Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 27. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendid ***I
 Aktsiisimaksude üldine kord (uuesti sõnastatud) *
 Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust *
 Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ***I
 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) ***I
 Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I
 Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad ***I
 Finantsinstrumentide turud: ühisrahastamisteenuste osutajad ***I
 Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond ***I
 Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I
 Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I
 ELi väetisetooted ***I
 Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I
 Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta ***I
 Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I
 Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantsreeglid ***I
 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond
 Välispiiride ja viisade rahastamisvahend Sisejulgeolekufondi osana
 Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7)
 Geneetiliselt muundatud mais 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6)
 Bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.)
 Bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Kroomtrioksiidi teatav kasutamine
 Araabia kevade järgne olukord ning LähisIda ja PõhjaAafrika piirkonna tulevikuväljavaated
Tekstid
Lõplik väljaanne (2704 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika