθούν κοινές λύσεις στο πεδίο της πολιτικής συνοχής και να δημιουργηθούν μόνιμες εταιρικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν τα υφιστάμενα προγράμματα, και ιδίως η προώθηση της συνεργασίας βάσει έργων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ»), καθώς και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές. [Τροπολογία 9]

(8a)   Η νέα πρωτοβουλία για διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία θα πρέπει να βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση και να χρησιμοποιείται για τη στήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας, η κυκλική οικονομία, η κοινωνική καινοτομία, το περιβάλλον ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, καθώς και για να βοηθήσει όσους συμμετέχουν σε στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης να συνεργαστούν με σκοπό τη στήριξη των καινοτομιών και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια επίμονη συστηματική αποτυχία στο στάδιο δοκιμών και επικύρωσης της επίδειξης νέων τεχνολογιών (π.χ. βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής), ειδικά όταν η καινοτομία είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης συμπληρωματικών περιφερειακών ειδικοτήτων που δημιουργούν καινοτόμες αλυσίδες αξίας. Η αποτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη φάση μεταξύ της πιλοτικής εφαρμογής και της πλήρους υιοθέτησης από την αγορά. Σε ορισμένες στρατηγικές τεχνολογικές και βιομηχανικές περιοχές, οι ΜΜΕ δεν μπορούν ακόμη να βασίζονται σε άριστες και ανοικτές, συνδεδεμένες πανευρωπαϊκές υποδομές επίδειξης. Τα προγράμματα της πρωτοβουλίας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και να είναι ανοικτά στη συμμετοχή ΥΧΕ, τρίτων χωρών, των περιφερειών τους, καθώς και οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και άλλων συναφών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως αυτά που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», της ψηφιακής Ευρώπης και του προγράμματος για την ενιαία αγορά, καθώς θα διευρύνουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων και θα προσφέρουν περισσότερη αξία στους πολίτες. [Τροπολογία 10]

(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν κοινά αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). [Τροπολογία 11]

(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ(13), ΜΓΑΔΣ(14) και ΠΥΧΕ(15) θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσού που ορίζεται στην αντίστοιχη νομική πράξη, δηλαδή, έως 3 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του ΜΠΒ III και έως 4 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του προγράμματος γεωγραφικής περιοχής γειτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΜΓΑΔΣ. [Τροπολογία 12]

(10α)   Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που θα καταστούν τα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί η επαρκής συνέχεια των τρεχόντων προγραμμάτων συνεργασίας. [Τροπολογία 13]

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων καθώς και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών. [Τροπολογία 14]

(12)  Όσον αφορά τη βοήθεια του ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, που να βασίζεται στις αξίες της Ένωσης και να χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία. Ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός ΜΓΑΔΣ θα πρέπει συνεπώς να υποστηρίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές των σχετικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν στρατηγική σημασία και προσφέρουν σημαντικά πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες-εταίρους και μεταξύ των χωρών-εταίρων, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας και της κοινής ευθύνης και συμμετοχής.

(12α)  Η ανάπτυξη συνεργειών με τα εξωτερικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Ένωσης θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη διασφάλιση του μέγιστου αντικτύπου, τηρώντας παράλληλα την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επίτευξη συνοχής μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ. [Τροπολογία 15]

(13)  Είναι σημαντικό να εξακολουθήσει να παρακολουθείται ο ρόλος της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής κατά την προετοιμασία του στρατηγικού προγραμματισμού και των προγραμμάτων Ιnterreg που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ και τον ΜΓΑΔΣ, όπως ορίζεται στην απόφαση 2010/427/EΕ του Συμβουλίου(16).

(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τις προϋποθέσεις τη βελτίωση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία τους με τους γείτονές τους τρίτες χώρες και ΥΧΕ, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»(17). [Τροπολογία 16]

(14α)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των ΥΧΕ στα προγράμματα Interreg. Οι ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική πρόσβαση και συμμετοχή τους. [Τροπολογία 17]

(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. Σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το μερίδιο της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να μειωθεί, ενώ το μερίδιο της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να αυξηθεί, λόγω της ένταξης της θαλάσσιας συνεργασίας, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα συνιστώσα για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης, η συνεργασία που αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων για την αύξηση των θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη και κοινές επενδύσεις με άλλες περιφέρειες θα πρέπει, ωστόσο, να καθορίζεται επίσης από τα κοινά χαρακτηριστικά και τις φιλοδοξίες των περιφερειών, και όχι απαραίτητα από τα σύνορα, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατεθούν επαρκή πρόσθετα κονδύλια για τη νέα πρωτοβουλία σχετικά με τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, ώστε να ανταποκρίνονται στην κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς [Τροπολογία 18].

(16)  Για την αποδοτικότερη χρήση της στήριξης από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός για την οργάνωση της επιστροφής αυτής της στήριξης, όταν τα προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας δεν μπορούν να εγκριθούν ή πρέπει να διακοπούν, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων με τρίτες χώρες που δεν λαμβάνουν στήριξη από κανένα χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να επιδιώκει να διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία των προγραμμάτων και τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συντονισμού μεταξύ των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων.

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει, στο πλαίσιο του Interreg, στους ειδικούς στόχους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, ο κατάλογος των ειδικών στόχων στο πλαίσιο των διάφορων θεματικών στόχων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες του Interreg, με την πρόβλεψη πρόσθετων ειδικών στόχων στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια πιο κοινωνική Ευρώπη η οποία υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», ώστε να καταστούν δυνατές οι παρεμβάσεις τύπου ΕΚΤ.

(18)  Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «PEACE PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση, το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας στις οικείες περιφέρειες, ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προγράμματος, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, η δε εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Επιπλέον, ορισμένοι κανόνες επιλογής πράξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις πράξεις υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης. [Τροπολογία 19]

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει δύο ειδικούς στόχους Interreg, έναν για την υποστήριξη ειδικού στόχου Interreg για την ενίσχυση της θεσμικής υποδομής, τη βελτίωση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας, ιδίως στα θέματα που συνδέονται με την ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιφέρειες, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών και για την ανάπτυξη και τον συντονισμό μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και έναν για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων εξωτερικής συνεργασίας, όπως η ασφάλεια, η προστασία, η διαχείριση της διέλευσης των συνόρων και η μετανάστευση.

(20)  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος του Interreg. Οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των συνιστωσών του INTERREG θα πρέπει να ενισχυθούν. [Τροπολογία 20]

(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Οι εν λόγω ειδικές διατάξεις θα πρέπει να διατηρηθούν απλές και σαφείς προκειμένου να αποφεύγεται ο κανονιστικός υπερθεματισμός και ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. [Τροπολογία 21]

(22)  Οι διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πράξεις θεωρούνται πράγματι κοινές και πράγματι συνεργασίας, όσον αφορά εταιρική σχέση στο πλαίσιο πράξης Interreg, και οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου, όπως ισχύουν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Ωστόσο, Οι εταίροι Interreg θα πρέπει να συνεργάζονται κατά την ανάπτυξη και για τις τέσσερις συνιστώσες (ανάπτυξη, υλοποίηση, την υλοποίηση καθώς και κατά τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση) και, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τρεις από τις τέσσερις συνιστώσες, επειδή θα ήταν απλούστερο να συνδυαστεί η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο πράξεων. [Τροπολογία 22]

(22α)  Ένα σημαντικό και επιτυχημένο εργαλείο στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας είναι τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, τα οποία συνεισφέρουν στην άρση των συνοριακών και διασυνοριακών εμποδίων, προωθούν τις τοπικές επαφές και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην προσέγγιση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας υλοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η οικονομία, η επιστήμη, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογία, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και τα μικρά έργα υποδομής, η διοικητική συνεργασία και οι δημόσιες σχέσεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»(18), τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας. [Τροπολογία 23]

(23)  Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων, τα οποία εφαρμόζονται από τότε που υπάρχει Interreg αλλά δεν έχουν καλυφθεί ποτέ από ειδικές διατάξεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»(19), Από την καθιέρωση του Interreg, τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας στηρίζονται κυρίως από ταμεία μικρών έργων ή παρόμοια μέσα, για τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία αυτά μικρών έργων. παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή Για να αξιοποιηθούν η προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, με την υπέρβαση των συνοριακών εμποδίων και με την ενσωμάτωση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. τα πλεονεκτήματα των έργων μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, μεταξύ άλλων και για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, και για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο. [Τροπολογία 24]

(24)  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού κόστους, μεταξύ άλλων για τα περιφερειακά σημεία επαφής (επονομαζόμενα και κεραίες) που αποτελούν σημαντικά σημεία επικοινωνίας με τους αιτούντες και τους εκτελούντες έργα και συνεπώς λειτουργούν ως γραμμές άμεσης επικοινωνίας με τις κοινές γραμματείες και τις εκάστοτε αρχές, αλλά ιδίως και όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας. [Τροπολογία 25]

(25)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να αξιολογούνται τα ταμεία με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ταμείων στην πράξη.

(25α)  Με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι βελτιωμένες, αναλογικές ρυθμίσεις για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων Interreg, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. [Τροπολογία 26]

(26)  Με βάση την πείρα από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να συνεχιστεί το σύστημα της θέσπισης σαφούς ιεραρχίας μεταξύ των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και να διατηρηθεί η αρχή των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης ή για το πρόγραμμα Interreg συνολικά, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες αντιφάσεις και ανακολουθίες μεταξύ των διαφορετικών κανονισμών και μεταξύ των κανονισμών και των εθνικών κανόνων. Οι πρόσθετοι κανόνες που θεσπίζει ένα κράτος μέλος και οι οποίοι εφαρμόζονται μόνο στους δικαιούχους του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να είναι οι λιγότεροι δυνατοί. Ιδίως, οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής(20), που εκδόθηκε για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να ενταχθούν στον παρόντα κανονισμό.

(27)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει, να παροτρύνονται όταν είναι σκόπιμο, να αναθέτουν καθήκοντα διαχειριστικής αρχής σε έναν νέο ή, κατά περίπτωση, υπάρχοντα ΕΟΕΣ ή να δίνουν την αρμοδιότητα διαχείρισης υποπρογράμματος, ή ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης ή ενός ή περισσότερων ταμείων μικρών έργων σε τέτοιο όμιλο εδαφικής συνεργασίας, όπως και σε άλλα διασυνοριακά νομικά πρόσωπα, ή να ενεργεί ο εν λόγω όμιλος ως μόνος εταίρος. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν σε περιφερειακές και τοπικές αρχές και σε άλλους δημόσιους φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη να δημιουργήσουν τέτοιους ομίλους συνεργασίας με νομική προσωπικότητα και να μεριμνούν για τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λειτουργία τους. [Τροπολογία 27]

(28)  Για λόγους συνέχειας, η αλυσίδα πληρωμών που έχει θεσπιστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, δηλαδή από την Επιτροπή, μέσω της αρχής πιστοποίησης, στον επικεφαλής εταίρο θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο της λογιστικής διαδικασίας. Η συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να καταβάλλεται στον επικεφαλής εταίρο, εκτός αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή διπλών προμηθειών για τη μετατροπή σε ευρώ και ξανά στο άλλο νόμισμα ή το αντίστροφο, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των άλλων εταίρων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο επικεφαλής εταίρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι άλλοι εταίροι εισπράττουν πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μεταξύ όλων των εταίρων και βάσει της ίδια διαδικασίας που ακολουθείται για τον επικεφαλής εταίρο. [Τροπολογία 28]

(29)  Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], οι ειδικοί τομεακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) όσον αφορά, ιδίως, την ελεγκτική λειτουργία. Οι διατάξεις για την ετήσια ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων θα πρέπει, επομένως, να είναι απλουστευμένες και προσαρμοσμένες στα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη κράτος μέλος. [Τροπολογία 29]

(30)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση ποσών σε περίπτωση παρατυπιών, από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους μέσω του επικεφαλής εταίρου στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων ή των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή παρόμοια ανάκτηση από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους ή από τον επικεφαλής εταίρο, δηλαδή πρόβλεψη ότι τα ποσά επιστρέφονται από το κράτος μέλος στη διαχειριστική αρχή. Συνεπώς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg δεν υπάρχουν περιθώρια για μη ανακτήσιμα ποσά στο επίπεδο των δικαιούχων. Είναι αναγκαίο, ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που δεν επιστρέφονται τα ποσά στη διαχειριστική αρχή από κάποιο κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ. Οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου σχετικά με την ανάκτηση θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν. Ιδίως Επιπλέον, οι διαδικασίες που αφορούν τις ανακτήσεις θα πρέπει να θεσπίζονται και να συμφωνούνται από την επιτροπή παρακολούθησης. Ωστόσο, η διαχειριστική αρχή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει τον επικεφαλής εταίρο να κινήσει δικαστική διαδικασία σε άλλη χώρα. [Τροπολογία 30]

(30α)   Είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Ταυτόχρονα, οι ρυθμίσεις για την αποδέσμευση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των προγραμμάτων Interreg και την εφαρμογή τους. [Τροπολογία 31]

(31)  Για να εφαρμοστεί ένα κατά το δυνατόν κοινό σύνολο κανόνων τόσο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη όσο και στις συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στη συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ, εκτός αν προβλέπονται ειδικοί κανόνες σε ειδικό κεφάλαιο του παρόντος κανονισμού. Οι αρχές των προγραμμάτων Interreg μπορούν να έχουν τις αντίστοιχές τους αρχές σε τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ. Το σημείο αφετηρίας για την επιλεξιμότητα της δαπάνης θα πρέπει να συμπίπτει με την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης από την οικεία τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ. Οι δημόσιες συμβάσεις για δικαιούχους στην τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις εξωτερικού βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος δημοσιονομικός κανονισμός] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21). Θα πρέπει να θεσπιστούν οι διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνιών χρηματοδότησης με κάθε τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ, καθώς και οι συμφωνίες μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της κάθε τρίτης χώρας, χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ όσον αφορά τη στήριξη από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε περίπτωση μεταφοράς πρόσθετης συνεισφοράς από τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ στο πρόγραμμα Interreg εκτός της εθνικής συγχρηματοδότησης.

(32)  Παρ’ όλο που τα προγράμματα Interreg με συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ θα πρέπει να υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, η συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορεί να εφαρμόζεται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων συνολικά ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. [Τροπολογία 32]

(33)  Με βάση την πείρα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 από μεγάλα έργα υποδομής στο πλαίσιο διασυνοριακών προγραμμάτων συνεργασίας βάσει του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας, θα πρέπει να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επιλογή των εν λόγω έργων.

(34)  Θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να θεσπίζει και να τροποποιεί τους καταλόγους των προγραμμάτων Interreg, τον κατάλογο του συνολικού ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης για κάθε πρόγραμμα Interreg και προκειμένου να εκδίδει αποφάσεις έγκρισης των προγραμμάτων Interreg και τροποποιήσεις αυτών. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(22). Παρ’ όλο που οι πράξεις αυτές είναι γενικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία, επειδή εφαρμόζουν τις διατάξεις μόνο κατά τεχνικό τρόπο.

(35)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι θέσπισης ή τροποποίησης των προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, κατά περίπτωση, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν, κατά περίπτωση, διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων. [Τροπολογία 33]

(36)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα σχετικά με το υπόδειγμα προγραμμάτων Interreg. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(36α)  Η προώθηση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την πολιτική συνοχής της Ένωσης. Η στήριξη προς ΜΜΕ για το κόστος έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας απαλλάσσεται ήδη κατά κατηγορία βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής(23) (γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία - ΓΚΑΚ). Επίσης, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020(24) και στο τμήμα του ΓΚΑΚ για τις περιφερειακές ενισχύσεις περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Με βάση την αποκτηθείσα πείρα, οι ενισχύσεις για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να δηλώνει ότι οι εν λόγω ενισχύσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και ότι η χρηματοδότηση που χορηγείται για τη στήριξη έργων ΕΕΣ μπορεί να τύχει απαλλαγής κατά κατηγορία. [Τροπολογία 34]

(37)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων και ΥΧΕ, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη ενώ αντίθετα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ INTERREG

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και των περιφερειών τους στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών, των περιφερειών τους και όμορων τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών («ΥΧΕ»), ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, ή ομάδας τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού, αντίστοιχα. [Τροπολογία 35]

2.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης τις απαραίτητες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός προγραμματισμός, μεταξύ άλλων, για την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας («προγράμματα Interreg»), που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»).

3.  Όσον αφορά τη στήριξη από τον «μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας» (ΜΠΒ ΙΙΙ), τον «μηχανισμό γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας» («ΜΓΑΔΣ») και τη χρηματοδότηση για όλες τις ΥΧΕ κατά την περίοδο 2012 έως 2027, που έχει θεσπιστεί ως πρόγραμμα με την απόφαση (ΕΕ) XXX του Συμβουλίου («ΠΥΧΕ») στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg (και οι τρεις μηχανισμοί μαζί: «μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης»), ο παρών κανονισμός ορίζει πρόσθετους ειδικούς στόχους, καθώς και την ένταξη αυτών των ταμείων στα προγράμματα Interreg, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους και ΥΧΕ καθώς και για τις περιφέρειές τους, καθώς και ορισμένους ειδικούς εκτελεστικούς κανόνες.

4.  Σχετικά με τη στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για τα προγράμματα Interreg (αναφέρονται μαζί ως «ταμεία Interreg»), ο παρών κανονισμός ορίζει τους ειδικούς στόχους για το Interreg, καθώς και την οργάνωση, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ καθώς και για τις περιφέρειές τους, τους δημοσιονομικούς πόρους και τα κριτήρια κατανομής τους.

5.  Στα προγράμματα Interreg εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], εκτός αν προβλέπεται ειδικά κάτι διαφορετικό βάσει των εν λόγω κανονισμών και βάσει του παρόντος κανονισμού ή αν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στον στόχο των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «δικαιούχος ΜΠΒ»: χώρα ή έδαφος που απαριθμείται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΠΒ ΙΙΙ]·

2)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι μέλος της Ένωσης και δεν λαμβάνει στήριξη από τα ταμεία Interreg·

3)  «χώρα-εταίρος»: δικαιούχος ΜΠΒ ή χώρα ή έδαφος που καλύπτεται από τη «γεωγραφική περιοχή γειτονίας» και απαριθμείται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΓΑΔΣ] και η Ρωσική Ομοσπονδία, και λαμβάνει στήριξη από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης·

4)  «διασυνοριακό νομικό πρόσωπο»: νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των ευρωπεριφερειών, που έχει συσταθεί βάσει νομοθετικών διατάξεων μίας από της συμμετέχουσες χώρες σε πρόγραμμα Interreg, με την προϋπόθεση ότι έχει συσταθεί από τις εδαφικές αρχές ή άλλους φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών. [Τροπολογία 36]

4α)  «οργανισμός περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας»: ομάδα κρατών μελών ή περιφερειών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής που επιδιώκουν να συνεργαστούν στενά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. [Τροπολογία 37]

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όταν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] αναφέρονται σε «κράτος μέλος», αυτό ερμηνεύεται ως «κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή» και όταν οι διατάξεις αναφέρονται σε «κάθε κράτος μέλος» ή στα «κράτη μέλη», αυτό ερμηνεύεται ως «τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι και οι ΥΧΕ που συμμετέχουν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα Interreg».

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όταν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] αναφέρονται στα «Ταμεία», όπως απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού ή στο «ΕΤΠΑ», ερμηνεύονται ως διατάξεις που καλύπτουν επίσης τον αντίστοιχο μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

Άρθρο 3

Συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg)

Στο πλαίσιο του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υποστηρίζουν τις ακόλουθες συνιστώσες:

1)  διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης και αρμονικής περιφερειακής ανάπτυξης (συνιστώσα 1): [Τροπολογία 38]

α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· είτε [Τροπολογία 39]

β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα: [Τροπολογία 40]

i)  δικαιούχοι ΜΠΒ· ή

ii)  χώρες-εταίροι που υποστηρίζονται από τον ΜΓΑΔΣ· ή

iii)  Ρωσική Ομοσπονδία, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της σε διασυνοριακή συνεργασία που υποστηρίζεται επίσης από τον ΜΓΑΔΣ·

2)  διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική συνεργασία: «συνιστώσα 2Α»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια συνεργασία: «συνιστώσα 2Β» [Τροπολογία 41]

3)  συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και μεταξύ αυτών και των γειτονικών τους τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, ή ΥΧΕ ή διάφορων εξ αυτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της περιφερειακής τους ολοκλήρωσης και της αρμονικής ανάπτυξης με τις γειτονικές τους χώρες («συνιστώσα 3»)· [Τροπολογία 42]

4)  διαπεριφερειακή συνεργασία, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή («συνιστώσα 4»), προωθώντας:

α)  την ανταλλαγή εμπειριών και καινοτομικών προσεγγίσεων, καθώς και τη δημιουργία ικανοτήτων σε σχέση με:

i)  την υλοποίηση των προγραμμάτων Interreg·

iα)  την υλοποίηση κοινών έργων διαπεριφερειακής ανάπτυξης· [Τροπολογία 43]

iβ)  την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά: [Τροπολογία 44]

ii)  την υλοποίηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη, ιδίως σε σχέση με διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις με δικαιούχους που βρίσκονται σε τουλάχιστον ένα ακόμη κράτος μέλος·

iiα)  τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους κυρίως στα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση· [Τροπολογία 45]

iiβ)  την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου· [Τροπολογία 46]

iii)  τη σύσταση, λειτουργία και χρήση των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)·

iiiα)  τη σύσταση, λειτουργία και χρήση του ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός]· [Τροπολογία 47]

β)  την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης σε σχέση με τους στόχους της εδαφικής συνοχής·

5)  διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης και αναβάθμισης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας που έχουν δυνατότητες να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας («συνιστώσα 5»). [Τροπολογία 48]

ΤΜΗΜΑ II

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Άρθρο 4

Γεωγραφική κάλυψη της διασυνοριακής συνεργασίας

1.  Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων προσαρμογών για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας των περιοχών συνεργασίας που έχουν οριστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. [Τροπολογία 49]

2.  Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα που συνδέονται από τη θάλασσα με σταθερή σύνδεση υποστηρίζονται επίσης βάσει της διασυνοριακής συνεργασίας. [Τροπολογία 50]

3.  Τα προγράμματα Interreg εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, και το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο. [Τροπολογία 51]

4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ. [Τροπολογία 52]

Άρθρο 5

Γεωγραφική κάλυψη για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία [Τροπολογία 53]

1.  Για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν συνεχείς λειτουργικές περιοχές, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων προσαρμογών για την εξασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας της συνεργασίας αυτής σε μεγαλύτερες συνεκτικές περιοχές στη βάση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες. [Τροπολογία 54]

2.  Τα προγράμματα Interreg διακρατικής συνεργασίας και θαλάσσιας συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν: [Τροπολογία 55]

α)  περιφέρειες της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο·

β)  τη Γροιλανδία τις ΥΧΕ που επωφελούνται από τη στήριξη του προγράμματος ΥΧΕ· [Τροπολογία 56]

γ)  τις Φερόες Νήσους·

δ)  περιφέρειες χωρών-εταίρων βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ·

είτε υποστηρίζονται είτε δεν υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

3.  Οι περιφέρειες, τρίτες χώρες, ή χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ που αναγράφονται στην παράγραφο 2 είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιοχές. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 6

Γεωγραφική κάλυψη της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών

1.  Για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, όλες οι περιοχές που αναγράφονται στο άρθρο 349 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ.

2.  Τα προγράμματα Interreg των εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορούν να καλύπτουν γειτονικές χώρες-εταίρους που υποστηρίζονται από τον ΜΓΑΔΣ, ή ΥΧΕ που υποστηρίζονται από το ΠΥΧΕ, οργανισμούς συνεργασίας των περιφερειών, ή και τα συνδυασμό δύο ή όλων των παραπάνω ομάδων. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 7

Γεωγραφική κάλυψη για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία [Τροπολογία 59]

1.  Για οποιοδήποτε πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 4 ή για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία βάσει της συνιστώσας 5, το ΕΤΠΑ υποστηρίζει ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. [Τροπολογία 60]

2.  Τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 4 μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή ΥΧΕ που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6, είτε υποστηρίζονται είτε δεν υποστηρίζονται από μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών στα προγράμματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 8

Κατάλογος περιοχών του προγράμματος Interreg που θα λάβουν στήριξη

1.  Για τους σκοπούς των άρθρων 4, 5 και 6, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη, στην οποία ορίζεται ο κατάλογος των περιοχών του προγράμματος Interreg που θα λάβουν στήριξη, κατανεμημένων κατά συνιστώσα και πρόγραμμα Interreg. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2.

Τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg αναγράφονται ως «προγράμματα Interreg ΜΠΒ III ΔΣ» ή «προγράμματα Interreg Γειτονίας ΔΣ», αντιστοίχως.

2.  Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει επίσης κατάλογο στον οποίο καθορίζονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά σύνορα και στα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και κατάλογο στον οποίο καθορίζονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση κονδυλίων βάσει της συνιστώσας 2Β που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α). [Τροπολογία 62]

3.  Περιφέρειες τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή εδαφών εκτός της Ένωσης που δεν λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μνημονεύονται επίσης στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. [Τροπολογία 63, δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

ΤΜΗΜΑ III

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 9

Πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg)

1.  Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) ανέρχονται σε 8 430 000 000 EUR των συνολικών διαθέσιμων πόρων 11 165 910 000 EUR (τιμές 2018) από τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 102 άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. [Τροπολογία 64]

2.  Οι πόροι 10 195 910 000 EUR (91,31 %) των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται ως εξής: [Τροπολογία 65]

α)  52,7 % (δηλ. συνολικά 4 440 000 000 EUR) 7 500 000 000 EUR (67,16 %) για τη διασυνοριακή συνεργασία (συνιστώσα 1)· [Τροπολογία 66]

β)  31,4 % (δηλ. συνολικά 2 649 900 000 EUR) 1 973 000 000 EUR (17,68 %) για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία (συνιστώσα 2)· [Τροπολογία 67]

γ)  3,2 % (δηλ. συνολικά 270 100 000 EUR) 357 309 120 EUR (3,2 %) για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 3)· [Τροπολογία 68]

δ)  1,2 % (δηλ. συνολικά 100 000 000 EUR) 365 000 000 EUR (3,27%) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία (συνιστώσα 4)· [Τροπολογία 69]

ε)  11,5 % (δηλ. συνολικά 970 000 000 EUR) για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία (συνιστώσα 5). [Τροπολογία 70]

3.  Η Επιτροπή ανακοινώνει σε κάθε κράτος μέλος το μερίδιο που του αναλογεί από τα συνολικά ποσά για τις συνιστώσες 1, 2 και 3, κατανεμημένα κατά έτος.

Στις ακόλουθες περιφέρειες χρησιμοποιείται το μέγεθος του πληθυσμού ως κριτήριο για την κατανομή κατά κράτος μέλος:

α)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τη συνιστώσα 1 και οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τη συνιστώσα 2Β που αναγράφονται στην εκτελεστική πράξη στο άρθρο 8 παράγραφος 2· [Τροπολογία 71]

β)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 για τις συνιστώσες 2Α και 3 τη συνιστώσα 2. [Τροπολογία 72]

βα)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 και 3 για τη συνιστώσα 3. [Τροπολογία 73]

4.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει έως το 15 % του χρηματοδοτικού του κονδυλίου για κάθε μία από τις συνιστώσες 1, 2 και 3 από μία από τις εν λόγω συνιστώσες σε μία ή περισσότερες άλλες.

5.  Με βάση τα ποσά που ανακοινώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για το αν και πώς χρησιμοποίησε τη δυνατότητα μεταφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 4 και την κατανομή του μεριδίου του που προέκυψε μεταξύ των προγραμμάτων Interreg στα οποία συμμετέχει το κράτος μέλος.

5α.  970 000 000 EUR (8,69 %) από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στη νέα πρωτοβουλία για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15α.

Εάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η Επιτροπή δεν έχει δεσμεύσει όλους τους διαθέσιμους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, τα υπόλοιπα μη αναληφθέντα υπόλοιπα κατανέμονται κατ’ αναλογία μεταξύ των συνιστωσών 1 έως 4. [Τροπολογία 74]

Άρθρο 10

Οριζόντιες διατάξεις για τα ταμεία

1.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία περιέχει το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής σχετικά με τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον ΜΓΑΔΣ ή τον ΜΠΒ ΙΙΙ. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2.

Όσον αφορά τα προγράμματα Interreg που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ και τον ΜΓΑΔΣ, η εν λόγω εκτελεστική πράξη καθορίζει το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) [ΜΓΑΔΣ].

2.  Η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ στα προγράμματα Interreg εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας, που θα στηριχθεί επίσης από το χρηματοδοτικό κονδύλιο βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ το οποίο έχει διατεθεί για τη διασυνοριακή συνεργασία («ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ») ή από το χρηματοδοτικό κονδύλιο βάσει του ΜΓΑΔΣ το οποίο έχει διατεθεί για τη διασυνοριακή συνεργασία στη γεωγραφική περιοχή γειτονίας («ΜΓΑΔΣ ΔΣ»), ορίζεται από την Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ που καθορίζεται για κάθε κράτος μέλος δεν ανακατανέμεται στη συνέχεια μεταξύ των οικείων κρατών μελών.

3.  Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι χορηγούνται τουλάχιστον αντίστοιχα ποσά από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ στο πλαίσιο του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού. Η ισοδυναμία συνεισφορά αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ. [Τροπολογία 75]

Ωστόσο, όταν η επανεξέταση του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ καταλήγει στη μείωση του αντίστοιχου ποσού για τα υπόλοιπα έτη, κάθε οικείο κράτος μέλος έχει μία από τις ακόλουθες επιλογές:

α)  να ζητήσει την εφαρμογή του μηχανισμού βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 3·

β)  να συνεχίσει το πρόγραμμα Interreg με την υπόλοιπη στήριξη από το ΕΤΠΑ και τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ· ή

γ)  να συνδυάσει τις επιλογές α) και β).

4.  Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν στη στήριξη από το ΕΤΠΑ, τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ για τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg εγγράφονται στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού του 2021.

5.  Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για να βοηθήσει χώρες-εταίρους ή περιφέρειες-εταίρους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΓΑΔΣ] και ΥΧΕ βάσει της απόφασης [απόφαση ΥΧΕ] του Συμβουλίου ή και τις δύο, με σκοπό να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις γειτονικές εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΓΑΔΣ] ή το άρθρο [87] της [απόφασης ΠΥΧΕ] ή και με τα δύο, το ΕΤΠΑ μπορεί επίσης να συνεισφέρει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά περίπτωση και σε βάση αμοιβαιότητας και αναλογικότητας όσον αφορά το επίπεδο χρηματοδότησης από τον ΜΓΑΔΣ ή το ΠΥΧΕ ή και τα δύο, σε δράσεις που υλοποιούνται από χώρα-εταίρο ή περιφέρεια-εταίρο ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΓΑΔΣ], από χώρα, έδαφος ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα βάσει της [απόφασης ΥΧΕ] ή από εξόχως απόκεντρη περιοχή της Ένωσης στο πλαίσιο ιδίως ενός ή περισσότερων προγραμμάτων Interreg των συνιστωσών 2, 3 ή 4 ή στο πλαίσιο μέτρων συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 60, τα οποία έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

Κατάλογος πόρων των προγραμμάτων Interreg

1.  Η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5, εκδίδει εκτελεστική πράξη που περιλαμβάνει κατάλογο όλων των προγραμμάτων Interreg και αναφέρει το συνολικό ποσό της συνολικής στήριξης κάθε προγράμματος από το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, τη συνολική στήριξη από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2.

2.  Η εν λόγω εκτελεστική πράξη περιέχει επίσης κατάλογο των ποσών που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5, κατανεμημένων κατά κράτος μέλος και κατά μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

Άρθρο 12

Επιστροφή πόρων και διακοπή

1.  Το 2022 και το 2023 η ετήσια συνεισφορά από το ΕΤΠΑ για εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg για τα οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου των αντίστοιχων ετών και η οποία δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο πρόγραμμα που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

2.  Αν, έως τις 31 Μαρτίου 2024, υπάρχουν ακόμη εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο της συνεισφοράς από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 για τα εν λόγω προγράμματα για τα υπόλοιπα έτη έως το 2027, η οποία δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg που στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ αντιστοίχως, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

3.  Οποιοδήποτε εξωτερικό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή διακόπτεται, ή τα κονδύλια του εν λόγω προγράμματος μειώνονται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες, ιδίως αν:

α)  καμία από τις χώρες-εταίρους που καλύπτονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg δεν έχει υπογράψει τη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης εντός των προθεσμιών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57·

β)  σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν το πρόγραμμα Interreg δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως σχεδιάστηκε λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. [Τροπολογία 76]

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, ή στις ετήσιες δόσεις που έχουν καταβληθεί και αποδεσμευτεί πλήρως ή μερικώς στη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους, οι οποίες δεν έχουν ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg το οποίο στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ III ΔΣ ή από τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

4.  Όσον αφορά πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2 που έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, η συμμετοχή χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας ΥΧΕ διακόπτεται, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β). [Τροπολογία 77]

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες-εταίροι ζητούν ένα από τα ακόλουθα:

α)  την ολική διακοπή του προγράμματος Interreg, ιδίως αν οι κύριες κοινές προκλήσεις για την ανάπτυξη δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας ΥΧΕ· [Τροπολογία 78]

β)  τη μείωση του κονδυλίου για το εν λόγω πρόγραμμα Interreg, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες·

γ)  τη συνέχιση του προγράμματος Interreg χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας ΥΧΕ. [Τροπολογία 79]

Όταν μειώνεται το κονδύλιο για πρόγραμμα Interreg σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ που αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί διατίθεται σε άλλο πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2 στο οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα οικεία κράτη μέλη ή, όταν ένα κράτος μέλος συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2, σε ένα ή περισσότερα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχει το εν λόγω κράτος μέλος.

5.  Η συνεισφορά του ΜΠΒ III, του ΜΓΑΔΣ ή του ΠΥΧΕ που έχει μειωθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] και με την απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, αντιστοίχως.

6.  Όταν τρίτη χώρα, ή χώρα-εταίρος ή ΥΧΕ που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους οι οποίοι δεν συνιστούν την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 80]

Άρθρο 13

Ποσοστά συγχρηματοδότησης

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 70 % 80 %, εκτός αν, όσον αφορά τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg ή τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει αυτών. [Τροπολογία 81]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικοί στόχοι Interreg και θεματική συγκέντρωση

Άρθρο 14

Ειδικοί στόχοι Interreg

1.  Το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του που ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν στους στόχους πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] μέσω κοινών δράσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg.

2.  Στην περίπτωση του προγράμματος PEACE PLUS, όταν το ΕΤΠΑ ενεργεί υποστηρίζοντας την ειρήνη και τη συμφιλίωση ως ειδικό στόχο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής 4, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας στις οικείες περιφέρειες, ιδίως με δράσεις για την προώθηση της συνοχής μεταξύ κοινοτήτων. Μια ξεχωριστή προτεραιότητα θα παρέχει στήριξη στον εν λόγω ειδικό στόχο.

3.  Πέρα από τους ειδικούς στόχους τους ΕΤΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν επίσης να συμβάλουν επίσης στους ειδικούς στόχους του στόχου πολιτικής 4, ως εξής: [Τροπολογία 82]

α)  ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας διασυνοριακά·

β)  βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης διασυνοριακά με σκοπό τη βελτίωση του γενικού μορφωτικού επιπέδου και του γενικού επιπέδου δεξιοτήτων του ώστε να αναγνωρίζονται διασυνοριακά·

γ)  αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες υγείας διασυνοριακά·

δ)  βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης διασυνοριακά·

ε)  προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας με την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων διασυνοριακά.

4.  Βάσει των συνιστωσών 1, 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν επίσης να στηρίξουν τον ειδικό στόχο Interreg «βελτιωμένη διακυβέρνηση του Interreg», ιδίως με τις ακόλουθες δράσεις:

α)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2: [Τροπολογία 83]

i)  βελτίωση της θεσμικής υποδομής των δημόσιων αρχών, ιδίως εκείνων που έχουν την εντολή να διαχειρίζονται ένα συγκεκριμένο έδαφος, και των ενδιαφερόμενων μερών·

ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, περιλαμβανομένων των έργων διαπροσωπικής κλίμακας, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες· [Τροπολογία 84]

β)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1, 2 και 3: βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών να εφαρμόσουν μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

γ)  στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, επιπλέον των στοιχείων α) και β): οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ιδίως με την ενθάρρυνση δράσεων «επαφών μεταξύ των λαών», με την ενίσχυση της βιώσιμης δημοκρατίας και με την υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου τους στην αναμόρφωση διαδικασιών και στις δημοκρατικές μεταβάσεις·

5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 1, 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν να συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία. [Τροπολογία 85]

Άρθρο 15

Θεματική συγκέντρωση

1.  Τουλάχιστον το 60 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης που διατίθενται στο πλαίσιο προτεραιοτήτων εκτός της τεχνικής βοήθειας για κάθε πρόγραμμα Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3, διατίθεται κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις από τους στόχους πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

2.  Ένα πρόσθετο ποσοστό Έως και 15 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο προτεραιοτήτων εκτός της τεχνικής βοήθειας για κάθε πρόγραμμα Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3 διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «βελτίωση της διακυβέρνησης του Interreg» ή τον εξωτερικό και μέχρι 10% μπορεί να διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη». [Τροπολογία 86]

3.  Όταν ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 1 ή 2 παρέχει στήριξη σε μακροπεριφερειακή στρατηγική ή σε στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, τουλάχιστον το σύνολο 80 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, το σύνολο μέρος των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας είναι προγραμματισμένα για τους συμβάλλουν στους στόχους της εν λόγω στρατηγικής. [Τροπολογία 87]

4.  Όταν ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Β παρέχει στήριξη σε μακροπεριφερειακή στρατηγική ή σε στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, τουλάχιστον το 70 % των συνολικών κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας διατίθεται για τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής. [Τροπολογία 88]

5.  Για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 4, το σύνολο των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «βελτιωμένη διακυβέρνηση του Interreg».

Άρθρο 15α

Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία

1.  Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5α διατίθενται σε μια νέα πρωτοβουλία για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας που προορίζονται για:

α)  την εμπορική εκμετάλλευση και την ιεράρχηση των κοινών έργων καινοτομίας που ενδέχεται να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας·

β)  την συγκέντρωση ερευνητών, επιχειρήσεων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων διοικήσεων που εμπλέκονται στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και κοινωνικής καινοτομίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

γ)  πιλοτικά έργα για τον εντοπισμό ή τη δοκιμή νέων λύσεων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης βάσει στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης· ή

δ)  την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της καινοτομίας με στόχο την αξιοποίηση της πείρας που αποκτήθηκε στον τομέα της περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης.

2.  Για να διατηρηθεί η αρχή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνοχής, με κατά προσέγγιση ίση αναλογία χρηματοδοτικών πόρων, οι εν λόγω επενδύσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών με τις περιφέρειες που βρίσκονται σε ηγετική θέση, με την αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να ενσωματωθούν και να αυξήσουν υφιστάμενη ή αναδυόμενη ενωσιακή αξία, καθώς και την ικανότητα συμμετοχής σε εταιρικές σχέσεις με άλλες περιφέρειες.

3.  Η Επιτροπή υλοποιεί τις εν λόγω επενδύσεις υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. Υποστηρίζεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος εργασίας και συναφών προσκλήσεων.

4.  Όσον αφορά τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ΕΤΠΑ παρέχει οφέλη σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών στις επενδύσεις αυτές, υπό προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό. [Τροπολογία 89]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προγραμματισμός

ΤΜΗΜΑ I

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG

Άρθρο 16

Προετοιμασία και υποβολή των προγραμμάτων Interreg

1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, και της συνιστώσας 5, που υλοποιείται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. [Τροπολογία 90]

2.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ή ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. [Τροπολογία 91]

3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων Interreg, τα οποία καλύπτουν μακροπεριφερειακές στρατηγικές ή στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, τα κράτη μέλη και οι εταίροι του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις θεματικές προτεραιότητες των σχετικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και να συμβουλεύονται τους σχετικούς φορείς. Δημιουργείται εκ των προτέρων μηχανισμός που θα διασφαλίζει τη συνεργασία όλων των φορέων σε επίπεδο μακροπεριφέρειας και θαλάσσιας λεκάνης, των αρχών του προγράμματος ΕΕΣ, των περιφερειών και των χωρών κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού τις προτεραιότητες για κάθε πρόγραμμα. Αυτές οι προτεραιότητες ευθυγραμμίζονται με τα σχέδια δράσης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, κατά περίπτωση. [Τροπολογία 92]

Οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες ή χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ, κατά περίπτωση, εξασφαλίζουν επίσης τη συμμετοχή εταίρων του προγράμματος ισοδύναμων με εκείνους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

4.  Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή υποβάλλει πρόγραμμα ένα ή περισσότερα προγράμματα Interreg στην Επιτροπή έως την [ημερομηνία έναρξης ισχύος συν εννέα 12 μήνες·] για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, ή ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας. [Τροπολογία 93]

Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο καλύπτει στήριξη από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή το αργότερο έξι 12 μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. [Τροπολογία 94]

5.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ, επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο ενός προγράμματος Interreg πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ, να παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος Ιnterreg και, κατά περίπτωση, τη δέσμευση χρηματοδοτικής συνεισφοράς των τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, στην περίπτωση των προγραμμάτων Ιnterreg που περιλαμβάνουν εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις αντίστοιχες τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ πριν υποβάλουν τα προγράμματα Ιnterreg στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, οι συμφωνίες σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων Ιnterreg και την πιθανή συμβολή των τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ μπορούν να διατυπώνονται στα επισήμως εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριάσεων διαβουλεύσεων με τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους ή τις ΥΧΕ, ή στα πρακτικά των συζητήσεων των περιφερειακών οργανώσεων συνεργασίας.

6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 62, για την τροποποίηση του παραρτήματος προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές όταν επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, όσον αφορά μη ουσιώδη στοιχεία του.

Άρθρο 17

Περιεχόμενο των προγραμμάτων Interreg

1.  Σε κάθε πρόγραμμα Interreg καθορίζεται κοινή στρατηγική σχετικά με τη συνεισφορά του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και των ειδικών στόχων Interreg που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισμού, καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του.

2.  Κάθε πρόγραμμα Interreg αποτελείται από προτεραιότητες.

Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο ειδικούς στόχους του Interreg, αντίστοιχα, ή στην τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο ειδικούς στόχους Interreg αντίστοιχα, αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορούν να αντιστοιχούν στην ίδια πολιτική ή στον ίδιο ειδικό στόχο Interreg.

3.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, και σε συμφωνία με την Επιτροπή, Προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα υλοποίησης του προγράμματος και να επιτευχθούν πράξεις μεγαλύτερης κλίμακας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μεταφέρει στα προγράμματα Interreg έως το [x] % 20 % του ποσού του ΕΤΠΑ που διατίθεται για το αντίστοιχο πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη» για την ίδια περιοχή. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας μεταφοράς και αιτιολογεί την απόφασή του. Το μεταφερόμενο ποσό αποτελεί χωριστή προτεραιότητα ή χωριστές προτεραιότητες. [Τροπολογία 95]

4.  Κάθε πρόγραμμα Interreg:

α)  καθορίζει την περιοχή του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου χάρτη του προγράμματος σε χωριστό έγγραφο)·

β)  περιέχει συνοπτική παρουσίαση των κύριων κοινών προκλήσεων, λαμβανομένων ειδικότερα υπόψη: [Τροπολογία 96]

i)  των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων·

ii)  των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης και των ενδεχόμενων συνεργειών προς επίτευξη· [Τροπολογία 97]

iii)  των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη στο πρόγραμμα· [Τροπολογία 98]

iv)  των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, όταν η περιοχή του προγράμματος στο σύνολό του ή εν μέρει καλύπτεται από μία ή περισσότερες στρατηγικές·

γ)  περιλαμβάνει αιτιολόγηση των επιλεγμένων στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων Interreg, και των αντίστοιχων προτεραιοτήτων, των ειδικών στόχων και των μορφών στήριξης, αντιμετωπίζοντας, όπου χρειάζεται, τις ζεύξεις που λείπουν όσον αφορά τις διασυνοριακές υποδομές· [Τροπολογία 99]

δ)  ορίζει ειδικούς στόχους για κάθε προτεραιότητα εκτός της τεχνικής βοήθειας·

ε)  καθορίζει, για κάθε ειδικό στόχο:

i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση, αντίστοιχα το σύνολο κριτηρίων και τα αντίστοιχα διαφανή κριτήρια επιλογής για την πράξη αυτή· [Τροπολογία 100]

ii)  δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους·

iii)  τις βασικές ομάδες-στόχους· [Τροπολογία 101]

iv)  τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων ή άλλων εδαφικών εργαλείων·

v)  την προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων· [Τροπολογία 102]

vi)  ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά είδος παρέμβασης.

στ)  για την προτεραιότητα που αφορά την τεχνική βοήθεια, καθορίζει την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με τα άρθρα [30], [31] και [32] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και τα σχετικά είδη παρέμβασης·

ζ)  ορίζει σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες (χωρίς κατανομή ανά συμμετέχον κράτος μέλος, συμμετέχουσα τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο σχέδιο):

i)  πίνακα στον οποίο καθορίζεται το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, για κάθε μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού και ανά έτος·

ii)  πίνακα στον οποίο καθορίζεται το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε προτεραιότητα από το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, από κάθε μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, ανά προτεραιότητα, και η εθνική συγχρηματοδότηση και κατά πόσον η εθνική συγχρηματοδότηση αποτελείται από συγχρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

η)  ορίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] στην προετοιμασία του προγράμματος Ιnterreg και τον ρόλο των εν λόγω εταίρων του προγράμματος για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος·

θ)  ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος Interreg καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.

5.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 παρέχονται ως εξής:

α)  για τους πίνακες που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) και όσον αφορά τη στήριξη από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, τα εν λόγω κονδύλια καθορίζονται ως εξής:

i)  για τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που λαμβάνουν στήριξη από τον ΜΠΒ III και τον ΜΓΑΔΣ ως ενιαίο ποσό («ΜΠΒ III ΔΣ» ή «ΔΣ Γειτονίας») με συνδυασμό της συνεισφοράς από [τον τομέα 2 Συνοχή και αξίες, υποτομέας Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή] και [τον τομέα 6 Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος]·

ii)  για τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2 και 4 που λαμβάνουν στήριξη από τον ΜΠΒ III, τον ΜΓΑΔΣ ή το ΠΥΧΕ ως ενιαίο ποσό («κονδύλια Interreg») με συνδυασμό της συνεισφοράς από [τον τομέα 2] και [τον τομέα 6] ή με κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο «ΕΤΠΑ», «ΜΠΒ III», «ΜΓΑΔΣ» και «ΠΥΧΕ», σύμφωνα με την επιλογή των εταίρων του προγράμματος·

iii)  για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 2 που λαμβάνουν στήριξη από ΠΥΧΕ όσον αφορά την κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο («ΕΤΠΑ» και «ΠΥΧΕ Γροιλανδία»)· [Τροπολογία 103]

iv)  για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3 που λαμβάνουν στήριξη από τον ΜΓΑΔΣ και το ΠΥΧΕ με κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο («ΕΤΠΑ», «ΜΓΑΔΣ» και «ΠΥΧΕ», κατά περίπτωση).

β)  όσον αφορά τον πίνακα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο ζ) σημείο ii), περιλαμβάνει τα ποσά μόνο για τα έτη 2021 έως 2025. [Τροπολογία 104]

6.  Όσον αφορά την παράγραφο 4 στοιχείο ε) σημείο vi) και στοιχείο στ), τα είδη παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα [Ι] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

7.  Το πρόγραμμα Interreg:

α)  προσδιορίζει τη διαχειριστική αρχή, την ελεγκτική αρχή και τον φορέα στον οποίο θα καταβληθούν οι πληρωμές από την Επιτροπή·

β)  καθορίζει τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής γραμματείας και, ανάλογα με την περίπτωση, υποστηρίζει τις δομές διαχείρισης στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες· [Τροπολογία 105]

γ)  καθορίζει τον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ, σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων από τη διαχειριστική αρχή ή από την Επιτροπή.

8.  Η διαχειριστική αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 στοιχείο α), χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του προγράμματος.

9.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, το περιεχόμενο των προγραμμάτων Interreg της συνιστώσας 4 προσαρμόζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων Interreg, και συγκεκριμένα ως εξής:

α)  δεν απαιτείται η παροχή των πληροφοριών που προβλέπονται στο στοιχείο α)·

β)  οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των στοιχείων β) και η) παρέχονται ως συνοπτική περιγραφή·

γ)  για κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο οποιασδήποτε προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

i)  ο ορισμός ενιαίου δικαιούχου ή περιορισμένου καταλόγου δικαιούχων και η διαδικασία επιχορηγήσεων·

ii)  τα σχετικά είδη δράσεων και η αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους·

iii)  δείκτες επιδόσεων και δείκτες αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα σημεία αναφοράς και στόχους·

iv)  βασικές ομάδες-στόχοι·

v)  ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά είδος παρέμβασης.

Άρθρο 18

Έγκριση των προγραμμάτων Interreg

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί με πλήρη διαφάνεια κάθε πρόγραμμα Interreg και τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και, στην περίπτωση παροχής στήριξης από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης και κατά περίπτωση, τη συνέπειά του με το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή με το συναφές πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού που αναφέρεται στην αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων από τους εν λόγω μηχανισμούς. [Τροπολογία 106]

2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής προγράμματος Interreg από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή.

3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ή ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας επανεξετάζουν το πρόγραμμα Interreg, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή. [Τροπολογία 107]

4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση κάθε προγράμματος Ιnterreg, το αργότερο έξι τρεις μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αναθεωρημένης έκδοσης του εν λόγω προγράμματος από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή. [Τροπολογία 108]

5.  Όσον αφορά τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg, η Επιτροπή εκδίδει τις αποφάσεις της σύμφωνα με την παράγραφο 4 έπειτα από διαβούλευση με την «επιτροπή του ΜΠΒ ΙΙΙ» που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΠΒ III] και με την «Επιτροπή γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας» που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΓΑΔΣ].

Άρθρο 19

Τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg

1.  Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ).../... [νέος κανονισμός κοινών διατάξεων], να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης προγράμματος Interreg μαζί με το τροποποιημένο πρόγραμμα, αναφέροντας τις αναμενόμενες επιπτώσεις της συγκεκριμένης τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων. [Τροπολογία 109]

2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση της τροποποίησης με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών ενός μηνός από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος. [Τροπολογία 110]

3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ή ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, επανεξετάζουν το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. [Τροπολογία 111]

4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος Interreg, το αργότερο εντός έξι τριών μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος. [Τροπολογία 112]

5.  Μετά από διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % 10 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, κατ’ ανώτατο, έως το 3 % 5 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου προγράμματος Interreg. [Τροπολογία 113]

Οι εν λόγω μεταφορές δεν επηρεάζουν τα προηγούμενα έτη.

Οι εν λόγω μεταφορές δεν θεωρούνται ουσιαστικές και δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής για τροποποίηση του προγράμματος Interreg. Πληρούνται, πάντως, όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τον αναθεωρημένο πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) σημείο ii).

6.  Δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής για διορθώσεις καθαρά τυπογραφικών ή φραστικών λαθών εκ παραδρομής οι οποίες δεν θίγουν την υλοποίηση του προγράμματος Interreg. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις εν λόγω διορθώσεις.

ΤΜΗΜΑ II

ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άρθρο 20

Ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη

Για τα προγράμματα Interreg, οι αρμόδιες αστικές, τοπικές ή άλλες εδαφικές αρχές ή φορείς κατάρτισης στρατηγικών εδαφικής ή τοπικής ανάπτυξης που είναι υπεύθυνες/-οι για τη χάραξη στρατηγικών εδαφικής ή τοπικής ανάπτυξης, που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] ή είναι υπεύθυνες/-οι για την επιλογή των πράξεων που θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο των εν λόγω στρατηγικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο [23 παράγραφος 4] του εν λόγω κανονισμού, ή και για τα δύο, είναι είτε διασυνοριακά νομικά πρόσωπα είτε ΕΟΕΣ.

Ένα διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ένας ΕΟΕΣ που υλοποιεί ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση σύμφωνα με το άρθρο [24] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] ή άλλο εδαφικό εργαλείο βάσει του άρθρου 22 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού μπορεί επίσης να είναι ο μόνος δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των καθηκόντων στο εσωτερικό του διασυνοριακού νομικού προσώπου ή του ΕΟΕΣ.

Άρθρο 21

Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ») που αναφέρεται στο άρθρο [22] στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα Interreg, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές τοπικές ομάδες δράσης αποτελούνται από εκπροσώπους των δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων, και από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, τουλάχιστον μία από τις οποίες είναι κράτος μέλος.

ΤΜΗΜΑ III

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 22

Επιλογή των πράξεων Ιnterreg

1.  Οι πράξεις Interreg επιλέγονται σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους του προγράμματος από επιτροπή παρακολούθησης που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 27.

Η εν λόγω επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να συστήσει μία ή, ιδίως στην περίπτωση των υποπρογραμμάτων, περισσότερες επιτροπές καθοδήγησης, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη της για την επιλογή των πράξεων. Οι επιτροπές καθοδήγησης εφαρμόζουν την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και επιδιώκουν τη συμμετοχή εταίρων από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. [Τροπολογία 114]

Όταν το σύνολο ή μέρος μιας πράξης υλοποιείται εκτός της περιοχής του προγράμματος [εντός ή εκτός της Ένωσης], για την επιλογή της εν λόγω πράξης απαιτείται ρητή έγκριση από τη διαχειριστική αρχή στην επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, στην επιτροπή καθοδήγησης.

2.  Για την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή καθοδήγησης καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την ιεράρχηση των πράξεων που πρόκειται να επιλεγούν με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος Interreg και να υλοποιηθεί η διάσταση συνεργασίας των πράξεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 4.

3.  Η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την υποβάλλει στην Επιτροπή και λαμβάνει υπόψη της τα σχόλιά της κριτήρια επιλογής, πριν από την αρχική υποβολή των κριτηρίων επιλογής τους στην επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, στην επιτροπή καθοδήγησης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των κριτηρίων. [Τροπολογία 115]

4.  Κατά Πριν από την επιλογή των πράξεων, η από την επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η την επιτροπή καθοδήγησης, η διαχειριστική αρχή: [Τροπολογία 116]

α)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν με το πρόγραμμα Ιnterreg και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων·

β)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν συγκρούονται με τις αντίστοιχες στρατηγικές που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή που ορίζονται για έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης·

γ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις παρουσιάζουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων·

δ)  επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα χρήσης και διατήρησης·

ε)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(25) υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(26)·

στ)  επαληθεύει ότι, όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο·

ζ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου κονδυλίου Interreg και ότι εντάσσονται σε ένα είδος παρέμβασης·

η)  διασφαλίζει ότι οι πράξεις δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που αποτελεί αντικείμενο μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] ή οι οποίες θα συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας σύμφωνα με το [άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του εν λόγω κανονισμού·

θ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των πράξεων·

ι)  διασφαλίζει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε ετών.

5.  Η επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή καθοδήγησης εγκρίνει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων Interreg, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σ’ αυτές, χωρίς να θίγεται το [άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο β)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] όσον αφορά την ΤΑΠΤΚ και το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού.

6.  Για κάθε πράξη Interreg, η διαχειριστική αρχή παρέχει στον επικεφαλής ή στον μόνο εταίρο έγγραφο όπου καθορίζονται οι όροι για τη στήριξη της συγκεκριμένης πράξης Interreg, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το σχέδιο χρηματοδότησής της, την προθεσμία για την υλοποίησή της και, ανάλογα με την περίπτωση, την εφαρμοστέα μέθοδο για τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και των όρων για την καταβολή της επιχορήγησης.

Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου όσον αφορά τις ανακτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 50. Οι υποχρεώσεις αυτές διαδικασίες που αφορούν τις ανακτήσεις ορίζονται και συμφωνούνται από την επιτροπή παρακολούθησης. Ωστόσο, επικεφαλής εταίρος εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ απ’ ό,τι ο εταίρος δεν υποχρεούται σε ανάκτηση μέσω δικαστικής διαδικασίας. [Τροπολογία 117]

Άρθρο 23

Εταιρική σχέση στο εσωτερικό των πράξεων Ιnterreg

1.  Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο των συνιστωσών 1, 2 και 3 συμμετέχουν συντελεστές από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες ή ΥΧΕ, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι δικαιούχος από κράτος μέλος. [Τροπολογία 118]

Δικαιούχοι που λαμβάνουν στήριξη από κονδύλιο Ιnterreg και εταίροι που δεν λαμβάνουν καμία χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των εν λόγω κονδυλίων (δικαιούχοι και εταίροι μαζί: «εταίροι») συνιστούν μια εταιρική σχέση πράξης Interreg.

2.  Μια πράξη Interreg μπορεί να υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα ή ΥΧΕ, υπό τον όρο ότι στην αίτηση της πράξης προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και τα οφέλη για την περιοχή του προγράμματος. [Τροπολογία 119]

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για πράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος PEACE PLUS όταν μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση.

4.  Οι εταίροι συνεργάζονται για την ανάπτυξη, και την εφαρμογή των πράξεων Ιnterreg, καθώς και για τη στελέχωση ή/και τη χρηματοδότηση των πράξεων χρηματοδότησή τους. Καλό θα ήταν να περιοριστεί ο αριθμός των εταίρων σε 10, κατά ανώτατο όριο, ανά πράξη Ιnterreg. [Τροπολογία 120]

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε τρεις δύο από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. [Τροπολογία 121]

5.  Όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι εταίροι, ένας από αυτούς ορίζεται από όλους τους εταίρους ως ο επικεφαλής εταίρος.

