Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk
 Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
 Obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění) *
 Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) *
 Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I
 Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I
 Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran ***I
 Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky ***I
 Trhy finančních nástrojů: poskytovatelé služeb skupinového financování ***I
 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I
 Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I
 Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I
 Hnojivé výrobky EU ***I
 Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I
 Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy ***I
 Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I
 Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I
 Azylový, migrační a integrační fond
 Nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost
 Geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)
 Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × NK603 (DASØ15Ø7- 1 × MON-ØØ6Ø3-6)
 Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)
 Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Určitá použití oxidu chromového
 Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky
Texty (2835 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí