Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург
 Специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост ***I
 Общ режим на облагане с акциз (преработен текст) *
 Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ *
 Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I
 Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I
 Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти ***I
 Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса ***I
 Пазари на финансови инструменти: доставчици на услуги за колективно финансиране ***I
 Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I
 Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I
 Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I
 Продукти за наторяване в ЕС ***I
 Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I
 Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки ***I
 Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I
 Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
 Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“
 Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7)
 Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.)
 Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Някои видове употреба на хромен триоксид
 След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка
Текстове (4212 kb)
Правна информация - Политика за поверителност