6.  Ένα διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ένας ΕΟΕΣ μπορεί να είναι ο μόνος εταίρος πράξης Interreg των προγραμμάτων Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των μελών τους υπάρχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες ή ΥΧΕ. [Τροπολογία 122]

Το διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ο ΕΟΕΣ περιλαμβάνει μέλη από τουλάχιστον τρεις συμμετέχουσες χώρες προγραμμάτων Interreg της συνιστώσας 4.

Νομικό πρόσωπο που υλοποιεί χρηματοδοτικό μέσο ή ταμείο χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση, μπορεί να είναι ο μόνος εταίρος πράξης Ιnterreg χωρίς την εφαρμογή των απαιτήσεων περί σύνθεσής του που θεσπίζονται στην παράγραφο 1.

7.  Ένας μόνος εταίρος είναι καταχωρισμένος σε κράτος μέλος που συμμετέχει στο πρόγραμμα Interreg.

Εντούτοις, ένας μόνος εταίρος μπορεί να είναι καταχωρισμένος σε κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 23. [Τροπολογία 123]

Άρθρο 24

Ταμεία μικρών έργων

1.  Η συνολική συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε ταμείο ένα ή περισσότερα ταμεία μικρών έργων στο πλαίσιο προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 000 000 EUR ή το 15 % 20 % των συνολικών κονδυλίων του προγράμματος Interreg, όποιο είναι χαμηλότερο και, στην περίπτωση προγράμματος Interreg διασυνοριακής συνεργασίας, ανέρχεται στο 3% τουλάχιστον των συνολικών κονδυλίων. [Τροπολογία 124]

Οι τελικοί αποδέκτες σε ένα ταμείο μικρών έργων λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μέσω του δικαιούχου και υλοποιούν τα μικρά έργα στο πλαίσιο του εν λόγω ταμείου μικρών έργων («μικρό έργο»).

2.  Ο δικαιούχος ταμείου μικρών έργων είναι διασυνοριακό νομικό οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έναρξη ή ΕΟΕΣ για την έναρξη και την υλοποίηση πράξεων. [Τροπολογία 125]

3.  Στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους στήριξης για ένα ταμείο μικρών έργων, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 6 ορίζονται και τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος:

α)  θεσπίζει μια διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία επιλογής·

β)  εφαρμόζει αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή των μικρών έργων, που αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων·

γ)  αξιολογεί τις αιτήσεις στήριξης·

δ)  επιλέγει έργα και καθορίζει το ποσό της στήριξης για κάθε μικρό έργο·

ε)  είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης και διατηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα [ΧΙ] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·

στ)  θέτει στη διάθεση του κοινού τον κατάλογο των τελικών αποδεκτών που ωφελούνται από την πράξη.

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 35.

4.  Η επιλογή μικρών έργων δεν αποτελεί ανάθεση καθηκόντων από τη διαχειριστική αρχή σε ενδιάμεσο φορέα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

5.  Οι δαπάνες προσωπικού και άλλες άμεσες δαπάνες που αντιστοιχούν στις κατηγορίες δαπανών των άρθρων 39 έως 42, καθώς και οι έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν στο επίπεδο του δικαιούχου για τη διαχείριση των πόρων του ταμείου ή των ταμείων μικρών έργων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του ή των εκάστοτε ταμείου πόρων των ταμείων μικρών έργων. [Τροπολογία 126]

6.  Όταν η δημόσια συνεισφορά σε μικρό έργο δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, η συνεισφορά του ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, μηχανισμού εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίου κόστους ή εφάπαξ ποσών ή περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή συντελεστές, εξαιρουμένων των έργων για τα οποία η στήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση. [Τροπολογία 127]

Όταν το συνολικό κόστος κάθε πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, το ποσό της στήριξης για ένα ή περισσότερα μικρά έργα μπορεί να καθορίζεται βάσει σχεδίου προϋπολογισμού, το οποίο καταρτίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά και εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον οργανισμό που επιλέγει την πράξη. [Τροπολογία 128]

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση, οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες εφαρμόζεται ο κατ’ αποκοπή συντελεστής μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το [άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Άρθρο 25

Καθήκοντα του επικεφαλής εταίρου

1.  Ο επικεφαλής εταίρος:

α)  ορίζει τις ρυθμίσεις με τους άλλους εταίρους σε συμφωνία η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που, μεταξύ άλλων, εγγυώνται τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του αντίστοιχου ενωσιακού κονδυλίου που διατίθεται για την πράξη Interreg, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

β)  φέρει την ευθύνη για τη διασφάλιση της εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης Interreg·

γ)  εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από όλους τους εταίρους έχουν πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση της πράξης Interreg και αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ όλων των εταίρων και είναι σύμφωνες με το έγγραφο που παρέχει η διαχειριστική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 6.

2.  Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις ρυθμίσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), ο επικεφαλής εταίρος διασφαλίζει ότι οι άλλοι εταίροι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μεταξύ όλων των εταίρων και βάσει της ίδιας διαδικασίας που ακολουθείται για τον επικεφαλής εταίρο. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού αυτού για τους υπόλοιπους εταίρους. [Τροπολογία 129]

3.  Κάθε δικαιούχος σε κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ που συμμετέχει σε πρόγραμμα Interreg μπορεί να οριστεί επικεφαλής εταίρος. [Τροπολογία 130]

Ωστόσο, τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι ή οι ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένας εταίρος που δεν λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορεί να οριστεί επικεφαλής εταίρος. [Τροπολογία 131]

ΤΜΗΜΑ IV

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Άρθρο 26

Τεχνική βοήθεια

1.  Η τεχνική βοήθεια σε κάθε πρόγραμμα Interreg επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή ποσό με την εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις ετήσιες δόσεις της προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 και 2022, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού, και για τα επόμενη έτη στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το [άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή γ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ανάλογα με την περίπτωση. [Τροπολογία 132]

2.  Τα ποσοστά του ΕΤΠΑ και των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης που επιστρέφονται για τεχνική βοήθεια είναι τα ακόλουθα:

α)  για τα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ: 6 % 7 %· [Τροπολογία 133]

β)  για τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ III ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ: 10 %·

γ)  για τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2, 3 και 4, τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και, κατά περίπτωση, για τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης: 7 % 8 %. [Τροπολογία 134]

3.  Για τα προγράμματα Interreg με συνολικά κονδύλια μεταξύ 30 000 000 EUR και 50 000 000 EUR, το ποσό που προκύπτει από το ποσοστό για τεχνική βοήθεια αυξάνεται κατά ένα επιπλέον ποσό ύψους 500 000 EUR. Η Επιτροπή προσθέτει το ποσό αυτό στην πρώτη ενδιάμεση πληρωμή.

4.  Για τα προγράμματα Interreg με συνολικά κονδύλια ύψους κάτω των 30 000 000 EUR, το ποσό που χρειάζεται για την τεχνική βοήθεια, εκφραζόμενο σε ΕUR και το ποσοστό που προκύπτει καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος Interreg.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ I

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 27

Επιτροπή παρακολούθησης

1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι, και οι ΥΧΕ ή οι οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, συγκροτούν επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος Interreg («επιτροπή παρακολούθησης») εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στα κράτη μέλη της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση προγράμματος Interreg. [Τροπολογία 135]

2.  Η προεδρία της επιτροπής παρακολούθησης ασκείται από εκπρόσωπο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή ή από εκπρόσωπο της διαχειριστικής αρχής.

Όταν στον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης προβλέπεται εκ περιτροπής προεδρία, η προεδρία της επιτροπής παρακολούθησης μπορεί να ασκείται από κοινού από εκπρόσωπο τρίτης χώρας, χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ και από εκπρόσωπο του κράτους μέλους ή της διαχειριστικής αρχής, και αντιστρόφως. [Τροπολογία 136]

3.  Κάθε μέλος της επιτροπής παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

4.  Κάθε επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό κατά την πρώτη της συνεδρίαση.

Ο εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής παρακολούθησης και, κατά περίπτωση, της επιτροπής καθοδήγησης εμποδίζει κάθε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την επιλογή των πράξεων Interreg.

5.  Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

6.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης, τη σύνοψη των στοιχείων και όλα τα στοιχεία των πληροφοριών, καθώς και τις πληροφορίες όλες τις αποφάσεις που ανταλλάσσονται με την επιτροπή παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2. [Τροπολογία 137]

Άρθρο 28

Σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης

1.  Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης κάθε προγράμματος Interreg μπορεί να συμφωνείται από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, από τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και εξασφαλίζει την αποσκοπεί στην ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών αρχών, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ. [Τροπολογία 138]

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων και των ΥΧΕ που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Interreg. [Τροπολογία 139]

Η επιτροπή παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης εκπροσώπους των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που ορίζονται από κοινού σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος ή σε μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ. [Τροπολογία 140]

2.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει κατάλογο των μελών αρχών ή φορέων που ορίζονται μέλη της επιτροπής παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2. [Τροπολογία 141]

3.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα. [Τροπολογία 142]

3α.  Οι εκπρόσωποι όλων των οργάνων που εμφανίζονται σε όλο το εύρος του προγράμματος ή που καλύπτουν ένα μέρος του, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ, μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με την ιδιότητα του συμβούλου. [Τροπολογία 143]

Άρθρο 29

Καθήκοντα της επιτροπής παρακολούθησης

1.  Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει:

α)  την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του προγράμματος Interreg·

β)  όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος Interreg και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·

γ)  όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο [52 παράγραφος 3] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και το έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο [53 παράγραφος 2] του εν λόγω κανονισμού·

δ)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, περιλήψεων αξιολογήσεων και την ενδεχόμενη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα·

ε)  την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής·

στ)  την πρόοδο στην υλοποίηση των πράξεων Interreg στρατηγικής σημασίας και, κατά περίπτωση, των μεγάλων έργων υποδομής·

ζ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση, και προτείνει περαιτέρω μέτρα υποστήριξης, αν χρειάζεται. [Τροπολογία 144]

2.  Πέρα από τα καθήκοντά της που αφορούν την επιλογή των πράξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 22, η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει:

α)  τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από διαβούλευση με την κοινοποίηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [27 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]· [Τροπολογία 145]

β)  το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του·

γ)  κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για τροποποίηση του προγράμματος Interreg, μεταξύ άλλων, για μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5·

δ)  την τελική έκθεση επιδόσεων.

Άρθρο 30

Επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή μπορεί να οργανώσει επανεξέταση προκειμένου να εξετάσει τις επιδόσεις των προγραμμάτων Interreg.

Η επανεξέταση μπορεί να πραγματοποιείται γραπτώς.

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή παρέχει, εντός ενός μηνός τριών μηνών, στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 29 παράγραφος 1: [Τροπολογία 146]

α)  την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του αντίστοιχου προγράμματος Interreg και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους·

β)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, περιλήψεων αξιολογήσεων και την ενδεχόμενη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα·

γ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των δικαιούχων.

3.  Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης καταγράφονται σε εγκεκριμένα πρακτικά.

4.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει τη συνέχεια στα ζητήματα που έθεσε η Επιτροπή και ενημερώνει την Επιτροπή εντός τριών μηνών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Άρθρο 31

Διαβίβαση στοιχείων

1.  Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα σωρευτικά στοιχεία για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, και τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, καθώς και μία φορά ετησίως τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος [VIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. [Τροπολογία 147]

Η διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υφιστάμενων συστημάτων αναφοράς δεδομένων, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα αυτά είναι αξιόπιστα κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. [Τροπολογία 148]

Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2030.

2.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται για κάθε προτεραιότητα ανά ειδικό στόχο και αφορούν:

α)  τον αριθμό των πράξεων Interreg που επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από το αντίστοιχο κονδύλιο Interreg και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους εταίρους στη διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά τύπο παρέμβασης·

β)  τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για τις επιλεγείσες πράξεις Interreg και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις οριστικοποιημένες πράξεις Interreg. [Τροπολογία 149]

3.  Για τα χρηματοδοτικά μέσα, παρέχονται επίσης στοιχεία για τα ακόλουθα:

α)  τις επιλέξιμες δαπάνες ανά είδος χρηματοδοτικού προϊόντος·

β)  το ποσό των εξόδων διαχείρισης και των αμοιβών που δηλώθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες·

γ)  το ποσό, ανά είδος χρηματοδοτικού προϊόντος, των ιδιωτικών και δημόσιων πόρων που κινητοποιούνται επιπλέον των ταμείων·

δ)  τους τόκους και άλλα έσοδα που δημιουργούνται από τη στήριξη που παρέχουν τα κονδύλια Interreg σε χρηματοδοτικά μέσα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και τους πόρους που αποδίδονται στη στήριξη από τα κονδύλια Interreg, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 του εν λόγω κανονισμού.

4.  Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι επικαιροποιημένα ως το τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής.

5.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει όλα τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Άρθρο 32

Τελική έκθεση επιδόσεων

1.  Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων του αντίστοιχου προγράμματος Interreg έως τις 15 Φεβρουαρίου 2031.

Η τελική έκθεση επιδόσεων υποβάλλεται με χρήση του υποδείγματος που προβλέπεται στο άρθρο [38 παράγραφος 5] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

2.  Στην τελική έκθεση επιδόσεων αξιολογείται η επίτευξη των στόχων του προγράμματος με βάση τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 29, με εξαίρεση την παράγραφο 1 στοιχείο γ).

3.  Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση επιδόσεων και ενημερώνει τη διαχειριστική αρχή για τυχόν παρατηρήσεις εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω έκθεσης. Αν υποβληθούν παρατηρήσεις, η διαχειριστική αρχή παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τα παρατηρήσεις αυτές και, κατά περίπτωση, ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την αποδοχή της έκθεσης.

4.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει την τελική έκθεση επιδόσεων στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Άρθρο 33

Δείκτες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg)

1.  Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και, αν κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων οι οποίοι διαπιστώνεται ότι είναι οι καταλληλότεροι για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο ii) και το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 150]

1α.  Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και σε περιπτώσεις που αιτιολογούνται δεόντως από τη διαχειριστική αρχή, χρησιμοποιούνται ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων επιπροσθέτως προς τους δείκτες που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1. [Τροπολογία 151]

2.  Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικά.

ΤΜΗΜΑ II

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 34

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού

1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg, μία φορά ετησίως κατ’ ανώτατο όριο. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg. [Τροπολογία 152]

2.  Επιπροσθέτως, η διαχειριστική αρχή διεξάγει μία αξιολόγηση για κάθε πρόγραμμα Interreg προκειμένου να αποτιμήσει τον αντίκτυπό του, έως τις 30 Ιουνίου 2029.

3.  Η διαχειριστική αρχή αναθέτει τις αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

4.  Η διαχειριστική αρχή επιδιώκει να διασφαλίζει ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις. [Τροπολογία 153]

5.  Η διαχειριστική αρχή καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης το οποίο μπορεί να καλύπτει περισσότερα από ένα προγράμματα Interreg.

6.  Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει το σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του προγράμματος Interreg.

7.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει όλες τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες των διαχειριστικών αρχών και των εταίρων όσον αφορά τη διαφάνεια και την επικοινωνία

1.  Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει έναν αρμόδιο επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα Interreg που τελεί υπό την ευθύνη της.

2.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος Interreg, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται, για κάθε πρόγραμμα Interreg που τελεί υπό την ευθύνη της, πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.

3.  Εφαρμόζεται το άρθρο [44 παράγραφοι 2 έως 7 6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] σχετικά με τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής. [Τροπολογία 154]

4.  Κάθε εταίρος πράξης Interreg ή κάθε φορέας εφαρμογής χρηματοδοτικού μέσου αναγνωρίζει την υποστήριξη από κονδύλιο Interreg, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που επαναχρησιμοποιούνται για χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο [56] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], για την πράξη Interreg:

α)  παρέχοντας στον επαγγελματικό ιστότοπο του εταίρου, αν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης Interreg, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση·

β)  παρέχοντας δήλωση όπου επισημαίνεται η στήριξη από κονδύλιο Interreg κατά τρόπο εμφανή επί εγγράφων και υλικού επικοινωνίας σχετικών με την υλοποίηση της πράξης Interreg, που χρησιμοποιούνται για το κοινό ή για τους συμμετέχοντες·

γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση πράξης Interreg η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 100 000 50 000 EUR· [Τροπολογία 155]

δ)  για πράξεις Interreg που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή και, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3 Α2, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη Interreg, τονίζοντας τη στήριξη από κονδύλιο Interreg· [Τροπολογία 156]

ε)  για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 10 000 000 5 000 000 EUR, διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο. [Τροπολογία 157]

Η λέξη «Interreg» αναφέρεται δίπλα στο έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο [42] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

5.  Για κονδύλια και χρηματοδοτικά μέσα μικρών έργων, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ).

6.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του ή δεν αποκαταστήσει την αθέτηση εγκαίρως, σύμφωνα με το άρθρο [42] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] ή με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος η διαχειριστική αρχή εφαρμόζει δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας έως και 5 % της στήριξης από τα Ταμεία για τη συγκεκριμένη πράξη. [Τροπολογία 158]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Επιλεξιμότητα

Άρθρο 36

Γενικοί κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών

1.  Το σύνολο ή μέρος πράξης Interreg μπορεί να εκτελείται εκτός κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη Interreg συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου προγράμματος Interreg.

2.  Χωρίς να θίγονται οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα [57 έως 62] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], στα άρθρα [4 και 6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] ή στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που περιέχονται σε πράξεις που θεσπίζονται βάσει αυτών, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ, με κοινή απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης, θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για το πρόγραμμα Interreg μόνο για κατηγορίες δαπανών που δεν καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις. Οι πρόσθετοι αυτοί κανόνες καλύπτουν το σύνολο της περιοχής του προγράμματος.

Ωστόσο, όταν ένα πρόγραμμα Interreg επιλέγει πράξεις βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες θεσπίζονται πριν από τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες θεσπίζονται πριν από την επιλογή των πρώτων πράξεων.

3.  Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από τους κανόνες επιλεξιμότητας που καθορίζονται στα άρθρα [57 έως 62] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], στα άρθρα [4 και 6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που περιέχονται σε νομοθετικές πράξεις που θεσπίζονται βάσει αυτών ή των κανόνων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες του κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, των τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων και ΥΧΕ όπου πραγματοποιούνται οι δαπάνες.

4.  Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της ελεγκτικής αρχής όσον αφορά καθαυτή την επιλεξιμότητα μιας πράξης Interreg που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος Interreg, υπερισχύει η γνώμη της διαχειριστικής αρχής, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης.

5.  Οι ΥΧΕ δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg, αλλά μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 37

Γενικές διατάξεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των κατηγοριών δαπανών

1.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ, μπορούν να συμφωνήσουν στην επιτροπή παρακολούθησης ενός προγράμματος Interreg ότι οι δαπάνες που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 38 έως 43 δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων προτεραιοτήτων προγράμματος Interreg.

2.  Κάθε επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, που έχει πληρωθεί από εταίρο Interreg ή για λογαριασμό εταίρου Interreg, συνδέεται με τα έξοδα δρομολόγησης ή δρομολόγησης και υλοποίησης μιας πράξης ή μέρους μιας πράξης.

3.  Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α)  πρόστιμα, οικονομικές κυρώσεις και έξοδα νομικών διαφορών και εκδίκασης των διαφορών·

β)  έξοδα για δώρα, εκτός από εκείνα αξίας που δεν υπερβαίνει τα 50 EUR ανά δώρο, εφόσον σχετίζονται με την προώθηση, την επικοινωνία, τη διαφήμιση ή την ενημέρωση·

γ)  έξοδα που συνδέονται με διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Άρθρο 38

Δαπάνες προσωπικού

1.  Οι δαπάνες προσωπικού αποτελούνται από το μεικτό κόστος απασχόλησης του προσωπικού που απασχολεί ο εταίρος Interreg με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  με πλήρες ωράριο·

β)  με μειωμένο ωράριο με σταθερό ποσοστό ωρών εργασίας ανά μήνα·

γ)  με μειωμένο ωράριο με ευέλικτο αριθμό ωρών εργασίας ανά μήνα· ή

δ)  σε ωριαία βάση.

2.  Οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται στα εξής:

α)  πληρωμές μισθών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τις οποίες ο φορέας δεν θα εκτελούσε αν δεν είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη πράξη, που καθορίζονται σε σύμβαση απασχόλησης ή εργασίας, σε απόφαση διορισμού (και οι δύο αναφέρονται στο εξής ως «έγγραφο απασχόλησης») ή σύμφωνα με τον νόμο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που διευκρινίζονται στην περιγραφή της θέσης εργασίας του συγκεκριμένου μέλους του προσωπικού·

β)  άλλες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με πληρωμές μισθών που πραγματοποιούνται και πληρώνονται από τον εργοδότη, όπως οι φόροι απασχόλησης και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27), υπό την προϋπόθεση ότι:

i)  ορίζονται σε έγγραφο απασχόλησης ή από τον νόμο·

ii)  είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο έγγραφο απασχόλησης και με τις συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα ή στον οργανισμό όπου εργάζεται πράγματι κάθε συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού ή και με τα δύο· και

iii)  δεν είναι ανακτήσιμες από τον εργοδότη.

Όσον αφορά το στοιχείο α), οι πληρωμές φυσικών προσώπων που εργάζονται για τον εταίρο Interreg βάσει σύμβασης άλλης από σύμβαση απασχόλησης ή σύμβαση εργασίας μπορούν να εξομοιωθούν με τις πληρωμές μισθών και η σύμβαση αυτού του είδους να θεωρείται έγγραφο απασχόλησης.

3.  Οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να επιστρέφονται είτε:

α)  σύμφωνα με το άρθρο [48 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] (αν αποδεικνύονται από το έγγραφο απασχόλησης και τα δελτία μισθοδοσίας)· ή

β)  στο πλαίσιο των απλουστευμένων επιλογών κόστους, όπως ορίζεται στο άρθρο [48 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) έως ε)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]· ή

γ)  οι άμεσες δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσό, σύμφωνα με το άρθρο [50 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] συντελεστής ύψους έως 20 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης, χωρίς να απαιτείται τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή. [Τροπολογία 159]

4.  Οι δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται με άτομα τα οποία εργάζονται με μειωμένο ωράριο για την πράξη υπολογίζονται είτε:

α)  ως πάγιο ποσοστό των ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο [50 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]· είτε

β)  ως ευέλικτο μέρος του ακαθάριστου κόστους απασχόλησης, σύμφωνα με συγκεκριμένο αριθμό δεδουλευμένων για την πράξη ωρών διαφορετικών από τον έναν μήνα στον άλλο, με βάση σύστημα καταγραφής του χρόνου που καλύπτει το 100 % του χρόνου εργασίας του εργαζομένου.

5.  Για την ανάθεση καθηκόντων μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β), η επιστροφή των δαπανών προσωπικού υπολογίζεται σε ωριαία βάση είτε:

α)  με διαίρεση των τελευταίων τεκμηριωμένων μηνιαίων ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του ενδιαφερομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίστηκε στο έγγραφο απασχόλησης εκφραζόμενο σε ώρες και το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος κανονισμός ΚΚΔ]· είτε [Τροπολογία 160]

β)  με διαίρεση των πλέον πρόσφατων τεκμηριωμένων ετήσιων ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης με 1 720 ώρες σύμφωνα με το άρθρο [50 παράγραφοι 2, 3 και 4] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

6.  Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού που αφορούν άτομα τα οποία, σύμφωνα με το έγγραφο απασχόλησης, εργάζονται σε ωριαία βάση, οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες με την εφαρμογή του αριθμού των πράγματι δεδουλευμένων για την πράξη ωρών στην ωριαία τιμή που συμφωνήθηκε στο έγγραφο απασχόλησης με βάση σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας. Εάν δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στη συμφωνημένη ωριαία τιμή, οι μισθολογικές δαπάνες όπως αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) μπορούν να προστίθενται στην εν λόγω ωριαία τιμή, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. [Τροπολογία 161]

Άρθρο 39

Έξοδα γραφείου και διοικητικές δαπάνες

Τα έξοδα γραφείου και οι διοικητικές δαπάνες περιορίζονται στο 15 % των συνολικών άμεσων δαπανών μιας πράξης και στα ακόλουθα στοιχεία: [Τροπολογία 162]

α)  μίσθωμα γραφείου·

β)  ασφάλεια και φόροι που συνδέονται με τα κτίρια στα οποία στεγάζεται το προσωπικό και με τον εξοπλισμό του γραφείου (π.χ. ασφάλειες πυρκαγιάς, κλοπής)·

γ)  υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρικό, θέρμανση, ύδρευση)·

δ)  προμήθειες ειδών γραφείου·

ε)  γενική λογιστική που παρέχεται στο εσωτερικό του δικαιούχου οργανισμού·

στ)  αρχεία·

ζ)  συντήρηση, καθαρισμός και επισκευές·

η)  ασφάλεια·

θ)  συστήματα ΤΠ·

ι)  επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, φαξ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, επαγγελματικές κάρτες)·

ια)  τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και τη διαχείριση του λογαριασμού ή των λογαριασμών όταν για την υλοποίηση μιας πράξης απαιτείται το άνοιγμα ξεχωριστού λογαριασμού·

ιβ)  έξοδα για διακρατικές οικονομικές συναλλαγές.

Άρθρο 40

Έξοδα ταξιδιού και διαμονής

1.  Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής περιορίζονται στα ακόλουθα:

α)  έξοδα ταξιδιού (π.χ. εισιτήρια, ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια αυτοκινήτου, καύσιμα, διανυθέντα χιλιόμετρα με αυτοκίνητο, διόδια και τέλη στάθμευσης)·

β)  έξοδα για γεύματα·

γ)  έξοδα διαμονής·

δ)  δαπάνες θεώρησης διαβατηρίου·

ε)  ημερήσιες αποζημιώσεις,

ανεξάρτητα από το αν οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν εντός ή εκτός της περιοχής του προγράμματος.

2.  Κάθε δαπάνη που παρατίθεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) και καλύπτεται από ημερήσια αποζημίωση δεν επιστρέφεται επιπρόσθετα με την ημερήσια αποζημίωση.

3.  Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και φορέων παροχής υπηρεσιών εμπίπτουν στην κατηγορία εξόδων εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 41.

4.  Η άμεση πληρωμή δαπανών για έξοδα βάσει του παρόντος άρθρου από υπάλληλο του δικαιούχου συνοδεύεται από απόδειξη της επιστροφής των δαπανών από τον δικαιούχο στον εν λόγω υπάλληλο. Αυτή η κατηγορία εξόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού της πράξης και άλλων ενδιαφερομένων φορέων για τους σκοπούς της εφαρμογής και της προώθησης της πράξης και του προγράμματος Interreg. [Τροπολογία 163]

5.  Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής μιας πράξης μπορούν να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσοστό ύψους έως 15 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης. [Τροπολογία 164]

Άρθρο 41

Έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών

Τα έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών περιορίζονται στις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη που παρέχονται από φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή από φυσικό πρόσωπο άλλο από τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εταίρων της πράξης: [Τροπολογία 165]

α)  μελέτες ή έρευνες (π.χ. αξιολογήσεις, στρατηγικές, υπομνήματα, διαγράμματα σχεδιασμού, εγχειρίδια)·

β)  κατάρτιση·

γ)  μεταφράσεις·

δ)  συστήματα ΤΠ και ανάπτυξη, τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις ιστοτόπων·

ε)  προώθηση, επικοινωνία, διαφήμιση ή ενημέρωση που συνδέεται με μια πράξη ή με καθαυτό πρόγραμμα συνεργασίας·

στ)  χρηματοοικονομική διαχείριση·

ζ)  υπηρεσίες σχετικές με την οργάνωση και την υλοποίηση εκδηλώσεων ή συνεδριάσεων (μεταξύ άλλων ενοικίαση, τροφοδοσία ή διερμηνεία)·

η)  συμμετοχή σε εκδηλώσεις (π.χ. τέλη εγγραφής)·

θ)  νομικοί σύμβουλοι και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, τεχνική και χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη, άλλες δραστηριότητες παροχής συμβουλών και λογιστικών υπηρεσιών·

ι)  δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

ια)  επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο [68 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και το άρθρο 45 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

ιβ)  δαπάνες για τις λογιστικές διαδικασίες σε επίπεδο προγράμματος, βάσει του άρθρου [70] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και του άρθρου 46 του παρόντος κανονισμού·

ιγ)  έξοδα ελέγχου στο επίπεδο προγράμματος σύμφωνα με τα άρθρα [72] και [75] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και τα άρθρα 47 και 48 του παρόντος κανονισμού·

ιδ)  παροχή εγγυήσεων από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όταν απαιτείται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή σε έγγραφο προγραμματισμού που έχει εγκριθεί από την επιτροπή παρακολούθησης·

ιε)  ταξίδια και διαμονή για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ομιλητές, προέδρους των συνεδριάσεων και παρόχους υπηρεσιών· [Τροπολογία 166]

ιστ)  άλλη ειδική εμπειρογνωμοσύνη και υπηρεσίες που χρειάζονται για τις πράξεις.

Άρθρο 42

Δαπάνες εξοπλισμού

1.  Οι δαπάνες του δικαιούχου της πράξης για αγορά, ενοικίαση ή μίσθωση εξοπλισμού, εκτός από εκείνες που καλύπτονται από το άρθρο 39, περιορίζονται στα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: [Τροπολογία 167]

α)  εξοπλισμό γραφείου·

β)  υλικό και λογισμικό ΤΠ·

γ)  επίπλωση και σχετικό εξοπλισμό·

δ)  εργαστηριακό εξοπλισμό·

ε)  μηχανές και όργανα·

στ)  εργαλεία ή συσκευές·

ζ)  οχήματα·

η)  άλλο ειδικό εξοπλισμό που χρειάζεται για τις πράξεις.

2.  Τα έξοδα αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού μπορεί να είναι επιλέξιμα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  δεν έχει χορηγηθεί άλλη ενίσχυση από τα κονδύλια Interreg ή από τα ταμεία που αναφέρονται στο άρθρο [1 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·

β)  η τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που είναι γενικά αποδεκτή στην εν λόγω αγορά·

γ)  ο εξοπλισμός έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την πράξη και είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα.

Άρθρο 43

Δαπάνες για υποδομές και έργα

Οι δαπάνες για υποδομές και έργα περιορίζονται στα ακόλουθα:

α)  αγορά γης σύμφωνα με το άρθρο [58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) β)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]· [Τροπολογία 168]

β)  οικοδομικές άδειες·

γ)  δομικά υλικά·

δ)  εργασία·

ε)  ειδικές παρεμβάσεις (π.χ. αποκατάσταση του εδάφους, εκκαθάριση ναρκοπεδίων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Αρχές των προγραμμάτων Interreg, διαχείριση, έλεγχος και λογιστικός έλεγχος

Άρθρο 44

Αρχές των προγραμμάτων Interreg

1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι, και οι ΥΧΕ και οι οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg προσδιορίζουν, για τους σκοπούς του άρθρου [65] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], μια ενιαία διαχειριστική αρχή και μια ενιαία ελεγκτική αρχή. [Τροπολογία 169]

2.  Η διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική αρχή μπορούν να εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος. [Τροπολογία 170]

3.  Όσον αφορά το πρόγραμμα PEACE PLUS, όταν ο ειδικός ενωσιακός φορέας προγραμμάτων έχει αναγνωριστεί ως διαχειριστική αρχή, θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος.

4.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι και οι ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να προσδιορίσουν έναν ΕΟΕΣ ως διαχειριστική αρχή του εν λόγω προγράμματος.

5.  Όσον αφορά ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Β ή της συνιστώσας 1 όταν το τελευταίο καλύπτει μακρά σύνορα με ανομοιογενείς αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορoύν να ορίζουν επιμέρους περιοχές υποπρογραμμάτων. [Τροπολογία 171]

6.  Αν η διαχειριστική αρχή προσδιορίσει έναν ενδιάμεσο φορέα ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς στο πλαίσιο προγράμματος Interreg σύμφωνα με το άρθρο [65 παράγραφος 3] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ο ενδιάμεσος φορέας ή οι ενδιάμεσοι φορείς εκτελεί/εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα σε περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή, κατά περίπτωση, συμμετέχουσα τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο σε περισσότερες της μιας τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ. [Τροπολογία 172]

Άρθρο 45

Καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής

1.  Η διαχειριστική αρχή προγράμματος Interreg εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται στα άρθρα [66], [68] και [69] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], με εξαίρεση το έργο επιλογής πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 67 και των πληρωμών στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β). Τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σε ολόκληρο το έδαφος που καλύπτεται από το εν λόγω πρόγραμμα, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται βάσει του κεφαλαίου VIII του παρόντος κανονισμού.

1α.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], η Επιτροπή επιστρέφει με τη μορφή ενδιάμεσων πληρωμών το 100% των ποσών που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης του προγράμματος στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή στη δημόσια συνεισφορά, ανάλογα με την περίπτωση. [Τροπολογία 173]

1β.   Όταν η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) .../... (νέος ΚΚΔ) σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, κάθε κράτος μέλος ορίζει τον φορέα ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη διενέργεια της εν λόγω επαλήθευσης σε σχέση με τους δικαιούχους στην επικράτειά του. [Τροπολογία 174]

1γ.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], τα προγράμματα Interreg δεν υπόκεινται στην ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών. Οι λογαριασμοί εκκαθαρίζονται στο τέλος της περιόδου, βάσει της τελικής έκθεσης επιδόσεων. [Τροπολογία 175]

2.  Η διαχειριστική αρχή, έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και, όπου συντρέχει περίπτωση, τυχόν τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Interreg, συγκροτεί κοινή γραμματεία, με προσωπικό για το οποίο συνεκτιμάται η εταιρική σχέση του προγράμματος.

Η κοινή γραμματεία επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η κοινή γραμματεία παρέχει επίσης πληροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ιnterreg και επικουρεί τους δικαιούχους και τους εταίρους στην υλοποίηση των πράξεων.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ από κάθε εταίρο με τη μηνιαία λογιστική ισοτιμία της Επιτροπής για τον μήνα κατά τον οποίο οι δαπάνες υποβλήθηκαν προς επαλήθευση στη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο [68 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 46

Λογιστικές διαδικασίες

1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι και οι ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg συμφωνούν σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις λογιστικές διαδικασίες.

2.  Οι λογιστικές διαδικασίες αποτελούνται από τα καθήκοντα που απαριθμούνται στο άρθρο [70 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)] του κανονισμού [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και καλύπτουν επίσης τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή και, κατά γενικό κανόνα, τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στον επικεφαλής εταίρο σύμφωνα με το άρθρο [68 παράγραφος 1 στοιχείο β)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Άρθρο 47

Καθήκοντα της ελεγκτικής αρχής

1.  Η ελεγκτική αρχή προγράμματος Interreg εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 48 σε ολόκληρο το έδαφος που καλύπτεται από το εκάστοτε πρόγραμμα Interreg, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο VIII.

Ωστόσο, ένα συμμετέχον κράτος μέλος μπορεί να προσδιορίσει πότε η ελεγκτική αρχή θα συνοδεύεται από ελεγκτή του εν λόγω συμμετέχοντος κράτους μέλους.

2.  Η ελεγκτική αρχή προγράμματος Interreg είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων και ελέγχων πράξεων, προκειμένου να παράσχει ανεξάρτητη διασφάλιση στην Επιτροπή ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι νόμιμες και κανονικές.

3.  Αν ένα πρόγραμμα Interreg περιλαμβάνεται στον πληθυσμό από τον οποίο η Επιτροπή επιλέγει κοινό δείγμα σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1, η ελεγκτική αρχή διενεργεί ελέγχους των πράξεων που επιλέχθηκαν από την Επιτροπή προκειμένου να παράσχει ανεξάρτητη διασφάλιση στην Επιτροπή ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά.

4.  Οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.

5.  Η ελεγκτική αρχή συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή κάθε χρόνο, έως την 15η Φεβρουαρίου που έπεται της λήξης του λογιστικού έτους, ετήσια ελεγκτική γνώμη σύμφωνα με το άρθρο [63 παράγραφος 7] του κανονισμού [δημοσιονομικός κανονισμός] χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα [XVI] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και με βάση όλες τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν, η οποία καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  την πληρότητα, ακρίβεια και αλήθεια των λογαριασμών·

β)  τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Επιτροπή·

γ)  το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος Interreg.

Αν το πρόγραμμα Interreg περιλαμβάνεται στον πληθυσμό από τον οποίο η Επιτροπή επιλέγει δείγμα σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1, η ετήσια ελεγκτική γνώμη καλύπτει μόνο τις συνιστώσες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ).

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου μπορεί να παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου, αν το ζητήσει το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σχετική διαχειριστική αρχή.

6.  Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή κάθε χρόνο, την 15η Φεβρουαρίου που έπεται της λήξης του λογιστικού έτους, ετήσια έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο [63 παράγραφος 5 στοιχείο β)] του κανονισμού [δημοσιονομικός κανονισμός] χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα [XVII] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], που υποστηρίζει την ελεγκτική γνώμη η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και παραθέτει σύνοψη των πορισμάτων, όπου περιλαμβάνονται ανάλυση της φύσης και της έκτασης τυχόν σφαλμάτων και αδυναμιών στα συστήματα, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν, το προκύπτον συνολικό ποσοστό σφάλματος και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες που έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή.

7.  Αν το πρόγραμμα Interreg περιλαμβάνεται στον πληθυσμό από τον οποίο η Επιτροπή επιλέγει δείγμα σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1, η ελεγκτική αρχή συντάσσει την ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου [63 παράγραφος 5 στοιχείο β)] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός] χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα [XVII] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και υποστηρίζει την ελεγκτική γνώμη που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των πορισμάτων, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης της φύσης και της έκτασης τυχόν σφαλμάτων και αδυναμιών στα συστήματα και των διορθωτικών μέτρων που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν, τα αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων πράξεων που διενεργήθηκαν από την ελεγκτική αρχή σε σχέση με το κοινό δείγμα που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 και τις δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από τις αρχές του προγράμματος Interreg για τυχόν μεμονωμένες παρατυπίες που διαπιστώθηκαν από την ελεγκτική αρχή για τις εν λόγω πράξεις.

8.  Η ελεγκτική αρχή διαβιβάζει τις εκθέσεις ελέγχου συστημάτων στην Επιτροπή μόλις ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία κατ’ αντιπαράθεση με τους σχετικούς ελεγχομένους.

9.  Η Επιτροπή και η ελεγκτική αρχή συναντώνται τακτικά και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά, για να εξετάσουν τη στρατηγική του ελέγχου, την ετήσια έκθεση ελέγχου και την ελεγκτική γνώμη, να συντονίσουν τα σχέδια και τις μεθόδους ελέγχου και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 48

Λογιστικός έλεγχος πράξεων

1.  Η Επιτροπή επιλέγει ένα κοινό δείγμα πράξεων (ή άλλες μονάδες δειγματοληψίας) χρησιμοποιώντας στατιστική μέθοδο δειγματοληψίας για τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων που πρόκειται να διεξαχθούν από τις ελεγκτικές αρχές για τα προγράμματα Interreg τα οποία λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε λογιστική χρήση.

Το κοινό δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό όλων των προγραμμάτων Interreg που αποτελούν τον πληθυσμό.

Για την επιλογή του κοινού δείγματος, η Επιτροπή μπορεί να διαστρωματώνει ομάδες προγραμμάτων Interreg σύμφωνα με τους ειδικούς κινδύνους τους.

2.  Οι αρχές του προγράμματος υποβάλλουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επιλογή κοινού δείγματος το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου που έπεται της λήξης κάθε λογιστικής χρήσης.

Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται σε τυποποιημένο ηλεκτρονικό μορφότυπο, είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή για τη λογιστική χρήση αναφοράς.

3.  Χωρίς να θίγεται η απαίτηση διενέργειας λογιστικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2, οι ελεγκτικές αρχές για τα προγράμματα Interreg που καλύπτονται από το κοινό δείγμα δεν διενεργούν συμπληρωματικούς λογιστικούς ελέγχους πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων, εκτός αν ζητηθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου ή σε περιπτώσεις που μια ελεγκτική αρχή έχει εντοπίσει ιδιαίτερους κινδύνους.

4.  Η Επιτροπή ενημερώνει τις οικείες ελεγκτικές αρχές των προγραμμάτων Interreg για το κοινό δείγμα που επιλέχθηκε σε εύθετο χρόνο, ώστε να μπορούν οι εν λόγω αρχές να διενεργήσουν τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων, κατά κανόνα, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου που έπεται της λήξης κάθε λογιστικής χρήσης.

5.  Οι οικείες ελεγκτικές αρχές υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων καθώς και για τυχόν δημοσιονομικές διορθώσεις που έγιναν σε σχέση με μεμονωμένες παρατυπίες οι οποίες διαπιστώθηκαν, το αργότερο στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφοι 6 και 7.

6.  Έπειτα από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των λογιστικών ελέγχων των πράξεων που επιλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή υπολογίζει ένα συνολικό παρεκτεινόμενο ποσοστό σφάλματος σε σχέση με τα προγράμματα Interreg που περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, για τους σκοπούς της δικής της διαδικασίας αξιοπιστίας.

7.  Αν το παρεκτεινόμενο ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 υπερβαίνει το 2 % 3,5 % των συνολικών δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή υπολογίζει ένα συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις που διενεργήθηκαν από τις αρχές του αντίστοιχου προγράμματος Interreg για μεμονωμένες παρατυπίες οι οποίες διαπιστώθηκαν από τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1. [Τροπολογία 176]

8.  Αν το συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7 υπερβαίνει το 2 % 3,5 % των δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαίο να ζητήσει από την ελεγκτική αρχή συγκεκριμένου προγράμματος Interreg ή ομάδας προγραμμάτων Interreg που έχει/-ουν επηρεαστεί περισσότερο τη διεξαγωγή πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω το ποσοστό σφάλματος και να εκτιμηθούν τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα για τα προγράμματα Interreg που επηρεάζονται από τις διαπιστωθείσες παρατυπίες. [Τροπολογία 177]

9.  Με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συμπληρωματικών ελεγκτικών εργασιών που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 8, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων στα προγράμματα Interreg που επηρεάζονται από τις διαπιστωθείσες παρατυπίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αρχές του προγράμματος Interreg προβαίνουν στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο [97] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

10.  Κάθε ελεγκτική αρχή προγράμματος Interreg για το οποίο τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν παρέχονται ή είναι ελλιπή ή δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο προβαίνει σε χωριστή διαδικασία δειγματοληψίας για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg σύμφωνα με το άρθρο [73] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Δημοσιονομική διαχείριση

Άρθρο 49

Πληρωμές και προχρηματοδότηση

1.  Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, η στήριξη από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε πρόγραμμα Interreg καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2, σε ενιαίο λογαριασμό χωρίς εθνικούς επιμέρους λογαριασμούς.

2.  Η Επιτροπή καταβάλλει προχρηματοδότηση βάσει της συνολικής στήριξης από κάθε ταμείο Interreg, όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης κάθε προγράμματος Interreg σύμφωνα με το άρθρο 18, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, σε ετήσιες δόσεις, ως εξής, και έως την 1η Ιουλίου για τα έτη 2022 έως 2026, ή, κατά το έτος της απόφασης έγκρισης, το αργότερο 60 ημέρες μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης:

α)  2021: 1 % 3 %· [Τροπολογία 178]

β)  2022: 1 % 2,25 %· [Τροπολογία 179]

γ)  2023: 1 % 2,25 %· [Τροπολογία 180]

δ)  2024: 1 % 2,25 %· [Τροπολογία 181]

ε)  2025: 1 % 2,25 %· [Τροπολογία 182]

στ)  2026: 1 % 2,25 %. [Τροπολογία 183]

3.  Αν εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον ΜΠΒ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, η προχρηματοδότηση για όλα τα ταμεία που παρέχουν στήριξη σε τέτοιο πρόγραμμα Interreg διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [ΜΠΒ III] ή [ΜΓΑΔΣ] ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη που εγκρίνεται βάσει αυτών. [Τροπολογία 184]

Το ποσό της προχρηματοδότησης μπορεί να καταβληθεί σε δύο δόσεις, αν κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με τις δημοσιονομικές ανάγκες.

Αν εντός 24 μηνών 36 μηνών από την ημερομηνία καταβολής από την Επιτροπή της πρώτης δόσης του ποσού της προχρηματοδότησης δεν αποσταλεί αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση επιστρέφεται στην Επιτροπή. Η εν λόγω επιστροφή αποτελεί εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό και δεν μειώνει τη στήριξη από το ΕΤΠΑ, τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ για το πρόγραμμα. [Τροπολογία 185]

Άρθρο 50

Ανακτήσεις

1.  Η διαχειριστική αρχή μεριμνά ώστε τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποτέλεσμα παρατυπίας να ανακτώνται από τον επικεφαλής ή τον μόνο εταίρο. Οι εταίροι επιστρέφουν στον επικεφαλής εταίρο τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

2.  Αν ο επικεφαλής εταίρος δεν επιτύχει να εξασφαλίσει την επιστροφή των ποσών από τους υπόλοιπους εταίρους ή αν η διαχειριστική αρχή δεν επιτύχει να εξασφαλίσει την επιστροφή των ποσών από τον επικεφαλής ή τον μόνο εταίρο, το κράτος μέλος, η τρίτη χώρα, η χώρα-εταίρος ή η ΥΧΕ στο έδαφός του/της οποίου/-ας είναι εγκατεστημένος ή, στην περίπτωση EΟΕΣ, είναι εγγεγραμμένος ο εν λόγω εταίρος, επιστρέφει στη διαχειριστική αρχή τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στον εν λόγω εταίρο. Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για την επιστροφή των σχετικών ποσών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με τον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών ή των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα Interreg.

3.  Μόλις το κράτος μέλος, η τρίτη χώρα, η χώρα-εταίρος ή η ΥΧΕ επιστρέψει στη διαχειριστική αρχή τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε εταίρο, μπορεί να συνεχίσει ή να κινήσει διαδικασία ανάκτησης κατά του εν λόγω εταίρου βάσει της εθνικής νομοθεσίας του/της. Σε περίπτωση επιτυχούς ανάκτησης, το κράτος μέλος, η τρίτη χώρα, η χώρα-εταίρος ή η ΥΧΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ποσά αυτά για την εθνική συγχρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος Interreg. Το κράτος μέλος, η τρίτη χώρα, η χώρα-εταίρος ή η ΥΧΕ δεν έχουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στις αρχές του προγράμματος, στην επιτροπή παρακολούθησης ή στην Επιτροπή όσον αφορά τις εν λόγω εθνικές ανακτήσεις.

4.  Αν κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρος ή ΥΧΕ δεν έχει επιστρέψει στη διαχειριστική αρχή τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε εταίρο σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα εν λόγω ποσά υπόκεινται σε έκδοση εντάλματος είσπραξης που εκδίδει ο κύριος διατάκτης, το οποίο εκτελείται, κατά το δυνατόν, με συμψηφισμό των ποσών που οφείλονται στο κράτος μέλος, στην τρίτη χώρα, στη χώρα-εταίρο ή στην ΥΧΕ στο πλαίσιο μεταγενέστερων πληρωμών για το ίδιο πρόγραμμα Interreg ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας, χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ, στο πλαίσιο μεταγενέστερων πληρωμών για προγράμματα στο πλαίσιο των αντίστοιχων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Η ανάκτηση αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν περιορίζει τη στήριξη από το ΕΤΠΑ ή από οποιονδήποτε μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg. Το ποσό που ανακτάται αποτελεί έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [177 παράγραφος 3] του κανονισμού (EΕ, Eυρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Συμμετοχή τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων, ή ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης ή συνεργασίας στα προγράμματα Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης [Τροπολογία 186]

Άρθρο 51

Εφαρμοστέες διατάξεις

Τα κεφάλαια I έως VII και το κεφάλαιο Χ εφαρμόζονται όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, και ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης ή συνεργασίας στα προγράμματα Interreg, υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. [Τροπολογία 187]

Άρθρο 52

Αρχές των προγραμμάτων Interreg και καθήκοντά τους

1.  Τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg είτε επιτρέπουν στη διαχειριστική αρχή του συγκεκριμένου προγράμματος να ασκεί τα καθήκοντά της στο αντίστοιχο έδαφός τους είτε ορίζουν μια εθνική αρχή ως σημείο επαφής για τη διαχειριστική αρχή ή έναν εθνικό ελεγκτή για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο [68 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] στο αντίστοιχο έδαφός τους.

2.  Τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg είτε επιτρέπουν στην ελεγκτική αρχή του συγκεκριμένου προγράμματος να ασκεί τα καθήκοντά της στο αντίστοιχο έδαφός τους είτε ορίζουν εθνική ελεγκτική αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη/-ο από την εθνική αρχή.

3.  Τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να εκχωρούν προσωπικό στην κοινή γραμματεία του συγκεκριμένου προγράμματος ή, σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, ιδρύουν γραφείο της κοινής γραμματείας στο αντίστοιχο έδαφός τους ή συνδυάζουν και τα δύο. [Τροπολογία 188]

4.  Η εθνική αρχή ή φορέας ισοδύναμος με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος Interreg που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 μπορεί να υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή και τους εταίρους στην αντίστοιχη τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ σε σχέση με τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 2 έως 7. [Τροπολογία 189]

Άρθρο 53

Μέθοδοι διαχείρισης

1.  Εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ και τον ΜΠΒ III ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρο.

Το πρόγραμμα PEACE PLUS υλοποιείται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2.  Τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2 και 4 που συνδυάζουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ και από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα, ή χώρα-εταίρο, συμμετέχουσα ΥΧΕ ή, όσον αφορά τη συνιστώσα 3, σε κάθε ΥΧΕ, ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω ΥΧΕ λαμβάνει ή όχι στήριξη στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. [Τροπολογία 190]

3.  Τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3 που συνδυάζουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ και από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υλοποιούνται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού· [Τροπολογία 191]

β)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μόνο στα κράτη μέλη και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού, όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΤΠΑ εκτός της Ένωσης για μία ή περισσότερες πράξεις, λαμβανομένου υπόψη ότι οι συνεισφορές από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υπάγονται σε καθεστώς έμμεσης διαχείρισης· [Τροπολογία 192]

γ)  υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού. [Τροπολογία 193]

Αν το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, απαιτείται προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών και περιφερειών και εφαρμόζεται το άρθρο 60. [Τροπολογία 194]

3α.   Μπορούν να δρομολογούνται κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την κινητοποίηση χρηματοδότησης από διμερή ή πολυκρατικά προγράμματα ΜΓΑΔΣ και προγράμματα ΕΕΣ εάν συμφωνήσουν σε αυτό οι αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης προσδιορίζει το γεωγραφικό του πεδίο εφαρμογής και την αναμενόμενη συμβολή του στους στόχους των αντίστοιχων προγραμμάτων. Οι διαχειριστικές αρχές αποφασίζουν εάν εφαρμόζονται οι κανόνες ΜΓΑΔΣ ή ΕΕΣ στην πρόσκληση. Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν επικεφαλής διαχειριστική αρχή αρμόδια για τα καθήκοντα της διαχείρισης και του ελέγχου σε σχέση με την πρόσκληση. [Τροπολογία 195]

Άρθρο 54

Επιλεξιμότητα

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [57 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης αν έχουν πραγματοποιηθεί από εταίρο ή από τον εταίρο του ιδιωτικού τομέα των πράξεων ΣΔΙΤ κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση των πράξεων Interreg από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας χρηματοδότησης με την αντίστοιχη τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ.

Ωστόσο, οι δαπάνες για τεχνική βοήθεια, των οποίων τη διαχείριση ασκούν αρχές προγραμμάτων εγκατεστημένες σε κράτος μέλος είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021, ακόμη και αν έχουν πραγματοποιηθεί για δράσεις που υλοποιούνται προς όφελος τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ.

2.  Αν ένα πρόγραμμα Interreg επιλέγει πράξεις βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι εν λόγω προσκλήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν αιτήσεις για συνεισφορά από μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, ακόμη και όταν οι προσκλήσεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας χρηματοδότησης και οι πράξεις μπορούν ήδη να επιλεγούν πριν από τις ημερομηνίες αυτές.

Εντούτοις, η διαχειριστική αρχή μπορεί να μην παράσχει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6 πριν από τις ημερομηνίες αυτές.

Άρθρο 55

Μεγάλα έργα υποδομής

1.  Τα προγράμματα Interreg που εμπίπτουν στο παρόν τμήμα μπορούν να παρέχουν στήριξη σε «μεγάλα έργα υποδομής», δηλαδή πράξεις που περιλαμβάνουν ένα σύνολο εργασιών, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών με στόχο την εκπλήρωση αδιαίρετου καθήκοντος συγκεκριμένου χαρακτήρα που εξυπηρετεί την υλοποίηση σαφώς καθορισμένων στόχων κοινού ενδιαφέροντος για τους σκοπούς της πραγματοποίησης επενδύσεων με διασυνοριακό αντίκτυπο και οφέλη και όπου τμήμα του προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον 2 500 000 EUR διατίθεται για την αγορά υποδομών.

2.  Κάθε δικαιούχος που υλοποιεί ένα μεγάλο έργο υποδομής ή μέρος αυτού εφαρμόζει τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.

3.  Aν η επιλογή ενός ή περισσότερων μεγάλων έργων υποδομής είναι στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης επιτροπής παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, επιτροπής καθοδήγησης, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή υπόμνημα για καθένα από τα έργα το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Το υπόμνημα έχει έκταση τριών πέντε σελίδων κατ’ ανώτατο όριο και αναφέρει, αφ’ ενός, την ονομασία, την τοποθεσία, τον προϋπολογισμό, τον επικεφαλής εταίρο και τους εταίρους, καθώς και τους κύριους στόχους και τα παραδοτέα του έργου και, αφ’ ετέρου, ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο θα καταδεικνύεται ότι η συνέχιση του εκάστοτε έργου ή έργων είναι σε κάθε περίπτωση εξασφαλισμένη, ακόμα και χωρίς χρηματοδότηση από τα κονδύλια Interreg. Αν το υπόμνημα σχετικά με ένα ή περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής δεν διαβιβαστεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης ή της επιτροπής καθοδήγησης τη διαγραφή των σχετικών έργων από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. [Τροπολογία 196]

Άρθρο 56

Δημόσιες συμβάσεις

1.  Αν για την υλοποίηση πράξης απαιτείται η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων από δικαιούχο, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)  αν ο δικαιούχος είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτουσα οντότητα κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας περί διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, εφαρμόζει τους εθνικούς νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με τη νομοθεσία της Ένωσης·

β)  αν ο δικαιούχος είναι δημόσια αρχή χώρας-εταίρου στο πλαίσιο του ΜΠΒ III ή του ΜΓΑΔΣ, της οποίας η συγχρηματοδότηση μεταφέρεται στη διαχειριστική αρχή, μπορεί να εφαρμόσει εθνικούς νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η συμφωνία χρηματοδότησης και ότι η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή, κατά περίπτωση, στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων.

2.  Για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών σε όλες τις περιπτώσεις πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα [178] και [179] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός] και το παράρτημα 1 κεφάλαιο 3 (σημεία 36 έως 41) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 57

Δημοσιονομική διαχείριση

Οι αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση προγραμμάτων Interreg τα οποία λαμβάνουν στήριξη και από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αποτελούν αποφάσεις χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο [110 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός].

Άρθρο 58

Σύναψη συμφωνιών χρηματοδότησης υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης

1.  Για την υλοποίηση προγράμματος Interreg σε τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ, σύμφωνα με το άρθρο [112 παράγραφος 4] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], συνάπτεται συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής, που εκπροσωπεί την Ένωση, και κάθε συμμετέχουσας τρίτης χώρας, χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ, που εκπροσωπείται σύμφωνα με το εθνικό της νομικό πλαίσιο.

2.  Κάθε συμφωνία χρηματοδότησης συνάπτεται το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίο έγινε η πρώτη δημοσιονομική δέσμευση και θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος.

Κάθε συμφωνία χρηματοδότησης αρχίζει να ισχύει είτε από την ημερομηνία:

α)  κατά την οποία υπογράφεται από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος· είτε

β)  κατά την οποία η τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρος ή ΥΧΕ ολοκληρώνει τη διαδικασία που απαιτείται για την κύρωση σύμφωνα με το εθνικό της νομικό πλαίσιο και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3.  Αν σε πρόγραμμα Interreg συμμετέχουν περισσότερες από μία τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ, τουλάχιστον μία συμφωνία χρηματοδότησης υπογράφεται και από τα δύο μέρη πριν από την ημερομηνία αυτή. Οι λοιπές τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ μπορούν να υπογράψουν τις αντίστοιχες συμφωνίες χρηματοδότησής τους το αργότερο στις 30 Ιουνίου του δεύτερου έτους που έπεται εκείνου στο οποίο έγινε η πρώτη δημοσιονομική δέσμευση.

4.  Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος Interreg είτε

α)  μπορεί επίσης να υπογράψει τη συμφωνία χρηματοδότησης· είτε

β)  υπογράφει, κατά την ίδια ημερομηνία, εκτελεστική συμφωνία με κάθε τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Interreg, στην οποία καθορίζονται τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την υλοποίηση και τη δημοσιονομική διαχείριση της συμφωνίας.

Κατά τη διαβίβαση του υπογεγραμμένου αντιγράφου της συμφωνίας χρηματοδότησης ή αντιγράφου της εκτελεστικής συμφωνίας στην Επιτροπή, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή αποστέλλει επίσης, ως χωριστό έγγραφο, κατάλογο των προγραμματιζόμενων μεγάλων έργων υποδομής, όπως ορίζονται στο άρθρο 55, μαζί με την προβλεπόμενη ονομασία, την τοποθεσία, τον προϋπολογισμό και τον επικεφαλής εταίρο τους.

5.  Η εκτελεστική συμφωνία που υπογράφεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  λεπτομερείς ρυθμίσεις για τις πληρωμές·

β)  τη δημοσιονομική διαχε